Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra : Funda de móvil b. Incubado a 20ºC durante 24hrs c. Presenza de turbidez: Si

Homoxénea: si

d. Presenza de floculacións: Si e. Presenza de sedimentos/posos: Non f.

Presenza de película superficial: Non

g. Cambiou a cor do medio? Non. En caso afirmativo: Cor do medio logo da incubación: ____________________________________________

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada morfoloxía diferente).

Mostra:Fun da de móvil

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número mucinaginoso enteiro aisladas Blanco millones tirando a Puntiformes gris y de medio milimitro

Incubación: 20ºC 24hrs

Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai crecemento bacteriano? Cando esta turvio e cambia de color.


2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos bacterias ten? ¿Por que o sabes? Depende del color, tamaño.. 3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. Si, porque quedan pegados no agar nutritivo. 4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os líquidos? Nos liquidos teñen mais facilidad para moverse e desarollarse que nos solidos 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? Se pueden ver microbios que son necesarios. 6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? Moitos microbios

Microbioloxia  

A procura dos microbios

Microbioloxia  

A procura dos microbios