Page 4syndicaal

de

Linkse Socialist

interview

Directie Chirec ontslaat de BBTK-hoofddelegee Interviews door Anja Deschoemacker en Michel Doyen

O

p 29 maart werd Naima Amakran ontslagen. Ze was hoofddelegee voor de BBTK bij Chirec, een associatie van privéziekenhuizen. We spreken met Yves Dupuis, BBTK-BHV-secretaris verantwoordelijk voor de social profitsector en we luisteren naar de opmerkingen van de delegees van Chirec. De integrale weerslag van beide gesprekken vind je op socialisme.be. Waarom dit ontslag?

Yves Dupuis: “De directie was al niet blij met de opkomst van de BBTK in de laatste acht jaar. Maar het kritieke moment kwam er met hun groot project in Delta (fusie van twee sites in één), waarvoor ze een belangrijke lening bij de Europese Investeringsbank hebben bekomen. Mijn indruk is dat ze vrij spel willen tot aan de verhuis. En dan heb je Naima die de door de directie gevraagde flexibiliteit bij de omzeiling van de beperkingen op de overuren weigert... Dergelijke kwesties kunnen veel geld kosten en de financiering van de jobs in vraag stellen. “ De Toeuf, medisch directeur bij Chirec en vicevoorzitter van het artsensyndicaat BVAS, had kort geleden verklaard dat de beperking van de ereloonsupplementen voorzien door de regering tot 3000 ontslagen zou leiden.

“Toen Onkelinx haar koninklijk besluit over de beperking van de ereloonsupplementen voor kamers met twee bedden voorstelde, heeft dr. De Toeuf gereageerd in Le Soir. Hij voegde eraan toe dat het voor Chirec om 90 jobs zou gaan. De maatregel is vooral een probleem voor de site van Cavell, waar het kamers met twee bedden zijn. Om de hogere erelonen te behouden – wat de dokters willen, waarvan er veel zijn die werken in andere ziekenhuizen en in Chirec hun privépraktijk doen – moeten ze de bezettingsgraad halveren. “Ze probeerden ons verantwoordelijk te houden voor het verlies van 90 jobs ‘omdat de BBTK en het CNE de motie van Onkelinx steunen’. Maar wij steunen niets. We hebben niets te maken met de PS, die op dit moment vaker rechts dan links is. Wij zeggen dat er op 200 ziekenhuizen minder dan 20 zijn die hierdoor geraakt worden. Waaronder het Chirec, dat helemaal alleen de helft van de ereloonsupplementen opeet, op heel het land.”

Wouter Beke verklaarde in Knack (10/04) dat de groeinorm in de gezondheidszorg dankzij de regering Di Rupo dit jaar zou dalen tot 1,6%. Moeten we nieuwe herstructureringen vrezen?

delegee’. “Wat doen ter plaatse? Het eerste is natuurlijk de solidariteit zoeken in het bedrijf. Dat was niet voldoende mogelijk in Chirec: het personeel is echt bang en de andere vakbonden volgden ons niet in bijvoorbeeld het voorstel voor een blokkade van Cavell. We hebben “We stellen vast dat de groeinorm af- uiteindelijk een collectieve maatregel neemt. Hij staat op 2,8% en we hopen voorgesteld, naast individuele maatredat hij zich stabiliseert. We kunnen aan- gelen voor Naima, en de voorzitter van vaarden dat geld moet worden gezocht de paritaire commissie heeft goed bedaar waar het niet nuttig wordt ingezet, grepen dat het voor ons een voorwaarde maar zaken wegnemen die behoren tot was om het probleem te kunnen regehet vitale minimum, dat kan niet. Dan len. Daarom hebben we onze actie opzullen wij vechten. Zakken tot 1,6% zal geschort. We zullen tot het einde van niet mogelijk zijn. het jaar de overlegorganen, en vooral “Bij Chirec denk ik dat de arbei- de ondernemingsraad waar de delegees ders zullen worden opgeofferd op het vaak vernederend behandeld worden, altaar van de herkunnen laten opvolgen structurering voor en omkaderen. We kunnen het Delt aproject. “Soms gaan patroons aanvaarden dat Maar in de rest van naar de arbeidsrechtgeld moet worden het land…? Er is bank om de beschergezocht daar al zodanig gesneming te laten opheffen, den, met fusies, met ze dreigen en dan trekwaar het niet de verhoging van ken ze het terug. Recent nuttig wordt het aantal bedden, hebben we zo’n geval ingezet, maar met de zorgbasgehad bij de banken, zaken wegnemen sins… Ik weet niet waar we alles hebben die behoren tot waar Beke zijn cijkunnen stoppen. Maar het vitale minimum, fers vandaan haalt, hier gaat het om een dat kan niet. maar het maakt me weloverwogen beslisDan zullen wij b a ng. Wa a r k a n sing. Indien we Cavell vechten. er nog worden geeen week hadden kunknipt? Voor ons kan nen blokkeren, hadden er alvast geen sprake we misschien de herzijn van een besparingsbeleid in de ge- integratie kunnen afdwingen. En het zondheidszorg.” was de eerste optie die werd gekozen. Maar ze zouden onmiddellijk opnieuw begonnen zijn, met het zoeken naar een De laatste 10 à 20 jaar moezware fout. ten we vaststellen dat de “Wat we beslist hebben, is het minst bescherming van delegees slechte. Nu zal de delegatie heropgeniet volstaat om dit soort bouwd worden door de dossiers verontslagen te vermijden. der op te nemen alsof Naima er nog Moeten we geen strijdplan was, door zich samen te herstructurevoorzien? ren en met de begeleiding van iemand die ons zal helpen om met de patroon “Er zijn in de social-profit sinds 1995 te kunnen praten. Door die collectietwee gevallen geweest, het is niet ge- ve dynamiek voorop te plaatsen, met woonlijk. Het zou helemaal niet moe- de steun van een externe persoon van ten gebeuren, maar we kunnen niet op FOD-Werkgelegenheid en Arbeid, denons eentje nieuwe wetten maken. En de ken we ons staande te kunnen houden bazen zullen zeggen dat ze zich moe- en verder de rechten van het personeel ten kunnen ontdoen van een ‘slechte te kunnen verdedigen.”

Meigroeten

De delegees van Chirec aan het woord… - “Dankzij geld kan men gelijk wie doen zwijgen… Men legt een som neer om de stem van de arbeiders het zwijgen op te leggen!” - “Dit gebeurt om de werkenden angst aan te jagen. De directie weet zeer goed dat Naima onze kampioene is, ze zeggen « als we haar kunnen wippen, hebben we vrij spel om een hele reeks mensen te ontslaan. » Maar wij zullen de strijd verder zetten en dit zal ons versterken.” - “Ze willen alle vakbondsleden, alle delegees angst aanjagen. Maar we zullen blijven vechten.” - “Dit ontslag zal een bepaalde som kosten en ze hebben de intentie om in de toekomst bepaalde besparingen te doen. Alles ligt in een commerciële balans: wat is het verschil tussen beide en hoeveel voltijdsequivalenten maken dat verschil?”

25.000.000.000.000 keer neen tegen de loonstop

Oost-Vlaanderen

STOP DE SOCIALE AFBRAAK! ABVV ABVV Bayer/Lanxess ABVV TOTAL RAFFINADERIJ

Samen sterk! Voor een nieuwe partij die de belangen van de werkers verdedigt Strijdbare delegees en secretarissen van LBC-NVK en CNE

BAYER/Lanxess www.roodoor.info

GEEN INSTAPSTAGES MAAR VOLWAARDIG WERK! Antwerpen-Waasland

ABVV Vrije Universiteit Brussel

De Linkse Socialist, mei 2013  

meinummer van maandblad 'De Linkse Socialist'

Advertisement