Page 6

ºÀjzÀÄ §AzÀ UÁ£À¸ÀÄzsÉ

¸ÀAWÀzÀ°è ¨Á®ZÀAzÀæ £ÁPÉÆÃqÀ, C¦ðvÁ eÉÆö ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀĸÉãÀ ¨sÀdAwæ UÁAiÀÄ£À

»

jAiÀÄ »AzÀĸÁÛ¤ UÁAiÀÄPÀ ¨Á®ZÀAzÀæ £ÁPÉÆÃqÀ, UÁAiÀÄQ C¦ðvÁ eÉÆö ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ¯Á«zÀ ©üêÀĸÉãÀ ¨sÀdAwæAiÀĪÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 14.07.2019gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è C¥ÀƪÀðªÁzÀ ‘¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ’ dgÀVvÀÄ. ‘UÁé°AiÀÄgï-QgÁt’ »AzÀĸÁÛ¤ UÁAiÀÄ£À ±ÉÊ°UÉ ºÉ¸ÀgÁzÀ ¨Á®ZÀAzÀæ £ÁPÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ‘UÁ£À UÀAzsÀªÀð’ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ UËgÀªÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ ¹jPÀAoÀ¢AzÀ ªÀÄÆr §AzÀ UÁAiÀÄ£À zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ C¥ÁgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁ¬ÄvÀÄ. UÁAiÀÄQ C¦ðvÁ eÉÆöAiÀĪÀgÀÄ ¨Á®ZÀAzÀæ £ÁPÉÆÃqÀ CªÀgÀ ²µÉåAiÀiÁVzÀÄÝ

C©üªÀÄvÀ

PÀ¯Á«zÀ ¨Á®ZÀAzÀæ £ÁPÉÆÃqï

6

DUÀ¸ïÖ 2019

Profile for Delhi karnataka sangha dks

Abhimatha august 2019  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2019/abhimatha-august-2019.pdf

Abhimatha august 2019  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2019/abhimatha-august-2019.pdf

Advertisement