Page 1

PROJECTES VII Antoni ARMENGOL Jordi ADELL

Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA


01

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Anàlisis del entorn - situació - context Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII


O ED

UCAT

IVO

DE

AUTO

DESK

DU RO

AUTO DESK ATIV O DE

NP CTO

EDUC

U OR ED

UCTO

OP

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PROD O PO R UN

PO

RU

NP

RO

DU

CTO

ED

UTO EA OD TIV CA U ED

UC

IDO

PO

RU

NP

RO

D

TO UC

OD

IDO

PR

UC

DE

SK

OD

SK

AUTO PRODUCIDO POR DE UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK O DE

ATIV

UCTO

R UN

EDUC

PROD

UC

UCID O PO

PROD

ATI

VO

DE

AU

TO

DE

SK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE TO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

EXPO 1

AU

EXPO 2

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

HALL

EXPO 3

MACBA

DE

AUTO DESK

BAR

VO

UCID

ATI

PROD

UC

IVO DE

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

UCID

EDUC AT

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ID UC OD

PROD

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

OFICINES

CARRER

02

SK

DE

TO

AU

UCTO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE

PROD

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

VO

ATI

UC

ED

MAGATZ.&INSTAL.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

O PO R UN

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CTO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

N

RU

PO

DU

O PR

PR

IDO

UC

OD

PR

MUNTACÀRREGUES

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

O POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ió. Buidatge per a l’actuac

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DUCT

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATI

RO

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Estratègia d’actuació i relació d’espais - MACBA vs. ampliació vs. Pati.


PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

+7.9

+3.5

+0.30 +0.0 -0.15

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO PRODUCIDO EDUCATIVO PORDE UNPRODUCIDO AUTODESK PRODUCTOPOR EDUCATIVO UN PRODUCTO DE AUTODESK EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

-5.8

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

03

UNIVERSITAT DE BARCELONA

FACULTAT DE FILOSOFIA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Contrast façanes - Alçat general e:1/300 + alçat detallat e:1/100 - Estudi modulatge de façana: alçat ext/seccio/alçat interior. Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII


PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

04

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Secció longitudinal - Relació d’espais - Visuals principals generades. Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII


05

Arxiu

5,5x4m

Arxiu

5,5x4m

Muntacàrregues

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Muntacàrregues

Arxiu

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE A

5,5x4m

Muntacàrregues

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Anàlisi del accés al edifici - Relació d’espais amb el MACBA i la plaça - Estudi del pati de llum.

POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK


RRER

V

06

LLA NOS

JOV E

+0.0 m

Hall

Exposició 1

Bar

Serveis

Comunic.

55 m2

200 m2

55 m2

25 m2

80 m2

MONTALEGRE

P.Baixa.

DE

DE

ER

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

R CARRE

PLAÇA DE JOAN COROMINES

1

DE

DE

Muntacàrregues 5,5x4m

14 11

12

7

10

22 '

6

1

Nucli Administració

30 '

GRE

Cuina

MACBA

MON TALE

Exposició 1

CAPELLA MACBA

CARRER

WC

PLAÇA DELS ÀNGELS

D'ELISABETS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Hall

1

32' 1'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CEDOC

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Ampliac. MACBA

3

WC

AUDITORI MACBA

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

CARRER

22

14

13

16'

1

P.Baixa - Relació plantes baixes edificis grup MACBA i plaça - Recompte de m2 - Planta Estructura sostre planta soterrani, Planta Baixa Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII

PRODUCIDO POR UN PR

ATIVO DE AUTODESK

5

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK


PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

07 P.1a.

+3.5 m

Doble espai

Oficines

Arxiu

Exposició 2

Comunic.

55 m2

30 m2

25 m2

200 m2

80 m2

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Nucli principal de comunicació. - Compensació diferencia alçades P1-P2. (3,5m vs 4,4m), mitjançant l’ús PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

del tram interior/exterior de l’escala.

- No obstrucció de la llum sobre cap tram d’escala. - Aprofitament del espais a traves de la forma del apsis.

23

- Creació espais central sobrant per al ascensor.

22 27

- Circulació en “8” (amb la 2a escala), obtenint un reco-

Muntacàrregues

rregut ininterromput/”infinit” al llarg de la visita del Museu.

5,5x4m

- Opció de sectorització de les diferentes exposi-

40 35

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

cions, diversificant aixi els diferents accesos existents.

36

28

11

13

25 14

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK 20

Administració

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

19

Exposició 2

Arxiu

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1

23

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

13

24

14

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

34

1

5

PRODUCIDO POR UN PR

P. 1a - Funcionament escala principal - Recompte de m2 - Planta Estructura sostre planta paixa, Planta 1a.

Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK


PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

08 +7.9 m

Doble espai

Oficines

Serveis

Exposició 2’

Comunic.

90 m2

120 m2

10 m2

150 m2

80 m2

1- Ús de placa colaborant conjuntament amb bigues metàliques alveolars per a aconseguir una gran capacitat de càrrega amb un sistema molt lleuger al mateix temps. A més a més, el buidat de les bigues permet el pas d’instalacions per el seu interior en tots els sentits, sense haver de perdre més espai ja que tot el gran cantell de biga es converteix també en l’espai de falç sostre. 2- L’unió amb els contraforts es realitza mitjançant un sistema de mènsules empotrades en aquests, on recolzen les bigues de manera longitudinal.

23

49 27

Muntacàrregues 5,5x4m

40 35

36

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

34

25

37

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

20 42

Administració

Exposició 2'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

KSEDOTUA ED OVITACUDE OTCUDORP NU ROP ODICUDORP

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

28

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P.2a.

1

51

23

13

24

14

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

36

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1

5

PRODUCIDO POR UN PRODU

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P. 2a - Tipologia de forjats, unió amb contraforts. - Recompte de m2 - Planta Estructura sostre planta primera, Planta 2a.

Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII


1.

5,5x4m

1,25*1,55 (Magatzem).

0,50*1,55 (Oficines).

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK 0,40*1,55 (Sala petita).

Instalacions Refirgerador.

Quadre de llums

Magatzem

16'

09

5.

DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Connexió MACBA

4.

1- Buidatge nau en general (murs no conservats + cobertes) i deixar contraforts lliures. 2- Pilotatge en les cantonades del contrafort en busqueda de terreny sòlid per a poder sostenir el contrafort una vegada es comenci a buidar el soterrani mitjançant l’unió d’aquests a un anell de formigó. 3- Escavament al voltant del contrafort. Creació d’un anell de formigó que l’envolti, i lligar l’anell i el contrafort mitjançant tirants i recolzar tot el sistema sobre els pilots anteriors.. 4- Creació de mur pantalla de soterrani mitjançant micropilots amb camisa metàlica perduda. Buidatge de tot el soterrani mentres es van entrelligant els pilots del contrafort per a guanyar inercia i seguretat. Pilotatge i creació d’un cepat on reposarà el nou pilar de soterrani. 5- Creació d’un segon mur pantalla que doni l’acabat interior deixant un impermeabilitrzant entre ambdos. Formigonat del pilar sobre el que reposarà + arriostrament entre capitells de pilars. PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO Posteriorment, es tallen els pilots previs del pas #3.

Escalfador.

1,2*2 (Sala Doble).

3.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Muntacàrregues

2.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO ED Muntacàrregues 5,5x4m

1,25*1,55 (Magatzem).

0,50*1,55 (Oficines). 0,40*1,55 (Sala petita).

1,2*2 (Sala Doble).

Escalfador.

Instalacions

Magatzem

Refirgerador.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Quadre de llums

Connexió MACBA

P.Soterrani. -5.8m

Magatzem

Instalacions

Con. MACBA

Serveis

Comunic.

650 m2

150 m2

30 m2

8 m2

40 m2

P.Soterrani - Relació P. Soterrani MACBA - Sistema constructiu d’estintotlament. Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII


DO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

- Amb la capa de vidre inferior s’acosnegueix crear una bosa d’aire entre les lames i les costelles escalfat mitjançant la irradiació del sol. Gràcies a la colocació estratègica de forats en les lames i de les instalacions amagades en els extrems, l’aire es recollit i aprofitat com a aire pre-escalfat de manera gratuita, per a poder ajudar als sistemes de climatització en cas de molta demanda, reduint l’esforç de les maquines i el cost general de climatització.

-

Lluernaris

orientats

a

- Us de plaques penjant da de llum solar directa,

NE,

modulats

entre

les

costelles

10

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

35 m3

estructurals.

dels extrems de les lames per a evitar oferint una iluminació global encara més

lentradifosa.

DUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK - Possibilitat de tapar els lluernaris per trams o totalment gracies a la rotacio a les plaques.

- Gràcies aquest sistema s’obte una graella de plaques que es poden controlar una a una, podent generar una gran quantiat de combinacions lumíniques a la nau segons el tipus d’exposició, intencions, iluminació global, exposicions nocturnes... - Previsio de sistemes de llum artificial tant per sota (extrems) com per sobre les lames. En el primer cas per a poder iluminar si es tanquen de les plaques , i en el segon per si es vol reforçar la escassetat llum provinent del cel o en exposicions nocturnes on es vulgui simular la llum obtinguda durant el dia.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Multiples combinatories lumíniques gracies al joc de lluernaris de cada crugia combinant-se amb les crugies contigues o amb la iluminació artificial .

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTOD

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Sistema de lluernaris - Iluminació natural + artificial - Control/variacions/combinacions al llarg de la nau - “Cambra hivernacle” per generar aire calent. - Detall e: 1/10.

Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK


1- Tractament i aillament de la façana existent amb el sistema “STO”, amb un acabat d’arrebosat com el preexistent. 2- Tapiat dels rosetons existents per a poder controlar millor la llum. Aillat interiorment amb acabat interior/exterior. 3- Estructura de lluernaris per sobre dels contraforts creant una coberta impermeable i evitant ponts tèrmics. 4- Aillament, impermeabilització i reconstrucció de l’acabat de les cobertes de les naus secundaries per a guanyar aillament i protegir el pas d’instalacion per la part inferior. Ús d’un canaló per a recollir les aigues i evitar tirarles directament al pati.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

35m3

+7.9

+3.5

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

1- Estructura metàlica dins de la façana. 2- Coberta lleugera de planxes colaborants amb aillant entre les ondulacions. 3- Aillant de façana colocat per davant de l’estructura per evitar ponts tèrmics (5cm) i entre l’estructura per guanyar més aillament (5cm+). 4- Càmara d’aire restant entre aillant i acabat interior. 5- Impermeabilitzant per davant de aillant tèrmic. 6- Façana ventilada amb acabat de planxes metàliques. 7- Canaló per recollir aigua i evitar tirar-la a la façana i al carrer. 8- Premarc telar situat a l’alçada de les taules de treball amb “screen” per controlar el sol.

11

PRODUCIDO POR UNPOR PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO UN PRODUCTO EDUCATIVO DEUN AUTODESK PRODUCIDODE POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR PRODUCTO EDUCATIVO AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK +0.0

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO PRODUCIDO DE AUTODESK POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Secció constructiva transversal e:1/50 - Ampliacions punts singualrs e:1/20.

-5.8

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

MACBA

Ampliació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - A.ARMENGOL - J.ADELL - PVII

Tonet Armengol - Ampliació MACBA - Projectes VII - Jordi Adell - ETSAB - UPC  
Tonet Armengol - Ampliació MACBA - Projectes VII - Jordi Adell - ETSAB - UPC  
Advertisement