Page 23

PÀ¯Á«zÀ ©üêÀĸÉÃ£ï ¨sÀdAwæ CªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14.07.2019gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀ ¸À£Áä£Àå ¥ÀæºÁèzï eÉÆö CªÀgÀÄ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.

gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÉƧâgÀ §ºÀĪÀtðzÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ¸Ëd£Àå ¦æAnAUï ªÀÄvÀÄÛ JZï.¦. UÁæ¦üPï ¦æAlgïì E°è J¯Áè §UÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÆæ¸É¹AUï, ¥ÉèÃmï ªÉÄÃQAUï, ¦æAnAUï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊArAUï PÉ®¸ÀUÀ½UÁV zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀA¥ÀQð¹

C©üªÀÄvÀ

Saujanya Printing Press

A house of quality printing

Office : C-95, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi – 110 020 Phone: 011-40520770 Mobile:

9811104398, 9811604398

E-mail: saujanyapp2010@gmail.com / hpgp2006@gmail.com

23 DUÀ¸ïÖ 2019

Profile for Delhi karnataka sangha dks

Abhimatha august 2019  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2019/abhimatha-august-2019.pdf

Abhimatha august 2019  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2019/abhimatha-august-2019.pdf

Advertisement