Page 16

socialisme.be Ben

je de dagelijkse stroom van

desinformatie in de traditionele media beu?

Wil je ook een andere Neem

kant van het nieuws horen?

dan een abonnement op dit blad

maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP)  nummer 324  Mei 2013

en volg onze dagelijkse website socialisme.be.

s t r i j d  s o l i d a r i t e i t  s o c i a l i sm e

door

D

Clément (Brussel)

e besparingslawine in Europa blijft maar rollen. Nu is ook ons spaargeld niet meer veilig. De maatregel om de spaarrekeningen in Cyprus aan te spreken, kan volgens de Europese verantwoordelijke Jeroen Dijsselbloem ook elders worden toegepast. Wie door hard werken een beetje spaargeld opzij heeft kunnen zetten – een steeds kleinere groep is daar vandaag nog toe in staat – trekt daar niet zomaar mee naar de Kaaimaneilanden of andere belastingparadijzen. Daar genieten enkel de superrijken van extra belastingvoordelen.

Het zijn altijd dezelfden die moeten verlening dus verder af te bouwen. bijdragen. Terwijl Caterpillar, Ford, De politici hebben geen antwoorden Duferco of Mittal massaal afdanken, op de crisis, hooguit komen ze tot susbetalen deze bedrijven onder meer door sende woorden die niet door daden onde notionele intrestaftrek amper belas- dersteund worden. Naast de 26 miljoen tingen. Gewone werkenden daarentegen werklozen in Europa wordt wie wel dragen 30% tot 45% van hun lonen af werk heeft ook steeds meer tot armoeaan de gemeenschap. Premier Di Rupo de en onzekerheid veroordeeld. Dat is verklaart dan wel dat harde besparingen een integraal onderdeel van het Duitse “niet de beste oplossing” zijn, maar het model van lage lonen en flexibele arweerhoudt zijn staatssecretaris Bogaert beidsvoorwaarden. niet om het aantal federale ambtenaren Er wordt ons gezegd dat we allemaal te verminderen en de openbare dienst- ons steentje moeten bijdragen. Maar

Steun

dat geldt blijkbaar niet voor de allerrijksten. Van de 30 grootste vermogenden in ons land zijn er (voor zover geweten) 27 met rekeningen in belastingparadijzen met daarop in totaal naar schatting tussen 25 en 32 miljard euro. Die vermogens blijven ook in tijden van crisis aangroeien. Voor ons daarentegen is meer onzekerheid de norm. Naast de 2600 jobs die verdwijnen bij Caterpillar en ArcelorMittal zijn er nog eens 40 projecten van collectieve afdankingen lopende waarbij 4.673 directe jobs bedreigd zijn. Terwijl de superrijken hun geld naar exotische bestemmingen overbrengen, wordt het gratis onderwijs in Portugal geschrapt en raadt het IMF aan om in dat land nog eens 50.000 leerkrachten te ontslaan. In Cyprus werd een taks van 6,75% op het spaargeld na druk van de bevolking ingetrokken, maar de dreiging blijft overeind en een uitweg voor de crisis werd niet gevonden. Meer dan de helft van de Spaanse en Griekse jon-

geren zit zonder werk, in heel Europa In het zuiden van Europa zagen we is een kwart van de jongeren werkloos. al tal van grote bewegingen met staWat een verspilling! kingen en betogingen. Alle gevestigde Er zijn nochtans middelen aanwezig. instellingen verliezen er hun autoriteit. De Europese beursgenoteerde bedrijven Het is aan de arbeidersbeweging om het hebben 788 miljard euro die ze weige- vacuüm te vullen door te bouwen aan ren te investeren. Op rekeningen in de strijdbare vakbonden en eigen politieke Kaaiman- en Maagdeneilanden alleen formaties. In ons verzet tegen het bespazou 25.000 miljard euro staan. En dan ringsbeleid kunnen we best samenwerworden wij gevraagd om onze levens- ken met alle slachtoffers van dat beleid standaard en toekomst op te offeren om over de nationale grenzen heen. Een slapende rekeningen (al dan niet in beEuropese 24-urenstaking zou een goede lastingparadijzen) verder te spijzen? stap daartoe kunnen zijn. Vandaag komen de kapitalisten hierTegenover het eengemaakte offensief mee weg. Hun luitenanten in de diverse regeringen zijn het over de partijgren- op onze toekomst, plaatsen wij eengezen heen eens dat de werkende bevol- maakt verzet en een strijd voor een soking voor de crisis moet opdraaien. Hun cialistisch alternatief. Het wordt hoog broodschrijvers in de gevestigde media tijd dat we de armoede, werkloosheid herhalen deze boodschap dagelijks in en miserie van het kapitalisme in crisis alle kranten, op televisie en radio. Het achter ons laten en bouwen aan een sais niet verwonderlijk dat velen zich hier menleving waarin de noden en behoefaan laten vangen. Maar tegelijk is er een ten van de meerderheid van de bevolgroeiend verzet van wie de patronale king centraal staan. Werk daaraan mee propaganda niet aanvaardt. met de linkse socialisten!

dit maandblad: BE48 0013 9075 9627

op naam van

Socialist Press

De Linkse Socialist, mei 2013  

meinummer van maandblad 'De Linkse Socialist'

De Linkse Socialist, mei 2013  

meinummer van maandblad 'De Linkse Socialist'

Advertisement