Page 1

ВАЛИС 03 ЕООД

ПРИЕМАТЕЛНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ Дата: 06,04,2012

Номер:   78-А/СР  

Клиент:    ЗММ Стомана АД гр. Силистра    Долуподписаният: ЕГН:       Длъжност:

, л.к. №      

Потвърждавам, че на ................2012 г. приех от фирма ВАЛИС 03 ЕООД, София, следните стоки: Продукт

В опаковки по...кг

Брой опаковки

Общо кг

Brün 5501

25

10

250

Gadoclean S 2400

25

4

100

Приетата стока е в добър

вид.

ЗАБЕЛЕЖКИ: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Приел стоката:

Предал стоката:

............................ /Подпис и печат/

............................ /Подпис и печат/

ВАЛИС 03 ЕООД

1231 София, ж.к. Свобода бл.20А-А-18; Тел. 02 8968204, Факс: 02 4505534, GSM 0889 637626 1 of 1

delivery  

delivery services group

delivery  

delivery services group