Page 1

'ERSCHIJNT

ELKE

VEERTIEN

D A G E N

A D R E S

V A N R E D A C T I E

E N A D M I N I S T R A T E

V A N D E RM A E S E N S T R A A T

Eerste Vrijdag

2.

Jaargang 11 A p r i l

H E E R L E N

No

8

1952

VAN DE STAATSMIJNEN TOEGANG TOT JUBILEUM-FEESTEUJKHEDEN VERWERF U EEN EIGEN HUIS Mef hu/p van c/e Sfaafsm/ynen IN DE DIVERSE RAYONS ieder huis, dat extra gebouwd Voor de oorlog waren er Enfree-faevW/zen voor personee/s/ec/en en parf/cu//eren HEERLEN:

VoetbaZujedsfrijd; Personeelsleden: 1 entree a / 0,50; particulieren: / 1,50. TVieZerronde Emma.' Personeelsleden: per gezinslid 1 entree a / 0,25, tribune / 1,— extra; Particulieren: / 1,—, tribune / 1,— extra. Staaf«m#nen/i2fli; Alleen toekelijk voor personeelsleden op vertoon van toegangsbewijs. Gratis entree met dame of heer. BaZ: Alleen toegankelijk voor personeelsleden met dame of heer volgens nadere bekendmaking gratis op toegangskaart. Alle andere vermakelijkheden zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de kindervoorstellingen volgt een nadere bekendmaking op de gebruikelijke plaatsen op het Hoofdbureau. TERWINSELEN:

Keesff enten: Personeelsleden: op vertoon van legitimatiekaart gratis entree met dame. Particulieren: / 0,50. Sfaatsmijnen/tZ?n: Alleen toegankelijk voor personeelsleden op vertoon van toegangsbewijs. Gratis entree met dame. WieZerronde: Aan de cassa's per persoon / 0,25. VoetbaZicedstryd: Personeelsleden: 1 entree a / 0,50. Particulieren: / 1,50. Operette: Personeelsleden: gehuwden 2 entrees a / 0,25; ongehuwden 2 entrees a / 0,25. Geen particulieren. AfusiefcfOMrnoot: Op vertoon legitimatiekaart: Personeelslid met dame a / 0,25 per persoon. Particulieren / 0,50. Alle andere vermakelijkheden zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de kindervoorstellingen volgt een nadere bekendmaking op de bedrijven. HOENSBROEK.

Feesttrein £• m wa—XasteeZ. //oensbroefc. Personeelsleden: Gehuwden 4 enkele reizen gratis. Ongehuwden 2 enkele reizen gratis. Voor iedere volgende enkele reis / 0,25 entree. Paiticulieren: Per enkele reis / 0,25. Feesf ten? en: Personeelsleden: Gehuwden 4 entree's gratis. Ongehuwden 2 entree's gratis. Bij meer bezoeken, op vertoon van knipkaart / 0,25. Particulieren: / 0,50 entree. Staafswijnen/iJwi: Alleen toegankelijk voor personeelsleden. Op vertoon van knipkaart gratis entree met dame. •Ryu.'ieZronde: Personeelsleden: Voor personeelsleden — echtgenote + inwonende kinderen f 0,25 entree per persoon. Voor elk der bovengenoemde 3 categorieen zal ter controle een afzonderlijke kaart worden verstrekt. Bovengenoemde prijzen gelden voor alle personeelsleden der Staatsmijnen. Op alle be-

drijven zullen kaartjes in voorverkoop worden verkocht. Voor de personeelsleden van Staatsmijn Wilhelmina zal een afzonderlijke regeling worden getroffen. Deze zal op Staatsmijn Wilhelmina nog nader worden bekend gemaakt. Particulieren: / 1,— entree. Tribune: Voor een tribuneplaats moet / 1,— worden bijbetaald. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de particulieren. Een tribuneplaats voor een personeelslid kost dus / 0,25 + / 1,— = / 1,25. Een tribuneplaats voor particulieren kost: / 1,— + / 1,— = / 2,-. De personeelsleden dienen nun kaartjes in voorverkoop op de mijn te nemen. De dag, dat de wielerronde plaats heeft n.l. 10 Mei zijn aan de loketten alleen maar kaarten aan particuliere prijs verkrijgbaar.

yoefbaZu-'edsfryd: Personeelsleden: 1 entree a / 0,50. Particulieren: / 1,50. Alle andere vermakelijkheden zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de kermis wordt aan de kinderen een bepaald aantal kaartjes gratis verstrekt. Hierover volgt nog een nadere bekendmaking op de mijn. BRUNSSUM:

Feestfenten: Personeelsleden: gehuwden 4 entree's gratis; ongehuwden 2 entree's gratis. Particulieren: / 0,50. Sfaafsmynew/iZw: Alleen toegankelijk voor personeelsleden. Op vertoon van knipkaart gratis entree met dame. VoetbaZu'edstrtjd: Personeelsleden: 1 entree a / 0,50. Particulieren: / 1,50. WieZerronde 2?m?na: Personeelsleden: per gezinslid 1 entree a / 0,25, tribune / 1,— extra. Particulieren: / 1,—, tribune / 1,— extra. Circus: Personeelsleden: gehuwden 2 gratis entree's; ongehuwden 2 gratis entree's. Particulieren: geen toegang op besloten voorstelling. Alle andere vermakelijkheden zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de kindervoorstellingen volgt een nadere bekendmaking op het bedrijf.

u Personeelsleden: 1 entree a / 0,50. Particulieren: / 1,50. WieZerronde Bwiwia: Personeelsleden: per gezinslid een entree a / 0,25; tribune / 1,— extra. Particulieren: / 1,—, tribune / 1,— extra. Alle andere vermakelijkheden zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de kindervoorstellingen volgt een nadere bekendmaking op het bedrijf. NADERE BEKENDMAKING. Voor de personeelsleden zal dezer dagen op de bedrijven bekend worden gemaakt waar en wanneer zij alle hierboven genoemde toegangsbewijzen kunnen afhalen. BETALING

TOECANCSBEWUZEN

De bedragen, rerse7tuZdigd roor de diverse toe<7aHgsbeu;yzen u-orden w o r aZZe raj/ons op fcet Zoon bij de a/refcening over Mei 1952 ingeiiouden.

FEESTGAYE TER GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM Voor personee/s/ec/en en gepens/onneerc/en Het ligt in de bedoeling van de Directie van de Staatsmijnen ter gelegenheid van het Gouden Jubileum aan de personeelsleden een feestgave te verstrekken, die hen mede in staat zal stellen de onkosten, die men nu eenmaal aitijd maakt, wanneer men feest gaat vieren, te bestrijden. Gepensionneerde personeelsleden en weduwen zullen in deze feestgave worden betrokken. Wij hopen in een der volgende nummers van ,,Nieuws" nauwkeurige bijzonderheden over deze feestgave te verstrekken.

zeer vele particulieren, die hun spaargeld belegden in een eigen woning. Overal zag men huizen verrijzen, die door particulieren gebouwd werden. Beambten. zowel als arbeiders zagen hun ideaal in de bouw van een eigen huis. Het getal van die ,,eigen bouwers" is na de oorlog sterk teruggelopen. Wat daarvan de reden is? Vooreerst wordt de eigen-bouwer tegenwoordig gehinderd door allerlei formaliteiten en maatregelen. Hij moet zich door een zee van papieren er aanvragen heenwerken, tal van bezoeken afsteken bij instanties, die hem bouwvolume en bouwvergunning moeten verschaffen. En bedrijfsmensen missen vaak de tijd om na volbrachte dagtaak deze moeilijkheden te overwinnen. Vervolgens zijn er de jaarlijkse kosten, verbonden aan het bezit van een woning, die met geleend geld is gebouwd. Practisch niemand onzer is immers in staat een huis geheel met eigen geld te bouwen. Dus moet men een gedeelte lenen. Maar bouwen is kostbaar en de rente en aflossing van geleend kapitaal maken het vrijwel iedereen onmogelijk om tot eigen bouw over te gaan. Dat zijn de redenen, waarom er tegenwoordig zo weinig eigen bouwers zijn. En toch, niets is eigenlijk meer aan te bevelen dan dat. De bevordering van klein bezit in de vorm van een eigen huis is van grote betekenis voor de algemene welvaart in een bepaalde streek. Het bezit van een eigen huis geeft ons een gerechte trots. Bovendien, waar veel eigen-bouwers zijn, daar verrijzen karakteristieke woninggroepen met huizen, die alien min of meer een eigen karakter hebben. En wat op dit ogenblik het allerbelangrijkste is,

CELEEN:

Feesff en ten: Personeelsleden: gehuwden gratis met echtgenote; ongehuwden gratis. Particulieren: / 0,50. Staafs?rcijnen/iZm: Alleen toegankelijk voor personeelsleden. Gratis entree met dame op vertoon van knipkaart. FZieg/eest: Personeelsleden: gehuwden gratis met echtgenote; ongehuwden 1 gratis entree. Particulieren: / 1,—. Ga Zaeoncert: Personeelsleden: gehuwden gratis met echtgenote; ongehuwden 1 gratis entree. Particulieren: Vrijdag /0.50. Zaterdag /0,75. Zondag / 0,50. VtHtnoerfc; Personeelsleden: gehuwden gratis met echtgenote; ongehuwden 1 gratis entree. Particulieren: / 0,75.

De KoninfcZijfce AfiZifciire ICapeZ ran ftef Garderefiri?>ient Grenadiers en Jagrers gent«t sou?eZ in binnen- aZs bwitenZand een utfstefcende repufati« en ze is oreraZ een grraagr geziene gasf. Op iO en II Afej a.s. zaZ dit /ceurfrorps onder Zeiding ran Kapitein-Directewr iSocus uan yperen, voor d« gouden Staatsmijnen een serie tan tier gaZa-concerten fcowjen seven. Bij deze geZegenfceid zuZZen de ueZe duisenden »ii<aieZv-Zie/7iebbers Mtt onze itfijnsfreefc tan pracTitige uiti:oeringen fctmnen geniefen. De if. Af. fi\ is een ran de otutefe fcorpsen ran ons Zand; «ij u'erd reed^ in i829 opgerirfct aZs onderdeeZ ran de toenmaZige a/deZtng Grenadiers. De ticeede fcapeZmeester ran de K Af if cofJiponeerde in J834 de wuirs ,,T«r/ i» je ranseZ", ?neer o//jcieeZ genaawd ,,Grenadiers-mars", op de weZodie ran een i/oZsfeins voZfcsZiedje. TVie t/ians X. Af. K. zegt, denfrt nog steeds aan Tur/ in j« ron««l", ao popuZair is d««e war* tot op fceden

wordt, verlicht de woningnood. Een mooie kans geboden.

Om al deze redenen heeft de Directie van de Staatsmijnen besloten al het mogelijke te doen, om die eigen-woningbouw te bevorderen. Men heeft een plan opgezet, waarvan — naar zij hoopt — velen zullen profiteren. Vooreerst zullen de Staatsmijnen deskundige beambten aanwijzen in de bedrijven, die de adspirant-eigen-woningbouwers behulpzaam zullen zijn bij het vervullen van allerlei ingewikkelde formaliteiten, die op het ogenblik de woningbouw door particulieren belemmeren. Men zal een volledig beroep op hen kunnen doen, en zij zullen arbeiders en beambten met goede raad en hulp bijstaan. En wat belangrijker is, de Staatsmijnen zullen de eigenwoning-bouwers, die aan de te stellen voorwaarden voldoen, een jaarlijkse geldelijke tegemoetkoming geven in de lasten van de bouw. En dit jaarlijkse bedrag wordt verzekerd gedurende de gehele aflossingstermijn van de geldlening, dus ongeveer gedurende 20 jaar. Dat betekent de schenking van een klein kapitaaltje aan iedereen, die tot het bouwen van een eigen woning kan overgaan.

De voorwaarden, die aan de liefhebbers gesteld worden, zullen waarschijnlijk o.a.de volgende zijn: Men moet een bepaalde leeftijd bereikt hebben, bijvoorbeeld 25 jaar; en minstens drie jaar bij de Staatsmijnen werkzaam zijn. Men moet vanzelfsprekend een goede staat van dienst hebben. Men moet zelf beschikken over een bepaald bedrag als grondkapitaal, dus eigen gespaard geld. Normaal wordt hiervoor verwacht ongeveer 10% der stichtingskosten. En tenslotte moet men — als regel — van plan zijn, zelf de woning te gaan bewonen. Dit zijn in het kort de voorwaarden. Voorlopig geldt deze regeling alleen voor degenen, die gedurende 1952 met bouwen beginnen. Ongetwijfeld is dit goed nieuws voor vele bedrijfsgenoten, die wel over een klein kapitaaltje beschikken. maar tot nu toe geen kans zagen, hiermede tot de bouw van een eigen woning te geraken. Geinteresseerden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen melden bij de personeelsdienst van het bedrijf waar zij werkzaam zijn.

Bewaar d i l nu mmer B e w a a r dit nummer van ,,Nieuws" zorgvuldig. Het bevat belangrijke mededelingen over de jubileum-viering, die niet meer elders gepubliceerd zullen worden.


ARBEID TIJDENS JUBILEUMDAGEN WERKTIJD OP VRIJDAG 9 MEI In ,,Nieuws" no. 4 is reeds gepublieeerd.datonze ondergrondst personeelsleden op Vrijdag 9 Mei a.s. een korte dienst zullen maken, zoals bijv. ook op de dag voor Kerstmis gebruikelijk is. Thans is ook bekend geworden hoe de werktijd van de bovengronders op die dag wordt geregeld. De bovengrondse arbeiders zullen eveneens werken zoals op de dag voor Kerstmis de gewoonte is. Dit betekent, dat degenen, wier werk onmiddellijk verband houdt met net ondergrondse bedrijf, een dienst van zes uur maken. De continuarbeiders zullen op 9 Mei normaal volgens dienstrooster werken. De overige bovengronders — dus voornamelijk de mensen \an de vlaggedienst — werken het normale aantal uren, doch hun dienst zal worden verlegd. Zij maken dus een zogenaamde vervroegde dienst. De werktijd van de beambten en maandloners wordt aangepast aan de werktijd van de arbeiders.

den. Dit geldt zowel voor Zaterdag 10 Mei als voor Zondag 11 Mei. Vanzelfsprekend zal getracht worden orn het werk op deze twee dagen tot het strikt noodzakelijke te beperken. Het blijft echter onvermijdelijk, dat een vrij groot aantal personeelsleden toch arbeid moet verrichten. De Directie heeft daarom besloten aan alle bedrijfsgenoten, die op 10 of 11 Mei dienst moeten doen, een extra beloning toe te kennen. EXTRA BELONING

De arbeiders, die op 10 Mei moeten werken, ontvangen een beloning gelijk aan die, welke zij op een feestdag krijgen. Dit betekent dus, dat zij behalve de uitkering van een dag verlofloon ook nog een dag loon plus de extra vergoeding van honderd procent krijgen uitgekeerd. De arbeiders, die op 11 Mei om bedrijf sredenen dienst moeten doen, krijgen een beloning als op eerste Kerstdag. Besloten is, dat over de extra uitkering geen A.M.F.-bijdrage betaald hoeft te worden. Beambten en maandloners, EXTRA VERLOF OP die op 10 of 11 Mei dienst moeZATERDAO 10 MEI ten doen, ontvangen een vergoeding welke is aangepast Als algemene regel geldt, dat aan de extra beloning van de op Zaterdag 10 Mei onze persoarbeiders. neelsleden een dag extra verlol krijgen met behoud van loon, zoCONTINU-DIENST als dat ook op een normale feestdag gebruikelljk is. Voor de continudienst op 10 en 11 Mei wordt het gewone WERKEN OP 10 EN 11 MEI dienstrooster gehandhaafd. De arbeiders, die tijdig de wens te Het is onze bedrijfsgenoten kennen geven, dat zij op een wel bekend, dat het, zelfs tijvan deze twee dagen verlof dens de viering van ons gouwillen hebben, kunnen er op den jubileum, niet mogelijk is rekenen, dat hun wens ingewilde mijnen en bedrijven voileligd wordt. tenzij dit om bedig stil te leggen. Speciaal het drijfsredenen volstrekt onmowerk in de continu-bedrijven gelijk is. moet normaal voortgang vin-

HET OFFICIELE FEESTPROGRAMMA /n ,,N/euws" van 2 5 Apr// a.s. In het volgende nummer van ,,Nieuws" zullen wij het volledige officiele programma vermelden van de jubileum-feestviering in a l l e rayons. Men dient dat nummer van 25 April a.s. goed te bewaren, omdat er verder geen speciale gids meer zal worden uitgegeven. Met ,,Nieuws" in de hand, weet U de weg in jubileumland!

VEERTIG D1EHSTJAREN 18 April a.s. zal de heer Chr. Hendrix, van Stm. Hendrik de dag herdenken waarop hij veertig jaar in dienst is van de Staatsmijnen. De jubilaris is 58 jaar oud. Hij werd op Stm. Hendrik aangenomen als boorarbeider. In de jaren 19±6-I9ia was hij ondergronds werkzaam. Daarna ging hij over naar het bovengronds bedrijf. Sedert 1937 is Hendrix handlanger op de losvloer. Zijn huisadres is: Poststraat 3, Brunssum. Kampioenschap. Het eerste tafeltennis-team van de Sportvereniging O.D.S. van het Hoofdbureau legde in de tweede klasse B van de Nederlandse Tafeltennis-Bond, afd. Limburg, beslag op het kampioenschap. Dit team bestaat uit de heren Jansen, Kengen en Weyenberg.

FLEURIGE JUBILEUMVIERIXG IN WILHELMI\A-RAYO\ Vijf kilometer straaiversiering en illuminaiie Wanneer in de late namiddag van Vrijdag 9 Mei a.s. de jubileumvreugde in het Wilhelmina-rayon losbarst, zal Terwinselen zijn herschapen in een ware sprookjestuin met ontelbare bloemen en kleurrijke lampen. Want de rayoncommissie van de oudste Staatsmijn heeft gezorgd voor een keurig feestgewaad voor de mijn, de Botanische Tuin, het Vredeshofje en 5 km Terwinselse straat. Op het Vredeshofje wordt een grote benzinemijnlamp opgesteld, welke op gas zal branden. Voor de ingang van de Wilhelmina komt een fraai verlichte ereboog met aan een kant in kleur en licht de mijnwerker van Toorop en aan de andere kant een moderne schaafpijler. Ook voor de ingangen van Verenigingsgebouw en Beambtencasino worden erebogen opgesteld. De rcrZiWifing i<x>rdt ontstofcen Vrtjd«sai;ond 9 Mei om 9 uur ira»ineer de ureMgdevnren op 5 TioosrseJesen punZen in /ief rayon opZaaien en lief in prac/tfige unt/ormeu gestofcen /• J>oureorps Wi7/ie7mina wit BZej/erTieide, dat voora/gaat aan een /afcfceZoptoeftr, de taptoe van de eerste dag bZa<i.st. KERMISSEN Op het kermisplein te Terwinselen zal een complete kermis worden opgesteld. Er komen een autoscooter, een luchtschommel, draaimolens bumperspelen. snoep- en viskramen enz. Op Vrijdag 9 Mei om 6 uur n.m. wordt de kermis geopend. Op Zaterdag en Zondag 10 en 11 Mei beginnen de kermisvermaken om 10 uur 's morgens. Van 10 tot 6 wordt voor de kinderen tegen halve prijs gedraaid. SPORT De sportgebeurtenissen in het Wilhelmina-rayon beginnen

op Zaterdag 10 Mei om 10 uur 's ochtends met een grote wielerronde waarin 60 amateurs en nieuwelingen uit Nederland, Belgie, Duitsland en Luxemburg zullen starten. Start en finish zijn bij het Verenigingsgebouw. Het parcours is St. Callistusstraat, Dr Nolensstraat, St. Hubertuslaan, Dr Ariensstraat, St. Callistusstraat. De entreeprijs bedraagt 25 cent. ,s Middags om 4 uur wordt op het Juliana-terrein de internationale voetbalwedstrijd Limburgs Elftal-Hibernian, de Schotse kampioen uit Edinburg met 8 internationals, gespeeld. Het harmonie-orkest van de Wilhelmina uitgedost in schitterende nieuwe uniformen, luistert de wedstrijd op. De entreeprijs bedraagt voor personeelsleden 50 cent, voor anderen / 1,50. Kaarten zijn op het bedrijf verkrijgbaar. MUZIEK. ZANG EN FILM Deze drie onderwerpen vormen een belangrijk onderdeel van de feestviering. Met recht. Want niemand minder dan het gezelschap van het ,,Aachener Stadt-Theater zal naar Terwinselen komen en daar de operette .Das Land des Lachelns ' van Frans Lehar opvoeren. Aan deze populaire operette werken meer dan 60 artisten mee. De uitvoering vindt plaats in de ieestelijk vers erde grote zaal van het Veren gingsgebouw op Zaterdag 10 Mei cm 4 uur en om 8 uur n m. en op Zondag 11 Mei eveneens om 4 en 8 uur. 's Zaterdagsavonds om half negen geeft het Harmonieorkest in de feeerieke Botanische Tuin een Gala-concert onder leiding van Martin Koekelkoren. Er wordt o.a. uitgevoerd de ouverture Konig Stephan van Beethoven, Introductie en Polonaise van Boedijn en Grande ouverture Solemnelle 1822 van Tsjaikowsky. 's Zondagsvoormiddags om half twaalf geeft de Koninklijke Militaire Kapel een matine. eveneens in de Botanische tuin. Na

afloop van het concert vindt een militaire show plaats. Om 2 uur begint in een grote muziektent van 60 x 20 meter welke op het R.K.T.S.V.-terrein aan de Singelweg wordt opgesteld, het mijnstreekmuziektournooi. Hieraan werken mee de Philharmonie Bocholtz, de harmonie St. Emiliaan Bleyerheide, de fanfares St. Callistus Terwinselen, St. Joseph Kaalheide, Aloysiana Schaesberg, St. Barbara Heilust, de harmonien St. Caecilia Simpelveld, St. Caecilia Spekholzerheide, St. Joseph Heerlerbaan, St. Bernadette Molenberg en Flos Carmelis Leenhof. De jury is samengesteld uit drie vooraanstaande Limburgse musici. De verplichte nummers zijn van Nederlandse componisten. De toegangsprijs bedraagt voor personeelsleden plus dame 25 cent per persoon, voor overige bezoekers 50 cent. .De

Sfaafsr/iijne>i/i7m ,,£)e Sfroom" 2al worden i« de grote 200/ fief I'erenigingsgeboMU? 'sZaterdags om 10, ii,30 en 13,00 wur ! Zondags om l i en i2,S0 Toegangsbewwjsen tiotnen op Tief bedrij/ worden a/gege/iaaZd.

GEPEXSIOWEERDEN EN WEDUWEN

/zef Sfaaterni/'/ien/ees* mee Voor de openbare feestelijkheden bij gelegenheid van het 50jarig jubileum der Staaismijnen zi|n d=> gepensionneerden gelijkgesteld met personeelsleden. De weduwen van gepensionneerden ol van personeelsleden zijn gelijkgesteld met echtgenoten van personeelsleden. Alle gepensionneerden en weduwen ontvangen, tegelijk met dit nummer van ,,Nieuws", een speciaal voor deze feesten gemaakte legitimatiekaart. Op vertoon van deze legitimatiekaart kan de gepensionneerde of de weduwe de gewenste toegangskaarten afhalen of laten afhalen op het bedrijf waar hij of zij de feesten wenst mede te maken. Elders in dit nummer van ,,Nieuws" is vermeld, welke toegangsbewijzen gratis zijn, en welke betaald moeten worden. Ook de prijzen van de toegangsbewijzen zijn vermeld. Z>e toegangsbeiuijsen, u;eZfce niet gratis sijn, moeten content betaaZd •worden. Z>e gepensiowneerde 0/ u-edutce ton ecTiter vercoefcen ftet te betaZen bedrag te verrefcenen met de /eesfgat:e by ge^egenheid •>i Tiet jubfleum. De gepensionneerden en weduwen kunnen. evenals de per-

Het afhalen van alle toegangsbewijzen en van de eventueel gewenste vervoerbewljzen van de woonplaats naar het feestterrein, moet geschieden in de week van 21 tot en met 24 April 1952. Men moet deze bewijzen afhalen tijdens de kantooruren en wel voor de feesfviering in: Heerlen: op het Hoofdbureau Staatsmijnen Hr Beuken, Beambtenpersoneel. Terwinselen: in de loonhal van Stm. Wilhelmina. Hoensbroek: in de loonhal van Stm. Emma. Brunssum: in de loonhal van Stm. Hendrik. Geleen: in de loonhal van Stm. Maurits.

VERKOOPKAMTOOR STAATSMIJNEN VIERT JUBILEUM IX INTIEME K R I \ G ..Xatuurlijk doen wij ook mee aan de herdenking van het vijftigjarig bestaan van de Staatsmijnen". Dat vertelde ons de heer Houtzager, toen wij met hem een gesprek hierover hadden in het kantoorgebouw van het Verkoopkantoor in Den Haag. De heer J. D. Houtzager, Chef van de Administratie, is voorzitter van een kleine commissie. Deze commissie ontwerpt plannen voor de yiering van het jubileum. ,,Z?at «;y ftet /eest in Den gaan -uieren en niet in de , is niet so uenuonderl^jfc", zet de Tieer Hotttsager, ,,w;ant de opzet is immers om de ver8cfti{tende wijnsetels tot middefpttnt van de viering te mafcen. Troi<M;ens, steZt 17 zicft eens voor, dat ons personeeZ naar HeerZen sow w.oeten reieen om daar de verscTiiZZende gebewrtenissen bij te tvonen. VeZen van ons ?iebbew geen /amiZie 0/ feennissen in .WmbMrgr, sodat «nj op onsseZ/ souden sijn aangewezen. .Daarom is fcef, oofc met feet oog op de fcinderen, veeZ gemafcfceZijfcer om fei«r te bl^ven. ,,Bovendien", en de voorzitter maakt het bekende gebaar met duim en wijsvinger, ,,denkt U eens aan het grote bedrag, dat nodig zou zijn om ons allemaal naar de mijnstreek te brengen en onderdak te verschaffen". ,,En wat zijn dan wel de plannen voor het feest in Den Haag?" vroegen we. ,,Op Zaterdag 17 Mei komen we om half vijf bij elkaar in gebouw Seinpost in Scheveningen. De getrouwden kunnen hun echtgenote meebrengen.

•ALS Voor de feestbals zijn twee tenten beschikbaar, een schitterende spiegeldancingtent, welke wordt geplaatst op de speelplaats van de meisjesschool aan de Mariastraat en de muziektent op het R.K.T.S.V.-terrein. De spiegeldancing, waarin het Tiroler dansorkest ..Die Gletscher-Buben" met Tirolse muziek en jodel optreedt, sluit aan op de hal en het gymnastieklokaal van de school, waarin gezellige zitjes worden ingericht.In de muziektent speelt het Dans- en showorkest ..Dentener's Vrolijke Band" uit Weert. De bals beginnen 's Zaterdags en 's Zondags om 6 uur en duren tot 1 uur 's nachts. Personeelsleden plus een dame gratis, de overigen 50 cent.

soneelsleden, gebruik maken van de goedkope vervoermogeHjkheden van hun woonplaats naar het feestterrein. Dit kan gebeuren op een of op beide dagen van de feestelijkheden. Dit geldt alleen voor hen die wonen in plaatsen vanwaar normaal bussen naar de mijn lopen. Omstreeks 25 April zal aan alle gepensionneerden en aan de weduwen een nummer van ,,Nieuws" worden toegezonden. In dat nummer vinden zij het volledige programma der feestelijkheden.

CASINO-PROCRAMMA 's Zaterdags- en 's Zondagsavonds om half zeven speelt het ,,Orkest zonder Naam" voor de beambten en hun huisgenoten in het Casino tot half elf. Xa half elf wordt gedanst met muziek van het orkest ..De Notenkrakers". CIRCUS-VOORSTELLING Circus Strassburger geeft voor de schoolgaande kinderen van de personeelsleden een gratis voorstelling op VVoensdag 30 April a.s. Het slot van de feestelijkheden wordt gevormd door een groots avondvuurwerk. waarover de lezers elders in dit blad nadere bijzonderheden \ inden.

Eerst gaan we dan kijken naar de nieuwe Staatsmijnfilm ,,De Zwarte Stroom", daarna volgt een kort samenzijn op het terras of in een van de Seinpostzalen en aansluitend hieraan zullen alien zich aan een diner verenigen. Tijdens deze maaltijd zal een orkest spelen en zal een conferencier met zijn gezelschap de deelnemers aangenaam bezig houden. Het diner duurt tot middernacht, daarna hoopt men nog geruime tijd op en om de dansvloer door te brengen". Op onze vraag, of er voor de kinderen nog iets wordt gedaan, antwoordde de voorzitter, dat dit wel in de Commissie is overwogen. Het geringe aantal kinderen per leeftijdsgroep met een ongeveer gelijk bevattingsvermogen leidde er echter toe dat men de plannen voor een kinderfeest heeft laten varen. In de loop van April zal het personeel van het Verkoopkantoor een circulaire ontvangen, waarin het gehele programma uitvoerig is opgenomen.

PROGRAMMA JUBILEUMVOETBALTOURNOOI Het programma voor het jubileum-voetbaltournooi op 9 en 10 Mei a.s. is als volgt samengesteld: Zaterdag 9 Mei iuliana-terrein: Limburgs elftal — Hibernian Emma-terrein: 1e F.C.Koln — Leeds United Z o n d a g 10 M e i Limburgia-terrein: Limburgs elftal — Leeds United Maurits-terrein: 1e F.C.Koln —Hibernian. Uit dit programma blijkt dus, dat het Zwaluwen-elftal niet aan het tournooi deelneemt, maar dat inplaats daarvan het Limburgs elftal zal spelen.

WIONTNGRUILTN oing, bestaande uit 5 kamers, keuken, zolder en bergruimte, huurpr. / 6,— per week, gelegen te Groningen, in ruil aangeboden voor woonruirnte in Brunssum of omgeving. Te bevragen bij dhr O. Koster. Gezellenhuis ,,de Egge", Brunssum. Woning, bestaande uit 4 kamers, keuken, bijkeuken en zolder, gelegen te Fenn eigendom ter ruil aangeboden voor huis in Brunssum. Te bevragen bij dhr A. M. Linders, Gezellenhuis ..de Egge", Brunssum.


N IE L W S V A N DE S T A A TS M UNE N

Nederlandse installatie voor volledig gemechaniseerde koolwinning Proe/nem/ngen mef c/e Sfaafsmijnen Mu/f/sc/iaa/

bakkenpijlers regel zijn, vervallen in de mulli-schaafpijier doordat da aandrijving van de schaven in de aandrijving van de transporteur cpgenomen is. Tenslotte is een belangrijk voordeel ten opzichte van de schraapbakken, d3t in de pijier een transportmiddel aanwezig is waarmee het benodigde materiaal kan worden aangevoerd.

Dezer dagen lal in een pijler van laag V op Staatsmijn Maurits een geheel nieuwe installatie voor volledig gemechaniseerde koolwinning in bedrijf worden genomen. De Staatsmijnen multi-schaaf De Staatsmynen »n<7ti-sc7!<ia/ kan worden beschouwd als een ca7 door tifee 2VedeWa?tdse /trontwikkeling uit de schrapertranswia's ico?YZe?i sreboMit/'d. GMSto porteur en de schraapbakken. MijnboHic uervaardtgt de transReeds verkeren de proefnemingen p o r t e r en de sc7;aren; i?ademet deze geheel nieuwe Nederma7cers is met de Zevering van landse installatie in een gevorderd stadium; de resultaten zijn lot nu db aandrij/stations beZast. toe bevredigend.

JUBILEUM-KIMDERFEESTEN RAYON MAURITS Door de Commissie ,/MbiZeirm/eesfe?i )'ai/ow Ma«rits «a? op 2'..-.'crdag iO en Zondag l i Mei a.s. aan de fcinderen grrafis een d geoode?i. /n een /eestfenf ao« a:- AZarArf te GeZeen suZ7en ortisten WOM naam een infernafio)iaa7 pTOjjTtzwiWMl b?"e?ige«.

VERVOER TIJDENS JUBILEUMDAGEN In nummer 5 van ,,Nieuws" werd reeds bericht dat voor het vervoer van de zogenaamde mijn(orensen op 10 en 11 Mei van hun woonplaats naar het feestcentrum van de mijn of het bedrijf waar zij werken, een regeling is getroffen. Tevens werd gemeld welke personeelsleden hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn dus die ptroneelsleden, die volgens de bestaande beschikkingen recht hebben op bijbetaling van hun reiskosten. Binnenkort zal op de mijnen en bedrijven bekend worden gemaakt, op welke dagen de personeelsleden, die van deze regeling gebruik willen maken, zich hiervoor kunnen opgeven. Er zullen per personeelslid ten hoogste vier retourreizen beschikbaar worden gesteld, tegen een gereduceerde prijs van vijftig cent per retour-reis.

De reisbewijzen zijn alleen geldig op de jubileumdagen, dus op 10 en 11 Mei. Van een reisbewijs kunnen desgewenst twee kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar gebruik maken. Voor gepensionneerden en daarmee geZijfc gesteZd persoweeZ geZden deseZ/de bepaZingen inaf prijs en u;y>e uaw vervoer betre/f. Zij 7«m»en de reis?>eny,een bonder voora/gaande aanrra^e, raw 21 tot en >net 24 4priZ a.s. op de ?JIijnen en bedrijuen tegeZijZc >net aZZe andere toegangsbetuijsen a/7iaZen 0/ Zafen a/7iaZen.

Deze voorstellingen kunnen worden bijgewoond: 1) door alle leerlingen van de le tot en met de 6e klas van de lagere scholen VAN GELEEN; 2) door de leerlingen van de le tot en met de 6e klas van de lagere scholen BUITEN GELEEN, wier vader in dienst is van de StaatsVEERTIG JAAR DIENST Casino Terwinselen. Over het tot stand komen mijnen, wier broer kostwinVoor dit vervoer zijn de norvan de multi-schaaf het vol- Voorman lampisterie J. H. ner is en in dienst van de male lijndienstbussen en de Zaterdag, -29 ApriZ: ,,De Rani gende: Installaties voor volleStaatsmijnen of wier vader Zinzen van Stm. Wilhelmina Nederlandse Spoorwegen inge- antwoordt niet", toneelspel in dig gemechaniseerde koolwingepensionneerd is door de viert 17 April schakeld. De dienstregelingen drie bedrijven van J. J. W. Wilning zoals schaaf, snelschaaf Staatsmijnen. a.s. zijn 40-jaworden uitgebreid en op de tij- lemsen, door de beambtenen schraapbakken worden De kinderen van de lagere rig dienstjubiden, waarop het in verband met toneelver. ..Onderling Kunstreeds versehillende jaren bij scholen van Geleen behoeven leum bij de de hoogtepunten van de feeste- genot", te Terwinselen. Regisde koolwinning in de Limburgniet te worden opgegeven, daar Staatsmijnen. lijkheden erg druk zal worden, sour: G. Meerburg. Aanvang 8 se mijnen benut. De toepassing deze in schoolverband de voorHij begon zijn zullen extra bussen worden in- uur n.m. van deze installaties is echter stellingen bezoeken. dienstverband gelegd. De reisbewijzen zullen beperkt door de bijzondere verals hulplampe.De 7;eer J. J. W. Willemsen, op nog nader te bepalen dagen De kinderen van de lagere schohoudingen welke in ons mijnnist op Stm. adj.-a/deZiwgsc7te/ op 7tet Hoo/dworden uitgereikt. Wanneer ien buiten Geleen daarentegen gebied nu eenmaal gelden. Wilhelmina. de bitreaif, is de scZirijver van Tiet men bij een reis van verschilmoeten van tevoren worden opBij deStaatsmijnenwerddanook mijn waar hij toneeZstufc ,,De autobusondernemingen gegeven. Hiertoe zijn op de be- lende reeds geruime tijd geleden beal zijndienstjagebruik moet maken, zal voor Raniantwoordt drijven van het Maurits-complex gonnen met de ontwikkelingvan rendoorbracht. iedere onderneming een reis- niet", dat Zaformulieren verkrijgbaar. Deze een eigen installatie voor voile- In 1914 werd hij bevorderd tot terdag i bewijs worden gegeven. Indien dig gemechaniseerde koolwin- lampenist. Daarna was hij en- formulieren moeten, duidelijk insijn men bijvoorbeeld van Echt gevuld, uiterlijk 15 April 1952 ning. waarbij met de vele spe- kele jaren werkzaam in de naar Lutterade wil reizen, dan premiere «aZ worden ingeleverd. ciale eisen in dit opzicht werd bankwerkerij en in het badgeontvangt men voor elke reis beZeven. Hef rekening gehouden. De multibouw. In 1931 keerde hij naar twee reisbewijzen, namelijk een Op de verschillende bedrijven u-erd in dit seischaaf, waarvan hieronder en- de lampisterie terug als ploeg- zijn voor het traject Echt-Sittard affiches aangeplakt, waaraoen reeds kele technische bijzonderheden baas en in 1945 werd hij be(V.A.D.A.H.) en een voor het o.a. vermeld staat waar de meer dan JJO volgen, is hiervan het resultaat. vorderd tot voorman. De jubi- op traject Sittard-Geleen (E.B. ?naaZ in diverformulieren verkrijgbaar zijn De installatie is opgebouwd laris woont in Voerendaal, A.D.). en waar deze moeten worden se pZaatsen van uit een schrapertransporteur Hogevveg 34. afgegeven. ons Zand «iet zoals deze reeds uit de schaafswcces opgevoerd en be/iawdeZt JUBILEUM-TONEELSPEL pijlers bekend is en uit een een spionwagegeraZ in rederijaantal, door middel van een ,,MENSEN" fcringen. Dit is 7iet derde wer/c staaldraadkabel onderling vervan dese scTirijver dat tot opef reugdevuren en vuurwerken bonden, schaven, welke door /n 7tet fcader van de voerinflf 7c«;a»i. N[M?nw»er vier, de transporteur worden geleid jttbiZewmvtering vindt op een societi/-sf!<Zc ??iet de titeZ Vloudon Jubil eum en hierlangs heen en weer door Woewsdag 7 Mei a.s. te ,^wior en Fi/i" is net van statie pijler worden getrokken. Op 20.00 ttwr in 7iet iuxorpeZ geZopew en in stwdie geeen middellijn van 20 tot iedere 18 meter in de pijler beTTieater fe HoeMsbroe7c de Parac/m£e-/a/c/ce/s £>ot?en heeft MOHICJI. DTtr Wi7Ze?Hsen scTiree/ 30 meter. De IJslandse springvindt zich een schaaf, welke eersfe itiivoering pZaafs dese u;er7cew t'oor 7?et a»jafei(rbronnen beginnen met draaienmet een snelheid van 12 meter i 7 Lfmbur^se van 7jet toneeZstuTc ,,Mentonee7. de gouden zonnen, welke plotper minuut circa 5 cm door de sen" door Ber Ho77etuijn. ,,Vrijdagavond 9 Mei a.s. te- seling overgaan in schitterende koolwand snijdt. De aandrijfDit st?<fc, dat speciaaZ springbronnen met hoog opc;en tienen zullen op 17 Zuidstations voor transporteur en Casino Treebeek voor deae geZegeMTieid gespuitende lichtfonteinen. Een schaven zijn aan de kop en aan Limburgse heuvels evenveel sc/treuen is, tcordt de Zondag 20 ApriZ; ,,Patsy", vreugdevuren oplaaien, welke ander nummer, dat zeer zeker de voet van de pijler opgesteld. Z)irectie van de Staatsblijspel in drie bedrijven van Wat het snijden en voortbe- de mijnstreek het begin van de de blik van de toeschouwers gej)i ijnen aangeboden door E. Terlingen door de Toneelgrote jubileumfeesten zullen vangen zal houden is het asterwegen der schaven betreft, kan de Protesta>itse en de .AZveren. ,,Bouwmeester". Regie: verkondigen", vertelde ons op- knetterfront, dat inzet met 40 een vergelijking met de ge»?iene C«7titre7e iJaad. Ber Hollewijn. Personeelsuitpervuurwerker Timmerman, kanonnaden en bliksemlicht, Het wordt gespeeZd door voering onder auspicien van schraapbakken worden ge- Chef Cokesbereiding en Ener- waaruit honderden grote helaniatei<rs wit: het F. v. S. I. Toegankelijk voor trokken. gievoorziening van Cokesfa- witte asters opstijgen. Elke asBea »i bten-toweeZ verenipersonen boven 15 jaar. Toeter dooft met een hevige knal. briek Maurits, tijdens een Aan de Staatsmijnen multi-schaaf ging gangsbewijzen: portiers Ea, vraaggesprek. ,,Ook worden tij- De gouden tiara met robijnen, zijn belangrijke voordelen verbonTreebeefc; Protestantse Hk en Cf. Ea I. Aanvang 7.30 smaragden, zonnen, goudenen dens het ontsteken van de den. Zo kan het stijlenvrije front ToneeZverenigiwg ,,/rene", uur n.m. vreugdevuren boven de heuvel- brillantregens, biedt een machnog aanzieniijk smaller worden uitHeerZen; 4rbeiderstoneeZtoppen parachute-fakkels af- tig kijkspel, evenals het emgevoerd dan dit bij de bestaande vereniging ,,Liberte", bleem van de Verenigde Nageschoten, welke de omgsving Volkshuis Lindenheuvel installaties het geval is. Het grote HeerZen; j4rbeiderstoneeZhel zullen verlichten", deelde de ties, dat omringd is door kranprobleem van de beheersing van Zondag 20 ^.priZ: ,,Op 't steiuereniging ,,Ontw;aafct", heer Timmerman verder mede. sen van brillantvuur en schithet dak wordt hierdoor dichter tot weegske", volksspel van Ber Bri(Mss(()Ji; Hervormde terfonteinen. Het Mechels kantIn het Maurits-rayon zullen zijn oplossing gebracht. De ver- vier vreugdevuren ontbranden. Hollewijn door de ..KemedieTonee7groep,Tert«iwse7en. werk, eveneens een hoofdnumgruizing van de kool is bij toepasspeulers", Maastricht. Persomer, begint met een grote in de rayons Wilhelmina, Hoofdsing van de multi-schaaf geringer neelsuitvoering onder auspidraaiende kantklos, welke duibureau, Hendrik, Emma elk dan bij de schraapbakken. Door de cien van het F. v. S. I. Uitsluizenden gouden en zilveren draRoute jubileum-optocht drie en bij Haven Stein een. speciale geleiding van schaaf en tend toegankelijk voor persospint, waaruit schitterend 's Zondagsmiddags 11 Mei den Maurits-rayon Iransporteur hebben storingen weinen vanaf 18 jaar. Aanvang 8 kantwerk ontstaat. Dit alles is worden in de vijf Staatsmijnnig invloed op het goed functionDe optocht zal zich opstellen uur n.m. Toegangsbewijzen: slechts een kleine greep uit I ayons Japanse dagvuurwerken neren van de installatie; doordat van het S.B.B. af via de Burg. portiers Maurits-complex. het grote aantal nummers, dat ontstoken, welke 20 minuten de schaven de transporteur volgen Lemmensstraat tot aan de tungeboden wordt. De toeschouduren. Vooral de jeugd zal hier- wers kan namelijk in de meeste gevalHubertushuis Geleen nel. Daarna zal hij de volgende zullen onder andere nog van kunnen genieten. len door de storing worden geroute volgen: Tunnel, Annakunnen genieten van vliegende Maandag 2i ApriZ: Herhaling schaafd. De vaak ingewikkelde kastraat, Markt, Graaf Huynlaan, Op dezelfde dag om 10 uur schotels, Vesuvius-uitbarstin,,Op 't steiweegske". Persobelwegen zoals deze in schraapPrins de Lignestraat, Rijksweg 'l avonds vinden in de verschilgen, kunstbommen, straalproneelsuitvoering auspiZ.. Leeuwerikstraat, Meeuwen- cien van het F.onder lende rayons de avondvuurwerken jectielen, diabolo's, vurige rupv. S. I. Uitlaan, Kluis, Irenelaan. Pieter- sluitend toegankelijk voor perplaats. In het Wiihe!mina-rayon sen en luchtslangen. A.M.F.-Nieuws. Tot de uitoefe- wordt het vuurwerk afgestoken op straat, Wilhelminaplein, Past. sonen vanaf 18 jaar. Aanvang ning van fondspractijk als apoVonckenstraat, Rijksweg N., het terrein achter het Verenigings8 uur n.m. Toegangsbewijzen: De /i>!a7e steZt een mynZamp theekhoudend huisarts is toe- gebouw, in Heerlen bij het via- voor Rijksweg Z., Raadhuislaan, portiers Maurits-complex. met grefcruiste pi/vTioitgelaten de heer J. H. J. Jf. duct aan de Schaesbergerweg, in ireeZ e?i piTcTtamer,, «;aaronder Markt. Annastraat, Tunnel. VerZZew te Blerick. Het rayon het Hendrik-rayon bij de Venweg, de iroorden ,,GZiic7t Aw/" in Bijenteelt. In het rayon EmmaForum Sittard van deze. fondsarts omvat de in Hoensbroek bij het kasteel en </eA:7ei/rde dia>/itt)!tZic7ifen verHendrik startte het Fonds voor gemeenten Venlo en Maasbree. in het Maurits-rayon in de nabijDonderdag 2/, Apri7: ,,Driesf/iijne?!. De«e s7otdeeo?-atie saZ Sociale Instellingen met een Spreekuur te Venlo, Blerick, heid van het stadion. Elk vuurkoningenavond" blijspel van da» tevens een waardig s?idfcursus voor bijenhouders, waarBaarlo en Maasbree. werk bestaat uit 25 afdelingen W. Shakespeare door Speels/f<7v rormew ran de /eesteZy'Zt:aan personeelsleden gratis kunvan 239 nummers en zal ongeveer groep van Beroepstoneel Lim7;eden in de mywstreefc. De niet-apotheekhoudende nen deelnemen. Een dertigtal 40 minuten duren. fondsarts */. J. Dageros heeft amateur-imkers volgt met be- burg. Regie: Joris Diels. Personeelsuitvoering onder auspizijn practijk verplaatst van Eylangstelling de interessante lesHet openingsnummer wordt Jubileum- Bridge- drive gelshoven naar Heerlen. Zijn sen, die worden gegeven door cien van het F. v. S. I. Toegangevormd door het getal 50 in rayon is in verband daarmede een grote lauwerkrans. geflande heer van Os, de assistent kelijk voor personen boven 15 De Sporfrere/iigring uitgebreid met de gemeente van de Rijksbijenteeltconsulent. jaar. Aanvang 8 uur n.m. Toekeerd door kleurrijke bloemO.D.S. r a n 7iet Hoo/dbuHeerlen (met uitzondering van Zwembad Wilhelmina. In het aan gangsbewijzen: portiers Maubouquetten. Een buitengewoon rean sa? in uer&and met rits-complex. Heerlerheide en Treebeeki. De- nummer is de ..Oriontalische de voet van de steenberg van ons ji<bi7eu?» een bridgeze arts houdt vanaf 31 Maart Staatsmijn Wilhelmina tussen Bloementuin", welke direct na drire organiseren voor j.l. uitsluitend spreekuur te het ontbranden het gehele ternatuurschoon verscholenO.V.S.Fanfare-zaal Stein 7^ef personeeZ van 7(et Heerlen, Caumerdalsestraat 4. rein schitterend verlicht. Daarzwembad kan met ingang van C.S. Wadene bysondert f l 25 ApriZ: Herhaling Met het oog op de gewijzigde na schieten honderden kleuri15 April a.s. door de perso7iede» vo7gen. Zij, die ..Op 't steiweegske" van Ber omstandigheden dienen de bij ge ranken, welke eindigen in neelsleden wederom worden aan deze dn're toiQen deze fondsarts ingeschreven fraaie bloemen. 60 tot 100 megenoten van de gezonde zwem- Hollewijn. Personeelsuitvoering ;?ieedoen, fcunnen si^Zi nu verzekerden, woonachtig in het ter hoog de lucht in. Tussen sport. Nadere inlichtingen wor- ^nder auspicien van het F. v. reeds opgeien bij de seS. I. Uitsluitend toegankelijk oude rayon, zich opnieuw uit den verstrekt door de heren dit geheel stijgen gouden ranr;efaris ran O.D.S., de te spreken of zij al dan niet bij Reynders < Ongevallenadminis- voor personen vanaf 18 jaar. ken, gemengd met vuurbloeAanvang 8 uur n.m. Toegangshem wensen ingeschreven te men omhoog, waarboven goutratie, toestel 4741 en Engels bewijzen: portiers Mauritsblijven. zwemleraar. den asters ontstaan. Elke aster complex.

Lu I.

EEN A V O N D U I T


1.1 \ E \ ii

Orl l/rleans Jefinitief gerege U

l»i I f i i f t i >* t-ci ••

uiven op vracht dingen mee Duiv naar ere-prijzen Omtrent de grote jubileumwedvlucht op Orleans bestaan in de kringen der duivenmelkers nog steeds vele verkeerde opvattingen en de eigenaardigste verhalen doen de ronde. Het was daarom. dat de heer J. Vonken, organisator van de wedvlucht, ons verzocht de gang van zaken omtrent de vlucht eens duidelijk uiteen te zetten. De jubileumwedvlucht. welke op Zondag 11 Mei a.s. plaats vindt moet worden beschouwd als een op zichzelf staande vlucht, welke door de duivenbonden is afgestaan aan de Staatsmijnen. Op die dag worden in Limburg geen andere vluchten gehouden. Op Donderdag 8 Mei a.s. worden de duiven ingekorfd. De inzetbureau's zijn vanaf 5 uur s namiddags geopend. 's Avonds om 9 uur moeten alle duiven zijn ingekorfd. Het is daarom noodzakelijk, dat iedere liefhebber zich houdt aan het aangewezen inzetbureau en dat zijn poulebriefjes van te voren zijn ingevuld.

De liefhebbers kunnen aan de jubileumvlucht deelnemen tt-gen betaling van de vrachtpiijs, welke per duif 30 cent bedraagt. De duiven welke uitsluitend op vracht worden gezet dingen mee naar de gratis ere-prijzen, welke door de Directie van de Staatsmijnen zijn geschonken. De ere-prijzen bestaan i/it Benzingconsf'j an ftet nteutcste tt/pe, 7co//ie- e n t/i-ee-

. rooZcsfoeZen, fcrooniHclkters, staande- en toandvierZampen, eZtcfriscTte fcac/ie/s en -stryTcijzers, rtju?ieZ.i'i!, acfefassen, duivenmanden i Van de 30 cent vrachtprijs moeten worden betaald de treinkosten, het ophalen der duiven, de convoyage, het duivenvoer en de gummiringen. De prijs is dus zo laag mogelijk gehouden.

In de jubileumwedvlucht kan ook normaal worden gepould, doch verplicht is dit niet. De regeling der geldprijzen is als volgt: poules per 4 duiven een prijs. 'Verder kan worden gepould voor de grote poule uniek, ereprijzen in prijzen van / 10,—, de wed in prijzen van / 20,—, kampioen en extra ere-prijzen. De eerste kampioen ontvangt / 50,—, de 2e / 40,—, de 3e / 30,^. de 4e / 20,— en de rest van het geld wordt verdeeld in prijzen van / 10,—. De eerste extra ere-prijs bedraagt / 100,—, de 2e / 75,—, de 3e / 50,— en de rest van het geld wordt verdeeld in prijzen van / 25,—. De pouleprijs voor een extra ereprijs bedraagt / 1.— per duif. Z)e secrefartssen der duiientoordt terzoeZit de

op

so spoedig doc/i i/iferZijA: voor 15 .ApriZ a.s. in fe zenden en de jxJi/Zebrte/jes roor fcun Zeden in Wanneer de melkers en de verenigingen zich houden aan de voorschriften zal deze grote jubileumwedvlucht zeer zeker slagen.

Inzetlokalen in district III Va7A:entmrg — lokaal Ver. Liefhebbers, P. Bleesers, Plenkertstraat 1. Aangewezen Ver.: Valkenburg: Ver. Liefhebbers; Valkenburg: Postduif; Valkenburg: Valkeniers; Valkenburg: Sperwer; Berg & Terblijt: Berg & Dal; Schimmert: De Valk; Strucht: Vrijheid; Sibbe: Zwaluw; Vilt: Witpen. KZimmen — lokaal Luchtbode, Klimmen, Boesten-Eussen, Klimmenderstraat 61A. Aangewezen Ver.: Klimmen: Luchtbode; Klimmen: De Duif; Hulsberg: De Hoop; Hulsberg: Eendracht; Klimmen-Ransdaal: Vredesdui f; Voerendaal: Vliegende Bode; Voerendaal: Ons Genoegen. Ztfwth — De Duif. P. Voncken, Stationsstraat 10. Aangewezen Ver.: Nuth: De Duif; Xuth: De Hoop; Nuth: Luchtgids; Weustenrade: Groene Dal; Wijnandsrade: Olijftak; Vaesrade: DeBloem. MerfceZbeefc — Wilhelmina. A. J.Keulen-v.Eeghem. Kling 15. Aangewezen Ver.: Merkelbeek: Wilhelmina; Douvergenhout: BlauweSjek; Doenrade: L'Hirondelle. J/oensbroefc — Union, lokaal H. Wouters, Heisterberg. Aangewezen Ver.: Hoensbroek: Union; Hoensbroek: Postduif; Hoensbroek: De Ster; Hoensbroek: Jonge Liefhebbers; Hoensbroek: De Duif. Treebeefc — Ordenance. Arnoldussen, Schildstraat 16. Aangewezen Ver.: Treebeek: Ordenance; Amstenrade: Olijftak; Oirsbeek: Zwaluw. Brunssum — Vriendenkring, ML Muys, Schinvelderweg 3. Aangewezen Ver.: Brunssum: Vriendenkring; Brunssum: Hendrik; Brunssum: De Koerier; Brunssum: Langeberg; Brunssum: Corso. Scfetnveld — De Vredesduif, L. Plasier, Wilhelminaplein IT. Aangewezen Ver.: Schinveld: De Vredesduif; Jabeek: Luchtpost; Susterseel: Zelfkantia. HeerZer/ieide — Juliana, H. Souren, Heulstraat 1. Aangewezen Ver.: Heerlerheide: Juliana; Heerlerheide: Huiszoekers; Heerlerheide: Heidevogels; Heerlerheide: Beatrix; Heerlerheide: Oranje Nassau; Heerlerhe*de: Overland & Meer.

VEERTIGJARIG JUBILEUM De heer P. J. Diederen. afdelingsopzichter ogr. op Stm. Hendrik. herdenkt op 16 April a.s. zijn 40-jarig jubileum bij de Staatsmijnen. Op 17jarige leeftijd trad Diederen in dienst bij de mijnmeters op Stm. Emma. In 1916 ging hij over naar de koolwinning. Nadat hij het opzichtersdiploma had behaald werd hij op 1 Mei 1920 naar de Hendrik overgeplaatst als hulpopzichter ogr. Hij is sedert 1930 belast met het instrueren van schiethouwers. Zijn tegenwoordige titel dateert van 1 Januari 1946. Het huisadres van de jubilaris is: Schoolstraat 12, Brunssum.

Geac/ife iJedactie, In het nummer van ..Nieuws" dd. 23 Februari j.l. las ik een bericht over de gaslevering door de Staatsmijnen via het hogedruk-transportnet. Het is mij bekend dat gemeenten, die op grotere afstand gelegen zijn dan het deel van de gemeente Hoensbroek. waarin ik woonachtig ben, wel door de Staatsmijnen van gas worden voorzien. Daar dit gedeelte van Hoensbroek uitsluitend bewoond wordt door mijnwerkers, zou het m.i. toch een eerste vereiste zijn dit ook van gas te voorzien. Deze woonwijk bestaat reeds 4'2 jaar en het is juist door de wisselende diensten van een mijnwerker, van groot belang, dat ook deze woningen voorzien worden van gas. Met dit schrijven hoop ik te bereiken, dat men er nu eens daadwerkelijk toe over zal gaan ons van gas te voorzien en het niet alleen bij beloften en ontwijkende antwoorden blijft. Afet de meesie Tioogacft/ing, W. v. d. Brink. Leeuwerikstraat 1 Hoensbroek. ••'• r i / f

Van de zijde van de Limagas vernamen wij, dat voor het niet aansluiten van de woninggroep Steenberg te Hoensbroek verschillende oorzaken bestonden. Momenteel is de situatie aldus, dat het benodigde materiaal beschikbaar is en de vergunningen verleend zijn. In de eerstvolgende weken zal onderzocht worden of bij de bewoners voldoende belangstelling voor gasvoorziening bestaat. Wanneer de resultaten van dit onderzoek enigszins bevredigend zijn, kan met de aanleg worden begonnen.

DE GROTE FAMILIE

GROOT HVTERNATIONAAL WIELERFESTIJN HOENSBROEK waarop Belgie zijn hoop in de toekomst heeft gevestigd. Nest Sterkx en Marcel Hendrikx zijn twee criterium specialisten, werden ook meermaIn aansluiting op de medelen opgenomen in de Belgidelingen over de grote Jubische ploeg voor de Tour de leumronde in het ,.Nieuws van France. de Staatsmijnen" van 28 Maart George van Brabant leverde j.l. kunnen we thans het volin de Ronde van Nederland ledige rennersveld aan onze 1951 een uitstekende prestatie lezers bekend maken. met zijn tweede plaats. Zoals bekend wordt de wedVerder zijn nog onderhandestrijd gehouden rondom het lingen gaande met een zestal Kasteel Hoensbroek, op ZaterDuitse renners, waaronder dag 10 Mei. De start heeft Fetri, Zwarzenberg, Gebr. Horplaats in de Juliana-Bernhardmann; met de Italiaanse renlaan om half elf. ner Bartali; met de Zwitser Wielerkampioenen van weKoblet; met de Fransman reldformaat zullen die ochtend Bobet. slag leveren: een unieke geleIndien enigszins mogelijk genheid voor onze Limburgse zullen in dit nummer nog — in vvielerfans om kennis te maken met de beroemdheden van de een extra bericht — de definitieve afgesloten contracten met weg. Een groep renners van deze laatste cracks bekend deze samenstelling is in Nederworden gemaakt. land nog nooit aan de start verschenen. De verschillende kampioenen, De Nederlandse kleuren zulhierboven genoemd, garanderen ien worden verdedigd door: dat op 10 Mei een sportieve Gerrit Sc/iuZte, meervoudig wedstrijd zal plaatsvinden, het kampioen van Nederland; feestprogramma van het gou>i Sst, winnaar Bordeaux-Parijs in 1950, 2e in 1951, den jubileum waardig. In tode eerste Nederlander, die de taal starten 45 renners. Wie de winnaar zal zijn, is in dit gele trui in de Tour de France sterk veld zeer moeilijk te voor1951 veroverde; Gerrit Voorfing: verwierf fraaie spellen. We verwachten echter een felle strijd en hopen dat successen in de Tour de Franeen onzer renners de gouden ce, winnaar Ronde van Brunsjubileum-ronde op zijn naam sum in 1951 en een der veelzal schrijven. belovendste Nederlandse jonge renners. Wont Wagtmans: het vinnige Brabantse rennertje, dat onDr Wax Euwe langs een prachtig resultaat boekte in de grote klassieker Milaan-San Remo. in Jubileum -simultaan Hans .DefcZcers.- kampioen van Op Zondag 4 Mei a.s. om 7 Nederland 1951, tevens afgeuur 's avonds zal Dr Max Euwe vaardigde naar de Ronde van een simultaan-seance spelen op Frankrijk in 1951. veertig borden in het BeambtenDeze vijf renners zijn echter casino van Stm. Maurits. Schaniet de enige Nederlanders in kers, die wensen mee te doen, de jubileumronde. Contracten kunnen zich opgeven bij: zijn tevens gesloten met: Harm Smits, ,.Tarzan"vanBree- Stm. Maurits: A.M.F.-kantoor; nen, Henk de Hoogh, Wim DeCf. Maurits: A.M.F.-kantoor; lissen, Henk Faanhof, A. SteenCf. Emma II: Portier; S.B.B. en bakkers, Frans Vos, Harry Chemiebouw: Portier en A.M.F.Schoenmakers. Harry van de kantoor; Centr. Lab.: Portier; Kamp, Andre de Korver, Piet Haven Stein: Hr v. Cruchten, Evers, Antoon van Elderen, Wagon verdeling; SpoorwegJoh. Hulshoff, Arie Vooren, dienst: A.M.F.-kantoren. Gerrie Loos, M. Roks, M. Suykerbuyk, Henk Lakeman, Cor Bakker, enz. Voor AustraZte; Strom en ArEerlijk nold, het beroemde zesdagenkoppel. duurt het langst (3) Franfcrijfc: Lapebie en CaraDe iS-jarige O.V.S.-er ra. Guy Lapebie is een veelJo Hanssen van Stm. zijdig renner, die gevreesd is Hendrifc vond in de rijtussen de kampioerten. Carara K/ieZZoods ttoee banfcbifis de gewezen kampioen achjetfen van / 20.—• en detervolging in Frankrijk. poneerde deze onverunjZd Lwa-emburg: Goldschmidt en op het bwreau van de Kirchen. Goldschmidt won de MijnpoZitie. Toen de vereerste ronde van Nederland in Ziezer enfceZe wren Zater 1948. Kirchen is een der bebij de AfijnpoZitie aangi/kendste renners in de Franse te tarn doen van de verRonde, waarin hij steeds op ging van zijn Zoon, het voorplan blijft. feon Tiem dit, danfc sij de BeZgie: Bruneel, de Beuckelaer, eerZyfc7^eid van Jo, direct Nest Sterkx. Marcel Hendrikx, ter 7iand toorden gesteZd. George van Brabant en nog vier andere jongere renners.

Sfarf /n c/e ocMenc/ van /ub;7eum-Zaferc/ag

in de weken van 22 Maart t m 5 April

CENTRAAL BEHEER

Cehuwd:

STAATSMIJN MAURITS & HAVEN

COKESFABRIEK MAURITS

Overgeplaatst:

A. Ensing, hhr S I, met R. v. Hoeflaken; J. H. Roolant, helper b.d. opm. Mijnmeten, met A. M. Corvers; J. J. Gerits, afd.opz., met J. H. Mertens. Gepensionneerd: J. A. Theunissen, smid werkpl., 31 d j .

Bevorderd:

Gehuwd:

J Th. Ackermans, mr hr, afd. V 3 ; P. J. Wenmakers, mr hr, afd. A I .

G. J. J. Nelissen, bb., met J. A. H. Thoma.

STAATSMIJN HENDRIK

J. H. Hanssen, hr U.B.P. II, 32 d j . ; H. Jaspers, hr badlokaal, 33 d j . ; J. Vleugels, handl.hr luchtafd., 22 dj.;

Ir

G. Duyfjes, ingenieur C.B. C.D.O.M., naar Ms; P. H. Voragen, bb. Centr. Typekamer, naar Wa. Cehuwd: H. G. Duykers, adm.mndl. Centr. Loonsadm., met G. A. Schreurs. STAATSMIJN WILHELMINA Oehuwd: M. J. Kokkelmans, adsp.pol.beambte, met Th. G. H. A L S Gepensionneerd: J. R. H. Blume, handl. terrein, 23 d j . STAATSMIJN EMMA EN C.P. Bevorderd: P. M. Wouters, mr hr, afd. Illo; E J. Lassauw, tijdschr., werkpl.

Bevorderd: A. J. L. Quaedvlieg, mr hr, afd. S. V; J. Plieger, mr hr, aid. G: C. B. Kok, mr hr d d . hulpopz., afd. F; M. J. Quaedvlieg, mr hr afd. F. Gehuwd: H. Compagner, hhr afd. A west, met W. v. Dijken; J. Visser, hr afd. P met H. Brok. Gepensionneerd: H. Vroomen, hr afd. M II, 34 d j . ; A. Mulders, hr afd. Y, 25 d j . ; J W. Varbakel, mr hr afd. S V, 35 d j .

Gepensionneerd:

Overleden:

STIKSTOFBINDINGSBEDR. & CHEMIEBOUW Bevorderd: P. J. Derhaag, voorm. F.O.P.; J. M. A. G. Hochstenbach, voorm. F.O.P.

P- J. Feiter, voorm.bankw, 26 d j . COKESFABRIEK EMMA I EN II

CENTRAAL LABORATORIUM

Bevorderd:

Overgeplaatst?

H. J. Rouland, bed.vakm., Zuursfoffabr. Overgeplaatst: J. Reemst, jeugd.arb. buitendienst, naar Cf Ea II.

B. G. M. Hoedemakers, volontair Anorg., naar S.B.B.; F. Bastiaens, hulpbankw. Mat.Onderz., naar S.B.B.; C. H. Herben, analyst Steenkooltechn., naar Cf.Ms.

Nieuws van de Staatsmijnen - 11 april 1952  

TOEGANG TOT JUBILEUM-FEESTEUJKHEDEN VERWERF U EEN EIGEN HUIS IN DE DIVERSE RAYONS DAGEN ADRES VAN REDACTIE EN A D M I N I S T R A T E VAN D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you