Page 12

PÁgÀAvÀgÀ ‘C½zÀ ªÉÄïɒ DAUÀè C£ÀĪÁzÀ ©qÀÄUÀqÉ

qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉ, ¥ÉÆæ. ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄÄvÁ°Pï, PÉ.JA. eÁ£ÀQ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ. JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï

²

ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ “C½zÀ ªÉÄïɔ PÁzÀA§jAiÀÄ EAVèõï C£ÀĪÁzÀ “©AiÀiÁAqï ¯ÉÊ¥sï” ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ¸ÁPÀëöåavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ dįÉÊ 27gÀAzÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ PÉ.JA. eÁ£ÀQ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÈwAiÀÄ C£ÀĪÁzÀPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄÄvÁ°Pï CªÀgÀÄ PÀÈw ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀgÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÉ ¨ÁµÁAvÀgÀªÁUÀÄwÛ®è JA§ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÉÆæ. JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï CªÀgÀÄ “PÁgÀAvÀgÀ J¯Áè PÀÈwUÀ¼ÀÄ J¯Áè PÁ®PÀÆÌ ¸À®ÄèªÀ agÀAfë PÀÈwUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀÈd£ÁvÀÌPÀ §gÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀAvÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀj JA§ C¤¹PÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÁgÀAvÀgÀ

C©üªÀÄvÀ

ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr zÀ°vÀ ¸Á»vÀåzÀ §Ä£Á¢AiÀiÁzÀgÉ, ¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä£À ¸ÀªÀiÁ¢ü ªÀÄ»¼Á ¸Á»vÀåPÉÌ ªÀÄÆ®. ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄgÀ½ ªÀÄtÂÚUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¦Ã½UÉAiÀÄ PÀvÉ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉ DzsÀĤPÀ ²PÀët M½vÀ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ºÁUÉ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «WÀl£É ºÉÆAzÀÄwÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ £ÀAvÀgÀ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛªÁVzÉ JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. C½zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÈw C£ÀĪÁzÀPÀgÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄÄvÁ°Pï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ £Á¹ÛPÀgÁV PÀAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ D¼ÀzÀ°è GzÁgÀªÁ¢UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ PÉ.JA. eÁ£ÀQAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀßqÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ EAVèõïUÉ C£ÀĪÁzÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ RĶAiÀÄ ¸ÀAUÀw, F jÃwAiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ ±Á±ÀévÀªÁV G½AiÀÄĪÀ ¤nÖ£À°è PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ

PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ZÉÊ£Á zÉñÀzÀ «zÁåyð ¨ÁA¸ÀÄj “PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÀ¸À ¤ÃrzÉ. £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è CmÉÆÃzÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀAªÁzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár £ÉgÉzÀªÀgÀ£ÀÄß ZÀQvÀUÉƽ¹zÀgÀÄ.

PÀȵÀÚªÀÄÆwð 12 DUÀ¸ïÖ 2019

Profile for Delhi karnataka sangha dks

Abhimatha august 2019  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2019/abhimatha-august-2019.pdf

Abhimatha august 2019  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2019/abhimatha-august-2019.pdf

Advertisement