Page 1

2012-2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

EMEKTEN HALKTAN DAYANIŞMADAN YANA BİR İMO İÇİN


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 19. Dönem Çalışma Programı (2010-2012) Demokrat Mühendisler Platformu

Merhaba!

Teknolojik ilerlemenin dünya yoksullarını ezip yok ettiği, yoksul çoğunluğu işe yaramaz insan artıkları durumuna soktuğu, ideolojik yeniden üretim araçlarının çoğalıp çeşitlenerek hayatın her alanını kapsadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilimin her zamankinden daha çok kar etmenin aracına dönüşerek denetimden çıktığı, olması gereken zeminden kayarak yozlaştığı, bilim insanının holdinglere danışmanlık yaptığı, ticaretle uğraştığı, bilimin mal alıp satmanın, kar etmenin, insanların kafasını karıştırmanın aracına dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Merkezine insanı koymayan, tek amacın kar etmek olduğu, her şeyin metalaşıp pazara sürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Doğayı ve insanı tüketerek dönüşü zor olan bir noktaya taşıyan ve insana özgü bütün değerleri çürüterek sosyal hayatı yaşanmaz hale getiren, insanlara da bunun kalkınma olduğu saçmalığını, medyası ve bütün kurumları ile gece gündüz anlatan evrensel bir dünya sisteminde yaşıyoruz. Bugün insanlık, doğanın ve insanın sürekli sömürüldüğü, ekolojik yıkımın her geçen gün biraz daha derinleştiği, kapitalist bir dünyaya mahkum olmuş durumdadır. İşte böylesi bir dünya gerçekliğini anlayarak-kavrayarak insanlık âleminin birer neferleri olarak bu gerçekliği değiştirme çabasına katkıda bulunmak istiyoruz. Demokrasinin, insan haklarının mayalanmadığı, insanların yurttaşlık bilincinden yoksun yaşadığı bu coğrafyada, deryada zerre misali de olsa kendi meslek örgütümüzde bu gerçekliği değiştirmeye kafa yormak istiyor ve bunun için aşağıdaki çalışma programımızı samimiyetle sizlerin değerlendirmelerinize sunuyoruz. Gücünü üyelerinden alan, birlikte düşünen, birlikte üreten, demokratik, şeffaf, katılımcı emekten ve halktan yana bir İMO Ankara Şubesi yaratma mücadelesinde, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine Demokrat Mühendisler Platformu olarak aday oluyoruz.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 1


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

Kapitalizmin yapısal sorunu olan ekonomik krizin bedelinin, ücretli mühendislerin de bir parçası olduğu, emeğiyle geçinen tüm kesimlere ödetildiği bir dönemden geçiyoruz. Özel sektörde ve kamuda çalışan meslektaşlarımız bir taraftan geçim sıkıntısı çekerken, diğer taraftan esnek çalışma saatleri, sigortalarının asgari ücretten yatırılması, sigortasız çalıştırılma, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, ücret kesintileri, işten atmalar, işsizlik ve benzeri hak gaspları ile karşı karşıyadır. Ücretli ve işsiz mühendisler odamıza kayıtlı üyelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ancak, bugün İMO Ankara Şubesi’ndeki mevcut yönetim anlayışı odanın esas tabanını oluşturan bu kesimlerden kopmuş, üye tabanının çıkarlarını sisteme karşı korumaktan uzaklaşmıştır. Ücretli ve işsiz mühendislerin yönetimdeki temsil oranının sınırlı olması bir yana, bu grubun oda etkinliklerine katılmasına da olanak tanınmamaktadır. Mesleki demokratik kitle örgütü olma geleneğinin vazgeçilmez koşulu olan ‘örgüt içi demokratik işlerlik’ mevcut statükocu yönetim tarafından rafa kaldırılmıştır. Bu yönetim, demokrat, ilerici üyelerinin, ‘ülke ve üye sorunlarının tartışıldığı, şube çalışmalarının değerlendirildiği demokratik kurullara’ girmelerini engellemiş, öğrenci üyelerini sorgusuz sualsiz üyelikten atmış, üyelerine meslekten men cezaları yağdırmakta bir sakınca görmemiştir. Kendi politikalarına tabi olmayan üye ya da oda çalışanı herkesi dışlayarak demokrasinin ilk ve olmazsa olmaz kuralını çiğnemiştir. İMO’nun kendi iç işleyişinde demokratik bir yapı oluşturmadan çevresindeki onca haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı sesini çıkarabilmesi, üyelerinin haklarını savunabilmesi mümkün olmayacaktır. İMO’da emekten, halktan yana demokratik bir dönüşümün zorunlu olduğu bir gerçektir. Demokrat Mühendisler Platformu olarak içinde bulunduğumuz böyle bir dönemde bu dönüşümü gerçekleştirmek üzere İMO Ankara Şubesi yönetimine talip olduk. Önümüzdeki dönemde katılımcı, demokratik, şeffaf, gücünü üyesinden alan, mücadeleci ve güçlü bir şube yönetimi oluşturmak istiyoruz.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 2


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ ODA POLİTİKALARI

1. AB (Avrupa Birliği) ve GATS (Hizmet Ticaret Genel Anlaşması)’ın dayatması ile mühendis emeğinin değersizleştirilmesi süreçleri, nitelikli emeğinin daha ucuza istihdam edilebilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple mühendis emeğini ucuz işgücü haline getirecek ve üyelerimiz arasında eşitsizlik ve rekabet yaratarak birlikte mücadele

anlayışına

zarar

verecek

olan

mesleki

uygulamalara,

yasa

ve

yönetmeliklere karşı çıkar. 2. Her gün bir yenisiyle karşılaştığımız Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kentsel dönüşüm, çevre, suyun kullanımı, enerji gibi meslek alanlarımıza ilişkin pek çok konuda olduğu gibi; her depremin ardından gündeme gelen Yapı Denetimi ile HES’lerin yapım ve denetimine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ülke, halk, meslek ve meslektaş açısından olumsuz sonuçlara yol açacak KHK'lara karşı üyelerini bilinçlendirir, üyesiyle beraber etkin bir mücadele hattı örmeye çalışır. 3. Yapı denetim alanında faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının ve bu firmalarda denetçi ve yardımcı kontrol elemanı olarak çalışan üyelerimizin sorunları, içinde bulundukları ortam, idare ve işveren ilişkileri bakımından ele alınıp, bu alanlar yeniden düzenlenmeden çözülemez. Bir taraftan mevcut koşullarda iyileştirmeler yapılmaya çalışırken, öte yandan yapı denetimi olgusu odamız bünyesinde yeniden tartışılmalı, bu alanı toplumun genel çıkarlarına uygun olarak düzenleyecek ve her kurum ve kuruluşun bulunduğu konum ve yetkileri ölçüsünde sorumlu tutacak biçimde düzenleyen yeni yasa ve yönetmelikler çıkarılması zorlanmalıdır. 4. Dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile yerel kaynaklarımızı daha fazla kullanarak enerji üretimini savunur. Doğaya ve ekolojiye duyarlı, halkın çıkarlarını gözeten enerji politikalarını destekler. Enerji üretiminin özelleştirilmesine karşı çıkar. 5. Bir yaşam hakkı olan suyun, tüm halka yeterli, sağlıklı ve ücretsiz olarak kamu tarafından sağlanmasını savunur. Suyun ticarileştirilmesine karşı çıkar, uluslararası su tekelleri ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele eder.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 3


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

6. Kentlerin dokusuna ve gelişim sürecine uygun, uzun ömürlü, özel araç odaklı değil, insan odaklı ulaşım politikalarını destekler. Ulaşım sorununun çözümünün toplu taşımacılığın geliştirilmesinden geçtiğini ve ulaşımın bir hak olduğundan hareketle, şehir içi toplu taşımacılığın ücretsiz olmasını savunur. Ankara ilinin ulaşım problemlerine ilişkin halkın da katılacağı ortak çalışmalar yapar ve bunları kamuoyuna sunar. 7. Kentsel dönüşüm adıyla sunulan rant projelerine karşı çıkar. Kent dokusunu koruyacak, kentin ihtiyaçlarını esas alan iyileştirme politikalarını savunur. 8. Üyelerimizin yoğun olarak çalıştığı iş kollarından başlamak üzere, üyelerin sendikalarda örgütlenmesi için çalışmalar yürütür. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendika hakkını savunur. Ücretli mühendislerin giderek işçileşmesini göz önünde bulundurarak, mühendislerin de tüm emekçilerle ortak sendikalaşması için mücadele eder. Buna da öncelikle odada çalışan mühendislerin sendikalaşmasını açıktan destekleyerek başlar. 9. Emperyalizmin güdümündeki uluslararası meslek örgütleriyle ilişkileri reddeder. Emekten yana uluslar arası meslek örgütleriyle mesleki-teknik ilişkiler esas alınarak ortak çalışma yapar, yapılan tüm toplantı tutanakları üyelere açıklanır. 10. Depremin yıkıcı etkisine karşı uzman kuruluşlarla beraber gerekli önlemlerin alınmasına

dönük

çalışmalar

yapar.

Bu

kapsamda

mühendislik

etiğinin

geliştirilmesine destek verir. İnsan hayatının en önemli değer olduğundan hareketle, deprem ve afetlerde afet öncesi ve sonrası uygulamalar hususunda gerekli yasaların çıkarılması ve uygulanması için mücadele eder. 11. Meslek içi eğitim faaliyetleri üyelerin mesleki gereksinimleri temel alınarak kesintisiz olarak devam ettirilir. Bu faaliyetler herhangi bir kar amacı gütmeden düzenlenir. Meslek içi eğitim faaliyetlerine katılım belgelendirmeye esas puanlama sistemi yerine gönüllülük esasına dayandırılmalıdır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 4


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

12. Emekten ve halktan yana tavırlarını koruyan meslek örgütlerine karşı küresel ölçekte saldırıların alabildiğince devam ettiği bilinen bir gerçektir. Mevcut siyasal iktidarın güdümüyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun Eylül 2009 da yayınlamış olduğu raporla, toplumsal çıkar ekseninde mücadele eden meslek örgütlerinin sindirilmesine yönelik yasal zeminin oluşturulması süreci başlatılmıştır. Bunun yanında, 644 Sayılı KHK ile TMMOB’nin görev ve yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat yapısında yer alan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne devredilmek istenilmektedir. Demokrat mühendisler Platformu; Mühendislerin hem meslek alanlarına, hem de doğrudan meslek örgütlerine yönelik bu saldırılara karşı mücadele eder. Diğer birlik organları ve meslek örgütleriyle birlikte karşı duruşunu sergiler. 13. Ücretli ve işsiz üyelerimizin, Yönetim Kurulları da dâhil olmak üzere odamızın tüm organlarında ağırlıkları oranında temsil edilmesini savunur.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 5


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

ÖRGÜT YAPISI

Örgütsel bağımsızlık her koşulda korunmalıdır. 1. Örgüt içi demokrasi a)

Örgütün tüm ilerici ve demokrat üyelerinin bir araya geldiği, oda politikalarının tartışıldığı,

çalışma

programının

ve

yönetimin

uygulamalarına

dönük

eleştirilerin yapıldığı demokratik kurullar (küçük kurul) mevcut yönetimce yok edilmiştir. Eleştirinin demokratik işleyişin olmazsa olmazı olduğu bilinciyle ve katılımcılık ilkesi esas alınarak yeniden düzenlenecek olan küçük kurullarda, kurul başkanı seçimle belirlenir, katılımcılar söz hakkı, oy kullanma vb. her anlamda eşittir. Küçük kurullar ayda en az bir kez ve düzenli olarak toplanır. Öğrenci üyeler bu kurullara katılır, görüş ve önerilerini dile getirirler. b) Yönetim Kurullarını oluşturan asıl ve yedek üyeler katılımcılığın bir gereği olarak birlikte toplanır, kararlar ikna temelinde bir yaklaşımla alınır. c)

Politik düşüncelerinden ve eleştirilerinden dolayı hiçbir üyemiz hakkında disiplin soruşturması açılmaz. Platformumuz ‘onur kurulu’ nu ‘disiplin kurulu’ olarak görmez. Irkçı, emek düşmanı söylemler ve eylemler bile politik, ahlaki ve mesleki alanlarda etkisizleştirilir. Üyelerimizin çoğunluğunun bilinçlerinde mahkûmiyet esas alınır.

2. Şeffaflık, hesap verilebilirlik Yönetim kurulu kararları internet sitesinden yayınlanacak ve Şube’nin mali raporları Küçük Kurul’a dağıtılacaktır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 6


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

ÖRGÜTLENME

1. Şube politikalarının belirlenmesinde ücretli çalışan, işsiz, emekçi, mesleği doğrudan uygulayan ve meslek yaşamındaki sorunlarla yüz yüze gelen mühendislerin görüşleri ve çıkarları temel alınır. Ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarının çözümü için ‘Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultay kararlarının’ uygulanması hedeflenmelidir.

2. Üyelerinin cinsel, mezhepsel, etnik kimliklerinden kaynaklı ayrımcılığa karşı üyelerinin yanında mücadele eder. Kadın mühendislerin özgül sorunlarını değerlendirecek kadın komisyonu oluşturulur ve kadınların oda çalışmalarına katılabilmesi için gereken fiziksel altyapı sağlanır.

3. Engelli üyelerinin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları tespit eder ve bu sorunların çözümünde etkin rol alır. Bu üyelerinin çalışma yaşamına katılması için gerekli girişimlerde bulunur.

4. Üyelerin önemli bir bölümü, birikmiş aidat borcu yüzünden baskı altındadır, odasından uzaklaşmış ya da istifa aşamasına gelmiştir. İMO'nun ana gelir kalemin üye aidatları olmalıdır, bu durum oda-üye bağının gönüllülük temelinde gelişimine de hizmet edecektir. Ancak üyelerden aidatlarını gönüllülük temelinde düzenli alabilmek için, oda-üye bağı güçlendirilerek, üyelerin aidiyet duygusunu yeniden kazanması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için, öncelikle aidat borçlarına ilişkin üyelere gerekli ödeme kolaylığı sağlanmalı ve üyeleri oda çalışmalarına katarak, üyenin odasını sahiplenmesi sağlanmalıdır.

5. Öğrenci üye çalışmaları: a) Öğrenci üye yönetmeliğinin anti demokratik ve bürokratik yanlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Öğrenci üye yönetmeliği mevcut hiyerarşik yapısından arındırılarak öğrenci üyelerin de katılımıyla daha demokratik bir hale getirilmelidir. b) Öğrenci üyelere, kendi için İMO binasında bir yer tahsis edilmelidir. c) İMO-Genç içerisinde faaliyet yürüten öğrenci üye temsilcileri, öğrenci üyelerin özgür iradeleriyle belirlenmeli, yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 7


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Öğrenci

üyelerin

çalışmaları

üzerinde

herhangi

2012-2014 bir

baskı

unsuru

oluşturulmamalıdır. d) Öğrenci üyelerin mesleğe hazırlanmasına yönelik kurs, seminer gibi etkinlikler düzenlenmeli, bu etkinliklerde söz sahibinin öğrenciler olması sağlanmalı, etkinlikler ücretsiz olmalıdır.

6. Temsilcilikler: a) İş yeri temsilciliği mekanizması yeniden aktif hale getirilmeli, üyelerimizin yoğun olarak çalıştığı kamu/özel işyerlerinde düzenlenecek toplantılarla üyelere ulaşılmalıdır. b) İş yeri temsilcilikleri çalışanların ücretleri, özlük hakları, çalışma koşulları, iş güvenliği gibi konularda çalışmalar yapmalı, yaşanan sorunlara odamızla birlikte çözüm aranmalıdır.

7. İl Koordinasyon Kurulları’nda aktif rol alınır. 8. Komisyonlar: Komisyon çalışmaları için tüm üyelere duyuru yapılır. Komisyonlar düzenli olarak toplanır. Komisyon başkanı ve yazmanı komisyon toplantısında seçilir. Komisyon yürütmesinde, YK üyesinin dışındaki üyelerin bulunması esastır. Komisyon çalışmaları düzenli olarak rapor edilir. Bu raporlar internette duyurulur. İki ay içinde toplanmayan komisyon feshedilir. Komisyonların toplanmasından ilgili YK üyesi sorumludur. Öğrenci üyeler de komisyon üyesi olabilir. a)

Kent Komisyonu

Kent sorunları ile ilgili çalışmalar yapar, bu konular hakkında mesleki bilgimiz

ışığında kamuoyunu bilgilendirici raporlar hazırlar •

Kent sorunları ile ilgili hukuki süreçleri takip eder, gerektiğinde hukuki süreç

başlatılması veya mevcut hukuki süreçlere müdahil olunması için çalışmalar yapar. b)

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Üyelerin odayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirilmeyi ve iletişimin

güçlendirilmesini hedefler ve •

Üyelerimizin katılım sağlayabileceği sosyal-kültürel etkinlikler organize eder.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 8


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012-2014

c)

Örgütlenme Komisyonu

İnşaat Mühendislerinin ekonomik, demokratik ve özlük hakları mücadelesi

için İMO örgütlülüğünü geliştirmeyi hedefler.

İMO Ankara Şubesine bağlı temsilciliklerin kurumsallaşmasını hayata

geçirmek için çalışmalar yapar, yeni temsilcilik oluşumlarının önünü açar. d)

Yayın Kurulu

Şubenin hazırladığı her tür yayının (elektronik, internet, bülten...) teknik ve

içerik çalışmasını yapar. e)

Meslek İçi Eğitim Komisyonu

Üyelerin mesleki bilgi ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki deneyimin

aktarılması, inşaat mühendisliği alanındaki güncel gelişmelerin ve uygulamaların üyelere aktarılması amacı ile eğitimler düzenler. •

Eğitimleri seminerlerden ibaret olarak görmez. Aynı zamanda ulusal ve

uluslararası düzeyde düzenlenecek sempozyumları, teknik gezileri, internet üzerinden eğitimi destekler. f)

Öğrenci Komisyonu

Öğrenci üyelerin örgütlenmesi için çalışır.

Öğrenci üyelerin mesleki, akademik ve politik olarak gelişimi için çaba sarf

eder. •

Öğrenci komisyonunu öğrenci üyeler yönetir.

g)

Su Komisyonu

Son yıllarda tüm dünyada önemli bir gündem oluşturan suyun ticarileştirilmesi anlayışı reddeder. Yerel yönetimin bilime aykırı ve gerçek dışı manipülasyonlarına karşı gerçekleri kent halkına anlatmak için her olanağını kullanır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 9


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI h)

2012-2014

Kadın Komisyonu

Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın arttırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, mevcut düzenlemelerle sağlanmış olan hakların uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenler. i)

Yapı Denetim Komisyonu

Yapı denetimi konusunda üyenin çıkarlarını ve kamu yararını önüne koyarak çalışmalar yapar.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 10


TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 2012-2014

2012-2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

• MÜHENDİS EME ĞİNE SAYGI EĞ • DEPREM DEĞİL YAPI ÖLDÜRÜR • YAPI DENETİM SİSTEMİ YENİDEN ELE ALINMALIDIR • DOĞAYLA DOST, YEREL KAYNAKLARLA ÜRETİLEN VE YENİLENEBİLİR ENERJİ • SU YAŞAMDIR, ENERJİ HAKTIR TİCARİLEŞTİRİLEMEZ • TOPLU ULAŞIM HAKTIR • KENT DOKUSU VE BARINMA HAKKI KENTSEL DÖNÜŞÜM YALANINDAN KORUNMALIDIR • SİSTEMLİ VE ERİŞİLEBİLİR MESLEK İÇİ EĞİTİM BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKKIDIR • MESLEK ODALARINA DÖNÜK SİYASİ SALD DIIRIYA KARŞI BİRLİK OLUNMALIDIR • ODALARDA DEMOKRATİK TEMSİL VE KATILIMCI ÜYELİK ESAS OLMALIDIR

DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

Sayfa 11

Çalışma Programımız  

Demokratimo,demokratimo

Advertisement