Page 1

PROJEK T GIM N AZ JAL N Y „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa”

1


Spis treści: 1. Metody projektu……………………………………………….……………..…………………………..3 2. Harmonogram zadao……………………………………….…………………………………………..5 3. Dobór zespołów……………………………………………….….…………..…………………………..7 4. Kontrakt…………………………………………………………….……………….…………………………8 5. Kryteria oceny……………………………………………………………………….……………………..10 6. Kryteria oceny z zachowania………………………………..……….….………………………….12 7. Karta samooceny ucznia……………………………………..………….….…………………………13 8. Ocena społeczna prezentacji……………………………………………….………………………..14 9. Karta obserwacji zachowao………………………………..………………..……………………….15 10. Karta pracy nad zadaniem…………………………………..………………….…………………….16 11. Przedstawienie wyników projektu……………………..………………………………………….17 12. Ankieta ewaluacyjna………………………………………………….………………………………….18

2


Metoda Projektu Tytuł projektu: „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” Typ projektu : projekt badawczy Nauczyciel prowadzący grupę projektową: Olga Delipacy Autorzy projektu: uczniowie klasy 2 gimnazjum ( b i c) Czas: 05.11.2012 - 21.12.2012 roku Uzasadnienie wyboru tematu: Głównym celem tego projektu jest rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy o wodzie i roztworach wodnych. Wykonując projekt, zespół chce pogłębid swoją wiedzę na te mat budowy cząsteczki wody i określid właściwości wody, potrafi podad przykłady występowania wody w przyrodzie, podad rodzaje zanieczyszczeo wody. Organizacja:  realizacja projektu odbywa się na poziomie klas gimnazjalnych.  nauczyciel zapoznaje uczniów z założeniami projektu na kółku biologicznym oraz na lekcjach biologii. Uczniowie zgłaszają się do projektów. Wspólnie zastanawiają się nad zasadami projektu, ustalamy terminy spotkao; (wszelkie problemy są będą dodatkowo omawiane i rozwiązywane na bieżąco)  przedstawienie rezultatów na lekcjach biologii oraz forum uczestników kółka Cele operacyjne. Uczniowie potrafią:  wyjaśnid budowę cząsteczki wody i określid właściwości wody  podad przykłady występowania wody w przyrodzie  podad rodzaje zanieczyszczeo wody  określid sposoby oczyszczania wody  podad rodzaje roztworów i potrafi je sporządzid  obliczyd stężenie procentowe roztworu  korzystad z krzywej rozpuszczalności do rozwiązywania zadao  zaprezentowad wyniki swojej pracy na forum szkoły  przygotowad prezentację w programie PowerPoint Treści:  Występowanie wody w przyrodzie  Zanieczyszczenia wody i sposoby oczyszczania  Zużycie wody na jednego mieszkaoca i sposoby oszczędzania wody Zadania, metody pracy: Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje kartę pracy z listą zadao do wykonania. Uczniowie organizują samodzielnie pracę. Sposób dokumentacji: Uczniowie dokumentują swoje dokonania poprzez ankiety oraz sprawozdania z wykonanych czynności. Metody monitorowania : Nauczyciel koordynujący realizację projektu spotyka się z uczniami średnio raz na dwa tygodnie, 3


analizując dotychczasową praca uczniów nad projektem i udzielając wskazówek. Nauczyciel stara się pomóc uczniom w rozwiązywaniu napotykanych problemów.

Forma oceny: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 21 grudnia 2012r. w formie prezentacji multimedialnej. Ocenie podlegad będą:  wywiązywanie się uczniów z podjętych zadao  umiejętnośd współpracy w grupie  sposób prezentacji projektu  zgodnośd z tematem  umiejętnośd wykorzystania zdobytych informacji  własna inicjatywa i zaangażowanie Bibliografia:  „Z wodą w roli głównej” – film  „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa ” – nagranie  Prawie wszystko o wodzie - słownik internetowy – strona www.  Zbiór zadao o wodzie - prezentacja multimedialna  „Stopieo zanieczyszczeo wody rzeki Odry w przekroju pomiarowo-kontrolnym w Chałupkach w roku 1960”- Henryk Maoczak  „Człowiek w środowisku: podręcznik częśd 1”- Wiesława Aue

4


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZADANIA

REALIZACJA

OSOBY

TERMIN

spotkanie organizacyjne 1

-wybór osób do projektu i podział na grupy

- chętni uczniowie - nauczyciel

05.11.2012

spotkanie organizacyjne 2

-podpisanie kontraktu -przedstawienie harmonogramu pracy -zaplanowanie działao

- chętni uczniowie - nauczyciel

07.11.2012

1.przygotowanie ankiet

- określenie celu ankiety - zebranie odpowiedniego zestawu pytao

- grupa 1

2.przygotowanie krótkich materiałów o obiegu wody w przyrodzie

- na podstawie literatury uczniowie przygotowują krótką prezentację multimedialną na temat obiegu wody w przyrodzie

- grupa 2

3.przygotowanie materiałów o zanieczyszczeniach wody

-na podstawie literatury uczniowie przygotowują krótką prezentacje multimedialną na temat zanieczyszczeo wody

- grupa 3

4.przygotowanie materiałów o zużyciu wody przez jednego - na podstawie literatury i grupa mieszkaoca przygotowuje krótką prezentację multimedialną na temat zużycia wody przez jednego mieszkaoca

09.1116.11.2012

-grupa 4

I konsultacje

- uczniowie spotykają się w klasie z nauczycielem prezentując wyniki przeprowadzonych przez 2 tygodnie działao

-cały zespół -nauczyciel

1.przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas 1-3

- grupa przeprowadza ankiety wśród pozostałych uczniów

- grupa 1

2.przygotowanie materiałów na temat obiegu wody w przyrodzie

-grupa przygotowuje materiały na temat obiegu wody w przyrodzie

-grupa 2

- grupa przygotowuje materiały zanieczyszczeo wody

-grupa 3

3.przygotowanie materiałów na temat zanieczyszczeo wody 4.przygotowanie materiałów na temat zużycia wody przez

- grupa przygotowuje materiały na temat zużycia wody przez jednego mieszkaoca

16.11.2012

19.11 26.11.2012

-grupa 4

5


jednego mieszkaoca II konsultacje

-uczniowie spotykają się w klasie z nauczycielem prezentując wyniki przeprowadzonych przez 2 tygodnie działao

- cały zespół - nauczyciel

1.opracowanie wyników ankiety

- grupa opracowuje wyniki ankiety i wyciąga wnioski

-grupa 1

2.finalizowanie materiałów o obiegu wody w przyrodzie

- grupa dopracowuje materiały o obiegu wody w przyrodzie

-grupa 2

3. metody rozpoznawania zanieczyszczeo wody

-grupa uczy się wykrywania zanieczyszczeo wody w zbiornikach -grupa 3 wodnych

4. metody obliczania zużycia wody przez jednego mieszkaoca

- grupa uczy się pomiarów zużycia wody przez jednego mieszkaoca wsi lub miasta

30.11.2012

03.12.201213.12.2012

-grupa 4 III konsultacje

Przygotowanie prezentacji podsumowującej

PREZENTACJA WYNIKÓW

- uczniowie spotykają się w klasie z nauczycielem prezentując wyniki przeprowadzonych przez 2 tygodnie działao -uczniowie podsumowują swoją pracę -nauczyciel podpowiada w jaki sposób przygotowad prezentację podsumowującą cały projekt

-cały zespół -nauczyciel

-cały zespół pracuje nad opracowaniem wyników pracy zespołu oraz wyników poszczególnych grup - uczniowie zapraszają gości na prezentacją wyników : rodziców, nauczycieli, władze miasta, przedstawiciela wydziału oświaty

-cały zespół

-zespół prezentuje wyniki swojej pracy, nauczyciel ocenia

-cały zespół -nauczyciele -przedstawiciele klas -rodzice 21.12.2012

14.12.2012

17.1220.12.2012

6


Dobór zespołów: W projekcie weźmie udział 20 osób tworzących czteroosobowe grupy. Do projektu zgłaszają się uczniowie klas 2-gich, zainteresowani tematem. Grupa 1 pracowad będzie z ankietami , przeprowadzając badania na temat obiegu wody w przyrodzie, zanieczyszczeo wody oraz zużyciu wody przez jednego mieszkaoca wsi lub miasta. Grupa 2 pracowad będzie nad opracowywaniem materiałów na temat obiegu wody w przyrodzie Grupa 3 zajmie się zgłębianiem problemu zanieczyszczeo wody w zbiornikach wodnych Grupa 4 zajmie się zgłębianiem zużycia wody przez jednego mieszkaoca wsi lub miasta.

7


KONTRAKT Temat projektu: „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” Zakres prac projektowych: Badaniem objęta będzie cała społecznośd uczniowska gimnazjum Przedmiotem badao będzie: 1. uporządkowanie wiedzy o wodzie i roztworach wodnych. 2. pogłębid swoją wiedzę na temat budowy cząsteczki wody i określid właściwości wody Projekt będzie również zawierał pracę w grupach z listą zadao do wykonania. Terminy konsultacji z nauczycielem: - 05.11.2012 - 07.11.2012 - 16.11.2012 - 30.11.2012 - 14.12.2012 Termin zakooczenia projektu: 21.12.2012 Konsekwencje wynikające z nieobecnością na zajęciach: W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy, uczeo otrzyma ustne upomnienie i możliwośd uzupełnienia braków w ciągu tygodnia. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów nieobecności na forum grupy w obecności nauczyciela. Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem, oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

Data zawarcia kontraktu: 07.11.2012r. Wykonujący projekt (uczniowie) (nazwiska i podpisy)

Prowadzący projekt (nauczyciel)

8


Przykazania ucznia : 1. 2. 3. 4.

Uczeo słucha propozycji innych Uczeo wykonuje wszystkie prace terminowo Uczeo nie krytykuje pozostałych Uczeo aktywnie pracuje w grupie

9


Kryteria oceny grupy Kryteria

Punktacja - skala

Punkty otrzymane:

Oryginalnośd 1 - 5 pkt Wartośd merytoryczna informacji

1 - 5 pkt

Zgodnośd informacji z tematem

1 - 5 pkt

Wykorzystanie środków i narzędzi ICT

1 - 5 pkt

Zaangażowanie grupy w wykonanie projektu

1 - 5 pkt

Prezentacja

1 - 5 pkt

Razem

30 pkt

Kryteria oceny indywidualnej ucznia Członkowie grupy

Średnia punktów otrzymanych przez grupę (lb pkt grupy/il osób)

Wkład pracy w grupie (0 - 5pkt)

Ocena pozostałych członków grupy (max 18pkt) * RAZEM

*Pozostali członkowie grupy oceniają daną osobę przyznając 0-2pkt za :   

współpracę w grupę umiejętnośd rozwiązywania konfliktu zaangażowanie

10


Ocena końcowa Ocena

Skala procentowa

bardzo dobry

90 - 100%

dobry

75 - 89%

dostateczny

50 - 74%

dopuszczający

33 - 49 %

Ocena koocowa jest oceną cząstkową z przedmiotu biologia.

11


Kryteria oceny z zachowania: Ocenie podlega: 1. samodzielnośd ucznia 2. właściwe pełnienie powierzonych uczniowi funkcji 3. doprowadzenie projektu do kooca 4. sposób zaprezentowania efektów projektu 5. umiejętnośd dokonania poprawnej samooceny 6. umiejętnośd odpowiedniego zachowania się podczas współpracy w grupie Za każdy z wyżej wymienionych cech uczeo może otrzymad max 3 pkt. Maksymalnie uczeo może uzyskad 18 punktów W zależności od uzyskanej liczby punktów wystawiana jest ocena Ocena

Skala procentowa

wzorowe

90 - 100%

bardzo dobre

75 - 89%

dobre

50 - 74%

poprawne

33 - 49 %

12


Karta samooceny ucznia TAK NIE Systematycznie uczestniczyłem w pracach nad projektem Słuchałem propozycji innych, nie krytykując Nie miałem trudności z wykonywaniem poleconych mi zadao Pomagałem kolegom w grupie w rozwiązywaniu problemów Uczestniczyłem we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania Swoją pracę wykonałem terminowo Nie stwarzałem konfliktów w grupie Wykazywałem własną inicjatywę Praca nad projektem nauczyła mnie:

13


Ocena społeczna prezentacji W zależności od opinii przyznaj ilośd punktów: 0 - słabo 1 - średnio 2 - bardzo dobrze Punkty znajomośd tematu kontakt wzrokowy oryginalnośd prezentacji pomoce wizualne umiejętnośd zainteresowania tematem OCENA OGÓLNA

14


Karta obserwacji zachowań uczniów Zachowanie/ osoba * Uważnie słucha innych, nie przerywając ich wypowiedzi. Czeka, żeby zabrad głos, aż inni skooczą. Zwięźle przedstawia swoje opinie, nie robi dygresji Swoje opinie i uczucia wyraża wprost, nie stosuje aluzji. Jej/jego komunikaty niewerbalne są zgodne z werbalnymi. Zadaje pytania i parafrazuje wypowiedzi innych, by upewnid się, czy dobrze je rozumie.

* przy odpowiednim imieniu oceniający stawia + lub –

15


Karta zadania dla projektów rozbudowanych Zadanie Jedno z zadao lub działao, jakie planuje wykonad zespół, aby rozwiązad problem i zrealizowad projekt.

a) Planowanie Uczniowie wykonujący działanie i ich role

Działania

Zadanie rozpisane na szczegółowe działania.

Źródła informacji, materiały i zasoby

Imiona i nazwiska uczniów, ze Z czego uczniowie będą wskazaniem, co kto robi. korzystad?

Sojusznicy

Termin wykonania

Kto może pomóc?

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakooczenia działania.

Jw.

b) Realizacja i samoocena Co i jak zrobiliśmy?

Które z zadao i działao udało się zespołowi zrealizowad? Kto był w to zaangażowany (wykonawcy)? Z jakich źródeł informacji, materiałów i zasobów korzystali uczniowie? Jak przebiegała realizacja przeprowadzonych działao lub zadao? Kto im pomagał? Jakie efekty (produkty) powstały w wyniku podjętych działao?

Co stanowiło dla nas trudnośd i jak ją pokonaliśmy?

Jakie trudności uczniowie napotkali i jak je rozwiązali? Których zadao i działao nie udało się zrealizowad?

Czego się nauczyliśmy?

Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli lub nauczyli, jakie umiejętności zdobyli.

16


Przedstawienie Wyników Prezentacji Grupy przygotowują prezentację multimedialne podsumowujące wykonaną przez nich pracę Grupa 1 - przygotowuje prezentację przedstawiającą wyniki przeprowadzonej wśród kolegów ankiety. Uczniowie mają wykazad jaki wpływ na życie człowieka ma woda. Grupa przedstawia wnioski wynikające z przeprowadzonej ankiety Grupa 2 - przygotowuje prezentację pokazującą obieg wody w przyrodzie Grupa 3 - przygotowuje prezentację pokazującą jak rozpoznad zanieczyszczenia w zbiornikach wodnych oraz jak sobie z nimi radzid. Grupa 4 - przygotowuje prezentację pokazującą zużycie wody przez jednego mieszkaoca miasta lub wsi. Porównuje je i przedstawia swoje propozycje czym może to byd spowodowane.

Cały zespół - przygotowuje krótką prezentację podsumowującą pracę całego zespołu.

17


Ankieta ewaluacyjna Odpowiedzi zaznacz krzyżykiem 1. W której grupie pracowałeś?    

grupa grupa grupa grupa

1 2 3 4

2. Czy postawiony przed Twoją grupą cel został osiągnięty?  

tak nie (jeśli nie to dlaczego?) …............................................................................................................................ ................. .............................................................................................................................................

3. Czy byłeś zadowolony z pracy w swoim zespole?  

tak nie

4. Jak wyglądała współpraca w zespole? (możesz zaznaczyd kilka odpowiedzi)    

wszyscy pracowali w równym stopniu w grupie pojawiały się konflikty członkowie grupy nie współpracowali ze sobą grupa podejmowała wspólnie decyzje

5. Czy nauczyciel był pomocny w pracy?   

tak średnio nie

6. Cechy nauczyciela współpracującego (możesz zaznaczyd kilka odpowiedzi)     

zawsze służył pomocą angażował się w projekt zostawiał uczniów bez wsparcia podrzucał własne pomysły odrzucał pomysły uczniów

7. Co Twoim zdaniem powinno ulec zmianie podczas następnego projektu? …....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

18

Projekt gimnazjalny Olga Delipacy  
Projekt gimnazjalny Olga Delipacy  

projekt dotyczy wody w środowisku

Advertisement