Page 1

dÆ£ï 2014 ¨É¯É gÀÆ. 1

zɺÀ°AiÀÄ°è vÁAiÀiÁßqÀ

¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À vÀ£ÀPÀ gÁdåzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀAPÀtvÉÆlÖ PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ


C©üªÀÄvÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ r. ¸À«vÁ E£ÁªÀÄzÁgï ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ G¼É¥Ár D±Á®vÁ JA. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀë ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ: 9958697823 G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ §¸ÀªÀgÁdÄ ©.PÉ.: 9810391608 D±Á®vÁ JA.: 9891249149 ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA.£ÁUÀgÁd: 9811325440 PÉÆñÁ¢üPÁj qÁ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï 9868123382 dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÁ: 9971121636 n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà: 9868347461 ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DAd¤ UËqÀ: 9811165354 gÁzsÁPÀȵÀÚ: 9818252183 ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UËqÀ: 8860916899 «.«.©gÁzÁgÀ: 9873005409 ¦.¹.²æäªÁ¸ï: 9868170790 D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ: 9312931233 D±Á ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï: 9871256177 §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃn: 9810282951 n.¦. ¨É½îAiÀÄ¥Àà: 9654555795 PÀĸÀĪÀiÁ ¦. £ÀAzÀgÀV 9868393955 «±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÀÄ L. gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ï gÁªï qÁ. ±ÀgÀvï J¸ï. dªÀ½ qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É CgÀ«AzÀ PËd®V

£ÉÃgÀ ªÀiÁvÀÄ

C©üªÀÄvÀ

¥Àæ

eÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉzÁUÀ »A¢£À ¸ÀPÁðgÀzÀ DqÀ½vÀ ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. E¢ÃUÀ DqÀ½vÀgÀÆqÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ AiÀÄÄ.¦.J.-2 »Ã£ÁAiÀÄ ¸ÉÆî£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÉ. ‘ªÉÆâ’ C¯É¬ÄAzÀ ©.eÉ.¦. £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ J£ï.r.J. C¢üPÁgÀ ZÀÄPÁÌt »r¢zÉ. C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉzÀ ºÉƸÀ ¸ÀPÁðgÀ UÉzÀÝ ºÀÄgÀĦ£À°è AiÀıÀ¹é ¸ÀPÁðgÀ ¤Ãr ‘ºÉƸÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ’PÉÌ ºÉƸÀ wgÀĪÀÅ ¤Ãr PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ©.eÉ.¦¬ÄAzÀ 17 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÁAUÉæ¸ï¤AzÀ 9 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ eÉ.r.J¸ï.¤AzÀ E§âgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. J¯Áè 28 PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ ««zsÀ ¥ÀPÀëUÀ½AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀµÀð ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁvÀæªÀ®è EªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÉ®èjUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ DwäÃAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ £É®, d®, ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß §AzÁUÀ J®ègÀÆ MUÀÎmÁÖV gÁdåzÀ M½wUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¹QÌzÀgÀÆ CzÀgÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÀÄ E£ÀÆß ¥ÀqÉ¢®è. gÁdåPÉÌ gÉ樀 ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£À ¸ÀA¥ÀPÀð EzÉAiÀiÁzÀgÀÆ EzÀjAzÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀzÉ EvÀgÀ ¨sÁ¶UÀjUÉ / gÁdåzÀªÀjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄwÛzÉ. £À¢ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸ÀĪÀ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢®è..., gÁdåzÀ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ vÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß JAl£Éà ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀ°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVzÉ, F jÃwAiÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR «µÀAiÀÄUÀ¼ÀvÀÛ J¯Áè ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MPÉÆÌgÉÆ°¤AzÀ zsÀé¤ JwÛ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀ°à¸À¯ÉAzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ D±ÀAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ / PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯Áè PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤Ãr ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è PÀ£ÁðlPÀPÉÌ £Á®ÄÌ ªÀÄAwæ ¥ÀzÀ«

¸ÀA¥ÀÄl 24 ¸ÀAaPÉ 9 dÆ£ï 2014, ¨É¯É gÀÆ. 1

®©ü¹zÉ. PÉÃAzÀæ gÉʯÉéà ¸ÀaªÀgÁV ²æà r.«. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ UËqÀ, gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¸ÀaªÀgÁV ²æà C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï, ²æà ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀaªÀgÁV ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀA¥ÀÄl ¸ÀaªÀgÁV ²æà f.JA. ¹zÉÝñÀégÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. EªÀgÉ®èjUÀÆ £ÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÄÝ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸Á»wåPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀzÁ ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ¨sÀgÀvÁ¢æ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÆjUÉ »A¢gÀÄUÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀAWÀzÀ DyðPÀ ¹Üw GvÀÛªÀĪÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è Dj¹ §AzÀ £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ CzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DyðPÀªÁV ¸ÀAWÀzÀ°è DzÁAiÀÄ E®èzÉà EzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀð ««zsÀ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ ¦Pï¤PïUÀ½UÉ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀé PÉÆr¹ CvÀåAvÀ ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÝ ²æà ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀzÀ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀð gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀ°è «±ÉõÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ ²æà Dgï. ¨sÀgÀvÁ¢æ ¸ÀAWÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è Cwà ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÁÛgÉ. zÀ±ÀPÀPÁ® ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¹, ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀwæPÉ ‘C©üªÀÄvÀ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀwæPÁ ¯ÉÆÃPÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æAiÀĪÀgÀÄ, F J®èjUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¦æÃw ¥ÀƪÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. C ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ, CzsÀåPÀëgÀÄ

ªÀÄÄ£ÉÆßÃl

£ÁðlPÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ gÁdåU½ À AzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸¨ À U És É E¢ÃUÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀA¸Àvï ¸Àz¸ À åÀ g£ À ÄÀ ß ºÁUÀÆ PÀ£ßÀ qÀzÀ ºÉƸÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀÄAwæU¼ À £ À ÄÀ ß UËgÀªÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dįÉÊ wAUÀ¼° À è zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÀ ¥Àgª À ÁV C©ü£A À ¢¹ UËgÀ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÁªÉ¯Áè ºÉa£ Ñ À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è §AzÀÄ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß AiÀıÀ¹éUÆ É ½¸À¨ÃÉ PÁVzÉ. FUÁUÀ¯ÃÉ £ÁªÀÅ ºÀ«ÄäPÆ É ArgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á GvÀª ì ,À PÉÆAPÀt ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß DzÀµÄÀ Ö ¨ÉÃUÀ DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀßzÀ°z è ÝÉ ÃªÉ. CA©PÉÃ±ï ¸ÁägPÀ À QæPm É ï ¥ÀAzÁ媽 À AiÀÄ£ÀÄß ¸É¥ÖA À §gï wAUÀ¼° À è

DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¼z É À ªÀµð À zÀAvÉ F ¨ÁjAiÀÄÆ GvÀª Û ÄÀ jÃwAiÀÄ°è DAiÉÆÃf¸À®Ä ¥ÀA æ iÀÄw߸ÀÄvÉÃÛ ªÉ, F ¨Áj £ÁªÀÅ ºÉa£ Ñ À vÀAqÀU¼ À À ¤jÃPÉA ë iÀÄ°èzÝÉ ÃªÉ. CAvÉAiÉÄà F ªÀµð À ªÀÇ PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «±ÉõÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqA É iÀÄ®Ä FUÁUÀ¯ÃÉ «±ÉõÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÝÉ ÃªÉ. F ªÀµð À «rà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸Á»vÀå, DmÉÆÃl ZÀlĪÀnPÉU¼ À À ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ¤ªÀÄäzÁUÀ°zÉ. C

DELHI KARNATAKA SANGHA Rao Tularam Marg, Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

¹.JA. £ÁUÀgÁd ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

w w w. d e l h i k a r n a t a k a s a n g h a . c o m


§¸ÀªÀ vÀvÀéªÀ£ÀÄß DZÀgÀuÉUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ «gÀ¼À : ±ÀgÀvï dªÀ½

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è

Ä£ÉÆßÃl wAUÀªÀļ À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

21 dÆ£ï 2014

¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï ¸Á»vÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAªÁzÀ, PÀªÀ£À ªÁZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼À CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À EvÁå¢ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉ.

»AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ .

§

¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ, DzÀgÉ DZÀgÀuÉUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ «gÀ¼À JAzÀÄ ¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïð£À »jAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ qÁ. ±ÀgÀvï dªÀ½ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃf¹zÀ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë dAiÀÄAvÀÄåvÀìªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄà 11gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §¸ÀªÀtÚ ºÉýzÀAvÉ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ CvÀåAvÀ «£ÀÆvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ JAzÀÄ CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. §¸ÀªÀtÚ ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉÆAqÀ §UÉ CZÀÑj ªÀÄÆr¸ÀĪÀAwzÉ. ªÀÄAwæAiÀÄÆ DVzÀÝ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ CZÀÄÑPÀmÁÖV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ ¥Àj ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. PÁAiÀÄPÀªÉAzÀgÉ §jà PÉ®¸ÀªÀ®è, PÉ®¸ÀQÌAvÀ®Æ «ÄV¯ÁzÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À®Æ ¸ÁzsÀå«®èzÀAvÉ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹zÀgÀÄ. ¸Á»w qÁ.ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ gÀĪÀiÁ¯É CªÀgÀÄ G¨sÀAiÀÄ ±ÀgÀtgÀ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀªÀ½ 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü, ¸ÀgÉÆÃf¤ £ÁAiÀÄÄØØ, CA¨ÉÃqÀÌgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃjzÀÝ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ

C©üªÀÄvÀ

12£ÉÃAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ C¸ÀªÀiÁvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀÄ MAzÀÄ ªÀĺÁPÁæAwAiÀÄ£Éßà ªÀiÁrzÀ ±ÉæõÀ× zÁ±Àð¤PÀ ¸ÀAvÀ ²æà §¸ÀªÀtÚ ºÁUÀÆ ¹Ûçà ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ ºÁQPÉÆlÖ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉà N¢zÀgÉ ¸Á®zÀÄ CzÀgÀ ºÁ¢AiÀįÉè £ÁªÀÅ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. dvÉUÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÀéªÁå¦AiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß F vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï£À ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÀ PÉ.n.gÉÊ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸Á»vÀåPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ C©ü£ÀAzÀ£É ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

¥ÀArvï ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ªÀÄgÀqÀÆgï CªÀjAzÀ »AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.30jAzÀ

vÀ§¯Á PÀ°PÉ. ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï CªÀjAzÀ vÀ§¯Á PÀ°PÉ vÀgÀUÀw ¥Àæw ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.30jAzÀ. D¸ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ : 26109615 / 8860848585

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ . qÁ. ¤gÀAd£ï £ÁAiÀiïÌ CªÀjAzÀ PÁå£Àìgï ¸ÀA§A¢üvÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ GavÀ ¸À®ºÉ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ 15 dÆ£ï 2014gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ. qÁ. ¸Á¬Ä¥Àæ±ÁAw ±ÉnÖ CªÀjAzÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ ¸ÀA§A¢üvÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ GavÀ ¸À®ºÉ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ 15 dÆ£ï 2014gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmɬÄAzÀ. ‘zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ C©üªÀÄvÀ’ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ. C®èzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀjUÉ vÀªÀÄä ¸Á»wåPÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Æ MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀiÁVzÉ. C©üªÀÄvÀzÀ PÀÄjvÁzÀ ¤ªÀÄä ¸À®ºÉUÀ½UÉ ¸ÁéUÀvÀ. ¤ªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ EªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. (dksangha@gmail.com) NzÀÄUÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÆß EzÉà EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. C

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½

3

dÆ£ï 2014


PÀĪÀiÁj gÀªÀÄå CªÀgÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀPÉÌ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ CªÀgÀ ‘¨É¼ÀUÀÄ’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀUÀ¼À gÀAUÀ gÀÆ¥ÀPÀ ‘ªÀZÀ£Á£ÀĨsÁªÀ’ªÀ£ÀÄß zɺÀ°AiÀÄ ‘¢£ÀPÀgÀ’ vÀAqÀ ¥ÀæzÀ²ð¹vÀÄ. ²ªÀ£ÁAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀ ¤zÉñÀð£ÀzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¤ÃrzÀ F gÀAUÀ gÀÆ¥ÀPÀ C¥ÁgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹vÀÄ. ¥ÀArvï ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ªÀÄgÀqÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjAzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ªÀZÀ£À UÁAiÀÄ£À ¤ÃrzÀÄÝ «±ÉõÀªÁVvÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå ²æà «.«. ©gÁzÁgÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á ¹. ªÀÄoÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw CA©PÁ J¸ï. ©gÁzÁgÀ CªÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£Á VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. ²æà ¦.¹. ²æäªÁ¸ï CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA.£ÁUÀgÁd ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÄÖ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸À°è¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zsÁgÀªÁqÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ »jAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀvï J¸ï. dªÀ½ ºÁUÀÆ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £Àqɹ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ qÁ.f.JA. °AUÀgÁdÄ, qÁ.«.Dgï. UÀÄqÉØÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ qÁ.ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ ²æà ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw AiÀıÉÆÃzsÀ §AmÁé¼ï CªÀgÀ£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV ¸À£Á䤹 ©Ã¼ÉÆÌqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. §¸ÀªÀ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÉAlgï, UÀÄgïUÁAªï PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ, ¸ÉßúÁ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï, d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆl, ¥sÀjzÁ¨Ázï PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ, zɺÀ° vÀļÀÄ ¹j, gÁeÉÃAzÀæ PÀ£ÀßqÀ §¼ÀUÀ, UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½, zɺÀ° «ÄvÀæ, zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ¯Áåt ¸À«Äw, zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀªÀiÁd, gÁd«ÃgÀ ªÀÄzÀPÀj £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ ±ÀgÀvï dªÀ½ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÑ ¤Ãr UËgÀªÀ C¥ÀðuÉ ¸À°è¹vÀÄ. C

C©üªÀÄvÀ

4

dÆ£ï 2014


1

2

3

»AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀArvï ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ªÀÄgÀqÀÆgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀArvï ªÀÄgÀqÀÆgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ PÀAoÀzÀ°è »AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀ PÀZÉÃj dgÀVvÀÄ.

4

EwÛÃZÉUÉ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸À£Áä£À 1. 2. 3. 4.

¸ÀAWÀzÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ ²æà ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw AiÀıÉÆÃzsÀ §AmÁé¼ï CªÀgÀ£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV ¸À£Á䤹 ©Ã¼ÉÆÌqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

C©üªÀÄvÀ

5

qÁ. qÁ. qÁ. qÁ.

±ÀgÀvï J¸ï. dªÀ½ f.JA. °AUÀgÁdÄ, «.Dgï. UÀÄqÉØÃUËqÀ ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï

dÆ£ï 2014


gÀAUÀzÀ°è ¸Á»vÀå AiÀiÁvÉæ - ‘¢£ÀPÀgÀ’zÀ ªÀZÀ£Á£ÀĨsÁªÀ

£ÁðlPÀzÀ°è ±ÀgÀt ZÀ¼ÀĪÀ½ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ PÁ®PÁÌUÀ¯É ‘ªÀtð ªÀåªÀ¸ÉÜ UÀÄt-PÀªÀÄðUÀ½AzÀ zÀÆgÁV d£À£ÀPÉÌ CAnPÉÆArvÀÄÛ. zsÀªÀÄð vÀ£Àß ªÀÄÆ® CxÀð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀĵÀÌ DZÀgÀuÉ, ¥Áæt§°, ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉUÀ½AzÀ PÀÆr ±ÉÆõÀPÀgÀ PÉÊAiÉƼÀV£À «PÁgÀ, ©üÃPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀªÁVvÀÄÛ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄÆ MAzÉÆAzÀÄ eÁwAiÀiÁV ¥ÀjUÀtÂvÀªÁV ¸ÀªÀiÁd ¸ÀºÀ¸Àæ ºÉÆüÀÄUÀ¼ÁV czsÀæªÁVvÀÄÛ. ¨ÁæºÀät ±ÉæõÀ×-ºÉƯÉAiÀÄ PÀ¤µÀÖ JA§ «ZÁgÀ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ MAzÀÄ ªÀUÀð C¸Ààç±Àå J¤¹ ¥À±ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ QüÁzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀªÉ¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ D¼ÀªÁV ¨ÉÃgÀÆjzÀÝ F «µÀªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀªÁV QvÉÛ¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ¸ÁzsÀåªÁVgÀ°®è. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà ±ÉæõÀ×vÀé zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ ¨ÁæºÀätgÀ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀPÀð§zÀÞªÁV C®èUÀ¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiË°åÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV DAzÉÆî£ÀªÀ£Éßà ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ ²ªÀ±ÀgÀtgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ JzÀÄgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß Ej¸ÀÄvÁÛ... “£É®£ÉÆAzÉ ºÉÆ®UÉÃj ²ªÁ®AiÀÄPÉÌ d®ªÉÇAzÉ ±ËZÁZÀªÀÄ£ÀPÉÌ PÀÄ®ªÉÇAzÉ vÀ£Àß vÁ£ÀjzÀªÀAUÉ”

DzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÆw ¸ÀÆvÀPÀzÀ £ÉªÀzÀ°è DPÉAiÀÄ£ÀÄß C¸Ààø±Àå¼À£ÁßV¹ D£ÁgÉÆÃUÀå¼ÁVzÁÝUÀÆå ªÀÄÄlÖ¢gÀĪÀ ªÀiËqsÀå PËæAiÀÄð ¨ÉÃgÉ. ZÉ£Àߧ¸ÀªÀtÚ “eÁw¸ÀÆvÀPÀ ©qÀzÀÄ, d£À£À ¸ÀÆvÀPÀ ©qÀzÀÄ, ¥ÉæÃvÀ¸ÀÆvÀPÀ ©qÀzÀÄ, gÀd¸ÀÆìvÀPÀ ©qÀzÀÄ, GaÒµÀÖ, ¸ÀÆvÀPÀ ©qÀzÀÄ EªÀgÀ£ÉAvÀÄ ¨sÀPÀÛgÉA¨É” J£ÀÄßvÁÛgÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ, “eÁw«rzÀÄ ¸ÀÆvÀPÀªÀ£ÀgÀ¸ÀĪÉ, eÉÆåÃw«rzÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀgÀ¸ÀÄªÉ EzÉÃPÉÆà ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÁ” JAzÀÄ ¸ÀÆvÀPÀªÁZÀj¸ÀĪÀªÀgÀ ºÀÄZÀÄÑvÀ£ÀªÀ£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄÊ°UÉ ªÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹gÀÄvÀÛzÉAiÉÄà «£ÀB vÀ£ÀÄ«UÀ®è JA§ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀvÀåzÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß d£ÀgÀ JzÉAiÀÄ°è ºÀaÑqÀÄvÁÛgÉ. EzÉà vÉgÀ£ÁV qÀPÉÌAiÀÄ ¨ÉƪÀÄätÚ£ÉA§ ªÀZÀ£ÀPÁgÀ£À ªÀZÀ£ÀªÉÇAzÀÄ EAwzÉ. ¸ÀwAiÀÄ UÀÄtªÀ ¥Àw £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀ®èzÉ, ¥ÀwAiÀÄ UÀÄtªÀ ¸Àw£ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉ JA§gÀÄ, ¸Àw¬ÄAzÀ §AzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄ ¥ÀwUÉ PÉÃqÀ®èªÉ? ¥Àw¬ÄAzÀ §AzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄ ¸ÀwAiÀÄ PÉÃqÀ®èªÉ? MAzÀAUÀzÀ PÀtÄÚ G¨sÀAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ »AUÀ°PÉÌ ¨sÀAUÀªÁjUÉA§ÄzÀÄ w½zÀ°èAiÉÄà PÁ¯ÁAvÀgÀ ©üêÉÄñÀégÀ °AUÀPÉÌ ¸À¯É ¸ÀA¢vÀÄÛ.

JAzÀÄ ºÉý, ‘DZÁgÀªÉà PÀÄ®, C£ÁZÁgÀªÉ ºÉƯɒ, eÁw¬ÄAzÀ AiÀiÁgÀÆ ±ÉæõÀ×gÀ®è, PÀ¤µÀ×gÀ®è JA§ ªÉÊZÁjPÀ ¤®ªÀÅ vÁ½zÀªÀgÀÄ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ. £ÀA©UÉUÀÆ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©UÉUÀÆ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ ªÀåvÁå¸À«zÉ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÉÃZÀ£ÉUÉ, «±ÉèÃóµÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹ CAvÀgï-¨ÁºÀå DzsÁgÀUÀ¼À£ÀߣÀÄ®Që¹ EzÀÄ ¸ÀvÀå JAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÀA©PÉ. AiÀiÁªÉÇAzÀÄ «ªÉÃZÀ£É¬Ä®èzÉ, vÀPÀðzÀ ¤PÀµÀPÀÆÌqÀØzÉ, «ªÉÃZÀ£ÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀzÉ PÀÄgÀÄqÁV M¦àPÉÆAqÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉ. d£ÀgÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ MAzÉgÀqÀ®è; ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ d£ÀgÀÄ CªÉÊZÁjPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À ±ÀÈAR¯ÉAiÀÄ°è §A¢üvÀgÁVzÁÝgÉ. ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄPÀPÉÌ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrzÀgÉ «£ÀB PÁAiÀÄPÀªÀ£ÁßgÀA©ü¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÀÌ®è.. MAzÀÄ fêÀzÀ GUÀªÀÄ dUÀwÛUÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß, G¯Áè¸ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ PÁ¼ÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀgÉ gÉÊvÀ¤UÀzɵÀÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀ. DzÀgÉ CzÉà vÁ¬Ä MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÉvÀÛgÉ DPÉUÉ ¸ÀÆvÀPÀzÀ bÁAiÉÄ CAnPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¨ÁtAwAiÀÄ §½ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĽAiÀÄzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉ.

F ªÀZÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÆÃAPÀÄ JA§ ¥ÀzÀ §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉ¢zÉ. CA¢£À ¢£ÀUÀ¼À®Æè ¸ÉÆÃAPÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄjAzÀ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ, ¥ÀÄgÀµÀjAzÀ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ºÀgÀqÀÄwÛzÀݪÀÅ JA§ DjªÀÅ EvÀÄÛ. EAxÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¯ÉÊAVPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. D ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ®Æè ¯ÉÊAVPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÉA§ÄzÀÄ E°è «¢vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÊAVPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è §ºÀ¼À vÀqÀªÁV §A¢zÉ. ±ÀgÀtgÀÄ PÉêÀ® vÀ£ÀĪÀÄ£ÀzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrgÀ°®è CªÀgÀÄ DyðPÀ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎAiÀÄÆ AiÉÆÃa¹zÀÄæ.

C©üªÀÄvÀ

6

¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ DxÀðgÀ»vÀ £ÉêÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæ«Ä¹PÉÆArªÉ. ªÀÄr, ªÉÄÊ°UÉ, ¸ÀÆvÀPÀ C£ÀªÀ±ÀåPÀ zÉúÀzÀAqÀ£ÉUÀ¼ÀAvÀºÀ £ÉêÀÄ ¥Á®£É¬ÄAzÀ Q®Ä§ÄPÁ¹£À ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÇ E®è. CªÀÅUÀ¼À §zÀ®Ä ªÀå¶Ö ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ §zÀÄQUÉ »vÀªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ £ÉêÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ ªÀÈwÛAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ¤µÉ× EgÀ¨ÉÃPÀÄ. D PÀÄjvÀÄ UÉÆtUÀPÀÆqÀzÀÄ, “PÉÆlÖ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃgÀ®jAiÀÄzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

dÆ£ï 2014


ªÀÄgÀªÀÄgÀ ªÀÄxÀ¤¹ QZÀÄÑ ºÀÄnÖ, ¸ÀÄvÀÛt vÀgÀĪÀÄgÁ¢UÀ¼À ¸ÀÄqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ. DvÀäªÁvÀä ªÀÄxÀ¤¹ C£ÀĨsÀªÀ ºÀÄnÖ, vÀ£ÀÄUÀÄuÁ¢UÀ¼À ¸ÀÄqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ PÁgÀt, ¤ªÀÄä ªÀĺÁ£ÀĨsÁ«UÀ¼À C£ÀĨsÁªÀ vÉÆÃj J£ÉÆßqÀ®£ÀļÀÄ»PÉƼÁî ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À.

§AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ «ÃgÀgÀÆ C®è, ¢üÃgÀgÀÆ C®è” JA§ ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀiÁvÀÆ EzÀ£Éßà zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ PÉÊPÉÆAqÀ PÁAiÀÄPÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¥sÀ® ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀgÀtgÀÄ F ¥sÀ®zÀ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ UÉÆqÀÄØ ¹zÁÝAvÀªÀ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀÅ¢®è §AzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀåQÛ ¸ÀvÀå±ÀÄzÀÞ PÁAiÀÄPÀ¢AzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß UÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ zÀÄrªÉÄ DvÀ£ÀzÀÄÝ, DzÀgÉ CzÀgÀ MqÉvÀ£À ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ, (DzsÀĤPÀ PÀªÀÄÄ夸ïÖ ¹zÁÝAvÀ EzÀ£Éßà ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉAiÀÄ®èªÉ?) ¸ÀªÀiÁd CzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ CzÀ£ÉÆߦ๠PÀÈvÁxÀð£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. zÁ£ÀzÀ°è vÀ£Àß C¢üPÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâ¤UÉ M¦à¹zÁUÀ C°è CºÀAªÀÄÆ® ºÉªÉÄä EzÀÝgÉ, zÁ¸ÉÆúÀzÀ°è CªÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ M¦à¹ IÄtªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀªÀ£À PÀÈvÁxÀðvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CxÀðªÀÄÆ® CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß £Á±ÀUÉƽ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ F ªÀZÀ£À C£À£ÀåªÁVzÉ. DzsÀĤPÀ dUÀwÛ£À°è ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸Áé«ÄvÀéPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀåQÛ, PÀÄlÄA§, ¸ÀªÀÄƺÀ, ¥ÀæzÉñÀ, CµÉÖà C®è gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀzÀ£À PÉÆ¯É ¸ÀÄ°UÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. EAxÀ ¥ÀæPÀëÄ§Þ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ®PÀ̪Àé¼À F ªÀZÀ£À £ÀªÉÄäzÀÄj£À DzÀ±ÀðªÁVzÉ. D±ÉAiÉÄA§ÄzÀÄ CgÀ¹AUÀ®èzÉà ²ªÀ¨sÀPÀÛjUÀÄAmÉ CAiÀÄå gÉÆõÀªÉA§ÄzÀÄ AiÀĪÀÄzÀÆvÀjAUÀ®èzÉà CeÁvÀÀjUÀÄAmÉ CAiÀÄå F¸ÀQÌ D±É ¤ªÀÄUÉÃPÀAiÀÄå F±ÀégÀ£ÉÆ¥Àà ªÀiÁgÀ¦æAiÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ °AUÀzÀÆgÀªÀiÁgÀAiÀÄå

ªÀÄgÀPÉÆÌAzÀÄ DPÁgÀ«zÉ. DVß CzÀgÀ°è ¤gÁPÁgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ. ¤gÁPÁgÀªÁzÀ CVß ¸ÁPÁgÀUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄgÀPÉÌ ªÀÄgÀ ªÀÄxÀ¤¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄxÀ£À PÁgÀtªÁV ºÀÄlÄÖªÀ QZÀÄÑ ªÀÄgÀªÀ£ÀßµÉÖà C®è vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛt ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÄqÀÄvÀÛzÉ. F MAzÀÄ ¯ËQPÀ zÀȵÁÖAvÀzÉÆA¢UÉ CPÀ̪ÀĺÁzÉë C¯ËQPÀ C£ÀĨsÁªÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÀ¯Éw߸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄgÀ ºÉÃUÉ ¸ÁPÁgÀªÉÇà ºÁUÉà zÉúÀªÀÇ ¸ÁPÁgÀ. ªÀÄgÀzÉÆüÀV£À QaÑ£ÀAvÉAiÉÄà vÀ£ÀÄ«£ÉƼÀV£À DvÀäªÀÇ ¤gÁPÁgÀ. ºÁUÉ DvÀäÀzÀ EgÀÄ«PÉ UÉÆvÁÛUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ DvÀäªÁvÀäUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «ZÁgÀ ªÀÄxÀ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÉ £ÀqÉzÁUÀ ºÀÄnÖ §gÀĪÀ C£ÀĨsÁªÀ–QZÀÄÑ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÖ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà vÀ£ÀÄ«£À CªÀUÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀªÀÄxÀ£À¢AzÀÄmÁzÀ QZÀÄÑ ªÀÄgÀªÀ£Àß®èzÉ EvÀgÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÖ vÉgÀ£ÁVAiÉÄ «ZÁgÀ ªÀÄxÀ£À¢AzÀÄ¢¹zÀ C£ÀĨsÁªÀ D UÉÆö×AiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä£É ¥Á¯ÉÆÎAqÀ EvÀgÀgÀ CªÀUÀÄuÁ¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀµÀÖUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄ ªÀĺÁ£ÀĨsÁ«UÀ¼À C£ÀĨsÁªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj J£ÉÆßqÀ® £ÀļÀÄ»PÉƼÁî JAzÀÄ ªÀĺÁzÉëAiÀÄPÀÌ ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£À£ÀÄß PÉýPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. £ÀªÀÄä ¹zÁÝAvÀªÉà ¸Àj JAzÀÄ §rzÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÉ®è MªÉÄä F ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À¨ÉÃPÀÄ / C£ÀĨsÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ. dUÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ CAwªÀÄ ¸ÀvÀåªÀ®è. ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqɪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ¥ÀæªÁ¢, ¸ÀAvÀ, IĶ PÀAqÀPÉÆAqÀÄ ºÉýzÀ ¸ÀvÀåªÉà PÉÆ£ÉAiÀÄzÉA§ÄzÁUÀ¨ÉÃQ®è. CzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄxÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀiÁvÀÄ PÉêÀ® zÁ±Àð¤PÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæ C£ÀéAiÀĪÁUÀzÀÄ. ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå, PÀ¯É, zsÀªÀÄð, «eÁÕ£À, gÁdPÁgÀt- »ÃUÉ §zÀÄQ£À J®è CAUÀUÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAxÀzÀÄÝ. ªÀåQÛ JµÉÖ zÉÆqÀتÀ£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀĺÁvÀä£É EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÁUÀÆå DvÀ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ, E¤ßvÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV DvÀ£À w¼ÀªÀ½PÉUÉ MAzÀÄ ¥Àj¢ü ¤«ÄðvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ; MAzÀÄ ªÀ®AiÀÄ PÀnÖPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁzsÀPÀgÀ £ÀqÀĪÀt ZÀZÉð, aAvÀ£À–ªÀÄAxÀ£À, ªÀåQÛd£Àå Cj«£À Ew«ÄwUÀ¼À ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß E®èªÁV¹ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁëvÁÌgÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. zÁ±Àð¤PÀ dUÀwÛUÉ ±ÀgÀtgÀÄ ¤ÃrzÀ C£ÀĨsÁªÀzÀ PÀÄjvÀ C£À£Àå PÉÆqÀÄUÉ EzÀÄ. F J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CA¢£À ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¢£À ¨É¼ÀUÁUÀĪÀÅzÀgÀ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ºÉÆvÀÛ°è ¸ÀAUÀ滹 gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ CªÀgÀ ‘¨É¼ÀUÀÄ’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀUÀ¼À gÀAUÀgÀÆ¥ÀPÀ ‘ªÀZÀ£Á£ÀĨsÁªÀ’ªÀ£ÀÄß gÀAUÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀªÀgÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ. PÉêÀ® £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀĪÀ»¹ gÀAUÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É : ²æà n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, ²æà CªÀÄgÉñï J¸ï ºÉZï, ²æà J¸ï PÀĪÀiÁgÀ, ²æà ©. £ÁgÁAiÀÄt, ²æà §¸ÀªÀtÂÚ ºÀÄAræ, ²æà gÀ«ÃAzÀæ J¸ï ¨É¼Éî, qÁ. CªÀ¤AzÀæ£Áxï gÁªï ªÉÊ., ²æà J.n ²æäªÁ¸ï, ²æà ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÀ UÀÄqÉØÃUËqÀ, ²æêÀÄw D±Á ªÀĺÁzÉêÀ, ²æêÀÄw eÉÆåÃw ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà, ²æêÀÄw eÉÆåÃw zÉêÉÃAzÀæ¥Àà, ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ £ÁUÀgÁd, ªÀiÁ. CT¯ï, ªÀiÁ. ¨sÀĪÀ£ï, ªÀiÁ. ®PÀëöå £ÁUÀgÁd, PÀÄ. C£À£Àå £ÁUÀgÁd. gÀAUÀzÀ »AzÉ : ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É, ¤ªÀðºÀuÉ / ¥Àæ¸ÀÄÛw: ²æà ©üÃüªÀĸÉÃ£ï ¨sÀdAwæ, ²æà C±ÉÆÃPï PÀÄA¨Ágï, ²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ ¥Àæ¢Ã¥ï, ²æà n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, ²æà J¸ï PÀĪÀiÁgÀ, ²æà G¯Áè¸ï £ÁAiÀÄPï, ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥Àrßøï, ²æà CªÀÄgÉñï J¸ï ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ£À: ²æà ±À²PÁAvÀ ¥Ánïï, gÀAUÀ ¸ÀfÓPÉ : ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥ÀrßÃ¸ï »ÃUÉ. . . ‘¢£ÀPÀgÀ’ gÀAUÀ vÀAqÀ ¥Àj¥ÀÆtðªÁV ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß J¼É J¼ÉAiÀiÁV ©aÑ ºÁr, £Àn¹, w½¹PÉÆlÄÖ ‘¸Á»vÀå AiÀiÁvÉæ’AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ gÀAUÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ‘«©ü£ÀßvÉ’AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, ¸ÀzÁ gÀAUÀzÀ ²¹ÛUÉ MvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ‘ªÀZÀ£Á£ÀĨsÁªÀ’ ¢£ÀPÀgÀzÀ F «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ dAiÀÄAwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrvÀÄ. C ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ

eÁwAiÀÄAvÉAiÉÄ D¹ÛAiÀÄÆ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ°è vÀgÀvÀªÀÄ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ §®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. CqÀØzÉÆqÀØ ©gÀÄzÀ¼ÀîªÀgÀ£ÀÄß zÉÆqÀتÀgÉAzÀÄ UËgÀ«¸ÀĪÀ; GlÄÖvÉÆlÄÖ «±ÉõÀªÁV §AzÀ dAUÀªÀÄ£À£ÀÄß «±ÉõÀªÉAzÀÆ, PÀAxɨÉÆAvÉAiÀÄ dAUÀªÀÄ §AzÀgÉ »Ã£ÀªÉAzÀÆ PÁtĪÀ d£À EA¢£ÀAvÉAiÉÄ CAzÀÆ EvÀÄÛ. CAxÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ “D£É, PÀÄzÀÄgÉ, §Ar ¨sÀAqÁgÀ«zÀÝqÉãÉÆÃ, vÁ£ÀÄA§ÄzÀÄ ¥ÀrAiÀÄQÌ, MAzÁ«£À ºÁ®Ä, ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀzÀð ªÀÄAZÀ, F ºÀÄgÀĽ®èzÀ ¹jAiÀÄ ªÉÄaÑ PÉqÀ¨ÉÃqÀ, ªÀÄ£ÀÄeÁ” JAzÀÄ w½ªÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÄ. ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à §zÀ°¹zÀgÉ F ªÀZÀ£À EA¢UÀÆ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. D£É PÀÄzÀÄgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §zÀ°AiÀiÁV, “PÁgÀÄ, ¸ÀÆÌlgÀÄ, ¹é¸ï ¨ÁåAQ£À°è ¨Áå¯É£ÀÄì EzÀÝqÉãÉÆÃ? ¤Ã£ÀÄtÄÚªÀÅzÀÄ MAzÀÄ vÀmÉÖ C£Àß PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ . . . PÀ¥ÀÄà PÁ¦ü, ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀQÌzÉ CzsÀð ªÀÄAZÀ F ºÀÄgÀĽ®è ¹jAiÀÄ ªÉÄaÑ PÉqÀ¨ÉÃqÀ”JAzÀgÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ F PÁ®PÀÆÌ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. E°è ¹é¸ï ¨ÁåAQ£À ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÉ. PÁ® §zÀ¯ÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ DzÀgÉ PÁ®ªÉãÀÆ §zÀ¯ÁV®è, PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁVªÉAiÀĵÉÖ. F »AzÉ, UÀ½¹zÀ PÁ¼ÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß £É®zÀ°è ºÀÄV¢qÀÄwÛzÀÝgÀÄ, FUÀ ¹é¸ï ¨ÁåAQ£À°èqÀÄvÁÛgÉ. D F JgÀqÀÆ PÁ®PÀÆÌ EgÀĪÀ PÁ¼ÀzsÀ£À«qÀĪÀªÀjUÉ ±ÀgÀtgÀ ¸ÀAzÉñÀ EAwzÉ: DAiÀÄĵÀåªÀÅAlÄ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ«¯ÉèAzÀÄ CxÀðªÀ ªÀÄqÀÄUÀÄ«j, DAiÀÄĵÀå wÃj ¥Àæ¼ÀAiÀĪÀÅ §AzÀgÉ CxÀð £ÀA§ÄªÀj®è, £É®£À£ÀUÉzÀÄ ªÀÄqÀÄUÀ¢gÁ ! £É®£ÀÄAVzÉÆqÀÄUÀļÀĪÀÅzÉ ? PÀtÂÚ£À°è £ÉÆÃr, ªÀÄtÂÚ£À°è £ÉgÀ», GtÚzÉà ºÉÆÃUÀ¢gÁ. ºÁ® PÀAzÀ®Ä, vÀÄ¥ÀàzÀ ªÀÄqÀPÉ, ¨ÉÆÃqÀ ªÀÄÄPÉÌ£À¨ÉÃqÀ, ºÁ®Ä ¹», vÀÄ¥Àà PÀªÀÄä£É, °AUÀPÉÌ ¨ÉÆãÀ. PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ£À ±ÀgÀtgÀ CAUÀ»Ã£ÀgÉAzÀqÉ £ÁAiÀÄPÀ £ÀgÀPÀ. JAxÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ zÀȵÁÖAvÀ. ºÁ°£À ¥ÁvÉæAiÀÄ CAZÀÄ ªÀÄÄPÁÌVzÀÝgÉ ºÁ°£À ¹»AiÀÄ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÁ¹zÀ vÀÄ¥ÀàzÀ ªÀÄrPÉAiÀÄ vÀÄ¢ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÉ vÀÄ¥ÀàzÀ PÀA¥ÀÄ ºÁ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è, D ºÁ®Ä vÀÄ¥ÀàUÀ¼ÉgÀqÀÆ °AUÀPÉÌ £ÉʪÉÃzÀåªÁV ¸ÀªÀĦðvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CAvÉAiÉÄ ºÁ°£ÀAvÀÀºÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ¨ÉuÉÚAiÀÄAvÀºÀ ºÀÈzÀAiÀÄ«zÀݪÀgÀÄ CAUÀ«PÀ®gÁVzÀÝgÉãÁ¬ÄvÀÄ? CªÀjUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉÊPÀ®å«®èªÀ®è. CzÀÄ ¸Á®zÉ JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. CAUÀ«PÀ®gÀ£ÀÄß »ÃAiÀiÁ½¸À¯ÉAzÀÄ JwÛzÀ £ÀªÀÄä ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß, CªÀºÉý¸ÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉÊPÀ®åzÀvÀÛ wgÀÄV¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ±ÀgÀtgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß wzÀÄݪÀ ¥Àj. “zÀAiÀÄ«®èzÀ zsÀªÀÄðªÀzÉêÀÅzÀAiÀÄå” JAzÀÄ PÉýzÀ ±ÀgÀt ¸Á»vÀå ¸ÁªÀðPÁ®PÀªÀ®èzÉ E£ÉßãÀÄ?

C©üªÀÄvÀ

7


§¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë:

«ZÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå-C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöå

qÁ. ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ gÀĪÀiÁ¯É

vÁ¼ÀªÀiÁ£À ¸Àj¸ÀªÀ£ÀjAiÉÄ, NeÉ §eÁªÀuÉ ¯ÉPÀ̪À£ÀjAiÉÄ, CªÀÄÈvÀUÀt zÉêÀUÀtªÀ£ÀjAiÉÄ, PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ, ¤£ÀUÉ PÉÃr®èªÁV D£ÀÄ M°zÀAvÉ ºÁqÀÄªÉ (1+494) ªÀÄvÀÄÛ CAiÀiÁå, ¤Ã£ÀÄ PÉýzÀqÉ PÉüÀÄ, PÉüÀzÀqÉ ªÀiÁtÄ; D£ÀÄ ¤£Àß ºÁrzÀ®èzÉ ¸ÉÊj¸À¯ÁgÉ£ÀAiÀiÁå. CAiÀiÁå, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrzÀqÉ £ÉÆÃqÀÄ, £ÉÆÃqÀzÀqÉ ªÀiÁtÄ; D£ÀÄ ¤£Àß £ÉÆÃr »VÎ ºÁgÉʹzÀ®èzÉ ¸ÉÊj¸À¯ÁgÉ£ÀAiÀiÁå. CAiÀiÁå, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄaÑzÀqÉ ªÀÄZÀÄÑ, ªÀÄZÀÑzÀqÉ ªÀiÁtÄ; D£ÀÄ ¤£ÀߣÀ¦àzÀ®èzÉ ¸ÉÊj¸À¯ÁgÉ£ÀAiÀiÁå. CAiÀiÁå, ¤Ã£ÀÄ §°zÀqÉ M°, §°AiÀÄzÀqÉ ªÀiÁtÄ; D£ÀÄ ¤£Àß ¥ÀÆf¹zÀ®èzÉ ¸ÉÊj¸À¯ÁgÉ£ÀAiÀiÁå. ZÉ£Àß ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀiÁå, D£ÀÄ ¤ªÀÄä£Àað¹ ¥ÀÆf¹ ºÀgÀĵÀzÉƼÉÆïÁqÀĪɣÀAiÀiÁå (5-26)

ªÀÄÄ

PÀÛ aAvÀ£É, ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAªÀºÀ£À, GzÁgÀ ¥sÀ®±ÀÄæw, vÁwÛ÷éPÀ ¤®ÄªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ C¯ËQPÀªÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£É-EªÉ®èªÀÅUÀ¼À £É¯ÉAiÀÄ°è aAvÀ£É £Àqɹ vÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁzÁvÀäöåzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ£Ár£À ±ÀgÀtgÀÄ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀPÉÌ PÁgÀtgÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁeÉÆzsÁ«ÄðPÀªÁVzÀÝ CªÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß QæAiÀiÁ²Ã®UÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæxÀªÀÄ GzÉÝñÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆArzÀݪÀÅ. ¸ÀªÀÄUÀæPÁæAw, ¸ÀÄzsÁgÀuÁvÀäPÀªÁzÀ QæAiÉÄ, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¸ÀAgÀZÀ£É, CxÀð¥ÀÆtð-eÁvÀåwÃvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ gÀZÀ£É EAxÀ ºÀ®ªÀÅ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À UÀÄjAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ vÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR¯É ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¸ÀAªÀºÀ£ÀUÉƽ¸À®Ä ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JA§ £ÀÆvÀ£À ¸Á»vÀåPÀgÀÆ¥ÀzÀ°è gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ MmÁÖgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀÄzÀ®èzÉÃ, ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢zÉ. §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë-ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄPÀÛzsÀé¤UÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVgÀĪÀAxÀªÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁd¥ÀgÀªÁzÀ CxÀð¥ÀÆtð aAvÀ£ÉUÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçÃvÀéPÉÌ zsÉåÃAiÀĸÁé©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß vÀAzÀÄPÉÆlÖzÀÝPÉÌ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆa¹zÀ JgÀqÀÆ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ½ªÉ. “PÀÆqÀ ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ, ¤£ÀUÉ PÉÃr®èªÁV D£ÀÄ M°zÀAvÉ ºÁqÀĪɔ JA§ÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ “CAiÀiÁå, ¤Ã£ÀÄ PÉýzÀqÉ PÉüÀÄ, PÉüÀzÀqÉ ªÀiÁ£ÀÄ; D£ÀÄ ¤£Àß ºÁrzÀ®èzÉ ¸ÉÊj¸À¯ÁgÉ£ÀAiÀiÁå. . . “JgÀqÀÆ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è C©üªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ JgÀqÀÄ £ÀÆvÀ£À «zsÁ£ÀUÀ¼À°è E°è ¥ÀæªÀÄÄRªÉ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀjUÉ, ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤PÀµÀUÉƽ¹AiÀÄÆ CzÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÁ®zÀ £ÀÆvÀ£À aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀÈqÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ §zÀÞvÉ EzÉ. aAw¸ÀĪÀ ªÉÊZÁjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀĪÀ «zsÁ£À

C©üªÀÄvÀ

CAzÀgÉ «ZÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöå EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ ±ÉæõÀתÀÄlÖzÀ°è ¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¸Á»vÀå-¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäPÁ°Ã£À ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ°è vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÉAiÀÄÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è CwgÉÃPÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÉ. ‘PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ’¤UÉ PÉÃr®èzÀAvÉ ªÀåPÀÛªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæeÉÕ. ºÉZÀÄÑ UÁqsÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, ‘ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À’ PÉüÀ° CxÀªÁ ©qÀ°; DzÀgÉ £À£ÀߥÁrUÉ £Á£ÀÄ ºÁqÀĪÀªÀ¼ÀÄ-JA§ ¨sÁªÁwÃgÉÃPÀ ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ. ªÀÄÄRåªÁzÀ «ZÁgÀªÉAzÀgÉ, §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë vÀªÀÄä ¥ÀæeÉÕAiÀÄ C©üªÀåQÛUÉ DaAvÀåªÁzÀ zÉʫñÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQëAiÀiÁV Ej¹PÉÆArzÁÝgÉ. ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆa¹zÀ JgÀqÀÆ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ D±ÀAiÀÄUÀ¼À°è «ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛUÀ¼À ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÉ. §ºÀıÀB F £É¯ÉAiÀÄ°è F JgÀqÀÆ ªÀZÀ£ÀUÀ½UÉ MAzÉà ZËPÀnÖzÉ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¥ÀdÕvÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÆ £É¯ÉAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁVAiÀÄÆ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀªÁzÀ, EvÁåvÀäPÀªÁzÀ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß F ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ aAw¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀÄR, zÀÄBR EvÁå¢UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ DaAvÀå±ÀQÛAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß C°è J¼ÀîµÀÄÖ E®è JA§ MAzÀÄ ¸ÁܦvÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ E°è ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¥Á¥À-¥ÀÄtåUÀ¼À ¥sÀ®zÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÀgÀPÀ-¸ÀéUÀðªÉA§ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤®ÄPÀzÀ, CeÁÕvÀªÁVgÀĪÀ ±ÉæõÀתÉA§ PÀ°àvÀ ¨sÁªÀ£É ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ £É¯ÉUÀ¼À PÀqÉUÉ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ ¨sÀæªÉÄUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀÛªÀ §zÀÄQ£À ‘zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ’ ºÁUÀÆ ªÉÊZÁjPÀªÁV ¥ÀgÁªÀ®A©AiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÆß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ²ß¹, ±ÀAQ¹ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ CzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß §AiÀÄåzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ F ªÀZÀ£ÀzÀ D±ÀAiÀĪÀÅ MAzÀÄ CxÀðzÀ°è ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®zsÁvÀÄ«£ÀAvÉ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ‘PÁæAwPÁgÀPÀ’, ‘¥ÀæUÀw¥ÀgÀ’, ‘¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹zÀÞvÉ’, ‘¸ÀÄzsÁgÀuÁvÀäPÀ aAvÀ£É’ »ÃUÉ K£É¯Áè DzsÀĤPÀ

8

dÆ£ï 2014


zÀȶÖPÉÆãÀzÀ £ÀªÀÄä ¤®ÄªÀ£ÀÄß ªÉÄð£À ªÀZÀ£À §ºÀıÀB ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ D¯ÉÆÃZÀ£Á «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß F ªÀZÀ£À ¸ÀÆvÀægÀÆ¥ÀzÀ°è »r¢zÉ. £ÉÃgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀgÉ CªÀgÀ MmÁÖgÉ ªÀÄÄPÀÛ «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄ ¸ÁgÀ ¯ÉÃR£ÀzÀAwzÉ-FªÀZÀ£À. F ªÀZÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ‘CjAiÉÄ’ JAzÀÄ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, CªÀÅ ¸ÁgÀÄwÛgÀĪÀ CxÀð ¤WÀAn£ÀªÀÅUÀ¼À°è, ‘CjAiÉÄ’ JA§ÄzÀPÉÌ ªÀZÀ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄzÀ°è ‘CªÀ±ÀåPÀvɬİè’, ‘C£ÁªÀ±ÀåPÀ’ JA§ CxÀð«zÉ. CzÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁV F ªÀZÀ£ÀzÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ CxÀð. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀjUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄvÉAiÀÄ vÀAvÀæUÁjPÉAiÉÄà ªÀÄÄRåªÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CxÀðzÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÁUÀ¢gÀÄ«PÉAiÀÄ®è. E°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ZËPÀnÖUÉ ¨ÁgÀzÀ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ, DzÀgÉ CxÀðªÉA§ÄzÀÄ vÀ£Àß ¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAªÀºÀ£À²Ã® UÀÄtzÀ §UÉÎ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ aAw¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ±À§ÝzÀ ¸ÁxÀðPÀå«gÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ CxÀð ªÀÄ£À£ÀªÁUÀĪÀ ¸ÀAªÀºÀ£À²Ã®vÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ. ¤WÀAn¤AxÀ ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀzÀ°èAiÉÄà G½AiÀÄĪÀ ‘¸ÀÄAzÀgÀ ±À§Ý’ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÀÄ. CzÀÄ ¸Á¥À®åUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀðUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è. ºÁUÉAiÉÄà QæAiÉÄAiÉÆAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸Á¥sÀ®åUÉƽ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (CxÀªÁ ¸Á¥sÀ®åUÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ) CzÀgÀ ¸ÀvÀàjuÁªÀÄzÀ°è. ‘vÁ¼ÀªÀiÁ£À...’ªÀ£ÀÆß ¸Á¢ü¹AiÀÄÆ ‘NeÉ §eÁªÀuÉ’AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹAiÀÄÆ ‘CªÀÄÈvÀUÀt zÉêÀUÀt’ªÀ£ÀÄß gÀa¹AiÀÄÆ ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÁUÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ UÉÆqÀªÉ KPÉ? DzÀÝjAzÀ ‘CzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è’ (CAzÀgÉ CzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè!) ±À§ÝªÀ£ÀÄß, «ZÁgÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀÅzÀÄ §¼À¸ÀĪÀªÀ£À ªÉÆzÀ® ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ‘£Á£ÀÄ’ D ±Á¸ÀÛçzÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß G®èAX¹, CzÀ£ÀÄß «ÄÃj §¼À¸ÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÉ §¼À¸ÀĪÁUÀ, §¼À¸ÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°è C°è EgÀĪÀ ¸ÀzsÀåvÉAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ºÁUÉ «ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÁPÀët ¤ªÀÄUÉ (PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ) C¥ÀxÀå ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀºÁ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¤ªÀÄUÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà £À£Àß ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ ¥ÁgÀvÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ¸ÀºÁ £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è-JA§ zsÉÆÃgÀuÉ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀzÀÄ. §ºÀıÀB EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£À ªÉÆzÀ® GzÉÝñÀ, UÀÄjAiÀiÁVzÉ. “¤£ÀUÉ PÉÃr®è”-J£ÀÄߪÁUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀĪÀ, “D£ÀÄ §°zÀAvÉ”-J£ÀÄߪÁUÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÀæªÀĪÁV ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀ JgÀqÀÆ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß KPÀPÁ®PÉÌ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. C®èzÉÃ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÁévÀAvÀæöå-EªÀÅUÀ¼ÀÄ F ªÀZÀ£ÀzÀ°è §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀiÁV ªÀåPÀÛªÁVzÉ. vÀªÀÄä Erà ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¹zÀÞ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀjUÉ ‘PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ’-MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt§zÀÞ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVzÉ. vÀªÀÄä£ÀÆß ¸ÀzÁ ¤PÀµÀUÉƽ¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀiÁt«zÀÄ! ‘D£ÀÄ M°zÀAvÉ DqÀĪÀªÀ£ÀÄ’-JA§ F ªÀiÁvÀÄ Erà ªÀZÀ£ÀªÀÅ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ £ÀÆvÀ£À ¹zÁÞAvÀªÀ£Éßà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀZÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå ªÉʲµÀ×öåªÉAzÀgÉ, ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȵÀֲî ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀªÀ£ÀªÉAzÀÆ ‘PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ’ MAzÀÄ PÁªÀå£ÁªÀĪÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ, EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ £É¯É PÁt¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ! EzÉÆAzÀÄ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ-¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À ¸ÀAªÀºÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ CxÀªÁ MmÁÖgÉ ±ÀgÀtgÀ ¥ÀæUÀw²Ã® «ZÁgÀUÀ¼À C©üªÀåQÛUÉ §¼À¹PÉÆAqÀ EAxÀ ¸ÀÈd£À²Ã® «ÄªÀiÁA¸ÁvÀäPÀ ¸ÀÆvÀæ CªÀgÀÄ «ZÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå ªÀiÁrPÉÆnÖzÉ. F ªÀZÀ£À ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£Éßà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀvÉAiÀÄ£Àß®è. EzÀÄ vÀvÀÛ÷éPÉÌ vÀ¦à £ÀqÉAiÀÄĪÀ DZÁgÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞzÀ zsÀé¤AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥Àæ²ß¹ ¥ÀjµÀÌj¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀvÀÛ÷éPÉÌ ªÀÄÆqsÀªÁV C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ zsÀé¤AiÀÄÆ DVzÉ. EzÉÆAzÀÄ ¸ÁwÛ÷éPÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À! ‘G¼ÀîªÀgÀÄ ²ªÁ®AiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ, £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° §qÀªÀ£ÀAiÀiÁå?’J£ÀÄߪÀ°è zÉêÁ®AiÀĪÉA§ÄzÀÄ zÁj vÀ¥ÀÄàwÛgÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉV£À C¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. CzÀÄ zÉêÀgÀÄ-JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ¤gÁPÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÁ®AiÀĪÉA§ ¨sËwPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¤gÁPÀgÀuÉ, DzÀgÉ zÉʪÀzÀ ¤gÁPÀgÀuÉ C°è®è. zÉúÀ zÉêÁ®AiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÄà «£Á PÀ®Äè PÀlÖqÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¨ÉÃPÁV®è JA§ÄzÀÄ E°è ¥ÀæªÀÄÄR zsÉÆÃgÀuÉAiÀiÁVzÉ. PÀ°è£À zÉêÁ®AiÀÄ¢AzÀ PÁ®Ä, ²gÀUÀ½AzÀ ªÀiÁrzÀ dAUÀªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ

C©üªÀÄvÀ

¥ÀjPÀ®à£É ¥À®èlUÉÆArzÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ F ªÀZÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, CzÀgÀ GzÉÝñÀUÀ¼Éà vÀ¦à ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹ zÉêÁ®AiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀ E°è£À D±ÀAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀiÁVAiÀÄÆ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjµÀÌgÀtªÁVAiÀÄÆ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. zÉúÀªÉà zÉêÁ®AiÀĪÁzÁUÀ ¨sÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀAzÁZÁgÁ¢ ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÜVvÀUÉÆAqÀÄ ‘zÉʪÀ’zÀ ¸ÀàµÀÖ GzÉÝñÀ ¸ÁxÀðPÀåUÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ E°è£À ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀ. MAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ¸Á»vÀåPÀ C©üªÀåQÛ PÁæAwPÁgÀPÀ «ZÁgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ £Ár£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁUÀªÀ£Éßà ¥ÀPÀÌPÉÌ Ej¹ D eÁUÀzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «ZÁgÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß gÀÆrüUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÁܪÀgÀ dAUÀªÀĪÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ CxÀðzÀ°è D PÁ®WÀlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÆvÀægÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉýzÀ «ZÁgÀªÁVzÉ. * * * CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀÇ ¸ÀºÁ zÉÊ«PÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß D¢üPÀåzÀ°èlÄÖ £ÉÆÃqÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ¨sÁªÁwgÉÃPÀªÀÇ ‘¤Ã£ÀÄ PÉýzÀqÉ PÉüÀÄ, PÉüÀzÀqÉ ªÀiÁtÄ; D£ÀÄ ¤£Àß ºÁrzÀ°èzÉ ¸ÉÊj¸À¯ÁgÉ£ÀAiÀiÁå’J£ÀÄߪÁUÀ ¥ÀgÀªÀĺÀAvÀªÀ£ÀÆß vÀ®Ä¦zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è PÀªÀAiÀÄwæAiÀÄgÀÄ «gÀ¼À. DzÀgÉ DgÀA¨sÀzÀ ºÀAvÀzÀ°è C®APÀÈvÀUÉƼÀÄîªÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄÄ »ÃUÉ ¸Á»vÁå©üªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã® ¸ÀAªÀºÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄgÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæAiÉÆÃUÀ«zsÁ£ÀzÀ F C©üªÀåQÛAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀëöä ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀÅ ¸ÀÆÜ®zÀȶÖUÉ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁUÀzÀ, ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÉƼÀîzÀ, PÉêÀ® ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À £É¯ÉUÉ ¤®ÄèªÀ CPÀÌ£À ªÀZÀ£ÀªÀÇ MAzÀÄ ¥Àj«ÄwAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ¸ÀzÀâ¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄZÀѨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. “¥ÀÄgÀĵÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁAiÉÄà ¹Ûçà JA§ C©üªÀiÁ£ÀªÁV, PÁrvÀÄÛ £ÉÆÃqÁ! ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁAiÉÄUÉ ±ÀgÀt ZÁjvÀæ ªÀÄgÀļÁV vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃqÁ! ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£ÉÆ°zÀ ±ÀgÀtAUÉ | ªÀiÁAiÉÄ E®è, ªÀÄgÀ»®è, C©üªÀiÁ£ÀªÀÇ E®è” (5-230) JA§ F ªÀZÀ£ÀªÀÅ ¥ÀÄgÀĵÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÁ ªÀiÁAiÉÄAiÀiÁV¸ÀÄvÁÛ ºÉƸÀ ªÁåSÉå §gÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÁæzsÁ£Àå ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀ ‘¹Ûçà MAzÀÄ ªÀiÁAiÉÄ’ JA§ ªÁåSÉå CxÀªÁ DgÉÆævÀ ªÁåSÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ‘ªÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀt-D¸ÉAiÉÄà ªÀĺÁªÀiÁAiÉÄ’ JAzÀÄ §gÉzÀgÉ, CPÀÌ ªÀĺÁzÉëAiÀÄÄ” ‘¥ÀÄgÀĵÀ£ÀÆ MAzÀÄ ªÀiÁAiÉÄ’ JAzÀÄ ºÉý zsÉÊAiÀÄð vÉÆÃgÀÄvÁÛ¼É. DzÀgÉ, DPÉAiÀÄ F «£ÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀ zsÉÊAiÀÄðªÀÅ ¥ÀÄ£ÀB ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£À°è ªÉÆúÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «°Ã£ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. £ÁzÀ¦æAiÀÄ£ÁzÀ, ªÉÃzÀ¦æAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ£À£ÀÆß ¨sÀQÛ¦æAiÀÄ£ÁV¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£À£ÀÆß vÀ£Àß DvÀä ¸ÀAUÁvÀzÀ ¸ÁAUÀvÀåPÉÌ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¸ÀȶֹzÀ £ÀÆvÀ£À zÉÊ«PÀ zÁA¥ÀvÀå¸ÀÆvÀæªÁVzÉ. ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£À ‘¨É¼ÀUÀ’£ÀÆß ¸ÀzÁ GqÀĪÀ FPÉUÉ DvÀ£ÀÄ §°AiÀÄĪÀ£ÉÆà E®èªÉÇà JA§ aAvÉAiÀÄÆ CµÉÖà wêÀæªÁV PÁrzÉ. * * * §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄgÀ F JgÀqÀÆ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöåPÉÌ ¥Àæw¤¢üPÀªÁzÀ ¸ÁgÀªÉ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀªÁzÀ CA¢£À ¸ÀªÀiÁdPÉÌ AiÀÄxÉÆÃavÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì »ÃUÉ vÀ£ÀߥÀƪÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßPÁ®zÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ºÉÃUÉ £ÉÃgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀPÉÌ EªÀÅ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÁVªÉ. ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢Þ ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀªÁVgÀĪÀÅ zÀjAzÀ CxÀð¥ÀÆtðªÁzÀ §zÀÄQ£À gÀZÀ£É D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹ªÉ. PÀÈvÀPÀªÁzÀ, DgÉÆævÀªÁzÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß «¯ÉÆêÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà ±ÀgÀtzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄPÁl £ÀqɹgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ-ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁV F »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À ¹zÁÞAvÀPÉÌ zÁjªÀiÁrPÉÆlÖAvÉAiÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À-«ZÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöåUÀ¼À ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ £ÉÃgÀ ºÉÆuÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ gÁdQÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀPÀÆÌ ªÀĺÀvÀé vÀgÀÄvÀÛzÉ. C

9

dÆ£ï 2014


zɺÀ°AiÀÄ°è vÁAiÀiÁßqÀ

¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À vÀ£ÀPÀ gÁdåzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀAPÀtvÉÆlÄÖ zÀÄrAiÀÄĪÀ ¤nÖ£À°è zɺÀ° ¤ªÁ¹UÀ¼ÁV, zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÁV £ÀªÉÆäA¢VgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè d£À ¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁ¢ðPÀ ¸ÁéUÀvÀ PÉÆÃgÀÄwÛzÉ. £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è F ¨Áj gÁdåzÀ £Á®ÄÌ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ UËqÀ, C£ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï, ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ ºÁUÀÆ f.JA. ¹zÉÝñÀégÀ CªÀgÀÄ ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÆ ºÀµÀðzÁAiÀÄPÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ.

C©üªÀÄvÀ

10

dÆ£ï 2014


C©üªÀÄvÀ

²æà r.«. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ UËqÀ PÉÃAzÀæ gÉʯÉéà SÁvÉ

²æà C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ SÁvÉ

²æà ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ SÁvÉ

²æà f.JA. ¹zÉÝñÀégÀ £ÁUÀjPÀ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£À SÁvÉ gÁdå ¸ÀaªÀ

11

dÆ£ï 2014


£ÀªÀÄÆägÀÄ- £ÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¢AzÀ ¸ÀA¸ÀzÀgÁV Dj¹ §AzÀ J¯Áè £ÀÆvÀ£À d£À¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ºÁ¢ðPÀ ¸ÁéUÀvÀ

aPÉÆÌÃr ²æà ¥ÀæPÁ±ï ºÀÄPÉÌÃj (PÁAUÉæ¸ï)

¨É¼ÀUÁ« ²æà ¸ÀÄgÉñÀ CAUÀr (©eɦ)

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ²æà ¦.¹. UÀ¢ÝUËqÀgÀ (©eɦ)

«eÁ¥ÀÄgÀ ²æà gÀªÉÄñï fUÀftV (©eɦ)

UÀÄ®âUÀð ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À RUÉð (PÁAUÉæ¸ï)

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²æà ©.«. £ÁAiÀÄPï (PÁAUÉæ¸ï)

©ÃzÀgï ²æà ¨sÀUÀªÀAvÀ RƧ (©eɦ)

PÉÆ¥Àà¼À ²æà PÀgÀr ¸ÀAUÀtÚ (©eɦ)

§¼Áîj (J¸ïn «ÄøÀ®Ä) ²æà ©. ²æÃgÁªÀÄ®Ä (©eɦ)

ºÁªÉÃj ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ GzÁ¹ (©eɦ)

zsÁgÀªÁqÀ ²æà ¥ÀæºÁèzÀ eÉÆò (©eɦ)

GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ ²æà C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉUÀqÉ (©eɦ)

C©üªÀÄvÀ

12

dÆ£ï 2014


zÁªÀtUÉgÉ ²æà f.JA. ¹zÉÝñÀégÀ (©eɦ)

²ªÀªÉÆUÀÎ ²æà ©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà (©eɦ)

zÀQët PÀ£ÀßqÀ ²æà £À½£ïPÀĪÀiÁgï PÀnÃ®Ä (©eɦ)

GqÀĦ-aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÄ. ±ÉÆèsÁ PÀgÀAzÁèeÉ (©eɦ)

avÀæzÀÄUÀð (J¸ï¹ «ÄøÀ®Ä) ²æà ©.J£ï. ZÀAzÀæ¥Àà (PÁAUÉæ¸ï)

vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ²æà ªÀÄÄzÀݺÀ£ÀĪÉÄÃUËqÀ (PÁAUÉæ¸ï)

ªÉÄʸÀÆgÀÄ ²æà ¥ÀævÁ¥À ¹AºÀ (©eɦ)

ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ (J¸ï¹) ²æà Dgï. zsÀÄæªÀ£ÁgÁAiÀÄt (PÁAUÉæ¸ï)

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ²æà r.PÉ. ¸ÀÄgÉñï (PÁAUÉæ¸ï)

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ ²æà ¦.¹. ªÉÆúÀ£ï (©eɦ)

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ²æà C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï (©eɦ)

aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ qÁ. JA. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ (PÁAUÉæ¸ï)

C©üªÀÄvÀ

13

ºÁ¸À£À ²æà JZï.r. zÉêÉÃUËqÀ (eÉrJ¸ï)

ªÀÄAqÀå ²æà ¹.J¸ï. ¥ÀÄlÖgÁdÄ (eÉrJ¸ï)

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ²æà r.«. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ UËqÀ (©eɦ)

PÉÆïÁgÀ ²æà PÉ.JZï.ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà (PÁAUÉæ¸ï) dÆ£ï 2014


¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ §½î

£À£Àß d£Àä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ

¨sÁ

ªÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀĽAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆAqÁUÀ, MAzÉÆAzÀÄ PÀëtªÀÇ £É£À¥ÀÄUÀ¼À C¯É / vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ PÉÆArAiÀÄAvÉ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ°è ªÀÄÆr MAzÀÄ vÀgÀºÀ CªÀtð¤ÃAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ CªÀZÀð¤ÃAiÀÄ gÀ¸À ¸ÁézÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÉÛ. £Á£ÀÄ F ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ°è d£Àä vÀ¼ÉzÀzÀÄÝ d£ÀªÀj wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À, ªÉÆzÀ®£Éà vÁjÃRÄ ¸Á«gÀzÀ MA¨sÉÊ£ÀÆgÀ ªÀÄƪÀvÉÆÛA¨sÀvÀÛ£Éà E¸À«, ¨É¼ÀV£À eÁªÀ £Á®ÄÌ WÀAmÉ 20 ¤ªÀĵÀPÉ; ºÉƼÉãÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀzÀ SÁ¸ÀVà ºÉjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è. DUÀ D D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉAUÀ¸ÀgÀ ªÉÊzÉå qÁ. PÉÆÃQ¯Á gÁªÀħæºÀä£ïgÀªÀgÀÄ ºÉƸÀªÀgÀĵÀzÀ, ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è vÁªÀÅ ºÉjUÉ ªÀiÁrzÀ ²±ÀÄ«UÉ vÁªÉà ºÉ¸Àj¸ÀÄªÉ JAzÀÄ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè ºÉ¸Àj£À ªÉÆzÀ®PÀëgÀ C EAzÀ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CºÀ®å JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀAvÉ. EzÀQÌAvÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉÆA¢®è JAzÀÄ £À£Àß vÁvÀ-CfÓ, £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ, vÁ¬Ä-vÀAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «gÉÆÃzsÀ«®èzÉ M¦àPÉÆAqÀAvÉ. DUÀ £ÀªÀÄä CªÀÄä¤UÉ 14 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÀ »A¢£À gÁwæ, £ÀªÀÄä vÁ¬Ä, CtÚ CwÛUÉAiÀÄgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀæªÁ¹Ã ¹¤ªÀiÁ ªÀÄA¢gÀ (Tent Cinema)zÀ°è “¸ÀA¸ÁgÀ £ËPÉ”JA§ PÀ£ÀßqÀ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉƹ®Ä JqÀ« ªÀÄSÁqÉ ©zÀÄÝ, vÀvïPÀëtªÉà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀAvÉ. £À£ÀUÉ F ¨sÀÆ«ÄV½AiÀÄ®Ä DvÀÄgÀªÉÇ, ©zÀÄÝ ©lÖ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉÇà CAvÀÆ £Á£ÀÄ 8 wAUÀ½UÉ ºÀÄnÖ ©mÉÖ£ÀAvÉ, zÉʪÀ §®¢AzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÃgÉãÀÆ C¥ÁAiÀĪÁUÀ°®èªÀAvÉ. ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄÆ C¯Éèà ºÀÄnÖzÀÄÝ. ºÉêÀiÁªÀw ºÉƼÉ, ¸ÀÄAzÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ®Qëöäà £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄ, PÉÆÃmÉ EAvÀºÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À eÁUÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ ºÉªÉÄä £À£ÀUÉ. £ÀAvÀgÀ, £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ HgÁVzÀÝ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀ¼À¸À, ªÀÄÆrUÉgÉ aPÀÌ ²ªÀ¤, zÉÆqÀØ ²ªÀ¤, CdÓA¥ÀÄgÀ, ©ÃgÀÆgÀÄ, PÀqÀ§ UÀÄ©â, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ »ÃUÉ £À£Àß 18 ªÀgÀĵÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß «zÁå¨sÁå¸À-²±ÀÄ«ºÁgÀ¢AzÀ«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «eÁÕ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ, ªÀÄgÀ¼À°è CPÀëgÀ §gÉzÀÄ ¥É£Àß°è ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ, ¸ÀzÁ UÀAqÀÄ-ºÉtÄÚ ¨ÉÃzsÀ«®èzÉ ¸ÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è £É®¢AzÀ-ªÀÄ£É, ¨ÉAZÀÄ PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÁoÀ PÀ°vÀÄ ¥Á¸ÁzÉ. DUÀ EzÀÝ ¸ËPÀAiÀÄð aPÀÌ aPÀÌ ºÉAa£À ªÀÄ£É, ªÀÄtÂÚ£À £É®, PÉgɤÃgÀÄ, £É®¨Á«, PÀmÉÖ ¨Á«, PÀ¯Áåt PÉƼÀ, gÁmÉ ¨Á«, ¸ËzÉ, ªÀiÁ«£À vÉÆÃ¥ÀÄ, vÉÆÃl, ºÉÆ®-UÀzÉÝ, PÁqÀÄ-ªÉÄÃqÀÄ J¯Áè ªÀAiÀĹìUÀ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀUÀ½AzÀ NqÁr ¨É¼ÉzÉ. JAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®Æè £À£Àß vÀAzÉ

C©üªÀÄvÀ

vÁ¬Ä, £À£ÀßfÓ (£ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÁ¬Ä) ¸ÀéZÀÒvÉ, PÀlÄÖ¤lÄÖ, ²¸ÀÄÛ, £À£Àß £ÁqÀÄ, £ÀqÉ £ÀÄr, £ÀªÀÄä zÉñÀ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ JA§ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ §ºÀ¼À ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ªÀÄtÂzÀÄ ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt, C®èzÉà ¸ÁévÀAvÀæ¥ÀƪÀðzÀ°è ºÀÄnÖzÀ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ zÉñÀ, £ÁqÀÄ, PÀÄlÄA§ JA§ÄzÀPÉÌ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹ £ÀªÀÄä fêÀ£À vÀ£ÀßzÉà DzÀ MAzÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ fêÀ£ÀªÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀÄ F¸À¨ÉÃPÀÄEzÀÄÝ d¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ zÀÈqsÁ©ü¯ÁµÉ¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. £À£Àß vÀAzÉ, ¥ÉæöʪÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÁV PÉÆ£ÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀgÀĵÀ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÁV ¤ªÀÈwÛ (ºÁ¸À£ÀzÀ°è) ºÉÆA¢zÀgÀÄ. DV£À PÁ®zÀ°è ±Á¯Á ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÉAzÀgÉ §qÀ ¨ÁæºÀät ªÉÄõÀÄÖç JAzÀÄ ºÀuÉUÉ ¥ÀnÖ CAn¹ ©nÖvÀÄÛ. DzÀgÉ «zÁåªÀAvÀgÉA§ UËgÀªÀ ºÉZÁÑVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ 1962-65gÀ°è «²µÀ× G¥ÁzsÁåAiÀÄgÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û zÉÆgÀQvÀÄÛ ! £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §°µÀ×gÁVzÀÝgÀÄ. ªÉÄgÁxÀ£ï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ªÉÆzÀ°UÀgÁVzÀÝgÀÄ. AiÉÆÃUÀ, ªÁåAiÀiÁªÀÄ ¢£À¤vÀå-¨É¼ÀUÉÎ 4 WÀAmɬÄAzÀ 6 WÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½zÉ J£ÀÄߪÀªÀgÉUÀÆ ¤gÀAvÀgÀªÁV C¨sÁå¸À £ÀqÉ¢vÀÄÛ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ ªÁgÀuÁ¹UÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ¢£À ¯ÉÆúÀ¥ÀxÀUÁ«Ä¤AiÀÄ°è 3£Éà zÀeÉð ¨ÉÆÃVAiÀÄ°è D¸À£À-AiÉÆÃUÀ ªÀiÁr d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܧÞUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. 65 D¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÀAqÀjèÁ¬ÄAiÀĪÀjUÀÆ AiÉÆÃUÀ ºÉýPÉÆnÖzÀÝgÀÄ. (1987£Éà E¸À«AiÀÄ°è) ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÉêÁzÀ¼À ²PÀëPÀgÁV gÁdåzÀ JgÀqÀÄ dA§Æ ¸ÀªÁjUÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ. ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ GvÀÛªÀÄ «²µÀ× G¥ÁzsÁåAiÀÄgÉA§ gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ. £À£Àß vÀAzÉ vÀ£ÀߣÀÄ vÁ£ÀÄ “C¸Ààø±À唣ÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÁgÀt CªÀgÀÄ ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà CªÀgÀ vÀAzÉ zÉʪÁ¢üãÀªÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ°®èªÉAzÀÄ. £À£Àß CfÓ D ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è “PÉA¥ÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ªÀÄr ºÉAUÀ¸ÁV” ¸ÀéAvÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ªÉÄt¹£À ¥ÀÄr, PÁ¦ü ¥ÀÄr, J¯Áè PÀpt PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÁQzÀgÀÄ. CfÓ £Án ªÉÊzÉåAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¨Á¨Á §ÄqÀ£ïVjAiÀÄ §ÄqÀzÀ £ÁgÀÄ ¨ÉÃgÀÄ, VqÀ ªÀÄÆ°PÉ ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ ««zsÀ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ Hj£À d£ÀjUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ, £À£ÀUÀÆ ºÁqÀÄ ºÀ¸É gÀAUÉÆð ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áj¹ UÀÄr¹ ZÉÆPÀÌlªÁVqÀĪÀÅzÀÄ, PÉgÉUÉ ºÉÆÃV eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÁvÉæ, §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÀÅzÀÄ J¯Áè PÀ°¹PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ C¸ÀºÀå¥ÀlÄÖPÉƼÀîzÉ PÉ®¸À

14

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ PÀ°vÀzÀÄÝ. CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ¹ÃgÉ CfÓ JAzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©½¹ÃgÉ CfÓAiÉÄAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. £Á£Éà »jAiÀĪÀ¼ÀÄ. CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ ªÀAiÀĹì£À°è ªÀiÁvÀæ »jAiÀĪÀ¼ÁV©nÖzÉÝãÉ. £À£Àß vÁ¬ÄUÀÆ £À£ÀUÀÆ PÉêÀ® 14-141/2 ªÀgÀĵÀUÀ¼À ªÀåvÁå¸À. £Á£ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀAvÉ ¨É¼ÉzɪÀÅ. vÁ¬Ä-ªÀÄUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV ¸ÉßûvÉAiÀÄgÁV ¨É¼ÉzɪÀÅ. £À£Àß vÁ¬Ä GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àj¸ÀgÀPÀÆÌ ºÉÆAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸Àé¨sÁªÀ. C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ°è ¨É¼ÉzÀ CªÀgÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀºÀ£É ¸ÀªÀÄzsÁ£À¢A¢gÀÄwzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ fêÀ£ÀzÀ PÀµÀÖUÀ½UÉ ¨ÉøÀj¹ ¨Á½zÀªÀgÀ®è, Dl-¥ÁoÀ, NmÁl, £ÁlPÀ J®èzÀgÀ®Æè ªÀÄÄAzÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À°è zsÉÊAiÀÄðªÁV K£ÀÆ vÀAiÀiÁj E®èzÉAiÉÄÃ, ºÁqÀÄ ºÀ¸É ¨sÁµÀt J®èªÀÅzÀPÀÆÌ M¦àPÉƼÀÄîwÛzÀÝ CªÀgÀÄ D PÁ®zÀ ¯ÉÆÃAiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj 8£Éà vÀgÀUÀwªÀgÉUÉ N¢zÀÝgÀÄ. PÁgÀuÁAvÀgÀ¢AzÀ J¯ï.J¸ï. ¨ÉÆÃqïð ¥ÀjÃPÉë PÉÆqÀ¯ÁUÀ°®è. CªÀgÀ PÁ®zÀ°è C£ÉÃPÀ «Ä±À£ï ¸ÀÆÌ¯ï ªÉÄÃqÀAUÀ¼ÀÄ, ©ænµÀgïUÀ¼ÁzÀ PÁgÀt EAVèµï PÀ°vÀÄ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßV ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÉßúÀªÀ£ÀÄß. CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà, r.f.J¸ï. ¸Àħâ gÁªï, r.E.M. DV PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ ¹jPÀAoÀ«zÀÝ PÁgÀt ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, eÁ£À¥ÀzÀ zÉêÀgÀ £ÁªÀÄ, GgÀÄluÉ, ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀAzÀ¥ÀzÀå, UÀªÀÄPÀ, ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, ¨sÁªÀVÃvÉ J®èzÀgÀ®Æè ¸À°Ã¸ÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁr£À »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è zsÀÄæªÀ, ¥ÀæºÁèzÀ, ZÀAzÀæºÁ¸À £ÁgÀzÀ, CdÄð£À-§§ÄæªÁºÀ£À, PÀ¥Àl¸À£Á幸ÀĨsÀzÉæAiÀÄgÀ ªÁvÁð¯Á¥À J®èªÀ£ÀÆß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉAiÉÄà ºÁr ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ C¥ÀƪÀðªÁzÀ eÁÕ¥ÀPÀ±ÀQÛ EvÀÄÛ. 81£Éà ªÀAiÀĹì£À°è qÉ°èAiÀÄ°è zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ N¢£À ºÀÄZÀÄÑ §ºÀ¼À. ¢£À¥ÀwæPÉ PÉƼÀî®Æ ºÀt«®èzÀ PÁ®. DzÀgÉ gÉʯÉéà ¸ÉÖñÀ£ï, §¸ï ¸ÁÖöåAqïUÀ½UÉ ¢£ÀªÀÇ ¸ÀAeÉ ºÉÆÃV ¢£À¥ÀwæPÉ, EAVèµï, PÀ£ÀßqÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ «Ã¯ïì JA§ gÉʯÉéà ¸ÉÖñÀ£ï §ÄPï PÁgï£À°è N¢ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DlUÀ¼À°è ¥sÀÄmï¨Á¯ï vÀÄA¨Á EµÀÖ. µÉÃPïì¦AiÀÄgï, §£Áðqï µÁ, ªÀqïìðªÀvïð E°AiÉÄÃmï, JZï.f. ªÉ¯ïì, µÉ¯ÉÆðPÉÆêÀiïì, gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ¨sÁUÀªÀvÀ, ¥ÀÄgÁt, ªÉÃzÀUÀ¼À dÆ£ï 2014


§UÉÎ §ºÀ¼À w½¢zÀÝgÀÄ. ±ÀAPÀgÀgÁZÁAiÀÄðgÀ PÀlÄÖ¤mÁÖzÀ »A¨Á®PÀgÀÄ. JµÉÆÖà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ KPÀ®ªÀå£ÀAvÉ PÀ°vÀgÀÄ. EAVèµï ¦ü¯ïìöä JAzÀgÉ §ºÀ¼À EµÀÖ. CªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÁzÀ, xÀ¼ÀQ£À ªÉAPÀtÚAiÀÄå, vÀ.gÁ.¸ÀÄ., r.«.f., ¥ÀÄ.w.£À., UÉÆÃ.gÀÄ.gÀÄ. gÁªÀĸÁéªÀÄAiÀÄåAUÁgÀÄ, J¸ï.«. gÀAUÀtÚ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ¥ÀAeÉ ªÀÄAUÉñÀgÁAiÀÄgÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ, ªÀiÁ¹Û, ¨ÉÃAzÉæ, wãÀA²æÃ, ©.JA.²æÃ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ ªÀÄAvÀæzÀAvÉ ¢£À¤vÀå «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÉÄ CµÉÖà ²¹Û£À G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀÆUÉÆüÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÆ¥Àl ºÀgÀrPÉÆAqÀÄ PÁ¹®èzÉAiÉÄà gÉÊ®Ä, dºÀdÄ, ªÁAiÀÄÄAiÀiÁ£À ºÀvÀÛzÉAiÉÄÃ, gÀÆ¥Á¬Ä, ¥ËAqï, qÁ®gï, AiÀÄÄgÉÆÃ, AiÉÄ£ï, ¥sÁæAPïì, ¢Ã£Ágï, gÀÄ¥ÀAiÀÄå JAzÀÄ ¨ÉgÀ½¤AzÀ D D ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è UÀÄgÀÄw¹ ºÀtzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ ¸ÀÄwÛ¹©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß vÀAzÉ 1988, 8£Éà ªÀiÁZïð zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ. §qÀvÀ£ÀPÀÆÌ-«ªÉÃZÀ£É, «zÁå¨sÁå¸À, §Ä¢ÞªÀAwPÉ, eÁtvÀ£À,

ZÉÆÃgÀ£À ªÀiÁrzÉAiÀiÁ ! ºÉà gÀWÀÄ£ÀAzÀ£Á!

§AiÀĹzÀÄÝ MAzÀÄ, DzÀzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄqÀ¢ §AzÀgÉ ªÀÄ£É DUÀĪÀÅzÀÄ §AUÁgÀ «¢ü«¯Á¸À, D¬ÄvÀ¥Áà §jAiÀÄPÀ¨ÉÆÃð£ÀÄß !

JAxÁ °Ã¯ÉAiÉÆà ¤£ÀßzÀÄ °Ã¯ÁªÀ®è¨sÀ UÀÄ©â ªÉÄÃ¯É §æºÁä¸ÀÛç ºÀÆr, ªÀiÁAiÀiÁAUÀ£ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁAiÀĪÁzÉAiÀiÁ ®Qëöä¥Àw ! ¸ÁxÀðPÀªÁ¬ÄvÉ£Àßd£ÀĪÀÄ, ¤Ã PÉÆlÄÖqÀÄUÉÆgɬÄAzÀ PÀ£À¹£À°èAiÀÄÆ Jt¹gÀ°®è, F ¤£Àß °Ã¯ÉAiÀÄ ¥Àj ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ! d£Àä ¤ÃrzÀd£ÀPÀ ¤Ã£ÁzÀgÀÆ, PÀAzÀ£À ªÉÄÃ¯É ZÉÆÃgÀ£ÉA§ ¥ÀzÀ«¬ÄlÄÖD£ÀAzÀ¥ÀmÉÖAiÀiÁd£ÁzsÀð£Á ! ¤ÃAiÉÄ£Àßd£ÀPÀ£ÉAzÀ ªÉÄïÉ, ¤Ã£ÀÆ ZÉÆÃgÀ£ÀAvÁUÀ°®èªÉà £ÀAzÀ¯Á® ! J£ÀߣÀÄgÁeÁ«PÀæªÀÄ£ÉAzÀjvÉAiÀiÁ, «ÃgÀ¨ÁºÀÄ ! ¸ÀwAiÀÄÄUÀªÀ®è«zÀÄ, ¸ÀvÀå ºÉüÀ®Ä ±À£ÉñÀégÀ §gÀ®Ä J£Àß ªÀÄ£ÀzÀzÀÄUÀÄqÀ«zÀÄ, PÀgÀÄuɬĮèªÉà ¤£ÀUÉ UÉÆÃPÀįÉñÀégÁ ! ZÉÆÃgÀ£ÉA§ F ¥ÀzÀ«VAvÀJ£Àß ²gÀªÀ vÀÄAqÀj¸À ¨ÁgÀ¢vÉÛÃwgÀĪÀįÁ¢üñÀ ! J®Ä©®èzÁzÉúÀ, ªÀÄAiÀiÁðzɬĮèzÁ ªÀÄ£À, EzÀÝgɵÀÄÖ ¸ÀvÀÛgɵÀÄÖ ªÀiÁAiÀÄzÀ F PÀÈvÀå¢AzÀ ¤£Àß ªÀÄ£À vÀA¥Á¬ÄvÉà ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀiÁ ! ¤£ÀßPÀAzÀ¤UÉ CªÀºÉüÀ£ÀªÁzÀgÉ, ¤£Àß ªÀÄ£À ºÀUÀÄgÁUÀĪÀÅzÁzÀgÉà ²gÀ ¨ÁV M¦à¸ÀĪÉ, F £À£ÀßzÉúÀªÀ M¦à¹PÉÆà ¥ÀzsÁäªÀw ¥Àw ! ¤Ã PÉÆlÖ §¼ÀĪÀ½¬ÄAzÀ J£ÀßfêÀ£ÀzÀ C½ªÀÅ-G½ªÀÅ ¤AvÀ ¤ÃgÁVzÉ, ªÀ¸ÀÄzÉêÀ ¸ÀÄvÀ ! J£Àß §zÀÄQ£Á¼ÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁgÉ, ²gÀªÉwÛ £ÉqÉAiÀįÁgÉ, £ÉÆÃqÉÆà PÀtμÀ°è PÀtÂÚlÄÖ £ÉÆÃqÀ¯ÁgÉ, JAxÁ §AiÀĸÀzÀ ¨sÁUÀåPÉÆmÉÖAiÀiÁ £ÁgÁAiÀÄuÁ ! ¸ÀvÀå w½AiÀÄĪÀÅzÉAvÀÄ, F PÀ°UÁ®zÀ°è, ªÀiÁqÀzÁvÀ¦àUÉ ²PÉë ¤ÃrzÉAiÀiÁ ¯ÉÆÃPÀ¥Á®PÀ ! ¸ÀwñÀ §¸ÀªÁgÁzsÀå

PÀAqÀÄ ©ÃgÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄAzÀºÁ¸ÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ CAiÉÆåà PÁgÀĪÀ¼ÀÄ FUÀ §j ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ! EgÀĪÀÅzÀªÀ¼À §½ £ÀAiÀÄ-«£ÀAiÀÄ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ DzÀgÉPÀAqÀzÀÄÝGUÀæ £ÀgÀ¹AºÀ£À ªÀÄÆwð ! Ej¸ÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄa¨sÀÆðvÀªÁV ªÀiÁr©lÖ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄw¥ÉàAiÀÄUÀÆqÀÄ ! ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ CªÀ½AzÀ gÀÄagÀÄa w¤¸ÀÄ zÉÆgɬÄvÀÄ PÉêÀ® CªÀ¼À gÀÄazÀ¨ÁðgÀÄ! £ÉªÀÄä¢ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÁAiÀÄÛAzÉUÀ½UÉ PÉÊPÉÆlÄÖ vÉÆÃjzÀ¼ÀÄ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄzÀzÁj ! Jt¹zÉÝ ºÉgÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄ ºÉgÀzÉAiÉÄà vÀAzÀ¼ÀÄ zÀvÀÄÛ ¥ÀÄvÀæ£À£ÀÄ! J°èAzÀ §AzÉ ªÀĺÁªÀiÁ¬ÄJAzÉ D¬ÄvÁUÀ¯É £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀªÉÆÃPÀë ! £Á£ÉÆAzÀÄ §UÉzÀÄ ªÀÄzÀĪÁAiÀÄÄzÀÄzÀÄ ¤d PÁ¬ÄÝvÀÄÛ £À£ÀUÉÆAzÀÄ «¢ü°TvÀ, ¸Àd ! qÁ. f.r. eÉÆò

C©üªÀÄvÀ

eÁÕ£Ádð£É, ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå JAzÀÆ WÀµÀðuÉ E®èzÉ, UÁA¢üêÁ¢UÀ¼ÁV ZÀgÀPÀzÀ°è £ÀÆ®Ä £ÀÆvÀÄ SÁ¢ zsÀj¹ C£ÁåAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÉ £À£ÀߣÀÄß ¸ÁQ ¸À®» EAzÀÄ £Á£ÀÄ F ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ®Ä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀgÁzÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ. ªÁUÀxÁð«ªÀ” ¸ÀA¥ÀæPÁÛ ªÁUÀxÀð ¥Àæw ¥ÀvÀÛAiÉÄà dUÀvÀB ¦vÀPË MAzÉà ¥ÁªÀðwà ¥ÀgÀªÉÄñÀégË JA§AvÉ £À£Àß ¨sÁUÀå zÉêÀvÉAiÀÄgÀ FV£À PÁ®zÀ°è K£É¯Áè ¸ËPÀAiÀÄð«zÀÝgÀÆ, JµÉÆÖà PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁUÀĪÀÅ¢®è; ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀAvÀÈ¦Û E®è ; ¨sÀAiÀÄ DvÀAPÀ, aAvÉ, ±ÀAPÉUÀ½AzÀ ±ÉÆövÀgÁV ¨Á¼ÀÄwÛgÀĪÀ £ÁªÀÅ F ¢ªÀ¸À PÀ¼É¬ÄvÀ¯Áè ¸ÀzsÀå JAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁw®èzÀ, ±À§Ý«®èzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ JzÀÄjUÉ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀ «µÀAiÀÄ ZÀað¹ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄj¬Ä®èzÉ EAzÀÄ §zÀÄPÉÆÃt, £Á¼É AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ K£ÀÄ PÉÆmÉÖªÀÅ, PÉÆqÀĪɪÀÅ JA§ AiÉÆÃZÀ£É. ±ÉõÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄtÂ

15

dÆ£ï 2014


PÁ®ªÉA§ÄzÀÄ E®è : ¸Á»vÀå ªÉÊ«zsÀåzÀ°è ªÀÄÆr §AzÀ aAvÀ£É

®ªÉA§ÄzÀÄ E®è. ¨sÀÆvÀ, ªÀvÀðªÀiÁ£À, ¨sÀ«µÀåªÉA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÁV SÁåvÀ gÀAUÀPÀ«Äð, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ PÁgÀåzÀ²ðAiÀÄÆ DVzÀÝ qÁ. ¨Á® UÀÄgÀĪÀÄÆwð CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉÄà 25gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ DAiÉÆÃf¹zÀ ‘¸Á»vÀå ªÉÊ«zsÀå’zÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D¢£À ¯ÉÃRQ qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt CªÀgÀÄ ªÀÄAr¹zÀ vÀªÀÄä gÀZÀ£É ‘ªÀiÁ¢æAiÀÄ C¼À®Ä’ QgÀÄ£ÁlPÀPÉÌ »ÃUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ. ¥ÀÄgÁtzÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ DzÀgÀÆ ªÀÄ»¼É FUÀ JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹ ¹ÛçêÁ¢ £É¯ÉAiÀÄ°è gÀa¹zÀÝgÉ E£ÀÆß GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr §gÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ C¤¹PÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀSÁgÁªÀÄ G¥ÀÆàgÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ FV£À ¹ÜwUÀwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. £ÁUÀ§£ÀUÀ¼ÀÄ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉUÉ CªÀgÀÄ «µÁ¢¹zÀgÀÄ. ªÀgÀPÀ« ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑ «zÁåyðzɸÉAiÀÄ°è ºÀgÀ¹ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃrzÀ£ÀÄß »jAiÀÄgÁzÀ ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ CªÀgÀÄ ¸Àäj¹PÉÆAqÀgÀÄ. qÁ. ¨Á® UÀÄgÀĪÀÄÆwð, ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ, PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ, ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á ¹. ªÀÄoÀzÀ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä EwÛÃZÉV£À PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. qÁ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀgÀÄ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. C qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï

C©üªÀÄvÀ

16

dÆ£ï 2014


gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥ÀÄ ¥À¸Àj¹zÀÝ PÀĸÀĪÀÄ

PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£ÀAvÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ E®è. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ FZÉUÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F ºÀt M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ DUÀ°zÉ JA§ «±Áé¸À¢AzÀ zÉÃtÂUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ²æà £ÁAiÀÄPï ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀÄjvÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ PÀĸÀĪÀÄ’zÀ F PÀ¼ÀPÀ½ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£É ªÀiÁvÀæªÀ®è PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÉ. ¯ÉÃRPÀ ºÉ©æ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ®ågÀ ‘£ÀªÀgÀ¸À’ ºÁUÀÆ ‘gÀ¥sÀÄÛ’ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÉ. gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä, UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ, QæÃqÉ, bÀzÀäªÉõÀ ¸ÀàzsÉð, ¦Pï¤Pï, ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÆl »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹ D ¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß fêÀAvÀªÁV EqÀĪÀ°è ‘PÀ£ÀßqÀ PÀĸÀĪÀÄzÀ’ ¥ÁvÀæ«zÉ. UÀtå PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ ¢.JZï.ªÉÊ. ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸Ázï, ¢.JA.PÉ. zsÀªÀÄðgÁeï, ¢.AiÀÄÄ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÁªï CªÀgÀ ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ f.PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ, ®°vÁ ±ÉÃRgï, qÁ. £ÁUÀgÁd «. PÁªÀÄvï CªÀgÀ ¸ÀQæAiÀÄvÉ FUÀ MAzÀÄ £É£À¥ÀÄ. ªÉÄà 18gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ, PÉÆñÁ¢üPÁj qÁ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, ²æêÀÄw JZï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Éå ²æêÀÄw D±Á ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï CªÀgÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ PÀĸÀĪÀÄ’¢AzÀ zÉÃtÂUÉ ¹éÃPÀj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß FV£À CzsÀåPÀë ¦.«. £ÁAiÀÄPï ¸Àäj¹PÉÆAqÀgÀÄ. ‘PÀ£ÀßqÀ PÀĸÀĪÀÄzÀ’ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁeÉñï gÁªï, PÉÆñÁ¢üPÁj ²æà ªÉÃzÀªÁå¸À £ÁAiÀÄPï, ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á gÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. C qÁ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï

ªÀÄÆ

gÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ »AzÉ zɺÀ°AiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ«ºÁgÀzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÉÇAzÀÄ ªÀiË£ÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥ÀÄ ¥À¸Àj¹vÀÄÛ. ºÀ®ªÀÅ CxÀð¥ÀÆtð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁdzsÁ¤AiÀÄ D ¨sÁUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ PÀĸÀĪÀÄ’ JA§ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹vÀÄÛ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzÀgÀ CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ »jAiÀÄgÁzÀ ¦.«. £ÁAiÀÄPï CªÀgÀÄ FZÉUÉ ‘PÀ£ÀßqÀ PÀĸÀĪÀÄzÀ’ ªÀw¬ÄAzÀ gÀÆ. 23,000/-ªÀ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ¤ÃrzÀgÀÄ. E¢ÃUÀ F ¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå

¸ÉßúÁ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃrøï C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï£À £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw

ªÉÄÃ

21, 2014gÀAzÀÄ 2014-16 £Éà ¸Á°UÁV ¸ÉßúÁ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃrøï C¸ÉÆù AiÉÄõÀ£ï£À £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ Dj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzsÀåPÉë : ²æêÀÄw gÁzsÁ PËd®V, G¥ÁzsÀåPÉë : ²æêÀÄw D±Á ±ÁåªÀiï¸ÀÄAzÀgï, ReÁAa : ²æêÀÄw dAiÀÄ DZÁAiÀÄð, PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²ÃªÀÄw ¢Ã£ÁeÁAiÀiïì, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÁ UÀÄqÉØÃUËqÀ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁV : ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÀæ gÁªï, gÀAUÀªÀÄt gÁªï, ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd ªÀiÁzsÀªÀ, ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj PÀ®Æègï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ ªÀÄ®å CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ½wÛgÀĪÀ ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw AiÀıÉÆÃzsÀ §AmÁé¼ï CªÀgÀ£ÀÄß DzÀgÀ¢AzÀ UËgÀ«¹ ©Ã¼ÉÆÌqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw AiÀıÉÆÃzsÀ §AmÁé¼ï CªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlªÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. C ¢Ã£Á eÁAiÀiïì

PÉ.Dgï. £ÁUÀgÁd £É£À¦£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¤¢üUÉ zÉÃtÂUÉ

»

gÁzsÁ PËd®V

C©üªÀÄvÀ

D±Á ±ÁåªÀiï¸ÀÄAzÀgï

¢Ã£ÁeÁAiÀiïì

dAiÀÄ DZÁAiÀÄð

17

ºÉêÀÄ®vÁ J¸ï.¹.

jAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ qÁ. ±ÀgÀvï J¸ï. dªÀ½AiÀĪÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¢. PÉ. Dgï. £ÁUÀgÁd ¸ÁägÀPÀ «zsÁåy𠤢üUÉ 25000 gÀÆ UÀ¼À zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃmïð£À°è ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVAiÀiÁVzïÝ £ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÈwÛAiÀÄ°èAiÀÄÆ C¥ÁgÀªÁzÀ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß UÀ½¹ J®ègÀ ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁVzÀÄÝ JAzÀÄ qÁ. dªÀ½AiÀĪÀgÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Àäj¹zÁÝgÉ. C dÆ£ï 2014


ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß

C

zÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®

zÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ ¤zÉÝAiÀÄ PÀ£À¸ÁVgÀ°®è. ºÉƸÀ d£ÀĪÀÄzÀ°è ºÉƸÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ ªÀiÁvÁVvÀÄÛ. ºÉƸÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ°è ºÉƸÀ «¢üAiÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ CzÁVvÀÄÛ. ºÀ®ªÀÅ UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀnÖzÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß, K½UÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÁtĪÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ GvÁìºÀzÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄìUÀ½zÀݪÀÅ. EqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉeÉÓUÀ¼À PÀÄjvÀÄ JZÀÑgÀzÀ Cj«vÀÄÛ. PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ. dvÉ PÀ¼ÀazÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ. dvÉ PÀÆrzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ. £ÀqÉzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄUÀÎj¹zÀAvÉAiÉÄà ºÉƸÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß Kj, ºÉƸÀ ªÉÄÊ®ÄUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß zÁn, K¼ÀĩüÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÁUÀ J®ègÀÆ MAzÉÃ. J®ègÀ PÀtÄÚUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÀ£À¹vÀÄÛ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ G¹gÀÄ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ ¥ÀæeÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåjAzÀ »rzÀÄ ¸À±ÀPÀÛgÀ ªÀgÉUÉ J®èjUÀÆ EgÀĪÀ CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° C¸ÀÛç ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄvÀ. ¸ÀÄ¢ÃWÀð AiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ CzɵÉÆÖà fêÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¤UÉƽ¹ ¥ÀqÉzÀ

C¢üPÁgÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀzÀ £ÀqÀĪÉ, «±ÀézÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï zÉñÀzÀ C¢üPÁgÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀPÀÛ¥ÁvÀ«®èzÉ, d£ÀgÀÄ ¤ÃrzÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÆÃfUÀªÉÃ. DqÀ½vÀgÀÆqsÀgÀÄ C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄvÀì¢ÞUÀ¼ÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹ zÉñÀzÀ J®ègÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸À®Ä PÀlÄÖªÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ £À£À¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ PÁ®zÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀiÁVzÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ ¥ÀæeÁvÀAvÀæzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ C¢üPÁgÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¹ÜgÀªÀ®è JA§ Cj«£ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¨ÉÃgÀÆjgÀĪÀ ¥ÀæeÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄgÀÄV£À zÉÆåÃvÀPÀªÉà DVzÉ.

¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ r.


d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆl¢AzÀ gÁªÀÄ £ÀªÀ«Ä

d

£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÀÅ d£ÀPÀ¥ÀÄjAiÀÄ ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄðªÀÄA¢gÀzÀ°è ‘gÁªÀÄ £ÀªÀ«Ä’AiÀÄ ¥ÀÆeÁ PÉÊAPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß K¦æ¯ï 27gÀAzÀÄ £ÀqɹvÀÄ. PÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà UÀAUÁzsÀgï CªÀgÀÄ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ DºÁé¤vÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÁÛ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ GzÁgÀ ªÀÄ£À¢AzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀ J®èjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ. d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¨sÀd£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÀÆlzÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¥ÀÆeÉAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. J¯Áè DºÁé¤vÀgÀÄ ¥ÀÆeÉAiÀÄ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ wÃxÀð¥Àæ¸ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ²æÃgÁªÀÄ£À PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ. C ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ

PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄUÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ«£ÀPÀĽ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ Dmïð UÁå®j PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌV ¹zÀÞ«zÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹j. ¥sÉÆãï : 8860848585 011-26109615 011-65643615

£ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV SÁåvÀ §gÀºÀUÁgÀ qÁ. dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ«£ÀPÀĽ CªÀgÀÄ £ÁªÀiÁAQvÀUÉÆArzÁÝgÉ. C

Saujanya Printing Press

A house of quality printing

gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÉƧâgÀ §ºÀĪÀtðzÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ¸Ëd£Àå ¦æAnAUï ªÀÄvÀÄÛ JZï.¦. UÁæ¦üPï ¦æAlgïì E°è J¯Áè §UÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÆæ¸É¹AUï, ¥ÉèÃmï ªÉÄÃQAUï, ¦æAnAUï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊArAUï PÉ®¸ÀUÀ½UÁV zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀA¥ÀQð¹ C-95, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi – 110 020 E-mail: saujanyapp2010@gmail.com / hpgp2006@gmail.com Phone: 011-40520770 Mobile:9811104398,,9811604398 C©üªÀÄvÀ

19

dÆ£ï 2014


Delhi Karnataka Sangha Abhimatha Monthly, June - 2014, Vol. No.24, Issue No.9, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-1/4016/13-15 Printout Date : June 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-20

²ªÀ£ÁAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀ ¤zÉñÀð£ÀzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ ‘¢£ÀPÀgÀ’ vÀAqÀ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ gÀAUÀ gÀÆ¥ÀPÀ ‘ªÀZÀ£Á£ÀĨsÁªÀ’ C¥ÁgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹vÀÄ.

Editor: Balakrishna Naik D., Printed & Published by C.M. Nagaraja, General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R) Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and Printed at Saujanya Printing Press C-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 40520770

June 2014  

http://delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2014/june-2014.pdf