Page 1

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


Numeración : 1.- Descompón, dí o valor da cifra e como se len este números : 43.760 10.001 2.-No número 198.563 ¿ Cal é a cifra de maior valor ? ¿ e a de menos valor ? 3.-Ordena de menor a maior os seguintes números : 320.745 - 645.803, 5 - 12.036,9 90.105 - 64.583 - 6 45.789,7 - 136.868. 4.- ¿Que valor de posición representa o 7 nos seguintes nº ? ¿ A cantas unidades equivale en cada caso ? 23.781 40,247 76,456 17.985 23.478 5.- Escribe o nº anterior e posterior de : 17,243 40.714 99,999 11.111 87.979 60,015 176 8, 99 820.060 45.650

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


6.-Escribe os nº formados polas seguintes ordes de unidades : 8 DM, 4 UM, 1C, 6D, 5U, 6 de 4DM, 9D, 7U, 5 milésimas 8DM, 7C, 2D, 34 centésimas 7.-Escribe o nº maior e o menor que se pode formar con estas cifras : 2,6,8,4,5

8.-Escribe os nº que resultan destas descomposicións numéricas : 300.000+ 50.000+ 900+10+0,8= 100.000+40.000+800+90+0, 09=

9.- ¿Cantas unidades vale a cifra 8 en cada un destes números ?

810.675 581,568 34,834 348,69.

10.-Escribe con cifras : tres millóns, un millón trescentos mil, dous millóns catrocentos vintecinco mil setecentos un millón cento noventa e cinco mil douscentos trinta e oito.

11.-Descompón , fai o ábaco e di como se escriben estes números trescentos corenta e dous mil cento seis unidades tres décimas setecentos qiince mil catrocentos trinta unidades tres milésimas Cincocentos trece mil novecetnos noventa e catro unidades cinco centésimas. Oitocentos trece mil catrocentos catorce

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


12.- Escribe o nº que está formado por : 3 decenas de mil, 3 unidades de mil, 2 centenas e 7 unidades 1 centena de mil e 5 centenas 1 decena de millón e 5 centenas de mil. 3 unidades de millón, 6 decenas de mil e 5 centenas.

13.-Descompón os números seguintes : 44.617 127,043 32,708 20.063 305.060 14.- Escribe o valor do 4 nos números seguintes : 754,783 146.743 43,841 463.987, 04 544,64

15.-Continúa as series 65 – 605 - 6.005 30 – 300 – 3000 11 – 111 – 1111 -

16.-Ordena de menor a maior : 76,892 - 56, 9 - 375,4 – 171,321 - 987, 01 – 82,20, 36,007

17.- Rodea as cifras nas que o valor de posición é 400. 3.405,

438,

1.345,

4.354,

6.428 M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


18.-Escribe o número maior e menor de catro cifras. 19.-Ordena de maior a menor : 4.004, 4.400, 4.000, 4.040, 4.404, 4.044 20.- Escribe un númro que sexa maior que : 4 DM, 2 UM, 1C, 8D, 5 U. e outro que sexa menor que : 4 DM, 6 UM, 2C, 2D, 1U 21.- Contesta : Cantas decenas ten o nº 386.150 Cantas decenas de mil ten o nº 249.626 Cantas unidades ten o nº 104. 206 Cantas centenas de mil ten o nº 72.,029

22.- Escribe un número de seis cifras que teña 5 centenas Un número de seis cifras que teña 2 unidades de millar e 7 decenas. Un número de seis cifras que teña 3 centenas de mil , 4 centenas e 9 decenas.

23.- Coas cifras 3, 2, 1, 7, 3 ,0 escribe catro números distintos e ordenaos de menor a maior. 24.-Descubre o número escondido detrás destas pistas : Está comprendido entre 354.000 e 355.000, ten 7 centenas, non ten decenas, a súa última cifra é par, ten máis unidades que centenas 25.-Escribe os números que resultan destas descomposicións numéricas : 200.000+ 70.000+ 50+ 0, 5 700.000+ 30.000+ 100 +20 + 0,06 5.000.000 + 30.000+ 5.000+ 5 + 0,5 + 0,006 1.- Efectúa estas multiplicacións : 8 x 60

8 x 600

8 x 60.000

12 x 50

12 x 5.000

12 x 50.000

8 x 6.000 12 x 500 34x 200 M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


2.- Calcula o resultado destas multiplicacións : 809 x7

4.007 x 8

30.009 x 5

3.- Realiza as seguintes divisións : 1.315 :84

2.345 : 62

4.975 : 74

4.-Completa o cadro sen realiza-la operación : Dividendo

365

Divisor

61

3745 64

3889 66

3934 68

4056 69

Cociente Resto

5.- Completa a seguinte tábos : Dividendo 999 2250 112

Divisor 8

95

Cociente

Resto

(Divisor x cociente) + resto

56

1

225 = 4 x 56 + 1 ...= 4 x .... + 1

916

5

6.- Realiza estas divisións : 90235 : 73

71069 : 97

1.405 : 56

7.- Relaciona cada división co seu cociente e co seu resto. División

Cociente

Resto

807 : 5

56

1

706 : 3

128

0

901 : 7

161

2

504 : 9

235

5

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


FRACCIÓNS.1.- Representa, como queiras estas fraccións : 2/3

5/6

¾

1/5

3/8

2.- ¿ Como se len as seguintes fraccións ? 3/5

1/8

5/8

7/9

¾

3/6

3.-Escribe estas fraccións : tres cuartos

oito novenos

tres sétimos

tres novenos

un quinto

dous tercios

4.-Completa o seguinte cadro :

Figura

Fracción

1/3

5/8

Lese

un tercio

¼

2/6

1/2

5.-Ordena estas fraccións de menor a maior : 3/9

1/9

7/9

8/9

6/9

6.- ¿Cales destas fraccións representan a unidade ? Rodéaa

2/2

2/3

3/3

1/5

5/5

7.-¿ Que fracción lle falta a cada unha das seguintes para completa-la unidade ? 1/6

5/7

8/9

3/5

8.- Calcula 1/3 das seguintes cantidades : 45, 24, 18, 60, 54

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


9.- Calcula cánto é 2/3 de : 24

18

60

72

540

360

10.-Completa : 2/5 de 65 4/6 de 42 2/3 de 51 11.- Expresa cunha fracción cada un destes casos : Unha barra de pan pártese en seis partes iguais e cómense catro. Unha peza de tea córtase en nove partes iguais e utilízanse sete 12.-¿ Que fracción do ano representa un trimestre ? PROBLEMAS. 1.- Meus pais mercaron unha cámara de vídeo. Custaba 543,50 euros, pero como estaba en oferta, rebaixárona en 54 € ¿ Canto pagaron pola cámara ? 2.-Nunha fábrica de azucre envasan cada día 125.460 sobres individuais, ¿ Cantos sobres envasan en 5 días ?ç 3.- Uns pescadores sacaron 380.258 peixes durante unha semana, pero devolveron ó mar a terceira `parte, porque eran pequenos. ¿Cantos peixes lle quedaron ? 5.-Cando nacín medía 48 cm. Agora tripliquei a miña estatura. ¿Canto mido agora ? 6.-Unha caixa de bombóns ten tres pisos, con 20 bombóns en cada piso ¿ Cantos bombóns haberá en 5 caixas iguais ? 7.-Nun famoso restautante serven menús a 11,25 €. Nunha semana serviron 389 menús ¿Canto diñeiro ingresaron ? 8.-Nunha peixería do mercado vendéronse 10 quilos de sardiñas a 3 € o quilo, e 10 quilos de pescada a 9 € o quilo. ¿Canto diñeiro cobraron pola venta ? 10.-Xesús copntoulle a Concha que ten 430 vermes de seda repartidos en partes iguais, en tres caixas, sen que lle sobre ningún ¿ Pode ser esto certo ?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


11.-Un amigo de Marta enviolle 13567 selos. Marta quére os repartir entre 7 compañeiros.¿Cantos selos lle sobran despois do reparto ? 12.- Nun zona protexida van repartir 1.308 ras en 5 charcas ¿ Cantas ras deben poñer en cada charca ? 13.-No colexio repartiron 604 sementes de sandia entre 15 nenos ¿Cantas sementes lle deron a cada un ?. ¿Cantas lle sobraron ? 14.-Xosé quere gardar en 12 caixas os 1.025 limóns que recolleron dos seus limoeiros.¿Cantos limóns poñerá en cada caixa ? ¿Cantos lle sobran ? 15.- No xardín botánico hai 6.220 plantas diferentes.Cada xardineiro ocúpase de 685 plantas. ¿Cantos xardineiros hai ? 16.-Marta e Nacho venden hamburguesas a 15 € cada unha. Se recadaron 1530 € ¿ Cantas venderon ? 17.- No salón do colexio queren colocar 320 butacas. Se cada fila ten 16 butacas, ¿Cantas filas de butacas deben poñer ? 18.- O señor López mercou 8, 39 metros de tea, e a señora Gómez mercou 8, 75 metros. ¿Quen mercou máis tea ? 19.-Unha señora necesita 23, 97 metros de tes e vainos mercar en tres veces. O primeiro día mercou 7, 25 metros, o segundo día 11, 07 metros. ¿Cantos metros de tea ten que mercar ó terceiro día ? 20.-Un canguro da saltos de 0,8 metros. ¿Cantos metros percorrerá despois de 173 saltos ? 21.- Cada polo dunha granxa toma cada día unha ración de 330 gramos de penso. ¿Canto penso é necesario para alimentar a 2.700 polos ? ¿E para alimentalos 30 días ? 22.- A biblioteca do barrio recibe 15 caixas de libros de aventuras con 6 libros cada unha e 7 caixas de libros de terror con 15 libros cada caixa.¿Cantos libros se reciben de cada clase ? ¿Cantos libros se recibiron en total ? 23.-Unha caixa de galletas surtidas ten 4 pisos.En cada piso hai 25 galletas ¿Cantas galletas haberá en 10 caixas iguais ? 24.- Unha bicileta de montaña custa 197.€ ¿ Canto custarián 25 bicicletas ? 25.- No quioscoo do Sr. Paco sobraron 5 montóns de periódicos.Cada montón ten 20 periódicos e cada un custa 2 € ¿Canto valen os periódocos que non vendeu ? 26.- O transbordador máis grnade do mundo ten 5 andares.En cada andar pode levar 120 coches ¿ cantos coches pode levar nunha viaxe ?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


27.-Un paxaro nun día pode capturar 1.000 insectos ¿Cantos pode capturar nunha semana ? 28.-O prezo dun quilo de pementos é de 3 € ¿ canto custan 275 quilos ?. 29.-Recolléronse 206 quilos de abelás. O prezo de cada quilo é de 7 € ¿Cantos diñeiro custan tódalas abelás ? 30.- ¿Cantos euros son 755 céntimos ? 31.- ¿Cantos recipientes de 5 litros precisamos para envasar 575 litros de auga ? 32.- Nun restaurante utilizáronse 744 ovos en 6 días. Se cada día se utilizaron o mesmo nº de ovos, ¿Cantos ovos se consumirosn cada día ?. 33.-Nunha clase hai 31 alumnos ¿Cantos eequipos de 3 alumnos podemos formar ? 34.-Lois está a le-la páxina 84 dun libro que ten 170 páxinas ¿Cantas lle faltan por ler par remata-lo libro ? 35.-Compramos 5 cadernos e cobránosnnos 36€.¿Canto valía cada un ? 36.-¿Cantas larpeiradas de 9 euros compraremos con 280 € ? ¿ Sobrarán cartos ? 37.-Un neno de 4º di que ten 60 meses de idade ¿Éisto posible ? ¿Cantos meses tes ti ?. 38.-Un oso panda pesa 450 quilos ¿Canto pesan 5 osos pardos ? 39 O guepardo pode correr 1.500 metros nun minuto ¿Que distancia recorrerá en 5 minutos ? 41.-Nunha caixa hai 12 botellas 1/3 son de laranxada ¿Cantas botellas son de laranxada ? ¿ Cantas son de limonada ? 42.- Nun aparcadoiro hai 164 prazas para coches 174 das prazas están baleias ¿_Cantos coches hai no aparcadoiro ? 43.-O comprar 5 quilos de patacas, Xóan entregou 5 € e devolveronlle 2,10 € ¿canto custou a compra ? ¿ 44.-Pola compra de 5 metros de tea cobraaronme 35 € ¿Canto valía cada metro ? 45.-Hai que repartir 5.800 € entre 9 persoas ¿Canto toca a cada unha ? ¿ Sobran cartos ? 46.-En 4º curso hai 25 alumnos.En 3º curso hai 4 máis ca en 4º. En 2º curso hai 7 menos ca en 3º ¿ Cantos alumnos hai en 2º ? 47.-Entre os 25 alumnos de 4º organizaron unha festa.Gastaron 53 € ¿Canto terá que pagar cada un ?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


48.-Antón vive a 1.200 metros do cloxio Esta distancia a precorre catro veces ó día ¿Que distancia precorre cada día ? ¿Cantos quilimétros recorre en 5 días ? 49.-Lois comeu 7 caramelos e deu 4 á súa irmá.Aínda lle quedan 12 caramelos.¿Cantos caramelos tiña ? 50.-Nunha cidade viven 80. 745 homes de 82.690 mulleres ¿cantas persoas viven na cidade ? ¿Cantas mulleres hai máis ca homes ? 51.- Un parque de atraccións é visitado por 835 persoas cada día ¿ Cantas persoas o visitan nunha semana ? ¿E nun mes ? 52.- Unha caixa de 12 botelllas de viño custou 48€ ¿ Canto vale cda botella ? 53.-Xaime e Francisco teñen 63 cromos cada un. Decidiron repartilos en partes iguais entre eles dous e a súairmá Sonia ¿Cantos lles toca a cada un ? 54.- Nun depósito hai 35. 470 litros de auga.Cada día gástanse 4,500 litros ¿Cantos litros quedarán ó cabo de 6 días ? 55.- Branca comprou medio quilo de garavanzos a 1,5 € o quilo e 4 quilos de laranxas a 2 € o quilo ¿ Canto custou a compra ? 56.- Compramos un ordeandor que vale 587€ Ímolo pagar en 6 prazos ¿ Canto pagaremos cada vez ? 58.-Nunha peixeira hai 745 peixes vermellos e 347 peixes negros ¿ Cantos peixes negros hai menos que vermellos ? 59.-Nun autobús van 34 persoas.Na primeira parada suben 19 persoas e na segunda baixan 27 ¿ Cantas persoas siguen no autobñus ? 60.-Luis compra unha caixa de galletas por 4,25 € e un libro por 12,36 € Paga cun billete de 20 € ¿ Canto lle devolven ? 61.-Pedro ten que colocar 1500 cromos en tres caixas iguais ¿Cantos comos ten que colocar en cada caixa ? 62.-Luis ten 80 € en moedas de 50 céntimos ¿ Cantas moedas de peso ten Luis ? 63.-Ana ten no seu peto 46 €. Primeiro saca 5 € e despois 27 € ¿ Canto diñeiro sacou en totral ? ¿Canto diñeiro lle quedaa no peto ? 64.-Xóan precisa 420 cravos para un traballo de carpintería.Cada caixa ten 35 cravos ¿ Cantas caixas ten que mercar ? 65.- Elena ten no seu peto 125 € en moedas de 5º céntimos ¿ Cantas moedas ten Elena ?

66.-Felipe pagou 1320 € por 4 cadros iguais ¿ Cal é o prezo de cada cuadro ? M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


67.-Xulio e Antonio teñen que prantar 7890 pinos en 12 filas .¿Cantas filas poden facer ? 68.-Nunha clase hai 34 caicxas de rotuladores. ¿ Cantos rotuladores hai na clase si cada caixa ten 12 rotuladores ? 69.-Tres laranxas pesan medio quilo ¿Canto pesan 6 laranxas ? 70.- Duas peras pesan un cuarto de quilo ¿ Canto pesan 8 peras ? 71.-Os 250 alumos do colexio visitamos unha granxa .Cada alumno paga 2,125 € pola viaxe e 850 pola comida ¿ Canto debe pagar cada alumno ? ¿Canto pagamos entre tódolos alumnos ? 72.- Catro m. de tea custaronme 93 € Si necesito 7 m. ¿ Canto me custarán ? 73.-O avó de Xulio quere repaartir 750 € a partes iguais entre os seus 25 netos ¿ Canto diñeiro recibe cada neto ? 74.-O dono dunha cafetería mercou 85 litros de leite .Pagou con 2 billetes de 50 € e devolvenlle 15 € ¿ Canto custa cada litro deleite ? 75.-O libro de aventuras que estou lendo ten 136 páxinas. Xa lin as ¾ partes ¿ Cantas páxinas me faltan por ler¿ 76.-Pepe mercou un reloxo de 122,5 € e unha radio de 95,74 €. Fanlle unha rebaixa e só ten que pagar 200 € ¿ Canto lle rebaixaron ? 77.-Antonio mercou 4 sobres de cromos.Cada sobre ten 7 cromos. A súa amiga Sara ten o dobre de cromos que Antonio. ¿Canatos cromos ten Sara ? 78.-Nunha tenda de xoguetes vendéronse 296 osos pandas. Noutra tenda vendéronse 418 osos panda. O prezo de cada oso panda é de 4 € ¿ Canto diñeiro gañaron na venda as dúas tendas ? 79.-Elena leva 117 anaquiños de pan para as pombas . Acuden 9 pombas a commer pan ¿ Cantos anacos de pan come cada unha ?

80.-Xaime ten que colocar 322 fresas en 7 cestas ¿ Cantas fresas debe poñer en cada cesta ? 81.-Nun parque hai 5 estanques .Si cada estanque ten 749 peixes ¿ Cantos peixes hai no parque ? 82.-Fernando mercou unhas rosa para a súa muller. Cada rosa custaba 2 € e pagou 160 € ¿ Cantas rosas mercou ? 83.-Unha colección de comics custa 815 € Cada comic custa 25 € ¿ Cantos comics ten a colección ?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


84.- Se un osiño de peluche custa 35 € ¿ Canto custarán 27 osiños de peluche ? 85.-Descompón estes números nas súas unidades 25.603 638.317 2.025.932 86.- ·Escribe como se len 3DM +5 UM +3D +8 U 6 CM +7 DM + 4 UM +9C +4 D

87.-Calcula y completa MINUENDO 38.417 504.932

SUBTRAENDO 24.345

DIFERENZA 321.725 518.346

361.529

88.- Nun papel hai escritos dous números de 6 cifras. Un ten 15DM e o outro, 2CM. Que nº é maior? 89.- Un camión leva 25.346 Kg de grava, e outro leva 15.935 Kg. Cantos Kg levan entre os dous METADE, TERCIO E CUARTO Para saber a metade dun número, divídese ese número entre 2 Para saber o tercio dun número, divídese ese número entre 3 Para saber o cuarto dun número, divídese ese número entre 4 1.- Calculo Metade

Tercio

Cuarto

24 360 60 120 600 2.- Calcula a a metade. 100

50

300

68

120

90

950

72

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


3.-Calcula o tercio 75

150

180

273

4.- Calcula o cuarto de 40

120

160

360

5.- Nunha reunión hai 300 persoas . Ametade son nenos, un tercio son mamás ¿ Cantos papás hai na reunión? 6.- O meu padriño ten aforrados 360 € , gasta a metade nun video, un tercio en libros ¿ Canto lle queda ¿ 7.- Un libro custa 12 € que é a metade do diñeiro que me deu meu pai ¿ Canto diñeiro me deu? 8.- Belén ten 600 postais e está clasificandoas. Ten a cuarta parte de postais do estrnaxeiro ¿ Cantas postais son de España? 9.- Nun tren viaxan 296 pasaxeiros. Na primeira estación baixa a cuarta parte, na segunda estación baixa a metade dos que quedaban e na terceira baixan o tercio dos que quedaban ¿ Cantos pasaxeiros chegaron a final da viaxe

FRACCIÓNS

1.- Escribe a fracción que representa a parte coloreada

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


2ºColorea en cada figura a parte que se indica

3.-Escribe a fracción correspondente e represéntaa NUMERADOR

DENOMINADOR

2

5

3

7

1

4

FRACCIÓN

REPRESENTACIÓN

4.- Escribe o nome destas fraccións 3 /5

2/8

4/ 7

5/6

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


5.-Este rectángulo está divido en 8 partes iguais . Colorea de Amarelo 2/8 Vermello 3/8 Azul

1/8

Verde /

6.-Concha fai unha tortilla de patacas para 8 persoas. So 5 delas come o seu anaco. Escribe en forma de fracción A parte de tortilla que se comeu A parte de tortilla que queda sen comer

7.-Para facer un debuxo Antonio ten 9 lapis de cores. So utiliza 6. Escribe en forma de fracción os lapis que usou

8.- 3 4 6 2 -2954

3405 x 47

3457

: 35

9.- En cantas partes está divida a seguinte figura? cantas partes están coloreadas

Exprésao en forma de fracción

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


10.- Colorea, nas seguintes figuras, as partes correspondentes ás fraccións indicadas ¼ 3 /8

2/3

4/ 12

11.- Continúa restando seis 143-

-

-

-

-

-

309-

-

-

-

-

-

197-

-

-

-

-

-

12.-REALIZA 4586

: 35

3700

:

35

13.-Completa Os termos dunha fracción chámanse.................................... e .................... O ......................................... indica as partes iguais en que dividimos a unidade e o .....................................as partes que tomamos da unidade. 14.- Escribe as seguintes fraccións Dous catorceavos Nove sétimos

seis décimos un medio

catro terzos dous sextos

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


15.-Calcula as fraccións equivalentes multiplicando o numerador e denominador polo mesmo número 4/5

3/7

10/8

9/2

16.- Comproba se as seguintes fraccións son equivalentes 3/2 e 6/4

1/7 e 4 /12

5/6 e 10/12

17.- Manuel ten 28 bolas. Dá 1/7 delas a Nicolás e 2/7 a Natalia. Cantas bolas lle deu a Nicolás? E A Natalia? Que fracción de bolas lle quedan? 18.-Un xastre ten 70 m de tea. Necesita 3/7 para facer un traxe. Cantos metros debe cortar? Se o metro custa 14 € Canto custa o traxe? 19.- Realiza 5913

: 74

2 5 7 9 + 34 + 1 2 5 6 8 + 5

20.- Unha cinta ten unha lonxitude de 16/3 de metro. Primeiro vendín un anaco de 5/3, despois outros dous anacos de 2/3. Que fracción de cinta vendín? Que fracción de cinta me queda? 21.-Realiza 4362

: 34

3356 :9

22.- Un libro ten 132 páxinas. Diego leu no primeiro día 1/3 do libro, no segundo día 2/3 do libro. Que fracción de libro leu? Cantas páxinas lle quedan por ler? 23.- Realiza 4572

: 34

3 9 0 4 : 46

DECIMAIS Ditado ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………………......................

Di como se le o número maior e menor do ditado

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


1.- Completa Número decimal 0,2

Fracción

lese Tres décimas

7/10 0,05 1/100 Nove centésimas

2.-Escribe as décimas que faltan para completar a unidade

0,1 +……= 1

0,4 +……. = 1

0,6+…….=1

0,3+……..=1

0,8 +……=1 0,9 +……=1

3.-Escribe con números Trinta unidades e seis décimas Oito centésimas Catro decenas, sete unidades e dezaseis centésimas Dúas centenas, unha unidade e catro centésimas 4.-Continúa sumando unha décima 58,4 -

-

-

-

-

-

Agora sumando unha centésima 48,95-

-

-

-

5.- rodea cun circulo os números decimais 17,5

156

1,56

0,32

0,3

32

10,4

2/5

0,03

345

3/7

3/10

100

6.-Escribe en forma de número decimal 1/10 75/100

4/100 5/10

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


7.- Relaciona estas dúas columnas

Nº que ten 4 décimas

143,55

Nº que ten 4 decenas

400,26

Nº que ten 4 centésimas

1,42

Nº que ten 4 unidades

24,38

Nº que ten 4 centenas

0,94

8.- Di como se le 34,6 5,08 4.67 234,01 101,01 9.- Completa

Parte enteira

Parte decimal

Lese

23,78 346,09 0,34 50,05 10.-Que valor numérico ten a cifra 4 nestes números 234,5

29,04

101,49

11.- Con que números representarías as seguintes expresións? Cinco décimas Tres décimas Nove décimas Catro décimas

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


12.- Escribe os seguintes números decimais Parte enteira 3, parte decimal 08 Parte enteira 7, parte decimal 23 Parte enteira 0, parte decimal 5

13.- Ábaco, descompón e valor da cifra dos números 34, 08

1008, 34

14.- Escribe como se len: 0,8 0,149 0,97 15.-Pasa nº decimal 4/100

135/100

34/100

4/100

49/10 45/10

16.-Debuxa no ábaco e di o valor da cifra dos números 27,3

5,345

2,5

0,003

17.-Resolve estas operacións 234, 45 + 455, 345

36, 78 – 23,49

26, 29 + 104, 7

25,26 +0,97

27,38 + 9,89

74,23 – 18,11

0,97 – 0,48

8,17 -4,3

45678 : 46

40987 : 49

489002 : 67

90003

: 87

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


XEOMETRÍA 1.- Debuxa tres segmentos que midan 5 cm, 8cm, e 10 cm.

2.-Colorea de vermello os segmentos e en amarelo os ángulos

3.- Indica cales destas rectas son paralelas, cales son perpendiculares e cales son secantes

4.- Verdadeiro ou falso:    

As rectas paralelas non se cortan nunca As rectas secantes córtanse nun punto As rectas perpendiculares forman ángulos iguais Todas as rectas secantes son oblicuas

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


5.- Clasifica os seguintes ángulos en ángulos rectos, agudos e obtusos.

6.- Completa Un ángulo agudo é .................................... que un ángulo recto Un ángulo obtuso é ................................. que un ángulo recto Un ángulo agudo é ................................... que un ángulo obtuso

7.- Debuxa unha recta vermella Unha semirrecta azul Un segmento verde de 8 cm 8.- Debuxa un ángulo e os seus elementos 9.-Escribe con cifras e letras, os trinta primeiros números ordinais 10.- Escribe coas cifras 6

8

2

4

5

os números maiores que 86.000

11.-Un depósito ten 57.342 litros de auga. Gástanse 38.767 litros e repóñense 32.950 litros. Que cantidade de auga ten o depósito ao final?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


12.-Clasifica os seguintes ángulos dos polígonos pola súa abertura

13.- Debuxa un triángulo que teña un ángulo obtuso 14.- Busca entre estas rectas:

Dúas rectas paralelas Dúas perpendiculares Dúas oblicuas

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


POLÍGONOS 2.- Nomea estes polígonos segundo o número de lados.

3.-Debuxa as diagonais deste polígono. Cal é o seu perímetro

TRIÁNGULOS Polos seus lados Equilátero

3 lados iguais

Isósceles

2 lados iguais

Escaleno

3 lados distintos

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


Polos seus ángulos Acutángulo

rectángulo

3 ángulos agudos

1 ángulo recto

obtusángulo

1 ángulo obtuso

4.- Clasifica estes triángulos segundo os seus lados.

5.- Fíxate nos ángulos destes triángulos e clasifícaos

6.- Un triángulo equilátero ten 27 cm de perímetro . Canto mide cada lado? 7.- Debuxa as diagonais deste cadrado. Cantos triángulos obtés?. Clasifícaos segundo os seus ángulos e lados 8.- Debuxa un triángulo e clasifícao segundo os seus lados e ángulos

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


9.- Os tellados das casas de montaña teñen forma de triángulos isósceles acutángulo para que a neve non se acumule. Cal destes podería ser?

10.- A ventá dun faiado ten forma de triángulo equilátero de 12 dm de lado. Cantos dm de listón de aluminio se necesitan para enmarcala? 11.- Clasifica estes triángulos segundo os seus ángulos e os seus lados.

12.-Debuxa un triángulo obtusángulo e escaleno 13.- Debuxa un triángulo rectángulo e isósceles 14.-O perímetro dun triángulo equilátero mide 78 dm. Canto mide o lado?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


CUADRILÁTEROS PARALELOGRAMOS CADRADO

4 lados iguais e 4 ángulos iguais

RECTÁNGULO

ROMBO

ROMBOIDE

Lados iguais 2 a 2 4 ángulos iguais

4 lados iguais Ángulos iguias 2 a 2

Lados e ángulos iguais 2 a 2

NON PARALELOGRAMOS TRAPECIO

Dous lados paralelos

TRAPEZOIDE

Non ten lados paralelos

1.- Observa estes cuadriláteros e indica se son paralelogramos, trapecios ou trapezoides

2.- Clasifica estes paralelogramos

3.-Debuxa un trapecio con dous ángulos rectos. Como o chamarías?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


4.- Debuxa : Un paralelogramo con 4 lados iguais e ángulos iguais 2 a 2 Un paralelogramo con lados e ángulos iguais 2 a 2 5.- En que se parecen un cadrado e un rombo? En que se diferencian? 6.- Debuxa un rectángulo e un romboide e traza as súas diagonais 7.- Clasifica estes cuadriláteros

8.- Calcula o perímetro dos seguintes polígonos

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


CIRCUNFERENCIA, CIRCULO E ELEMENTOS

1.- Sinala cales destas figuras son circunferencias e cales son círculos

2.- Fíxate nestes obxectos. Cales teñen forma de círculo?. E de circunferencia?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


3.-Debuxa unha circunferencia e traza nela un raio, un diámetro e unha corda 4.- Debuxa unha circunferencia e un círculo de 2 cm de raio 5.- Completa cos nomes dos distintos elementos da circunferencia

6.- Completa Un ................................... é un segmento que une o centro cun punto calquera da circunferencia Unha............................ é un segmento que une dous puntos da circunferencia Un arco é unha porción de ............................................. Unha ............................................. é un segmento que une dos puntos da circunferencia sen pasar polo centro. 1.- Cales destas figuras son polígonos

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


2.- Traza as diagonais

3.-Contesta verdadeiro ou falso Un cuadrilátero ten tres diagonais As diagonais dun rectángulo son iguais As diagonais dun romboide son iguais Un raio une o centro cun punto da circunferencia Unha corda é un segmento que une dos puntos da circunferencia sen pasar polo centro. Un triángulo equilátero ten todos os lados e ángulos distintos 4.- Clasifica estes triángulos polos seus lados e ángulos

5.- Como se chaman os polígonos de 4 lados?

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"


E os de cinco lados? 6.- Debuxa todos os tipos de paralelogramos que coñeces. Escribe os seus nomes 7.- Debuxa unha circunferencia e un círculo de 5 cm de diámetro 8.- Escribe con cifras e descompón nas súas unidades: Catrocentos vinte mil trece Quince mil trescentos dexasete 9.- Calcula o perímetro de cada polígono

10.- Debuxa unha circunferencia e os seus elementos

M. José Baz

CEIP "A Sangriña"

Cuadern illo matemáticas verán 4º  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you