Page 6sociaal thema

de

Linkse Socialist

eenheidsstatuut

Handen af van ontslagbescherming!

O

veral in Europa wordt tot massale afdankingen overgegaan. Er zijn inmiddels meer dan 26 miljoen werklozen op het continent. De bezorgdheid van vele werkenden is dan ook begrijpelijk. Wat als ook wij binnenkort het steeds groeiende werklozenleger vervoegen?

Tegen de achtergrond van de diepe den van interim- en onzekere contraceconomische crisis is de discussie over ten zou leiden tot meer tewerkstelling, het eenheidsstatuut in ons land al gauw maakt het patronaat uiteraard niet verengd tot een debat over het ontslag- duidelijk. statuut, ook al zijn er nog andere verHet laatste voorstel voor opzegterschillen tussen beide statuten. De op- mijnen kwam van Itinera Institute, een zegperiode van bedienden is voor de van de vele ‘denktanks’ die de dagewerkgevers al langer een doorn in het lijkse propagandastroom van patronale oog, het zorgt er imargumenten moemers voor dat bedienten onderbouwen. Tegen de den niet van de ene op Professor Marc De achtergrond de andere dag op straat Vos van Itinera stelt van de diepe kunnen gezet worden. voor om de opzegeconomische Voor ‘werklieden’, arperiode te beperken crisis is de beiders die hoofdzatot minimaal twee kelijk ‘handenarbeid’ discussie al gauw ma anden en per verengd tot een verrichten, zijn de terjaar anciënniteit bodebat over het mijnen korter. ven de vijf jaar een ontslagstatuut, De technologische halve maand erbij evoluties hebben het met een maximum onderscheid t ussen van zes maanden. hoofd- en handenarDat is een regelbeid voorbijgestoken, maar voor de rechte aanslag op de bestaande ontslagontslagvergoedingen blijven de werk- bescherming voor bedienden. gevers liefst vasthouden aan deze van De Vos wil dat ‘compenseren’ met werklieden. Afdanken moet in naam een “aanvullend budget van een halve van de flexibiliteit en de concurren- maand per jaar anciënniteit, met een tie goedkoper worden. Het personeel maximum van zes maanden, dat alleen wordt samen met de werkzekerheid in kan besteed worden om de ontslagen de solden gezet. werknemer naar nieuw werk te begeVolgens het patronaat is dergelij- leiden.” Met de torenhoge en toeneke onzekerheid voor de werknemers mende werkloosheid betekent dit dat noodzakelijk voor de concurrentiepo- enkele bedrijven die werkbegeleiding sitie van de bedrijven die minder snel aanbieden gouden zaken zullen doen, zouden aanwerven omwille van de maar werk vinden lukt nu eenmaal niet hoge ‘ontslagkosten’. Hoe een slech- als er amper werk is. tere ontslagbescherming in deze tijDe aanval op de ontslagbescher-

ming is gericht tegen jobzekerheid en tegen onze tewerkstelling tout court. Het heeft als doel om een deel van de ‘ontslagkost’ op de gemeenschap af te wentelen. En het is een nieuwe poging om de verantwoordelijkheid voor werkloosheid af te schuiven op de werklozen.

vier jaar na genocide in Sri Lanka

Hoe strijden voor vrede en gerechtigheid? Standpunt van Tamil Solidariteit

B

egin 2011 werd de campagne Tamil Solidariteit ook in ons land opgezet. De horror van de eindfase van de oorlog in Sri Lanka in 2009 leidde ook hier tot protest en een radicalisering onder Tamil-vluchtelingen die in verschillende golven over de wereld verspreid geraakten als gevolg van de aanhoudende discriminatie en het oorlogsgewoel.

Vier jaar na het officiële einde van de oorlog, is er nog geen einde in zicht voor de discriminatie en de etnische en religieuze spanningen in Sri Lanka. Met het bouwen van Singalese kolonies in Tamilgebied, aanvallen op de kleine moslimminderheid en de aanhoudende discriminatie en repressie tegenover Tamils, ziet de situatie er nog steeds weinig rooskleurig uit. Het idee dat de internationale gemeenschap zou optreden om de verantwoordelijken voor de vele tienduizenden onschuldige doden te vervolgen, bleek

inmiddels een illusie. De Verenigde Naties kwam – ook met Belgische steun – niet verder dan een nietszeggende resolutie waarin het de machthebbers in Sri Lanka, de chauvinistische oorlogsmisdadigers rond Rajapakse, de vrije hand laat. Het idee dat met gelobby bij politici en machthebbers iets kan bereikt worden voor de Tamilbevolking van Sri Lanka heeft gefaald. Dit heeft geleid tot een impasse binnen de Tamil diaspora. Gelukkig was er in maart het voorbeeld van de studenten in de Indische deelstaat Tamil Nadu die massaal in actie kwamen en met duizenden protesteerden. De jongeren namen het initiatief zelf in handen, ze wachtten niet op de lokale corrupte politici die al jarenlang beweren op te komen voor de Tamils in Sri Lanka maar intussen niets doen of zelfs meewerken aan de federale regering die het regime van Rajapakse steeds heeft gesteund. De impact van de Indische studentenstrijd op de volledige Tamilbevolking in het buitenland, toont de kracht van dergelijke solidariteit van onderuit. Het geeft aan op welke ‘internationa-

Op 3 april voerden een 50-tal mensen actie in Antwerpen om hun solidariteit met de studentenbeweging in Tamil Nadu te betuigen. Het initiatief voor de actie ging uit van Tamil Solidariteit

le gemeenschap’ de Tamilbevolking kan rekenen in de strijd voor een echt onafhankelijk onderzoek naar de oorlogsmisdaden en voor echte vrede en gerechtigheid. Deze studentenstrijd is meteen ook een oproep aan jongeren van Tamilafkomst doorheen de wereld om zelf mee initiatieven te nemen om te bouwen aan een brede solidariteitsbeweging en te discussiëren over alternatieven op oorlog, discriminatie en uitbuiting. De angst van het establishment voor deze beweging bleek uit de pogingen om communautaire en religieuze spanningen op te drijven. Om te vermijden dat deze vanuit het koloniale tijdperk overgeërfde verdeel-en-heerspolitiek slaagt, is eenheid van alle werkenden en onderdrukten noodzakelijk. De aanvallen op de moslimgemeenschap in Sri Lanka of de anti-boeddhistische opstoten in India zijn ernstige waarschuwingen. Tamil Solidariteit eist een onafhankelijk onderzoek naar de oorlogsmisdaden door vertegenwoordigers van de arbeiders en armen van alle gemeenschappen in Sri Lanka, bijgestaan door internationale waarnemers van vakbonden en mensenrechtenorganisaties. Tamil Solidariteit komt op voor democratische rechten waaronder het recht op zelf beschikking van iedere bevolkingsgroep. Om tot echte vrede te komen, moeten we ingaan tegen het kapitalistische systeem dat leidt tot tekorten, miserie en oorlog. Tamil Solidariteit zal deelnemen aan de herdenking van de vierde verjaardag van het ‘einde’ van de oorlog in Sri Lanka. Deze herdenking vindt plaats op zaterdag 18 mei om 12u aan de begraafplaats van Berchem (naast het Middelheimziekenhuis). Begin juni organiseren we een dag van Tamil Solidariteit in Antwerpen. tamilsolidariteit.wordpress.com

Om te voorkomen dat het debat rond het eenheidsstatuut wordt aangegrepen om de sociale verworvenheden van bedienden af te bouwen, is een sterk en eengemaakt syndicaal antwoord nodig. Iedere verdeeldheid langs onze kant zal uitgespeeld worden en iedere zwakheid aangegrepen

om nog een stap verder te gaan. Enkel door op te komen voor een harmonisatie van beide statuten naar boven, is eenheid mogelijk. Door nu hiervoor in het offensief te gaan, kunnen we vermijden dat de regering alsnog probeert om ons een slecht ‘compromis’ op te leggen.

Steun de Griekse antifascistische comités!

Een slachtoffer van racistisch geweld in Neo Manolada

door

Kristof (Leuven)

M

instens 34 laagbetaalde migrante landbouwarbeiders in Griekenland zijn opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van de kogelregen die ze kregen als antwoord op hun vraag naar hun zes maanden achterstallig loon. Deze agressie is geen toeval, maar de uitdrukking van een klimaat van racisme, waarin het fascistische Gouden Dageraad een sleutelrol speelt. Trots en ongestraft publiceert die partij beelden van paramilitaire aanvallen op migranten. Dagelijks zijn er racistische aanvallen in het land, waarbij nu en dan een dode valt. Ook homoseksuelen en linkse militanten worden geviseerd. Een humanitaire catastrofe, uitgevoerd onder de auspiciën van de Trojka, voltrekt zich. Niet enkel migranten, maar de volledige werkende klasse wordt getroffen: gepensioneerden, werkenden, werklozen, jongeren, vrouwen, mannen. 250.000 mensen zijn dagelijks afhankelijk van voedselpakketten, 27% van de bevolking en 60% van de jongeren is werkloos. Het aantal zelfmoorden explodeert. Kankerpatiënten raken niet meer aan hun medicijnen. Kinderen die flauwvallen in de klas

zijn al lang geen nieuws meer. Het is op de hieruit voortvloeiende wanhoop dat fascisme opnieuw een voedingsbodem kan vinden. En ondertussen gaan de besparingen en privatiseringen schijnbaar onverstoord door. Om de strijd tegen het besparingsbeleid en tegen fascistisch geweld te voeren, moeten we ons van onderuit organiseren. Er werden reeds tientallen antifascistische comités opgericht in Griekenland, die met extreem beperkte middelen een werking trachten te ontplooien. Het doel moet daarbij zijn om via een actieve solidariteit mensen te betrekken en te organiseren in de strijd tegen niet enkel het fascisme, maar ook het kapitalisme en samen te werken aan een echt, socialistisch alternatief. Onze Griekse zusterorganisatie Xekinima spant zich maximaal in bij de uitbouw van deze antifascistische comités. Omdat de crisis van het kapitalisme zich niet beperkt toe één land, zijn de ontwikkelingen in Griekenland cruciaal voor de rest van de werkende klasse in Europa en daarbuiten. Solidariteit is ons sterkste wapen en houdt niet op aan de landsgrenzen. En effectieve solidariteit kan zich niet beperken tot enkel morele steun. Steun de Griekse antifascistische comités ook financieel, stort een bijdrage op 0012282409-75 van Blokbuster met vermelding ‘Griekenland’.

De Linkse Socialist, mei 2013  

meinummer van maandblad 'De Linkse Socialist'

Advertisement