Page 1

ªÀiÁZïð 2014 ¨É¯É gÀÆ. 1

«±Àé ¥Àj¢üAiÀÄzɯÉÆè ¸ÀÆAiÀÄðZÀAzÀæj£ÁZÉ «±ÀéPÉÃAzÀæªÀÅ ¤Ã£É, ¤Ã£Ét¹zÉqÉAiÉÄ ¤±Àé¹vÀ ¸ÀA§AzsÀ ¤£ÀUÀA ¢UÀAvÀPÀA ¥ÀĵÀÖàªÁVgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä

ªÀiÁ¹Û, r«f

¸ÀägÀuÉ


C©üªÀÄvÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ r. ¸À«vÁ E£ÁªÀÄzÁgï ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ G¼É¥Ár D±Á®vÁ JA. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀë ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ: 9958697823 G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ §¸ÀªÀgÁdÄ ©.PÉ.: 9810391608 D±Á®vÁ JA.: 9891249149 ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA.£ÁUÀgÁd: 9811325440 PÉÆñÁ¢üPÁj qÁ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï 9868123382 dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÁ: 9971121636 n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà: 9868347461 ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DAd¤ UËqÀ: 9811165354 gÁzsÁPÀȵÀÚ: 9818252183 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UËqÀ: 8860916899 «.«.©gÁzÁgÀ: 9873005409 ¦.¹.²æäªÁ¸ï: 9868170790 D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ: 9312931233 D±Á ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï: 9871256177 §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃn: 9810282951 n.¦. ¨É½îAiÀÄ¥Àà: 9654555795 PÀĸÀĪÀiÁ ¦. £ÀAzÀgÀV 9868393955 «±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÀÄ L. gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ï gÁªï ±ÀgÀvï J¸ï. dªÀ½ qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É CgÀ«AzÀ PËd®V

£ÉÃgÀ ªÀiÁvÀÄ

£Á

C©üªÀÄvÀ

ªÀÅ F ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµð À zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ wAUÀ¼° À èzÝÉ ÃªÉ. F ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀz° À è ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ gÀZ£ À A É iÀiÁzÀ £ÀAvÀgz À À PÉ®ªÀÅ ªÀĺÀvÛg À À WÀlÖU¼ À £ À ÄÀ ß £É£¥ À ÄÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÝÉ ÃªÉ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ßÀ rUÀgÀ D¸ÀQÛU¼ À ÄÀ CvÀåAvÀ ªÉÊ«zsåÀ ªÀÄAiÀÄ. ºÁUÁV ºÉÆgÀ£Ár£À°ègÄÀ ªÀ PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß DAiÉÆÃf¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀ D±ÉÆÃvÀÛgU À ¼ À £ À ÄÀ ß UÀªÄÀ £Àz° À èj¹PÉƼÀî¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛz.É zɺ° À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥Àj¸Àgz À ° À è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ J®è ªÀUð À zÀ PÀ£ßÀ rUÀg£ À ÄÀ ß vÀ®Ä¥À®Ä AiÉÆÃd£ÉU¼ À £ À ÄÀ ß ºÁQPÉƼÀÄîªÅÀ zÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀª£ À ÄÀ ß ¸ÀªÁðAVÃtªÁV ¨É¼¸ É ® À Ä ¥ÀA æ iÀÄvÀßUÀ¼ÄÀ £Àq¢ É ªÉ. dvÉUÉ ¸ÀAWÀzÀ ¨sËwPÀ ¨É¼ª À t À U  A É iÀÄ PÀqU É Æ À UÀªÄÀ £À ºÀj¸À¯ÁVzÉ. F ¥ÀA æ iÀÄvÀßUÀ¼£ À ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¹zÀ GvÀÛgÀ PÀ£ßÀ qÀzÀ EqÀUÄÀ Af ²æà ªÀĺÁUÀt¥Àw AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÌÉ ‘PÉgª É ÄÀ £É ±ÀA¨sÄÀ ºÉUq À É ¸ÀAªÀiÁ£À-2014’ ¥À± æ ¹ À ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹zÉ. F ¥À± æ ¹ À ÛAiÀÄÄ £ÀªÄÉ ä®ègÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ºÉa¹ Ñ zÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸ æ ÁgÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, £ÀªÄÀ ä J¯Áè PÉ®¸ÀU½ À UÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÉ. zɺ° À AiÀÄ ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ «ÄvÀg æ ÄÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£U É ¼ À £ À ÄÀ ß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝg.É ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÄÀ ÄZÀA Ñ iÀÄzÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV ªÀiÁrzÀ ¸Á® F CªÀ¢A ü iÀÄ°è ªÀÄÄVzÀÄ £ÁªÉ®è ¤gÁ¼ÀªÁV G¹gÀÄ ©qÀĪÀAvÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¸ÀAWÀª£ À ÄÀ ß ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ£Àßqɸ® À Ä ªÀÄvÀÛµÄÀ Ö dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÄÀ ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¹zÉ. EzÀ£ÄÀ ß UÀªÄÀ £Àz° À èjPÉÆAqÀÄ DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀߪÁV ‘PÀlÖqÀ ¤¢ü G½vÁAiÀÄ AiÉÆÃd£É’ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. F ¤¢üAiÀÄ°è FUÁUÀ¯ÃÉ gÀÆ. 30 ®PÀ몣 À ÄÀ ß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀ£ÄÀ ß zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛzÀ ¤¢üAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä £ÀªÄÀ ä ¥ÀA æ iÀÄvÀß ¸ÁVzÉ. ¸ÀAWÀzÀ DyðPÀ ¸ÀĨsz À v æÀ É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ xÀð ºÀtPÁ¹£À ¤ªÀðºÀuA É iÀÄ §UÉUÉ «±ÉõÀ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀAWÀPÌÉ CvÀåAvÀ CªÀ±åÀ ªÁVzÀÝ PÀ¯Á±Á¯É (Dmïð UÁå®jAiÀÄ£ÀÄß) ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. £Ár£À UÀtå PÀ¯Á«zÀgÄÀ FUÁUÀ¯ÃÉ EzÀgÀ ¥ÀA æ iÉÆÃd£À ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÁÝg.É ¸ÀAWÀzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¨sª À £ À ª À £ À ÄÀ ß DzsÄÀ ¤PÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£ª À £ À ÄÀ ß §¼À¸® À Ä C£ÀÄPÀÆ®PÀgª À ÁUÀĪÀAvÉ £À«ÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆÃn C£ÀÄzÁ£Àz° À è ¨ÁQ G½¢gÀĪÀ PÉ®¸ÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀA¥ÀÆtðUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. zɺ° À AiÀÄ PÀ£ßÀ qÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ £Ár£À EvÀgÀ PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨Ás AUÀt, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¨sª À £ À À ªÀÄvÀÄÛ Dmïð UÁå®jAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄvÀªÁV §¼À¸® À Ä ºÉa£ Ñ À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀAWÀzÀ Cwy UÀȺÀª£ À ÄÀ ß PÀ£ßÀ rUÀjUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVj¹, ºÉZÄÀ Ñ ºÉZÄÀ Ñ PÀ£ßÀ rUÀgÄÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀqÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. zɺ° À AiÀÄ dªÁºÀg¯ À Á¯ï £Éºg À Æ À «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ¸ÀºA À iÉÆÃUÀzÆ É A¢UÉ PÀ£ßÀ qÀ CzsåÀ AiÀÄ£À ¦ÃoÀ ¸ÁÜ¥£ À A É iÀÄ PÀÄjvÀAvÉ FUÁUÀ¯ÃÉ PÁAiÀÄð¥Àª æ ÈÀ vÀÛªÁVzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀÄÄRå

¸ÀA¥ÀÄl 24 ¸ÀAaPÉ 6 ªÀiÁZïð 2014, ¨É¯É gÀÆ. 1

ªÀÄAwæU½ À UÉ ¥À¸ æ ÁÛª£ À A É iÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸¯ À ÁVzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÄÀ UÀ½UÀÆ PÀÆqÁ EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀߪÀ£ÄÀ ß ªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÀÛqÀ ºÉÃgÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSɬÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 2013-14gÀ ¸Á°UÁV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉUÁV gÀÆ.20 ®PÀë C£ÀÄzÁ£Àª£ À ÄÀ ß ¥ÀqA É iÀÄĪÀ°è ¸À¥® Às ªÁVgÀĪÀ ¸ÀAWÀªÅÀ CzÀ£ÄÀ ß ¸ÀªÄÀ xÀðªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß £Àq¸ É ÄÀ ªÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ. ¸ÀAWÀzÀ ¸Àz¸ À åÀ gÀ £ÀqÄÀ ªÀt ¸ÀA¥ÀPð À ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀiÁvÀª æ ® À è, zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÉ ªÉâPÉAiÀiÁVgÀĪÀ C©üªÄÀ vÀªÅÀ E¢ÃUÀ ºÉƸÀ «£Áå¸ÀzÆ É A¢UÉ ¥ÀPæ l À ªÁUÀÄwÛzÉ ªÀiÁvÀª æ ® À è £Ár£ÁzÀåAvÀ d£ÀªÄÀ £ÀßuÉ ¥ÀqA É iÀÄÄwÛz.É PÉ®ªÀÅ ªÀµð À UÀ½AzÀ C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀ¢zÀÝ qÁ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ ¥À± æ ¹ À ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼z É À £ÀªA À §gï£À°è AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀPæ ÌÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÁV UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð CªÀjUÀÆ (2010) ¥Àj¸ÀgPÀ ÌÉ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉUÁV ¸Á®Ä ªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÌÀ CªÀjUÀÆ (2012) ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ±ÁgÀzÁ ¥À¸ æ Ázï CªÀgÄÀ PÀ£ßÀ qÀ¢AzÀ EAVèõïUÉ C£ÀĪÁ¢¹zÀ, ²æà ¹zÀݪéÀ£À ºÀ½î PÀȵÀÚ ±ÀªiÀ ðgÀ ¥À¹ æ zÀÞ PÀÈw ‘ªÁzsÁðAiÀiÁvÉ’æ AiÀÄÄ E¢ÃUÀ ©qÀÄUÀqA É iÀÄ ºÀAvÀz° À èz.É UÀA æ xÁ®AiÀÄPÉÌ UÀA æ xÀ¥Á®PÀg£ À ÄÀ ß £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ ¥ÀĸÀÛPU À ¼ À £ À ÄÀ ß ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è «AUÀr¹, ªÀåªÀ¹ÜvU À Æ É ½¸ÀĪÀ PÉ®¸À DgÀA¨sª À ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀ쪪 À £ À ÄÀ ß £ÀªA É §gï wAUÀ½rà DZÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÄÀ ß CxÀð¥ÀÆtðªÁV DZÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAWÀª£ À ÄÀ ß zɺ° À AiÀÄ QæAiÀiÁ²Ã® ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉÃAzÀª æ £ À ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀA æ iÀÄvÀßUÀ¼ÄÀ £ÀqA É iÀÄÄwÛª.É ¸ÀAWÀzÀ ¸Àz¸ À åÀ jUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgj À UÉ »AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ vÀg¨ À ÃÉ wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É dvÉUÉ vÀ§® vÀgU À w À UÀ¼£ À ÄÀ ß £Àq¸ É ¯ À ÁUÀÄwÛz.É ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼Æ É A¢UÉ ¸ÀAWÀz° À è ¤AiÀÄvÀªÁV £Àqz É ÄÀ PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉa£ Ñ À ªÀÄÄvÀĪÀfðªÀ»¹ ªÀÄÄAzÀĪÀg¹ É PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁVzÉ. »A¢¤AzÀ®Æ £Àqz É ÄÀ PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÁ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÄÀ ß PÁå£ÀìgïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÆÃUÀU½ À UÉ «¸ÀÛj¸À¯ÁVzÉ. F wAUÀ½¤AzÀ «±ÉõÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄjvÀ ªÉÊzÀåjAzÀ GavÀªÁV ¤ÃqÀ®Ä DgÀA©ü¸¯ À ÁVzÉ. ¸ÀAWÀz° À è ¸Á»wåPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, gÀAUÀ¨Æ Às «Ä, ¹¤ªÀiÁ, ¸ÀAVÃvÀ, avÀPæ ¯ À É ªÀÄÄAvÁzÀ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ ¤gÀAvÀgª À ÁV £ÀqA É iÀÄÄvÁÛ §A¢ªÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀnÖAiÉÆAzÀ£ÄÀ ß ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÁ® ²²gÀ¢AzÀ ªÀ¸A À vÀzv À ÛÀ ºÉeÓɬÄPÀÄÌwÛz.É zɺ° À AiÀÄÄ PÀÆqÁ ZÀĪÀÄÄZÀĪÀÄÄ ZÀ½UÉ ºÉÆzÀÄÝPÆ É AqÀ PÀA§½AiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛz.É ¸Àz¸ À åÀ jUÉ®èjUÀÆ §tÚz÷À ºÀ§â ºÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ¸ÀAªÀvìg À À ‘dAiÀÄ’ªÀ£ÄÀ ß ¸ÁéUw À ¸ÀĪÀ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ . C ªÀ¸AÀ vÀ ±ÉnÖ ¨É¼Áîg,É CzsåÀ PÀëgÀÄ

DELHI KARNATAKA SANGHA Rao Tularam Marg, Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. ªÀiÁZïð 2014 2 email:dksangha@gmail.com website : www.delhikarnatakasangha.com Phone: 011-26109615. 011-65643615

C©üªÀÄvÀ


¸Á»wåPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ : 2013 DUÀ¸ïÖ 11: ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¤WÀAlÄ vÀdÕ ±ÀvÁAiÀÄĶ ¥ÉÆæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É. 2013 ¸. 22: ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ªÁZÀ£À. 2013 CPÉÆÖçgï 27: ¨sÁµÁ gÀAUÉÆð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÉÆæ. «ªÉÃPÀ gÉÊ, ¥ÉÆæ. a£ÀߥÀà UËqÀ, ²æà ©.JA. ºÀ¤Ã¥sï, qÁ. gÉÃSÁ ªÀ¸ÀAvï ºÁUÀÆ qÁ. dAiÀÄAvï £ÁAiÀiïÌ 2013 £ÀªÉA§gï 17: ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À CAUÀªÁV PÁgÀAvÀ £É£À¥ÀÄ. 2014 d£ÀªÀj 25: gÁµÀÖçPÀ« £ÁqÉÆÃd qÁ. fJ¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà £É£À¥ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, qÁ. n.J¸ï. ¸ÀvÀå£Áxï CªÀjAzÀ £É£À¥ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ PÀ«vÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À. 2014 ¥sɧæªÀj 1: PÉÆïÁgÀzÀ qÁ. ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñï CAiÀÄåAUÁgï ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ¹Û ¸ÀA¸ÀägÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ, PÁªÀå ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ 2014 ¥sɧæªÀj 2: PÉÆïÁgÀzÀ ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt r.«. UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è r.«.f. £ÀªÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. r.«.fAiÀĪÀgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À. 2014 ¥sɧæªÀj 16: ²æêÀÄw °Ã¯ÁzÉë Dgï. ¥Àæ¸Ázï CªÀjAzÀ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ : 2013 DUÀ¸ïÖ 15: ¸ÀºÁå¢æ gÀAUÀvÀgÀAUÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀjAzÀ ‘gÁ« £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è’ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À 2013 £ÀªÉA§gï 15: ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀAUÁAiÀÄtzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ gÀAUÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©Ãa ¸Á»vÀå DzsÁjvÀ ‘©Ãa-§Ä¯Éèmïì’ £ÀUÉ £ÁlPÀ. £ÀªÉA§gï 20 ªÀÄvÀÄÛ 21gÀAzÀÄ ²ªÀ zÉñÀ ¸ÀAZÁgÀ gÀAUÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀ¯Á¸ÀAWÀ (j) ¸ÁuÉúÀ½î PÀ¯Á«zÀjAzÀ ‘ªÀÄgÀt »Ã ªÀĺÁ£ÀªÀ«Ä’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÉÄÊ ¨ÁªÀj ZÉ£Àß QÃ’ »A¢ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ 2013 r¸ÉA§gï 1: ¥Àæ¸ÀAUÀ yAiÉÄÃlgï UÀÆæ¥ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ¯Á«zÀjAzÀ ‘C£À©üeÁÕ ±ÁPÀÄAvÀ®’ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À. 2014 d£ÀªÀj 5: ¨sÁµï ®°vÀ PÀ¯Á ¸ÀAWÀ, £ÁUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ ‘ªÀÄAUÀ ªÀiÁtÂPÀå ¥ÀæºÀ¸À£À’ £ÁlPÀ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ: 2013 ¸É¥ÉÖA§gï 9: ©üêÀĸÉÃ£ï ¨sÀdAwæAiÀĪÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ºÁUÀÆ ±ÁgÀzÁ ªÉAPÀmï CªÀjAzÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå. 2013 ¸É¥ÉÖA§gï 15: ¸ÀAWÀzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ ZÀArüÃUÀqsÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. 2013 ¸É¥ÉÖA§gï 9: ¥ÀArvÀ ©.J¸ï. ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀƶ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄoÀ CªÀjAzÀ ªÀAiÉÆð£ï ªÁzÀ£À. 2013 CPÉÆÖçgï 27: ªÀļÀªÀ½î ªÀĺÀzÉêÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀjAzÀ eÁ£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. 2013 £ÀªÉA§gï 10: qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ-²æêÀÄw

C©üªÀÄvÀ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è

««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

¸ÀÄUÀAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀ, ¸ÁUÀgÀ, PÀA¸Á¼É PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÀA¸Á¼É PÀ¯Á«zÀgÀ ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, £ÀUÁj-D¢ zÁæ«qÀ vÀªÀÄmÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÁj ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀ¯Á vÀAqÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ. 2013 £ÀªÉA§gï 15: ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀAUÁAiÀÄtzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ ªÉÄʪÀiï ¹Ìmï, vÀvÀé¥ÀzÀ, ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÉA§gï 10 jAzÀ 17gÀªÀgÉUÉ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ, £ÀUÁj ªÀÄvÀÄÛ PÀA¸Á¼É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À 2013 £ÀªÉA§gï 17: avÁàªÀ£À ªÀÄ»¼Á AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ‘£ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ ªÉÆÃPÀë’ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À. 2013 £ÀªÉA§gï 24: zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÊ«zsÀå “PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå AiÀiÁvÉæ” PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±À£À : ¹.Dgï. ¥ÀzÀä²æÃ. 2013 £ÀªÉA§gï 30: atÚgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉʨsÀªÀ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀÄAl¥À PÀ¯Á«zÀjAzÀ gÀAUÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. 2014 d£ÀªÀj 1: ²æà «zÁé£ï gÀªÉÄñï, dAiÀÄ £Álå PÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, PÉÆïÁgÀ EªÀjAzÀ qÁ.ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñï CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀ DAiÀÄÝ PÀªÀ£ÀUÀ¼À £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀ. 2014 d£ÀªÀj 2: ²æà «zÁé£ï PÉÆïÁgÀ gÀªÉÄñï, ªÀÄÆqÀ® £Álå PÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, PÉÆïÁgÀ EªÀjAzÀ r«f gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀ. 2014 ¥sɧæªÀj 8: AiÀÄĪÀ ¹AZÀ£À-PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæSÁåvÀ ¨ÁAiÀiï gÉhÆãï qÁ£ïì CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÀAqÀ¢AzÀ ¨Á°ªÀÅqï ±ÉÊ°AiÀÄ £ÀÈvÀå ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. 2014 ¥sɧæªÀj 28: «zÁé£ï ±ÀAPÀgÀ ¨sÀmï ¸ÀétðªÀ½î CªÀjAzÀ ‘¨sÀPÀÛ ¥ÀæºÁèzÀ’ ºÀjPÀxÁ QÃvÀð£À. ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À: (¸ÀºÀPÁgÀ: PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ, £ÀªÀzɺÀ°) 2013 CPÉÆÖçgï 2: ‘UÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB’

3

2013 CPÉÆÖçgï 13: ‘«ÃgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ’ 2013 £ÀªÉA§gï 10: ‘PÁæAw«ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ’ 2014 ¥sɧæªÀj 16: ‘MjAiÀÄzÉÆðj C¸À¯ï’ (vÀļÀÄ) 2014 ¥sɧæªÀj 16: ‘CPÀÌ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ’ QgÀÄavÀæ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À : 2013 CPÉÆÖçgï 19 jAzÀ 26: «.PÉ. PÀgÀÆ CªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À 2013 CPÉÆÖçgï 27 jAzÀ 2: a£ÀäAiÀiï CªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À 2013 £ÀªÉA§gï 14 jAzÀ 30: D£ÀAzï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ CªÀjAzÀ ºÀA¦ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À 2014 d£ÀªÀj 12 jAzÀ 18: ²ªÀ ºÁ¢ªÀĤ CªÀgÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À 2013 DUÀ¸ïÖ 15: ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉzsÀéeÁgÉÆúÀt 2013 ¸É¥ÉÖA§gï 5: gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ ²PÀëPÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É 2013 ¸É¥ÉÖA§gï 9: UÀuÉñÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÀ§â -UÀuÉñÀ¥ÀÆeÉ 2013 CPÉÆÖçgï 12,13, 19 ªÀÄvÀÄÛ 20 gÀAzÀÄ CA©PÉÃ±ï ¸ÁägÀPÀ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½UÀ¼ÀÄ 2013 DUÀ¸ïÖ 15: 2012gÀ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ. 2013 DUÀ¸ïÖ 27 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£ÀªÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ ZÀÄ£Á¬ÄvÀUÉÆAqÀ gÀªÀiÁå ºÁUÀÆ r.PÉ. ¸ÀÄgÉñï CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É. 2013 £ÀªÉA§gï 1: PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ zsÀéeÁgÉÆúÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2013 £ÀªÉA§gï 10: ªÀiÁ¯Á ºÉÆ£ÀßwÛ CªÀjUÉ «²µÀÖ PÀ£ÀßrUÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À. 2014 d£ÀªÀj 27: gÁµÀÖç¥Àw ±ËAiÀÄð ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï JA.J¸ï. ªÀÄ£ÉÆÃeï CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É. 2014 ¥sɧæªÀj 16: ²æà J¸ï.PÉ. PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀjUÉ 2013£Éà ¸Á°£À «²µÀÖ PÀ£ÀßrUÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ºÁUÀÆ 2013-14£Éà ¸Á°£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À «vÀgÀuÉ. C ªÀiÁZïð 2014


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀA«zsÁ£À ¥ÀæPÁgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ZÁZÀÆ vÀ¥ÀàzÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ JAzÀgÀÄ. «²µÀÖ PÀ£ÀßrUÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¹, FV£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄjvÀÄ ««zsÀ ZÀZÁðUÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, F ¨Áj 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¢.PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁd £É£À¦£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ Kj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀ CzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢. £ÀgÀºÀj gÁªï, ¢. J.«. ¥ÉÊ, ¢. qÁ. «.PÉ.Dgï.«. gÁªï, ¢. gÁWÀªÀ£ï, ¢. «. PÀȵÀÚªÀÄÆwð gÁªï EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àäj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ¯Á M§â «zÁåyðUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢. ²æà PÉ.Dgï. £ÁUÀgÁd £É£À¦£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj ¸ÀÆ̯ï£À°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è CvÀåAvÀ UÀjµÀ× CAPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¸Á¬Ä¥Àæ¸Ázï ©. CªÀjUÉ ¢. ²æà f.J¸ï. C±Àéxï ªÉĪÉÆÃjAiÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¢. ²æà F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ªÉĪÉÆÃjAiÀÄ¯ï «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ MlÄÖ 106 CfðUÀ¼ÀÄ §A¢vÀÄÛ. «zÁåyðªÉÃvÀ£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¤zsÁðgÀzÀAvÉ ²æà F±ÀégÀ ¨sÀmï PÉ., ²æà CgÀ«AzÀ ©eÉÊ, ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÁ, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð, ²æà ¹.JA. £ÁUÀgÁd, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï, PÉÆñÁ¢üPÁj CªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ DgÀA¨sz À ° À è ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsåÀ Pg ëÀ ÁzÀ ²æà ©.PÉ. §¸Àªg À ÁdÄ CªÀgÄÀ ¸ÁéUw À ¹zÀgÄÀ . ¥Àz æ Ás £À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ¹.JA. £ÁUÀgÁd ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°¹ è zÀgÄÀ . ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsåÀ PëÉ ²æêÀÄw D±Á®vÁ JA. CªÀgÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ¤gÀƦ¹zÀgÄÀ . C C©üªÀÄvÀ ªÀgÀ¢

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è

CPÀÌ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À

C

PÀÌ- ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ zÀ±ÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁV ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥sɧæªÀj 16gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV DUÀ«Ä¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁf ¸ÀaªÉ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÉë, CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¸À«Äw, GqÀÄvÀrAiÀÄ ²æêÀÄw °Ã¯ÁzÉë Dgï. ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ CPÀÌ£À ¸Á»vÀå ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ w½¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ Cwà zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ, DzÀgÉ EAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÉêÀ® PÀ£ÁðlPÀPÉÌ, zÉñÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ ¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïð£À »jAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ ²æà J¸ï.PÉ. PÀÄ®PÀtÂð CªÀjUÉ “«²µÀÖ PÀ£ÀßrUÀ” ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁf ¸ÀaªÉ ²æêÀÄw °Ã¯ÁzÉë Dgï. ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ ±Á®Ä ºÉÆ¢¹, ¥sÀ®PÀ, UÀAzsÀzÀ ºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¹zÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. zɺÀ°

C©üªÀÄvÀ

4

ªÀiÁZïð 2014


GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ

ªÀÄÄ£ÉÆßÃl AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼ÉzÀgÀÄ, AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÉ, ºÉƸÀ ªÀµÀð ºÁUÀÆ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁZïð wAUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà DyðPÀ ªÀµÀð PÀÆqÁ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¢zÉ, MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÀÄlÆÖjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ® PÀ£ÀßrUÀgÀ vÀªÀPÀ. ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä zɺÀ°¬ÄAzÀ MAzÀÄ wAUÀ½UÉ vÀªÀÄä ºÀÄlÆÖjUÉ ºÉÆÃzÀgÉ J®èªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ D£ÀA¢¸ÀÄvÉÛêÉ. CzÉà jÃw zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¦æ¯ï wAUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆνî. 2013-14£Éà ¸Á°£À ««zsÀ QæÃqÁ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. F PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ vÁªÉ®ègÀÆ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. vÀªÀÄUɯÁè §tÚzÀ ºÀ§â ºÉÆýAiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. C ¹.JA. £ÁUÀgÁd, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ. ¸Á¬Ä¥Àæ±ÁAw ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ªÀiÁZïð 22gÀ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 jAzÀ 5 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ°zÁÝgÉ. ªÀÄÄA¢£À wAUÀ½¤AzÀ ¥Àæw ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00jAzÀ 5.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä EªÀgÀÄ ®¨sÀå«gÀÄvÁÛgÉ. d£ÀPÀ¥ÀÄjAiÀÄ ¹àjZÀÄåAiÀÄ¯ï °Ã«AUï DAiÀÄĪÉÃð¢Pï ¸ÉAlgï ¥sÁgï Dmïð D¥sï °Ã«AUï£À°è ªÀÄÄRå ¸À®ºÉUÁgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ EªÀgÀÄ 2008jAzÀ zÁégÀPÀzÀ°è vÀªÀÄäzÉà CzÀ DUÀ¸ÀÛöå DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ Qè¤Pï£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. J®ègÀÆ F GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.

»AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ . ¥ÀArvï ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ªÀÄgÀqÀÆgï CªÀjAzÀ »AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.30jAzÀ

vÀ§¯Á PÀ°PÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÀ QæÃqÉÆÃvÀìªÀªÀÅ ªÀiÁZïð 16,22,23, ªÀÄvÀÄÛ 30, 2014gÀAzÀÄ dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ºÀ¼É PÁåA¥À¹ì£À UËæAqï£À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁZïð 15gÀ M¼ÀUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. : 8860848584 / 8860848585 - 011-26109615 / 65643615

21jAzÀ27

ªÀiÁZïð

2014

²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï CªÀjAzÀ vÀ§¯Á PÀ°PÉ vÀgÀUÀw ¥Àæw ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.30jAzÀ. D¸ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ : 26109615 / 65643615 8860848584 / 8860848585

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ . qÁ. ©üêÀiï ¨sÀmï CªÀjAzÀ GavÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ 30 ªÀiÁZïð 2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmɬÄAzÀ. qÁ. ¤gÀAd£ï £ÁAiÀiïÌ CªÀjAzÀ PÁå£Àìgï ¸ÀA§A¢üvÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ GavÀ ¸À®ºÉ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ 16 ªÀiÁZïð 2014gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ

¸ÀAUÀªÉÄñÀ §UÀ° CªÀjAzÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ Dmïð UÁå®jAiÀÄ°è avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À.

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ Dmïð UÁå®j PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌV ¹zÀÞ«zÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹j. ¥sÉÆãï : 8860848584 / 8860848585 - 011-26109615 / 65643615

¸ÀAWÀzÀ°è ‘¥ÀæºÁèzÀ ZÀjvÉæ’ ºÀjPÀxÉ

²

gÀ¹AiÀÄ SÁåvÀ «zÁé£ï ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖ GAZÀ½î CªÀjAzÀ EzÉà ¥sɧæªÀj 28gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ‘¥ÀæºÁèzÀ ZÀjvÉæ’ ºÀjPÀxÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. QÃvÀð£Á PÀ¯Á PÉëÃvÀæzÀ°è JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ ²æà ¸ÀAvÀ ¨sÀzÀæVj CZÀÄÑ÷åvÀzÁ¸ÀgÀ ²µÀågÀÄ. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À°è EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ dgÀUÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ºÀjPÀxÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀägÀtÂPÉ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. PÉÆñÁ¢üPÁj qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ¥ÀÄwæ PÀÄ. ±ÁA¨sÀ« ¨sÀmï MAzÀÄ ºÁqÀ£ÀÄß ºÁr gÀAf¹zÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ G¨sÀAiÀÄ ¨sÁµÁ QÃvÀð£ÀPÁgÀgÁVgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖ CªÀgÀ ºÀjPÀxÉ PÉüÀÄUÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹vÀÄÛ. C qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï

5

ªÀiÁZïð 2014


¸ÀAWÀzÀ°è ªÀiÁ¹Û ¸ÀA¸ÀägÀuÉ

¸Á

ªÀiÁ£ÀåjUÀÆ, ªÀĺÁvÀäjUÀÆ EgÀĪÀ ¨sÉÃzÀ CAzÀgÉ ªÀĺÁvÀä£ÀÄ vÁ£ÀÄ K£À£ÀÄß D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£ÉÆà CzÀ£Éßà DqÀÄvÁÛ£É, vÁ£ÀÄ K£À£ÀÄß DqÀÄvÁÛ£ÉÆà CzÀ£Éßà ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ, DqÀĪÀÅzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå£À ®PÀëtªÁVzÉ. ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ ªÀĺÁvÀägÀ ¸Á°UÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ K£À£ÀÄß AiÉÆÃa¹zÁÝgÉÆà CzÀ£Éßà §gÉ¢zÁÝgÉ. §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨Á½ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. DzÀ±ÀðUÀ½UÉ MAzÀÄ zÁj¢Ã¥ÀªÁV ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ JAzÀÄ zɺÀ° ¸ÉµÀ£ïì PÉÆÃnð£À £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ²æà J.J¸ï. dAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, qÁ. ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï ¥ÀæwµÁÖ£À, PÉÆïÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ°è EzÉà ¥sɧæªÀj 1 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ªÀiÁ¹Û ¸ÀA¸ÀägÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁ¹Û CªÀgÀÄ 1891gÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹ HlPÀÆÌ PÀµÀÖ«zÀÝ PÁ®zÀ°è ªÁgÁ£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ N¢ PÀıÁUÀæªÀÄwAiÀiÁV J¯Áè ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ªÀÄÄAZÁtÂAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. C¸ÀªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÝ L¹J¸ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ D PÁ®zÀ°è ®AqÀ£ï£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¥Á¸ï ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è C¹¸ÉÖAmï PÀ«ÄñÀ£Àgï DV ¸ÉÃj CvÀåAvÀ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ GZÁÒçAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉêÉUÁV ¸ÀéC¥ÉÃPÉë¬ÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÄÖ ‘fêÀ£À’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀgÀÄ. zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæ, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀlªÀiÁrzÀ WÀ£ÀvÉUÀÆ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ JAzÀÄ ²æà dAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÉÆÃrzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÉýzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ JAvÀºÀ GzÁvÀÛ ªÀåQÛ ºÁUÀÆ JAvÀºÀ G£ÀßvÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°èzÀgÀÄ JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉqÉ PÀvÉUÀ¼ÀÄ, ¤Ã¼ÀÎvÉUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ, PÁªÀåUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀå gÀZÀ£É UÀzÀå gÀZÀ£É, PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ¸Á»vÀåzÀ £Á£Á ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ¤µÁÚvÀgÁV DzÀ±ÀðªÀÄAiÀĪÁzÀ ¤ÃwAiÀÄÄvÀªÁzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ CAvÀºÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀPÉÌ ºÀAazÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ KQÃPÀgÀtPÁÌV, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀåPÁÌV CªÀgÀÄ zÀÄrzÀÄzÀ£ÀÄß £É£ÉzÁUÀ ªÉÄÊ dÄA JAzÀ¤¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ²æà dAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ dvÉ ¤PÀlªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀluɪÀiÁr CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ®APÀıÀCzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀĪÀAvÀºÀ ªÀĺÁ¥ÀArvÀgÁzÀ

C©üªÀÄvÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï £ÀAvÀºÀ «zÁéA¸ÀjAzÀ ¸ÉÃjzÀ F «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀÅ AiÀıÀ¹éà ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVzÉ JAzÀÄ ²æà dAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ±ÁèX¹zÀgÀÄ. qÁ. ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï ¥ÀæwµÁÖ£À, PÉÆïÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ »jAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. eÁ£À¥ÀzÀ «zÁéA¸À qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É CªÀgÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÀßrUÀjUÉ®èjUÀÆ ¥ÀjavÀªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà f.JZï. UÉÆÃ¥Á® UËqÀ CªÀgÀÆ ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ©.J¸ï. ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÁªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ PÀ« ©.Dgï. ®PÀë÷ätgÁªï ºÁUÀÆ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ J¸ï.Dgï. «dAiÀÄ ±ÀAPÀgï CªÀgÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ¹.JA. £ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. G¥ÁzsÀåPÉë D±Á®vÁ JA., PÉÆñÁ¢üPÁj qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÁ CªÀgÀÄ CwyUÀ½UÉ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr, ±Á®Ä ºÉÆ¢¹ UËgÀ«¹zÀgÀÄ. ¦.¹. ²æäªÁ¸À CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ «zÁé£ï PÉÆïÁgÀ gÀªÉÄñï, dAiÀÄ £Álå PÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, PÉÆïÁgÀ CªÀjAzÀ ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀ DAiÀÄÝ PÀªÀ£ÀUÀ¼À £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀ £ÀqɬÄvÀÄ. C

C©üªÀÄvÀ ªÀgÀ¢

6

ªÀiÁZïð 2014


ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÁªÀå zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, qÁ. ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï ¥ÀæwµÁ×£À, PÉÆïÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ°è EzÉà ¥sɧæªÀj 1 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ªÀiÁ¹Û ¸ÀA¸ÀägÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ« ©.Dgï. ®PÀë÷ätgÁªï CªÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÁªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ.

ªÀiÁ

¹ÛAiÀĪÀgÀÄ vÀÄA¨Á zÉÆqÀØ ZÉÃvÀ£À. CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. CªÀgÀÄ PÀvÉ PÁzÀA§jUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁVAiÀÄÆ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ D¹ÛAiÉÄÃ. £ÀªÀÄä «ªÀıÀðPÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀ«AiÀiÁV CµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà UÀªÀĤ¸À°®è. E¥Àv à £ ÛÀ É ±Àvª À iÀ Á£ÀzÀ ¥ÁægA À ¨sz À À ºÀAvÀz° À è J¯Áè ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É EAVèÃµï ¸Á»vÀåzÀ ¥À¨ æ Ás ªÀ UÁqsª À ÁVvÀÄ.Û »ÃUÁV ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ¥ÀPæ ÁgÀU¼ À ÄÀ PÀ£ßÀ qÀPÌÉ §AzÀªÅÀ . EAVèÃµï ¸Á»vÀåzÀ ¥À¨ æ Ás ªÀ¢AzÀ¯ÃÉ £ÀªÄÀ ä°è PÁzÀA§j ¸ÀtPÚ v À ,É ¥À§ æ Azs,À fêÀ£À ZÀjvÉæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉƸÀ ¥ÀPæ ÁgÀU¼ À ÄÀ §AzÀªÅÀ . CzÀÄ gÁµÀÖçzÀ ¸ÁévA À vÀ÷æ å ¸ÀAUÁæªÄÀ zÀ PÁ®ªÁzÀÄzÀjAzÀ gÁµÀÖç¥ÃæÉ ªÀÄ«vÀÄ.Û PÀ£ÁðlPÀzÀ KQÃPÀgt À zÀ PÀ£¸ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀA§® J®èjUÀÆ EvÀÄ.Û PÀ£ßÀ qÀ PÁªÀåPÌÉ ªÀĺÀvg ÛÀ ª À ÁzÀÄzÀ£ÄÀ ß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÄÀ D PÁ®zÀ°è ªÀiÁrzÀgÄÀ . ºÀ¢£ÉÊzÀÄ PÀª£ À À ¸ÀAPÀ®£ÀU¼ À £ À ÄÀ ß CªÀgÄÀ ¥ÀPæ n À ¹zÀgÄÀ . CzÀg° À è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀPæ ÁgÀzª À ÅÀ UÀ¼ÄÀ . ¨sQÀ Û ¨sÁªÀ VÃvÉU¼ À ÄÀ , ¸Á£ÉmïUÀ¼ÄÀ , PÀx£ À À PÀª£ À U À ¼ À ÄÀ , ²æÃgÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©µ ü ÃÉ PÀzA À vÀºÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁªÀåU¼ À £ À ÄÀ ß CªÀgÄÀ §gÉzg À ÄÀ . CgÀÄt, vÁªÀg,É ZɮĪÀÅ, ©ü£ßÀ ºÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sQÀ ŒÛ ¨sÁªÀVÃvÉU¼ À À ¸ÀAPÀ®£ÀU¼ À ÄÀ , CªÀgÄÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ PÀ£PÀ z À Á¸ÀgÀ zÁ¸À ¸Á»vÀå¢AzÀ ¥À¨ æ Ás «vÀgÁV gÀa¹zÀgÄÀ . CªÉ®ª è ÇÀ UÉÃAiÀÄVÃvÉU¼ À ÄÀ . CªÀÅUÀ¼° À è gÁUÀU¼ À £ À ÄÀ ß PÀÆqÁ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÄÀ ¤ÃrzÁÝg.É PÀ£PÀ z À Á¸ÀgÄÀ , ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÄÀ §gÉzÀ zÉêÀgÀ £ÁªÀÄUÀ½UÀÆ EªÀgÄÀ §gÉzÀ ¨sQÀ V Û ÃvÉU½ À UÀÆ DzÀgÉ MAzÀÄ ªÀåvÁ師 À zÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ VÃvÉU¼ À ° À è ªÉÊZÁjPÀv¬ É ÄzÉ. PÉêÀ® CAzs± À z æÀ ÞÉ ¬ÄAzÁUÀ°Ã CxÀªÁ PÉêÀ® ¨sQÀ Û Œ¨sÁªÀ¢AzÁUÀ°Ã C®è. C°è «ZÁgÀ«zÉ. zÉêÀgÀ dvÉ ¸ÀªiÀ Á£ÀªÁV ªÀiÁvÁqÀ§®è MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÄÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛg.É ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß NªÀð PÀ«AiÀiÁV ¸Á»vÀå¯ÉÆÃPÀ UÀªÀĤ¹gÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ PÀxÀ£À PÀªÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ. D PÀxÀ£ÀPÀªÀ£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀgÁwæ, UËqÀgÀªÀÄ°è, gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä, ªÀÄÆPÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ«UÀ¼À CUÀæ¥ÀAQÛAiÀÄ°è ¤°è¹zÀAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ²æÃgÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ® §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ PÀÈw. CªÀgÀÄ AiÀi˪À£À, £ÀqÀĪÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ E½ªÀAiÀĹì£À ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è §gÉzÀgÀÄ. §ºÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ PÀ«vÉ CzÀÄ. CzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉãÉà CªÀgÀÄ D¢PÀ« ªÁ°äÃQ CAvÀ «ªÀıÁð UÀæAxÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. C°è

C©üªÀÄvÀ

K£À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÁÝgÉÆà CzÀ£Éßà PÁªÀågÀÆ¥ÀzÀ°è CªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀzÀ°è PÀÆqÁ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV CªÀgÀÄ D¢PÀ« ªÁ°äÃQAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÆ® gÁªÀiÁAiÀÄt ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÉëÃ¥À (EAlgï¦æmÉñÀ£ï)UÀ¼ÁV ¨É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄî JAzÀÄ gÁªÀÄ£Éà ºÉüÀÄvÁÛ£É. ºÉÃUÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå zÉʪÀvÀéPÉÌ KjzÀ J£ÀÄߪÀÅzÉà ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀiÁ£À«ÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀĵÀB ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ UÀÄjAiÀiÁVvÀÄÛ. ²æÃgÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀzÀAvÀºÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ PÁªÀåzÀ°è J¯Áè ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ©lÖgÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV gÁªÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀåQÛvÀéªÁV ¨É¼ÉzÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀgÀÄ. F PÀxÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à «ªÀgÀªÁV £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ, £ÀªÀgÁwæ §UÉÎ §ºÀ¼À «ªÀıÉð §A¢zÉ. D PÁ®PÉÌ CzÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÀÆqÁ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¥ÉæÃgÀuÉUÀ½zÀݪÀÅ. £ÀªÀÄä°èAiÉÄà »AzÉ ¥ÀAZÀvÀAvÀæ«vÀÄÛ. PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°èzÀݪÀÅ. DzÀgÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄRåªÁV ¥ÉæÃgÀuÉ ¹QÌgÀĪÀÅzÀÄ eɦüæ ZÉÆøÀgï£À PÁåAlgï§j mÉïïì¤AzÀ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ J¯Áè PÀxÀ£À PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ°è PÁt§ºÀÄzÁzÀ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀAvÀºÀ UÀÄtUÀ¼ÉAzÀgÉ CªÀgÀ °§gÀ¯ï ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ ºÁUÀÆ zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃPÀë vÀvÀéUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀÄvÁÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ°è G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀæ°è C£ÀÄPÀA¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw EvÀÄÛ. CªÀgÀÄ J®Æè AiÀiÁgÀ §UÉÎAiÀÄÆ wÃ¥ÀÄð PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. fêÀ£ÀzÀ JµÉÆÖà ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À°è EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ ºÉÆgÀvÀÄ M§âgÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ¢ü CAvÀ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. C£ÀÄPÀA¥À ¤ÃqÀĪÀ °§gÀ¯ï ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è PÁtĪÀAvÉ PÁªÀåzÀ®Æè PÁtÄvÉÛêÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¥ÀgÀªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÀzÁ PÁ® £ÀªÉÆäA¢UÉ EgÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. C

C©üªÀÄvÀ ªÀgÀ¢

7

ªÀiÁZïð 2014


ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, qÁ. ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï ¥ÀæwµÁÖ£À, PÉÆïÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ°è EzÉà ¥sɧæªÀj 1 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ªÀiÁ¹Û ¸ÀA¸ÀägÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «ªÀıÀðPÀ J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgï CªÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀ.

¥ÀjZÀAiÀÄ«vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ«vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ°è ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁPÉ CAzÀgÉ ZÀjvÉæ¬ÄgÀ°, ¥ÀÄgÁt«gÀ°, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ EªÀwÛ£À PÁ®«gÀ° ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¤Ãw CAxÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ, ¤ÃwAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃwAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃwAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ‘ºÉêÀÄPÀÆl¢AzÀ §AzÀ ªÉÄïɒ PÀxÉAiÀÄÄ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß MnÖUÉ vÀgÀĪÀ PÀxÉAiÀiÁVzÉ. PÀxÉAiÀÄ°è ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄÄ zÀĵÀåAvÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ «ZÁgÀ«zÉ. PÀxÉAiÀÄ°è zÀƪÁð¸À£À ±Á¥À, «±Áé«ÄvÀæ ªÉÄãÀPÉ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ ¥ÀÄgÁtªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. D PÀxÉAiÀÄ D ªÉÄð£À «ªÀgÀUÀ¼À°è ZÀjvÉæAiÀÄ J¯Áè gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ. D ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À. EªÀvÀÄÛ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ºÉÃVgÀÄvÁÛ¼ÉÆà D PÀxÉ. ‘UËvÀ«Ä ºÉýzÀ PÀvÉ’ JA§ PÀxÉAiÀÄ°è UËvÀ«Ä JA§ªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ°¤ JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ PÀxÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É. «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÀéAvÀ JA§AwzÉ. ºÉüÀĪÀÅzÀÄ C£ÀåªÉA§AvÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀ PÀæªÀÄ«zÀÄ. ¸Á»wåPÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è r¸ÉÖ£ïì CxÀªÁ CAvÀgÀ J£ÀÄߪÀ F PÀæªÀÄ MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ D PÀxɬÄAzÀ zÀÆgÀ ¤AvÀÄ CzÀ£É߯Áè £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, vÀÆVPÉÆAqÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀæªÀÄ. EzÀÄ ¸Àj EzÀÄ vÀ¥ÀÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. F ‘CAvÀgÀ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ PÀ¯ÉUÁjPÉAiÀÄ ±ÀQÛ. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ CzÀÄ J®ègÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. D J®ègÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÁßV M§â£À C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ F CAvÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ C£ÀåªÉA§AvÉ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ. EzÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄ. C C©üªÀÄvÀ ªÀgÀ¢

ªÀiÁ

¹ÛAiÀĪÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV PÀxÀ£À ¯ÉÆÃPÀ. CªÀgÀ PÁzÀA§j, PÀªÀ£À, ¯ÉÃR£À, «ZÁgÀ, «ªÀıÉð CxÀªÁ gÁªÀiÁAiÀÄt«gÀ° CªÀgÀÄ K£À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀxÀ£ÀzÀ PÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉüÀĪÀAvÀºÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, CAvÀºÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÆ CzÀÄãvÀªÁzÀAvÀºÀ MAzÀÄ eÁÕ£À CzÀgÀµÀÖPÉÌà CzÀÄ ºÀÄlÄÖwÛgÀÄvÀÛzÉ, J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ. CªÀgÀÄ F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è M¼ÉîAiÀÄzÀPÀÆÌ PÉlÖzÀPÀÆÌ ¤gÀAvÀgÀªÁV MAzÀÄ ¸ÀAWÀµÀð £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀÄ PÀtÂÚUÉ PÁtzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ dvÉUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. M¼ÉîAiÀÄzÀgÀ dvÉUÉ EgÀ¨ÉÃPÉÆà PÉlÖzÀgÀ dvÉUÉ EgÀ¨ÉÃPÉÆÃ-CzÀÄ ¤£ÀßzÀÄ. G½zÀzÀÄÝ zÉʪÀzÀÄÝ. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV®è. F £ÀA©PÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀÄÆ®©üwÛ. M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉlÖzÀgÀ ¸ÀAWÀsµÀðzÀ°è ¯ÉÆÃPÀzÀ J¯Áè DPÁgÀUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä, K£À£ÉÆßà ºÉüÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀxɬÄgÀÄvÀÛzÉ. PÀxÉUÁV PÀxÉAiÀÄ®è. ªÀÄvÉÛãÀ£ÉÆßà ºÉüÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀxÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä G¥À¤µÀwÛ£À PÀæªÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ PÀxÉ. ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸À°PÉÌ, «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ, C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß w½¸À°PÉÌ £ÁªÀÅ MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀtÚPÀxÉUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀåzÉñÀUÀ¼À°è ªÉÄÊ£Àgï ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁV PÀAqÀgÀÆ PÀÆqÁ, ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À ¥Á±ÁÑvÀågÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÉÄÊ£ÀgïªÁzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀ CAvÀ UÀÄgÀÄw¹zÀgÉÆà D ªÉÄÊ£Àgï DzÀAvÀºÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀzÀ°è ªÉÄÃdgï DzÀAvÀºÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉ »ÃUÉ MAzÀÄ ZÀjvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀAvÀºÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀzÀ

C©üªÀÄvÀ

8

ªÀiÁZïð 2014


r«f £ÀªÀÄ£À

ªÀÄA

PÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè PÉèõÉUÀ½UÉ GvÀÛgÀ, ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀ¼ÀªÀļÀPÉÌ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ §ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåvï ¤AiÀÄAvÀæt ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà JA.Dgï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt r.«. UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀæwµÁÖ£À, PÉÆïÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ°è EzÉà ¥sɧæªÀj 2 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ r«f £ÀªÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀΪÀÅ MAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ±Àð£À PÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà N¢ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®gÁV N¢zÁUÀ CzÀgÉƼÀV¤AzÀ eÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. r«fAiÀĪÀgÀ fêÀ£À zÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ, ªÀÄgÀļÀÄ ªÀÄĤAiÀÄ£À PÀUÀÎzÀAvÉ CªÀgÀ MAzÀÄ PÀªÀ£À ªÀ£À¸ÀĪÀĪÀÇ §zÀÄQ£À ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. »jAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ GzÁÏl£É £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. r«fAiÀĪÀgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀ PÀÄjvÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É ªÀiÁrzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ r«f ¥ÀæwµÁÖ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà f.JZï. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UËqÀ CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ ¸Á®ÄUÀ¼À 945 ªÀÄÄPÀÛPÀUÀ½gÀĪÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ £ÉÆÃqÉÆzÀPÉÌ §ºÀ¼À aPÀÌzÁzÀ UÀæAxÀªÁzÀgÀÆ CzÀgÀ°è Erà §æºÁäAqÀªÉà CqÀPÀªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ²æà UËqÀ CªÀgÀÄ ²gÁzÀ°è f¯Áè¢üPÁjAiÀiÁVzÁÝUÀ 1998gÀ CPÉÆÖçgï£À°è £ÀqÉzÀ UÉÆð¨Ágï £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÁåPÀÄ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ r«fAiÀĪÀgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. vÁ¼ÉäAiÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ªÀÄÄPÀÛPÀUÀ½ªÉ. vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤²ÑAvɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ®Ä EzÀjAzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ zÉÆgɬÄvÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ½AzÀ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸À®ºÉ ªÀiÁgÀUÀzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀ΢AzÀ ¥ÀqÉzÉ JAzÀgÀÄ. vÁ£ÀÄ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d£ÀjUÉ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀAzÉñÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃazÀÄÝ F ªÀÄÄPÀÛPÀUÀ¼Éà JAzÀgÀÄ. fêÀ£ÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀÆqÁ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¹UÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ d£ÀfêÀ£ÀPÉÌ §ºÀ¼À ºÀwÛgÀªÁzÀÄzÀÄ. r«fAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä, gÁdPÁgÀtÂ, PÀ«, aAvÀPÀ

C©üªÀÄvÀ

J®èªÀÇ DVzÀÝgÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ CªÀjAzÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀAvÀºÀ PÀÈw §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. PÀUÀÎzÀ°ègÀĪÀ MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛPÀªÀÇ ¸ÀévÀAvÀæ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀévÀAvÀæ JAzÀÄ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UËqÀ CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. zɺÀ° ¸ÉµÀ£ïì PÉÆÃnð£À £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ²æà J.J¸ï. dAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ r«fAiÀĪÀgÀÄ ªÀĺÁ£ï ¸Á»w ºÁUÀÆ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ JAzÀgÀÄ. PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPg À ÁzÀ ²æà ©.n. ªÀÄĤgÁdAiÀÄ壪 À g À ÄÀ F ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀªÅÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ¥Àw æ µÁÖ£U À ¼ À £ À ÄÀ ß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ C¥ÁgÀªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ JAzÀgÄÀ . r«f ¥ÀæwµÁÖ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀæºÁèzÀ gÁªï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¸Áܦ¹zÀ r«f ¥ÀæwµÁÖ£ÀªÀÅ E¢ÃUÀ vÀ£Àß ªÉÆzÀ® PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æà ©.J¸ï. ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ PëÀ ²æà ªÀ¸AÀ vÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÄÀ CwyUÀ½UÉ ¸Àägt À PÂ É ¤Ãr ±Á®Ä ºÉÆ¢¹ UËgÀ«¹zÀgÄÀ . ¥Àz æ Ás £À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ¹.JA. £ÁUÀgÁd CªÀgÄÀ ªÀA¢¹zÀgÄÀ . PÉÆñÁ¢üPÁj qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀ£ æ Áxï gÁªï CªÀgÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ¤gÀƦ¹zÀgÄÀ . EzÉà ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è «zÁé£ï PÉÆïÁgÀ gÀªÄÉ Ã±ï CªÀg£ À ÄÀ ß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÆqÀ® £Álå PÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, PÉÆïÁgÀ E°è£À PÀ¯Á«zÀjAzÀ r.«. UÀÄAqÀ¥£ àÀ ª À g À À DAiÀÄÝ PÀª£ À U À ¼ À À £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀ £Àq¬ É ÄvÀÄ. C C©üªÀÄvÀ ªÀgÀ¢

9

ªÀiÁZïð 2014


AiÀÄĪÀ ¹AZÀ£ÀzÀ°è

ªÉÄgÉzÀ ºÉƸÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ

ºÀ°AiÀÄ AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £ÀÈvÀå ºÁUÀÆ ºÁqÀÄUÀ½AzÀ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥sɧæªÀj 8gÀAzÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. dvÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ §AzÀ ¨ÁAiÀiïgÉhÆãï CPÁqÉ«ÄAiÀÄ vÀAqÀÀªÀÅ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À £ÀÈvÀå±ÉÊ°UÀ½AzÀ, vÀÄA© £ÉgÉ¢zÀÝ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉƽ¹vÀÄ. ¸À¥Áß CvÁÛªÀgÀ CªÀgÀÄ ªÀĺÁ«µÀÄÚ«£À zÀ±ÁªÀvÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀzÀ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀAeÉUÉ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄAvÉ ±ÀÈw ¨sÀdAwæAiÀĪÀgÀÄ WÀd¯ï MAzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ PÀAoÀzÀ°è ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. ¨ÉÆæÃPÀ£ï KAd¯ï JA§ ¸ÀÄAzÀgÀ VÃvÉUÉ C«ÄvÁ ªÀÄvÀÄÛ CAQvÁ zÉêï CªÀgÀÄ gÀªÀÄåªÁzÀ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. ±ÀĨsÁ zÉë ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ, zɺÀ°AiÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁAiÀÄQ ¥ÀÆeÁ ¥Àæ¢Ã¥ï CªÀgÀ eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ£Á UËqÀ CªÀgÀÄ zÉë¸ÀÄÛwUÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ J®ègÀ£ÀÆß gÀAf¹zÀªÀÅ. ¨Á°ªÀÅqï£À d£À¦æAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ½UÉ PÀAmÉA¥ÀgÀj £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ eÉÆÃrUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀªÀÅ. ¸À«vÁ £É°è ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà ºÀj¦æAiÀÄ, ªÀAzÀ£Á gÉÊ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä¥Àæ±ÁAw ±ÉnÖ, ªÀÄ¤Ã±ï ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ «ÄxÀÄ£ï ±ÉnÖ dvÉUÉ ¸À£Áä£ï UËqÀ CªÀgÀ AiÀÄÄUÀ¼À £ÀÈvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁgÁ gÀªÉÄñï, ¸ÀÄgÀ©üà E£ÁªÀÄzÁgï CªÀgÀ ¸ÉÆïÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ PÀgÀvÁqÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄnÖzÀªÀÅ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¨ÁAiÀiïgÉhÆãï CPÁqÉ«ÄAiÀÄ vÀAqÀÀªÀÅ vÀªÀÄä ¨Á°ªÀÅqï, »¥ïºÁ¥ï, PÀAmÉA¥ÀgÀj, ©-¨Á¬ÄAUï ªÀÄÄAvÁzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ £ÀÈvÀåUÀ½AzÀ ««zsÀ n« ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è vÀªÀÄä d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À°è ¸Á«gÁgÀÄ £ÀÈvÀå¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ®èzÉà ««zsÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÀÆ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁVzÀÝ £ÉÆÃAiÀiÁØzÀ°ègÀĪÀ eÉ.J¸ï. J¸ï. ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. n.JA. £ÁUÀ¨sÀƵÀuï CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ, G¥ÁzsÀåPÉë D±Á®vÁ, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UËqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. ¥ÀÈyé PÁjAeÉ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. C C©üªÀÄvÀ ªÀgÀ¢

C©üªÀÄvÀ

10

ªÀiÁZïð 2014


C©üªÀÄvÀ

11

ªÀiÁZïð 2014


ªÀiË®åUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄt PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, ªÀĺÁgÁµÀÖç WÀlPÀzÀ K¼À£ÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CAUÀªÁV dgÀVzÀ ‘ªÀĺÁPÁªÀå gÁªÀiÁAiÀÄt- vË®¤PÀ aAvÀ£É’ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ §gÀºÀUÁgÀ qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀgÀÄ qÁ. JA. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİAiÀĪÀgÀ ‘²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA’ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ E°èzÉ. EzÀ£ÀÄß C©üªÀÄvÀzÀ NzÀÄUÀjUÉ «±ÉõÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ

gÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ D¢PÀ«AiÀiÁzÀgÉ, gÁªÀiÁAiÀÄt D¢PÁªÀå J¤¹zÉ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ gÀZÀ£É¬ÄAzÀ ¸ÀA¦æÃvÀ£ÁzÀ §æºÀäzÉêÀgÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÁ°äÃQAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÀAvÉ. gÁªÀiÁAiÀÄt §gÉzÀÄ £À£ÉÆß¼ÀV£À C£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁVzÉÝãÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ªÁå¸ÀgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ PÁªÀåzÀ CªÀÄgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÁ°äÃQ w½¹zÀgÀAvÉ. F jÃw CªÀÄgÀ PÁªÀåªÉAzÀÄ PÀgɹPÉÆAqÀ gÁªÀiÁAiÀÄt ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, «±ÀézÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ KPÉÊPÀ PÁªÀåªÁVzÉ. ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄt¢AzÀ vÉÆqÀV FV£À ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀªÀgÉUÉ £ÀÆgÁgÀÄ gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉÆArªÉ. EAqÉÆãÉõÁåzÀ OªÁ¤Ã¸ï gÁªÀiÁAiÀÄt, ¦ü°¥sÉÊ£ïì£À ªÀĺÁgÁrAiÀiÁ ¯ÁªÁ£À, xÉʯÁåAqï£À gÀªÀiÁPÉÊ£ï ¸ÉÃjzÀAvÉ d¥Á£ï, ²æîAPÁ, £ÉÃ¥Á¼À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ KµÁåzÀ ºÀ®ªÀÅ zÉñÀUÀ¼À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ²®àPÀ¯ÉUÀ½UÉ gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÉæÃgÀuÉ MzÀV¹zÉ. F J®è gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ¼ÉzÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ªÀÄÆr§AzÀ qÁ. JA. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİAiÀĪÀgÀ ‘gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA’ ªÀĺÁPÁªÀåªÀÅ £À²¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß JwÛ »rªÀ F AiÀÄÄUÀzÀ ¨É¼ÀPÁV PÁt¹zÉ. PÁªÀå ±ÉÊ°AiÀÄ°è zÉòÃAiÀÄvÉ ºÁUÀÆ CAvÀgÀAUÀzÀ°è §AqÁAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è FUÁUÀ¯Éà UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ avÀæPÀÆlzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀtð£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæªÀ®è, ®APÁzÀºÀ£ÀzÀ zÀÄgÀAvÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ®Æè ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ PÁªÀå ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ E°è ªÉƬİAiÀĪÀgÀ gÁªÀiÁAiÀÄt EvÀgÀ gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ½VAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «±ÉõÀvÉUÀ¼ÉãÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉÝãÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃgÀÄ PÀÈw vÀļÀ¹ÃzÁ¸ÀgÀ ‘gÁªÀÄZÀjvÀ ªÀiÁ£À¸À’zÉÆA¢UÉ ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆð¹ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è PÁªÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ ‘ªÀÄAiÀiÁðzÁ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ’£ÁV ©A©vÀªÁzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ±ÉæõÀÖ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ zÉêÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É ¸ÁzsÀå JA§ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ªÀĺÁPÀ« ªÁ°äÃQ JwÛ »r¢zÁÝgÉ. vÀļÀ¹ÃzÁ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄZÀjvÀ ªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÁV PÁtĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁªÀÄ ¨sÀd£ÉAiÉÄà ªÀÄÄQÛAiÀÄ ªÀiÁUÀð JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁt¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ PÁ®zÀ°è F ªÀĺÁPÁªÀå gÀZÀ£ÉUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀuÉ’AiÀÄ°è ªÀiË®åªÀ£ÀÄß JwÛ »rªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ »vÀ PÁAiÀÄĪÀ DzÀ±Àð ¥ÀÄgÀĵÀ£ÁV ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß PÁt¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. “¤dªÁzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ±Àð£ÀªÀÅ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ F PÁ®zÀ°è

C©üªÀÄvÀ

12

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀvÀÛ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÉÝãɔ JAzÀÄ ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÀA¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÀĶÖÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiË®å ªÀÄvÀÄÛ DzÀ±ÀðUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl F ªÀĺÁPÁªÀåzÀ «²µÀÖvÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà EzÀÄ ªÀĺÁ£ÉéõÀuÉ. eÁvÁåwÃvÀvÉ, ¹Ûçà gÀPÀëuÉ, PÀvÀðªÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ PÁªÁåvÀäPÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ §UÉ DzÀ±Àð £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ºÀA§®ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. F ºÀA§®ªÀ£ÀÄß PÀ«, vÀ¥À±ÀÑAiÉÄð zsÁå£À AiÀiÁUÀ vÁåUÀ DvÁä ¥ÀðuÉAiÀÄ, ¢ªÀå ¥ÀAZÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀAZÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À°è ²¯Á°¦AiÀÄ vÉgÀ¢, CZÀÄѽAiÀÄzÉ ¹ÜgÀªÁV ªÀÄÆrgÀ®Ä DvÀä ¤ªÉÃzÀ£ÉªÁVºÀÄzÀÄ C£ÀÄd ®PÀëöät£À fêÀ£À PÀxÁªÀÄÈvÀªÀÅ JAzÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ºÉüÀÄvÁÛ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ ªÀĺÁ£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è ®PÀëöät£À£ÀÄß ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÁV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ awæ¸ÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. ¥ÀtðPÀÄnÃgÀzÀ°è ¹ÃvɬĮè JA§ ¥ÀjvÁ¥À¢AzÀ ²æÃgÁªÀÄ ±ÉÆÃQ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®PÀëöät ; “¥ÁædÕ£À®èªÉ ¤Ã£ÀÄ zÀAqÀPÀzÀ UÀ¨sÀðzÀ° ¹ÃvÁªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄ ©qÀzÉ CgÀ¸ÉÆÃt, JªÀÄUÀzÉà ªÀĺÁ£ÉéõÀtªÀÅ” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄA¢£À J®è ªÀiË®åUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ £ÁA¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ F ªÀĺÁ¥ÀAiÀÄtzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ ®PÀëöätjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ±ÉÆÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁvÁåwÃvÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. gÁªÀÄ£À zÀ±Àð£À¢AzÀ zsÀ£Àå¼ÁUÀĪÀ ±À§jAiÀÄÄ D zÀ±Àð£ÀPÁÌV ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀð PÁzÀÄ PÀĽwgÀÄvÁÛ¼É. “§qÀvÀ£ÀzÀ zÉúÀzÀ° K£ÀÄ PÁAwAiÀÄ PÀÆl ¨sÀQÛ §ÈAzÁªÀ£ÀªÉÄ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ ªÀÄÆrºÀÄzÀÄ” J£ÀÄßvÁÛ ²æÃgÁªÀÄ ±À§jAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÁrzÀgÉ, vÁ£ÀÄ »Ã£ÀPÀÄ®zÀªÀ¼ÀÄ JA§ QüÀjªÉÄ ±À§jAiÀÄ£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛzÉ. ²æÃgÁªÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É, ‘ªÉʵÀªÀÄå ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃUÀÄð¼Éî vÁªÉ®è eÁw ªÀA±ÁªÀ½UÉ UÀjªÉÄ UÁvÀæUÀ½®è’ E°èAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ«AiÀÄ eÁvÁåwÃvÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. eÁw DzsÁjvÀ C©üªÀiÁ£ÀªÉA§ÄzÀÄ ¤ÃgÀ ªÉÄð£À UÀļÉîAiÀÄAvÉ vÁvÁÌ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð® ¨sÀQÛAiÀÄÄ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß C½¹ ºÁPÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À. ‘¨sÀQÛAiÉƼÀÄ ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ PÀgÀV ºÉÆÃUÀĪÀÅªÉ®è’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ±À§jAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÆß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæUÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄ, ¹ÃvÉ, ®PÀëöät, gÁªÀt ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀÅ J®è gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À®Æè ºÀ®ªÀÅ «zsÀzÀ £ÉÆêÀÅ, ¸ÉÆîÄ, UɮĪÀÅ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «Ä±Àæ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. CAwªÀĪÁV F J®èªÀÅ zÉÊ«PÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÁV ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄÄävÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è £À£ÀUÉ EzÀgÀ CwgÀAd£É PÁtĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV PÀ« ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ D ¥ÁvÀæUÀ¼À DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÉ£ÀÄߪÀAvÉ C©üªÀåQÛUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ¹ÃvÉ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀÄzÀÞ ªÀÄ»¼É. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÉßûvÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ÁºÀð ¥ÀÄgÀĵÀ. ®PÀëöät ¸ÀéAiÀÄA ¸ÀÆáwð ªÀÄvÀÄÛ DvÀä «±Áé¸ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀ. gÁªÀt C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄzÀªÉÃjzÀ zÀÄgÀºÀAPÁj gÁd. E°è gÁªÀt ºÉüÀÄvÁÛ£É, ‘®APÉAiÉƼÀÄ dvÀ£ÀzÀ°è ¥ÀÄwæAiÉÆ®Ä PÀArºÉ£ÀÄ ¥ÀwUÉ M¦à¸ÀĪÀ£ÀPÀ PÁ¦qÀĪÀ ¢ÃPÉë¬ÄzÀÄ’ gÁªÀt¤UÉ E°è vÁ£ÀÄ «ÃgÀ¥ÀÄgÀĵÀ£ÁV ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀoÀ«®è. EvÀgÀ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è EzÀÝAvÉ E°èAiÀÄÆ ¹ÃvÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁݼÉ. ¹ÃvÉAiÀÄ ¥Á«vÀæöåzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀªÉÄwædnAiÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ« ºÉüÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ, vÀA¦ÃªÀ ²æÃUÀAzsÀ ªÀiÁZïð 2014


G¢¸À¨ÉÃPÀÄ”. GµÀÚªÀ£É JgÀazÀgÀÄ ZÀA¢gÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¢gÀ E°è ‘¸ÀAzÉúÀPÉqɬĮèzÉƼÀÄ’ JA§°è ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ CUÀvÀåUÀ¼À°è PÀgÉzÀgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ¢ ¢£ÀPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀÄnÖzÀgÀÄ MAzÁzÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ, ‘¨sÉÃzÀ¨sÁªÀªÀÅ ¤ÃV’ JA§°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈPÀëUÀ¼ÀÄ PÁ®Æär dAUÀªÀÄvÉ ¥ÀqÉzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPÀ G¢¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀIJQëvÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß M°AiÀįÁgÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉ vÁ£ÉA¢UÀÆ! PÁtĪÀÅzÀÄ PÀ«AiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À D±ÀAiÀĪÁV ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ‘ªÀģɪÀÄ£ÀzÀ CAzÀgÉ dUÀwÛ£À J®è ZÀgÁZÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁzÀgÀÆ ¹ÃvÉ vÁ£ÀÄ ZÁªÀrAiÀÄ®Äè’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CAvÀgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀzÀ®Æè F ¥ÀwUÉ ¤µÀÖ¼ÁV «ZÀ°vÀ¼ÁUÀzÉ EgÀĪÀ¼ÀÄ JA§ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß E°è ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ EAVvÀ«zÉ. £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. eÉÊ£À PÀ« £ÁUÀZÀAzÀæ£À gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå, £À¢, ªÀÄ¼É ¹ÃvÉ, H«Äð¼É, ¸ÀÄ«ÄvÉæ, P˸À®å, ªÀÄAxÀgÉ, CºÀ¯Éå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¹Ûçà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÁªÁå©üQÛAiÀÄ°è ¤ÃqÀÄvÁÛ, ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ C£À£ÀåªÁzÀ ¹Ûçà ¸ÀºÀd £ÀqÀªÀ½PɬÄAzÀ avÀætUÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯ËQPÀvÉAiÉƼÀV£À ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÀgÀªÁzÀ PÁ¼ÀfUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV ªÀåPÀÛªÁVzÉ. vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ £ÉgÉzÀ gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀĺÁvÁéPÁAPÉë EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ¹ÛçÃAiÀÄgÉÆA¢UÉ E°è ¹ÃvÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É, F gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ¼À°è gÁªÀt JA§ zÀÄgÀAvÀ £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß “ªÀÄÄAzɧºÀ £ÁjAiÀÄgÀÄ J£ÀßAvÉ §ªÀuÉAiÉƼÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄ«zÉ. gÁªÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀÄA¨sÀPÀtðgÀÄ £ÉÆêÀ£ÀÄtÄÚvÀ PÀªÀÄj C½zÀĺÉÆÃUÀzÀ vÉgÀ¢ ¹ÃvÁªÀiÁvÉAiÀÄ ¥ÀÄvÀægÁV ªÀÄÄA¢£À d£ÀäzÀ°è ºÀÄlÄÖvÁÛgÉ JA§ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À QvÀÄÛ ¨Á¼ÀĪÀ vÉgÀ¢ £ÁUÀZÀAzÀæ£À gÁªÀiÁAiÀÄt F D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÀnÖUÉƽ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. «ªÉÆÃZÀ£Á ªÀiÁUÀðzÀ° AiÀÄÄUÀzÀ ¢Ã¦ÛUÀ¼ÁV ªÉƬİAiÀĪÀgÀ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è EzÉà D±ÀAiÀÄ vÁwéPÀªÁV ¨Á¼ÀéªÉÇ®Ä ªÀiÁqÀĪɣÀÄ M°AiÉÄ £ÁjAiÀÄÄ CªÀ¼ÀÄ” gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. E°è ¹ÃvÉAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ Erà ¹Ûçà PÀÄ®zÀ «ªÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß F JgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. §æºÁä¸ÀÛçPÉÌ §°AiÀiÁzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄAqÉÆÃzÀj, ²æÃgÁªÀÄ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀÆ¥Àð£ÀTAiÀÄ ‘ªÀÄÆgÀįÉÆÃPÀªÀ UÉzÉÝ EA¢æAiÀÄPÉ ¤Ã ¸ÉÆÃvÉ ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÀÇ PÀ« ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß EA¢æAiÀÄAUÀ¼À UÉzÀÝ gÁªÀÄ£ÉƼÀÄ ¤Ã ¸ÉÆÃvÉ’. vÉgÉ¢nÖzÁÝgÉ. ±ÀÆ¥Àð£ÀT gÁªÀÄ£À°è ºÉüÀÄvÁÛ¼É, J£ÀÄßvÁÛ¼É. E°è C¥ÀæwªÀÄ DAiÀÄð zÁæ«qÀªÉ®è MAzÁUÉ ±ÀÆgÀ£ÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ z˧ð®å gÁªÀt£À ªÀ½AiÀÄÄvÁÛ ¸ÁPÉÃvÀ ®APÉ vÁªÉ «£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀŪÀÅ ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ¹ÃvÉ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëñÀUÀ¼ÀÄ vÉéõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀÄzÀÞ ªÀÄ»¼É. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÉßûvÀ UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ UÀÄtUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄĪÀŪÀÅ MAzÁzÀ vÁ¼Éä CxÀªÁ ¸ÀªÀÄgÀªÉ®èªÀÅ ¤ÃV ¸ÀÄR±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ÁºÀð ¥ÀÄgÀĵÀ. ®PÀëöät ¸ÀéAiÀÄA ¸ÀAAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ £É¯É¸ÀĪÀŪÀÅ ¸ÀÆáwð ªÀÄvÀÄÛ DvÀä «±Áé¸ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀ. gÁªÀt ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÉÌ ¥ÀgÀĵÀªÀÄt E£ÉÆßAzÉqÉ «©üõÀt£À£ÀÄß ¸ÀAvÉʹ ¤Ã£ÁUÀÄ”. C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄzÀªÉÃjzÀ zÀÄgÀºÀAPÁj gÁd. gÁªÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É, F jÃw JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ‘gÁªÀtvÀéªÀ QvÉÛ DzÉÆqÉÃA «ªÁºÀªÀÅ dUÀwÛ£À PÀ¯ÁåtPÉÌ gÁªÀt£À zÁjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¤®ÄªÀÅ G½¸À¯ÁgÀzÉ ºÉÆÃzÉ ¤£Áß±AÀ iÀÄ vÀ¦và ÄÀ ’Û «±ÁévÀäPÀvÉAiÀiÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ. CAzÀgÉ gÁªÀt£À «£Á±ÀªÀ£ÀÄß E°è PÀ«AiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÁªÁ¢ gÁªÀÄ §AiÀĹgÀ°®è. gÁªÀt£À°è zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄÆ ¥Àæw¥sÀ°¹zÉ. gÁµÀÖç¥ÉæëÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁwªÀÈvÀåzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E°è ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ eÉÆåÃw PÉr¸ÀzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À£ÀÄß PÀ« PÁæAw ¥ÀÄgÀĵÀ£ÁVAiÀÄÆ PÁtÄvÁÛ£É. ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ PÁtÄvÁÛgÉ. ®APÁzÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ E°è gÁªÀtvÀé JA§ PÉqÀÄPÀ£ÀÄß MAzÀÄ ºÉƸÀvÀÄ ºÀÄnÖ£À £Á±ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁªÀåzÀ D±ÀAiÀÄ. £ÀªÀAiÀÄÄUÀzÀ ªÀÄÆ®ªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ DzÀÝjAzÀ¯Éà gÁªÀtvÀéªÀ£ÀÄß QvÉÛ, PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ gÁªÀt£À£ÀÄß G½¸À¯ÁUÀ°®è ‘¸À馅 ¹Üw ®AiÀĪɮè JA§ vÀĪÀÄÄ®ªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£À CVß UÀ¨sÀðzÉƽºÀÄzÀÄ ºÉƸÀvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉý¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄnÖUÉ ªÀÄÆ®’ F jÃwAiÀÄ°è «ÃgÀ¥Àà J£ÀÄßvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ‘PÁæAw £À¢ ªÉƬİAiÀĪÀgÀ ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ºÀjzÀAvÉ ºÀ£ÀĪÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ ¸ÀĽªÀÅ’ ªÀĺÁ£ÉéõÀtA ªÀĺÁPÁªÀåªÀ£ÀÄß J£ÀÄßvÁÛgÉ. M½vÀÄ PÉqÀÄPÀÄUÀ¼À ¸ÀAWÀµÀðzÀ°è ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÉƬİ ¸ÀvÀåªÉA§ ªÀiË®åzÀ ºÀÄqÀÄPÁl gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è CvÀåAvÀ AiÉÆÃUÀåªÁV J£ÀߧºÀÄzÀÄ. F gÀZÀ£É eÁvÁåwÃvÀvÉ, ªÀÄÆr §A¢zÉ. ¹Ûçà ¸ÁévÀAvÀæöå, ªÀiÁzÀj “gÁdåzÀgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ®Äè, ªÀģɪÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁªÀrAiÀÄ®Äè ¸ÀvÀåzÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀAzÉúÀPÉqɬĮèzÉƼÀÄ ¦æÃw ªÀiË®å ºÁUÀÆ DzÀ±ÀðUÀ¼À «±Áé¸ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥ÀæeÉÕ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. ¥ÉÃæ ªÀÄzÀįÁè¸À dUÀzÀ PÀt d£À¥ÀgÀ ¤®Ä«£ÉÆA¢UÉ gÀa¹zÀ PÀtzÀ®Æè ¸ÀÄáj¸À¨ÉÃPÀÄ. §qÀªÀ ªÉƬİ gÁªÀiÁAiÀÄt «PÁ¸À²Ã® §°èzÀgÉA§ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀªÀÅ ¤ÃV, «ªÉÃPÀ qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï

C©üªÀÄvÀ

13

ªÀiÁZïð 2014


¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ §½î

ªÀÄ»¼Á ²gÉÆêÀÄtÂ

C

AiÉÆåà zÉêÉæÃ! JAlÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀÆæ F gÉÃSÁ¼À ¥ÀvÉÛãÉà E®èªÀ®è. ºÁ¼ÁzÀªÀ¼ÀÄ, ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÀÆæ JvÉÆÛâ®è. dA¨Á §rAiÉÆÃPÉ D ªÉƨÉÊ¯ï ¨ÉÃgÉ PÉÃqÀÄ. ºÉÆmÉÖUÉ »lÄÖ E®è¢zÀÆæ dÄlÖPÉÌ ªÀÄ°èUÉ ºÀƪÀAvÁgÀ¯Áè ºÁUÉ. ¸ÁPÀ¥Áà ¸ÁPÀÄ.. ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä EzÉà gÁUÀ.. E£ÀÄß ªÀÄ£É PÉ®ì ªÀÄÄV¹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆêÀµÀÖgÀ°è ‘ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ£ÀÆ ªÀÄÄVzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀ°? ªÀĺÁ£ï ¸ÁzsÀ£É UÉÊzÀAvÀºÀ CzɵÉÆÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁä£À ªÀiÁqÉÆëæzÁÝgÉ. £ÀªÀÄUÉ D ¸ÀªÀiÁä£À ¹PÀÌ¢zÀÆæ ¥ÀgÀªÁV®è, CªÀgÀ D ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£Àß ±ÁèX¸ÉÆÃPÁzÀÆæ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÉéÃ? ºÀÆA. ºÉAUÀ¸ÀgÀ ºÀuÉçgÀºÀªÉà »ÃUÉ. MAzÉÆà CªÀÄä-CvÉÛAiÀÄgÀ ºÁUÉ UÀAqÀ, ªÀÄ£Éà ªÀÄPÀ̼À£Àß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ UËgÀªÀÄä£ÀAvÉ vÉ¥ÀàVgÀ¨ÉÃPÀÄ, E¯Áè reÉÊ£Àgï ¹ÃgÉ GlÄÖPÉÆAqÀÄ, £ÉÃ¯ï ¥Á°Ãµï ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, ºÉÊ »Ã¯ïØ ZÀ¥Àà° ªÉÄlÄÖPÉÆAqÀÄ, PÀÆ°AUï UÁè¸ï ºÁPÉÆÌAqÀÄ, ¸ÉÖöÊ°µï EAVèÃµï ªÀiÁvÁqÁÛ, £ÉÆà ¥Áæ¨ÉèªÀiï CAvÀ PÀƯÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÉÇà EªÉgÀqÀgÀ®Æè §gÀzÀAvÀªÀÅöæ. CAzÀ ªÉÄÃ¯É MzÁÝl vÀ¦àzÀݯÁè £ÉÆÃr. ºÀÆA. gÉÃSÁ §gÀ°¯ÁèAzÉæ ªÀÄ£ÉPÉ®ì ©qÉÆÃPÁUÀÄvÁÛ? ºÉÆÃVè ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¢Ã¢UÉ gÉÃtÄ£ÁzÀÆæ §A¢zÁݼÉÆÃAvÀ PÉýzÉæ ‘E¯ÁèjÃ. ¤£Éß gÁwæ CªÀ¼À CfÓ wÃjºÉÆÃzÀæAvÉ. E£ÀÄß JµÀÄÖ ¢£À §gÉÆâ¯ÉÆéà UÉÆwÛ®è.’ CAvÀ ºÀgÀ¼ÉuÉÚ PÀÄrzÀªÀæ ºÁUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀÄæ. ºÉýà PÉýà ¸ÀļÀÄî²SÁªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ. CdÓ-CfÓAiÀÄgÀ£Àß, CvÉÛªÀiÁªÀ, aPÀ̪ÀÄä, zÉÆqÀتÀÄägÀ£Àß CzɵÀÄÖ ¨Áj ªÉÄîPÉÌ PÀ½¸ÁÛgÉÆà D ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉà UÉÆvÀÄÛ. ªÀlUÀÄmÉÆÖÃzÀÄ ©lÄÖ ZÀl¥ÀmÁAvÀ J¯Áè PɯÁì ªÀÄÄUÉÆìêÀgÉUÉ UÀAmÉ ºÀ£ÉÆßAzÀĪÀgÉ. CvÉÛUÉ Hl PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÆAzÉæ ‘E£ÀÆß ¨É¼ÀV£À ¥sÀ®ºÁgÀ CgÀV¯Áè DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀªÀiÁä’ CAvÁgÉ CAvÀ UÉÆvÀÄÛ. E£ÀÄß DmÉÆãÉÆà E¯Áè §¸ÉÆìà »rzÀÄ ºÉÆÃzÀÆæ JgÀqÀÄ UÀAmÉ vÀUÀ®ÄvÉÛ, CzÀæ®Æè ªÉÄmÉÆæà PÉ®ì¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ eÁªÀiï£À°è ¹PÀÌ©mÉæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃPÀÆ ¹UÉÆâ®è, ªÀÄvÉÛ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÉÆzÀæ¯Éèà £À£Àß ¥sÉÇãï UÀÄtUÀÄnÖvÀÄ. “ºÀ¯ÉÆÃ, £Á£ÀÄ ¹¸ÀÖgï ªÀiÁvÁrÛ¢Ýä, E°è gÉÃSÁ CAvÀ M§â ªÀÄ»¼É §A¢zÁݼÉ, ¤ªÀÄä £ÀA§gï PÉÆlÄè, CªÀ¼À zÀÄqÀÄØ vÉÆUÉÆAqÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¸ÀAdAiÀiï UÁA¢üà ºÁ¹àl°èUÉ §gÉÆÃPÉ ºÉýzÁݼÉ.” CAzÁUÀ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ªÉÃUÀ gÁdzsÁ¤ JPÀì¥Éæ¹ì£ÀµÁÖAiÀÄÄÛ. “ºÁA! CªÀ½UÉãÁAiÀÄÄÛ” ¸Àé®à ¸ÀjAiÀiÁV ºÉý? JAzÀÄ PÉüÉÆÃPÀÆ ªÀÄÄ£Àß ¥sÉÇãï PÀmï DAiÀÄÄÛ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¹éZï D¥sï CAvÀ

C©üªÀÄvÀ

§AvÀÄ. CvÉÛUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ “¤Ã£ÉƧâ¼Éà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ. eÉÆvÉUÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀÆæ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀªÀiÁä” CAzÀÄæ. gÉÃSÁ PÉ®ìªÀiÁqÉÆ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÉæ, “£À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÆÌ°¤AzÀ §gÉÆÃzÀÄ ªÀÄÆgÀPÉÌ, DªÉÄÃ¯É ¨ÉÃPÁzÉæ ºÉÆÃUÉÆÃt” CAvÀ GvÀÛgÀ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ ¤¯ÉÆèÃPÉ DUÀ°®è. gÀªÉÄñÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¨ÁåAQ£À°èlÖ CªÀ¼À ºÀt ºÁåUÉ vÉVð CAvÀ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ EªÀjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ PÉærmï PÁqïð vÉÆUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀÄæ. CvÉÛUÉ §vÉðÃ£É CAvÀ ºÉýzÀªÀ¼É DmÉÆà ºÉÆrzÀÄ ºÉÆgÀmÉà ©mÉÖ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CtÚ£À C£ÁxÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£Àß MPÀÌtÂÚ£À gÀªÉÄñÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁr aPÀÌ¥Àà vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁVzÀÝ. vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀA¸ÁgÀ, AiÀiÁgÀ ºÀAV®èzÀ ¸ÀÄRªÀÄAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ PÉêÀ® PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ gÉÃSÁ¼À ¥Á°UÉ §A¢vÀÄÛ. QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è£À PÉ®¸Á£ÀÆ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà PÀĽvÀÄ ©lÖ D ¨sÀÆ¥À. ºÉÆmÉÖ vÀÄA©¸À®Ä, ºÀÄnÖzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁPÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ©mÉæ ¨ÉÃgÉãÀÄ ¹UÀÄvÉÛ ºÉý? PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀÄ vÀAzÀ ºÀt¢AzÀ ºÉAqÀ PÀÄrzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ°è£À ºÁUÉ ªÀÄ£ÉïÉà ©¢ÝvÁð£ÀAvÉ. MAzÀÄ ªÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÉæ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀtgÀAUÀ ¸Àȶֹ ©qÁÛ£É. PÉÊUÉ ¹PÀÌ ¸ÁªÀiÁ¤¤AzÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ºÉÆrÃvÁ£É. ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀåzÀ aAvɬÄAzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ‘£À±Á ªÀÄÄQÛ PÉÃAzÀæPÉÌ’ PÀgÉzÉƬÄÝzÀÄè. DzÉæ C°èAzÀ CzÉà ¢£À Nr §A¢zÀÝ. EªÀ¼À ¥ÁægÀ§Þ C¯Éé? ¥Á¥À..

PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀÄ vÀAzÀ ºÀt¢AzÀ ºÉAqÀ PÀÄrzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ°è£À ºÁUÉ ªÀÄ£ÉïÉà ©¢ÝvÁð£ÀAvÉ. MAzÀÄ ªÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÉæ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀtgÀAUÀ ¸Àȶֹ ©qÁÛ£É. PÉÊUÉ ¹PÀÌ ¸ÁªÀiÁ¤¤AzÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ºÉÆrÃvÁ£É. 14

ºÉÆÃzÀ wAUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£Àß ¥ÉÇÃ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ¤ßAzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄè. EªÀvÀÄÛ EªÀ½UÉãÁAiÀÄÄÛ? DmÉÆÃzÀªÀ¤UÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ, ºÁ¹àl¯ï §½¬ÄzÀÝ J n JªÀiï ¤AzÀ LzÀÄ ¸Á«gÀ vÉUÉzÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÉ. EªÀ¼À£Àß J®è¥Áà ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀÄ C£ÉÆßêÀµÀÖgÀ¯ÉèÃ-“¢Ã¢Ã, £Á£ÀÄ §©è, gÉÃSÁ¼À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ¼ÀÄ. §¤ß” J£ÀÄßvÁÛ »A§¢AiÀÄ ªÁrð£ÉƼÀUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄؼÀÄ. ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ£Àß ªÀÄ®V¹zÀÄæ. ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉÊ »rzÀÄ PÀĽvÀ gÉÃSÁ £À£Àß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà ‘¢Ã¢Ã. EªÀgÀ£ÀÄß ºÁåUÁzÀÆæ ªÀiÁr G½¸ÉÆÌÃwä’ C£ÀÄßwÛzÀÝAvÉAiÉÄà “¢Ã¢Ã, gÀªÉÄñÀAzÀÄ Qrß PɯÁì ªÀiÁqÁÛ E®èAvÉ. E£ÉßãÀÄ G½AiÉÆâ¯ÁèAvÀ qÁPÀÖgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ ‘CAvÀ §©è §qÀ§r¹zÀÝPÉÌ’ E®è, E¯Áè, ¢Ã¢Ã ¤ÃªÉà ºÉýzÀæ¯Áè.. ¤ªÀÄä UɼÀwAiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ »ÃUÉà DVvÀÄÛ. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß Qrß PÉÆlÄÖ §zÀÄQ¹®ÄÝ CAvÀ. £Á£ÀÆ £À£Àß Qrß PÉÆrÛä. EªÀgÀ£Àß G½¸ÉÆÌÃwä ¢Ã¢Ã. ¤ÃªÀÅ qÁQÖçUÉ ºÉý” J£ÀÄßvÁÛ C¼ÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÄè. ¢£À¢£ÀPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÉZÁÑzÁUÀ, ‘F ¨Áj £Á£ÀÄ PÀgÀªÁ ZËvï ªÀævÀ EqÉÆâ¯Áè ¢Ã¢Ã.. EªÀ£À eÉÆvÉ F MzÁÝlzÀ fêÀ£À ¸ÁPÁV ºÉÆÃVzÉ.’ J£ÀÄߪÀ gÉÃSÁ FUÀ vÀ£Àß QrßAiÀÄ£Éßà zÁ£À ªÀiÁr CAvÀºÀ ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrÛzÁݼÉ. F ºÉtÂÚ£À PÀgÀUÀĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆà CAvÀ w½AiÀÄzÉà ‘gÉÃSÁ F ¤zsÁðgÀ AiÀiÁPÉ vÉÆUÉÆAqÉ’ JAzÁUÀ, ©PÀÄÌvÁÛ “ºÀÄmÁÖ C£ÁxÀ¼ÁzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£É, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÀA¸ÁgÀ CAvÀ PÉÆlÖ £À£Àß F UÀAqÀ£Àß ºÁåUÉ ¸ÁAiÉÆÃPÉ ©qÀ° ¢Ã¢Ã” PÉÆ£ÉêÀgÉUÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrÛä? £À£Àß Qrßà PÉÆrÛä. ¨sÁ¬Äà ¸Á¨ïUÉ §gÉÆÃPÉ ºÉý, qÁPÀÖjUÀÆ ¤ÃªÉà ºÉý” JAzÀÄ zÀÈqsÀ¤zsÁðgÀ¢AzÀ £À£Àß PÉÊ »rzÁUÀ ‘¸ÀjAiÀĪÀÄä, EªÀjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÉÆÃPÉ ºÉýÛä’ J£ÀÄßvÁÛ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ. ªÀÄAeÁzÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ gÉÃSÁ¼À£Àß wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀvÀåªÁ£À£À ¸Á«wæAiÀÄAvÉ PÀAqÀ¼ÀÄ. EAzÀÄ F CªÉÆÃWÀ, CUÉÆÃZÀgÀ vÁåUÀªÀĬÄ, ªÀÄ»¼Á ²gÉÆêÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ, CªÀ¼À ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀ ¨sÁUÀå £À£ÀßzÁAiÀÄÛ®è J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÉÆA¢UÉ EªÀjUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÉ. C ¸À«vÁ E£ÁªÀÄzÁgï

ªÀiÁZïð 2014


zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ

£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤ªÀiÁðtªÁzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É ¤dPÀÆÌ ºÉªÉÄä¥ÀqÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ JAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¨sÀƸÁjUÉ, gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà D¸ÀÌgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ 2013gÀ r¸ÉA§gï 22gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¹UÀĪÀ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀÅ dUÀwÛ£À ¨ÉÃgÉ°èAiÀÄÆ zÉÆgÀPÀzÀÄ JA§ CªÉÄÃjPÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ M¨ÁªÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁvÉà £ÀªÀÄä ²PÀëtzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀ ²æà ¥sÉ£ÁðAr¸ï CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ F ¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÉZÀÄѪÀj PÀlÖqÀzÀ CUÀvÀå«zÀÄÝ, CzÀgÀ ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀzÀgÀ C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É PÀÆqÁ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ E£ÉÆßêÀð CwyAiÀiÁVzÀÝ ¸À¥sÀÝgïdAUï D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ ªÀzsÀðªÀiÁ£ï ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ ¸ÉàµÀ¯ï qÉÊgÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄrPÀ¯ï

C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ qÁ|| ©.r. CxÀt CªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ eÉÆvÉUÉ aQvÉìAiÀÄ £ÉgÀªÀÅ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CUÀvÀåªÁzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æà PÉ. n. UÀuÉñï CªÀgÀÄ

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ½AzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ºÀ¼ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ C®èzÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. »jAiÀÄ ²PÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ, PÀĪÀiÁj ªÀAzÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁj ©¢±Á PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. C

zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

ºÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£À°è ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ »jAiÀÄ ²PÀëQ ²æêÀÄw GªÀiÁgÁt CªÀgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀt £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æà PÉ.n. UÀuÉñï, PÁAiÀÄðPÁj DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æêÀÄw vÁgÁ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ºÁUÀÆ DAUÀè¨sÁµÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹ £ÉgÉzÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ¼À°è zÉñÀ¨sÀQÛAiÀÄ PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹zÀgÀÄ. J£ï.¹.¹.AiÀÄ PÉqÉmïUÀ½AzÀ ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£À, ªÀÄPÀ̽AzÀ gÁµÀÖç¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß GPÉÌÃj¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀtðgÀAfvÀ ¸ÀªÀÄƺÀ £ÀÈvÀå ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄƺÀUÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. C

C©üªÀÄvÀ

15

ªÀiÁZïð 2014


¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯É ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ªÀÄgÀqÀÆgï CªÀjAzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÁAiÀÄ£À

¥ÀA

rvï ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ªÀÄgÀqÀÆgï CªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è ¥sɧæªÀj 23gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸Áé«Ä ºÀjzÁ¸À-¨ÉÊdÄ ¨ÁªïgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆúÀzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥ÀArvï gÁeÉÃAzÀgï ¥Àæ¸À£Àß CªÀgÀ PÉƼÀ®Ä ªÁzÀ£ÀªÀÅ CzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. G¸ÁÛzï PÀªÀiÁ¯ï ¸À©æ CªÀgÀ ¸ÁgÀAV ºÁUÀÆ G¸ÁÛzï ®ZïªÀÄ£ï zÁ¸ï ¸ÀAzsÀÄ CªÀÄgÀ vÀÄ«Äæ zÁzÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ¸ÀªÀiÁgÉÆúÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¢£À £ÀqɬÄvÀÄ. C

CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀjUÉ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀæzÁ£À

K¦æ¯ï 5, 6 gÀAzÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

ªÀÄ

‘zÉ

zsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü avÀæPÀÆl UÁæªÉÆÃzÀAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è FZÉUÉ £ÀqÉzÀ WÀnPÉÆÃvÀìªÀzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ G¥ÀPÀÄ®¥Àw ¥ÉÆæ. J£ï.¹. UËvÀªÀiï CªÀjAzÀ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ« ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. C

²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA PÀÈw ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ

¨sÁ

gÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw ²æà ¥Àætªï ªÀÄÄRfð CªÀjUÉ PÉÃAzÀæ ¥ÀmÉÆæðAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ C¤® ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. JA. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ CªÀgÀÄ §gÉzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß zɺÀ°AiÀÄ «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÉÇAzÀgÀ°è ¥sɧæªÀj 3gÀAzÀÄ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ »A¢UÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÁÝgÉ.. C

C©üªÀÄvÀ

16

ºÀ° PÀ£ÀßrUÀ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ 31£Éà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è 2014gÀ K¦æ¯ï 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ°zÉ. F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄ»¼Á «.«.AiÀÄ PÀÄ®¥Àw qÁ. «ÄãÁ ZÀAzÁªÀgïPÀgï CªÀgÀÄ GzÁÏn¸À°gÀĪÀgÀÄ. ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀȶ «eÁÕ¤, PÀȶ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀ, PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á, ²PÀët «¨sÁUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð qÁ. J¸ï. CAiÀÄå¥Àà£ï CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ. EArAiÀÄ£ï NªÀgï¹Ã¸ï ¨ÁåAQ£À CzsÀåPÀë JA. £ÀgÉÃAzÀæ CªÀgÀÄ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ°gÀĪÀgÀÄ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «.«.AiÀÄ PÀÄ®¥Àw ¥ÉÆæ. Dgï. UÉÆëAzÀ CªÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À GzÁÏn¸À°gÀĪÀgÀÄ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼ÀÄ, PÀ«UÉÆö×, ªÀÄ»¼Á GvÀìªÀ, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. zÉñÁzÀåAvÀ¢AzÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ. F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¸ÀAZÁ®PÀ ¨Á. ¸ÁªÀÄUÀ CªÀgÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÁÝgÉ. C ªÀiÁZïð 2014


qÁ. ªÀÄ£ÀÄ J£ï. PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ

¨Á. ¸ÁªÀÄUÀjUÉ ‘vÀļÀÄgÀvÀß’ ¥Àæ±À¹Û

vÀÄ

zÉÃ

±ÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ aAvÀPÀ, §gÀºÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĤ¸É¥sï£À°è G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ dįÉÊ 12gÀAzÀÄ ¤zsÀ£À ºÉÆA¢zÀ PÀ£ÀßrUÀ qÁ. ªÀÄ£ÀÄ J£ï. PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀ qɪÀ®¥ïªÉÄAmï qÁAiÀįÉÆUï-xÉÆÃmïì D£ï ¸ÉÆùAiÉÆà JPÀ£Á«ÄPï E±ÀÆå¸ï JA§ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ¥sɧæªÀj 22gÀAzÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ E£ïìlÆåmï D¥sï ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï ¸ÀAiÀÄ£ïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ UÁå£ï ¥À©è²AUï ºË¸ï£À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ qÁ. PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀ

¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹vÀÄÛ. ºÀÄqÉÆÌÃzÀ CzsÀåPÀë ²æà «. ¦. §½UÁgï, qÁ. PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀ ¥Àwß «dAiÀÄ®Që÷ä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉéÃvÁ ºÁUÀÆ ¥ÀÅvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ±ÀgÀvï dªÀ½ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðzÀ°è G£ÀßvÀ eÁÕ£À ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ qÁ. PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ NªÀð UÁA¢üêÁ¢AiÀiÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÝUÁV ¸ÀzÁ aAw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ

vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ

ºÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÁßV ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ £ÉëĹzÉ. ²æêÀÄw eÁ£ÀQ §æºÁäªÀgÀ CªÀgÀÄ CzsÀåPÉëAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÁÝgÉ. C

gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ

ºÀ°AiÀÄ §gÀºÀUÁwð gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ CªÀgÀ ‘r°è qÉÊjAiÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ’ C»¤ð² ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀÄ EzÉà ªÀiÁZïð 30gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 10.30PÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°zÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «zÁéA¸ÀgÁzÀ qÁ. ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï, qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¢£Éñï C«ÄÃ£ï ªÀÄlÄÖ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjgÀĪÀgÀÄ. C

C©üªÀÄvÀ

¼ÀÄ£ÁqÀÄ, £ÀÄr, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw ¥ÀæUÀwUÉ C¥ÀæwªÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¢°èAiÀÄ ‘vÀļÀªÉgï’, ‘zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ’ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ¨Á. ¸ÁªÀÄUÀ CªÀjUÉ ‘vÀļÀÄgÀvÀß” ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀeï£À°è r¸ÉA§gï 28gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ vÀļÀÄ£Áqï ¸ÀAWÀ K¥Àðr¹zÀÝ ¨É½î ºÀ§â ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è CT® ¨sÁgÀvÀ vÀļÀÄ MPÀÆÌlzÀ CzsÀåPÀë zsÀªÀÄð¥Á® zÉêÁrUÀ CªÀgÀÄ ¤Ãr ¸À£Á䤹zÀgÀÄ. C

Statement of Ownership and other Particulars about

Delhi Karnataka Sangha’s ABHIMATA

FORM-IV (See Rule 8)

Place of Publication : Delhi Karnataka Sangha, New Delhi Periodicity of Pub : Monthly Printers Name : M/s Saujanya Printing Press, C-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Publishers Name : C.M. Nagaraja Nationality : Indian Add ress : Delhi Karnataka Sangha Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi - 22 Editor’s Name : Balakrishna Naik D Nationality : Indian Address : As Above Name & Address : Delhi Karnataka Sangha of Individual who Rao Tularam Marg, Sector-12 own the News Paper R.K. Puram, New Delhi- 110022 I, C.M. Nagaraja, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. 08.03.2014 Sd\New Delhi Publisher

17

ªÀiÁZïð 2014


ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß

gÀAUÁzÀ gÀAUÀªÀÄAZÀ

®zÁZÉV£À AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀPÀÆÌ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ zÁjUÀÆ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ »jzÁzÀ PÀAzÀPÀªÀ£ÀÄß zÁl¯ÁUÀzÉà ªÀÄÄUÀÎj¹ ©zÀÄÝ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è £ÀUÉVÃqÁzÀ ºÀ¢£Á®Ì£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¨ÁzÀ±ÀºÀ ªÉƺÀªÀÄäzï ©£ï vÀÄWÀ®Pï£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀÄ 1964gÀ°è vÀÄWÀ®Pï £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀgÀÆ EAzÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ NzÀĪÀ NzÀÄUÀ¤UÉ D PÀxÉ F PÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀªÉÄäzÀÄgÉà £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀAvÉà PÁtÄvÀÛzÉ. zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß gÁdPÁgÀt¢AzÀ zÀÆgÀ«qÀĪÀÅzÀÄ, D¼ÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÁå¥ÁjUÀ¼À ¥À挨sÁªÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, G£ÀßvÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À dvÉUÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀzÀ°è ²¸ÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV vÀÄWÀ®Pï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PÁ£ÁðqÀgÀÄ §gÉzÀÄ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£À PÀ¼ÉzÀgÀÆ ¥Àj¹Üw EA¢UÀÆ ºÁUÉà EzÉ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÁzÀ £ÁªÀÅ EA¢£À vÀÄWÀ®PÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÀÄUÀÄvÉÛêÉ. PÁ£ÁðqÀgÀ vÀÄWÀ®PÀ£À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C©ü£À¬Ä¹ gÀAUÀªÀ£ÀÄß D½zÀ ¹.Dgï. ¹AºÀ §zÀÄQ£À gÀAUÀ¨sÀƫĬÄAzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¹.C±ÀévïÜ, ¯ÉÆÃPÉñï, PÀ¥ÀàtÚ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀlgÀAUÀzÀ°è vÀÄWÀ®Pï C®èzÉà ¸ÀAPÁæAw, PÁPÀ£ÀPÉÆÃmÉ, ¸ÀÆAiÀÄð ²PÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄãvÀªÁV £Àn¹, £ÁlPÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð²¹ gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀ ªÀÄ£À¹£ÉƼÀUÉ JA¢UÀÆ ¤®ÄèªÀ ¹AºÀgÀ UÀĺÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¹AºÀzÀªÀÄjUÉ PÁAiÀĨÉÃPÁVzÉ. zɺÀ°AiÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀÄWÀ®Pï PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀÄîvÁÛ EgÀÄvÀÛzÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è gÀAUÀZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß GvÁìºÀ¢AzÀ £ÀqɸÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°è E°è£À gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÁ°ÃªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. E£ÀÆß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁlPÀzÀ°è vÉÆqÀV¸ÀzÀªÀjUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ £ÁlPÀzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ£ÁUÀĪÀÅzÉà zÉÆqÀØ ¨sÁUÀå J£ÀߧºÀÄzÀÄ. £ÁlPÀ DgÀA¨sÀªÁUÀ®Ä gÀAUÀªÀÄAZÀ¢AzÀ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß FUÀµÉÖà ¸Àj¹AiÀiÁVzÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠺ÉƸÀ vÀÄWÀ®PÀ£À zÀgÀ¨ÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt.

¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ r.

C©üªÀÄvÀ

18

ªÀiÁZïð 2014


Contact Mr. Sanjay

23A, Shivaji Marg,1st floor, Times of India Building, Delhi-110015 near Motinagar metro station Landmark near Haldiram Contact No. – 9718191114/ 011-45568400

gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÉƧâgÀ §ºÀĪÀtðzÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ¸Ëd£Àå ¦æAnAUï ªÀÄvÀÄÛ JZï.¦. UÁæ¦üPï ¦æAlgïì E°è J¯Áè §UÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÆæ¸É¹AUï, ¥ÉèÃmï ªÉÄÃQAUï, ¦æAnAUï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊArAUï PÉ®¸ÀUÀ½UÁV zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀA¥ÀQð¹ C©üªÀÄvÀ

Saujanya Printing Press

A house of quality printing

C-95, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi – 110 020

Phone: 011-40520770

19

Mobile: 9811104398, 9811604398

E-mail: saujanyapp2010@gmail.com / hpgp2006@gmail.com

ªÀiÁZïð 2014


Delhi Karnataka Sangha Abhimatha Monthly, March - 2014, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-1/4016/13-15 Printout Date : March 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-20

Editor: Balakrishna Naik D., Printed & Published by C.M. Nagaraja, General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R) Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, ªÀiÁZïð 2014 20New Delhi-110022, Tel: 26109615 and Printed at Saujanya Printing Press C-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 40520770 w

C©üªÀÄvÀ

March 2014 abhimata  
March 2014 abhimata  

http://delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2014/march-2014-abhimata.pdf

Advertisement