Page 1

БЕЗКОШТОВНО

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

БЮРОКРАТ НА ЧАСІ ВСЕБІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ державного управління і державної служби Попри розбіжності у баченні строків впровадження окремих складових модернізації врядування, а також дискусійне питання щодо варіантів одночасного проведення адміністративно-територіальної реформи, учасники цілковито солідарні щодо оцінки основних проблем у державному управлінні, першочерговості пропонованих напрямів та основних кроків реформи. Засідання за круглим столом „Модернізація державного управління та державної служби: крок до демократичного управління” за участі представників Уряду, інститутів професійної громадськості та міжнародних партнерів, Київ, 21 травня 2010 року

У

часники засідання за круглим столом „Модернізація державного управління та державної служби: крок до демократичного управління”, що відбувся у м. Київ 21 травня 2010 року, переконані: необхідність кардинальних змін у системі державного управління та державної служби на часі, а реалізація втілених у Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011—2015 роки ідей нарешті спрямує державу на розв‘язання проблем своїх громадян. Адже за мету ставиться переосмислити основні засади функціонування державного апарату та запропонувати ефективну стратегію подальшого розвитку. Юрій АВКСЕНТЬЄВ, заступник Міністра Кабінету Міністрів України: План модернізації державного управління визначає основні напрями реформування державного управління та державної служби — все поставлено на „трьох китів”: оптимізація системи центральних та місцевих органів виконавчої влади, модернізація державної служби та впровадження електронного урядування. Практична реалізація цих трьох напрямів сприятиме створенню прозорої ефективної системи державного управління в Україні, наближенню держави до громадян, протидії корупції, а також закладе позитивні передумови для впровадження майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі зони вільної торгівлі.

www.center.gov.ua

Сьогодні в Україні очевидними є: — невідповідність інституціональної структури апарату державного управління потребам громадян, бізнесу, внутрішнім та зовнішнім пріоритетам держави, зависока вартість державного управління, його недостатня керованість; — відсутність наскрізного середньострокового планування діяльності, нерозривно пов’язаного з плануванням бюджету у системі органів виконавчої влади; — відсутність стабільного політично нейтрального корпусу державних службовців, професійна підготовка яких відповідала б конкретним завданням і функціям; — брак лідерства, необхідного для ефективного управління змінами в апараті державного управління; — неврегульованість та некерованість як персонального, так і інституціонального конфлікту інтересів; — низькі якість, доступність і прозоТЕМАТИКА НОМЕРА: рість надання державних послуг. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВМодернізація системи врядування є основним інструментом подолання системної кризи в країні. Продовження див. на с. 4

НОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАДРОВА ПОЛІТИКА ПРОГРАМА ЄС „КУЛЬТУРА” НОВИНИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


2

Кілька слів від редакції Певна річ, про неефективну і корумповану державну політику нашої країни, незахищеність громадян перед армадою „слуг народу”, тотальну присутність держави скрізь де не треба і пошук її „вдень із ліхтарем” там, де в розвинених країнах вона неодмінно приходить тобі на поміч (досить швидко і за вкрай помірковану та обґрунтовану плату, а то й — таки так — зовсім безкоштовно) — не говорив тільки лінивий. Навіть європейці стомилися натякати на те, що, як висловився голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, „рівень доходів тут надто низький — і не тому, що Україна бідна держава, а тому, що у неї погана система влади”. Певна річ, хочеться вірити в те, що європейське майбутнє України очікує не „десяте коліно” українців і що позитивні зміни, нехай хоч би крихти, трапляться ще за нашого життя. Тому коли чуєш від високопосадовців стотисячний (чи вже рахунок на мільярди?) раз про нагальність і невідворотність системних реформ, мимоволі крізь пелену тотального розчарування пробивається паросток надії. Приміром, як не йняти віри щирості піклування про злиденне життя простих українців Глави держави, котрий на виїзному засіданні Ради регіонів у Львові запевняє: „У нас є можливість відбудувати в країні таке життя, на яке заслуговують люди. Є можливість разом з вами створити ефективну систему державного управління”. „Не смішіть мої тапки”, — можуть сказати найнедовірливіші одесити, та всупереч їхньому сумніву ми намагаємося залишатися оптимістами і віримо, що реформи, насамперед державного управління та — звісно, кого що болить — державної служби таки відбудуться, і розпочнуться вони можливо навіть у ІНФОРМАЦІЙНИЙ наступному році. ПриБЮЛЕТЕНЬ наймні, це передбачаєть„БЮРОКРАТ” ся Концепцією Державної Керівник проекту: Сергій Кучерук цільової програми рефорШеф-редактор: Фаїна Козирєва мування державного упПідготовка матеріалів: Сергій равління та державної Кучерук, Фаїна Козирєва, Антоніна Бондаренко, Олена Тертишна служби на 2011—2015 роКоректор: Надія Кизицька ки. У нас є вагомі підстави Індекс видання: 91644 Засновник-видавець: Центр очікувати на позитивні адаптації державної служби до станзміни: ми маємо ґрунтові дартів Європейського Союзу напрацювання, маємо підРозповсюджувач: ДП „Преса” Наклад: 8700 примірників тримку на найвищому Замовлення: № 0035/10 державному рівні, маємо Номер і дата виходу: № 9-10 (110-111) від 31/05/2010 узгодженість щодо перАдреса редакції, видавця: 01601, шочергових „камінців” у Київ, вул. Прорізна, 15, тел. 278-36-50 фундамент оновленого Адреса виготівника: ПП Костюк Олександр, м. Київ, бул. Дружби державного управління. Народів, 22, кв.10, свідоцтво Чи справдиться заду20700000000005765 від 12.02.07 Свідоцтво про держреєстрацію мане? Поживемо — побаЗМІ: КВ № 14433-3404ПР чимо, наразі ж закликаємо від 24.09.2008 усіх долучитися до обгоСвідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 3280 від 17.09.2008 ворення згаданої Концепції Свідоцтво про держреєстрацію і будемо вдячні усім, хто виготівника: ДК 3692 від 01.02.2010 © 2009, Центр адаптації державної надішле свої пропозиції на служби до стандартів Європейсьадреси faina.kozireva@cenкого Союзу ter.gov.ua чи 01601, Київ, E-mail: center@center.gov.ua www.center.gov.ua вул. Прорізна, 15, Центр адаптації державної служВидання здійснене за фінансової би до стандартів Європідтримки Міністерства закордонних пейського Союзу. справ Данії

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЦІНА МАЙБУТТЯ: У минулому випуску бюлетеня „Бюрократ” анонсовано розроблення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011—2015 роки. З того часу відбулися кардинальні зміни — наразі згаданий програмний документ суттєво розширено, а назву відповідно змінено на Концепцію Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011—2015 роки*. Про причини таких змін коротко інформує один із розробників Концепції, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Сергій КУЧЕРУК.

Поряд із розробленням Програми розвитку державної служби на 2011—2015 роки, що передбачається чинною Програмою розвитку державної служби на 2005—2010 роки, ми одночасно готували одну з фундаментальних наших праць — науково-практичний посібник „План модернізації державного управління”**, в якому систематизовано п‘ятирічний досвід і напрацювання Головдержслужби України та її підвідомчих установ. Власне, саме проведений у рамках цієї роботи аналіз причин недостатньої ефективності системи врядування в Україні змусив нас переосмислити свою участь в удосконаленні функціонування державного апарату, усвідомити потребу використати свої напрацювання, ідеї, кращі практики і запропонувати державі стратегію подальшого розвитку основних інститутів державного управління. Це стало поштовхом відійти від вузької направленості стратегічного програмного документа, оскільки не можна якісно реформувати часткове — державну службу, не доклавши максимум зусиль для удосконалення цілого — системи врядування в Україні. Оновлена Державна цільова програма направлена на розбудову ефективної моделі врядування на загальнодержавному і регіональному рівні. Тобто, йдеться про гарантування послідовного поліпшення державного регулювання в інтересах громадян та надання їм якісних державних послуг, покращення відносин між громадськістю та державним апаратом, створення інституційних передумов для сталого розвитку держави та орієнтації на довгострокові результати. Важливим поштовхом до усвідомлення потреби і напрямів тих змін, які ми пропонуємо, стало дослідження історії українського державотворення, * Ознайомитися з документом можна на сайті Головдержслужби України: www.guds.gov.ua. ** План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / [А. Вишневський (кер. авт. колективу), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк та ін. ; за заг. ред. Т. Мотренка.] — К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. — 396 c. Ознайомитися з посібником можна на сайтах www.guds.gov.ua та www.center.gov.ua.

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010


3

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

як зробити незворотні ефективні зміни

Міжвідомча узгоджувальна нарада щодо проекту Концепції Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011 – 2015 роки Київ, 1 червня 2010 року

ініційоване Головдержслужбою та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Мова йде про науково-дослідну роботу „Історія державної служби в Україні”, що проводилася Інститутом історії України НАН України. Ми переконані, що лише поєднання власної адміністративної традиції з кращим міжнародним досвідом демократичного врядування забезпечить сталий суспільноекономічний розвиток держави. Зауважу також, що ми маємо доручення Президента України та Уряду розробити план заходів щодо реформування державної адміністрації. За результатами діяльності робочої групи „Законодавче та інституційне забезпечення реформ” Комітету з економічних реформ при Президентові України внесено пропозицію Прем’єр-міністрові України розробити комплексну Державну цільову програму реформування державного управління та державної служби, яка стала б тим стратегічним документом, про який говорив Президент у своєму дорученні. Своєю чергою, Урядом ідтримані зазначені пропозиції та визначено головним розробником Програми Головдержслужбу України.

Отже, як бачимо, сьогодні в країні на найвищому державному рівні наявна політична воля до проведення реформи системи врядування та консенсус між Верховною Радою України, Президентом України і Прем‘єр-міністром України. Також слід зазначити, що на реалізацію саме такої Програми Україна має можливість отримати бюджетну підтримку. Що це означає? Європейський Союз виділяє безповоротно 70 млн. євро на реформування державного управління та державної служби України, що дасть змогу здешевити проведення адміністративної реформи для Державного бюджету України приблизно вдвічі — певна річ, це досить вагомі підстави для враженої фінансовою кризою економіки нашої країни. Якщо говорити коротко, то наші пропозиції сконцентровані на трьох напрямах: 1) система і структура виконавчої влади;

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010

2) посилення людського ресурсу — реформа державної служби; 3) електронне урядування. Чому ми виділяємо лише ці проблеми, коли насправді реформувати потрібно значно ширше коло питань? У Концепції виділені кілька „критичних точок”, які дадуть змогу швидко здійснити якісні, а головне — незворотні зміни. Це цілком відповідає рекомендаціям експертів програми SIGMA, що проводили оцінювання системи державної служби та системи врядування загалом за базовими показниками OECD/SIGMA: „Замість того, щоб займатися грандіозними реформами, які, напевно, не будуть реалізовані на практиці, чи вдосконалювати закон, нехтуючи потенційними можливостями інституцій та виходячи за межі розуміння, ми рекомендуємо українській владі політику „радикальної стриманості”, тобто стриманості у відмові від грандіозних реформ та радикальності у запровадженні стратегії помірного реформування; це вимагатиме зміни поведінки як прихильників реформ, так і донорів”***.

У своїх намірах ми націлені на створення стабільної, відкритої, дієвої системи врядування, адже без інституційних реформ вкрай важко досягти успіху в ефективному оновленні інших сфер. Певна річ, особлива увага у Концепції приділена кадровій політиці, розвитку управлінських компетенцій. Ще французький філософ Вольтер твердив, що „не нестача грошей, а нестача людей, насамперед обдарованих, робить державу бідною”. Сьогодні ж державна служба в Україні функціонує, однак достатніх підстав стверджувати про неї як власне про систему немає, вона не є стабільною і професійною в європейському розумінні. Тому її деполітизація, забезпечення професійності, врегулювання конфлікту інтересів — це та основа, без якої інші компоненти реформи не реалізуються повною мірою. Крім того, електронне урядування — безсумнівно, масштабне впровадження інформаційних технологій дасть змогу розв‘язати проблему дефіциту двох основних ресурсів — часового і фінансового, а отже, за короткий час у кілька разів підвищити ефективність урядової машини. На моє переконання, як і на думку інших розробників цієї Концепції, на часі переорієнтація державного управління на задоволення потреб громадян, і зволікати з проведенням реформ країна просто не має морального права. Гадаю, тут доречно згадати крилатий вислів „За всього багатства вибору — іншої альтернативи немає”. *** Україна: Оцінювання системи врядування. Березень 2006 року = Ukraine: Governance Assessment. March 2006. / SIGMA ; пер. з англ. О. Шаленко ; наук. ред. пер. І. Ібрагімова ; вип. ред. А. Вишневський. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007. — 248 с.


4

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Модернізація державного управління і державної служби Продовження, початок див. на с. 1

Думка фахівців державного управління однозначна: Україні потрібна нова організація виконавчої влади, за якої держава отримає нарешті стратегію свого розвитку, а Уряд буде генератором і реалізатором реформ. Див.: Стратегія модернізації України. Бачення незалежних експертів // „Дзеркало тижня”. 2009. — № 48 (776). — 12—18 грудн.

Необхідними на цьому шляху є не лише відповідне законодавство, але й досконала інституційна база, чітке розуміння кожним державним управлінцем стратегічних цілей державної політики та місії державної влади в цілому, а це потребує зміни якості кадрової політики. Юрій АВКСЕНТЬЄВ, заступник Міністра Кабінету Міністрів України: Усі державні службовці, від першого до останнього рангу, повинні розуміти, для чого проводиться реформа: а проводиться вона насамперед для того, аби полегшити їхнє життя та життя громадян країни.

Головною метою у процесі функціонування державної служби має бути відсутність як у системі в цілому, так і в окремих державних службовців будьяких політичних мотивів, які могли б змусити їх жертвувати загальнодержавними інтересами заради задоволення тих чи інших політичних амбіцій. Микола ПУХТИНСЬКИЙ, Голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України: Проблематика кадрового забезпечення реформи в плані створення економічно-спроможних територіальних громад має вкрай важливе значення.

Ключовими елементами реформи має стати модернізація інституціональної структури і системи органів виконавчої влади та їх персоналу, що підпорядковується визначальному принципу — ідеї сервісної держави, зміні характеру взаємодії держави і людини як соціальних партнерів. Сергій МЕЛЬНИК, Перший заступник Міністра аграрної політики України: Сьогодні це велика розкіш для держави, коли коштом платників податків треба вчити нових і нових державних службовців, випускати і викидати їх на вулицю, а потім нових учити. Повірте, зі своєї практики хочу вам сказати, що став державним чиновником тільки на третій рік... Перший-другий рік я ще не міг розібратися у потоках документів і як їх готуватиробити. А справжнім професіоналом державний службовець стає на п’ятий рік: тоді він може написати проект постанови чи якийсь розділ законопроекту, він знає всю процедуру: як це приймається з точки зору дотримання норм законодавства, форми подачі таких документів і таке інше... Я хотів би, щоб ми бережливо віднеслися до людини, яка називається чиновником... Чому я про це кажу? Державний чиновник — це носій інформації. Пішов він із міністерства — він забрав всю інформацію, її треба заново всю збирати... Таким чином, втрачається ефективність управління у державі.

Такі зміни мають базуватися на засадах розмежування адміністративних та політичних функцій і посад, коли визначення політичного спрямування діяльності виконавчої влади повністю відокремлене від професійної державної служби. Це цілком відповідає рекомендаціям експертів програми SIGMA, які констатують: існування сучасної конституційної державної служби в країнах демократії передбачає наявність таких умов: — відокремлення державної сфери від приватної; — відокремлення політики від управління; — розвиток персональної підзвітності та відповідальності державних службовців шляхом подолання колишньої практики колегіального прийняття рішень. Для цього необхідні досвідчені державні управлінці; — достатній захист місця роботи, стабільність і належний рівень оплати праці, чітко визначені права та обов’язки державних службовців; — добір та просування по службі виключно на основі здобутків і заслуг. Див.: Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю. Куленкової. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 52 с.

Ці засади реалізуються завдяки новій трирівневій системі органів виконавчої влади з чітко визначеними функціями та формуванню професійної, політично нейтральної державної служби шляхом розмежування політичних і адміністративних посад. У Концепції Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011—2015 роки втілені пропозиції Головдержслужби України, розроблені у тісній співпраці з європейськими партнерами, які враховують як власний досвід державотворення, так і кращі практики розвинених країн: 1) модернізація державного управління: — нова структура органів влади: вироблення державної політики (міністерства), надання послуг (служби), контрольні функції (інспекції) та управління державним майном (агентства); — реформування місцевих державних адміністрацій; — делегування контрольних функцій держави професійним асоціаціям; Відсутність засадничих принципів побудови чіткої системи та структури державного управління зумовлює низький рівень горизонтальної координації, дублювання функцій різними органами влади, існування вбудованого інституційного конфлікту інтересів, що призводить до розростання корупції, перевантаженості міністерств невластивими їм адміністративно-технічними функціями та їх низької здатності до вироблення політики у відповідній сфері. Це має наслідком обмежені можливості для економічного та людського розвитку, недостатній рівень глобальної конкурентоспроможності країни,

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010


5

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

зокрема, за показником якості державних інституцій, внутрішньої та зовнішньої безпеки, високий рівень корупції та низький рівень задоволеності громадян діяльністю органів державної влади: — 143 місце за індикаторами державного управління Світового Банку серед 212 країн; — 82 місце у індексі глобальної конкурентоспроможності, причому за показником якості державних інституцій — на 120 місці серед 133 країн; — 146 місце за індексом сприйняття корупції Transparency International серед 180 країн; — 62 місце за рівнем послуг он-лайн (рейтинг країн — членів ООН) із 190 країн. Потреба докорінного перегляду ролі держави у суспільному регулюванні обумовлена також тими змінами, що відбулися в економіці країни, насамперед, це приватизація більшості промислових підприємств, нерухомого майна, розпаювання землі сільськогосподарського призначення та аграрна реформа, а також підготовка до політичної асоціації та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ, заступник Начальника Головного управління державної служби України: Основними рисами пропонованої системи є її стабільність, відповідальність та передбачуваність. За умови реалізації цієї пропозиції між органами влади буде чітко розподілено функції та відповідальність, а також жорстко обмежено чисельність державного апарату. Формування ефективної організації та діяльності виконавчої влади унеможливить втручання державних органів у життя суспільства без чітко прописаних у законодавстві повноважень на це та процедур їх здійснення. Буде унеможливлено утворення нових центральних органів виконавчої влади без достатнього обґрунтування, надання державних послуг стане більш прозорим, що, поряд із урегулюванням конфлікту інтересів, стане потужним антикорупційним механізмом.

2) модернізація державної служби: — реформа управління персоналом; — розвиток вищого корпусу державної служби — посилення лідерства в процесі реформ; — удосконалення системи навчання державних службовців; — управління конфліктом інтересів на державній службі; Плинність кадрів на державній службі — найболючіша проблема, і саме її існування не дає державній службі стати професійною. Тому головне, що покликана принести запропонована реформа, у тому числі у вигляді проекту нової редакції Закону України „Про державну службу”, — стабільність державної служби, захищеність від політичного впливу, а звідси — підвищення професіоналізму, відповідальності, зацікавленість державних службовців у професійному зростанні, посилення відповідальності. Згаданий законопроект отримав схвальну оцінку Ради Європи, Антикорупційної мережі перехідних економік Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці та Світового банку, пройшов низку узгоджень і громадських обговорень. Якщо проаналізувати плинність кадрів державних службовців по категоріях посад, то найвищий її рівень для І—ІІ категорій посад чітко вказує на те, що вищого корпусу державної служби як інституції, спільноти — в Україні немає. Єдиним механізмом попереднього добору

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010

кандидатів на ці посади є кадровий резерв — його дієвість максимальна у 2009 році, але становить усього лише 12,6 %. Тому сьогодні необхідно розвивати прошарок лідерів, які усвідомлюють наявні проблеми і спроможні розробляти дієві пропозиції для їх подолання. Наступне проблемне сьогодні питання — система професійного навчання державних службовців. Вона має носити випереджальний характер щодо поставлених завдань соціально-економічного розвитку країни та формування національної еліти професіоналів-управлінців. Ще одне важливе завдання — врегулювання конфлікту інтересів та запобігання проявам корупції.

Тетяна КОВТУН, директор Школи вищого корпусу державної служби: Головним явищем, що спричиняє корупцію, є конфлікт приватних інтересів державного службовця з його обов’язком. Вітчизняні реалії такі, що на додаток до цього суспільство не визнає корупцію тим явищем, миритися з яким не можна. Так, упродовж останніх років, як показали дослідження корпорації „Виклики тисячоліття”, лише третина громадян України вважають, що корупція не може бути виправданою, навіть якщо це потрібно для розв’язання важливої справи. У цьому зв’язку необхідність у кардинальному оновленні антикорупційного законодавства очевидна. Верховною Радою у 2009 році було прийнято пакет законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, серед яких головним є Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції”. Безсумнівно, він потребує доопрацювання, проте сама його поява свідчить про серйозні зрушення в Україні на шляху до забезпечення доброчесності влади.

Серед першочергових кроків у запобіганні корупції варто зазначити прийняття проекту Закону України „Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців” (реєстр. № 4420), підготовку до впровадження антикорупційного законодавства, а також відповідне навчання для державних службовців щодо вимог норм оновленого антикорупційного законодавства. Основна мета реформи — гарантувати додержання фундаментальних принципів організації та діяльності державної служби, які покликані забезпечувати: — законність політичних рішень, що приймаються; — цілісність держави як інституту, тобто внутрішню безпеку держави; — стабільне і безперервне надання громадянам публічних послуг, гарантованих державою.

НОВИНИ 27/05/2010 загальноукраїнське засідання за круглим столом „Перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні” 27/05/2010 укладено Угоду про співробітництво між Головним управлінням державної служби України та Генеральною дирекцією адміністрації та державної служби Французької Республіки, а також Меморандум про співпрацю між Головним управлінням державної служби України, Школою вищого корпусу державної служби та Національною школою управління Французької Республіки 27/05/2010 урочисте засідання Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України з нагоди 15-ої річниці з дня її заснування 25/05/2010 у приміщенні Міністерства закордонних справ України відбулись українсько-хорватські консультації з питань європейської інтеграції 21/05/2010 засідання за круглим столом „Модернізація державного управління та державної служби: крок до демократичного управління”


6

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

3) впровадження електронного урядування: — посилення якості та доступності державних послуг через їх стандартизацію та надання в режимі он-лайн; — управління персоналом на державній службі через інформаційні технології; — електронний документообіг в органах влади. Олександр БАРАНОВ, член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України: Застосування інформаційно-комунікаційних технологій доможе підвищити будь-яку діяльність, у тому числі управлінську. Використання комп‘ютерних технологій дає змогу зробити державний апарат справді системою масового обслуговування.

Хоча в Україні електронне урядування перебуває лише на початках становлення, деякі його елементи функціонують уже сьогодні. Варто зазначити, що створені всі передумови для переходу до централізованого ведення кадрового обліку в межах Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що планується здійснити впродовж найближчих років.

Пропоновані зміни не є найбільш радикальним шляхом для проведення реформи, проте дають змогу без надмірної грандіозності реалізувати незворотні зміни відповідно до пріоритетів розвитку українського суспільства, економіки та держави на основі європейських стандартів демократичного урядування. Ключові напрями змін, викладені у Концепції Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011—2015 НОВИНИ роки, були представлені 20/05/2010 прес-конференція європейській стороні 18 для регіональних та центральтравня 2010 року у ході них ЗМІ „Модернізація державпереговорів щодо іденного управління та державної тифікації пріоритетів служби, крок до демократичспівпраці між Україною ного управління” та ЄС у рамках Націо20/05/2010 конференція „Мональної індикативної дернізація державного управпрограми на 2011—2013 ління: впровадження електронного урядування у системі роки, які проходили у органів виконавчої влади” рамках триденної місії представників Генераль13/05/2010 заключна конференція проекту Twinning „Підтримка ного директорату Єврота посилення безпеки вантажпейської Комісії „ЄвроДоних і пасажирських автомобільпомога” до України. них перевезень в Україні” Передбачається, що 13/05/2010 сесія Загальних розроблена відповідна зборів Національної академії Державна цільова прогнаук України рама стане стратегічним 12—14/05/2010 Вісімнадцята документом щодо провещорічна конференція NISPAcee дення реформи держав„Державне управління у період ного управління та плану кризи” (м . Варшава, Польща) заходів з її реалізації, 12/05/2010 нарада з підготовки зокрема, на її основі плану інституційних реформ у спільно з Європейською сфері санітарних та фітосанітарКомісією будуть виробних заходів у рамках підготовки лені індикатори впровапрограми Всеохоплюючої дження реформи. інституційної розбудови (CIB)

Прес-конференція в Українському Національному Інформаційному Агентстві „УКРІНФОРМ” для регіональних та центральних ЗМІ „Модернізація державного управління та державної служби: крок до демократичного управління” Київ, 20 травня 2010 року

Юг ФАНТУ, постійний радник проекту Twinning „Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні”: Я уважно вивчив пропоновану Концепцію — це досить ґрунтовна база для подальшої дискусії. Гадаю, колеги з делегації ЄС також будуть спиратися на цей документ, щоб визначити проекти, які ми зможемо надалі спільно реалізовувати.

Наразі триває широке громадське та експертне обговорення зазначеної Концепції. Зокрема, Концепція була представлена для публічного обговорення під час прес-конференції в Українському національному інформаційному агентстві „Укрінформ” 20 травня 2010 року за участі представників регіональних та центральних ЗМІ.

Олександр БЕЦА, директор правових програм Міжнародного фонду „Відродження” Будь-яка програма, незважаючи на фінансування та ресурси, навряд чи буде реалізована, якщо суспільство не зрозуміє правильність і повноту положень, викладених у ній, та не буде долучатися до процесу змін, тобто якщо рівень поінформованості на різних щаблях влади чи самого суспільства залишиться низьким.

При цьому модель державного управління та нове обличчя державної служби України повинні формуватися не лише на запозиченні та переосмисленні кращого світового досвіду, а насамперед на засадах українського державотворення. Тимофій МОТРЕНКО, Начальник Головного управління державної служби України: Ми не просто хочемо будувати нову державну службу та державне управління, ми прагнемо будувати українську державну службу та українське державне управління, які перш за все базуватимуться на українській традиції.

Експерти переконані, що держава готова до реформ, є узгодженість щодо її основної мети, високопосадовці підтримують цю ідею, є відповідні ресурси. Що ж, сподіваємося, думка вітчизняних та іноземних фахівців справдиться: реалізація Державної цільової програми дасть можливість створити раціональну та стабільну систему органів виконавчої влади, сформувати професійну, політичнонейтральну, відповідальну державну службу.

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010


7

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

Стратегія державної кадрової політики: КРОК ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Н

изка негативних тенденцій, насамперед депопуляція, старіння населення, бідність, міграція кваліфікованої робочої сили за кордон, деформації у сфері зайнятості, маргіналізація підготовлених фахівців, що посилюються системними проблемами державного управління, зумовлюють нагальну потребу формування державної кадрової політики на нових засадах відповідно до європейських стандартів. Серед проблем, які потребують невідкладного розв’язання, такі: — невідповідність державної кадрової політики вимогам трансформаційних процесів у державі — значна частина наявного кадрового корпусу не готова до роботи в умовах сьогодення і на перспективу, насамперед з огляду на нездатність аналізувати, розробляти, відстоювати, реалізовувати, вчасно коригувати управлінські рішення, повною мірою відповідати за доручену справу; — недосконалість законодавчої бази, яка не надає процесам управління персоналом правової обґрунтованості, урегульованості та захищеності, не враховує європейські стандарти в кадровій сфері; — відсутність стратегічного спрямування підготовки персоналу відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане здійснення прогнозування, планування, постійне оцінювання ситуації з персоналом у країні; — невпорядкованість, слабка функціональна визначеність структур по роботі з персоналом, недостатня кваліфікація персоналу кадрових служб, що веде до неефективності, неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях; — наявність розриву, певного професійного вакууму між поколіннями кадрового корпусу державного управління: молодому поколінню, яке формується в умовах незалежної держави, властиві здоровий прагматизм, амбітність, нестандартність мислення, водночас бракує досвіду, який має старше покоління управлінців; тому слід забезпечити оптимальне поєднання досвідчених і молодих працівників, розробити обґрунтовану програму підготовки резерву персоналу в усіх галузях суспільної діяльності; — недостатнє застосування результатів наукових досліджень при виробленні та реалізації державної кадрової політики: наукове підґрунтя має бути постійним, динамічним, невід’ємним процесом здійснення державного управління, зокрема у сфері кадрової політики.

На виконання доручення Президента України та Уряду з метою розгляду відповідного питання на засіданні Ради регіонів розробляється один з основоположних програмних документів країни — Стратегія державної кадрової політики. При підготовці документа враховано попередні напрацювання Національної академії державного управління при Президентові України (2005—2006 роки), а також власний досвід Головдержслужби України.

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010

Зазначимо, що з метою розгляду проекту Стратегії державної кадрової політики на засіданні Ради регіонів Прем’єр-міністром України на виконання рішення Ради регіонів від 11 травня 2010 року створено Міжвідомчу робочу групу з підготовки матеріалів. Зокрема, 28 травня 2010 року відбулося її перше засідання, на якому затверджено Програму проведення аналізу стану реалізації державної кадрової політики в центральних та місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, погоджено склад відповідних робочих груп з проведення зазначеного аналізу, а також обговорені питання подальшої роботи над проектом зазначеної Стратегії.

Очікується, що розроблений документ закладе стратегічний курс на розв’язання проблем кадрового забезпечення не лише державного управління, а й промисловості, агропромислового комплексу, соціо-культурної сфери тощо і сприятиме наближенню країни до європейських стандартів урядування. Через реалізацію Стратегії державної кадрової політики планується розв‘язати низку ключових питань: — удосконалення нормативно-правової бази управління людськими ресурсами у всіх сферах суспільного життя, зокрема удосконалення правового поля для раціонального використання людських ресурсів держави, створення дієвих механізмів гарантування громадянам їх права на працю, яку вони вільно обирають та на яку погоджуються; — стратегічне спрямування підготовки персоналу відповідно до суспільних потреб; — удосконалення роботи підрозділів з управління персоналом державних органів, підприємств, установ і організацій саме як рушійної сили щодо управління персоналом; — застосування результатів наукових досліджень при виробленні та реалізації державної кадрової політики. Зазначена стратегія визначатиме суспільнополітичні й соціально-економічні передумови посилення ролі держави в регулюванні державної кадрової політики, її принципи, цілі, функції, специфічні складові, суб’єкти та механізми, приділяючи увагу ціннісним орієнтирам та соціальному партнерству і діалогу в питаннях формування та реалізації державної кадрової політики, а також особливостям забезпечення персоналом державного управління.


8

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Досвід реформи державної служби країн — членів ЄС

П

опри вагому роль державної служби для благополуччя суспільства лише незначна частка порівняльної та емпіричної інформації про характер та напрями реформ національних державних служб є загальнодоступною. Тому з метою висвітлення, порівняння та аналізу національних державних служб та важливих напрямів реформ у країнах — членах ЄС у м. Маастрихт (Королівство Нідерланди) з 31 травня 2010 року розпочав роботу дводенний семінар „Державна служба в 27 країнах — членах ЄС: результати реформ та майбутнє державної служби”*, що проходить в Європейському інституті державного управління (EIPA). Учасники конференції мають можливість ознайомитися з новими емпіричними дослідженнями реформування національних державних служб країн — членів ЄС: процесом реформ, організаційними питаннями, політиками добору персоналу, оплати праці, децентралізацією управління персоналом, безпеки праці та етики тощо. * Детальніше про семінар див.: http://seminars.eipa.eu/en/activities09/ show/&tid=3770.

Відповідне порівняльне дослідження щодо результатів реформ та майбутнього державної служби у країнах — членах ЄС презентували професор Європейського інституту державного управління Хрістоф Деммке та представник Хельсінкського університету Тімо Моіланен. Про життєздатність реформ державної служби в Центральній та Східній Європі у п‘ятирічній ретроспективі після вступу до ЄС розповів представник Ноттінгемського університету, представник мережі EUPAN Жан-Гінрік Мейер-Заглінг. Також професор Лозаннського університету, представник мережі EUPAN Ів Емері представив нові виклики в управлінні персоналом, зокрема, стосовно оцінки діяльності на державній службі. Професор Утрехтського університету, представник мережі EUPAN Петер Лейсінк зробив огляд викликів у доборі, залученні та відборі персоналу на державну службу в Європі, намагаючись при цьому відповісти на запитання: „Яку державну службу ми шукаємо?”. Наприкінці заходу заплановано обговорення ключових досягнень та траекторій потенційних реформ з урахуванням майбутнього державної служби.

Нові можливості для інтеграції України в європейський культурно-мистецький простір

У

лютому 2010 року повністю завершено процедуру ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. Це стало вирішальним моментом запрошення України до участі у програмі ЄС „Культура” у 2010 році. Участь українських культурно-мистецьких організацій може відбуватися у рамках низки напрямів програми „Культура”, проектні пропозиції з яких прийматимуться протягом осені цього року. Це можуть бути: — багаторічні проекти співробітництва; — окремі заходи співробітництва, що сприяють творчості та інноваціям; — особливі заходи, які вирізнятимуться своєю символічністю і далекосяжністю, матимуть великий інтерес серед європейців і допоможуть підвищити їхній рівень обізнаності щодо культурної різнорідності. Також у рамках програми „Культура” надається підтримка організаціям, які проявляють активний інтерес до культурної сфери, розповсюджують інформацію для сприяння культурному співробітництву на рівні ЄС або участі в проектах культурного співробітництва, де вони самі є послами європейської культури. Крім того, підтримуються проекти, націлені на аналіз, збір та розповсюдження інформації, а також оптимізацію впливу проектів у сфері культурного співробітництва й вироблення політики*. * Більш детальну інформацію див. на сайтах: Представництва ЄК: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/ all_news/news/2010/2010_03_10_01_uk.htm Міністерства культури і туризму України: http://mincult.kmu.gov.ua/ mincult/uk/publish/article/198129;jsessionid=4438010B54F14E1E123DD67 E82129C27 ** Більш детальну інформацію див. на сайтах: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/category/188059 та http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2009/af_aap_2009_enpi-e.pdf ***Інформація щодо проектів міжнародного співробітництва постійно оновлюється на сайті Міністерства культури і туризму України в розділі „Міжнародна культурна політика”.

Нові перспективи співпраці відкриються також в межах майбутньої Культурної програми „Східного партнерства”. Найближчим часом Єврокомісія планує оголосити тендер на створення консорціуму, що надаватиме технічну допомогу країнам „Східного партнерства” щодо проведення реформи культурної політики на рівні державної влади, а також збільшення потенціалу та підвищення професійності діячів культурно-мистецького сектору регіону. А вже до кінця поточного року ЄК планує оголосити власне конкурс проектів, що здійснюватимуться в межах Культурної програми „Східного партнерства” у період до 2013 року**. Існують, як завжди, і певні проблемні моменти у цій сфері. Повноцінну участь українські культурні оператори зможуть брати в цій та інших програмах співробітництва з ЄС тільки після укладання Рамкової угоди про участь України у програмах Європейського Співтовариства. Крім того, з метою залучення широкого кола учасників з України до активної участі в міжнародних проектах необхідно створити в нашій країні Культурний контакт-пункт — незалежну інституцію, здатну надавати інформаційну та методичну підтримку участі українських організацій культурно-мистецького сектору в програмах культурного співробітництва. Також важливим є забезпечення на державному рівні фінансової підтримки проектів українських культурних операторів, що виграють гранти ЄК та інших міжнародних інституцій. Цьому може слугувати як виділення в Державному бюджеті на 2011-й та наступні роки коштів для співфінансування українських проектів, так і створення фонду фінансової підтримки таких проектів, кошти для якого залучалися б як з Державного бюджету, так і з приватних джерел, а надання підтримки здійснювалося б на конкурсній основі за рішенням відповідної наглядової ради***. Інформація надана Міністерством культури і туризму України

№ 9-10 (110-111) від 31/05/2010

Information bulletin "Bureaucrat" #9-10, 2010  
Information bulletin "Bureaucrat" #9-10, 2010  

Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

Advertisement