Page 1

,15,&+7,1*9$1%(',-)692(578,*(1 92/80(230$$7

&$7$/2*86

 


,1+28' 97&7($0:25.-$$5'885=$$021'(51(0(1 02'8/$5,7(,7922523/266,1*(1230$$7 352)(66,21$/,60(EHJLQWELMXZLQULFKWLQJ &5$6+7(679(,/,*+(,'9225$//(6 '(.5$&+7YDQPDVVDLQEHZHJLQJ 97&$872027,9(3$571(56+,3 &2037$%,/,7(,7JHVFKLNWYRRUHONDXWRPHUNHQPRGHO 97&$'9,6(8560((5'$1-$$5(59$5,1* ((197&,15,&+7,1*YHUGLHQW]LFK]HOIWHUXJ 23%(5*.2))(56=(*1,(7=20$$5.2))(57(*(1 /$'(.$67(1*(58,6/2269(,/,*(1'885=$$0 '(6<1&526<67(0ODGHNDVWHQ /$'(.$67(1/PP /$'(.$67(1/PP /$'(.$67(1/PPODDJPRGHO /$'(.$67(1/PPODDJPRGHO /$'(.$67(1/PPODDJPRGHO /$'(.$67(1PHW]LMGHOLQJVHRSHQLQJ/PP /$'(.$67(1/PP :,(/.$67(1(/.(58,07(237,0$$/%(187 '(6<1&526<67(0ZLHONDVWHQ :,(/.$67(1W\SH&3VWDQGDDUGPRGHO :,(/.$67(1W\SH&3$ PRGHOPHWRSHQNODSEDUHUDQG+PP *(6/27(1:,(/.$67(1PHWRSHQNODSEDUHUDQG+PP =,-:$1'(19225%$.-(6(1:,(/.$67(1+PP +2(.(19225:,(/.$67+PP /(*3/$7)250(1$//(6+(()7=,-13/$$76 '(6<1&526<67(0RSEHUJUXLPWHjODFDUWH '(6<1&526<67(0YHUOHQJEDUHJRWHQ 67$3(/%$5(5(..(1 %29(167(3/$1.(1 6&+(,',1*6:$1'YRRUUHNNHQ 67$3(/%$5(5(..(1PHWGHXU %29(167(3/$1.(1PHWDIJHVQHGHQ]LMZDQGHQ %29(167(3/$1.(1PHWGHXUHQDIJHVQHGHQ]LMZDQGHQ 5(..(1YRRUMHUU\FDQV/ %29(167(5(..(1YRRUMHUU\FDQVO 23%(5*%$..(1.8167672)23%(5*%$.-(6 23%(5*%$.-(6W\SH%2&%2&%2& 23%(5*%$.-(6W\SH%2&*%2&3&$6 5(..(16%YRRU%2&%2&%2& 5(..(16%YRRURSEHUJEDNMHV%2&3%2&* 5(..(16%PHW]LMZDQGHQRSEHUJEDNMHV%2& 3/$1.(13%PHWRSEHUJEDNMHV%2&HQ&$6 3/$1.(13%PHWRSEHUJEDNMHV%2&3%2&* .$67(10(775$163$5$17(9(5:,-'(5%$5(%$.-(6 .$67(15(..(1 .$67(10(721'(59/2(5(1 ),;((56<67(0(19225.2))(567<3()9(17<3()9& ),;((56<67(0(1YRRUNRIIHUV)9 ),;((56<67(0(1YRRUNRIIHUV)9& %$1.9,-6+28'(568,775(.%$$5(1.$17(/(1' %$1.9,-6+28'(56XLWWUHNEDDU %$1.9,-6+28'(56NDQWHOHQG'RZQORDGRQ]HSULMVOLMVWRSZZZYWFEH

:(5.%$1.(1(13&/$'(.$67(1 :(5.%/$'(1 3&/$'(.$67(1 $&&(662,5(6 5$,/6 0(7$/(1+$.(1 9(57,&$/(%$/.(1 +28'(56 (+%2.2))(5 /$03(1 -(55<&$16 %$1.6&+52(9(1 23%(5*.2))(56(1.$67(1 (/(.75,6&+(7$.(/69 9 *(1(5$7256/('(6 .$%(/+$63(/6 *(1(5$7256 675220209250(56 9/2(53/$7(1,1+287(1,1*(75$$1'$/80,1,80 +287(19/2(53/$7(1 *(75$$1'$/80,1,809/2(53/$7(1 =,-:$1'(1,1+287,1*(3(5)25((5'$/80,1,802)*(75$$1' $/80,1,80 $/80,1,80*(35()25((5'(=,-:$1'(1 +287(1*(35()25((5'(=,-:$1'(1 '$.'5$*(56 $&&(662,5(6YRRUGDNGUDJHUV /$''(5+28'(56 .$17(/%$5(+28'(569225/$''(56 /$''(5+28'(560(7*(9((5''$$/6<67((0 /$''(5+28'(5692250217$*(%,11(1.$17 /$''(5+28'(567<3((5*2=:$$502'(/ /$''(5+28'(567<3((5*20(',8002'(/ */$65$67(/(1 $&&(662,5(6YRRUJODVUDVWHOHQ /$$'%58**(1235,-3/$7(1 ,1%28:.,76 ,15,&+7,1*(19225(/(&75,&,(16'2027,&$(1 $/$50,167$//$7(856 ,15,&+7,1*(1.2(/7(&+1,(.6$1,7$,59(5:$50,1*(1 /22'*,(7(56%5$1&+( ,15,&+7,1*(121'(5+28'67(&+1,(.(56(1 '(3$11$*(',(167(1 ,15,&+7,1*(1$$11(0(56(1$)%28:%('5,-9(1


ZZZYWFEH

97&7($0:25.

-$$5'885=$$021'(51(0(1

0$66$LQEHZHJLQJ

9(,/,* 352)(66,21((/ (&2120,6&+ 2Q]H PHGHZHUNHUV ZRUGHQ YRRUWGXUHQG RSJHOHLG RP XHHQRSWLPDOHVHUYLFHWHYHUOHQHQHQRSORVVLQJHQDDQ WHELHGHQPHWGHEHVWHSULMVNZDOLWHLWYHUKRXGLQJ2Q]H GLJLWDOH FDWDORJXV JDUDQGHHUW 8 DOWLMG GH PHHVW UHFHQWH SURGXFWLQIRUPDWLH

HHQPLQLPXPEHSHUNWZRUGW :HVWUHYHQHUQDDURPGHSHUIHFWHSDUWQHUWH]LMQYRRUGH LQULFKWLQJYDQXZEHGULMIVZDJHQGH97&DOOLQRQH¿OR VR¿HLVKLHUYRRUXZEHVWHJDUDQWLH

8Z EHGULMIVYRHUWXLJ ZRUGW YDNNXQGLJ HQ PHW RRJ YRRU KHWNOHLQVWHGHWDLOLQJHULFKWYDQGHLQULFKWLQJHQJH EHXUW ELQQHQ GH ZHHN QD EHVWHOOLQJ HQ GH LQVWDOODWLHWLMG EHGUDDJWPD[LPDDOppQZHUNGDJ]RGDWXZWLMGYHUOLHVWRW

97&)5$1&(VDUO =$&/HV3RUWHVGHO·2LVH 5XH/pRQDUGGH9LQFL )&KDPEO\ )UDQFH

7 LQIR#YWFIUDQFHIU

97&%(/*,ÊEYED /HYHQG:DWHUODDQ %0RHVNURHQ %HOJLs

7 LQIR#YWFEH 


02'8/$5,7(,7 922523/266,1*(1230$$7

$OOHJHEUXLNWHHOHPHQWHQKHEEHQDIPH WLQJHQ GLH RS YHUVFKLOOHQGH ZLM]HQ VD PHQJHVWHOGNXQQHQZRUGHQ]RZHOLQGH KRRJWH GH GLHSWH DOV LQ GH OHQJWH 1HW ]RDOV ELM EORNNHQ YRRU NLQGHUHQ NDQ X RQHLQGLJ YHHO FRPELQDWLHV PDNHQ PHW HHQEHSHUNWDDQWDOHOHPHQWHQ 'H PRGXODLUH HOHPHQWHQ ZRUGHQ EH YHVWLJGDDQGHGRRUGHPHUNIDEULNDQWHQ YRRU]LHQH EHYHVWLJLQJVSXQWHQ KLHUGRRU ZRUGW HHQ RSWLPDOH EHYHVWLJLQJ DDQ GH FDUURVVHULH EHNRPHQ HQ HHQ PD[LPDDO JHEUXLNYDQGHZHUNHQODDGUXLPWH
ZZZYWFEH

352)(66,21$/,60(

EHJLQWELMXZLQULFKWLQJ

((1352)(66,21(/(,15,&+7,1*9$18: %('5,-)6:$*(1+(()70((5'(5(/(9(16

9ROOHGLJGHPRQWHHUEDDUHQKHUEUXLNEDDULQXZYROJHQGYRHUWXLJ
+HWGRRU97&JHEUXLNWH6\QFUR6\VWHP KHHIWGHFUDVKWHVWELM789.UDIWKDUWWH .HXOHQ EULOMDQW GRRUVWDDQ HQ YROGRHW YROOHGLJDDQGHULFKWOLMQ(&(5HHQ IURQWDOH VWRRWWHVW WHJHQ HHQ QLHW RP YRUPEDUHEDUULqUH+LHUELMZHUGGHVQHO KHLGYDQGHFUDVKWHVWYHUKRRJGYDQ NPKWRWNPK 9ROJHQVKHWUDSSRUWKHHIWKHWPDWHULDDO ]LFK YHUYRUPG PDDU ]RQGHU GDW HU JH YDDUOLMNH VLWXDWLHV YRRU GH SDVVDJLHUV RQWVWRQGHQ ZHJHQV ORVNRPHQ YDQ RQ GHUGHOHQ 97&JDUDQGHHUW8YDQGDDJHQLQGHWRH NRPVWHHQRSWLPDOHYHLOLJKHLGVWHFKQLHN
ZZZYWFEH

0$66$LQEHZHJLQJ

'HNUDFKWYDQPDVVD LQEHZHJLQJ 5RQGVOLQJHUHQGH HQ VOHFKW EHYHVWLJGH ODGLQJ YHU RRU]DNHQYHUOLHVEHVFKDGLJLQJPDDU]LMQERYHQDO HHQJHYDDUYRRUGHEHVWXXUGHUHQSDVVDJLHUV 8LWRQGHU]RHNHQEOLMNWGDWELMHHQVQHOKHLGYDQ NPK KHW HLJHQJHZLFKW YDQ NJ WRHQHHPW WRW HHQEHODVWLQJYDQWRQ (HQYHLOLJHHQZHOGRRUGDFKWHLQULFKWLQJYDQXZEH GULMIVYRHUWXLJLVPHWDQGHUHZRRUGHQJHHQRYHUER GLJHOX[HPDDUHHQDEVROXWHQRRG]DDN
&5$6+7(67 9(,/,*+(,'9225$//(6

+HWGRRU97&JHEUXLNWH6\QFUR6\VWHP KHHIW GH FUDVKWHVW ELM7h9 .UDIWKDUW WH .HXOHQ EULOMDQW GRRUVWDDQ HQ YROGRHW YROOHGLJ DDQ GH ULFKWOLMQ (&( 5 HHQ IURQWDOHVWRRWWHVWWHJHQHHQRQYHUYRUP EDDUREVWDNHO+LHUELMZHUGGHVQHOKHLG YDQGHFUDVKWHVWYHUKRRJGYDQNPK WRWNPK 9ROJHQVKHWUDSSRUWKHHIWKHWPDWHULDDO ]LFK YHUYRUPG PDDU ]RQGHU GDW HU JH YDDUOLMNH VLWXDWLHV YRRU GH SDVVDJLHUV RQWVWRQGHQ ZHJHQV ORVNRPHQ YDQ RQ GHUGHOHQ 97&JDUDQGHHUW8YDQGDDJHQLQGHWRH NRPVWHHQRSWLPDOHYHLOLJKHLGVWHFKQLHN
ZZZYWFEH

'(.5$&+7

YDQPDVVDLQEHZHJLQJ

9RRUGHWHVW

1DGHWHVW

5RQGVOLQJHUHQGH HQ VOHFKW EHYHVWLJGH ODGLQJHQ YHURRU]DNHQYHUOLHVEHVFKDGLJLQJPDDU]LMQERYHQ DOHHQJHYDDUYRRUGHEHVWXXUGHUHQSDVVDJLHUV 8LW RQGHU]RHNHQ EOLMNW GDW ELM HHQ VQHOKHLG YDQ NPK GH HLJHQ PDVVD YDQ NJ WRHQHHPW WRW HHQEHODVWLQJYDQWRQ (HQYHLOLJHHQZHOGRRUGDFKWHLQULFKWLQJYDQXZEH GULMIVYRHUWXLJLVPHWDQGHUHZRRUGHQJHHQRYHUER GLJHOX[HPDDUHHQDEVROXWHQRRG]DDN

$OOH LQVWDOODWLHV GLH RQ]H ZHUNSODDWV YHUODWHQ ]LMQ YRRU]LHQ YDQ HHQ XQLHN VHULHQXPPHU HQ HHQ &( ODEHO8ZEHVWHJDUDQWLHRSHHQYHLOLJHGXXU]DPH LQULFKWLQJ 


97& $872027,9(3$571(56+,3

97&ZHUNWDOMDUHQPHWKHW6\QFUR6\V WHP 'H MDUHQODQJH H[SHUWLVH NZDOLWHLW HQLQQRYDWLYLWHLWPDNHQYDQ6\QFURHHQ ]HHU YRRUDDQVWDDQGH HQ EHWURXZEDUH SDUWQHUYRRUDOOHDXWRPHUNERXZHUV $XWRIDEULNDQWHQGHQNHQELMKXQSURGXNW RQWZLNNHOLQJ DDQ VSHFL¿HNH HLVHQ YDQ ]RZHO YDNPHQVHQ DOV VHUYLFHEHGULMYHQ 6\QFURRQWZLNNHOWKLHUYRRULQULFKWLQJVYD ULDQWHQGLHQRJPHHUHQEHWHUWHJHPRHW NRPHQ DDQ GH VSHFL¿HNH HLVHQ YDQ GH NODQWHQHQKXQYRHUWXLJ 97&OXLVWHUWQDDUGHLQGLYLGXHOHEHKRHI WHQYDQGHNODQWHYDOXHHUWGHVSHFL¿HNH ZHUNHQJHEUXLNJHZRRQWHVHQLQYHQWD ULVHHUWKHWSHUVRRQOLMNHXLWUXVWLQJVQLYHDX RPWHQVORWWHHHQRSORVVLQJRSPDDWDDQ WH ELHGHQ GLH KLHUDDQ KHW EHVWH EHDQW ZRRUGW 'H DXWRLQGXVWULH 6\QFUR HQ 97& YRU PHQ HHQ SDUWQHUVKLS ZDDUELM YRRUWGX UHQG ZRUGW JH]RFKW QDDU QRJ EHWHUH HQ HIIHFWLHYHUH RSORVVLQJHQ ZHONH JH EUXLNVFRPIRUWYHLOLJKHLGUXLPWHRSWLPD OLVDWLH NRVWHQEHVSDULQJ HQ PLOLHX]RUJ YHUHQLJHQ
ZZZYWFEH

&203$7,%,/,7(,7

JHVFKLNWYRRUHONDXWRPHUNHQPRGHO

+HWPRGXODLU6\QFUR6\VWHPLVWRHSDVEDDULQ HONPHUNHQHONW\SHYRHUWXLJ0HHUQRJKHWLVGH PRQWHHUEDDUHQKHUEUXLNEDDULQXZYROJHQGYRHU WXLJ 97&EHVFKLNWRYHUVSHFL多HNHVRIWZDUHGLHYHUWUHNW YDQGHMXLVWHDIPHWLQJHQHQYROXPHVYDQHONYRHU WXLJW\SHYDQHONHDXWRERXZHU(ONHYHUDQGHULQJELM GHSURGXNWRQWZLNNHOLQJHQPRGHOOHULQJYDQGHDX WRPHUNHQ ZRUGW GRRU KHW V\VWHHP RYHUJHQRPHQ 'RRUHHQWZHHHQGULHGLPHQVLRQHOHYLUWXHOHPRGHO OHULQJ NULMJW X HHQ ZDDUKHLGVJHWURXZ EHHOG YDQXZVSHFL多HNHLQULFKWLQJ
97&$'9,6(856 0((5'$1-$$5(59$5,1*

+(7%(67($'9,(6

2Q]H DGYLVHXUV ]LMQ JHsYROXHHUG YDQ µ3URGXFW 6XSSOLHUV¶ QDDU µ 6ROXWLRQ 3UR YLGHUV¶=LMZRUGHQRSJHOHLGHQYRRUWGX UHQG ELMJHVFKRROG RP RQ]H NODQWHQ KHW EHVWHDGYLHVWHJHYHQ

08/7,',6&,3/,1$,5((;3(57,6(

+XQH[SHUWLVHEHVODDW]RZHOSURGXNWJH UHODWHHUGH NHQQLV SUDNWLVFKH JHEUXLNV PRGL DOV EUDQFKHVSHFL¿HNH H[SHUWLVH GLH KHQ LQ VWDDW VWHOOHQ PDDWRSORVVLQ JHQ DDQ WH ELHGHQ GLH X HHQ UHsOH HQ GXXU]DPHPHHUZDDUGHELHGHQ

62/87,213529,'(5

'H GXXUVWH RSORVVLQJ LV YDDN QLHW GH EHVWH RSORVVLQJ ,HGHUH NODQW KHHIW ]LMQ VSHFL¿HNH ZHQVHQ HQ YHUZDFKWLQJHQ *HEUXLNVFRPIRUW HI¿FLsQWLH VWRFN EHKHHUVLQJ SURIHVVLRQDOLVPH LPDJR YHLOLJKHLGLHGHUHHQKHHIWDQGHUHSULR ULWHLWHQ &RQWDFWHHUGH97&DGYLVHXUVYRRUHHQ JUDWLV YULMEOLMYHQGH GHPRQVWUDWLH HQ RI IHUWH
ZZZYWFEH

((197&,15,&+7,1* YHUGLHQW]LFK]HOIWHUXJ

rijfsvoertuig Inrichting bed Tijdsbesparing 1. Dagelijkse 20 dagen â&#x201A;¬/per uur x 2 0 3 x g a d er 30 min p = 3300 â&#x201A;¬ 2. Fiscaal x 30% = 400 â&#x201A;¬/jaar r a ja 5 op â&#x201A;¬ 2000 = 120 â&#x201A;¬ g oor beschadigin d s ie rl ve er d 3. Min â&#x201A;¬/jaar 100 tot 500

100% FISCALE AFTREKBAARHEID

beheer 4. Beter stock ar +/- 250 â&#x201A;¬/ja er tuig naar volgend vo en w ou rb ve O . 5 jaar = 200 â&#x201A;¬ 2000 â&#x201A;¬ : 10

break-even d! in 12 maan

OVERBOUW-MOGELIJKHEID

LAGERE VOORRAADKOSTEN

MINDER BESCHADIGING

AANZIENLIJKE TIJDWINST

97& ELHGW RSORVVLQJHQ RS PDDW YDQ XZ VSHFL¿HNH HLVHQpQYDQXZEXGJHW 6RPPLJH NODQWHQ GHQNHQ RQWHUHFKW GDW RSORVVLQ JHQRSPDDWGXXU]LMQHQEXGJHWWDLURQKDDOEDDU+HW WHJHQRYHUJHVWHOGH LV ZDDU HQ KHW WHUXJYHUGLHQHI IHFWLVHYHQGXLGHOLMNDOVRYHUWXLJHQG8ZLQULFKWLQJ YHUGLHQW]LFKQDMDDUWHUXJ 'DJHOLMNVUHDOLVHHUWXHHQDDQ]LHQOLMNHWLMGVEHVSD ULQJGRRUHHQSURIHVVLRQHOHUHRUJDQLVDWLHYDQXZ LQULFKWLQJ 5HNHQGDDUELMQRJGHYROOHGLJ¿VFDOHDIWUHNEDDUKHLG YDQ XZ LQULFKWLQJ GH RYHUERXZPRJHOLMNKHLG QDDU XZ QLHXZ YRHUWXLJ GH ODJHUH YRRUUDDGNRVWHQ HQ JHHQ YHUOLHV ZHJHQV EHVFKDGLJLQJ XZ NHX]H YRRU HHQSURIHVVLRQHOHLQULFKWLQJYDQXZEHGULMIVYRHUWXLJ GRRU97&LV]RQGHUPHHUHHQVWHHQJRHGHLQYHVWH ULQJ
23%(5*.2))(56 ¶=(*1,(7=20$$5.2))(57(*(1((16<1&52.2))(5

'H6\QFURVHUYLFHNRIIHUVSDVVHQRSGH OHJERUGHQHQNRIIHUODGHQYDQKHW6\Q FUR6\VWHP=LM]LMQVSHFLDDORQWZRUSHQ RP XZ RQGHUGHOHQ PDWHULDDO NOHLQ HQ JURRWHOHFWULVFKJHUHHGVFKDSRUGHOLMNHQ YHLOLJ RS WH EHUJHQ 'H PRJHOLMNKHGHQ HQYDULDQWHQ]LMQRQEHSHUNW 'H6\QFURVHUYLFHNRIIHUV]LMQRQWZRUSHQ PHWRRJYRRUGHNOHLQVWHGHWDLOV([SDQ VLHKDUVELQQHQLQKHWGHNVHO]RUJWHUYRRU GDWGHLQKRXGQLHWNDQVFKXLYHQ'HNRI IHUV KHEEHQ HHQ VWHYLJH SODDWGLNWH YDQ PP SRHGHUODN HQ]LMQYRRU]LHQYDQ HHQVWHYLJNXQVWVWRIKDQGYDW (HQ YHLOLJKHLGVVOXLWLQJ ]RUJW GDW GH NRIIHUV QLHW RQJHZHQVW RSHQHQ RPJH YRXZGHUDQGHQYRRUNRPHQVQLMJHYDDU 'H VHUYLFHNRIIHUV NXQQHQ ZRUGHQ JH VHJPHQWHHUGPHWPRGXODLUHQYULMVD PHQJHVWHOGH RSEHUJYDNMHV DOOHV KHHIW ]LMQHLJHQVWHNLQGH6\QFURVHUYLFHNRI IHU
ZZZYWFEH

=

=

=

=

=

=

6\QFUR.RIIHU2ULRQ

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

   

= = = = = =

OHHJ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ

  

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[
=

=

=

=

=

=

6\QFUR.RIIHU0LQLV\QFUR2RNJHVFKLNWYRRU6\QFURNDVWHQPHWHHQGLHSWHYDQFP2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

   

= = = = = =

OHHJ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH

6\QFUR.RIIHU6\QFUR

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

       

= = = = = = = = = = = = = = =

OHHJ PHWPHWDOHQVFKHLGLQJVZDQGHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ

'LPHQVLRQV E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[
=

=

=

=

=

6\QFUR.RIIHU6\QFUR 2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

   

= = = = = =

OHHJ PHWPHWDOHQVFKHLGLQJVZDQGHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ

=

=

=

=

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[

=

6\QFUR.RIIHU6\QFUR2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

   

= = = = = =

OHHJ PHWPHWDOHQVFKHLGLQJVZDQGHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ PHWFRPSDUWLPHQWHQ

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH

33

33

6\QFUR.RIIHUPHWYHUZLVVHOEDUHSDQHOHQ

33

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

   

=3 =3 =3 =3 33 33 33

OHJHNRIIHUPHWVWHXQHQYRRUJHUHHGVFKDSKRXGHUV NRIIHUPHWRSEHUJEDNMHVHQNXQVWVWRIIHQJHUHHGVFKDSKRXGHUV NRIIHUPHWRSEHUJEDNMHVHQNXQVWVWRIIHQHQOHGHUJHUHHGVFKDSKRXGHU NRIIHUPHWRSEHUJYDNMHVHQOHGHUHQJHUHHGVFKDSKRXGHU OHGHUSDQHHO OHGHUSDQHHOLQGHOHQ NXQVWVWRISDQHHO

6\QFUR.RIIHU6\QFUR

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [ [ [

=

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

 

= =

OHHJ PHWPHWDOHQVFKHLGLQJVYODNNHQ

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[

6\QFUR.RIIHUW\SHV'ULOOR 2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

 

= = =

NRIIHU'ULOOR NRIIHU0LQL'ULOOR NRIIHU6XSHUGULOOR

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[
=

=

=

=

=

=

=

=

=

6\QFUR0HWDOHQOHJERUGHQYRRURSEHUJEDNMHV 2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

    

= = = = = = = = =

PHWDOHQOHJERUG PHWDOHQOHJERUG PHWDOHQOHJERUG PHWDOHQOHJERUG PHWDOHQXYRUPLJHVFKHLGLQJVYODNNHQ PHWDOHQXYRUPLJHVFKHLGLQJVYODNNHQ PHWDOHQXYRUPLJHVFKHLGLQJVYODNNHQ PHWDOHQXYRUPLJHVFKHLGLQJVYODNNHQ PHWDOHQXYRUPLJHVFKHLGLQJVYODNNHQ

3

3

3

3

3

3

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

3

6\QFUR.XQVWVWRIRSEHUJEDNMHV 2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

   

3 3 3 3 3 3 3

EDNMHURRGODDJHQHQNHOPRGHO EDNMHJHHOODDJHQGXEEHOPRGHO EDNMHURRGKRRJHQHQNHOPRGHO EDNMHJHHOKRRJHQGXEEHOPRGHO EDNMHEODXZKRRJHQGXEEHOPRGHO EDNMHJURHQKRRJHQGXEEHOPRGHO EDNMHJULMVKRRJHQGXEEHOPRGHO

6

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

6

6\QFUR([SDQVLHKDUV2UGHUQU

2ULJQU

 

6 6

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[

9(    


ZZZYWFEH

6\QFUR3URIHVVLRQHOHDOXPLQLXPNRIIHU9HUYDDUGLJGLQ$%6PHW EODXZJHDQRGLVHHUGHSUR¿HOHQ8LWJHUXVWPHWULHPHQHQVWDOHQ VFKDUQLHUHQ$%6SDQHHOPHWHODVWLHNHQ]DNNHQYRRUKHWEHZDUHQ YDQJHUHHGVFKDS$%6YDFXPERGHPPHWYHUGHHOVFKRWWHQ FRPSDWLEHOPHWGHODGHV6\QFUR6\VWHP 2UGHUQU

2ULJQU93

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[

6\QFUR*HUHHGVFKDSVNRIIHU*HOHYHUGPHWRIODGHV 0HWKDQGJUHSHQYHUZHUNWLQKHWFKDVVLVJHOHYHUGPHWPHWDOHQVORWHQ0RELHOHHQYDVWHNDVW 2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

 

%266 %266

PHWODGH+PP PHWODGHV+PP

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[
 /$'(.$67(1 *(58,6/2269(,/,*(1'885=$$0

 'H 6\QFUR ODGHNDVWHQ EHVWDDQ XLW HHQ ]HHUOLFKWHPDDUVWHUNHSODWHQNDVWZDDU LQ ODGHV YDQ YHUVFKLOOHQGH DIPHWLQJHQ SDVVHQ 'HLQERXZKDQGYDWHQ]RUJHQHUYRRUGDW HUJHHQXLWVWHNHQGHYRRUZHUSHQDDQGH YRRUNDQW]LMQ $OOH ODGHV ]LMQ YRRU]LHQ YDQ XLWVFKXLI EDUH UROJHOHLGHUV HQ NXQQHQ GDDUGRRU YHUGHUGDQKXQWRWDOHGLHSWHZRUGHQXLW JHVFKRYHQ RP ]R YROOHGLJ WRHJDQNHOLMN WH]LMQ'HUROJHOHLGHUVJDUDQGHUHQHHQ YHLOLJ HQ JHUXLVORRV LQHQ XLWVFKXLYHQ ]RQGHUVOLMWDJH $OOH ODGHV ]LMQ YRRU]LHQ YDQ HHQ UXE EHUHQ DQWLVOLS ERGHPPDW HQ DOX VFKHLGLQJVYDNNHQ ZHONH YRRU]LHQ ]LMQ YDQ HHQ WULOOLQJGHPSHQG V\VWHHP /HYHUEDDU LQ EUHHGWHV  HQ PP  KRRJWHV HQ PP HQGLHSWHV HQPP 
ZZZYWFEH

GHODGHNDVWHQ

$OOHODGHQ]LMQYRRU]LHQYDQGXEEHODXWRPD WLVFKEORNNHHUV\VWHHPELMGHVOXLWLQJ

*HHQWULOOLQJHQGDQ]LMKHWLQQRYDWLHYHYHLOLJKHLGVV\V WHHPGDWKHWVFKHLGLQJVYODNRS]LMQSODDWVKRXGW

'DQN]LMKXQPRGXODLURQWZHUSNDQMHGHEDNMHVRU GHQHQLQGHODGHQQDDUVSHFL多HNHEHKRHIWHQ

/DGHNDVWHQPHW]LMGHOLQJVHRSHQLQJ7HLQVWDOOHUHQWHJHQGH]LMNDQWHQYDQGHZLHONDVWHQ3UDNWLVFKLQ JHEUXLNYRRUNOHLQHEHVWHOZDJHQV/HYHUEDDULQYHUVFKLOOHQGHODGHDIPHWLQJHQ
/$'(.$67(1/00

$

$

$$

$%

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

/$'(.$67(1/00

%

%

%

%

%

%

%

%

%

$

% $

2UGHUQU

2UGHUQU

 $& $& $$& $%& $& $& $& $& $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

%

$

2PVFKULMYLQJ NKPP NKPP NKPPNKPP NKPPNKPPNKPP OKPPNKPP OKPPNKPPNKPP OKPPNKPP OKPPOKPPNKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2UGHUQU

2PVFKULMYLQJ

                  

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOK OKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OHHJ OHHJ OHHJ

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

/HJHQGH O ODGH N NRIIHU
ZZZYWFEH /$'(.$67(1/00 /$$*02'(/

/$'(.$67(1/00 /$$*02'(/

( '

(

'

(

'

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

      

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

OKPP OKPP OKPP OKPPHQOKPP OKPPHQOKPP OKPPHQOKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

      

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP

/$'(.$67(1/00 /$$*02'(/

)

)

)

)

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

     

)& )& )& )& )& )& )& )& )& )&

NKPP NKPP NKPP NKPP NKPP OKPPNKPP OKPPNKPP OKPPNKPP OKPPNKPP OKPPNKPP

$IP E[K[G

PP ;; ;; ;[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

/$'(.$67(10(7=,-'(/,1*6( 23(1,1*/00

*

2UGHUQU

(

*

2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

    

* * * * * * * *

OKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPP OKPP

*

*

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

/HJHQGH O ODGH N NRIIHU
/$'(.$67(1/00&

&

&$

&%

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

 


ZZZYWFEH

$IP E[K[G

PP && NKPP [[ && NKPP [[ && NKPPNKPP [[ && NKPP [[ && NKPP [[ &$& NKPPKPPHQKPP [[ &$& NKPPKPPHQKPP [[ &%& NKPPKPPHQKPP [[ && NKPP [[ && NKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && ONKPPOKPPOKPP [[ && ONKPPOKPPOKPP [[ && ONKPPOKPPOKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPOKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[ && OKPPNKPP [[

2UGHUQU 2UGHUQU

2PVFKULMYLQJ

2UGHUQU

2UGHUQU

2PVFKULMYLQJ

                 

&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

OKPPNKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPPOKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPPOKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP OKPP

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

23%(5*%$.-(69225/$'(1

2UGHUQU

2ULJQU

  

3& 3& 3& 3& 3&

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[

/HJHQGH O ODGH N NRIIHU
:,(/.$67(1 (/.(58,07(237,0$$/%(187

'H 6\QFUR ZLHONDVWHQ EHVWDDQ LQ XLW YRHULQJHQ PHW RI ]RQGHU RSHQNODSEDUH UDQG'HZLHONDVWHQKHEEHQHHQEHODQJ ULMNHIXQFWLHELQQHQKHW6\QFUR6\VWHP ]LMZRUGHQQDPHOLMNERYHQGHEHVWDDQGH ZLHONDVWHQYDQGHEHVWHOZDJHQJHPRQ WHHUG HQ YRUPHQ KHW RQGHUVWHO YRRU GH DQGHUH6\QFURERXZHOHPHQWHQ 'DDUHQERYHQ YRUPHQ GH]H ZLHONDVWHQ KDQGLJH RSEHUJUXLPWHV 'H RSHQ ZLHO NDVWHQ]RQGHUGHXUEHVWDDQXLW]LMSOD WHQ/SUR¿HOHQHQYHUVWHUNLQJVGULH KRHNHQDDQGHDFKWHU]LMGH 'H DIVOXLWEDUH ZLHONDVWHQ KHEEHQ HHQ GHXUWMHYRRU]LHQYDQHHQVFKDUQLHULQGH YRUPYDQHHQSDUDOOHOORJUDPPHWJDV YHUHQHQYRRU]LHQYDQHHQJHwQWHJUHHU GH V\QFKURQLVDWLHEXLV 'H GUDDLEHZH JLQJLVYHLOLJHQRQGHUKRXGVYULM 'HRSHQNODSEDUHUDQG PP ODDWWRH RPYROXPLQHX]HYRRUZHUSHQRSWHEHU JHQ HQ ]H RS HHQ YHLOLJH HQ HI¿FLsQWH PDQLHUWHEORNNHUHQ
ZZZYWFEH

GHZLHONDVWHQ 'H ZLHONDVWEHNOHGLQJHQ KHEEHQ HHQ EHODQJULMNH IXQFWLH ELQQHQ 6\QFUR 6\VWHP ]LM ZRUGHQ ERYHQ GHZLHONDVWHQJHPRQWHHUGHQYRUPHQKHWRQGHUVWHO YRRU GH DQGHUH 6\QFUR HOHPHQWHQ GDDUHQERYHQ YRUPHQ]HKDQGLJHRSEHUJUXLPWHV 'DQN]LMGHYHOHVOXLWLQJVPRJHOLMNKHGHQ]RZHODDQ GH DFKWHUNDQW DOV DDQ GH ERYHQHQRI RQGHUNDQW NXQQHQ GH ZLHONDVWEHNOHGLQJHQ RRN JHEUXLNW ZRU GHQRPODDGUXLPWHVWHYRUPHQLQHONHZLOOHNHXULJH SRVLWLHELQQHQGHLQULFKWLQJ

*HVORWHQZLHONDVWHQPHWRSHQNODSEDUHUDQG

'H]H ZLHONDVWEHNOHGLQJHQ NXQQHQ RRN LQJHERXZG ZRUGHQLQGHKRJHUH]LMSDQHOHQ,QGDWJHYDO]LMQGH DFKWHUVWH YHUVWHUNLQJVGULHKRHNHQ QLHW ODQJHU YHU HLVWKHW]HOIGHJHOGWYRRUKHWGHHOYDQGHKRRJVWH KRHNELMZLHONDVWEHNOHGLQJHQ]RQGHUGHXU

2SHQZLHONDVWHQPHWYDVWHUDQG

:LHONDVWEHNOHGLQJHQLQKRXW +RXWGLNWHPP =::.$67

2UGHUQU 
:,(/.$677<3(&367$1'$$5'02'(/

 2UGHUQU

2ULJQU

                          

&3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

                        

&3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3 &3

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH :,(/.$677<3(&3$02'(/0(723(1./$3%$5(5$1'+00

2UGHUQU

2ULJQU

                          

&3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

                        

&3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$ &3$

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[
*(6/27(1:,(/.$670(723(1./$3%$5(5$1'+002UGHUQU 2UGHUQU

2ULJQU 2ULJQU

                                 

&$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$

2UGHUQU

2ULJQU

      

&$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$

$IP $IP E[K[G

O[E[G

PP PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

                

&$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$ &$

2UGHUQU

2ULJQU

      

&$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$ &$$

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH =,-:$1'(19225%$.-(6(1:,(/.$67(1+00 2UGHUQU

2ULJQU

                          

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )06; )06; )06; )06; )0'; )0'; )0'; )0';

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

5HQDXOW0DVWHU2SHO0RYDQR1LVVDQ,QWHUVWDU 06;0';

+2(.(19225:,(/.$67+00 $

%

&

'

(

) 0HWERRUGYDQPP

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

       

1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$

$ $ $ $ $ % % % % % & & & &

 O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

       

1$ 1$$ 1$$ 1$$ 1$$ 1$$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$/ 1$/ 1$/

& ' ' ' ' ' ( ( ( ( ( ) ) )

 O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
/(*3/$7)250(1 $//(6+(()7=,-13/$$76

6WDSHOEDUH OHJSODWIRUPHQ ]LMQ EHVFKLN EDDU LQ YHUVFKLOOHQGH OHQJWHV HQ GLHSWHV PHW ]LMNDQWHQ YDQ YHUVFKLOOHQGH KRRJWHV HQGLHSWHV=H]LMQYHUNULMJEDDUPHWSODV WLF EDNNHQ YDQ GLYHUVH IRUPDWHQ HQ YHU +HWGRRU97&JHEUXLNWH6\QFUR6\VWHP YDDUGLJGXLWROLHDIVWRWHQGHSRO\SURS\OHHQ KHHIWGHFUDVKWHVWELM789.UDIWKDUWWH GLH ]HHU KDQGLJ YRRU KHW VWRFNHUHQ .HXOHQ EULOMDQW ]LMQ GRRUVWDDQ HQ YROGRHW YDQUHVHUYHRQGHUGHOHQEHYHVWLJLQJVPD YROOHGLJDDQGHULFKWOLMQ(&(5HHQ WHULDOHQ IURQWDOH VWRRWWHVW WHJHQ HHQ QLHW RP YRUPEDUHEDUULqUH+LHUELMZHUGGHVQHO (HQ ROLHDIVWRWHQGH UXEEHUPDW ZRUGW KHLGYDQGHFUDVKWHVWYHUKRRJGYDQ PHHJHOHYHUG 2P KHW WRWDOH JHZLFKW WH NPKWRWNPK EHSHUNHQ ]LMQ DOOH VFKHLGLQJVYODNNHQ LQ JHDQRGLVHHUG DOXPLQLXP 9RRU UHNNHQ 9ROJHQVKHWUDSSRUWKHHIWKHWPDWHULDDO PHW HHQ KRRJWH PDDU YDQ PP ]LFK YHUYRUPG ]RQGHU]LMQ GDWDIVOXLW HU JH GHXUWMHVEHVFKLNEDDU YDDUOLMNH VLWXDWLHV YRRU GH SDVVDJLHUV RQWVWRQGHQ ZHJHQV ORVNRPHQ YDQ RQ 'HERYHQVWHOHJSODWIRUPHQRIWRSOHJSODW GHUGHOHQ IRUPHQ ZRUGHQ DOV WRSHOHPHQWHQ WRHJH SDVW ]H KHEEHQ GH]HOIGH RSSHUYODNWH 97&JDUDQGHHUW8YDQGDDJHQLQGHWRH PDDUODJHUH]LMNDQWHQHQHHQWUDSH]LXP NRPVWHHQRSWLPDOHYHLOLJKHLGVWHFKQLHN YRUP
ZZZYWFEH

GHRSEHUJUXLPWHjODFDUWH

0$66$LQEHZHJLQJ

5XEEHUDQWLVOLSPDW

$QWLEORFDJH V\VWHHP WHJHQWULOOLQJHQ

$IVOXLWEDDUIURQW

'HNUDFKWYDQPDVVD LQEHZHJLQJ

GH YHUOHQJEDUHJRWHQ

5RQGVOLQJHUHQGH HQ VOHFKW EHYHVWLJGH ODGLQJ YHU RRU]DNHQYHUOLHVEHVFKDGLJLQJPDDU]LMQERYHQDO HHQJHYDDUYRRUGHEHVWXXUGHUHQSDVVDJLHUV

8LWRQGHU]RHNHQEOLMNWGDWELMHHQVQHOKHLGYDQ NPK KHW HLJHQJHZLFKW YDQ NJ WRHQHHPW WRW HHQEHODVWLQJYDQWRQ

'H YHUOHQJEDUH JRWHQ ]LMQ RSEHUJUXLPWHV PHW HHQ (HQYHLOLJHHQZHOGRRUGDFKWHLQULFKWLQJYDQXZEH ]LMGHXUWMHZHONHXLWHUPDWHJHVFKLNW]LMQYRRUEXL]HQ GULMIVYRHUWXLJLVPHWDQGHUHZRRUGHQJHHQRYHUER SLMSHQHQDQGHUHODQJHYRRUZHUSHQPHWHHQOHQJWH GLJHOX[HPDDUHHQDEVROXWHQRRG]DDN YDQPPFPWRWPP
67$3(/%$5(5(..(1 LQYHUVFKLOOHQGHOHQJWHVHQGLHSWHV9RRU]LHQYDQ HHQUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVZDQGHQ

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

                      

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

                      

    $IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

                      

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

                      

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

                      

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

                      

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[
ZZZYWFEH %29(167(5(..(1 LQYHUVFKLOOHQGHOHQJWHVHQGLHSWHV9RRU]LHQYDQHHQUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVZDQGHQ

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

     

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

     

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

     

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

     

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

     

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

     

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

6&+(,',1*6:$1'(192255(..(1

2UGHUQU

2ULJQU

  

'97 '97 '97 '97 '97

'LHSWH PP   
67$3(/%$5(5(..(10(7'(85 ,QYHUVFKLOOHQGHOHQJWHVHQGLHSWHV9RRU]LHQYDQHHQUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVZDQGHQ

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

       

6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$

       

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

       

6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$

       

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

       

6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$

       

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

   

677 677 677 677 677 677

   

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

%29(167(3/$1.(10(7$)*(6&+8,1'(=,-:$1'(12UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

   

677 677 677 677 677 677

   

$IP O[E[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

   

677 677 677 677 677 677

   

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH %29(167(3/$1.(10(7'(85(1$)*(6&+8,1'(=,-:$1'(1

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

   

6$7 6$7 6$7 6$7 6$7 6$7

   

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

   

6$7 6$7 6$7 6$7 6$7 6$7

   

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[

2UGHUQU

2ULJQU

6FKHLG LQJVZ

 6$7 6$7

 

$IP E[K[G

PP [[ [[

9(5/(1*%$5(*27(1

2UGHUQU

2ULJQU

  

*5$ *5$ *5$ *5$ *5$

/HQJWH PLQ PP   

/HQJWH PD[ PP   

+RRJWH[ GLHSWH PP [ [ [ [ [

5(..(19225-(55<&$16/ 2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDO MHUU\FDQV

  

677& 677& 677& 677& 677&

  

$IP O[E[K

PP [[ [[ [[ [[ [[

%29(167(5(..(19225-(55<&$16/ 2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDO MHUU\FDQV

  

977& 977& 977& 977& 977&

  

$IP O[E[K

PP [[ [[ [[ [[ [[

([FOXVLHI-HUU\FDQV=LHDFFHVVRLUHVSDJ
23%(5*%$..(1 .8167672)23%(5*%$.-(6

2QGHUGHOHQ NRSSHOLQJHQ ZLVVHOVWXN NHQ,HGHUHHQKHHIW]LMQDSDUWHPDQLHU HQHLJHQJHZRRQWHRP]LMQRSVODJWHRU JDQLVHUHQ 'DDURP YRRU]LHW KHW 6\QFUR 6\VWHP LQ HHQUXLPDDQERGYDQSODVWLFRSVODJEDN MHVPHWRQWHOEDUHRSVODJPRJHOLMNKHGHQ 'H EDNMHV ]LMQ YHUYDDUGLJG XLW GXXU ]DDP ROLHDIVWRWHQG HQ 89EHVWHQGLJ SRO\SURS\OHHQ 'H 6\QFUR RSVODJEDNMHV ]LMQ YHUNULMJ EDDULQYHUVFKLOOHQGHKRRJWHVHQEUHHG WHVPHWRI]RQGHUDOXPLQLXPYHUGHOHUV
ZZZYWFEH 23%(5*%$.-(6 ,63$6WHYLJRSEHUJEDNMHYHUYDDUGLJGXLWSRO\XUHWKDDQ0HWNDDUW YDNMHDDQGHYRRUNDQW*HOHYHUGPHWZLWHWLNHW%ODXZHXLWYRHULQJ 1LHWJHVFKLNWYRRUGH6\QFURLQULFKWLQJHQ 2UGHUQU

2ULJQU

  

,63$ ,63$ ,63$ ,63$

$IPHWLQJHQ O[E[K

PP [[ [[ [[ [[ %2&*36WHYLJRSEHUJEDNMHYHUYDDUGLJGLQKRRJZDDU GLJ33%UHHNWQLHWGRRUEORRWVWHOOLQJDDQGH]RQ *HOHYHUGPHWVFKHLGLQJVZDQGHQ 2UGHUQU

2ULJQU

 

%2&3 %2&*

$IPHWLQJHQ O[E[K

PP [[ [[

%2&6WHYLJRSEHUJEDNMHYHUYDDUGLJGLQ33%UHHNWQLHW GRRUEORRWVWHOOLQJDDQGH]RQ 2UGHUQU

2ULJQU

 

%2& %2& %2&

$IPHWLQJHQ O[E[K

PP [[ [[ [[ &$66WHYLJHRSEHUJEDNYHUYDDUGLJGLQSRO\XUHWKDDQ 6WDOHQKDQGYDWHQ*HOHYHUGPHWVFKHLGLQJVZDQG 2UGHUQU

2ULJQU&$6

$IPHWLQJHQ O[E[K

PP [[

',9%2&6FKHLGLQJVZDQGYRRURSEHUJEDNMHV 2UGHUQU  

2ULJQU ',9%2& ',9%2& ',9&$6

9RRUPRGHO %2&%2& %2& &$6

5(..(16%9225%2&%2&%2&5(..(16&9225&$6

2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDOEDNMHV PRJHOLMN

7\SH

           

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

           

%2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2&

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

$IP E[K[G

PP 6% %2& [[ 6% %2& [[ 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ 5RQGVOLQJHUHQGH EHYHVWLJGH ODGLQJ YHU 6& HQ VOHFKW &$6 [[ 6& &$6 [[ RRU]DNHQYHUOLHVEHVFKDGLJLQJPDDU]LMQERYHQDO 6& &$6 [[ HHQJHYDDUYRRUGHEHVWXXUGHUHQSDVVDJLHUV 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ 8LWRQGHU]RHNHQEOLMNWGDWELMHHQVQHOKHLGYDQ 6& &$6 [[ NPK KHW6& HLJHQJHZLFKW NJ WRHQHHPW WRW  YDQ &$6 [[ 6& &$6 [[ HHQEHODVWLQJYDQWRQ 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ (HQYHLOLJHHQZHOGRRUGDFKWHLQULFKWLQJYDQXZEH 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ GULMIVYRHUWXLJLVPHWDQGHUHZRRUGHQJHHQRYHUER 6& &$6 [[ GLJHOX[HPDDUHHQDEVROXWHQRRG]DDN 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ 6& &$6 [[ 6& &$6 [[

2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDOEDNMHV PRJHOLMN

7\SH

'HNUDFKWYDQPDVVD LQEHZHJLQJ
5(..(16%0(723%(5*%$.-(6%2&3%2&*

2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDO EDNMHV %2&3

$DQWDO EDNMHV %2&*

                        

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

                        

                        

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

5(..(16%0(7$)*(6&+8,1'(=,-:$1'(1922523%(5*%$.-(6%2&2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDO EDNMHV PRJHOLMN

7\SH

     

6%7 6%7 6%7 6%7 6%7 6%7 6%7 6%7 6%7 6%7

     

%2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2&

$IPHWLQJHQ E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH 7235(..(13%3&0(723%(5*%$.-(6%2&(1&$6

6\QFUR3%5HNNHQWHJHEUXLNHQDOVERYHQVWHHOHPHQW+HWRQGHUVWHOHQ ODGHQ]LMQLGHQWLHNDDQGHVWDSHOEDUHUHNNHQ]RQGHU]LMZDQGHQ/HQJWH YDQFPWRWFP'LHSWHYDQFPWRWFP+RRJWHYDQ FPWRWFP 2UGHUQU

2ULJQU

$DQWDO EDNMHV

7\SH

            

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3& 3& 3& 3& 3& 3&6 3&6 3&6 3&6 3&6

            

%2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& %2& &$6 &$6 &$6 &$6 &$6 &$6 &$6 &$6 &$6 &$6

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[

3%

3&

7235(..(13%0(723%(5*%$.-(6%2&3%2&*

2UGHUQU

2ULJQU

           

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

$DQWDOEDNMHV $DQWDOEDNMHV %2&3 %2&*            

           

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[
.$67(1 0(775$163$5$17(.$17(/%$5(%$.-(6

6\QFUR0$'HWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV ]RUJHQYRRUHHQRYHU]LFKWHOLMNHVFKLNNLQJ HQYLVXHOHFRQWUROHYDQXZYRRUUDDGDDQ EHYHVWLJLQJVPDWHULDOHQ

$2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

      

0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$95 0$95 0$',9

$ $ $ $ $ % % % % % & & 

%

+HWGRRU97&JHEUXLNWH6\QFUR6\VWHP KHHIWGHFUDVKWHVWELM789.UDIWKDUWWH .HXOHQ EULOMDQW GRRUVWDDQ HQ YROGRHW YROOHGLJDDQGHULFKWOLMQ(&(5HHQ IURQWDOH VWRRWWHVW WHJHQ HHQ QLHW RP YRUPEDUHEDUULqUH+LHUELMZHUGGHVQHO KHLGYDQGHFUDVKWHVWYHUKRRJGYDQ & NPKWRWNPK $IP

9ROJHQVKHWUDSSRUWKHHIWKHWPDWHULDDO E[K[G

PP GDW HU JH ]LFK YHUYRUPG PDDU ]RQGHU PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV YDDUOLMNH VLWXDWLHV YRRU [[ GH SDVVDJLHUV PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV RQWVWRQGHQ ZHJHQV ORVNRPHQ [[ YDQ RQ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHVGHUGHOHQ [[ 2PVFKULMYLQJ

PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV 97&JDUDQGHHUW8YDQGDDJHQLQGHWRH [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV NRPVWHHQRSWLPDOHYHLOLJKHLGVWHFKQLHN [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ PHWWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [[ WXVVHQVFKRWYRRUWUDQVSDUDQWHNDQWHOEDNMHV [


ZZZYWFEH

23%(5*.$67(1

$

%

&

'

(

6\QFUR$50'H6\QFUR$50NDVWHQ]LMQXLWJHUXVWPHWOHJERUGHQHQGHXUHQPHWVOXLWLQJGPYWZHHJUHQGHOVHQHHQVORWPHWWZHH VOHXWHOV'HJURWHPRGHOOHQ]LMQXLWJHUXVWPHWHHQNOHHUKDQJHU9DULDEHODDQWDOOHJERUGHQ

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMYLQJ

    

$50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50$33

$ $ % % & & ' ' (

OHJERUG OHJERUG OHJERUGHQ OHJERUGHQ OHJERUGHQ OHJERUGHQ OHJERUGHQNOHHUKDQJHU OHJERUGHQNOHHUKDQJHU NOHHUKDQJHU

$IP E[K[G

PP ;; [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ 
21'(59/2(5/$'(6

6732QGHUYORHUODGHV'HODGHVZRUGHQJHwQVWDOOHHUGRQGHUGHGXEEHOHYORHU+HWYRRUGHHOLVGDWXZEHVWHOZDJHQLQJHULFKWLVHQWRFK YROGRHQGHEHVFKLNEDUHUXLPWHEHKRXGW,QGHNOHLQHUHEHVWHOZDJHQVNXQQHQODGHVDDQGHDFKWHU]LMGHHQDDQGH]LMNDQW'H NDVWHQ]LMQEHVFKLNEDDUPHWRIODGHV2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

  

673 673 673 673

/[KPPPHWUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVYODN /[KPPPHWUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVYODN /[KPPPHWUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVYODN /[KPPPHWUXEEHUPDWHQVFKHLGLQJVYODN

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[


ZZZYWFEH

),;((56<67(0(1 7<3()9(17<3()9&9225.2))(56

),;((56<67(0(1)99225.2))(56 6\QFUR)9.RIIHU¿[HHUV\VWHHP+HWVHUYLFHNRIIHUEORNNHHUV\VWHHPZRUGWJHEUXLNWELQQHQHHQRSHQ ZLHONDVW'HVSRHOYHUSODDWVW]LFKLQppQULFKWLQJ(HQVGHVSRHOLQFRQWDFWNRPWPHWGHVHUYLFHNRI IHUVEORNNHHUWKHWDXWRPDWLVFK'HVSRHONDQYHUGHUZRUGHQDDQJHWURNNHQGRRUDDQGHKHQGHOWH GUDDLHQ2PKHWV\VWHHPWHORVVHQYROVWDDWKHWRPRSGHKHQGHOERYHQDDQWHGUXNNHQ+HWLVRRN PRJHOLMNRPV\VWHPHQWHJHEUXLNHQLQZLHONDVW+HW¿[HHUV\VWHHPEHYDWHHQUDLOHHQVSRHOHQ HHQVWHXQYODN 2UGHUQU

2ULJQU

      

)9 )9 )9 )9 )9 )9 )9 )9 )9 )9 )9 )9

$IP O[G

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

),;((56<67(0(1)9&9225.2))(56 6\QFUR)9&.RIIHU¿[HHUV\VWHHP+HWV\VWHHPEHVWDDWXLWHHQDOXPLQLXPUDLOJHPRQWHHUGDDQGHZLHONDVWHHQYHUSODDWVEDDUEORNNHHU V\VWHHPHHQVMRUEDQGHQHHQ]LMSDQHHO 2UGHUQU

2ULJQU

       

)9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9& )9&

$IP O[G

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
%$1.9,-6+28'(56 8,775(.%$$5 .$17(/%$$5 8,775(.%$5(%$1.9,-6+28'(56

2UGHUQU

2ULJQU

   

30 30 30 30 30 30

$IP E[K[G

PP [[ [[ [[ [[ [[ [[

.$17(/%$5(%$1.9,-6+28'(56

30

3030

2UGHUQU

2ULJQU

 

30 30


ZZZYWFEH

:(5.%/$'(1(1 3&/$'(.$67(1 :(5.%/$'(1

6\QFUR3/:HUNEODGLQPXOWLSOH['H ZHUNEDQNHQEHVWDDQXLWZDWHUDIVWR WHQG6FKDXPDQQPXOWLSOH[UREXXVWOLFKW HQROLHEHVWHQGLJ'LNWHPP/HQJWHVYDQ FPWRWFP'LHSWHVYDQFPWRW FP+RRJWHFP:HUNEODGHQNXQQHQRRNRS PDDWYHU]DDJGZRUGHQ 2UGHUQU 2ULJQU $IP O[G

PP 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[ 3/ [[

3&/$'(.$67(1

6\QFUR373&.DVWPHWERUGYRRUGUDDJEDUHSFHQSULQWHU 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 373& [[
$&&(662,5(6 %$5$,/)5%%HYHVWLJLQJVUDLOW\SH(7+LQVWDDOPHWRSHQLQJHQ YRRUEDJDJHVSDQQHUV3%/6-3UR¿HO+[PP%$5$,/035 LQFRPELQDWLHPHW%$5$3 %$5$36 )5%YRRU]LHQYRRU%$5)&5

5$,/6 %$5$,/0%$5$,/0%$5$,/0

%$5$,/035

2UGHUQU

2ULJQU

  

%$5$,/0 %$5$,/0 %$5$,/0 %$5$,/035 )5%

/HQJWH PP   

)5%

0(7$/(1+$.(1 6\QFUR*1&50HWDOHQKDNHQYRRUUDLOW\SH (7+ 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ O[E[K

*HZLFKW

 *1&5 [[ 

PP NJ

6\QFUR+DNHQ 2UGHUQU 2ULJQU *1% *1) *1&&/,36 *1&)25

*1&3&9

*1&&/,36

*1&

*1&*1)

*1&81,

*1&331

)566

02' 02'

02'

02' 02' 02'*1&)25*1&.,71

       

*1&3&9 *1&331 *1&371& *1&81& *1&957 *1& *1&81, )566 02' 02' 02' 02' 02' 02'

2PVFKULMYLQJ VWDOHQKDDNPHWPRELHOHULQJ VWDOHQKDDNPHWYDVWHULQJ NOHLQHSODVWLHNHQKDDNPHWNOHPYRRU VFKURHYHQGUDDLHU KDDN%UXQV SODVWLHNHQHQPHWDOHQKDNHQEHVWDDQGHXLW[ *1&957[*1&&/,36[*1&&/,3/[ *1&331HQ[*1&3&9 /YRUPLJHPHWDOHQHQSODVWLHNHQKDDN +DDNLQSODVWLHNHQPHWDDOYRRUWDQJHQ KDDNLQPHWDDO KDDN%UXQV YHUWLFDOHSODVWLHNHQHQPHWDOHQKDDN LM]HUHQKDNHQ WHOHVFRSLVFKHPHWDOHQKDDNYDQWRWPP EDONKRXGHUYRRUUDLO KDDNƒPP KDDNƒPP GXEEHOHKDDNƒPP ZHUNWXLJNOHPPP ZHUNWXLJNOHPPP ZHUNWXLJNOHPPP

3%/6-=%DJDJHVSDQQHUPHWUDWHOYRRU%$5$,/(7+ 2UGHUQU 2ULJQU /HQJWH

P

 3%/6= 

 3%/6= 

 3%/6= 

3%/6-%DJDJHVSDQQHUPHWUDWHOYRRU%$5$,/(7+6HWEH VWDDQGHXLWEDJDJHVSDQQHUPHWUDWHOHQ¿WWLQJ 2UGHUQU 2ULJQU /HQJWH 'LNWH &DS/&RSHHQUHFKWHVSDQQLQJ &DS/&WLMGHQVHHQQHHUZDDUWVHWUHN &DS6+)P PP GD1 GD1 GD1

 3%/6-   

 3%/6-   

 3%/6-   

 3%/6-   

 3%/6-   

 3%/6-   


ZZZYWFEH 7\SH$;

7\SH%;

9(57,.$/(67227%$/.(1 6\QFUR6WDOHQURQGHVWRRWEDON9HUJUHQGHOLQJVV\VWHHP (HQYRXGLJHQYOXJWHRQWJUHQGHOHQ+LHUPHHNDQ8PDWHULDDO YDVWPDNHQRIEORNNHUHQ*HZLFKWNJ 7\SH$;WHJHEUXLNHQLQFRPELQDWLHPHWGHUDLO)5% 7\SH%;ZRUGWDOOHHQVWDDQGJHEUXLNW0HWUDWHORSVSDQ V\VWHHP 2UGHUQU 2ULJQU 7\SH /HQJWH

PP

 %$5)&5 $; 

)565(.&0

 )5% %; 

)565(.&0

6\QFUR)565(.(ODVWLVFKHNRRUGPHWKDNHQ9( YHUSDNNLQJVHHQKHLG 2UGHUQU 2ULJQU /HQJWH 9(

PP

 )565(.&0 

 )565(.&0 

 )565(.&0 

)565(.&0

%$5$3

%$5$36

6\QFUR%$5$32YDOHVWDQJYRRUFRQIHFWLHWUDQVSRUWPHW YHLOLJKHLGVEHYHVWLJLQJ%$5$36LVYRRU]LHQYDQHHQ EORNNHHUV\VWHHPYRRUNOHHUKDQJHU 2UGHUQU 2ULJQU /HQJWH

PP

 %$5$3 

 %$5$36 

6\QFUR5$$05'H]HVWHYLJHUDDPURRVWHUVELHGHQHHQLGHDOHEHVFKHU PLQJWHJHQJODVEUDDNYDQGHDFKWHUUXLWHQYDQ8ZEHVWHOZDJHQ 2UGHUQU

2ULJQU

2PVFKULMYLQJ

 

5$$05 5$$05 5$$05

UDDPURRVWHUYRRUDFKWHUNOHSVWXN UDDPURRVWHUYRRUDFKWHUGHXU HQ VHW UDDPURRVWHUYRRU]LMGHXU HQ VWXN
+28'(56 6\QFUR3&+RXGHUPHWSDSLHUURO,QJHODNWDOXHQ XLWJHUXVWPHWHHQV\VWHHPGDWKHWRQJHZLOGDIUROOHQYHUKLQGHUW /HYHUEDDULQPRGHOOHQ 2UGHUQU 2ULJQU 2PVFKULMYLQJ $IP O[E[K

PP

2UGHUQU 2ULJQU 2PVFKULMYLQJ $IPHWLQJHQ O[E[K

PP

 3& KRXGHUPHWSDSLHUURO [[ 3& KRXGHUPHWSDSLHUURO [[

 &5 SDSLHUURO [ &5 SDSLHUURO [

6+&0HWDOHQSDSLHUUROKRXGHU0XXUPRGHO *HSRHGHUODNW*HOHYHUG]RQGHUSDSLHUURO'HSDSLHUURO &5NDQJHEUXLNWZRUGHQELMGLWPRGHO 2UGHUQU 2ULJQU 'LDPURO $IPHWLQJHQ O[E[K

PP PP

 6+& [

6+&0HWDOHQSDSLHUUROKRXGHU9RHWPRGHO*HSRHGHU ODNW*HOHYHUG]RQGHUSDSLHUURO'HSDSLHUURO&5NDQ JHEUXLNWZRUGHQELMGLWPRGHO 2UGHUQU 2ULJQU 'LDPURO $IPHWLQJHQ O[E[K

PP PP

 6+& [[

6\QFUR76&6WDOHQGRFXPHQWHQKRXGHUW\SH76& %HVFKLNEDDULQDIPHWLQJHQ 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ O[E[K

*HZLFKW

6\QFUR.DEHOKRXGHU9HUYDDUGLJGXLWJLHWDOXPLQLXP %HVFKLNEDDULQDIPHWLQJHQ5REXXVWHQOLFKW 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ O[E[K

*HZLFKWPP NJ

 6// [[ 

 6// 6// [[ [[ 

PP NJ

 76& [[ 

 76& [[ 

 76& [[ 


ZZZYWFEH

6\QFUR0(16*HJDOYDQLVHHUGHVWDOHQLQNODSEDUHKDNHQYRRU ZHUNEODG 2UGHUQU 2ULJQU /HQJWH

 0(16 PP

 0(16 PP

6\QFUR)/5$FFHVVRLUHRPKHWUHVHUYHZLHOWHEHYHVWLJHQLQGH ODDGUXLPWH7HJHEUXLNHQLQEHVWHOZDJHQVGLHJHHQUHVHUYHZLHO DDQGHEXLWHQNDQWKHEEHQ 2UGHUQU 2ULJQU *HZLFKW

 )/5 

NJ

  6\QFUR$DQVSDVEDDUXLWVFKXLIEDUHVWHXQHQYRRUJRRWUHNW\SH*5$ 2UGHUQU 2ULJQU

 683*5$

(+%2.2))(5 6\QFUR36&(+%2NRIIHUNODVVH,QGXVWULH,9HUYDDUGLJGXLW VWRRWEHVWHQGLJSRO\SURS\OHHQYRRU]LHQYDQHHQIUDPHGDWDDQGH ELQQHQNDQWYDQGHEHVWHOZDJHQEHYHVWLJGZRUGWHQZDDUGHNRI IHUPDNNHOLMNXLWJHKDDOGNDQZRUGHQ(HQRQPLVEDDUDFFHVVRLUH RPYHLOLJWHZHUNHQ 2UGHUQU 2ULJQU

 36&

(/(.75,6&+($&&(662,5(6 6\QFUR35(9$DQVWHNHUDDQVOXLWLQJ9 2UGHUQU 2ULJQU

 35(9
6\QFUR%$5*1&6WDQJLQDOXYRRUKDNHQ%UXQV ]LHSDJ

2UGHUQU 2ULJQU /HQJWH

PP

 %$5*1& 

6\QFUR317*HUHHGVFKDSVKRXGHU2PXZJHUHHG VFKDSYOXJHHQYRXGLJHQVWHYLJYDVWWHPDNHQ 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ O[E[K

0$*0DJQHWLVFKHPXOWLIXQFWLRQHOHUDLORPPHWDOHQJHUHHG VFKDSYDVWWHKRXGHQ*HVFKLNWYRRUDOOHZHUNEDQNHQ$IPHWLQ JHQ[[PP&DSDFLWHLW*DXVV 0$*

2UGHUQU 2ULJQU

PP

 317 [[

6\QFUR37(676XSSRUWSRXUXQH[WLQFWHXUXQLYHUVHO 37(67

2UGHUQU 2ULJQU

6\QFUR37(678QLYHUVHOHEUDQGEOXVVHUKRXGHU 37(67

2UGHUQU 2ULJQU

6\QFUR*(/9HQWLODWLHURRVWHU 2UGHUQU 

2ULJQU *(/

6\QFUR3563=HHSKRXGHU0HWPRQWDJHNLW=HHSQLHWPHHJHOHYHUG 2UGHUQU 

6\QFUR3563'LVSHQVHUPXXUPRGHOYRRUO]HHS=HHSWDQN LQFOXVLHI]HHS 0HWPRQWDJHNLW 2UGHUQU 

2ULJQU 3563

6\QFUR3563%,6+DQGUHLQLJHUQDYXOOLQJOYRRU3563 2UGHUQU 2ULJQU 3563%,6

2ULJQU 3563


ZZZYWFEH /$03(1 6\QFUR7/ODPS3ODIRQGOLFKWPHWQHRQODPSYRRUSHUIHFWHYHUOLFKWLQJ YDQGHODDGUXLPWH8LWJHUXVWPHWHHQVFKDNHODDUHQEHVFKHUPNDSXLW VWHYLJSRO\FDUERQDDW.UDFKWLJHODPSGLHKHWOLFKWYROGRHQGHYHUVSUHLGW HQWRFKZHLQLJHQHUJLHYHUEUXLNW&(JHNHXUG 2UGHUQU

2ULJQU

 

/3' /3'3 /3'

/HQJWH PP  

&DSDFLWHLW :  

9ROWDJH 9  

$IPHWLQJHQ PP [[ [[ [[

-(55<&$16 -(55<00HWDOHQMHUU\FDQ,QKRXGOW1LHW JHVFKLNWYRRUOHYHQVPLGGHOHQ3DVWLQMHUU\FDQKRXGHU 371& 2UGHUQU 2ULJQU &DSDFLWHLW

/

 -HUU\0 

6\QFUR371&-HUU\FDQKRXGHULQJHODNWLM]HU *HVFKLNWYRRU-(55<0 2UGHUQU 

2ULJQU 371&

6\QFUR7&/.XQVWVWRIMHUU\FDQPHWNUDDQ,Q KRXGOW1LHWJHVFKLNWYRRUOHYHQVPLGGHOHQ3DVW LQMHUU\FDQKRXGHU371& 7&/

2UGHUQU 2ULJQU

6\QFUR371&-HUU\FDQKRXGHULQJHODNW VWDDO*HVFKLNWYRRU7&/ 371&

2UGHUQU 2ULJQU

7&/&37&/&&OLWHUEUDQGVWRIWDQNYRRUROLHRI EUDQGVWRI0HWRI]RQGHUKRXGHU 2UGHUQU 2ULJQU 2PVFKULMYLQJ

 7&/& ]RQGHUKRXGHU

 37&/&& PHWKRXGHU

%$1.6&+52(9(1 %$*6<6WDOHQEDQNVFKURHI2QEUHHNEDDU,QGXVWULsOHNZDOLWHLW *HODVWHFRQVWUXFWLHYROOHGLJLQVWDDO6&0HWƒGUDDLEDUH EDVLVJHKDUGDDPEHHOGHQSLMSEHNNHQ=ZDUWHZDUPYHUODNWH DIZHUNLQJ

2UGHUQU  

2ULJQU

'LNWH

+RRJWHEHNNHQ

'LNWHEHNNHQ

*HZLFKW

%$*6< %$*6< %$*6< %$*6<

PP  

PP  

PP  

NJ  
23%(5*.2))(56(1.$67(1

2UGHUQU 2ULJQU 6WDDOGLNWH $IPH[W O[E[K

*HZLFKW 2UGHUQU 2ULJQU 6WDDOGLNWH $IPH[W O[E[K

*HZLFKW

PP PP NJ

 625&5% [[ 

 625&5% [[ 

PP PP NJ

 625&5% [[ 

 625&5% [[ 

2UGHUQU 2ULJQU 9ROXPH 6WDDOGLNWH $IPH[W O[E[K

*HZLFKW

O PP PP NJ

 0:%  [[ 

 0:%  [[ 

'H0$67(5NRIIHUV]LMQYRRU]LHQYDQYRUNVOHXYHQYRRU PDQLSXODWLHPHWHHQYRUNKHIWUXFN0%:/ PHW]LMGHXU 2UGHUQU 2ULJQU 9ROXPH 6WDDOGLNWH $IPH[W O[E[K

*HZLFKW 3UL[

O PP PP NJ ¼

  0:% 0:% 0:%/    [[ [[ [[   

2UGHUQU 2ULJQU 9ROXPH 6WDDOGLNWH $IPH[W O[E[K

*HZLFKW

(/(.75,6&+(7$.(/69 9

O PP PP NJ

675220209250(56

'HWDLOV]LHZZZYWFEH 

 0:%  [[ 


ZZZYWFEH

*(1(5$7256/('(6 6\QFUR6/,=HHUVWHUNHHQYHLOLJHVWDOHQVOHGHPHWNRJHOODJHUV 9RRUJHQHUDWRUVFRPSUHVVRUHQ.DQRRNJHEUXLNWZRUGHQDOV RQGHUVWHOYRRUGH6\QFURRQGHUGHOHQRPGH]HWRHJDQNHOLMNHUWH PDNHQGRRU]HXLWGHGLHQVWZDJHQWHNXQQHQWUHNNHQ'UDDJYHU PRJHQWRWNJ VWDWLVFKHODGLQJ RINJ YRRUYLEUHUHQGH ODGLQJ 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ O[E[K

*HZLFKW

 6/, ;; 

 6/, ;; 

*(1(5$7256 'LHVHO EHQ]LQH YDQWRWN9$ 9

.$%(/+$63(/6 9RRUOXFKW HOHNWULVFKHNDEHOV

:(5.7$)(/6 6\QFUR79/52SYRXZEDUHZHUNEDQNPHWIXQFWLHV'HVSHFLDOH VFKDFKWHQ]RUJHQHUYRRUGDWGHVWHXQSRWHQURQGGUDDLHQLQHHQ KRHNWRWJUDGHQXLWWUHNNHQHQURQGGUDDLHQWRWGHVWDQGGLH QRGLJLVIXQFWLHVVWHUNHZHUNWDIHOKDQGLJHWUROOH\PHWURQG GUDDLHQGHHQYDVWHZLHOHQ7UROOH\YRRULQVSHFWLH3RHGHUJH ODNWHVWDOHQFRQVWUXFWLH:HUNEODGYHUYDDUGLJGXLWPPPXOWLSOH[ PHWUXEEHUDIZHUNLQJ 2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQRSJHYRXZGHWDIHO $IPHWLQJHQJHRSHQGHWDIHO

PP PP

 79/5 [[ [[

'HWDLOV]LHZZZYWFEH 


9/2(53/$7(1 ,1+287(1,1*(75$$1'$/80,1,80 9ORHUSODWHQ EHVFKLNEDDU LQ KRXW RI JH WUDDQGDOXPLQLXP'HKRXWHQYORHUSODDW LV YRRU]LHQ YDQ HHQ DQWLVOLSRSSHUYODN YDQRIJUPรฐPHWHHQWRWDOHGLNWH YDQPP

2RN YRRU FXVWRPPDGH LQULFKWLQJHQ LQ KRXW RI PHWDDO NDQ 8 ELM 97& WHUHFKW 2SGHIRWR]LHW8HHQYRRUEHHOGYDQHHQ PRGXOHHUEDUH KRXWHQ LQULFKWLQJ RP KHW ODDGYROXPHYDQGHEHVWHOZDJHQWHYHU GXEEHOHQ
ZZZYWFEH

+RXWHQYORHUSODWHQ

7<3(69(5.5,-*%$$5 (&2/,1( %HVWHSULMVNZDOLWHLWVYHUKRXGLQJ  )257(/,1( %HVWHVOLMWYDVWKHLG  &/($1/,1( ,GHDDOYRRUVQHOUHLQLJHQ 

*HWUDDQGDOXPL QLXPYORHUSODWHQ $/8750 2UGHUQU

6WHYLJ GXXU]DDP HQ VQHO WH UHLQLJHQ ,GHDDO YRRUEYELQUROOHQÃ&#x20AC;LJKWFDVHVRIDQGHUHJRHGH UHQRSZLHOHQRIUROOHQ 


9ORHUSODWHQ(&2/,1( 'H(&2/,1(KRXWHQYORHUSODDWLVYRRU]LHQYDQHHQDQWLVOLSRSSHU YODNYDQJUPรฐGLHHHQWRWDOHGLNWHKHHIWYDQPP ($: '$: 9:$ $:$HQNHOYRXGLJHDFKWHUZLHOHQ GXEEHOHDFKWHUZLHOHQ YRRUZLHODDQGULMYLQJ DFKWHUZLHODDQGULMYLQJ 2UGHUQU     

2ULJQU 9($ 9($ 9($ 9(% 9(% 9(& 9(' 9() 9(+ 9(,

0RGHO 1HPR 2XG%HUOLQJR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

/  / / / / / / / /

2UGHUQU 

2ULJQU 9(.

0RGHO /RJDQ9$1

/ 

2UGHUQU      

2ULJQU 9($ 9($ 9(% 9(. 9(. 9(% 9(& 9(' 9() 9(+ 9(,

0RGHO )LRULQR 'REOR 'REOR 'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

/ / / / / / / / / / /

2UGHUQU      

2ULJQU 9($ 9(% 9(' 9(' 9() 9() 9(* 9(* 9(, 9(, 9(*

2UGHUQU 

2ULJQU 9(+

0RGHO +

/ 

2UGHUQU    

2ULJQU 9(' 9(' 9() 9() 9(* 9(* 9(- 9(-

0RGHO 'DLO\'$: 'DLO\($: 'DLO\/'$: 'DLO\/($: 'DLO\/'$: 'DLO\($: 'DLO\'$: 'DLO\($:

/ / / / / / / / /

2UGHUQU 

2ULJQU 9(' 9()

0RGHO 0D[XV 0D[XV

/ / /

0RGHO &RQQHFW &RQQHFW 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW-80%2'$: 7UDQVLW-80%2($: 7UDQVLW9:$

/ / / / / / / / / / / /


ZZZYWFEH

2UGHUQU     

2ULJQU 9(& 9(( 9() 9(' 9(* 9(* 9(, 9(, 9(- 9(-

0RGHO 9LWR 9LWR 9LWR 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU'$:

/ $ $ $ / / / / / / /

2UGHUQU   

2ULJQU 9(. 93& 93( 93' 93) 93+

0RGHO 19 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QVWHUVWDU ,QVWHUVWDU ,QVWHUVWDU

/ / / / / / /

2UGHUQU   

2ULJQU 9($ 9(& 9(( 9(' 9() 9(+

0RGHO &RPER 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR

/ / / / / /

2UGHUQU     

2ULJQU 9($ 9($ 9($ 9(% 9(% 9(& 9(' 9() 9(+ 9(,

0RGHO 2XG3DUWQHU 3DUWQHU %LSSHU ([SHUW 3DUWQHU ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / /

2UGHUQU    

2ULJQU 9($ 9(% 9(& 9(( 9(' 9() 9(+

2UGHUQU 

2ULJQU 9(& 9((

0RGHO +L$FH +L$FH

/ / /

2UGHUQU      

2ULJQU 9($ 9($ 9(& 9(( 9(' 9(* 9(* 9(, 9(, 9(- 9(-

0RGHO &DGG\ &DGG\0D[L 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 &UDIWHU($: &UDIWHU'$: &UDIWHU($: &UDIWHU'$: &UDIWHU'$: &UDIWHU($: &UDIWHU($:

/ / / / / / / / / / / /

0RGHO .DQJRR .DQJRR 7UDI¿F 7UDI¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU

/ / / / / / / /
9ORHUSODWHQ)257(/,1( 'H)257(/,1(YORHUSODDWLVLGHDDOYRRUKHW]ZDDUGHUHZHUNGDQ N]LMKDDUXLWHUVWVOLMWYDVWHDQWLVOLSRSSHUYODNYDQJUPรฐ ($: '$: 9:$ $:$HQNHOYRXGLJHDFKWHUZLHOHQ GXEEHOHDFKWHUZLHOHQ YRRUZLHODDQGULMYLQJ DFKWHUZLHODDQGULMYLQJ 2UGHUQU     

2ULJQU 9)$ 9)$ 9)$ 9)% 9)% 9)& 9)' 9)) 9)+ 9),

0RGHO 1HPR 2XG%HUOLQJR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

/  / / / / / / / /

2UGHUQU 

2ULJQU 9).

0RGHO /RJDQ9$1

/ 

2UGHUQU      

2ULJQU 9)$ 9)$ 9)% 9). 9). 9)% 9)& 9)' 9)) 9)+ 9),

0RGHO )LRULQR 'REOR 'REOR 'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

/ / / / / / / / / / /

2UGHUQU     

2ULJQU 9)$ 9)% 9)' 9)' 9)) 9)) 9)* 9)* 9), 9),

2UGHUQU 

2ULJQU 9)+

0RGHO +

/ 

2UGHUQU    

2ULJQU 9)' 9)' 9)) 9)) 9)* 9)* 9)- 9)-

0RGHO 'DLO\'$: 'DLO\($: 'DLO\/'$: 'DLO\/($: 'DLO\/'$: 'DLO\($: 'DLO\'$: 'DLO\($:

/ / / / / / / / /

2UGHUQU 

2ULJQU 9)' 9))

0RGHO 0D[XV 0D[XV

/ / /

0RGHO &RQQHFW &RQQHFW 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW-80%2'$: 7UDQVLW-80%2($:

/ / / / / / / / / / /


ZZZYWFEH

2UGHUQU     

2ULJQU 9)& 9)( 9)) 9)' 9)* 9)* 9), 9), 9)- 9)-

0RGHO 9LWR 9LWR 9LWR 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU'$:

/ $ $ $ / / / / / / /

2UGHUQU   

2ULJQU 9). 9)& 9)( 9)' 9)) 9)+

0RGHO 19 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QVWHUVWDU ,QVWHUVWDU ,QVWHUVWDU

/ / / / / / /

2UGHUQU   

2ULJQU 9)$ 9)& 9)( 9)' 9)) 9)+

0RGHO &RPER 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR

/ / / / / /

2UGHUQU     

2ULJQU 9)$ 9)$ 9)$ 9)% 9)% 9)% 9)' 9)) 9)+ 9),

0RGHO 2XG3DUWQHU 3DUWQHU %LSSHU ([SHUW 3DUWQHU ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / /

2UGHUQU    

2ULJQU 9)$ 9)% 9)& 9)( 9)' 9)) 9)+

2UGHUQU 

2ULJQU 9)& 9)(

0RGHO +L$FH +L$FH

/ / /

2UGHUQU      

2ULJQU 9)$ 9)$ 9)& 9)( 9)' 9)* 9)* 9), 9), 9)- 9)-

0RGHO &DGG\ &DGG\0D[L 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 &UDIWHU($: &UDIWHU'$: &UDIWHU($: &UDIWHU'$: &UDIWHU'$: &UDIWHU($: &UDIWHU($:

/ / / / / / / / / / / /

0RGHO .DQJRR .DQJRR 7UDI¿F 7UDI¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU

/ / / / / / / /
9ORHUSODWHQ&/($1/,1( 'H&/($1/,1(YORHUSODDWLVVSHFLDDORQWZLNNHOGRPXLWHUVWVQHOHQ HHQYRXGLJWHUHLQLJHQ3ULPDJHVFKLNWYRRUGHYRHGLQJVVHFWRU ($: '$: 9:$ $:$HQNHOYRXGLJHDFKWHUZLHOHQ GXEEHOHDFKWHUZLHOHQ YRRUZLHODDQGULMYLQJ DFKWHUZLHODDQGULMYLQJ 2UGHUQU     

2ULJQU 9&$ 9&$ 9&+ 9&% 9&% 9&& 9&' 9&) 9&+ 9&,

0RGHO 1HPR 2XG%HUOLQJR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

/  / / / / / / / /

2UGHUQU 

2ULJQU 9&.

0RGHO /RJDQ9$1

/ 

2UGHUQU      

2ULJQU 9&$ 9&$ 9&% 9&. 9&. 9&% 9&& 9&' 9&) 9&+ 9&,

0RGHO )LRULQR 'REOR 'REOR 'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

/ / / / / / / / / / /

2UGHUQU     

2ULJQU 9&$ 9&% 9&' 9&' 9&) 9&) 9&* 9&* 9&, 9&,

2UGHUQU 

2ULJQU 9&+

0RGHO +

/ 

2UGHUQU    

2ULJQU 9&' 9&' 9&) 9&) 9&* 9&* 9&- 9&-

0RGHO 'DLO\'$: 'DLO\($: 'DLO\/'$: 'DLO\/($: 'DLO\/'$: 'DLO\($: 'DLO\'$: 'DLO\($:

/ / / / / / / / /

2UGHUQU 

2ULJQU 9&' 9&)

0RGHO 0D[XV 0D[XV

/ / /

0RGHO &RQQHFW &RQQHFW 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW-80%2'$: 7UDQVLW-80%2($:

/ / / / / / / / / / /


ZZZYWFEH

2UGHUQU     

2ULJQU 9&& 9&( 9&) 9&' 9&* 9&* 9&, 9&, 9&- 9&-

0RGHO 9LWR 9LWR 9LWR 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU($: 6SULQWHU'$: 6SULQWHU'$:

/ $ $ $ / / / / / / /

2UGHUQU   

2ULJQU 9&. 9&& 9&( 9&' 9&) 9&+

0RGHO 19 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QVWHUVWDU ,QVWHUVWDU ,QVWHUVWDU

/ / / / / / /

2UGHUQU   

2ULJQU 9&$ 9&& 9&( 9&' 9&) 9&+

0RGHO &RPER 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR

/ / / / / /

2UGHUQU     

2ULJQU 9&$ 9&$ 9&+ 9&& 9&% 9&& 9&' 9&) 9&+ 9&,

0RGHO 2XG3DUWQHU 3DUWQHU %LSSHU ([SHUW 3DUWQHU ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / /

2UGHUQU    

2ULJQU 9&$ 9&% 9&& 9&( 9&' 9&) 9&+

2UGHUQU 

2ULJQU 9&& 9&(

0RGHO +L$FH +L$FH

/ / /

2UGHUQU      

2ULJQU 9&$ 9&$ 9&& 9&( 9&- 9&' 9&* 9&* 9&, 9&, 9&-

0RGHO &DGG\ &DGG\0D[L 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 &UDIWHU($: &UDIWHU'$: &UDIWHU($: &UDIWHU'$: &UDIWHU'$: &UDIWHU($: &UDIWHU($:

/ / / / / / / / / / / /

0RGHO .DQJRR .DQJRR 7UDI多F 7UDI多F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU

/ / / / / / / /
'$.'5$*(56

*HDQRGLVHHUGH DOXPLQLXPSUR¿HOHQ /LFKW HQ PRGXODLU .DQ YRRU]LHQ ZRU GHQYDQHHQORRSYODN(HQODGGHUNDQ JHPRQWHHUG ZRUGHQ RS GH DFKWHUGHXU RI JHwQWHJUHHUG LQ GH GDNGUDJHU /DDG URO OHYHUEDDU LQ YHUVFKLOOHQGH EUHHGWHV %LM EHVWHOOLQJ ZLO VWHHGV YHUPHOGHQ RI GH RULJLQHOH GDNUDLOV DI IDEULHN ]LMQ JH PRQWHHUG
ZZZYWFEH

/RRSURO

*HwQWHJUHHUGHODGGHU
2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

         

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

1HPR 1HPR 1HPRPHWNRIIHUNOHS %HUOLQJRPHWNRIIHUNOHS %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\PHWNRIIHUNOHS -XPS\ -XPS\PHWNRIIHUNOHS -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

  / / / / / / / / / / / / / / /

  + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

         

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

%LSSHU %LSSHU %LSSHUPHWNRIIHUNOHS 3DUWQHUPHWNRIIHUNOHS 3DUWQHU 3DUWQHU ([SHUWPHWNRIIHUNOHS ([SHUW ([SHUWPHWNRIIHUNOHS ([SHUW ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

  / / / / / / / / / / / / / / / /

  + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

          

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

9LWRPHWNRIIHUNOHS 9LWRPHWGHXUHQ 9LWRPHWGHXUHQ 9LWRPHWNRIIHUNOHS 9LWRPHWGHXUHQ 9LWRPHWNRIIHUNOHS 9LWRPHWGHXUHQ 9LWRPHWGHXUHQ 9LWRPHWNRIIHUNOHS 9LWRPHWGHXUHQ 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

    + + + + + + + + + + +

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

          

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

)LRULQR )LRULQR )LRULQRPHWNRIIHUNOHS 'REOR 'REOR 'REORPHWNRIIHUNOHS 'REOR 'REOR 6FXGRPHWNRIIHUNOHS 6FXGR 6FXGRPHWNRIIHUNOHS 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

  / / / / / / / / / / / / / / / / /

  + + + + + + + + + + + + + + + + +

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

2UGHUQU 2ULJQU

0RGHO

/

+

7UDQVLW&RQQHFWPHWNRIIHUNOHS 7UDQVLW&RQQHFW 7UDQVLW&RQQHFW 7UDQVLW&RQQHFW 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSVWHXQ 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSVWHXQ 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSVWHXQ 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSVWHXQ 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSVWHXQ 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSVWHXQ 7UDQVLWRSUDLO 7UDQVLWRSUDLO

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + +       

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

         

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

         

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\Pñ 'DLO\ 'DLO\ %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [


ZZZYWFEH

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

        

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

&RPERPHWNRIIHUNOHS &RPER &RPER 9LYDUR 9LYDURPHWNRIIHUNOHS 9LYDURPHWNRIIHUNOHS 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR

/ / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

          

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

&DGG\PHWNRIIHUNOHS &DGG\ &DGG\ &DGG\PHWNRIIHUNOHS &DGG\ &DGG\ 7UDQVSRUWHU 7UDQVSRUWHU 7UDQVSRUWHU 7UDQVSRUWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

     + + + + + + + + + + +

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

         

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

.XELVWDUPHWNRIIHUNOHS .XELVWDU .XELVWDU .XELVWDUPHWNRIIHUNOHS .XELVWDU .XELVWDU 3ULPDVWDUPHWNRIIHUNOHS 3ULPDVWDUPHWNRIIHUNOHS 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

   + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU 2ULJQU          

,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03

0RGHO

/

+

.DQJRR([SUHVVPHWNRIIHUNOHS .DQJRR([SUHVV .DQJRR([SUHVV .DQJRR([SUHVVPHWNRIIHUNOHS .DQJRR([SUHVV .DQJRR([SUHVV 7UDI¿FPHWNRIIHUNOHS 7UDI¿F 7UDI¿F 7UDI¿F 7UDI¿FPHWNRIIHUNOHS 7UDI¿F 7UD¿F 7UD¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

   + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

/

+

 

,03 ,03

/9'0D[XV /9'0D[XV

/ /

 

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

$IP O[K

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

$IP O[K

PP [ [

$&&(662,5(69225'$.'5$*(56 6\QFUR/$''(5*HwQWHJUHHUGHODGGHUHQODGGHURSDFKWHUGHXUYRRU GDNGUDJHU 2UGHUQU  

2ULJQU /$''(5 /$''(5 /$''(5 /$''(5

7\SH JHPRQWHHUGRSDFKWHUGHXU +JHLQWHJUHHUG +JHLQWHJUHHUG +JHLQWHJUHHUG

6\QFUR/2239/RRSYODNYRRUGDNGUDJHU 2UGHUQU

2ULJQU/2239

%UHHGWH PP 

6\QFUR/$'52//DDGUROYRRUGDNGUDJHU 2UGHUQU

2ULJQU

     

/$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/ /$'52/

/HQJWH PP     
=,-:$1'(1 ,1+287002)00.8167672)33*(3(5)25((5' $/80,1,802),1*(75$$1'$/80,1,80 *HSHUIRUHHUGDOXPLQLXP[8JDWHQJHVFKLNWYRRUKDNHQ ]LHSDJ

*HWUDDQGDOXPLQLXP

+RXWPP

.XQVWVWRI33 


ZZZYWFEH

$OXPLQLXPJHSHUIRUHHUGH]LMZDQGHQ 2UGHUQU 

2ULJQU =:$/80

*HSHUIRUHHUGHRIJHWUDDQGHDOXPLQLXPZDQGHQKHEEHQWDOYDQYRRU GHOHQ$OXPLQLXPLVHHQXLWHUVWOLFKWGRFKGXXU]DDPHQVWHYLJPDWHULDDO 2QGHUKRXGVYULHQGHOLMNQHWHQPRRL]RGDW8ZEHGULMIVYRHUWXLJ]ppU SURIHVVLRQHHO RYHU NRPW ELM 8Z NODQWHQ 'H ]LMZDQGHQ LQ JHSHUIR UHHUGDOXPLQLXPNDQ8JHEUXLNHQYRRUKHWEHYHVWLJHQYDQKDNHQHQ PDWHULDDOKRXGHUVRPVOHXWHOVVFKURHYHQGUDDLHUVHQ]WHEHYHVWL JHQDDQGHZDQG *HWUDDQGHDOXPLQLXPLVGDQZHHULGHDDODOVDQWLVOLSYORHUYRRUKHW ]ZDDUGHUHZHUN(HQYRXGLJWHUHLQLJHQ]HOIVPHWHHQKRJHGUXNUHL QLJHU0RRLSUDNWLVFKHQELM]RQGHUGXXU]DDPEHQDGHUWGH]HZDQG HQYORHUEHVFKHUPLQJGHSHUIHFWLH

+RXWHQODWWHQ]LMZDQGHQ 2UGHUQU 

2ULJQU =:+2%0
=LMZDQGHQYRRUEHVWHOZDJHQVXLWJHYRHUGLQKRRJZDDUGLJPXOWLSOH[ YDQPP0DFKLQDDOJHVQHGHQYROJHQVPRGHO *HOHYHUGLQNLWPHWEHNOHGLQJYDQGH]LMGHXUHQDFKWHUGHXUHQ 9:$ YRRUZLHODDQGULMYLQJ $:$ DFKWHUZLHODDQGULMYLQJ2UGHUQU       

2ULJQU =:+$ =:+$ =:+% =:+% =:+& =:+& =:+' =:+) =:+) =:++ =:++ =:+, =:+,

0RGHO 1HPR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

/ / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU        

2ULJQU =:+$ =:+$ =:+% =:+& =:+& =:+% =:+& =:+& =:+' =:+) =:+) =:++ =:++ =:+, =:+,

0RGHO )LRULQR 2XG'REOR 2XG'REOR 'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

/ / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU       

2ULJQU =:+$ =:+$ =:+% =:+% =:+& =:+& =:+' =:+) =:+) =:++ =:++ =:+, =:+,

0RGHO %LSSHU 3DUWQHU 3DUWQHU ([SHUW ([SHUW ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU         

2ULJQU =:+$ =:+% =:+' =:+' =:+' =:+' =:+) =:+) =:+) =:+) =:+) =:+) =:+* =:+* =:+, =:+* =:+*

0RGHO &RQQHFW &RQQHFW 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW-XPER 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU      

2ULJQU =:+& =:+( =:+) =:+' =:+' =:+* =:+* =:+* =:+, =:+, =:+- =:+-

0RGHO 9LWR$ 9LWR$ 9LWR$ 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU

/  / / / / / / / / /

+  + + + + + + + + +

2UGHUQU    

2ULJQU =:+' =:+' =:+) =:+) =:+* =:+* =:+- =:+-

0RGHO 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\

/ / / / / / / / /

+ + + + + + + + +


ZZZYWFEH

2UGHUQU           

2ULJQU =:+$ =:+& =:+& =:+( =:+( =:+' =:+' =:+) =:+) =:++ =:++ =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0

0RGHO &RPER 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR$:$ 0RYDQR9:$ 0RYDQR$:$ 0RYDQR9:$ 0RYDQR$:$ 0RYDQR$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU           

2ULJQU =:+. =:+& =:+& =:+( =:+( =:+' =:+' =:+) =:+) =:++ =:++ =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0

0RGHO 19 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU9:$ ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU9:$ ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU        

2ULJQU =:+$ =:+$ =:+& =:+& =:+( =:+( =:+( =:+' =:+' =:+* =:+* =:+* =:+, =:+, =:+- =:+-

0RGHO &DGG\ &DGG\0D[L 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU           

2ULJQU =:+$ =:+% =:+& =:+& =:+( =:+( =:+' =:+' =:+) =:+) =:++ =:++ =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0 =:+0

0RGHO .DQJRR .DQJRR 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU$:$ 0DVWHU9:$ 0DVWHU$:$ 0DVWHU9:$ 0DVWHU$:$ 0DVWHU$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU 

2ULJQU =:++

0RGHO /RJDQ9$1

/ 

+ 

2UGHUQU 

2ULJQU =:+& =:+(

0RGHO +L$FH +L$FH

/ / /

+ + +

2UGHUQU   

2ULJQU =:+' =:+' =:+) =:+) =:+)

0RGHO 0D[XV 0D[XV 0D[XV 0D[XV 0D[XV

/ / / / / /

+ + + + + +
=LMZDQGHQYRRUEHVWHOZDJHQVXLWJHYRHUGLQKRRJZDDUGLJPXOWLSOH[ YDQPP0DFKLQDDOJHVQHGHQYROJHQVPRGHO *HOHYHUGLQNLWPHWEHNOHGLQJYDQGH]LMGHXUHQDFKWHUGHXUHQ 9:$ YRRUZLHODDQGULMYLQJ $:$ DFKWHUZLHODDQGULMYLQJ2UGHUQU       

2ULJQU =:'$ =:'$ =:'% =:'% =:'& =:'& =:'' =:') =:') =:'+ =:'+ =:', =:',

0RGHO 1HPR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

/ / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU        

2ULJQU =:'$ =:'$ =:'% =:'& =:'& =:'% =:'& =:'& =:'' =:') =:') =:'+ =:'+ =:', =:',

0RGHO )LRULQR 2XG'REOR 2XG'REOR 'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

/ / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU       

2ULJQU =:'$ =:'$ =:'% =:'% =:'& =:'& =:'' =:') =:') =:'+ =:'+ =:', =:',

0RGHO %LSSHU 3DUWQHU 3DUWQHU ([SHUW ([SHUW ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU         

2ULJQU =:'$ =:'% =:'' =:'' =:'' =:'' =:') =:') =:') =:') =:') =:') =:'* =:'* =:', =:'* =:'*

0RGHO &RQQHFW &RQQHFW 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW-XPER 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU      

2ULJQU =:'& =:'( =:') =:'' =:'' =:'* =:'* =:'* =:', =:', =:'- =:'-

0RGHO 9LWR$ 9LWR$ 9LWR$ 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU

/  / / / / / / / / /

+  + + + + + + + + +

2UGHUQU    

2ULJQU =:'' =:'' =:') =:') =:'* =:'* =:'- =:'-

0RGHO 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\

/ / / / / / / / /

+ + + + + + + + +


ZZZYWFIUDQFHIU

2UGHUQU           

2ULJQU =:'+ =:'& =:'& =:'( =:'( =:'' =:'' =:') =:') =:'+ =:'+ =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0

0RGHO &RPER 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR$:$ 0RYDQR9:$ 0RYDQR$:$ 0RYDQR9:$ 0RYDQR$:$ 0RYDQR$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU           

2ULJQU =:+. =:'& =:'& =:'( =:'( =:'' =:'' =:') =:') =:'+ =:'+ =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0

0RGHO 19 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU9:$ ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU9:$ ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU        

2ULJQU =:'$ =:'& =:'& =:'( =:'( =:'( =:'' =:'' =:'* =:'* =:'* =:', =:', =:'- =:'-

0RGHO &DGG\0D[L 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU

/ / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU           

2ULJQU =:'$ =:'% =:'& =:'& =:'( =:'( =:'' =:'' =:') =:') =:'+ =:'+ =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0 =:'0

0RGHO .DQJRR .DQJRR 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU$:$ 0DVWHU9:$ 0DVWHU$:$ 0DVWHU9:$ 0DVWHU$:$ 0DVWHU$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU 

2ULJQU =:'+

0RGHO /RJDQ9$1

/ 

+ 

2UGHUQU 

2ULJQU =:'& =:'&

0RGHO +L$FH +L$FH

/ / /

+ + +

2UGHUQU   

2ULJQU =:'' =:'' =:') =:') =:')

0RGHO 0D[XV 0D[XV 0D[XV 0D[XV 0D[XV

/ / / / / /

+ + + + + +
=LMZDQGHQYRRUEHVWHOZDJHQVXLWJHYRHUGLQKRRJZDDUGLJSRO\SURS\ OHHQYDQPP,GHDDOYRRUWUDQVSRUWYDQYRHGLQJVZDUHQ 6QHOHQHHQYRXGLJUHLQLJEDDURRNPHWKRJHGUXNVSXLW *HOHYHUGLQNLWPHWEHNOHGLQJYDQGH]LMGHXUHQDFKWHUGHXUHQ 9:$ YRRUZLHODDQGULMYLQJ $:$ DFKWHUZLHODDQGULMYLQJ2UGHUQU       

2ULJQU =:3$ =:3$ =:3% =:3% =:3& =:3& =:3' =:3) =:3) =:3+ =:3+ =:3, =:3,

0RGHO 1HPR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

/ / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU        

2ULJQU =:3$ =:3$ =:3% =:3& =:3& =:3% =:3& =:3& =:3' =:3) =:3) =:3+ =:3+ =:3, =:3,

0RGHO )LRULQR 2XG'REOR 2XG'REOR 'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

/ / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU       

2ULJQU =:3$ =:3$ =:3% =:3% =:3& =:3& =:3' =:3) =:3) =:3+ =:3+ =:3, =:3,

0RGHO %LSSHU 3DUWQHU 3DUWQHU ([SHUW ([SHUW ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

/ / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU         

2ULJQU =:3$ =:3% =:3' =:3' =:3' =:3' =:3) =:3) =:3) =:3) =:3) =:3) =:3* =:3* =:3, =:3* =:3*

0RGHO &RQQHFW &RQQHFW 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$ 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW-XPER 7UDQVLW9:$ 7UDQVLW$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU      

2ULJQU =:3& =:3( =:3) =:3' =:3' =:3* =:3* =:3* =:3, =:3, =:3- =:3-

0RGHO 9LWR$ 9LWR$ 9LWR$ 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU

/  / / / / / / / / /

+  + + + + + + + + +

2UGHUQU    

2ULJQU =:3' =:3' =:3) =:3) =:3* =:3* =:3- =:3-

0RGHO 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\

/ / / / / / / / /

+ + + + + + + + +


ZZZYWFIUDQFHIU

2UGHUQU           

2ULJQU =:3+ =:3& =:3& =:3( =:3( =:30 =:30 =:30 =:30 =:30 =:30 =:3' =:30 =:3' =:30 =:3) =:30 =:3) =:30 =:3+ =:3+

0RGHO &RPER 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR$:$ 0RYDQR9:$ 0RYDQR$:$ 0RYDQR9:$ 0RYDQR$:$ 0RYDQR$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU           

2ULJQU =:3. =:3& =:3& =:3( =:3( =:30 =:30 =:30 =:30 =:30 =:30 =:3' =:30 =:3' =:30 =:3) =:30 =:3) =:30 =:3+ =:3+

0RGHO 19 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU9:$ ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU9:$ ,QWHUVWDU$:$ ,QWHUVWDU$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU        

2ULJQU =:3$ =:3& =:3& =:3( =:3( =:3( =:3' =:3' =:3* =:3* =:3* =:3, =:3, =:3- =:3-

0RGHO &DGG\0D[L 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 7UDQVSRUWHU7 &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU

/ / / / / / / / / / / / / / / /

+ + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU           

2ULJQU =:3$ =:3% =:3& =:3& =:3( =:3( =:30 =:30 =:30 =:30 =:30 =:30 =:3' =:30 =:3' =:30 =:3) =:30 =:3) =:30 =:3+ =:3+

0RGHO .DQJRR .DQJRR 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU$:$ 0DVWHU9:$ 0DVWHU$:$ 0DVWHU9:$ 0DVWHU$:$ 0DVWHU$:$

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

+  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2UGHUQU 

2ULJQU =:3+

0RGHO /RJDQ9$1

/ 

+ 

2UGHUQU 

2ULJQU =:3& =:3&

0RGHO +L$FH +L$FH

/ / /

+ + +

2UGHUQU   

2ULJQU =:3' =:3' =:3) =:3) =:3)

0RGHO 0D[XV 0D[XV 0D[XV 0D[XV 0D[XV

/ / / / / /

+ + + + + +
/$''(5+28'(56 .$17(/%$5(+28'(569225/$''(56 /$''(5+28'(560(7*(9((5''$$/6<67((0

'H6\QFUR6\VWHHPGUDJHUVYRRUODGGHUVHQGH DOOHVGUDJHUV VWDDQ WRH PDWHULDOHQ HQ ODGGHUV HHQYRXGLJRSKHWGDNYDQKHWYRHUWXLJWHODGHQ =H]LMQXLW]HHUOLFKWHHQZHHUEHVWHQGLJHPDWHULD OHQYHUYDDUGLJGDOXPLQLXP596UXEEHU 'DQN]LM KHW ODDGORVV\VWHHP DDQ GH DFKWHU]LMGH YHUPLMGWXSRWHQWLHHOJHYDDUOLMNHVLWXDWLHVDDQGH VWUDDWNDQW

/$''(5+28'(569225 0217$*(%,11(1.$17

(FRQRPLVFKHHQYRXGLJHODGGHUKRXGHU 2PYDW EDUDLO0 UDLO(7+PP

3%/6-6 VMRUEDQGPP

JHSORRLG8EHYHVWLGDDQKHWGDN 2UGHUQU 2ULJQU /$',17(&2


ZZZYWFEH /$''(5+28'(567<3((5*2 =:$$502'(/

/$''(5+28'(567<3((5*2 0(',8002'(/

'HWDLOV]LHZZZYWFEH
*/$65$67(/(1

'HSHUIHFWHRSORVVLQJYRRUKHWWUDQVSRU WHUHQYDQJODVSODWHQUDPHQGHXUHQHQ DQGHUH YROXPLQHX]H JRHGHUHQ DDQ GH EXLWHQ]LMGH YDQ XZ EHVWHOZDJHQ 9HU YDDUGLJGXLWKRRJZDDUGLJJHDQRGLVHHUG DOXPLQLXPSUR¿HOHQ/LFKWVWHUNHQPR GXODLU 9HUVWHOEDUH UXEEHUHQ VWRRWNXV VHQV YRRU YHLOLJ YHUDQNHUHQ YDQ GH OD GLQJ 


ZZZYWFEH
6\QFUR*/$65$OXPLQLXPJODVUDVWHHOLQFRPELQDWLHPHW596 LQR[ 8LWJHUXVWPHWHHQ¿[DWLHV\VWHHPYROJHQVPRGHO+HW97&JODVUDV WHHOLVHHQXLWVWHNHQGZHUNLQVWUXPHQW'HPRGXODLUHFRQVWUXFWLH HQGHVWHUNWH]LMQGHEHVWHWURHYHQ9RRU]LHQRPRSHONPRGHOWH NXQQHQPRQWHUHQ 2UGHUQU +HWJODVUDVWHHOZRUGWVWHHGVJHOHYHUGPHWNOHPVWRNNHQHQXLWJH UXVWPHWHHQVWRRWUXEEHURSDOOHSUR¿HOHQ *HOLHYHELMEHVWHOOLQJWHYHUPHOGHQRIKHWJODVUDVWHHOYRRUGH)UDQVH  RI%HOJLVFKHPDUNWEHVWHPGLVJH]LHQYHUVFKLOLQZHWJHYLQJ     

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMYLQJ

      

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

3DUWQHU 3DUWQHU ([SHUW ([SHUW ([SHUW %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU %R[HU

6+/ 6+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ /+/ /+/ ;/+/ ;/+/ ;/+/ ;/+/

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

+

   

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

9LWR 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU 6SULQWHU

0+/// 0+/ 0+/ /+/ /+/ ;;/+/ ;;/+/

 + + + + + +

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY + LQJ

    */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\ 'DLO\

0+/ 0+/ /+/ /+/ ;/+/ ;/+/ ;;/+/ ;;/+/

+ $IP O[E

PP [ [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [ + [

+ + + + + + + +

$IP O [E

PP [ [ [ [ [ [ [

$IP O[E

PP [ [ [ [ [ [ [ [

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

+

$IP O[E

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

%HUOLQJR %HUOLQJR %HUOLQJR -XPS\ -XPS\ -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU -XPSHU

6+/ 6+/ 0+/ 0+/ 0+/+ 0+/ /+/ /+/ ;/+/ ;/+/ ;/+/ ;/+/

 + + + + + + + + + +

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

      

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

'REOR 'REOR 6FXGR 6FXGR 6FXGR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR 'XFDWR

6+/ 6+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ /+/ /+/ ;/+/ ;/+/ ;/+/ ;/+/

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

    

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

&RQQHFW 7UDQVLW 7UDQVLW 7UDQVLW 7UDQVLW 7UDQVLW 7UDQVLW 7UDQVLW 7UDQVLW

6+/ / 0+/ 0+/ /+/ /+/ /+/ /+/ /+/ ;/+/

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

+

$IP O[E

     

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

&RPER 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 9LYDUR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR 0RYDQR

6+ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ /+/ ;/+/ ;/+/

 + + + + + + + + +

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

+ $IP O[E

 + + + + + + + + + +

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

+ $IP O[E

 + + + + + + + +

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [


ZZZYWFEH

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

+

$IP O[E

PP [ [ [ [ [ [ [ [

    

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

&DGG\ 7 &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU &UDIWHU

6+/ / 0+/ / 0+/ 0+/ /+/ /+/ ;/+/ ;;/+/

 + + + + + +

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

+

$IP O[E

     

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

.DQJRR .DQJRR 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 7UD¿F 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU 0DVWHU

6+/ 6+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ /+/ ;/+/ ;/+/

 + + + + + + + + +

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

2UGHUQU

2ULJQU

0RGHO

2PVFKULMY LQJ

+

$IP O[E

     

*/$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65 */$65

.XELVWDU .XELVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU 3ULPDVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU ,QWHUVWDU

6+/ 6+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ 0+/ /+/ ;/+/ ;/+/

 + + + + + + + + +

PP [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

$&&(662,5(69225*/$65$67(/(1 6\QFUR*/$67+RUL]RQWDOHEDDUYRRUJODVUDVWHOHQ 2UGHUQU  

2ULJQU */$65 */$65 */$65

7\SH + + +

6\QFUR*/$67505XEEHUYRRUSUR¿HOHQ*HOHYHUGSHUPHWHU 2UGHUQU 

2ULJQU */$6750
/$$'%58**(1(1235,-3/$7(1 'HWDLOV]LHZZZYWFEH 5HFKWPRGHOXLWSORRLEDDULQGHOHQ &DSNJ /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHPP

=ZHQNEDDUPRGHOXLWSORRLEDDULQGHOHQ &DSYDQWRWNJ /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHYDQWRWPP

&DSYDQWRWNJ /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHYDQWRWPP

+HWGRRU97&JHEUXLNWH6\QFUR6\VWHP KHHIWGHFUDVKWHVWELM789.UDIWKDUWWH .HXOHQ EULOMDQW GRRUVWDDQ HQ YROGRHW YROOHGLJDDQGHULFKWOLMQ(&(5HHQ IURQWDOH VWRRWWHVW WHJHQ HHQ QLHW RP YRUPEDUHEDUULqUH+LHUELMZHUGGHVQHO KHLGYDQGHFUDVKWHVWYHUKRRJGYDQ NPKWRWNPK 9ROJHQVKHWUDSSRUWKHHIWKHWPDWHULDDO ]LFK YHUYRUPG PDDU ]RQGHU GDW HU JH YDDUOLMNH VLWXDWLHV YRRU GH SDVVDJLHUV RQWVWRQGHQ ZHJHQV ORVNRPHQ YDQ RQ GHUGHOHQ 97&JDUDQGHHUW8YDQGDDJHQLQGHWRH NRPVWHHQRSWLPDOHYHLOLJKHLGVWHFKQLHN
ZZZYWFEH &DSNJ /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHPP

&DSNJ /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHYDQWRWPP

&DSYDQWRWNJSDDU /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHPP

&DSYDQWRWNJSDDU /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHYDQWRWPP

&DSYDQWRWNJSDDU /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHYDQWRWPP

&DSYDQWRWNJSDDU /HQJWHYDQWRWPP %UHHGWHPP
,1%28:.,76

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&67 [[=HOIWHPRQWHUHQLQXZEHVWHOZDJHQ*HOH YHUGPHWHHQYRRUJHPRQWHHUGH¿[DWLHNLW *H]LHQGHJURWHGLYHUVLWHLWLQEHVWHOZDJHQVLV KHWVWHUNDDQJHZH]HQGDWXELMEHVWHOOLQJKHW PHUNHQW\SHEHVWHOZDJHQRSJHHIW 

 PP

PP

 97&67 [[

PP

 97&67 [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&67 [[ 

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&67 [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
ZZZYWFEH2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&67 [[

PP

 97&67 [[

PP

 97&67% [[

 PP

PP

 97&67 [[ 

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&67 [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
PP

 97&67% [[

PP

 97&67% [[

PP

 97&67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
ZZZYWFEH

PP

 97&67% [[

PP

 97&67% [[

PP

 97&$/67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

PP

 97&67% [[ 

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

 PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&$/67 [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
PP

 97&$/67 [[

PP

 97&$/ [[

PP

 97&$/67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&$/67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&$/67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
ZZZYWFEH

PP

 97&$/ [[

PP

 97&$/ [[

PP

 97&$/ [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&$/67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&$/67% [[ PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
PP

 97&$/67% [[

PP

 97&$/67% [[

PP

 97&$/67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&$/ [[ PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP

PP

 97&$/ [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP
ZZZYWFEH2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&./ [[

PP

 97&./ [[

PP

 97&./ [[

LQFONRIIHUV= PP

PP

 97&./67% [[

LQFONRIIHUV=2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP

LQFONRIIHUV=

PP

 97&./67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP


2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&./67% [[

PP

 97&./67% [[

PP

 97&./67% [[

LQFONRIIHUV= PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&./ [[ 

LQFONRIIHUV= PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&./ [[

LQFONRIIHUV= 

 PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP
ZZZYWFEH2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&./ [[

PP

 97&./ [[

PP

 97&./ [[

LQFONRIIHUV= PP

PP

 97&./67% [[

LQFONRIIHUV=2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= 

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

LQFONRIIHUV= PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&./67% [[PP

LQFONRIIHUV= PP
2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&./67% [[

PP

 97&$67% [[

LQFONRIIHUV=

PP

 97&./67% [[

 PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&./ [[

LQFONRIIHUV= 

 PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP

PP

 97&$ [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV=

 PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PPLQFONRIIHUV=


ZZZYWFEH2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&$%67 [[

PP

 97&$67 [[

PP

 97&$67 [[

LQFONRIIHUV= PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&$%% [[ 

LQFONRIIHUV= 

 PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV=

 PP

LQFONRIIHUV=

PP

 97&$67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV=

 PP
2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G

PP

 97&$%% [[

PP

 97&$67% [[

LQFONRIIHUV=

PP

 97&$67% [[

 PP

PP

 97&$%67 [[

LQFONRIIHUV=2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP

LQFONRIIHUV=

PP

 97&$67 [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[G PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP
ZZZYWFEH2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&$67 [[

PP

 97&$%67 [[

PP

 97&$67 [[

LQFONRIIHUV= PP

2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GPP

 97&$67% [[

LQFONRIIHUV= PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV=

 PP

PP

 97&$%67% [[2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV=

 PP2UGHUQU 2ULJQU $IPHWLQJHQ E[K[GLQFONRIIHUV= PP
,15,&+7,1*(1 9225(/(.75,&,(16'2027,&$(1 $/$50,167$//$7(856

(OHNWULFLHQV YRUPHQ HHQ EHODQJULMNH GRHOJURHS NDEHOV NDEHOJRWHQ VWHN NHUV FRQWDFWGR]HQ YHUOLFKWLQJ EXL]HQ ODGGHUVHHQRYHU]LFKWHOLMNHHQYHLOLJH LQULFKWLQJLVYDQJURRWEHODQJ 97&KHHIWRQGHUGHOHQHQLQULFKWLQJVV\V WHPHQGLHYRRUGH]HVSHFL¿HNHSUREOH PHQHHQJHSDVWHRSORVVLQJELHGHQ +LHUQDDVW YLQGW X HQNHOH YRRUEHHOGHQ WHULOOXVWUDWLHGHPRJHOLMNKHGHQ]LMQHFK WHURQEHSHUNW&RQWDFWHHUHHQ97&DG YLVHXUKLM]DOXYULMEOLMYHQGHHQYRRUVWHO XLWZHUNHQ FRQIRUP XZ QRGHQ HQ ZHQ VHQ
ZZZYWFEH

´

21=(0('(:(5.(56%(6&+,..(1'$1.=,-97& 29(5((1+$1',*23%(5*6<67((0 $/+810$7(5,$$/+(()7(5=,-19$67(3/$$76 =2'$7'(:$*(1(5$/7,-'1(7-(68,7=,(7

/XF9\QFNH]DDNYRHGHUYDQHHQGRPRWLFDEHGULMIWH5RHVHODUH % 

µ
,15,&+7,1*(1 9225.2(/7(&+1,(.6$1,7$,59(5:$50,1* (1/22'*,(7(56%5$1&+(

0RWLYDWLH HQ ZHUNYROGRHQLQJ EHJLQQHQ ELMHHQJRHGHYROOHGLJHHQEHVFKLNEDUH XLWUXVWLQJ 0DWHULDOHQ RQGHUGHOHQ HQ JHUHHG VFKDSSHQ PRHWHQ ELQQHQ KDQGEHUHLN ]LMQ VQHO HQ YORW WRHJDQNHOLMN 0HW HHQ SURIHVVLRQHOH HQ ZHOGRRUGDFKWH LQULFK WLQJLVDOOHVRYHU]LFKWHOLMNHQYHLOLJRSJH ERUJHQ 97&ELHGWXHHQRSORVVLQJRSPDDWYDQ YORHUHQ]LMZDQGEHNOHGLQJWRWHHQYROOH GLJHLQULFKWLQJYDQXZEHGULMIVZDJHQ +LHUQDDVW YLQGW X HQNHOH YRRUEHHOGHQ WHULOOXVWUDWLHGHPRJHOLMNKHGHQ]LMQHFK WHURQEHSHUNW&RQWDFWHHUHHQ97&DG YLVHXUKLM]DOXYULMEOLMYHQGHHQYRRUVWHO XLWZHUNHQ FRQIRUP XZ QRGHQ HQ ZHQ VHQ
ZZZYWFEH

´ 21=(%('5,-)6:$*(16=,(1(518 ((13$.352)(66,21(/(58,7

=(=,-12169,6,7(.$$57-(23'(:(*

)UDQFRLV:DOODHUWORRGJLHWHUWH&DODLV )

µ
,15,&+7,1*(1 922521'(5+28'67(&+1,&, (1'(3$11$*(',(167(1

6HUYLFHPHGHZHUNHUV GHSDQQDJHGLHQ VWHQ WHFKQLFL LQWHUYHQWLHWHDPV VQHOOH HQDFFXUDWHWXVVHQNRPVWHQYHUJHQVSH FLDOHRSORVVLQJHQ $OOHV GLHQW ]LMQ YDVWH SODDWV WH KHEEHQ HQ GDDUHQERYHQ RYHU]LFKWHOLMN HQ YHLOLJ WH]LMQRSJHERUJHQRPQLHWQRGHORRVWLMG WHYHUOLH]HQ3URIHVVLRQDOLVPHEHJLQWLQ GHPRELHOHZHUNSODDWV ,QULFKWLQJLVKLHUPDDWZHUN2SORVVLQJHQ YHUJHQELM]RQGHUHFUHDWLYLWHLW([SHUWLVH LVHHQRQPLVEDUHOHLGUDDGELMKHW]RHNHQ QDDUGHPHHVWJHVFKLNWHRSORVVLQJ3UR IHVVLRQDOV]RHNHQSURIHVVLRQDOVHQYLQ GHQLQ97&HHQJHVFKLNWHSDUWQHU +LHUQDDVW YLQGW X HQNHOH YRRUEHHOGHQ WHULOOXVWUDWLHGHPRJHOLMNKHGHQ]LMQHFK WHURQEHSHUNW&RQWDFWHHUHHQ97&DG YLVHXUKLM]DOXYULMEOLMYHQGHHQYRRUVWHO XLWZHUNHQ FRQIRUP XZ QRGHQ HQ ZHQ VHQ
ZZZYWFEH

´

%(/$1*5,-.,121=(%5$1&+(,67,0( 0$1$*(0(17'225+(729(5=,&+7(/,-.5(..(1 6<67((063$5(121=(0(16(1+((/9((/7,-'

µ

*XLGR'XERLV]DDNYRHGHUYDQHHQGHSDQQDJHGLHQVWWH*HQW %
,15,&+7,1*(1

9225$$11(0(56(1$)%28:%('5,-9(1

$DQQHPHUV ZRUGHQ KHHO YDDN JHFRQ IURQWHHUGPHWELM]RQGHUHVLWXDWLHVRSGH ERXZSODDWV HQ FRPSOH[H ZHUIRPVWDQ GLJKHGHQ 'H]H YHUHLV HQ FUHDWLYLWHLW Ã&#x20AC;H[LELOLWHLW HQ YRRUDO HHQ JRHGH RUJDQL VDWLH (HQ SURIHVVLRQHOH HQ JRHG GRRUGDFKWH LQULFKWLQJ YDQ KHW EHGULMIVYRHUWXLJ KHOSW GHDDQQHPHUKLHUDOHHQKHHOHLQGRSGH JRHGH ZHJ ER[HQNRIIHUV ODGHQ*H EUXLNVNODUHPDWHULDOHQHQJHUHHGVFKDS SHQEHYLQGHQ]LFKVWHHGVELQQHQKDQG EHUHLNRYHU]LFKWHOLMNHQYRRUDOYHLOLJPHW EHKRXGYDQHHQPD[LPDOHODDGUXLPWH 9HLOLJKHLG YDQ GH EHVWXXUGHU HQ EH VFKHUPLQJ YDQ GH ODGLQJ VWDDQ KLHUELM YDQ]HOIVSUHNHQG YRRURS ELM]RQGHUH DDQGDFKWJDDWGDQRRNXLWQDDUPRQWD JHUDLOV VMRUEDQGHQ HQ DQGHUH EHYHVWL JLQJVWHFKQLHNHQ 2Q]H 97&DGYLVHXUV EHVFKLNNHQ KLHU RYHU HHQ UXLPH H[SHUWLVH HQ HHQ VFDOD DDQ RSORVVLQJVPRJHOLMNKHGHQ FRQWDF WHHU KHQ YULMEOLMYHQG YRRU HHQ DIVSUDDN HQGHPR
ZZZYWFEH

´

6,1'6'(,15,&+7,1*9$10,-1%('5,-)692(578,* +(%,.+((/:$7.267(1%(63$$5''225((1 %(7(5672&.%(+((5(1+(79(50,-'(19$1 1877(/2=(5,77(1

7KLHUU\0DUWLQDDQQHPHUWH$PLHQV )

µ
www.vtc.be

/HYHQG:DWHUODDQ

%0RHVNURHQ

LQIR#YWFEH

7

98%DUW9\QFNLHU%0RHVNURHQ

97&%(/*,ÊEYED9HUERGHQRSGHRSHQEDUHZHJWHJRRLHQ 5HI97&&$71/

VTC Cataloog NL  
VTC Cataloog NL  

VTC Cataloog NL