Page 70

De 3-laags parkeergarage zal ruimte bieden aan ruim 300 auto’s. De bouw van de ondergrondse garage vindt deels onder water plaats.

regels voor het duurzaam ontwerpen van gebouwen.

En dan wordt er in De Meelfabriek ook nog warmte-energie teruggewon-

De eerste van de drie is: beperk het energieverbruik

nen uit de ventilatielucht en wordt er zo veel mogelijk LED-verlichting

door verspilling tegen te gaan.

toegepast die naar behoefte van gebruik gestuurd wordt via schemer-

Ed Zwart: ‘Wij verlagen de energiebehoefte in de ge-

en/of bewegingschakelaars.

bouwen van De Meelfabriek door het aanbrengen van isolatie in vloeren, daken en gevels, en we passen

DUURZAME BRONNEN

hoogrendementbeglazing HR++ en/of een nog beter

De tweede stap in de Trias Energetica is maximaal gebruikmaken

presterende triple-beglazing toe.’

van energie uit duurzame bronnen als wind-, water- en zon. ‘In De

Het verwarmen van de gebouwen gebeurt door zo-

Meelfabriek maken wij gebruik van al deze opties,’ vertelt Ed. ‘Zo wordt

genaamde lagetemperatuurverwarming. ‘Veelal is

er met bodembronnen tot wel 250 meter diep vloeistof in de bodem ge-

vloer- en wandverwarming de aangewezen methode,

pompt die vervolgens een paar graden warmer of juist kouder weer naar

met water van “slechts” 40 graden komen de ruimten

boven komt. De zogenaamde warmte-koudeopslag.’ (zie kader)

prima op temperatuur. Een lage watertemperatuur

70

betekent ook dat je er veel minder energie hoeft in te

Naast dit systeem heeft De Meelfabriek een warmtedak, eigenlijk een

steken; een traditionele cv-ketel werkt met een tem-

vloerverwarming die op het hoge dak is gesitueerd. ‘’s Zomers kun je daar

peratuur tussen de 70 en 90 graden, wat veel meer

warm water mee maken en door de warmte via die slangen goed af te

energie kost. Daarnaast passen we ook passieve koe-

voeren heeft het betreffende gebouw bovendien minder koeling nodig.

ling toe, het koude water komt vrijwel gratis uit de

Voor een aantal gebouwen gebruiken we warmtepomptechniek waarbij

grond en airco’s zijn dus niet nodig.’

energie uit de lucht wordt onttrokken – en ook die wordt in een boiler-

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement