Page 1

Buur tbrief

Dem / Hoensbroek Centrum

Jaargang 2014, nr. 2 MIJNSPOOR

Een uitgave van SDHC (Stichting Dem / Hoensbroek Centrum). De buurtorganisatie SDHC is het aanspreekpunt voor de buurtbewoners van De Dem, Hoensbroek Centrum, Slak, Horst en Metten. De belangrijkste taak van Stichting Dem / Hoensbroek Centrum is dat van een adviesorgaan en het zijn van een spreekbuis van de buurtbewoners richting de gemeente Heerlen.

IN DIT NUMMER: Mijnspoor

1

Wijk De Dem

2

Status Ridder Hoen park

2

Te gekke burenfestival

3

Trap er niet in!

4

STICHTING DEM / HOENSBROEK CENTRUM Postbus 27 6430 AC Hoensbroek Telefoon: E-mail: website: Facebook:

06-49316554 info@sdhc.nl www.sdhc.nl www.facebook.com/BuurtstichtingSdhc

Twitter:

twitter.com/info_sdhc

In 2013 heeft Parkstad Limburg het initiatief genomen te komen tot een visie Mijnspoor, een visie voor een toeristisch-recreatieve wandel- en fietsroute via het oude Mijnspoor van Nuth naar Brunssum. Bedoeling van het project Mijnspoor is dat er op de voormalige route een aantrekkelijk en herkenbaar ruimtelijk structurerend element komt dat de samenhang, verbinding en ruggengraat voor het gebied biedt, voor ruimtelijke, sociale, economische en toeristische ontwikkelingen, met en voor burgers en partijen. Een transformatie die kansen biedt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, identiteit, betrokkenheid, ondernemerschap, sociaalmaatschappelijke ontwikkeling, toerisme etc.

Samen met een projectgroep en bewoners, buurtverenigingen en scholen heeft Maurer United Architects de visie Mijnspoor opgesteld. Daarbij hebben wandelingen met bewoners, vertelbijeenkomsten en bezoeken op scholen plaats gevonden en is een interactieve website www.mijnspoorzoeker.nl opgericht. Deze hebben geleid tot inbreng van ideeĂŤn, verhalen, reacties en allerlei wetenswaardigheden. De opgestelde visie is een samenhangend voorstel voor hoe de route er uit zou kunnen gaan zien, maar heeft de status van ambtelijk voorstel daar er nog geen besluitvorming heeft plaats gevonden.

De route in de visie verbindt station Nuth via het oude Mijnspoor door Hoensbroek met het Schutterspark in Brunssum en via het Heidserpark met het bezoekerscentrum Brunssummerheide. Op termijn kan de route uitgebreid worden met een zuidelijke lus via het heringerichte Sigranogebied, groengebied de Koumen en het kasteel Hoensbroek terug naar station Nuth. De route wordt voorzien van een 3 meter breed fietspad en een 2 meter breed voetpad, gescheiden door een richel met energiezuinige ledverlichting. Op een vijftal strategische locaties worden landmarks als attracties 1


Activiteitenteam speeltuin Terveurdt ) naar een vergadering van stichting SDHC geweest en hebben we zelfs het eerste succesje voor onze wijk al binnen gehaald! Voor de jeugd van De Dem komt er nu iedere maandag van 19:00 tot 21:00 uur de jongerenbus van stichting Alcander.

VERVOLG MIJNSPOOR toegevoegd. Gedacht wordt aan: •

een transferium (trein, fiets, huifkar) bij het station Nuth

een soort zwarte markt langs de route grenzend aan de achtertuinen in Mariagewanden

een fiets/huifkarbrug bij de Grubbelaan

een uitkijktoren annex inkijkschacht bij Emmastaete en

een loopingbrug over de Emmaweg ter hoogte van het Heidserpark.

Ook heeft ‘wijkdedemhoensbroek’ het kattenprobleem en een aantal verkeersgevaarlijke situaties voorgelegd aan de gemeente Heerlen. Verder hebben we wat mensen in het zonnetje gezet met ons “wie gunt u een bloemetje actie” voor mensen die echt onmisbaar en dierbaar zijn voor onze wijk. Daarvoor hebben de mensen in de wijk zelf bepaald wie er een bloemetje kreeg. Nu zijn we bezig met onze website wijkdedemhoensbroek.nl. Het is de bedoeling dat daar telefoonnummers en belangrijke wijkgebeurtenissen (agenda’s) van onze eigen wijk op komen te staan. Zoals u ziet we zijn meer geworden dan een gezelligheidspagina.

Op knooppunten vinden verwijzingen naar attracties in de omgeving plaats en herinneren slagbomen aan het Mijnspoor. Langs de route komen informatieborden, zitplekken, prullenbakken en vanwege de vele hondenbezitters om de 750 meter kranen en prullenbakken voor honden en hun bezitters. Ondersteuning vindt plaats via website en te ontwikkelen apps (GPS etc).

Hierbij wil ik speeltuin Terveurdt, stichting Alcander, gemeente Heerlen, SDHC en natuurlijk alle bewoners en likes van ‘wijkdedemhoensbroek’ nog hartelijk bedanken voor de samenwerking.

Zoals gezegd heeft de visie nog geen officiële status. De nieuwe gemeentebesturen van Nuth, Heerlen en Brunssum beraden zich nu over de visie, hoe deze past binnen hun toekomstig beleid en welk vervolgproces, ook naar bewoners, plaats zal hebben. Zodra er meer informatie is wordt deze beschikbaar gesteld.

“ SAMEN MOET HET KUNNEN.” Hopelijk volgen er nog meer mensen het idee van een eigen wijkpagina, waardoor wijkbewoners gehoord zullen worden, ideeën naar voren komen en problemen kenbaar worden gemaakt, want zeg nu zelf wie weet beter waar de problemen zitten als de wijkbewoner zelf? Jos Castro

WIJK DE DEM

Onder het motto “het moet samen toch kunnen” heb ik een aantal weken een (toen nog) besloten groep

RIDDER HOENPARK

‘wijkdedemhoensbroek’ genaamd aangemaakt op Facebook, met het doel om iedereen in de wijk samen te brengen, zowel jong als oud om gezellig met elkaar bij te kleppen, spelletjes te spelen etc.. Niet veel later hebben we de groep openbaar gemaakt, ondertussen zijn we nog steeds gezellig online en hebben inmiddels al meer dan 180 likes.

Zoals bekend zijn er plannen om met het dierenparkje aan de Kasteel Hoensbroeklaan aan de slag te gaan. Er is onderzoek geweest naar de wensen van bewoners, die zijn geïnventariseerd en er is een werkgroep opgericht. Op het moment is een landschapsarchitect bezig om die wensen van bewoners om te zetten in een tekening.

Onlangs ben ik samen met Marlies Bours (van het 2


Thema dieren

Eind juni zal deze fase afgerond zijn en z.s.m. daarna zullen we de buurtbewoners verder informeren. Ook zijn er stappen ondernomen om te zoeken naar financiering van een projectleider. Als dat gehonoreerd wordt kan de hele verdere ontwikkeling van het Ridder Hoen Park in een stroomversnelling komen. Er gebeurt dus van alles, alleen is dat niet direct zichtbaar. We houden u op de hoogte.

Wat werd er allemaal gedaan? Schilderen van eigen fantasiedier, schminken, dierenballonnen maken, dieren knutselen; velen kwamen met huisdier of knuffel voor een foto. De grote beer had veel bekijks van kinderen en bracht met hen, als honingliefhebber, maar al te graag een bezoek aan het bijenkasteel. Ook waren speciale ontmoetingen in de jongerenbus van Alcander. Er werd gezongen, gedichten voorgedragen en muziek gemaakt.

TE GEKKE BURENFESTIVAL

Maar liefst 1 op de 4 volwassenen krijgt in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Wie weet zijn dat Toos en Henk van de overkant? Of misschien u zelf? In ieder geval uw naasten, mensen in de buurt. Te Gekke Buren brengt mensen in contact om meer begrip voor

Vossenjacht Beeldend theater met ervaringsverhalen, het voordragen van gedichten en dansende leerlingen van het Broeklandcollege in een lege winkeletalage kon men 's avonds nog tijdens de vossenjacht beleven. Kortom een bijzonder festival met veel speciale ontmoetingen.

elkaar te krijgen. Contact tussen mensen blijkt de beste remedie tegen vooroordelen en geeft steun om het leven weer op te pakken en in beweging te komen. Hoe ging dat 22 mei? Het doel om mensen samen te brengen is 22 mei jl. goed gelukt op het Aldenhofterrein. Wat waren er veel verschillende soorten en maten en van verschillende leeftijden aanwezig. Door samen te werken bij allerlei activiteiten en workshops hadden veel mensen een bijzondere middag.

Dierenliedjes spelen op de klarinet met juf Paulien van Dietern met Toos en Henk op de achtergrond 3


Wat u misschien niet weet is dat u bij colportage rechten heeft.

TRAP ER NIET IN!

In onze buurt hebben de inwoners veel last van opdringerige verkopers. Deze verkopers bellen bij u aan en proberen u van alles aan te smeren. Het gaat dan om abonnementen, alarminstallaties etc. Trap er niet in! U heeft er niet om gevraagd en vaak moet u er veel te veel voor betalen.

Bij colportage heeft u acht dagen de tijd om van de koop af te zien vanaf het moment dat u een door de colporteur ondertekend exemplaar van de overeenkomst heeft gekregen.

Heeft u besloten dat u af wilt zien van de overeenkomst, stuur dan een aangetekende brief aan het bedrijf met de opzegging. Voeg een kopie van de overeenkomst toe!

In ieder geval moet u aan de deur niets tekenen. Vraag maar of de verkoper het contract morgen komt ophalen. U kunt dan rustig alles doorlezen en met uw familie overleggen. De oplichters zullen dit overigens nooit doen, zij willen dat u direct tekent. En daar trapt u dus niet meer in.

Oplichting Oplichting is een vorm van bedrog. De dader probeert u op listige wijze geld of waardevolle spullen af te nemen. Colofon Bent u toch slachtoffer geworden van oplichting? Doe altijd aangifte! Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900—88 44.

Jaargang 2014, nr. 2 Adres:

Postbus 27, 6430 AC Hoensbroek tel. 06-49316554 info@sdhc.nl https://twitter.com/info_sdhc https://www.facebook.com/BuurtstichtingSdhc

Laat u niet dwingen

Redactie:

W. Cuijpers, X. Goeman

De Colportagewet beschermt u tegen huis-aan-huisverkopers. Als het initiatief tot verkoop bij de verkoper ligt, dan is er sprake van colportage. U wordt dan door deze wet beschermd.

Kopij:

inzenden vóór 25 augustus a.s. via info@sdhc.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen of te weigeren.

Drukkerij:

Welman, Passartweg 43, 6421 NT Heerlen tel. 045-5225338

4

2014 02 buurtbrief juni 2014