1o ontwikkelprincipes van de Stadmakers

Page 1

ONTWIKKELPRINCIPES VAN DE STADMAKERS

BINCKHORST • DEN HAAGONTWIKKELPRINCIPES VAN DE STADMAKERS De Stadmakers is een samenwerkingsverband van marktpartijen die sterk betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Binckhorst. De Stadmakers hebben allemaal ofwel een grondpositie, of een onherroepelijke vergunning, of een lopend (tijdelijk) project in het gebied. Ons gezamenlijk belang ligt in een kwalitatieve gebiedsontwikkeling van de Binckhorst. Deze kwaliteiten hebben we samengevat in bijgevoegde 10 ontwikkelprincipes. Hierin zijn ook de ambities van de gemeente en van I’M Binck integraal overgenomen. We zijn geen exclusieve club. Elke marktpartij die de 10 ontwikkelprincipes ondersteunt, kan zich aansluiten, want alleen door plot overstijgende samenwerking ontstaat gebiedsontwikkeling die aansluit bij onze gezamenlijke ambities. Deze manier van samenwerking is relatief nieuw. Als markt en overheid samen afspraken maken, ook voor de lange termijn, wordt dit ‘Development Apart Together’ (DAT) genoemd. Het voordeel van een DAT samenwerking is dat iedere marktpartij op zijn eigen kavel op eigen snelheid en op eigen manier ontwikkelt.


ONTWIKKELDOELEN Bij de transformatie versterken van de unieke identiteit van de binckhorst

Economische functie van de binckhorst (voor den haag) steviger maken

Realiseren van een aantrekkelijk nieuw woon/werk milieu

Toekomstbestendig duurzaam transformeren


PRINCIPES We behouden het industriële karakter We maken de openbare ruimte tot framework van het gebied we mengen wonen en werken “blurring” we koesteren oude en nieuwe schone maakindustrie we zetten in op goede (langzaam) verkeersverbindingen we maken binckhorst circulair we ontwikkelen met de menselijke maat als uitgangspunt we voegen betekenis toe voor den haag en de regio we streven naar diversiteit in woonsferen we werken samen


We behouden het industriële karakter

• Kernwaarden zijn: authentiek, ambachtelijk, rauw, spannend, divers, dynamisch met experimenteer ruimte. • Benut en activeer waterkanten. • Behoud van karakter in uiterlijk en programma. • Doorbouwen op (delen of elementen) van iconische gebouwen. • Gebruik de bestaande materialen voor nieuwe inrichting. • Maak historie en kwaliteiten zichtbaar in architectuur en OPENBARE ruimte.

NIEUWE LAAG

INDUSTRIËLE RELICTEN

SMAAKMAKERS

HÂH UT RÂH


We maken de openbare ruimte tot framework van het gebied

• De openbare ruimte is dé SFEERdrager van de Binckhorst, die het gehele gebied bij elkaar houdt. • Maak van de openbare ruimte één raamwerk met een primaire ruggengraat en secundaire ribben. • Koppel openbare ruimte aan interessante publiekstrekkers en industrieel erfgoed. • Gebruik de hâh ut râh kernwaarden als uitgangspunt bij de inrichting van de openbare ruimte. • Geef ruimte aan SPONTANE Ideeën en diversiteit. • Faciliteer sport en beweging tussen en op de openbare ruimte en maak gebruik van wat er al is.

GROEN OP GEBOUW KAS

BOOM KAMERS

GROENE LIJN

GROEN OM TE KOELEN

VERBINDEND GROEN

GROENE AS


we mengen wonen en werken “blurring”

• Zie Binckhorst als ecosysteem: blurring werken, wonen, leren, recreëren en ontmoeten op gebiedsniveau. • Creëer nergens enkel woon of enkel werk gebieden • Werken is net zo belangrijk als wonen • Maak per zone een passende functiemix • Faciliteer flexibel toekomstig gebruik

GOEDE MIX WONEN, WERKEN EN VOORZIENINGEN


we koesteren oude en nieuwe schone maakindustrie

• Behoud schone maakindustrie en versterk de typisch rijke Binckse mix. ~ Eenmanszaak tot multinational ~ Industrie tot kantoren ~ Kleinschalig tot grootschalig ~ Traditioneel tot innovatief • Maak ambachtelijkheid zichtbaar: Repareren boten, openstellen werkplaatsen, openlucht ateliers etc. • Creëer flexibiliteit: In regels en ruimtelijke invulling, bestempel ruimte voor experiment. • Mik op een brede doelgroep door een breed aanbod typen werkplekken (uitstraling, omvang, prijsniveau en dergelijke). • Maak accentverschillen per zone, op basis van huidig gebruik en duurzame ontwikkelingen. • Stel samen condities vast waardoor zowel wonen als werken mogelijk is.

KASSEN

WATERGERELATEERDE WERKGELEGENHEID

AMBACHT

MAAKINDUSTRIE


we zetten in op goede (langzaam) verkeersverbindingen

• Kies voor schone mobiliteit en langzaam verkeer. • Plaats autotrekkers strategisch op veilige plekken. • Ga voor veilige (gescheiden) verkeersstromen. • Geef ruimte aan de nieuwste manieren van schone mobiliteit. • Maak binckhorst onderdeel van de stedelijke OV structuur met voldoende bus- en tramlijnen/-haltes. • Realiseer langzaam verkeersverbindingen (bruggen) naar het omliggend gebied en gemeente Voorburg/Rijswijk. • We investeren in deelmobiliteit. • We realiseren parkeren op basis van gebruik.

WATERWEG PEOPLE MOVER

BARRIERES OPHEFFEN DOORWAADBAARHEID

VAN BARRIERE NAAR VERBINDING RANDSTADRAIL


we maken binckhorst circulair

• Ga voor een hoge (showcase) ambitie. • Maak van de Binckhorst de showcase van de Klimaatbestendige en circulaire Stad, dit betekent:

GROEN ENERGIE

• Circulariteit en smart city: experimenteer ruimte voor nieuwe vormen van de circulaire stad. • Duurzame energiewinning, innovatief mobiliteitssysteem, hergebruik, Afvalverwerking, klimaatadaptief (heat island effect en rainproof).

MATERIAAL

WATER

VERVOER

• Stimuleer dubbelgebruik, locale productie en de deeleconomie.

AFKOPPELEN REGENWATER

SMART

SOCIAAL

DEELECONOMIE

ZONNE-ENERGIE

WARMTE UITWISSELEN

°C

LOCALE PRODUCTIE

ONDERGRONDS AFVALSYSTEEM


we ontwikkelen met de menselijke maat als uitgangspunt

• We stimuleren ontmoeting en interactie door ontwerp van de openbare ruimte en de plinten. • We creëren de typische binckhorst plint. • Ontwikkel met oog op buurtvorming en de menselijke maat, kleinschalige korrel, buurtvoorzieningen. • Ontwikkel vanuit gezichtspunt en snelheid van de voetganger. • Maak op gebiedsniveau een plintenvisie met keuzes waar levendige plinten met openbare functies komen. • Maak duidelijke keuzes per verblijfsplek wie de doelgroep(en) is/zijn: privaat, lokaal, Haags, regionaal en/of zelfs (inter)nationaal.

GEMEENSCHAPS RUIMTE

ACTIEVE PLINTEN


we voegen betekenis toe voor den haag en de regio

• we voegen Levendigheid en goed aanbod van stedelijke voorzieningen toe zoals onderwijs, horeca, sport en zorg. • Realiseer publiekstrekkers gekoppeld aan industrieel erfgoed en bijzondere openbare ruimte. • faciliteer uitgaan, cultuur, kunst, markten en festival. • we creëren een Vestigingsklimaat voor innovatieve Haagse startups en scale-ups. • we trekken Samen met de gemeente (een) publiekstrekker(s) aan (bijvoorbeeld: urban sports, kunst, cultuur, historie..).

TREKPLEISTER STEDELIJKE VOORZIENINGEN


we streven naar diversiteit in woonsferen

• We streven naar diversiteit in woonmilieus en bewoners. • Zet in op 30% betaalbaar wonen voor de gehele binckhorst, maar niet per plot. • Maak zowel kleine als grote woningen. • Maak bijzondere woonvormen mogelijk (woon/werk). • Creëer plekken voor stadsgezinnen. • Maak ruimte voor ouderenhuisvesting.

WOON/WERK BOUWVORMEN

BIJZONDERE WOONVORMEN

SOCIAAL WONEN

OUDEREN HUISVESTIGING

JONGE & OUDE GEZINNEN

KLEIN EN GROTE WOONVORMEN


we werken samen

• Samenwerken met gemeente, I’m binck ondernemers, toekomstige bewoners en andere groepen. • Marktpartijen werken samen, zowel op gebiedsniveau als op buurtniveau met naastgelegen plots in deelgebieden. • We maken duidelijke afspraken met de gemeente en nemen verantwoordelijkheid over meer dan alleen onze eigen ontwikkelingslocaties. • 1 platform voor geheel Binckhorst.

WIJ ZIJN BINCK


Stadmakers Den Haag Rosalie de Boer r.deboer@bpd.nl