Page 1

Deloitte Branchegroep Retail September 2012

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel Consumentenonderzoek / Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel

Deloitte Branchegroep Retail September 2012

Consumentenonderzoek 2012


Inhoud

Inleiding

5

1. Branchegegevens en brancheontwikkelingen 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 1.2 Ontwikkelingen consumentengedrag 1.3 Brancheontwikkelingen

7 7 9 11

2. De uitkomsten 2.1 Samenvatting 2.2 Uitkomsten van 109 levensmiddelenbedrijven 2.3 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie minder dan € 75.000 per week 2.4 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 75.000 tot € 150.000 per week 2.5 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 150.000 tot € 225.000 2.6 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van meer dan € 225.000 2.7 Wat verwachten onze deelnemende bedrijven?

15 15 19 23 27 31 36 40

3. Enkele kerncijfers sinds 1990

45

4. Toelichting en bronvermelding

47

5. Deloitte en de levensmiddelendetailhandel

49


4


Inleiding De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. De consument heeft meer uitgegeven bij de supermarkt maar zijn focus op de prijs verhindert een herstel van de marge. De aanhoudende crisis heeft ook in de levensmiddelenbranche haar effect. Het volume is heel beperkt gedaald. Hoe die consument denkt en handelt, blijkt uit ons consumentenonderzoek van juni 2012 separaat opgenomen in dit rapport. In het navolgende rapport Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel 2012, vergelijken wij de resultaten van 109 supermarkten voor de jaren 2010, en 2011. De detaillisten zien hun resultaat stijgen, vooral door de gerealiseerde omzetstijging en een consequente kostenbeheersing. In deze rapportage worden vier omzetklassen onderkend, met een interval van € 75.000. De klasse met de hoogste gemiddelde weekomzet is de klasse met een gemiddelde weekomzet boven € 225.000. De cijfers 2011 maken duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen de onderkende omzetklassen en dat de kleinere supermarkten het onverkort moeilijk hebben. De verschillen nemen toe, de marge van de grote supermarkten verbetert, terwijl deze als gevolg van de omzetdaling bij de kleine supermarkt afneemt. Meer dan ooit geldt: hoe groter de winkel, hoe hoger de winst. Voordat we in hoofdstuk 2 van dit rapport ingaan op de vergelijkende cijfers en de verwachtingen van de ondernemers (peiling juli 2012), wordt in hoofdstuk 1 van dit rapport ingegaan op de brancheontwikkelingen. In hoofdstuk 3 geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 1990 tot en met 2011. De overname door Jumbo van C1000 en de verkoop van ruim 130 winkels aan Albert Heijn en Coop hebben het levensmiddelenlandschap veranderd. Veel ondernemers en hun supermarkten zullen met deze veranderingen geconfronteerd worden. Onze branchegroep is met haar ervaring en kennis uitstekend in staat ondernemers te adviseren bij deze veranderingen. De branchegroep Retail van Deloitte is verheugd u de editie 2012 van de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel en de belangrijkste uitkomsten van ons in juni 2012 gehouden consumentenonderzoek te kunnen aanbieden. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Desgewenst bespreken wij de gerapporteerde bevindingen graag met u. Hiervoor kunt u altijd terecht bij het secretariaat van onze branchegroep. Zie contactgegevens op pagina 48. Paul Op Heij Branchegroep Retail September 2012

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

5


6


1. Branchegegevens en brancheontwikkelingen 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen Stagnatie bevolkingsgroei De Nederlandse bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat per 1 januari 2012 op 16.726.000 inwoners. In 2011 werden 180.000 kinderen geboren. Er overleden 136.000 mensen. In totaal vestigden zich 160.000 immigranten en verlieten 134.000 mensen Nederland. Per saldo nam de totale bevolking toe met 70.000 (2010: 89.000 mensen). De verwachting is dat de bevolkingsgroei van Nederland de komende jaren verder zal afnemen, vanaf 2040 zelfs met een absolute afname van het aantal inwoners. Bevolking in Nederland Jaar Inwoners (x 1.000)

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2040

2050

2060

16.306

16.575

16.926

17.209

17.470

17.674

17.836

17.781

17.745

Aandeel 65+ (%)

14,0

15,3

17,8

19,8

21,8

23,8

26,0

25,1

24,9

Aandeel niet westerse allochtonen (%)

10,4

11,2

12,1

12,9

13,7

14,4

15,9

17,4

18,4

(Bron: CBS)

Huishoudens (in 1.000-en) 2005

2010

2015

2020

2025

2030

2040

2050

2060

7.091

7.386

7.689

7.959

8.194

8.357

8.478

8.481

8.437

Eenpersoons huishoudens (in %)

34,5

36,1

37,1

38,2

39,5

40,7

42,7

43,8

43,9

Personen per huishouden

2,30

2,24

2,20

2,16

2,13

2,11

2,10

2,10

2,10

Aantal huishoudens (x 1.000)

(Bron: CBS)

Bevolkingssamenstelling Het aantal niet-westerse allochtonen groeit tot een verwacht aandeel van ca. 18,4% van de totale Nederlandse bevolking in 2060. Momenteel kan de verdeling van de Nederlandse bevolking als volgt weergegeven worden: Westerse allochtonen 9% Marokko 2% Niet westerse allochtonen

Autochtonen 79%

12%

Suriname 2%

Turkije 3% Overige

(Voormalige) Ned. Antillen en Aruba1%

4%

Ongeveer 37,7% van alle niet westerse allochtonen, 731.000 personen, leeft in de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) waar zij circa een derde deel van de bevolking uitmaken. Buiten de vier grote steden is hun bevolkingsaandeel circa 8%.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

7


Deze wijzigingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking zullen uiteraard hun uitwerking hebben op de Nederlandse supermarkten. Assortimenten en inrichting zullen moeten worden afgestemd op de consument van morgen. Die consument is in 2050 in één van de vier gevallen boven de 65 en op één van de zes gevallen van niet-westerse afkomst. % Niet Westerse Allochtonen

Verwachte inwonersaantallen Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Zeeland

Utrecht

Utrecht

Overijssel

Overijssel

Noord-Holland

Noord-Holland

2040

Noord-Brabant

Noord-Brabant

2030

Limburg

Limburg

2020

Groningen

Groningen

Gelderland

Gelderland

Friesland

Friesland

Flevoland

Flevoland

Drenthe

Drenthe 0

5

10 15 20 25 30 35 40

2010

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2.4

2.5

x 100.000 Gemiddelde omvang per huishouden

% 65 jaar en ouder Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Zeeland

Utrecht

Utrecht

Overijssel

Overijssel

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Limburg

Limburg

Groningen

Groningen

Gelderland

Gelderland

Friesland

Friesland

Flevoland

Flevoland

Drenthe

Drenthe 5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2

2.1

2.2

2.3

(Bron: CBS)

Ontwikkelingen per provincie In de hiervoor genoemde trends zijn er grote verschillen per provincie. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen tussen 2010 en 2040 per provincie grafisch weergegeven.

8


1.2 Ontwikkelingen consumentengedrag Consumptieve bestedingen Op 1 januari 2012 werden in Nederland 16.726.000 inwoners geteld. In 2011 hebben deze inwoners samen ruim 40,6 miljard euro aan voeding- en genotsmiddelen besteed in supermarkten en speciaalzaken. Dat is € 2.427 per inwoner ofwel € 46,68 per week. Een gemiddeld huishouden bestond in 2011 uit 2,20 personen en dat betekent een gemiddelde wekelijkse besteding per huishouden aan voeding- en genotsmiddelen in de supermarkt of speciaalzaak van € 102,70. Hiervan wordt weer ongeveer 82,2% ofwel € 84,41 per huishouden (€ 38,37 per inwoner) in de supermarkt besteed. Dit bedrag aan wekelijkse supermarktbesteding ligt in 2011 ongeveer 2,1% hoger dan in 2010. De groei van 2,1% bestaat uit een prijscomponent van 2,2% en een volumecomponent van 0,1% negatief (Bron: CBS).

Tendensen gedurende decennia • Het marktaandeel voeding- en genotsmiddelen van de detailhandel neemt doorgaans af ten gunste van overige kanalen zoals benzinestations, horeca, bedrijfsrestaurants, instellingen, scholen, sportkantines, evenementen, etc.. Aan deze opmars lijkt de huidige economische recessie een voorlopig einde te hebben gemaakt. • Binnen de detailhandel winnen de supermarkten ieder jaar van de speciaalzaken. • De gemiddelde verkoop oppervlakte van supermarkten neemt ieder jaar toe. Particuliere consumptie In absolute zin blijft er sprake van een stijging van het aandeel van voeding- en genotsmiddelen. De omzet van supermarkten stijgt nog steeds.

Totale particuliere consumptie

Aandeel supermarkten en speciaalzaak totaal

Aandeel supermarkten

Aandeel speciaalzaak

(x 1 mld.)

(x 1 mld.)

(x 1 mld.)

(x 1 mld.)

2005

250

34

27

7

2006

255

35

28

7

2007

264

37

29

8

2008

271

39

31

8

2009

262

39

32

7

2010

268

40

33

7

2011

271

41

34

7

Jaar

(Bron: CBS)

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

9


Totale particuliere consumptie (%)

Aandeel supermarkten en speciaalzaak totaal (%)

Aandeel supermarkten (%)

Aandeel speciaalzaak (%)

2005

100

13,6

10,8

2,8

2006

100

13,7

11,0

2,7

2007

100

14,0

11,0

3,0

2008

100

14,4

11,4

3,0

2009

100

14,8

12,2

2,7

2010

100

14,9

12,2

2,7

2011

100

15,1

12,5

2,5

Jaar

(Bron: CBS)

De inflatie van de totale consumptie bedroeg in 2011 gemiddeld 1,5%. Er was sprake van een volumeafname van de consumptie van 0,6% zodat de totale waarde van de consumptie met 0,9% toenam. Toename totale consumptie Consumptie in volume (%)

Inflatie (%)

Consumptie in waarde (%)

2005

Jaar

1,1

2,1

3,2

2006

-0,2

2,1

1,9

2007

2

1,8

3,8

2008

1,1

1,2

2,3

2009

-2,8

-0,4

-3,2

2010

0,9

1,4

2,3

2011

-0,6

1,5

0,9

(Bron: CBS)

In de supermarkten was sprake van een volumedaling van 0,1% en een prijsstijging van 2,2% waardoor de totale omzet met 2,1% toenam tot 33,4 miljard euro. Historie supermarktomzetten (in mld â‚Ź) Historie supermarktomzetten (in mld â‚Ź) 32.7 31.1

33.4

31.8

29.0 27.8 26.6

2005 (Bron: CBS)

10

2006

2007

2008

2009 (op basis van 52 weken)

2010

2011


1.3 Brancheontwikkelingen Het aantal supermarkten daalt de laatste jaren gestaag. De daling bij de kleine supermarkten/winkels wordt deels gecompenseerd door de groei in het aantal grote supermarkten. Hierdoor is per saldo het totaal aantal m2 verkoopvloeroppervlakte gestegen. Voor 2015 verwacht men dat het aantal supermarkten is gedaald tot circa 4.300. Deze daling zal vooral plaatsvinden bij de kleine supermarkten/winkels.

Hypermarkten > 2500 m2

Totaal

Filialen

Zelfstandige franchisers

2012 Zelfstandige franchisers

Filialen

Totaal

Filialen

Totaal

Filialen

2011 Zelfstandige franchisers

2010 Zelfstandige franchisers

2009

Totaal

Verkoopvloeroppervlakte

Aantal winkels

63

54

9

63

54

9

64

55

9

64

55

9

Grote supermarkten 1000-2500 m2

1.289

837

452

1.334

865

469

1.388

898

490

1.421

913

508

Supermarkten 700-1000 m2

1.121

662

459

1.100

644

456

1.085

641

444

1.072

640

432

867

501

366

844

488

356

795

460

335

767

445

322

Kleine supermarkten 400-700 m2 Kleine winkels < 400 m2

1.133

395

738

1.124

420

704

1.120

447

673

1.115

471

644

Totaal

4.473

2.449

2.024

4.465

2.471

1.994

4.452

2.501

1.951

4.439

2.524

1.915

(Bron: Levensmiddelenkrant Supermarktgids)

Vloeroppervlakte De gemiddelde verkoopvloeroppervlakte (VVO) is in Nederland fors toegenomen evenals de totale vloeroppervlakte. Het aantal m2 VVO per 1000 inwoners blijft stijgen. Â

Verkoopvloeroppervlakte t.o.v. inwonersaantallen 2009

Gemiddelde vloerproductiviteit in â&#x201A;Ź/m per jaar Gemiddeld VVO Aantal supermarkten Totaal aantal m2 VVO Aantal inwoners x 1.000 Aantal m2 VVO per 1.000 inwoners

2010

2011

2012

2015

2

8.684

8.861

8.962

9.141

819

826

836

843

9.500 920

4.473

4.465

4.452

4.439

4.300

3.664.637

3.686.963

3.721.714

3.740.351

3.956.000

16.486

16.575

16.664

16.726

16.941

222,3

222,4

223,3

223,6

233,5

(Bron: Levensmiddelenkrant Supermarktgids)

Conclusie Het aantal vaste punten is met 13 afgenomen. De filiaalbedrijven zagen een toename van 23 en de zelfstandige ondernemers een afname van 36. Het totale aantal m2 nam toe met 18.637 m2. Het aantal winkels neemt af, de gemiddelde verkoopvloeroppervlakte neemt toe. Van 836 m2 in 2011 naar 843 m2 in 2012.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

11


Winkelformule/inkoopcentrales, commerciële organisaties en hun formules

Aantal zelfstandige franchise ondernemers

Aantal filialen

Rijdende winkel

Albert Heijn

Albert Heijn*

Gem. VVO

Marktaandeel filialen

Marktaandeel zelfstandigen

Totaal marktaandeel

35,8

24,2

11,6

35,8

548

302

1.270

AH To Go

16

36

165

Albert Heijn XL

31

3.560

* Inclusief de over te nemen winkels van Jumbo en C1000

Bijeen

C1000* Jumbo

162

289

1.030

129

1.770

17,5

8,5

8,5

5,0

4,0

9

31,0

0,7

0,3

1

* Exclusief de winkels welke verkocht worden aan Albert Heijn en Coop

Superunie

Boon Beheer B.V. Agrimarkt

5

MCD

17

MCD Alledag

16

6

1.760

1.004

429

Bonimarkten

0,7

Bonimarkten

37

0,7

1.000

COOP Supermarkten COOP Supermarkten*

1,4 107

Coop Compact SuperCoop

32

Neutraal

66

3,0

784

57

389

4

1.083

42

250

 

* Eind april neemt Coop 52 C1000 winkels over

Deen Supermarkten Deen

4,4

2,1 62

2,1

1.030

Detailconsult Groep

4,2

4,2

Dekamarkt

86

1.100

Dirk van den Broek

52

1.170

Bas van der Heijden

27

1.030

Digros

16

970

Sligro Golff/Emté

12

2,0 98

30

1.083

0,7

2,7


Winkelformule/inkoopcentrales, commerciële organisaties en hun formules

Aantal zelfstandige franchise ondernemers

Aantal filialen

Rijdende winkel

Gem. VVO

Marktaandeel filialen

Hoogvliet Hoogvliet

Marktaandeel zelfstandigen

Totaal marktaandeel

2,0 62

2,0

1.320

Jan Linders Jan Linders

1,2 56

1,2

1.050

Nettorama distributie Nettorama

1,4 29

1,4

1.184

Plus Retail

6,0

Plus

261

929

6,0

Spar Holding

2,5

Spar

2,5

268

391

9

240

Attent/Super op vakantie

104

250

Attent/Super op vakantie

51

218

Spar City Store

Poiesz Supermarkten Poiesz

1,1 62

1,1

831

Vomar voordeelmarkt Vomar Discounters

1,7 56

1,7

1.570

14,7

Aldi

495

500

7,9

7,9

Lidl

357

700

6,8

6,8

Van Tol B.V.

1

1

Troefmarkt

98

250

Dagwinkel

19

280

Rijdende winkels van Nederland

148

25

Springer & Partners

132

25

Buurtwinkels

198

150

Recreatiemarkten

107

200

TOTAAL

2.419

2.086

280

62,4

37,6

100,0

(Bron: Reed Business Information, marktaandelen: raming Deloitte)

Het verschil tussen diverse overzichten wordt veroorzaakt door de verschillende bronnen en hun tijdstippen van publicatie.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

13


Ontwikkeling marktaandelen per zelfstandigen 38 37 36 35 2009 34

2010 2011

33

2012 32 31 30 Marktaandeel zelfstandigen

Ontwikkeling marktaandelen per inkoopcentrale 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Albert Heijn

Superunie

Bijeen

Aldi

LIDL

2009

2011

Vanaf 1 januari 2010 koopt Jumbo samen met

2010

2012

C1000 in middels de inkoopcombinatie Bijeen. Tot 2010 kocht Jumbo in via Superunie.

14


2. De uitkomsten 2.1 Samenvatting In 2011 en de eerste helft van 2012 waren er diverse nieuwe ontwikkelingen in de supermarktenbranche. Jumbo was in 2011 druk in de weer met de ombouw van de Super de Boer winkels. De laatste van de Super de Boer winkels zijn inmiddels omgebouwd of gesloten. Jumbo heeft inmiddels ook C1000 overgenomen. PLUS zit volop in het Briljant-ombouw traject en ook Spar investeert stevig in herkenbare moderne winkels. Hier en daar wordt gesaneerd maar er worden ook nieuwe winkels geopend. Kortom, er gebeurt van alles: en over het algemeen wordt de branche er niet slechter van. Recessie of niet: de omzetten van onze zelfstandigen groeien méér dan de markt. Dit zien we ieder jaar opnieuw, ook in 2011. Een gemiddelde omzettoename van 3,7% mag in deze tijden gezien worden. De steeds ruimere toepassing van de zondagsopening zal daarbij van positieve invloed zijn. Elk jaar blijkt dat algemeen gesteld kan worden: hoe hoger de gemiddelde weekomzet, hoe hoger de nettowinst. In de categorie boven de € 225.000 gemiddelde bruto-weekomzet bedraagt het gemiddelde netto rendement 2,9% ofwel anderhalf keer de gemiddelde netto-omzet per week. De categorie vanaf € 150.000 tot € 225.000 toont een gemiddeld netto rendement van 2,7%.

Bij de bedrijven tot € 150.000 is de winstgevendheid aanzienlijk lager dan de bedrijven met een weekomzet groter dan € 150.000. Hier is een netto rendement van ca. € 30.000 het resultaat, dit is ongeveer 1,0% van de netto-omzet. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de kleinste groep de gepresenteerde cijfers zijn zonder rekening te houden met een ondernemersloon en de berekende gemiddelde nettowinst ad € 26.455 tevens het ondernemersinkomen vormt. Bij alle andere categorieën én het totaaloverzicht hebben wij een ondernemersloon verwerkt daar waar deze niet was opgenomen van € 40.000 per fulltime ondernemer. Concreet betekent dit in de vergelijking dat de categorie met de laagste omzet een gemiddeld ondernemersinkomen ad € 26.455 behaalt en dat de groep met een omzet van gemiddeld € 75.000 tot € 150.000 een gemiddeld rendement scoort van € 32.196 plus daar bovenop minimaal € 40.000 ondernemersloon indien niet hoger intern vastgesteld. Deze correctie in de resultaatberekening hebben wij gemaakt om eventuele verschillen in rechtsvorm van de onderneming te corrigeren en de cijfers vergelijkbaar te maken. Bij de groep met een omzet tot € 75.000 daalt de gemiddelde weekomzet gemiddeld met 1,2%. De middengroepen vertonen een hogere procentuele winstgroei dan de groep met de hoogste gemiddelde bruto-weekomzet.

Netto bedrijfswinst naar omzetklasse (in euro en procenten) 2011 Consumentenomzet per week

2010

index

%

%

2010=100

Minder dan 75.000

26.455

1,5

37.168

2,0

71,2

75.000–150.000*

32.196

0,6

12.305

0,2

261,7

150.000–225.000*

246.311

2,7

176.601

2,2

139,5

Meer dan 225.000*

423.394

2,9

404.393

2,8

104,7

Gemiddelde

160.658

2,0

142.838

1,9

112,5

*) Bij V.O.F. of eenmanszaak is ter vergelijking rekening gehouden met een ondernemersbeloning van minimaal € 40.000 per ondernemer FTE. In de categorie minder dan € 75.000 is geen rekening gehouden met een ondernemersbeloning.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

15


De categorie met de kleinste omzetten werd geconfronteerd met een omzetdaling. Gemiddeld 1,2%. De andere categorieën lieten omzetgroei zien. Gemiddeld was er 3,7% omzetgroei. Rekening houdend met de landelijke prijsstijging bij Supermarkten van 2,2% laten de zelfstandige detaillisten een mooie volumestijging zien van 1,5%! Omzetontwikkeling naar omzetklasse 2011

2010

index

2010=100

Consumentenomzet per week Minder dan 75.000

37.300

37.745

98,8

75.000–150.000

119.283

113.311

105,3

150.000–225.000

189.576

182.082

104,1

Meer dan 225.000

302.751

293.238

103,2

Gemiddelde

164.197

158.339

103,7

De brutomarge in de diverse omzetklasse (in euro en procenten) 2011 Consumentenomzet per week Minder dan 75.000

%

2010

index

%

2010=100

360.828

19,9

365.310

19,9

98,8

75.000–150.000

1.081.620

18,7

1.025.028

18,6

105,5

150.000–225.000

1.801.459

19,6

1.720.628

19,5

104,7

Meer dan 225.000

2.864.648

19,5

2.765.547

19,5

103,6

Gemiddelde

1.543.251

19,4

1.482.497

19,3

104,1

De hiervoor getoonde brutowinststijging van 4,1% ligt hoger dan de gemiddelde stijging van de bedrijfskosten. De stijging van de bedrijfskosten bedraagt 3,2% en loopt uiteen van 0,7% in de groep van € 150.000 tot € 225.000 gemiddelde consumentenweekomzet tot 3,6% in de groep van € 75.000 tot € 150.000 gemiddelde weekomzet. Totale bedrijfskosten naar omzetklasse Consumentenomzet per week Minder dan 75.000

2011

2010

index

2010=100

334.373

328.142

101.9

75.000–150.000

1.049.424

1012.723

103,6

150.000–225.000

1.555.148

1.544.027

100,7

Meer dan 225.000

2.441.254

1.362.154

103,4

Gemiddelde

1.382.593

1.339.666

103,2

16


De personeelskosten vormen de grootste kostenpost. Veranderende wetgeving en CAO aanpassingen belemmeren de mogelijkheden tot besparing. Er is sprake van een stagnerende productiviteit per uur en een vrijwel gelijkblijvend kostprijsuurloon in 2011. Personeelskosten naar omzetklasse (in euro en procenten) 2010

index

2011 %

%

2010=100

Minder dan 75.000

157.113

8,7

155.102

8,4

101,3

75.000–150.000*

572.749

9,9

545.610

9,9

105,0

Consumentenomzet per week

150.000–225.000*

912.841

9,9

896.601

10,2

101,8

Meer dan 225.000*

1.475.743

10,1

1.402.160

9,9

105,2

804.310

10,1

767.698

10,0

104,8

Gemiddelde

*)Bij een V.O.F. of eenmanszaak is ter vergelijking rekening gehouden met een ondernemersbeloning van minimaal € 40.000 per ondernemer FTE. In de categorie minder dan € 75.000 is geen rekening gehouden met een ondernemersbeloning.

Huisvestingskosten De kosten voor huisvesting zijn in totaliteit gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De gemiddelde huurprijs is met 3,2% gestegen ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door procentueel lagere energielasten, verzekeringen en een daling van de overige huisvestingskosten. Verkoopkosten De verkoopkosten zijn zowel ten opzichte van vorig jaar als in verhouding tot de netto-omzet gedaald. Een groot gedeelte van de reclameactiviteiten wordt geregeld op formule-niveau. Deze kosten worden doorberekend middels een mediafee of verrekend in de formulefee. De ondernemer vult dit aan met lokale activiteiten. In totaal bedroegen de verkoopkosten in 2011 1,0% (2010: 1,2%).

Algemene kosten Algemene kosten zijn relatief vaste kosten. Hoe hoger de omzet hoe lager de procentuele vaste kosten. De groep met de laagste omzetten scoort een algemeen kostenpercentage van 2,8% (2010: 2,4%). De groep met de grootste omzetten toont een percentage van 1,1% (1,0%). Gemiddeld scoren onze 109 supermarkten zowel in 2011 als in 2010 1,3%. Afschrijvingen De afschrijvingen variëren van 0,9% voor de groep met een gemiddelde weekomzet boven € 225.000 tot 1,3% voor de groep tot € 75.000. Ook hier geldt dat vaste kosten bij kleinere bedrijven relatief zwaar drukken.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

17


Rente De rentelast is in deze bedrijfsvergelijking opgenomen door een percentage van 4% te nemen over het gemiddeld geïnvesteerd eigen en lang vreemd vermogen. In 2011 lag dit gemiddeld geïnvesteerd vermogen en de daarbij behorende rente 11,5% boven het bedrag van het jaar 2010. Relatief bedraagt deze post in beide jaren 0,3%. Omzet per openingsuur (in euro's) Consumentenomzet per week Minder dan 75.000

2011

2010

index

2010=100

592

619

101,2

75.000–150.000

1.570

1.531

102,5

150.000–225.000

2.462

2.461

100,0

Meer dan 225.000

3.784

3.712

101,9

Gemiddelde

2.249

2.230

100,9

De winkels gaan steeds langer open: gemiddeld 73 uur per week tegen gemiddeld 71 uur per week in 2010. Een toename van gemiddeld 2,8%. In combinatie met een gestegen omzet per openingsuur van 0,9% leidt dit tot een gemiddelde consumentenomzetstijging van 3,7%. In de hoofdstukken 2.2 tot en met 2.6 treft u de uitkomsten van deze bedrijfsvergelijking aan, zowel van de hele groep als van de afzonderlijke omzetklassen.

18


Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

19


2.2 Uitkomsten van 109 levensmiddelenbedrijven Exploitatieoverzicht van 109 levensmiddelenbedrijven 2010

Index

2011 %

%

2010=100

8.538.252

107,2

8.233.633

107,2

103,7

574.292

7,2

554.472

7,2

103,6

Netto-omzet

7.963.960

100,0

7.679.161

100,0

103,7

Inkoopwaarde

6.519.632

81,9

6.287.853

81,9

103,7

1.444.328

18,1

1.391.308

18,1

103,8

98.923

1,2

91.189

1,2

108,5

Bruto winst

1.543.251

19,4

1.482.497

19,3

104,1

Bedrijfskosten

1.382.593

17,4

1.339.666

17,4

103,2

160.658

2,0

142.831

1,9

112,5

779.459

9,8

743.632

9,7

104,8

Consumentenomzet Omzetbelasting

Overige opbrengsten

Netto bedrijfswinst Personeelskosten Kostprijs loon Overige personeelskosten

24.851

0,3

24.066

0,3

103,2

804.310

10,1

767.698

10,0

104,8

185.000

2,3

179.227

2,3

103,2

Afschrijvingen verbouwing huurpanden

37.165

0,5

35.222

0,5

105,5

Energiekosten

47.167

0,6

47.875

0,6

98,5 98,7

Totaal Huisvestingskosten Huur pand

Verzekeringen

9.070

0,1

9.193

0,1

11.106

0,1

12.224

0,2

90,9

289.508

3,6

283.741

3,7

102,0

Reclame en winkelverzorging

59.915

0,8

64.529

0,8

92,8

Verpakkingsmateriaal

23.496

0,3

24.525

0,3

95,8

Totaal

83.411

1,0

89.054

1,2

93,7

Kosten vervoermiddelen

8.805

0,1

7.930

0,1

111,0

Telefoon en porti

5.040

0,1

4.958

0,1

101,7 116,4

Overige huisvestingskosten Totaal Verkoopkosten

Algemene kosten

Heffingen en vakbelangen

3.695

0,0

3.175

0,0

Interne administratie en automatisering

11.881

0,1

12.256

0,2

96,9

Accountants- en advieskosten

23.651

0,3

21.514

0,3

109,9

Onderhoud en huur inventaris

29.731

0,4

30.642

0,4

97,0

Diversen

19.390

0,2

16.547

0,2

117,2

102.193

1,3

97.022

1,3

105,3

Afschrijvingen bedrijfsmiddelen

77.245

1,0

78.892

1,0

97,9

Gecalculeerde rente

25.926

0,3

23.259

0,3

111,5

103.171

1,3

102.151

1,3

101,0

1.382.593

17,3

1.339.666

17,4

103,2

Totaal Afschrijving en rente

Totaal Totale bedrijfskosten

20


Balans van 109 levensmiddelenbedrijven Balans per

31.12.2011 €

31.12.2010

Index

2010=100

Activa Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen

187.132

203.565

Inventaris

186.163

202.954

91,7

17.028

16.015

106,3

Vervoermiddelen

390.323

91,9

422.534

92,4

Financiële vaste activa Waarborgsommen

134.091

Vorderingen op lange termijn

130.215

131.635

101,9

84.949 264.306

153,3 216.584

122,0

Vlottende activa Voorraden

218.353

205.131

Vorderingen op korte termijn

188.807

160.118

117,9

Liquide middelen

299.308

268.495

111,5

Totaal Activa

106,4

706.468

633.744

111,5

1.361.097

1.272.862

106,9

Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren

422.063

395.435

106,7

Te betalen posten

290.880

295.964

98,3

Totaal passiva

712.943

691.399

103,1

Eigen/vreemd lang vermogen

648.154

581.463

111,5

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

21


Kengetallen van 109 levensmiddelenbedrijven

2011

2010

Index 2010=100

1. Arbeidsprestaties Netto-omzet per werkzame FTE Netto-omzet per â&#x201A;Ź personeelskosten

274.619

276.229

99,4

9,90

10,00

99,0

Netto-omzet per gewerkt uur

172

174

98,9

Bruto-omzet per gewerkt uur

185

186

99,5

Brutowinst per werkzame FTE

53.216

53.327

99,8

1,92

1,93

99,5

33

34

97,1

Brutowinst per â&#x201A;Ź personeelskosten Brutowinst per gewerkt uur Personeelskosten in % van de brutowinst

52,12

51,78

100,7

29.462

29.414

100,2

17,41

17,38

100,2

Netto-omzet per m2 VVO per jaar

8.656

8.347

103,7

Bruto omzet per m VVO per jaar

9.281

8.950

103,7

153

148

103,4

Personeelskosten per betaalde FTE Gemiddelde kostprijs uurloon 2. Vloerprestaties 2

Huur per m2 BVO per jaar Energie per m BVO per jaar 2

Gemiddelde voorraad per m2 VVO

39

39

100,0

230

223

103,1

0,99

0,92

107,6

3. Financieel Liquiditeit current ratio Liquiditeit quick ratio Krediettermijn crediteuren in dagen

0,68

0,62

109,7

22,04

21,41

102,9

103,0

4. Overige kengetallen 18,22

17,69

Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad

Gemiddelde besteding per klant

31

31

100,0

Opslagduur van de voorraad in dagen

12

12

100,0

Openingsuren per week

73

71

102,8

Aantal gewerkte uren per openingsuur

12

12

100,0

Aantal m2 VVO per werkzame FTE Consumentenomzet per openingsuur

22

32

33

97,0

2.249

2.230

100,9


Basisgegevens van 109 levensmiddelenbedrijven

2011

2010

Index

â&#x201A;Ź

â&#x201A;Ź

2010=100

Consumentenomzet

8.538.252

8.233.633

103,7

Netto-omzet

7.963.960

7.679.161

103,7

Inkoopwaarde

6.519.632

6.287.853

103,7

Brutowinst

1.543.251

1.482.497

104,1

Personeelskosten

804.310

767.698

104,8

Huur pand

185.000

179.227

103,2

47.167

47.875

98,5

Vlottende activa

706.468

633.744

111,5

Kortlopende schulden

712.943

691.399

103,1

Eindvoorraad

218.353

205.131

106,4

27,3

26,1

104,6

Energiekosten

Aantal FTE betaald Aantal FTE onbetaald Totaal FTE Aantal gewerkte uren BVO VVO

1,7

1,7

100,0

29,0

27,8

104,3

46.192

44.161

104,6

1.213

1.213

100,0

920

920

100,0

Aantal klanten per week

9.010

8.951

100,7

Openingsuren per week

73

71

102,8

Crediteuren eindsaldo Inkoopwaarde incl. BTW Gemiddelde consumentenweekomzet Gemiddeld resultaat per week Aantal weken

422.063

395.435

106,7

6.989.772

6.741.866

103,7

164.197

158.339

103,7

3.090

2.747

112,5

52

52

100,0

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

23


2.3 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie minder dan € 75.000 per week Exploitatieoverzicht van 23 levensmiddelenbedrijven Consumentenomzet Omzetbelasting

2011

2010

Index

2010=100

1.939.589

106,8

1.962.739

106,9

98,8

123.755

6,8

126.093

6,9

98,1

100,0 1.836.646

Netto-omzet

1.815.834

100,0

98,9

Inkoopwaarde

1.488.100

82,0

1.502.371

81,8

99,1

327.734

18,0

334.275

18,2

98,0

Overige opbrengsten

33.094

1,8

31.035

1,7

106,6

Bruto winst

360.828

19,9

365.310

19,9

98,8

Bedrijfskosten

334.373

18,4

328.142

17,9

101,9

26.455

1,5

37.168

2,0

71,2

153.274

8,4

151.430

8,2

101,2

Netto bedrijfswinst Personeelskosten Kostprijs loon Overige personeelskosten

3.839

0,2

3.671

0,2

104,5

157.113

8,7

155.101

8,4

101,3

Huur pand

39.602

2,2

38.921

2,1

101,7

Afschrijvingen verbouwing huurpanden

10.478

0,6

10.315

0,6

101,6

Energiekosten

20.207

1,1

21.253

1,2

95,1

Verzekeringen

3.821

0,2

4.322

0,2

88,4

Overige huisvestingskosten

4.599

0,3

4.292

0,2

107,2

78.707

4,3

79.103

4,3

99,5

16.675

0,9

16.567

0,9

100,7

4.327

0,2

4.373

0,2

98,9

21.002

1,2

20.940

1,1

100,3

Kosten vervoermiddelen

5.773

0,3

4.873

0,3

118,5

Telefoon en porti

3.120

0,2

3.616

0,2

86,3

Heffingen en vakbelangen

1.981

0,1

1.945

0,1

101,9

Interne administratie en automatisering

4.146

0,2

2.824

0,2

146,8

Accountants- en advieskosten

14.891

0,8

13.418

0,7

111,0

Onderhoud en huur inventaris

16.013

0,9

14.419

0,8

111,1

Totaal Huisvestingskosten

Totaal Verkoopkosten Reclame en winkelverzorging Verpakkingsmateriaal Totaal Algemene kosten

Diversen Totaal

4.860

0,3

2.781

0,2

174,8

50.784

2,8

43.876

2,4

115,7

21.864

1,2

24.740

1,3

88,4

Afschrijving en rente Afschrijvingen bedrijfsmiddelen Gecalculeerde rente Totaal Totale bedrijfskosten

24

4.903

0,3

4.382

0,2

111,9

26.767

1,5

29.122

1,6

91,9

334.373

18,4

328.142

17,9

101,9


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie minder dan € 75.000 per week Balans van 23 levensmiddelenbedrijven Balans per

31.12.2011

31.12.2010

Index

2010=100

Activa Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen

40.634

46.206

87,9

Inventaris

50.828

37.570

135,3

Vervoermiddelen

6.368

7.278 97.830

87,5 91.054

107,4

Financiële vaste activa Waarborgsommen

23.291

24.030

96,9

Vorderingen op lange termijn

58.045

51.053

113,7

81.336

75.083

108,3

Vlottende activa Voorraden

89.555

92.252

97,1

Vorderingen op korte termijn

55.142

39.857

138,3

Liquide middelen

36.717

43.809

83,8

Totaal Activa

181.414

175.918

103,1

360.580

342.055

105,4

Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren

125.281

120.056

Te betalen posten

112.712

112.450

104,4 100,2

Totaal passiva

237.993

232.506

102,4

Eigen/vreemd lang vermogen

122.587

109.549

111,9

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

25


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie minder dan € 75.000 per week Kengetallen van 23 levensmiddelenbedrijven

2011

2010

Index 2010=100

1. Arbeidsprestaties Netto-omzet per werkzame FTE

224.177

223.981

100,1

Netto-omzet per € personeelskosten

11,56

11,84

97,6

Netto-omzet per gewerkt uur

168

164

102,4

Bruto-omzet per gewerkt uur

179

176

101,7

Brutowinst per werkzame FTE

44.547

44.550

100,0

Brutowinst per € personeelskosten

2,30

2,36

97,5

Brutowinst per gewerkt uur

33

33

100,0

Personeelskosten in % van de brutowinst

43,54

42,46

102,5

Personeelskosten per betaalde FTE

24.549

23.500

104,5

Gemiddelde kostprijs uurloon

14,51

13,89

104,5

Netto-omzet per m2 VVO per jaar

4.243

4.291

98,9

Bruto omzet per m VVO per jaar

4.532

4.586

98,8

Huur per m2 BVO per jaar

70

69

101,4

Energie per m2 BVO per jaar

36

38

94,7

212

216

98,1

Liquiditeit current ratio

0,76

0,76

100,0

Liquiditeit quick ratio

0,39

0,36

108,3

Krediettermijn crediteuren in dagen

28,77

27,29

105,4

Gemiddelde besteding per klant

13,99

13,82

101,2

Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad

16

16

100,0

Opslagduur van de voorraad in dagen

22

22

100,0

Openingsuren per week

63

61

103,3

Aantal gewerkte uren per openingsuur

3

4

75,0

Aantal m VVO per werkzame FTE

53

52

101,9

Consumentenomzet per openingsuur

592

619

95,6

2. Vloerprestaties 2

Gemiddelde voorraad per m VVO 2

3. Financieel

4. Overige kengetallen

2

26


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie minder dan € 75.000 per week Basisgegevens van 23 levensmiddelenbedrijven

2011

2010

Index

2010=100

Consumentenomzet

1.939.589

1.962.739

98,8

Netto-omzet

1.815.834

1.836.646

98,9

Inkoopwaarde

1.488.100

1.502.371

99,1

Brutowinst

360.828

365.310

98,8

Personeelskosten

157.113

155.101

101,3

Huur pand

39.602

38.921

101,7

Energiekosten

20.207

21.253

95,1

Vlottende activa

181.414

175.918

103,1

Kortlopende schulden

237.993

232.506

102,4

89.555

92.252

97,1

Aantal FTE betaald

6,4

6,6

97,0

Aantal FTE onbetaald

1,7

1,6

106,3

Eindvoorraad

Totaal FTE

8,1

8,2

98,8

10.829

11.167

97,0

BVO

566

566

100,0

VVO

428

428

100,0

Aantal klanten per week

2.667

2.732

97,6

Openingsuren per week

63

61

103,3

125.281

120.056

104,4

1.589.519

1.605.515

99,0

37.300

37.745

98,8

509

715

71,2

52

52

100,0

Aantal gewerkte uren

Crediteuren eindsaldo Inkoopwaarde incl. BTW Gemiddelde consumentenweekomzet Gemiddeld resultaat per week Aantal weken

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

27


2.4 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 75.000 tot € 150.000 per week Exploitatieoverzicht van 33 levensmiddelenbedrijven  2010

Index

2011 %

%

2010=100

6.202.709

107,1

5.892.168

107,2

105,3

412.717

7,1

393.518

7,2

104,9

Netto-omzet

5.789.992

100,0

5.498.650

100,0

105,3

Inkoopwaarde

4.788.263

82,7

4.543.957

82,6

105,4

1.001.729

17,3

954.693

17,4

104,9

79.891

1,4

70.335

1,3

113,6

Bruto winst

1.081.620

18,7

1.025.028

18,6

105,5

Bedrijfskosten

1.049.424

18,1

1.012.723

18,4

103,6

32.196

0,6

12.305

0,2

261,7

552.952

9,6

528.535

9,6

104,6

19.797

0,3

17.075

0,3

115,9

572.749

9,9

545.610

9,9

105,0

152.246

2,6

145.329

2,6

104,8

Afschrijvingen verbouwing huurpanden

27.029

0,5

23.835

0,4

113,4

Energiekosten

42.896

0,7

43.689

0,8

98,2

Verzekeringen

7.006

0,1

7.272

0,1

96,3

Overige huisvestingskosten

9.342

0,2

8.304

0,2

112,5

238.519

4,1

228.429

4,2

104,4

Reclame en winkelverzorging

54.463

0,9

56.517

1,0

96,4

Verpakkingsmateriaal

16.371

0,3

17.392

0,3

94,1

Totaal

70.834

1,2

73.909

1,3

95,8

Kosten vervoermiddelen

9.045

0,2

6.973

0,1

129,7

Telefoon en porti

4.652

0,1

4.288

0,1

108,5

Heffingen en vakbelangen

3.136

0,1

2.497

0,0

125,6

Interne administratie en automatisering

8.840

0,2

9.394

0,2

94,1

Accountants- en advieskosten

22.434

0,4

18.525

0,3

121,1

Onderhoud en huur inventaris

23.533

0,4

28.584

0,5

82,3

Diversen

18.420

0,3

16.008

0,3

115,1

Totaal

90.060

1,6

86.269

1,6

104,4

Consumentenomzet Omzetbelasting

Overige opbrengsten

Netto bedrijfswinst Personeelskosten Kostprijs loon Overige personeelskosten Totaal Huisvestingskosten Huur pand

Totaal Verkoopkosten

Algemene kosten

Afschrijving en rente Afschrijvingen bedrijfsmiddelen

57.699

1,0

57.801

1,1

99,8

Gecalculeerde rente

19.563

0,3

20.705

0,4

94,5

Totaal

77.262

1,3

78.506

1,4

98,4

1.049.424

18,1

1.012.723

18,4

103,6

Totale bedrijfskosten

28


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 75.000 tot € 150.000 per week Balans van 33 levensmiddelenbedrijven Balans per

31.12.2011

31.12.2010

Index

2010=100

Activa Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen

127.437

142.187

89,6

Inventaris

129.586

161.853

80,1

Vervoermiddelen

18.464

17.860 275.487

103,4 321.900

85,6

Financiële vaste activa Waarborgsommen

130.156

Vorderingen op lange termijn

155.068

119.426

109,0

159.866 285.224

97,0 279.292

102,1

Vlottende activa Voorraden

192.727

179.595

107,3

Vorderingen op korte termijn

164.996

128.838

128,1

Liquide middelen

179.141

Totaal Activa

173.320

103,4

536.864

481.753

111,4

1.097.575

1.082.945

101,4

Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren

289.597

272.536

106,3

Te betalen posten

318.894

292.775

108,9

Totaal passiva

608.491

565.311

107,6

Eigen/vreemd lang vermogen

489.084

517.634

94,5

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

29


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 75.000 tot € 150.000 per week Kengetallen van 33 levensmiddelenbedrijven 2011

2010

Index 2010=100

1. Arbeidsprestaties Netto-omzet per werkzame FTE Netto-omzet per € personeelskosten

271.831

259.370

104,8

10,11

10,08

100,3

Netto-omzet per gewerkt uur

174

165

105,5

Bruto-omzet per gewerkt uur

186

177

105,1

Brutowinst per werkzame FTE

50.780

48.350

105,0

1,89

1,88

100,5

Brutowinst per € personeelskosten Brutowinst per gewerkt uur

32

31

103,2

52,95

53,23

99,5

29.074

27.696

105,0

17,18

16,37

104,9

Netto-omzet per m2 VVO per jaar

6.528

6.199

105,3

Bruto omzet per m VVO per jaar

6.993

6.643

105,3

131

126

104,0

Personeelskosten in % van de brutowinst Personeelskosten per betaalde FTE Gemiddelde kostprijs uurloon 2. Vloerprestaties 2

Huur per m2 BVO per jaar Energie per m BVO per jaar

37

38

97,4

210

202

104,0

Liquiditeit current ratio

0,88

0,85

103,5

Liquiditeit quick ratio

0,57

0,53

107,5

20,61

20,43

100,9

2

Gemiddelde voorraad per m2 VVO 3. Financieel

Krediettermijn crediteuren in dagen 4. Overige kengetallen Gemiddelde besteding per klant

14,90

14,63

101,8

Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad

26

25

104,0

Opslagduur van de voorraad in dagen

14

14

100,0

Openingsuren per week

76

74

102,7

Aantal gewerkte uren per openingsuur Aantal m2 VVO per werkzame FTE Consumentenomzet per openingsuur

30

8

9

88,9

42

42

100,0

1.570

1.531

102,5


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 75.000 tot € 150.000 per week Basisgegevens van 33 levensmiddelenbedrijven 2011

2010

Index

2010=100

Consumentenomzet

6.202.709

5.892.168

105,3

Netto-omzet

5.789.992

5.498.650

105,3

Inkoopwaarde

4.788.263

4.543.957

105,4

Brutowinst

1.081.620

1.025.028

105,5

Personeelskosten

572.749

545.610

105,0

Huur pand

152.246

145.329

104,8

42.896

43.689

98,2

Vlottende activa

536.864

481.753

111,4

Kortlopende schulden

608.491

565.311

107,6

Eindvoorraad

192.727

179.595

107,3

19,7

19,7

100,0

Energiekosten

Aantal FTE betaald Aantal FTE onbetaald

1,6

1,5

106,7

21,3

21,2

100,5

33.332

33.332

100,0

BVO

1.158

1.158

100,0

VVO

887

887

100,0

Aantal klanten per week

8.006

7.746

103,4

Openingsuren per week

76

74

102,7

Totaal FTE Aantal gewerkte uren

Crediteuren eindsaldo Inkoopwaarde incl. BTW Gemiddelde consumentenweekomzet Gemiddeld resultaat per week Aantal weken

289.597

272.536

106,3

5.129.576

4.869.151

105,3

119.283

113.311

105,3

619

237

261,7

52

52

98,1

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

31


2.5 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 150.000 tot € 225.000 Exploitatieoverzicht van 26 levensmiddelenbedrijven  2011 Consumentenomzet Omzetbelasting

2010

Index

%

%

2010=100

9.857.968

107,2

9.468.270

107,2

104,1

661.273

7,2

638.699

7,2

103,5

Netto-omzet

9.196.695

100,0

8.829.571

100,0

104,2

Inkoopwaarde

7.521.703

81,8

7.236.468

82,0

103,9

1.674.992

18,2

1.593.103

18,0

105,1

Overige opbrengsten

126.467

1,4

127.525

1,4

99,2

Bruto winst

1.801.459

19,6

1.720.628

19,5

104,7

Bedrijfskosten

1.555.148

16,9

1.544.027

17,5

100,7

246.311

2,7

176.601

2,0

139,5

887.455

9,6

869.342

9,8

102,1

Netto bedrijfswinst Personeelskosten Kostprijs loon Overige personeelskosten

25.386

0,3

27.259

0,3

93,1

912.841

9,9

896.601

10,2

101,8

197.204

2,1

196.344

2,2

100,4

Afschrijvingen verbouwing huurpanden

43.211

0,5

43.495

0,5

99,3

Energiekosten

53.741

0,6

55.226

0,6

97,3

Totaal Huisvestingskosten Huur pand

Verzekeringen

7.768

0,1

9.261

0,1

83,9

14.245

0,2

13.798

0,2

103,2

316.169

3,4

318.124

3,6

99,4

Reclame en winkelverzorging

63.507

0,7

63.790

0,7

99,6

Verpakkingsmateriaal

26.637

0,3

27.794

0,3

95,8

Totaal

90.144

1,0

91.584

1,0

98,4

Kosten vervoermiddelen

7.825

0,1

7.538

0,1

103,8

Telefoon en porti

5.523

0,1

4.953

0,1

111,5

Heffingen en vakbelangen

4.007

0,0

3.210

0,0

124,8

Interne administratie en automatisering

13.710

0,1

15.348

0,2

89,3

Accountants- en advieskosten

23.532

0,3

24.186

0,3

97,3

Onderhoud en huur inventaris

32.730

0,4

33.736

0,4

97,0

Overige huisvestingskosten Totaal Verkoopkosten

Algemene kosten

Diversen Totaal

17.134

0,2

18.380

0,2

93,2

104.461

1,1

107.351

1,2

97,3

100.537

1,1

101.518

1,1

99,0

Afschrijving en rente Afschrijvingen bedrijfsmiddelen Gecalculeerde rente Totaal Totale bedrijfskosten

32

30.996

0,3

28.849

0,3

107,4

131.533

1,4

130.367

1,5

100,9

1.555.148

16,9

1.544.027

17,5

100,7


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 150.000 tot € 225.000 Balans van 26 levensmiddelenbedrijven Balans per

31.12.2011

31.12.2010

Index

2010=100

Activa Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen

232.797

242.871

95,9

Inventaris

236.680

259.333

91,3

Vervoermiddelen

17.109

18.569 486.586

92,1 520.773

93,4

Financiële vaste activa Waarborgsommen Vorderingen op lange termijn

174.563

179.163

97,4

3.857

1.068

361,1

178.420

180.231

99,0

Vlottende activa Voorraden

242.266

228.288

106,1

Vorderingen op korte termijn

197.394

173.341

113,9

Liquide middelen

396.047

Totaal Activa

279.865

141,5

835.707

681.494

122,6

1.500.713

1.382.498

108,6

Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren

435.541

381.932

114,0

Te betalen posten

290.266

279.335

103,9

Totaal passiva

725.807

661.267

109,8

Eigen/vreemd lang vermogen

774.906

721.231

107,4

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

33


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 150.000 tot € 225.000 Kengetallen van 26 levensmiddelenbedrijven 2011

2010

Index

285.612

282.999

100,9

1. Arbeidsprestaties Netto-omzet per werkzame FTE Netto-omzet per € personeelskosten

10,07

9,85

102,2

Netto-omzet per gewerkt uur

169

167

101,2

Bruto-omzet per gewerkt uur

181

179

101,1

Brutowinst per werkzame FTE

55.946

55.148

101,4

1,97

1,92

102,6

Brutowinst per € personeelskosten Brutowinst per gewerkt uur

33

33

100,0

50,67

52,11

97,2

28.349

28.737

98,6

16,75

16,98

98,6

Netto-omzet per m2 VVO per jaar

9.280

8.910

104,2

Bruto omzet per m VVO per jaar

9.947

9.554

104,1

153

152

100,7

Personeelskosten in % van de brutowinst Personeelskosten per betaalde FTE Gemiddelde kostprijs uurloon 2. Vloerprestaties 2

Huur per m2 BVO per jaar Energie per m2 BVO per jaar

42

43

97,7

237

230

103,0

Liquiditeit current ratio

1,15

1,03

Liquiditeit quick ratio

0,69

111,7

0,82 19,72

17,96

17,73

17,04

104,0

32

32

100,0

Gemiddelde voorraad per m2 VVO 3. Financieel

Krediettermijn crediteuren in dagen

118,8 109,8

4. Overige kengetallen Gemiddelde besteding per klant Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad Opslagduur van de voorraad in dagen

11

12

91,7

Openingsuren per week

77

74

104,1

Aantal gewerkte uren per openingsuur

14

14

100,0

Aantal m2 VVO per werkzame FTE

31

32

96,9

2.462

2.461

100,0

Consumentenomzet per openingsuur

34


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van € 150.000 tot € 225.000 Basisgegevens van 26 levensmiddelenbedrijven 2011

2010

Index

2010=100

Consumentenomzet

9.857.968

9.468.270

104,1

Netto-omzet

9.196.695

8.829.571

104,2

Inkoopwaarde

7.521.703

7.236.468

103,9

Brutowinst

1.801.459

1.720.628

104,7

Personeelskosten

912.841

896.601

101,8

Huur pand

197.204

196.344

100,4

53.741

55.226

97,3

Vlottende activa

835.707

681.494

122,6

Kortlopende schulden

725.807

661.267

109,8

Eindvoorraad

242.266

228.288

106,1

32,2

31,2

103,2

0,0

0,0

100,0

Energiekosten

Aantal FTE betaald Aantal FTE onbetaald Totaal FTE

32,2

31,2

103,2

54.482

52.790

103,2

BVO

1.292

1.292

100,0

VVO

991

991

100,0

Aantal klanten per week

10.693

10.686

100,1

Openingsuren per week

77

74

104,1

Aantal gewerkte uren

Crediteuren eindsaldo Inkoopwaarde incl. BTW Gemiddelde consumentenweekomzet Gemiddeld resultaat per week Aantal weken

435.541

381.932

114,0

8.062.538

7.759.928

103,9

189.576

182.082

104,1

4.737

3.396

139,5

52

52

100,0

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

35


2.6 Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van meer dan € 225.000 Exploitatieoverzicht van 27 levensmiddelenbedrijven 2010

index

2011 %

%

2009=100

15.743.049

107,3

15.248.385

107,3

103,2

1.071.802

7,3

1.035.000

7,3

103,6

Netto-omzet

14.671.247

100,0

14.213.385

100,0

103,2

Inkoopwaarde

11.956.915

81,5

11.582.321

81,5

103,2

2.714.332

18,5

2.631.064

18,5

103,2

150.316

1,0

134.483

0,9

111,8

Consumentenomzet Omzetbelasting

Overige opbrengsten Bruto winst Bedrijfskosten Netto bedrijfswinst

490.480

19,5

2.765.547

19,5

103,6

2.441.254

16,6

2.361.154

16,6

103,4

423.394

2,9

404.393

2,8

104,7

1.427.332

9,7

1.355.251

9,5

105,3

48.411

0,3

46.909

0,3

103,2

1.475.743

10,1

1.402.160

9,9

105,2

Personeelskosten Kostprijs loon Overige personeelskosten Totaal Huisvestingskosten 325.154

2,2

317.153

2,2

102,5

Afschrijvingen verbouwing huurpanden

62.715

0,4

60.254

0,4

104,1

Energiekosten

69.023

0,5

68.589

0,5

100,6

Verzekeringen

17.625

0,1

15.657

0,1

112,6

Overige huisvestingskosten

15.963

0,1

21.967

0,2

72,7

490.480

3,3

483.620

3,4

101,4

99.797

0,7

114.964

0,8

86,8

Huur pand

Totaal Verkoopkosten Reclame en winkelverzorging Verpakkingsmateriaal Totaal

43.380

0,3

45.022

0,3

96,4

143.177

1,0

159.986

1,1

89,5

11.702

0,1

12.045

0,1

97,2

6.689

0,0

6.874

0,0

97,3 110,2

Algemene kosten Kosten vervoermiddelen Telefoon en porti

5.512

0,0

5.004

0,0

Interne administratie en automatisering

19.356

0,1

20.371

0,1

95,0

Accountants- en advieskosten

32.960

0,2

29.774

0,2

110,7

Onderhoud en huur inventaris

46.103

0,3

43.998

0,3

104,8

Diversen

35.042

0,2

27.197

0,2

128,8

157.364

1,1

145.263

1,0

108,3

125.881

0,9

129.010

0,9

97,6

Heffingen en vakbelangen

Totaal Afschrijving en rente Afschrijvingen bedrijfsmiddelen Gecalculeerde rente Totaal Totale bedrijfskosten

36

48.609

0,3

41.115

0,3

118,2

174.490

1,2

170.125

1,2

102,6

2.441.254

16,6

2.361.154

16,6

103,4


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van meer dan € 225.000 Balans van 27 levensmiddelenbedrijven Balans per

31.12.2011

31.12.2010

Index

2010=100

Activa Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen

340.877

362.603

94,0

Inventaris

316.938

339.782

93,3

Vervoermiddelen

30.181

20.390 687.996

148,0 722.775

95,2

Financiële vaste activa Waarborgsommen

288.392

243.285

118,5

Vorderingen op lange termijn

235.076

143.310

164,0

523.467

386.595

135,4

Vlottende activa Voorraden

336.364

310.200

108,4

Vorderingen op korte termijn

323.504

288.063

112,3

Liquide middelen

576.710

Totaal Activa

565.271

102,0

1.236.579

1.163.534

106,3

2.448.042

2.272.904

107,7

Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren

823.800

772.833

106,6

Te betalen posten

409.005

472.201

86,6

Totaal passiva

1.232.806

1.245.034

99,0

Eigen/vreemd lang vermogen

1.215.236

1.027.870

118,2

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

37


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van meer dan € 225.000 Kengetallen van 27 levensmiddelenbedrijven 2011

2010

Index

285.989

300.558

95,2

Netto-omzet per € personeelskosten

9,94

10,14

98,0

Netto-omzet per gewerkt uur

169

178

94,9

Bruto-omzet per gewerkt uur

181

191

94,8

Brutowinst per werkzame FTE

55.841

58.481

95,5

1,94

1,97

98,5

1. Arbeidsprestaties Netto-omzet per werkzame FTE

Brutowinst per € personeelskosten Brutowinst per gewerkt uur

33

35

94,3

51,52

50,70

101,6

28.767

29.650

97,0

17,00

17,52

97,0

Netto-omzet per m2 VVO per jaar

11.039

10.695

103,2

Bruto omzet per m VVO per jaar

11.846

11.474

103,2

183

179

102,2

39

39

100,0

243

233

104,1

Personeelskosten in % van de brutowinst Personeelskosten per betaalde FTE Gemiddelde kostprijs uurloon 2. Vloerprestaties 2

Huur per m2 BVO per jaar Energie per m BVO per jaar 2

Gemiddelde voorraad per m2 VVO 3. Financieel Liquiditeit current ratio

1,00

0,93

107,5

Liquiditeit quick ratio

0,73

0,69

105,8

23,44

22,70

103,3

18,96

18,24

103,9

37

37

100,0

Krediettermijn crediteuren in dagen 4. Overige kengetallen Gemiddelde besteding per klant Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad Opslagduur van de voorraad in dagen

10

10

100,0

Openingsuren per week

80

79

101,3

Aantal gewerkte uren per openingsuur

21

19

110,5

Aantal m2 VVO per werkzame FTE

26

28

92,9

3.784

3.712

101,9

Consumentenomzet per openingsuur

38


Uitkomsten van bedrijven in de omzetcategorie van meer dan € 225.000 Basisgegevens van 27 levensmiddelenbedrijven 2011

2010

Index

2010=100

Consumentenomzet

15.743.049

15.248.385

103,2

Netto-omzet

14.671.247

14.213.385

103,2

Inkoopwaarde

11.956.915

11.582.321

103,2

Brutowinst

2.864.648

2.765.547

103,6

Personeelskosten

1.475.743

1.402.160

105,2

325.154

317.153

102,5

69.023

68.589

100,6

Huur pand Energiekosten Vlottende activa

1.236.578

1.163.534

106,3

Kortlopende schulden

1.232.805

1.245.034

99,0

336.364

310.200

108,4

51,3

47,3

108,5

0,0

0,0

100,0

51,3

47,3

108,5

86.800

80.015

108,5

Eindvoorraad Aantal FTE betaald Aantal FTE onbetaald Totaal FTE Aantal gewerkte uren BVO

1.776

1.776

100,0

VVO

1.329

1.329

100,0

Aantal klanten per week

15.969

16.073

99,4

Openingsuren per week

80

79

101,3

Crediteuren eindsaldo Inkoopwaarde incl. BTW Gemiddelde consumentenweekomzet Gemiddeld resultaat per week Aantal weken

823.800

772.833

106,6

12.830.423

12.425.730

103,3

302.751

293.238

103,2

8.142

7.777

104,7

52

52

100,0

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

39


2.7 Wat verwachten onze deelnemende bedrijven? Nettowinst De groep ondernemers met een omzet tussen € 75.000 en € 150.000 per week heeft de meest positieve verwachting van de nettowinst, 53% verwacht een toename en slechts 17,6% een afname. Gemiddeld verwacht het overgrote deel (40,5%) een toename van de nettowinst. Verwachting van de ontwikkeling van de nettowinst: Consumentenomzet

Afname

Gelijk

Toename

%

%

%

< 75

21,1

42,1

36,8

75–150

17,6

29,4

53,0

150–225

42,3

23,1

34,6

>225

41,7

16,7

41,6

Gemiddelde

31,1

28,4

40,5

x € 1.000

Per saldo verwachten onze ondernemers een nettowinststijging van 2%. Dat zou betekenen dat het gemiddelde winstniveau zou toenemen van € 160.658 in 2011 naar € 163.371 in 2012. Loonkosten In de omzetcategorie tot en met € 75.000 gaat het overgrote deel uit van gelijkblijvende loonkosten, terwijl in alle andere categorieën de meeste ondernemers een toename verwachten. Slechts 12,2% verwacht gemiddeld een daling van de loonkosten. Verwachtingen van de ontwikkeling van de loonkosten naar omzetklasse: Consumentenomzet x € 1.000

Afname

Gelijk

Toename

%

%

%

15,8

47,4

36,8

75–150

5,9

41,2

52,9

150–225

11,5

34,6

53,9

>225

16,7

25,0

58,3

Gemiddelde

12,2

37,8

50,0

< 75

De deelnemende ondernemers verwachten een gemiddelde loonkostenstijging van 3,3%. Consumentenomzet Gemiddeld verwacht 55,4% van de deelnemers een omzetstijging en 24,3% een omzetdaling. De twee middelste categorieën hebben veruit de meest positieve omzetverwachting. Verwachting van de ontwikkeling van de consumentenomzet: Consumentenomzet

Afname

Gelijk

Toename

%

%

%

< 75

26,4

36,8

36,8

75–150

17,6

11,8

70,6

150–225

19,2

19,2

61,6

>225

41,7

8,4

50,0

Gemiddelde

24,3

20,3

55,4

x € 1.000

40


Volgens alle ingevulde verwachtingen zal de omzet in 2012 ten opzichte van 2011 met 4,0% stijgen. In 2011 is een omzetgroei gerealiseerd van 3,7%. Brutomarge In tegenstelling tot bij de omzetverwachtingen zijn de ondernemers in de middelste twee categorieën minder positief over de ontwikkeling van de brutomarge. Het overgrote deel verwacht een afname, in de tweede categorie geldt dit zelfs voor 52,9% van de ondernemers. Gemiddeld genomen verwacht 36,6% een afname en 29,6% een toename. In de categorie vanaf € 225.000 verwacht 58,3% een gelijkblijvende marge en slechts 8,3% een daling. Verwachting van de ontwikkeling van de brutomarge: Consumentenomzet x € 1.000

Afname

Gelijk

Toename

%

%

%

< 75

26,3

47,4

26,3

75–150

52,9

17,6

29,5

150–225

46,2

23,1

30,7

8,3

58,3

33,4

36,6

33,8

29,6

>225 Gemiddelde

Per saldo verwachten onze ondernemers een daling van de marge van 0,4% van de netto-omzet. Productassortiment Het assortiment is een van de belangrijkste mogelijkheden tot het creëren van onderscheidend vermogen. Consumenten waarderen een uitgebreid assortiment, waardoor veranderingen constant noodzakelijk zijn. Het assortiment wordt voornamelijk uitgebreid met biologische-, duurzame-, verse, en kant-en-klaar producten. Ook artikelen met een gezondheidsclaim scoren hoog. Daarnaast worden de kruidenierswaren jaarlijks verder uitgebreid en aangepast op de behoeften van de klanten. In de categorie overig werd voornamelijk gekozen voor streekproducten. Dit zijn vaak biologische en duurzame producten die bovendien extra aanspreken omdat ze uit de eigen regio komen.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

41


Hieronder is aangegeven hoeveel procent van de ondernemers voornemens is het assortiment van een bepaalde omzetgroep uit te breiden. Omzetgroep

< 75k

75–150k

150–225k

> 225

Gemiddeld

%

%

%

%

%

36,8

29,4

30,8

41,7

33,8

0,0

0,0

11,5

16,7

6,8

Biologisch

42,1

29,4

46,2

41,7

40,5

Duurzaam

26,3

52,9

50,0

50,0

44,6

Vers

42,1

41,2

42,3

50,0

43,2

Diepvries

5,3

17,6

19,2

16,7

14,9

Non food

10,5

17,6

19,2

16,7

16,2

Kant-en-klaar Allochtoon

Slijterij

5,3

5,9

7,7

8,3

6,8

Drogisterij

21,1

5,9

15,4

8,3

13,5

Cosmetica

0,0

5,9

11,5

16,7

8,1

Opname stomerij

0,0

0,0

7,7

8,3

4,1

Artikelen met een gezondheidsclaim

15,8

17,6

30,8

25,0

23,0

Kruidenierswaren

42,1

35,3

23,1

25,0

31,1

0,0

0,0

3,8

0

1,4

Overig

Investeringen De investeringsbereidheid bij de deelnemende supermarktondernemers ligt voor 2012 op 68,9%. In 2013 is dit een stuk lager en daalt het percentage naar 47,4%. Over meerdere jaren bezien is de investeringsbereidheid bij alle omzetcategorieën hoog. Investeren in 2012 en volgende jaren: Consumentenomzet

Ja

Ja

Ja

2012

2013

t/m 2016

%

%

%

< 75

68,4

47,4

36,8

75–150

70,6

23,5

70,6

150–225

73,1

46,2

65,4

> 225

58,3

58,3

58,3

Gemiddelde

68,9

43,2

58,1

x € 1.000

De ondernemers verwachten in 2012 gemiddeld zo’n € 270.000 te investeren. Voor het volgend jaar is dat gemiddeld € 378.000 en voor de jaren 2014 tot en met 2016 verwacht men in deze periode gemiddeld € 503.000 te investeren.

42


Zelfscanning Van alle ondervraagde ondernemers maakt gemiddeld 13,7% gebruik van zelfscanning. Indien zelfscanning aanwezig is, wordt dit gemiddeld bij de helft van het aantal kassa’s gebruikt. In de laagste omzetcategorie wordt door geen enkele ondernemer gebruik gemaakt van zelfscanning, in de twee grootste categorieën is deze faciliteit in een kwart van de supermarkten aanwezig. Consumentenomzet

Ja

Nee

Aantal Kassa’s

Kassa’s Zelfscan

x € 1.000

%

%

< 75

0,0

75–150

5,9

100,0

3

0

94,1

5

3

150–225 > 225

23,1

76,9

6

4

25,0

75,0

8

4

Gemiddelde

13,7

86,3

6

3

Online bestellen Een kwart van de ondernemers biedt klanten de mogelijkheid om online de boodschappen te bestellen en deze vervolgens te laten bezorgen of af te halen. Bij de supermarkten met een gemiddelde weekomzet van meer dan € 150.000 ligt dit percentage slechts rond de 16%. Van de ondernemers die momenteel nog geen gebruik maken hiervan is 66,7% wel voornemens om dit in de toekomst in te voeren.

Consumentenomzet x € 1.000

Ja

Nee

Van plan in toekomst

%

%

%

< 75

22,2

77,8

80,0

75–150

47,1

52,9

40,0

150–225

15,4

84,6

63,6

> 225

16,7

83,3

80,0

Gemiddelde

24,7

75,3

66,7

Momenteel wordt 2,7% van de omzet gegenereerd door online bestellingen, de verwachting van de deelnemende ondernemers is dat dit in 2015 6,8% zal zijn. Verwachtingen ondernemerschap Van de deelnemende ondernemers heeft 93,1% de overtuiging dat ze over vijf jaar nog supermarktondernemer zijn. Bij de groepen met een gemiddelde weekomzet lager dan € 75.000 per week en hoger dan € 225.000 per week denkt geen enkele ondernemer aan stoppen.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

43


Alle ondervraagde ondernemers gaan er van uit dat hun supermarkt over vijf jaar nog bestaat Verwacht u over vijf jaar nog supermarktondernemer te zijn? Consumentenomzet

Ja

x € 1.000

Nee

%

%

100,0

0,0

75–150

82,4

17,6

150–225

92,3

7,7

100,0

0,0

93,1

6,9

Ja

Nee

< 75

> 225 Gemiddelde Verwacht u dat uw supermarkt over 5 jaar nog bestaat? Consumentenomzet x € 1.000

%

%

< 75

100,0

0,0

75–150

100,0

0,0

150–225

100,0

0,0

> 225

100,0

0,0

Gemiddelde

100,0

0,0

16,4% van de ondernemers verwacht in de komende 5 jaar te reloceren. Voor supermarktondernemers met een weekomzet tussen € 75.000 en € 225.000 zijn de percentages het hoogst. In de groep met een gemiddelde weekomzet boven € 225.000 worden geen relocaties verwacht in de komende vijf jaar.

Verwacht u dat uw supermarkt over 5 jaar nog op dezelfde plek is gevestigd? Consumentenomzet

Ja

Nee

x € 1.000

%

%

< 75

88,9

11,1

75–150

76,5

23,5

150–225

76,9

23,1

> 225 Gemiddelde

44

100,0

0,0

83,6

16,4


Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

45


3. Enkele kerncijfers sinds 1990 In de navolgende tabel is in één oogopslag de ontwikkeling weergegeven van: • aantal bedrijven • omzet • brutowinst • personeelskosten • nettowinst De brutowinst is vrij stabiel. Dat geldt ook voor de nettowinst. Personeelskosten nemen sinds 2003 weer procentueel toe. De overige kosten zijn sinds 2002 met bijna een derde gedaald. Het aantal zelfstandige supermarkten blijft een dalende tendens vertonen. Jaar*

Aantal zelfstandige supermarkten

Omzetstijging per week t.o.v. vorig jaar in %

Bruto-marge Totale kosten in % in %

Personeelskosten in %

Overige kosten in %

Nettowinst in %

1990

6.173

5,8

17,7

14,1

6,2

7,9

3,6

1991

6.000

6,0

17,8

14,7

6,7

8,0

3,1

1992

5.793

5,7

18,4

15,3

7,5

7,8

3,1

1993

5.130

0,8

19,1

16,5

7,9

8,6

2,6

1994

5.069

2,5

18,6

16,3

7,7

8,5

2,3

1995

4.959

2,5

18,6

16,2

7,8

8,4

2,4

1996

4.194

2,3

19,2

16,8

7,7

9,1

2,4

1997

4.141

5,2

19,3

16,4

8,2

8,2

2,9

1998

3.905

7,3

19,3

16,7

8,5

8,2

2,6

1999

3.722

7,4

20,1

17,5

8,5

8,2

2,6

2000

3.332

8,1

20,2

19,3

9,3

10,0

0,9

2001

3.157

7,5

20,5

19,3

9,2

10,1

1,2

2002

2.823

7,4

21,7

19,9

9,3

10,6

1,6

2003

2.590

3,1

21,3

19,7

9,5

10,2

1,6

2004

2.522

-0,1

20,3

18,8

9,5

9,3

1,5

2005

2.594

2,7

20,2

18,6

9,3

9,3

1,6

2006

2.489

5,9

20,2

17,7

9,3

8,4

2,5

2007

2.427

7,8

20,7

17,8

9,6

8,2

2,9

2008

2.092

8,1

20,0

17,7

9,7

8,0

2,3

2009

2.024

3,1

19,5

17,5

9,7

7,8

2,0

2010

1.994

3,5

19,3

17,4

10,0

7,4

1,9

2011

1.951

3,7

19,4

17,4

10,1

7,3

2,0

* op basis van 52 weken

46


Wat vooral opvalt in de bovenstaande tabel is de afname van het aantal zelfstandige supermarkten. Daartegenover realiseren de resterende zelfstandige supermarkten jaarlijks (met uitzondering van 2004) een omzetstijging. Hieronder wordt grafisch de ontwikkeling van de omzet, personeelskosten, overige kosten en nettowinst van de gehele markt van zelfstandige supermarkten weergegeven ten opzichte van de ontwikkeling per gemiddelde vestiging.

Omzetontwikkeling

Personeelskosten 1400

1400

1200

1200 1000

800

800

600

600

400

400

200

200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

Markt

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Index 1990 = 100

1000

Per zelfstandige supermarkt

1400

1400

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Netto-winst

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Overige kosten

De grote afwijking wordt veroorzaakt door de schaalvergroting per supermarkt, mede voortvloeiend uit de daling van het aantal supermarkten.

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

47


4. Toelichting en bronvermelding Netto-omzet Dit is de consumentenomzet verminderd met omzetbelasting en koopzegelkorting. Opbrengsten uit nevenactiviteiten, bijvoorbeeld opbrengst postagentschap en dergelijke, bleven buiten beschouwing. Brutowinst De brutowinst wordt berekend door de nettoomzet te verminderen met de inkoopwaarde van de goederen waartoe ook gerekend worden de kosten die inkoopverenigingen in rekening brengen zoals franchise fee, opslag en distributiekosten. Ook bonussen, commerciële bijdragen en exploitatiebijdragen worden tot de brutowinst gerekend. Bijdragen die te maken hebben met leveringsrecht zijn hierin niet meegenomen. Kostprijs loon Onder deze post vallen lonen, salarissen, vakantiegeld, gratificaties, sociale lasten, pensioenpremies en personeelsverzekeringen. Ontvangen ziekengelden en dergelijke alsook subsidies op loonkosten zijn in mindering gebracht. In de categorie met een gemiddelde weekomzet tot en met € 75.000 is in de analyse geen rekening gehouden met ondernemersbeloning en is een eventueel betaalde managementvergoeding (in geval van een besloten vennootschap) niet meegenomen. In alle andere categorieën vallen de managementvergoedingen onder de post lonen en is voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma uitgegaan van een ondernemersbeloning conform fictief loon. In de samenvatting van alle waarnemingen is voor alle niet-rechtspersonen uitgegaan van een ondernemersbeloning conform fictief loon. Overige personeelskosten Hier zijn geboekt: opleidingskosten, reiskosten, kosten bedrijfskleding, consumpties, geschenken, kantinekosten en dergelijke. Personeelskosten die betrekking hebben op nevenactiviteiten bleven buiten beschouwing. Huur pand Hier zijn slechts waarnemingen verwerkt waar sprake is van een echte huursituatie.

48

Verzekeringen Hieronder zijn de kosten voor verzekering van inventaris, machines, voorraden en aansprakelijkheid gerangschikt. Overige huisvestigingskosten Deze post omvat de onroerendzaakbelasting en dergelijke alsook kleine reparaties, onderhoud van het bedrijfsgedeelte en het ledigen van de vuilcontainer. Reclame en huisvestigingskosten Zowel folders als advertentiekosten zijn hier verantwoord, evenals de kosten van winkelverzorging, winkelweekacties en dergelijke. Kosten vervoermiddelen Deze post omvat brandstofgebruik, verzekeringen, onderhoud, reparatie, wegenbelasting en leasekosten, dit alles eventueel na aftrek van de aan privé toe te rekenen kosten. Onderhoud en huur inventaris Hieronder valt de huur van inventaris, machines en computers, en alle de daarmee samenhangende onderhoudskosten en automatiseringskosten. Afschrijving bedrijfsmiddelen Deze post omvat de afschrijving op machines, inventaris en vervoermiddelen. Gecalculeerde rente Over het eigen en lang vreemd vermogen is zowel in 2011 als in 2010 4% rente gecalculeerd. Toelichting op de balansposten Onroerende zaken en goodwill zijn buiten beschouwing gelaten. Bouwvoorzieningen Deze post betreft verbouwingen in gehuurde panden. Vorderingen op lange termijn Waarborgsommen die gestort werden in verband met huur en dergelijke, alsook deelname in en spaarrekeningen bij inkoopverenigingen zijn op deze rekening geboekt.


Vorderingen op korte termijn Deze post omvat debiteurenvorderingen, te vorderen bonuskortingen, vooruitbetaalde posten en direct opeisbare vorderingen. Liquide middelen Betreft kasgeld, gelden onderweg en tegoeden bij banken. Te betalen posten Vooruit ontvangen baten, te betalen posten, rekeningcourant schulden aan bestuurders en overige binnen een jaar te betalen posten zijn hier verantwoord. Eigen en lang vreemd vermogen Dit vermogen is berekend door de som van de activa te verminderen met de kortlopende schulden. Aantal werkzame personen Het aantal werkzame personen is berekend door het aantal niet-betaalde en het aantal betaalde krachten, beide herleid op krachten met een volledige werktijd, op te tellen.

Gemiddelde kostprijs uurloon Dit is het totaal van de personeelskosten gedeeld door het aantal gewerkte uren (exclusief ondernemer). Aantal m2 verkoopvloeroppervlakte (VVO) Dit betreft de voor het publiek toegankelijke ruimte. Afrondingsverschillen In verband met afronding op gehele getallen of op 1 of 2 decimalen kunnen in de verticale tellingen kleine afrondingsverschillen voorkomen. Bronvermelding Bij de totstandkoming van deze editie van de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel baseerden wij ons op interne gegevens van Deloitte alsmede op de volgende externe bronnen: • CBS • Marktonderzoeksbureau GfK • Levensmiddelenkrant Supermarktgids • Nielsen • Reed Business Information

Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

49


5. Deloitte en de levensmiddelendetailhandel Deloitte heeft een leidende positie in de financieelzakelijke dienstverlening in de levensmiddelenbranche. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de detailhandel. Tal van commerciĂŤle organisaties en ondernemers in deze bedrijfstak maken gebruik van de uitgebreide kennis en ervaring van Deloitte.

organisatie zijn wij in staat een hoogwaardig product te leveren aan onze cliĂŤnten. De diensten aan detaillisten worden geleverd vanuit een aantal kantoren met gespecialiseerde staf.

De kennis en ervaring van de branche worden gebundeld in de Branchegroep Retail. De branchegroep bestaat uit de disciplines accountancy, belastingadvies, consultancy en financieel advies. Door de branchegerichte werkwijze van onze

Vestiging

Contact persoon

Deloitte Branchegroep Retail Postbus 1864 6201 BW Maastricht-Airport

Paul Op Heij RA voorzitter branchegroep 06 5585 3633

Secretariaat: Jolanda Gulpen Tel: 088 288 1663 Fax: 088 288 9902

Hub Verhoef AA 06 5585 3639

Tot stand gekomen m.m.v.: Annelien Huisman-Schaaf AA 06 1201 1603

Bas Smeets AA 06 1201 1579

Peter Lutgens AA 06 2127 2928

Deloitte Branchegroep Retail Postbus 270 1800 AG Alkmaar

Petra BeliĂŤn RA 06-5585 3786

Deloitte Branchegroep Retail Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Fons Tuerlings AA 06 5585 3472

Deloitte Branchegroep Retail Postbus7056 4330 GB Middelburg

Wilco Dingemanse 06-1201 1536

Deloitte Branchegroep Retail Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

Sander Hulst AA 06 1100 2267

Deloitte Consumer Business Postbus 58190 1040 HD Amsterdam

50

Deloitte is geassocieerd lid van de Nederlandse Franchise Vereniging en founder van Franchise University Nederland. Deloitte is eveneens lid van het Vakcentrum. Voor meer informatie over de dienstverlening van de Branchegroep Retail kunt u contact opnemen met een van de volgende gespecialiseerde kantoren:

Drs. Erik Nanninga RA Industry Leader Consumer Business 06 5585 3772


Bedrijfsvergelijking 2012 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel

51


Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte’s approximately 195.000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. © 2012 Deloitte The Netherlands

Bedrijfsvergelijking 2012 Levensmiddelendetailhandel  
Bedrijfsvergelijking 2012 Levensmiddelendetailhandel  

Dit jaarlijkse rapport betreft een statistisch onderzoek dat als doel heeft de autonome ontwikkeling van zelfstandige ondernemers in de leve...

Advertisement