Page 1

1

juni 2011 | jaargang 175 | nummer 2

Samen bouwen aan De Maatschappij “Laat de netwerken werken. Dat is”, aldus Toon Peek (strategie), “de enige manier om de Gouden Driehoek te ­laten functioneren en ondernemer­ schap te bevorderen.” “We moeten ervoor zorgen dat de drie sectoren (onderwijs, overheid, onder­nemers) in het landelijk bestuur en de be­ sturen van de departementen aan­wezig zijn”, bepleitte Harm Noordhof (beleid). “Ik ben van mening dat doel­gerichte marketing, een­ duidige communicatie en acquisitie op landelijk niveau te veel een sluit­ stuk waren. Marketingcommunicatie moet juist de ­sleutel zijn”, betoogde Cedric ­Muchall (marketing, communi­ catie en acquisitie). De drie werkgroep­ voorzitters hielden hun inleidingen op 23 juni, ­direct na de Algemene ­Ledenvergadering in Parc Spelderholt

in Beekbergen. Na een korte intro­ ductie door Andries Greiner werden de aanwezige bestuursleden verdeeld over drie tafels, waar ze ­onder leiding van respectievelijk Peek, Noordhof en Muchall, discussieerden over één van de drie ­thema’s. Dat deden ze aan de hand van bouwstenen met daarop steekwoorden, die ze in een bepaalde volgorde moesten stapelen met de opdracht de keuzes na afloop te motiveren. Ze ­hadden zich mede laten inspireren door landelijk voor­ zitter Dick Berlijn, die in zijn openings­ woord had geconstateerd dat De Maatschappij de Gouden Driehoek tastbaar maakt, aanjaagt en voedt met nieuwe ideeën en dat ook de ­focus van de ver­eniging is verlegd. “Er is een andere naam en geïnvesteerd in betere communicatie en een ver­

beterde website. We delen best practices en werken aan een andere ver­ deling van de financiën. Met de verjonging van het bestuur proberen we de vereniging mee te nemen naar de volgende generatie.”

Inhoudsopgave Discussies strategie, beleid en communicatie Impressie van de ALV, de discussie en de afsluiting

pag. 2 pag. 4

‘Maatschappij is club van de ontmoeting’ “We moeten niet vergeten dat we een vrijwilligersorganisatie zijn, die trots is op haar regionale structuur met krachtige departementen. Voor mij is De Maatschappij een dialoogclub die mensen en organisaties verbindt. Maar het is geen belangenclub. Waar vind je dat nog in onze samenleving!”, zegt dagvoorzitter Andries Greiner direct na de ALV ter inleiding van het thema ‘De Gouden Driehoek in de praktijk’. “Wel is er behoefte aan revitalisering.” “De cultuur van vrijheid die wij kennen in De Maatschappij en tijdens bijeen­

komsten is heel waardevol. Een interessante opmerking, die in de

discussiegroep van Toon Peek en Nico van Grieken is gemaakt. Iedereen kan zeggen, discussiëren, delen wat hij wil. Dat bevestigt de stelling dat we een club van de ontmoeting zijn, die duidelijk toe is aan een transitie, een vernieuwingsslag en u geeft daar blijk van”, aldus Greiner na afloop van de discussies. “Er zijn ook duidelijk conserverende trekjes. Ergens zegt iemand: ‘Jawel, jawel, maar per departement moet maatwerk moge­ lijk blijven’. Dat doet een beetje denken van de behandeling van het verdoofd of onverdoofd slachten. Ook zei iemand: ‘Wij willen niet meer een verzameling losse departementen zijn’. Waarop iemand anders zei: ‘Ho,

ho, alleen regie per thema’. Conserverende elementen. Die zijn ook nodig om er uiteindelijk voor te zorgen dat onze beleidsvisie zo volwaardig en breed mogelijk wordt gedragen.” Op de discussies kijkt de voorzitter van de Raad van Advies tevreden terug: “Ik vond het een ex­ plosie van creativiteit. We zijn nadruk­ kelijk grensverleggend bezig geweest, op zoek naar ons vitaliserend ver­ mogen. We hebben gebruik ge­maakt van wederkerig leren. Er zit bij iedereen trots op De Maatschappij. Vasthouden! Er is vertrouwen in de toekomst, maar nog veel werk te verzetten. Iemand merkte op: ‘Lid zijn van De Maat­schappij >>>


maatschappij belangen digitaal 2

betekent Join the winner’. Socrates zei: ‘Niet de winnaars moeten de besten zijn, maar de besten moeten de winnaars zijn’. Dat wens ik De Maatschappij toe.”

Topsectoren Toon Peek, inleider namens de werk­ groep strategie en penning­meester van het landelijk bestuur, sloot de middag – onder de indruk van het

enthousiasme en de passie der aanwezigen – af met de constatering: “Met de missie die we nu hebben, het bevorderen van ondernemerschap door de samenwerking in de driehoek, kunnen we heel goed wegkomen. Maar als we over vijf jaar terugkijken, waar willen we dan trots op zijn?” Hoewel er nog veel werk te verzetten is om uit te vinden wat dat in concreto betekent, zou

dat volgens Peek best eens de aansluiting bij de negen economische topsectoren (creatieve industrie, logistiek, tuinbouw, agrofood, life sciences, energie, water, chemie en high tech) kunnen zijn, zoals ook uit een van de discussiegroepen naar voren kwam. “Ik spreek deze verwachting voorzichtig uit, maar het is belangrijk dat we een duidelijk thema vinden dat onze missie en

visie concreet gestalte geeft en we afspreken dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het be­ reiken van onze gezamenlijke doelen. Ik kan persoonlijk moeilijk verder wanneer gemaakte plannen en ge­ dane investeringen verwateren. Als er overeenstemming is moeten we elkaar daarop kunnen aanspreken.”

Discussie beleid

‘Aansluiten bij de negen topsectoren’ “We zijn trots op de Gouden Driehoek, daarover zijn we het als vereniging eens. Laten we ervoor zorgen dat de drie sectoren in ons eigen bestuur en in de besturen van de departementen

aanwezig zijn. En denk wat kennis­ instellingen betreft niet alleen aan hogescholen en departementen”, zegt Harm Noordhof (voorzitter werk­ groep beleid) voorafgaand aan de

­ iscussie. Het hoofdbestuur zou daar­ d in een voortrekkersrol kunnen ver­ vullen. “We moeten niet bang zijn om bovendepartementaal te ope­re­ ren. Er is al gesproken met de Holland­

Gespreksleider Harm Noordhof (links)

sche Maatschappij der Wetenschap­ pen. Die heeft kennis, maar geen leden en apparaat. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen”, aldus Noordhof, die eveneens pleit voor aansluiting bij de negen top­sectoren. Namens de groep zegt Paul van Hooft na afloop van de discussie: “Wij hebben eerst de thema’s op de bouw­stenen geselecteerd en daar een mens – de essentie – van ge­ bouwd. Dat is de basis van de Gouden Driehoek, die uiteindelijk leidt tot een merk: De Maatschappij. Belangrijker is hoe we dat met elkaar gaan vorm­ geven. Bij het zoeken naar de ideale marktsituatie zijn we het langst blij­ ven hangen bij de negen topsectoren: wanneer je die als hoofdthema’s neemt en daar op een of andere ­manier invulling aan geeft en dat ­centraal stimuleert, heb je iets waar­ mee je je onderscheidt. Dat bindt en maakt dat mensen de bijeen­ komsten van De Maatschappij niet willen missen.”

Discussie communicatie

‘Sluitstuk moet sleutel worden’ “Om uit te kunnen dragen waar wij voor staan, zijn heldere en eenduidige communicatie, doel­ gerichte marketing en onder­steuning in acquisitie absolute voorwaarden. Tot nu toe was dit op landelijk niveau echter het sluitstuk, waar het de sleutel zou moeten zijn”, betoogt Cedric Muchall (voorzitter werkgroep marketing, communicatie en acquisitie) in zijn inleiding. “We zijn begonnen met wat wij noemen merklading en, in overleg met de departementen, alvast gestart met de herontwikkeling van de website. Daarnaast zijn de eerste stappen gemaakt in de professionalisering van communicatie op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en uniformiteit.”

Renate Pouw, auditor in het hoofdbestuur, namens de discussiegroep: “Bovenaan ons bouw­ werk is iets nieuws gekomen dat er niet bijstond: relatiebeheer, aandacht en betrokkenheid. Daar­ naast is gesproken over zaken als sociale media, de website, nieuws­brieven (waaraan sommigen nog vasthouden). Onze algemene conclusie: communicatie moet goed zijn en de gegevens in de databank moeten kloppen. De ervaring is echter dat dit vaak niet zo is. Dat is een gemiste kans. Daarnaast zouden we in de communicatie iets kunnen doen met de uitwisseling van best practices en met het sprekerskabinet. Een aan­ trekkelijke inhoud is indirect ook een belangrijk communicatieinstrument.”

Cedric Muchall leidt de discussie over communicatie.


maatschappij belangen digitaal 3

Discussie strategie

‘Laat het netwerk werken’ “Het netwerk laten werken is de ­beste manier om de Gouden Driehoek – de samen-

maatschappij Belangen is een uitgave van de Maatschappij. De Maatschappij stimuleert als ongebonden ‘platform’ sinds 1777 de Nederlandse economie in het

werking ­tussen onderwijs, ondernemers en overheid – te laten functioneren en daar-

algemeen belang. Het landelijk

mee ondernemerschap te bevorderen”, zegt Toon Peek, voorzitter van de werkgroep

netwerk bestaat uit 37 autonoom

strategie, in zijn inleiding.

bestuurde departementen. Landelijk bureau

“De departementen vormen de basis van De Maatschappij, daar moet het gebeuren en de lokale driehoek zicht­ baar worden. Den Haag moet richting en het goede voorbeeld ­geven en ­faciliteren, bijvoorbeeld via de nieu­ we website.” Volgens Peek moet De Maatschappij fysiek dichtbij de leden staan én landelijk dekkend zijn. Hij acht het noodzakelijk dat bestuurs­ leden elkaar kunnen aanspreken op hun verantwoordelijk­heden, zoals de kwaliteit van de ­bijeenkomsten, het onderhouden van het netwerk, het ledenverloop, de acquisitie en de in­ vulling van de Gouden Driehoek. Peek vindt ten slotte dat ledenwinst geen doel is, maar wel een middel om ­doelstellingen te bereiken, het lid­

maatschap uitgangspunt moet blijven van de financiering en het landelijk kantoor aan de Jan van Nassau­straat in Den Haag moet blijven: “Elke ver­ enig­ing heeft een clubhuis nodig.” “Met de missie en de visie hebben we niet zoveel moeite, daar moeten we het niet eens over hebben. Verjon­ ging, inkomsten uit lidmaatschappen, financiële verdeling en ledenverloop zijn eigenlijk allemaal de resultante van het laten werken van het net­ werk. Dat is de kapstok. Wanneer we bovendien streven naar kwalitatief hoogwaardige topsprekers, zijn we zeer op de goede weg. Wanneer het lukt prinses Irene of Jeroen van der Veer aan te trekken heeft dat een

­ ositief effect naar leden en intro­ p ducees toe”, aldus Nico van Grieken namens de groep. “Daarnaast zou je als onderdeel van het ledenbeleid als essentiële voorwaarde een balans in leeftijdsklasse moeten creëren: niet alleen focussen op jonge of oude le­ den, daar wordt niemand gelukkig van. In het departement Den Haag merken we dat jongeren het fan­ tastisch vinden met oudere ervaren rotten van gedachten te wisselen.” Tot slot wijst Van Grieken op het ­belang van sociale media, de website, de gecommitteerdheid van de be­ stuurders en een aantal kernwaarden, zoals betrokkenheid, verantwoorde­ lijkheid, vertrouwen en ‘je best doen voor je leden’.

Jan van Nassaustraat 75 2596 BP Den Haag tel.:

070 - 314 19 40

fax:

070 - 324 75 15

e-mail:

info@de-maatschappij.nl

website: www.de-maatschappij.nl Adreswijzigingen van leden kunnen digitaal of schriftelijk worden doorgegeven aan het landelijk bureau, info@de-maatschappij.nl hoofdredactie Drs. Geert van der Tang teksten/eindredactie Jacques Geluk fotografie Clark Reid ontwerp en realisatie CieremansVanReijn, Den Haag www.cieremansvanreijn.nl


maatschappij belangen digitaal 4

‘Een explosie van creativiteit’ Een foto-impressie van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van donder­ dag 23 juni in Parc Spelderholt in Beekbergen, die werd afgesloten met

de presentatie van de nieuwe website door Maaike Vreeswijk en Corine ­Geluk, en gevolgd door het themaen discussieprogramma ‘De Gouden

Driehoek in de praktijk’. Een ‘explosie van creativiteit’ en een middag vol ‘enthousiasme en passie’, aldus ­respectievelijk Andries Greiner en

Toon Peek. Na afloop genoten de ­aanwezige bestuursleden van een ­dinerbuffet op het Kasteel van Parc Spelderholt.

Update MB  
Update MB  

Update MB 07 2011

Advertisement