Page 1

NEDERLAND

DE SANDWICH ONDER DE LOEP EEN EXCLUSIEF ONDERZOEK NAAR DE CONSUMPTIE VAN BELEGDE BROODJES IN EUROPA


VOORWOORD Voilà! Voor u ligt de uitkomst van het marktonderzoek naar de sandwich, onderdeel van een onderzoek dat in 12 Europese landen is uitgevoerd naar brood, viennoiserie (zoete bladerdeegproducten), patisserie en hartige producten. Délifrance heeft dit onderzoek laten uitvoeren om nog beter te weten wie onze eindgebruikers zijn en wat zij willen. Op die manier kan Délifrance haar know-how op het gebied van belegde broodjes nog verder uitbreiden. Wat hield het onderzoek in? In 12 landen in Europa zijn de gewoonten en het aankoopgedrag van consumenten met betrekking tot belegde broodjes geanalyseerd. Doel daarvan was een antwoord te krijgen op o.a. de volgende vragen: waar en wanneer kopen en eten Europese consumenten een belegd broodje? Wat voor sandwich eten ze het liefst? Waar moet dit broodje aan voldoen? U merkt het al, de vragen richtten zich vooral op de consumptie van belegde broodjes.

DE METHODOLOGIE VAN HET EUROPESE ONDERZOEK DÉLIFRANCE PUBLICEERT HIERBIJ DE UI TKOMSTEN VAN EEN EXCLUSIEF ONDERZOEK DAT IN OPDRA CHT VAN DÉLIFRANCE IS UI TGEVOERD DOOR QU ALTRICS* VOLGENS DE C AWI-METHODE**, TUSSEN 18 DECEMBER 2015 EN 18 JANU ARI 2016.

2

FOCUS NEDERLAND

DEELNEMENDE LANDEN

ANTWOORDEN

STEEKPROEF ***:

LEEFTIJD:

40% VROUWEN PERSONEN

PERSONEN/ LAND

60% MANNEN

18-34 JAAR 35-54 JAAR 55+ JAAR

* Inst ituut met ESOMAR-cer t if icing ** C omputer Assiste d Web Inter v ie w ing *** Pers onen die de afgelop en maand b a k ker ijpro duc ten (bro o d, v iennois er ie, p at iss er ie en/of har t ige pro duc ten) hebb en ge consume erd

2 3.


SOORT BROOD, TEXTUUR, TEMPERATUUR : DE VOORKEUREN VAN NEDERLANDERS

EUROPEANEN HOUDEN VAN SANDWICHES

SOORT BROOD

SOORT BROOD

TEXTUUR

TEMPERATUUR

KNAPPERIG

2

VAN DE NEDERLANDERS WISSELT GEREGELD OF SOMS VAN SOORT BROOD

4.

2

KOUD GESERVEERD

CIABATTA

WIST U DAT? In tegenstelling tot de meeste andere Europeanen, eten Nederlanders liever een ciabatta dan stokbrood. Met 20% van de stemmen neemt stokbrood een tweede plaats in. Het keizerbroodje komt op de derde plaats en krijgt 19% van de stemmen.

TEXTUUR

TEMPERATUUR

KNAPPERIG

WARM GESERVEERD

OP BASIS VAN (HALF) STOKBROOD

VAN DE EUROPEANEN WISSELT GEREGELD OF SOMS VAN SOORT BROOD

5.


WIT, RUSTIEK OF MEERGRANEN: DE VOORKEUREN VAN NEDERLANDERS

1

2

WIT BROOD (MEER)GRANENBROOD

6.

DE VOORKEUREN VAN EUROPEANEN

3

RUSTIEK BROOD

1

3

2 WIT BROOD RUSTIEK BROOD

MEER)GRANENBROOD

WIST U DAT?

WIST U DAT?

7 2 % van d e Ne de rl ande rs * z e g t me e r r ust i ek bro o d te e te n d an t we e j aar gel e de n.

72% van d e Europ e anen* zegt me er r ust iek bro o d te eten d an t we e j aar gele d en.

* E xclusief p ers onen die «ge en vo orkeur »  of «we et i k niet» hebb en ge ant wo ord.

* E xclusief p ers onen die «ge en vo orkeur » of «we et i k niet» hebb en ge ant wo ord.

7.


HET FAVORIETE BELEG VAN NEDERLANDERS

BELEGDE BROODJES, WEKELIJKS GEGETEN DOOR NEDERLANDERS

NEDERLANDERS HOUDEN VAN BELEGDE BROODJES MET… VLEESWAREN KAAS

VAN DE NEDERLANDERS

EET MINSTENS ÉÉN KEER PER WEEK EEN SANDWICH

RAUWKOST VIS

(GELIJKE DELEN)

EN IN EUROPA ?

EUROPEANEN HOUDEN VAN BELEGDE BROODJES MET… WIST U DAT?

VLEESWAREN

8.

53%

KAAS

31%

RAUWKOST

8%

6 2 % v an de Ne de rl ande rs* v i ndt het b el ang r ij k de he rkomst te ke nnen van de i ng re di ë nte n waar me e hun s andw ich b el e gd is. *E xclusief p ers onen die «ge en vo orkeur» of «we et i k niet» hebb en ge ant wo ord.

1e

99% POLEN

12

77% FRANKRIJK

e

WIST U DAT? O ver het a lgeme en e et 52% van d e Ne d erl and ers e ven vaa k d o ord e we eks a ls in het we ekend e en b elegd bro o dj e, net a ls 4 9 % van d e Europ e anen.

9.


DE LUNCH, HÉT MOMENT VOOR EEN BELEGD BROODJE VOOR DE NEDERLANDER

NEDERLANDERS ETEN HUN BELEGDE BROODJE VOORAL THUIS

BIJ DE LUNCH

BIJ HET ONTBIJT

IN DE LOOP VAN DE MIDDAG

EN IN EUROPA ?

43% BIJ DE LUNCH 35% BIJ HET ONTBIJT 27% IN DE LOOP VAN DE MIDDAG 10.

2 OP HET WERK

THUIS

IN EEN CAFÉ/ RESTAURANT/ BIJ DE BAKKER

EN IN EUROPA ? WIST U DAT? Me e r d an 7 0 % v an de Frans e n, Engels e n e n Ne de rl ande rs e e t e e n s andw i ch he t l i e f st bij de lunch .

S andw iches word en in a l le l and en vo ora l t huis gegeten, b eha lve in Zw its erl and en in Fran k r ijk : d a ar word en s andw iches e erd er op het werk gegeten. In a l le l and en word en s andw iches het minst vaa k in e en hotel of rest aurant gegeten.

11.


DE SUPERMARKT: AANKOOPPLEK NR. 1 VOOR SANDWICHES IN NEDERLAND

VERS BELEGD: BELANGRIJKSTE CRITERIUM VOOR NEDERLANDERS BIJ HET KIEZEN VAN EEN SANDWICH

2

VERS BELEGD

BIJ DE BAKKERIJKETEN/ BROODJESZAKEN

2

IN DE SUPERMARKT

SOORT BELEG DE PRIJS

DE SUPERMARKT: AANKOOPPLEK NR. 1 VOOR

ZWEDEN

NEDERLAND

GROOT-BRITTANNIË ZWITSERLAND

12.

BIJ DE WARME BAKKER

BEHALVE VOOR BELGIË BAKKERIJKETEN

DUITSLAND

GRIEKENLAND

POLEN

NR.1

PORTUGAL

FRANKRIJK

ITALIË

DE WARME BAKKER

SPANJE

EN IN EUROPA ?

NR.1

WIST U DAT? Bijna 47% van de Nederlanders koopt een dagverse sandwich in de supermarkt , 24% stelt zelf een sandwich in de winkel samen of maakt er zelf een thuis.

Voor 34% van de Europeanen is vers belegd het belangrijkste criterium bij aankoop van een sandwich, op de voet gevolgd door het soort beleg (voor 21%) en broodsoort (voor 14%).

HET MEEST BELANGRIJK

HET MINST BELANGRIJK

VERS BELEGD

DE GROOTTE

vo or a l le l and en b eha lve Gro ot- Br itt annië w aar het b eleg b el ang r ijker is

vo or a l le l anden b eha lve Gro ot Br itt annië w a ar mind er w aard e wordt gehe cht aan het menu - a anb o d

13.


NEDERLANDERS VINDEN HUN SANDWICHES VAN GOEDE KWALITEIT

VAN DE NEDERLANDERS IS TEVREDEN OVER DE KWALITEIT VAN EEN GEKOCHT BELEGD BROODJE

EN IN EUROPA ?

HET MEEST TEVREDEN HET MINST TEVREDEN

80% PORTUGEZEN 57% ZWITSERS

WIST U DAT? Ge mid d el d 6 7 % v a n d e E u ro p e anen is tev r ed en o ver d e kwaliteit v an d e ge koch t e s a n d w i ch es .

14.


DĂŠlifrance Nederland B.V. Keurmeesterstraat 19 - 2984 BA Ridderkerk Postbus 4020 - 2980 GA Ridderkerk Tel. 0180-485111 - Fax 0180-485192 E-mail: sales@delifrance.nl Website: www.delifrance.nl Volg ons op:

Profile for Délifrance BeNeLux

De Sandwich onder de loep  

In dit boekje staat de uitkomst van het eerste marktonderzoek naar brood, viennoiserie en hartige producten dat in 12 landen is uitgevoerd.

De Sandwich onder de loep  

In dit boekje staat de uitkomst van het eerste marktonderzoek naar brood, viennoiserie en hartige producten dat in 12 landen is uitgevoerd.