Page 1

Асоциация на собствениците на земя и недвижими имоти в България

Bulgarian Land and Real Estate Property Owners Association

УСТАВ

CHARTER

Член 1. Общи положения (1) Асоциациятa на собствениците на земя и недвижими имоти в България e сдружение, юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност. (2) Този устав („Уставът“) урежда устройството, дейността и прекратяването на сдружението. (3) Сдружението е независима, доброволна, демократична, обществена и самоуправляваща се организация на пълнолетни физически лица. (4) Наименованието на сдружението е “Асоциациятa на собствениците на земя и недвижими имоти в България”, („Асоциацията”). Пълното или съкратеното наименование на Асоциацията, седалището й и нейният адрес се изписват на български и/или на английски език на всички документи и издания на Асоциацията. (5) Седалището на Асоциацията е в гр. София, Столична община, район “Средец”, с адрес на управление: ул. “Фритьоф Нансен” № 9, ет. 5, София, п.к. 1142, България. (6) Адресът за кореспонденция съвпада с адреса на управление. (7) Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие. (8) Вътрешноструктурните отношения и дейността на Асоциацията се уреждат с Устава и с решения на управителните органи, съобразени с Устава. Член 2. Език Работните езици на Асоциацията българският и английският.

Article1. General Provisions (1) The Bulgarian Land and Real Estate Property Owners Association is an Association, legal entity with a non-economic objective, carrying out activities in the public interest. (2) This charter (the “Charter”) governs the structure, the activities and the termination of the association. (3) The association is an independent, voluntary, democratic, public and self-governing organisation of individuals and (4) The name of the association is “The Bulgarian Land and Property Owners Association” (the “Association”). The full or the abbreviated name of the Association, its main seat and address shall be written in the Bulgarian and/or the English language in all documents and issues of the Association. (5) The main seat of the club is Sofia, Metropolitan Municipality, district of Sredets, and the registered address is: 9, Fritjof Nansen str., 5th Floor, 1142 Sofia, Bulgaria. (6) The address for correspondence is the same as the registered address. (7) The Association is not limited by time or any other terminating condition. (8) The inner structural relations and the activities of the Association shall be regulated by the Charter and any decisions of the management bodies, compliant with the Charter.

Article 2. Language са The working languages of the Association are the Bulgarian and the English languages.

Член 3. Цели на Асоциацията Article 3. Objectives of the Association Асоциацията има следните цели: The Association has the following objectives: а. да защитава правата и законните a. to protect the rights and the legal интереси на собствениците на земя и interests of the land and property на недвижими имоти в Република owners in the Republic of Bulgaria; България; б. да представлява собствениците на b. to represent the land and real estate земя и на недвижими имоти пред owners before any and all state and всички органи на държавната и local/municipal authorities, foreign местната власт, чуждестранни representations, any and all представителства, каквито и да било organisations in this country and abroad, организации в страната и чужбина, individuals and legal entities; физически и юридически лица;


в. да съдейства на собствениците на земя и на недвижими имоти при подготовка и изпълнение на програми и проекти, включително на Европейския съюз, свързани с правните, икономическите и фактическите аспекти, касаещи собствеността на недвижими имоти в Република България; г. да информира своите членове за развитието на правните и данъчните аспекти на собствеността на недвижими имоти в Република България и по света; д. да се противопоставя на всяко социално неоправдано или дискриминационно третиране на собствениците на земя и на недвижими имоти в Република България; е. да си сътрудничи активно, като си обменя информация или като инициира съвместни дейности със сродни организации в Балканския регион, в Европейския съюз и по света;

c. to support the land and real estate owners in the preparation and the performance of programmes and projects, including those of the European Union, related to the legal, economic or factual aspects of the ownership of real estate in the Republic of Bulgaria;

Член 4. Дейност (1) По отношение на големите и средни инвеститори на земя и недвижими имоти – например акционерните дружества със специална инвестиционна цел (т.нар. „АДСИЦ“), институционалните инвеститори, инвеститори в строителство и др., Асоциацията ще предприема следното: а. представителството им при действия, свързани със законодателството в сила в момента и с приемането на ново законодателство, засягащо интересите на собствениците на земя и на недвижими имоти; б. предлага подходящи действия и си сътрудничи с общините и централната държавна власт за постигане на взаимно разбирателство между собствениците на земя и на недвижими имоти и държавната или местна власт; в. активно си сътрудничи с органите на държавната власт, Европейския съюз и други междунарордни агенции и организации, за да въведе нови мерки и дейности, които ще увеличават стойността на

Article 4. Activities (1) In relation to the medium-sized and large investors in land and real estate property – e.g. joint-stock companies with a special investment purpose (so-called “REITs”), the institutional investors, the real estate developers and others the Association will undertake the following:

d. to inform its members on the development of the legal and tax aspects of the ownership of real estate property in the Republic of Bulgaria and in the world; e. to oppose any socially unjustified or discriminatory treatment of the land and real estate owners in the Republic of Bulgaria;

f. to actively collaborate in the exchange of information and in initiation of joint action with similar organisations in the Balkan Region, in the European Union and around the world.

a. represent them in actions related to the current legislation in force and the passing of new legislation affecting the interests of the land and real estate owners;

b. propose appropriate actions and cooperate with the municipalities and the central government to achieve mutual understanding between the land and real estate owners and the state or municipal authorities; c. actively co-operate with the central government, the European Union, other international agencies and organisations, in order to introduce new measures and actions that will enhance the value of the properties of the land and real estate


имуществото на собствениците на земя и на недвижими имоти; г. подпомага ги на основата на доброволни услуги, но без задължения при съдебни дела пред местни и международни съдилища; д. участва в програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, свързани с предмета на дейност на Асоциацията. (2) По отношение на собствениците на малки недвижими имоти – например собствениците на апартамент или къща – Асоциацията, ще предприема следното: а. защитава всестранно техните права и законни интереси пред местни и държавни органи на власт; б. подкрепя и поддържа приемането на ново законодателство и активно си сътрудничи с органите на държавната власт за защита на правата на собствениците; в. осигурява консултантска и техническа подкрепа за нови възможности за управелние на собствеността, връзки с банките и други програми, които биха подобрили показателите на сградите, биха осигурили финансова подкрепа или печалбата. (2) По отношение на собствениците и инвеститорите в земеделски земи Асоциацията, ще предприема следното: a. активно представлява интересите на собствениците на земеделска земя пред държавната и местната власт; б. предлага и подкрепя приемането на ново законодателство и активно си сътрудничи с органите на държавната власт и с Европейския съюз за защита на правата на собствениците; в. организира и популяризира финансови схеми с участието на банки, други финансови институции и инвеститори, за да подкрепи растежа на собствениците на земеделски земи; г. организира и популяризира програми и проекти, подкрепени от Европейския съюз, за да увеличи стойността на техните земи. (4) Асоциацията организира и участва в кампании за набиране на средства и други помощи, информационни и образователни кампании, посредничи и съдейства в процеса

owners; d. support them on an amicus basis in lawsuits before local and international courts; e. participate in programmes and projects financed by the European Union related to the scope of the Association’s activities. (2) In relation to the owners of small real estate property – e.g. owners of one apartment or a house – the Association will undertake the following: a. protect in any way their rights and legal interests before the municipal and government authorities; b. promote the passing of new legislation and actively co-operate with the central government to protect the rights of the owners; c. provide consulting and technical support on new management opportunities, banking relations and other programmes that will enhance the buildings' operation, financial support and profitability.

(3) In relation to the agricultural land owners and investors the Association will undertake the following: а. actively represent the interest of the agricultural land owners before the state and the municipal authorities; b. promote the passing of new legislation and actively co-operate with the central government and the European Union to protect the rights of the owners; c. organise and promote financial schemes with the participation of banks, other financial institutions and investors in order to support the growth of the agricultural land owners; d. organise and promote programmes and projects supported by the European Union in order to enhance the value of their lands. (4) The Association organises and participates in campaigns for raising of funds and other support means, informational and educational campaigns, mediates and collaborates in the


на осигуряване на материална помощ за своите членове, както и извършва други дейности, позволени от закона. (5) Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, при условие, че това е свързано с основния предмет на дейност и че приходите от тази дейност се използват за постигане на целите, дефинирани в настоящия Устав. Предметът на допълнителната стопанска дейност може да се състои в: организиране на благотворителни събития, образователни курсове, мероприятия с информационна цел, културни и туристически програми; организиране на работни групи и семинари, и др.

process of securing of material aid for its members, and performs other activities allowed by law. (5) The Association can carry on supplementary business activity, provided that it is related to the subject of the main activity and that the income from it is used to achieve the aims defined in the Charter. The subject of the supplementary business activity can consist of: organisation of charity events, educational courses, informational events, and cultural and tourist programmes; organisation of working groups and seminars, etc.

Член 5. Средства Средствата, с които Асоциацияата финансира своята дейност за постигане на целите си са: събиране на членски внос от членовете на Асоциацията, дарения, събиране на средства от дарителски кампании от държавни и/или частни организации, търговски дружестве или сдружения в страната и чужбина.

Article 5. Funds In order to finance its activities for achieving its objectives the Association shall raise funds from membership fees of the members of the Association, donations, accumulation of funds from donation campaigns state and/or private organisations, trade companies or corporations in the country and abroad.

Член 6. Членство (1) Членове на Асоциацията могат да бъде всяко едно дееспособно чуждестранно или местно физическо лице и/или всяко чуждестранно или местно юридическо лице, което отговаря на следните кумулативно изпълнени изисквания: а. приема Устава, и б. притежава недвижим имот, и в. не членува в организации, която си поставят цели, които са несъвместими с целите на Асоциацията. (2) Не могат да бъдат членове на Асоциацията: а. политически партии и коалиции; б. религиозни организации и секти, и всякакви организации на етническа и верска основа; в. лица, които са осъждани за престъпления от общ характер; г. лица, срещу които е открито производство по несъстоятелност.

Article 6. Membership (1) Member of the Association may be each and every capable foreign or local individual and/or each and evert legal entity that complies with the following cumulative requirements:

a. accepts the Charter, and b. owns a real estate asset, and c. is not a member of any organisations that have objectives that are incompatible with the objectives of the Association. (2) Members of the Association may not be: a. political parties and coalitions; b. religious organisations and and any organisations on ethnic or religious basis; c. persons that have been convicted of a crime of general character; d. persons against which has been opened bankruptcy proceedings.

Член 7. Придобиване на членство Article 7. Acquiring Membership (1) Членството в Асоциацията е доброволно. (1) The membership in the Association is Съществуват редовни и почетни членове. voluntary. There are regular and honorary members.


(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че отговаря на всички условия съгласно член 6. Кандидатът също така декларира, че притежава земя или недвижим имот и дава кратко описание на вида недвижим имот, размерите и състоянието му. (3) Кандидатите – юридически лица – представят преписи от документите си за регистрация и от решението на управителния си орган за членство в Асоциацията. (4) Управителният съвет разглежда молбата най-късно от следващото свое редовно заседание. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет. (5) За особени заслуги в развитието на Асоциацията, по решение на Общото събрание на Асоциацията, могат да бъдат приемани и почетни членове, които нямат право на глас в Общото събрание.

(2) The candidate files an application in writing to the Executive Board, in which he declares that he meets each of the criteria of Article 6.. The candidate also declares that he has land or real estate property under ownership and provides a short description of its type, size and condition. (3) The candidates that are legal entities submit copies of the documents for their registration and the resolution of their management body for the membership in the Association. (4) The Executive Board takes a decision on the application at the latest during its next regular meeting. The membership is acquired from the date of the resolution of the Executive Board. (5) For distinctive contributions for the development of the Association, honorary members may be admitted by a resolution of the General Meeting of the Association. The honorary members do not have the right to vote in the General Meeting of the Association.

Член 8. Права и задължения на Article 8. Rights and Obligations of the членовете Members (1) Всеки член на Асоциацията има право да: (1) Each member of the Association has the right to: а. избира и да бъде избиран в a. elect and to be elected for the ръководните органи, както и да management bodies, as well as to offer предлага кандидатури; candidacies; б. участва в Общото събрание и в b. participate in the General Meeting провежданите от Асоциацията and in the events carried out by the мероприятия; Association; в. се ползва от всички услуги и c. benefit from any and all of the дейности, извършвани от services and activities, undertaken by Асоциацията; the Association; г. се включва лично или със свои d. participate personally and with its кадри във всички форми на обучение personnel in any and all forms of и квалификация, организирани от educational and qualification events, Асоциацията в страната и чужбина; organised by the Association in this country or abroad; д. изисква отчет от органите на e. require the accountability of the Асоциацията, както и да търси bodies of the Association, as well as to отговорност за техните неправомерни hold them responsible for their с настоящия Устав действия; incompatible with this Charter actions; е. напусне доброволно Асоциацията с f. leave voluntarily the Association with едномесечно предизвестие до a one-month advance notice to the Управителния съвет, като внесения Executive Board, whereas the paid от съответния член членски внос membership fees by the respective остава за Асоциацията; member remains for the Association; ж. на запазване на търговската тайна g. protection of the commercial secret in относно информацията за respect of the commercial activity, if осъществяваната от него стопанска interests require that. дейност, когато неговите интереси налагат това. (2) Всеки член на Асоциацията е длъжен да: (2) Each member of the Association is obliged


to: а. работи за постигането на целите на Асоциацията и да подпомага неговите органи в осъществяване на дейността й; б. спазва Устава на Асоциацията и да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

a. work for the achieving of the objectives of the Association and to support its bodies in the carrying out of their activities; b. comply with the Charter of the Association and execute the resolutions of the General Meeting and of the Executive Board; c. submit in due time the required information, as well as inform the Executive Board for all of the changes, related to the conditions for membership in the Association;

в. предоставя своевременно необходимата информация, както и уведомява Управителния съвет за всички настъпили промени, свързани с условията за членуване в Асоциацията; г. спазва в дейността си законите на d. comply in its activities with the laws Република България; of the Republic of Bulgaria; д. заплаща членски внос съгласно e. pays the membership fee as required изискванията на Устава. by this Charter. (3) Почетните членове на Асоциацията се (3) The honorary members of the Association приемат от Общото събрание по are admitted by the General Meeting of the предложение на Управителния съвет. Association upon a proposal of the Executive Почетните членове на Асоциацията се Board. The honorary members of the освобождават от заплащане на членски Association are relieved from paying of membership fee. внос. (4) Всеки един член на Асоциацията има (4) Each member of the Association has the право на един глас в Общото събрание. right of one vote in the General Meeting. (5) Колективното членство се брои за един (5) The collective membership is counted as one глас. vote. (6) Членските права и задължения с (6) The membership rights and obligations, with изключение на имуществените, са the exception of the economic ones, are nonнепрехвърлими и не преминават върху други transferable and may not be assigned to other лица при смърт, съответно при прекратяване. persons in the event of death or termination. (7) Членовете на Асоциацията имат право да (7) The members of the Association have the овластят трето лице, да упражнява техните right to empower a third person to exercise their права и да изпълнява задълженията им, което rights or perform their obligations, which is се извършва след писмено уведомяване на done after an advance notice in writing to the Управителния съвет. Executive Board. (8) За задълженията на Асоциацията, (8) For the obligations of the Association, its нейните членове носят отговорност само до members are liable only up to the amount of the размера на имуществените вноски и membership fees and the creditors do not have кредиторите нямат право да предявяват the right to claim rights on the personal assets of права към личното им имущество над този the members exceeding this amount. размер.

Член 9. членство

Прекратяване

на Article

9.

Termination of Membership

(1) Членството в Асоциацията се прекратява (1) The membership in the Association is при: terminated upon: a. доброволно напускане на a. voluntary resignation from the Асоциацията; Association; б. изключване от Асоциацията b. excludsion from the Association съгласно член 9, ал. 2; pursuant to subsection 9 (2); в. при смърт или поставяне под c. death or the declaring of a member as


запрещение на член, който е an incapable person, if such a person is физическо лице; an individual; г. при прекратяване на член e. termination of a member which is a юридическо лице; legal entity; д. при неплащане на членски внос в f. non-payment of membership fee in the определените от Общото събрание terms defined by the General Meeting. срокове. (2) Изключването на член от Асоциацията (2) The exclusion of a member of the става с решение на Общото събрание по Association is effected by a resolution of the предложение на Управителния съвет, когато: General Meeting upon a proposal of the Executive Board, when: a. нарушава Устава въпреки a. violates the Charter despite a warning направено предупреждение; being issued; б. въпреки двукратното b. despite two warnings within one предупреждение в срок от един месец month a member of the Association has член на Асоциацията не е уредил not settled its financial obligations vis-aсвоите финансови задължения към vis the Association; нея; в. налице е недопустимост на c. there is an incompatibility for членство съгласно Устава; membership under the Charter; г. с действията и поведението си d. with its actions and its behaviour it уронва нейния престиж или на някои ruins the reputation of the Association or от нейните членове, както и ако е of any of its members, as well as if it is установено по съответния ред duly established that there is a violation нарушение на законодателството, of the law that leads to criminal водещо до наказателна отговорност. responsibility. (3) Горните обстоятелства се констатират от (3) The above circumstances are established by Управителния съвет, който докладва на the Executive Board that reports its decision to Oбщото събрание и го отразява в the General Meeting and records it in the документацията на Асоциацията. documentation of the Association. (4) При прекратяване на членството (4) Upon the termination of membership the Асоциацията не дължи връщане на членски Association does not owe the return of the вноски. Прекратилият членство член е membership fees. The member who has длъжен да направи просрочените вноски за terminated its membership is obliged to pay the периода на членството му. outstanding fees for the period of its membership.

Член

Article 10. Management Bodies 10. Органи на управление Върховен орган на управление е общото The supreme management body is the General събрание, негов управителен орган е Meeting, its governing body is the Executive Управителният съвет. Board.

Член

11. Общо събрание

(1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лица, които ги представляват и имат право на един глас. (3) Членове на Асоциацията могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно физически лица на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да упълномощават с правата

Article 11. General Meeting (1) The General Meeting comprises all members of the Association. (2) Legal entities participate in the meeting through persons who represent them and are entitled to one vote. (3) Members of the Association may authorise with an explicit written mandate individuals for one or any number of sessions of the General Meeting. Proxies are not allowed to represent more than three members simultaneously and to authorise with their rights third parties.


си трети лица. Член 12. Компетентност на Article 12. Competence of the General Общото събрание Meeting Правомощия на Общотото събрание: Powers of the General Meeting: а. приема и изменя Устава; а. adopts and amends the Charter б. избира и освобождава Президента b. elects and dismisses the President and и членовете на Управителния съвет; members of the Executive Board; в. приема програми за дейността на c. adopts programmes for the Асоциацията; Association's activities; г. приема бюджета, баланса и плана d. approves the budget, the balance and за дейността на Асоциацията; the plan of the activities of the Association; д. приема отчетите за работа на e. approves the reports on the work of Асоциацията и на нейните органи; the Association and its organs; е. взема решение за прекратяване на f. decides on the termination of the Асоциацията; Association; ж. взема решения по въпросите, g. takes decisions on issues identified определени в неговата изключителна within its exclusive competence under компетентност съгласно Устава; the Charter; з. утвърждава решения за откриване h. approves the decisions for opening и за закриване на регионални and closing of regional offices of the представителства на Асоциацията; Association; и. отменя решения на другите органи i. puts aside decisions of the other на Асоциацията, които противоречат bodies of the Association, contrary to на закона, Устава или други други the law, the charter or any other internal вътрешни актове на Асоциацията. acts of the Association. Член 13. Свикване на Общото събрание (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Асоциацията в следните случаи: a. на редовни заседания поне един път годишно; б. На извънредни заседания – по искане на Управителния съвет или на една десета от членовета на Асоциацията в. От съда - ако не е свикано заседание в горните случаи. (2) Свикването на ОС се извършва с писмена покана до всички членове изпратена наймалко 14 дни преди заседанието, в която се посочват датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието, както и указания по чия инициатива същото се свиква.

Article 13. Convocation of the General Meeting (1) The General Meeting shall be convened by the Executive Board of the Association in the following cases: a. for regular meetings at least once a year; b. for an extraordinary session - at the request of the Executive Board or by one-tenth of the regular members of the Association; c. The court – if it has not been convened a meeting in the above cases. (2) The convening of the General Meeting is done with a written invitation sent to all members at least 14 days before the session, stating the date, time, place and agenda for the meeting, as well as guidance on whose initiative the same shall be convened.

Член 14. Право на сведения Материалите, свързани с дневния ред на събранието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Асоциацията и да се предоставят на всички членове на Асоциацията поне 10 (десет) дни преди това

Article 14. Right to information Materials related to the agenda of the meeting should be available at the registered office of the Association and to be provided to all members of the Association at least ten (10) days prior to such meeting.


събрание. Член 15. Кворум на Общото събрание (1) Общото събрание е законно, ако присъстват или се представляват най-малко половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум Общото събрание се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се провежда независимо от новия кворум. Ако отсъствуващият член желае, може да изрази съгласие или несъгласие с предложените проекторешения от дневния ред на Общото събрание и неговото гласуване се приема неприсъствено. (2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, подписан от всички присъстващи и приложени пълномощни, заверява се от председателя на събранието и протоколчика и е неразделна част от протокола.

Article 15. Quorum of the General Meeting (1) The General Meeting is legal, if at least half of all members of the Association are present or are represented. If the General Meeting does not have a quorum, it is adjourned for one hour later with the same agenda and is held regardless of the new quorum. If the absent member wishes to express agreement or disagreement with the proposed draft decisions in the agenda of the General Meeting and its vote is accepted in absentia.

Член 16. Гласуване на Общото събрание (1) Всеки член на Асоциацията има право на един глас. (2) Гласуването е явно, освен при избора на ръководни органи или освобождаване на техни членове, както и по решение на Общото събрание.

Article

(2) The quorum is established by the chairperson of the meeting under a list signed by all present and attached powers of attorney, certified by the chairperson and the person taking the minutes and is an integral part of the protocol.

16. Voting in the General Meeting

(1) Each member of the Association shall have one vote. (2) Voting is open, except in the choice of management bodies and the release of their members, as well as upon resolution of the General Meeting.

Член 17. Конфликт на интереси Article 17. Conflict of Interests Член на Асоциацията няма право на глас при Member of the Association does not have the решаване на въпроси, отнасящи се до: right to vote on issues relating to: а. него, негов съпруг/съпруга или a. him, his spouse or direct relative and роднина по права линия и б. юридически лица, на които b. legal entities of who he is a manager той е управляващ или контролира. or controls. Член 18. Решения на Общото събрание (1) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство на присъстващите членове, а за изменение на Устава, прекратяване на Асоциацията или включването й в друга организация – мнозинство 2/3 от присъстващитe. (2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Article 18. Resolutions of the General Meeting (1) The General Meeting takes its decisions/resolutions by simple majority of members present, whereas for the amendment of the Charter, the termination of the Association or its inclusion into another organisation – 2/3 majority of those present members. (2) In matters that are not included in the published in the invitation agenda may not be passed any decisions.

Член 19. Протоколи на Общото Article 19. Protocols of the General събрание Meeting (1) За всяко заседание на Общото събрание (1) For each session of the General Meeting a


се води протокол, който се заверява от председателствуващия заседанието и от протоколиращия, които отговарят за верността на съдържанието му. (2) Протоколът с прикрепения към него списък на присъстващите и писмените материали по свикване и провеждане на събранието, се завеждат в нарочна книга. (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите решения в протокола.

protocol is issued, which is endorsed by the chairperson of the meeting and the person taking the minutes of the meeting, who are both responsible for the accuracy of its content. (2) The minutes with an attached list of attendees and written materials related to the convening and the holding of the meeting are recorded in a special book. (3) Each member present at the General Meeting is entitled to observe the correct coverage of the meeting and the decisions reflected in the protocol.

Член 20. Контрол от страна на членовете Всеки член на Асоциацията може да сезира съда по законосъобразността на решение, взето на Общото събрание или несъответствието му с Устава на Асоциацията. Това може да стане в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от датата на приемане на решението.

Article 20. Control Exercised by the Members Each member of the Association is entitled to address the court on the legality of decisions taken at the General Meeting or their noncompliance with the Charter of the Association. This may be done within one month of becoming aware of the decision, but not later than the date of the decision.

Член 21. Управителен съвет Управителният съвет се състои от 5 (петима) члена – Президент, секретар, касиер и членове.

Article 21. Executive Board The Executive Board consists of five (5) members – president, a secretary, a treasurer and members.

Член 22. Мандат на Управителния съвет Управителния съвет се избира за срок от 3 (три) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Article 22. Term of Office of the Executive Board The Executive Board shall be elected for a term of three (3) years, and its members may be reelected indefinitely.

Член 23. Правомощия на Article 23. Powers of the Executive Board Управителния съвет Правомощия на Управителния съвет: Powers of the Executive Board: a. представлява като колективен a. represents the Association as a орган Асоциацията, както и определя collective body, as well as determine the обема на представителната власт на representative power of its individual отделните негови членове; members; б. организира и ръководи дейността на Асоциацията и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание; в. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

b. organises and directs the activities of the Association and decides all matters, which are not within the exclusive competence of the General Meeting;

г. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава;

d. disposes of the assets of the Association in compliance with the Charter;

c. ensures the implementation decisions of the General Meeting;

of


д. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на Асоциацията;

e. prepares and submits to the General Meeting a draft budget of the Association;

е. подготвя и внася в Общото събрание отчет за всяко тримесечие за дейността на Асоциацията за отчетния период и финансовото й състояние; ж. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; з. организира редовно снабдяване на членовете на Асоциацията с необходимата информация, чрез издаването и осигуряването на специализирани издания, методически материали, брошури;

f. prepares and submits to the General Meeting a quarterly report on the activities of the Association for the period and its financial condition;

и. разглежда и утвърждава кандидатурите за нови членове; к. прави мотивирани предложения до Общото събрание на Асоциацията за образуване на регионални сдружения, представителства, за включване в други сдужения в страната и чужбина; л. oпределя размера, начина и сроковете за плащане на членския внос.

i. considers and approves the applications for new members; j. submits reasoned proposals to the General Meeting to form regional associations, representations, as well as for the inclusion in other associations and organisations at home and abroad;

Член 24. Заседания на Управителния съвет (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Президента на Асоциацията, а в негово отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет. (2) Управителният съвет заседава най-малко един път на 3 месеца. Заседанията са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет. (3) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражение от всички членове на Управителния съвет. (4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателстващия, водилия протокола и един от присъстващите членове. (5) Възникналите и документирани поради участие в заседанията, разходи на членовете на Управителния съвет се възстановяват от

Article 24. Meetings of the Executive Board (1) The Executive Board meetings are called and presided by the President of the Association, and in his absence by an authorised member of the Board. (2) The Executive Board shall meet at least once every 3 months. The meetings are legal, if attended by at least two thirds of the members of the Executive Board. (3) А regular decision may also be taken without holding a meeting, if the protocol for this decision is signed without remarks and opposition by all members of the Executive Board. (4) For the meetings of the Executive Board will be kept a protocol, which shall be signed by the chairperson, the person who takes the minutes and one of the members present. (5) The documented expenses incurred due to participation in meetings, expenses of members of the Executive Board shall be reimbursed from

g. determines the order and organises the activities of the Association, including that the common benefit, and is responsible for this; h. Organises the regular supply of the members of the Association with the necessary information through the issuance and providing of specialised publications, methodological materials, brochures;

k. determines the amount, manner and deadlines for payment of membership fees.


средствата на Асоциацията.

the funds of the Association.

Член 25. Решения на Управителния съвет (1) Управителният съвет взема решение с обикновенно мнозинство, като решенията могат да се вземат и чрез пълномощник. Член на Управителния съвет може да упълномощи друг член на УС да го представлява на заседанието. Един член на Управителния съвет може да представлява само един отсъствуващ член. (2) Решенията в случаите, посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на съвета. (3) За присъстващо на заседанието лице се счита и лице, с което двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола и председателствуващият заседанието.

Article 25. Resolutions of the Executive Board (1) The Board shall decide by simple majority and decisions can be taken by proxy. Member of the Executive Board may authorise any other Board member to represent him at the meeting. A Board member may represent only one absent member.

Член 26. Контрол от страна на членовете на Управителния съвет Всеки заинтересован член на Асоциацията може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие с закона, този устав или предходните решения на общото събрание.

Article 26. Control Exercised by the Members of the Executive Board Any interested member of the Association may object before the General Meeting a decision of the Executive Board, which was taken contrary to law, the Charter or the earlier decisions of the General Meeting.

Член 27. Отговорност на членовете на Управителния съвет Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Асоциацията.

Article 27. Responsibilities of the Members of the Executive Board Executive Board members shall be jointly liable for their actions, damaging property and interests of the Association.

Член 28. Президент и представителство (1) Президентът на Асоциацията се избира от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членовете за срок от 3 (три) години. (2) Президентът свиква и ръководи Общото събрание и сключва договорите с щатните служители на Асоциацията. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от секретаря на Управителния съвет.

Article

(2) Decisions in cases specified by The Legal Persons with Non-economic Purpose Act are taken by a majority of two thirds of all members of the Executive Board. (3) As present for the meeting shall be deemed also a person with whom a bilateral telephone or other connection exists, ensuring the identification and allowing participation in discussions and decision-making. The vote of this member shall be certified in the Protocol also by the chairperson of the meeting.

28. President and Representation

(1) The President of the Association is elected for a term of three (3) years by the General Meeting by a majority of two thirds of the members present .. (2) The President shall convene and preside over the General Meetings and execute the employment contracts with the personnel of the Association. In his absence, these functions are performed by the secretary of the Executive Board. (3) Асоциацията се представлява от (3) The Association is represented by the Президента, от секретаря на Управителния President, by the Secretary of the Board or an


съвет или от упълномощен член на Управителния съвет в тяхно отсъствие. (4) Президентът на Асоциацията няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежест недвижимите имоти на Асоциацията без решение на Управителния съвет.

authorised member of the Board in their absence. (4) The President of the Association has no right to dispose of and encumber the real estate assets of the Association without a decision of the Executive Board.

Член 29. Имущество (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащото законодателство. (2) Източници на средства на Асоциацията се формират от: а. членски внос; б. дарения, спонсорство и спомоществователство; в. организиране на курсове, семинари, обучения и др г. печатни издания, права върху интелектуална собственост и вещни права; д. други разрешени от закона източници. (3) Имуществото на Асоциацията е предназначено за самоиздръжката й и за осъществяване на основните й цели.

Article 29. Assets (1) The assets of the Association consists of the right of ownership and other rights in rem in fixed and current assets, receivables and other rights under the applicable law.

Член 30. Членски внос (1) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Управителния съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето им. (2) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство на 2/3 гласа от присъстващите членове на сдружението.

Article 30. Membership Fees (1) The membership contributions are determined by type and size by the Executive Board, stating in its decision also the manner of their introduction. (2) In case of losses according to the annual balance sheet of the General Meeting can decide on their coverage through additional contributions from members of the Association. The decision is taken by a majority of two thirds vote of the present members of the Association.

Член 31. Стопанска дейност (1) Асоциацията извършва допълнителна стопанска дейност: консултантска дейност и бизнес услуги – разработване на бизнес планове, икономическа обосновка, проекти и програми, маркетингови проучвания и анализи, въпроси по експорта и импорта, управление на стопански субекти, организиране и посещение на изложения и панаири; информационни услуги – предоставяне информация за кредитни линии, програми, изложения и др;

Article 31. Business Activities (1) The Association has additional business activities: consulting and business services – developing business plans, economic justification, projects and programmes, marketing research and analysis, export and import advice, managing businesses, organising and visits of exhibitions and fairs; information services – providing information on credit lines, programmes, fairs, etc.; administrative services – fax, internet, translation, typing and printing, business correspondence, etc.; preprint and print

(2) Sources of funds for Association form from: а. membership fee; b. donations, sponsorship and sponsorship; c. organising courses, seminars, training etc; d. printed media, intellectual property rights and property rights; e. other sources permitted by law. (3) The assets of the Association is intended for its self-support and to implement its main objectives.


Административни услуги – факс, интернет, преводи, компютърен набор и печат, бизнес кореспонденция и др.; Предпечатна подготовка и печат – уеб-дизайн и поддръжка, създаване на крайни рекламни продукти; Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и изложения. (2) Асоциацията не извършва дейности, който не са свързани с предмета на основната й дейност, предвидени в Устава. Приходите ще се използват само за постигане целите на Асоциацията. (3) Извършената дейност по ал.1 на този член се подчинява на условията и реда, определени от законите който я регулират.

services – web-design, support and maintenance, the establishment of final advertising products; organisation of seminars, conferences and exhibitions of technology franchise.

(4) Асоциацията не формира печалба и не изплаща под каквато и да е форма дивиденти или други разпределения на който и да било член. (5) Асоциацията може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към осъществяване на целите определени от Устава.

(4) The Association does not form profit and shall pay no dividends or other distributions to any Member..

Член 32. Преобразуване Асоциацията може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушно решение на всички членове на Общото събрание, свикано с тази цел.

Article 32. Transformation The Association may be transformed into another legal non-profit entity. A decision for any such transformation must be unanimous by all Members voting at a meeting called for such purpose..

Член 33. Прекратяване (1) Асоциацията се прекратява: а. с решение на Общото събрание; б. ако има по-малко членове необходимия брой за формиране ръководни органи в продължение 90 (деветдесет дни); в. при изпадане неплатежоспособност; г. по решение на съда, когато налице основанията на чл. 13 Закона за юридическите лица нестопанска цел.

(2) The Association does not conduct activities that are not related to the subject of its main activities under this Charter. Proceeds will be used only to achieve the objectives of the Association. (3) The activities under sub-article 1 of this Article shall be subject to the terms and conditions set by the laws which regulate them.

(5) Association may spend assets and operate, solely to achieve the objectives defined by the Charter.

Article 33. Termination (1) Association shall terminate: а. by decision of the General Meeting; от b. if there are fewer members than that на required for the formation of governing на bodies for a period of ninety (90) days; в

c. upon an insolvency;

са от с

d. upon a decision of the court when there are grounds under Article 13 The Legal Persons with Non-economic Purpose Act.

Член 34. Ликвидация (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон. (2) Ликвидацията се извършва от Президента на Асоциацията или от друго упълномощено от Управителния съвет лице. (3) От назначен от съда ликвидатор, когато

Article 34. Liquidation (1) Upon termination of the Association shall be liquidated, for which the provisions of the Commercial Act apply. (2) The liquidation is carried out by the President of the Association or other authorised person by the Executive Board. (3) By court-appointed liquidator, if there are


са налице основания за това съгласно Закона grounds for this under The Legal Persons with за юридическите лица с нестопанска цел. Non-economic Purpose Act. Член 35. Имущество след ликвидация Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на останалото след удоволетворяването на кредиторите имущество, ликвидатора осребрява имуществото на Асоциацията и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

Article

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1. Общото събрание може да взема решения по тълкуването на разпоредбите на настоящия Устав с мнозинство от 2/3 от присъстващите. §2. (1) Асоциацията има печат, който се одобрява от Управителния съвет. Печатът задължително се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения от Асоциацията, както и върху издаваните документи, удостоверения и кореспонденция. (2) Печатът се съхранява от Президента на Асоциацията или от упълномощено от него лице от Управителния съвет. §3. За всичко, неупоменато в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. §4. Този Устав е приет на Учредителното събрание, състояло се на ....11.2010 г. в гр. София.

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS § 1. The General Meeting may decide on the interpretation of the provisions of the Charter by a majority of two thirds of those present.

35. Assets after Liquidation

If the General Meeting has not decided to allocate remaining after satisfaction of creditors, a liquidator shall be appointed to liquidate the property of the Association and distribute the proceeds among the members according to their respective financial contributions.

§ 2. (1) Association has a seal that is approved by the Executive Board. The seal must appear on documents in which the Association bears economic obligations, as well as on the issued documents, certificates and correspondence. (2) The seal shall be kept by the President of the Association or by a person authorised by him from the Executive Board.

§ 3. For everything, not mentioned in the Charter, the provisions of the Bulgarian law shall apply. § 4. This Charter was adopted by the Constituent Assembly held on ....11.2010 in Sofia.

Членове на Управителния съвет: / Executive Board Members:

BULLPOA  

Bulgarian Land and Real Estate Property Owners Association