Page 1

E¥ÀàvÀÛgÀ ºÉƹۮ°è

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ

dįÉÊ 2010 ¨É¯É gÀÆ. 1.

zɺÀ°AiÀįÉÆèAzÀÄ PÁPÀð¼ÀzÀ ²®à C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


¸ÀA¥ÀÄl 20 ¸ÀAaPÉ 10 dįÉÊ 2010, ¨É¯É gÀÆ. 1

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ ¨sÀmï PÉ. ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë £ÀA¢¤ ªÀÄ®å ¸ÁªÀiÁæmï UËqÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ ¹.«. UÉÆæ£Áxï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ReÁAa JA.«. ªÉAPÀmÉñï dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J£ï.Dgï. ²æãÁxï qÁ. ºÉêÀÄ®vÁ ªÀÄÆwð ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CAd¤ UËqÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà «.«. ©gÁzÁgÀ ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ gÁzsÁPÀȵÀÚ ¨sÀAqÁgïPÀgï J¸ï.J¯ï E¸Áä¬Ä¯ï §ÄqÀA¢ ©.Dgï.ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà DELHI KARNATAKA SANGHA Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

¤ªÉÆäA¢UÉ EwÛÃZÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ §ÈºÀvï PÉÊUÁjPÁ ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±ï ¤gÁt CªÀgÀÄ Advantage Karnataka eÁxÁ DgÀA©ü¹ gÁdzsÁ¤ zɺÀ°AiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ zÉñÀzÁzÀåAvÀ EgÀĪÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀ GzÀå«ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §¤ß JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ d¥Á£ï, aãÁ, CªÉÄjPÁ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÉÆgÀ zÉñÀUÀ¼À°è EgÀĪÀ GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ®Æè ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀ GzÀå«ÄUÀ¼À£ÀÄß ‘vÁAiÀiÁßrUÉ §¤ß, §AqÀªÁ¼À ºÀÆr’ JAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀaªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. 2010gÀ dÆ£ï 3 ªÀÄvÀÄÛ 4gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è CAiÉÆÃf¸À¯ÁzÀ eÁUÀwPÀ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉzÁgÀgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð AiÀıÀ¸ÀÄì PÀArzÉ. gÁµÀÖzç À LzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjQÃPÀÈvÀ gÁdåUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀªÀÅ MAzÁVzÉ. ««zsÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉUÁV gÁdåzÀ°è «¥sÀÄ® CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, gÁdåzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ «¥sÀÄ® £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®, £ÉÊ¥ÀÄtå, ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®, GvÀÛªÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð, ±ÁAwAiÀÄÄvÀ PÉÊUÁjPÁ ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ QæAiÀiÁ²Ã® ¸ÀPÁðgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉzÁgÀgÀ £ÉaÑ£À vÁtªÀ£ÁßV¹zÉ. zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉzÁgÀgÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀĪÀ «¥ÀÄ® CªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è F ¸ÀªÀiÁªÉñÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ. gÁdåzÀ°è KgÉÆøÉàøï, R¤d, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ, eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À, DmÉÆêÉÆèÉʯï, ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð, «zÀÄåvï, DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀt, dªÀ½, DgÉÆÃUÀå ¸ÉêÉUÀ¼À ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÉëÃvÀæUÀ¼ÁVªÉ. F ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è MlÄÖ 7600 ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÉ, 3900 PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ, 18 ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌlzÀ 21 gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÀ¼ÉPÀnÖzÀªÀÅ. ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÆA¢UÉ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è 383 ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è LzÀÄ ®PÀë PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉUÉ M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQzÀªÀÅ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ²ÃWÀæzÀ¯Éèà vÀ¯É JvÀÛ°gÀĪÀ F GzÀåªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ®PÀë d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ CªÀPÁ±ÀªÁUÀ°zÉ. F AiÀıÀ¹ì£À »AzÉ ¸ÀévÀB GzÀå«ÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±ï ¤gÁt ºÁUÀÆ CªÀgÀ DqÀ½vÀ ªÀUÀð ºÀUÀ®Ä gÁwæ zÀÄr¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÀÄ C©ü£ÀA¢¸À¨ÉÃPÀÄ. gÁdåzÀ, zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁªÉ¯Áè MAzÀÄ J£ÀÄߪÀAvÉ PÉÃAzÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÀ «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ, PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RUÉð, ¸ÀaªÀ ¸ÀĨsÉÆÃzïPÁAvï ¸ÀºÁAiÀiï ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀAPÉÃvÀ. EzÀ®èzÉ, gÁdåzÀ°è PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. £ÀÆvÀ£À PÉÊUÁjPÁ ¤Ãw eÁj; PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢ÞUÁV «µÀ£ï UÀÆæ¥ï gÀZÀ£É; ºÉƸÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ vÉjUÉ «£Á¬ÄÛ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀ PÀA¥À¤UÀ½UÉ vÉjUÉ «£Á¬ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸À©ìr ¤ÃrPÉ; gÁdåzÀ°è ºÀ¹gÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrPÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ eÁUÀwPÀ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉzÁgÀgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÉÊUÀÆrªÉ. EAxÀ d£À¦æAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà £ÉÆÃr D£ÀA¢¸ÀĪÀAvÁVzÉ. ¸ÀaªÀ ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±ï ¤gÁtÂAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §¤ß JAzÀÄ CºÁ餹zÀAvÉ zɺÀ°AiÀÄ°è £É¯É¤AvÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ J¯Éè°è GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À«zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ‘£ÀªÀÄÆäjUÉ §¤ß’ JAzÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀ£ÀÄß DªÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ PÉêÀ® GzÀåªÀÄPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉ GzÉÆåÃUÀPÀÆÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. J¯Éè°è GzÉÆåÃUÀ CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ C°è £ÁªÀÇ £ÀªÀÄÆäj£À PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ GzÉÆåÃUÀ PÉÆr¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ gÁdåzÀ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀzÀ°è «±ÉõÀ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è ¹Ì¯ï qɪÀ®¥ïªÉÄAmïUÉ ¸ÀPÁðgÀ «±ÉõÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀæUÀw PÁt§ºÀÄzÁVzÉ.

ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010
zɺÀ° qÁ.PÀf.J. £ÁðlPÀ ¸À A WÀ ©gÁzÁgÀ CªÀgÀ

ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸À«£ÀAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÀAUÀ ZÀ¼ÀªÀ½ (C©ügÀÄa ¥ÀæPÁ±À£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ)

¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2010, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt

ªÀÄÄRå Cwy ²æà CUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä

¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÀÄjvÀÄ qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, CªÉÄjPÀ£ï E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÖrøï

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ - AiÀÄPÀëUÁ£À

dUÀeÉÆåÃw §¸ÀªÉñÀégÀ ZÀjvÉæ £Álå²æà PÀ¯Á vÀAqÀ(j), ²ªÀªÉÆUÀÎ, EªÀjAzÀ vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¹ «. UÉÆæ£Áxï CzsÀåPÀëgÀÄ

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ £Álå²æà PÀ¯Á vÀAqÀ, ¸ÁUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀjAzÀ

¥ËgÁtÂPÀ AiÀÄPÀëUÁ£À

ºÀ£ÀĪÀiÁdÄð£À ¢£ÁAPÀ : 19.07.2010 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt

vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¹ «. UÉÆæ£Áxï CzsÀåPÀëgÀÄ 

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀĪÀ ¢£ÀPÀgÀ vÀAqÀzÀ £ÁlPÀ

`£Á-¸ÀwÛ®è'

zÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

ºÁUÀÆ £ÁlPÀzÀ §UÉÎ ZÀZÉð ZÀZÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ : qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉ, ¥ÉÆæ. JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð (jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä) qÁ. PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀ PÀÄ®PÀtÂð (£ÁlPÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ) ºÁUÀÆ EvÀgÀ gÀAUÀ vÀdÕgÀÄ

¢£ÁAPÀ: 01.08.2010, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ gÀAUÀªÀÄAZÀ vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¹ «. UÉÆæ£Áxï CzsÀåPÀëgÀÄ

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

(PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 10 ¤«ÄµÀ ªÀÄÄAavÀªÁV §AzÀÄ D¹Ã£ÀgÁV, £ÁlPÀªÀ£ÀÄß D£ÀA¢¹, ZÀZÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆνî. . . )

­­zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ CªÀÄgÀ eÉÆåÃw PÀ¯Á §¼ÀUÀ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀjAzÀ ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀ

“²æà PÀȵÀÚ ¸ÀAzsÁ£À” ¢£ÁAPÀ: 31.07.2010, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¹ «. UÉÆæ£Áxï CzsÀåPÀëgÀÄ C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð 


Éð

ÀÛP

Àı ª « À

¥Àĸ

“£Á£ÀÄ PÀAqÀ £À£Àß zÉñÀ” PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ

J

A§vÀÛ g À zÀ±ÀPÀzÀ GvÀÛ g Ázs À ð ªÀÄvÀÄÛ vÉÆA§vÀÛ g À zÀ±ÀPÀzÀ ¥ÀǪÁðzsÀð gÁµÀÖçzÀ gÁdPÁgÀtzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁ®. D ¢£ÀUÀ¼À°è DAvÀjPÀªÁV PÉÆêÀÄĪÉʵÀªÀÄå, «¥sÀ® ¸À«Ää±Àæ gÁdPÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß PÁrzÀgÉ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ°è PÀĹzÀÄ©zÀÝ PÀªÀÄÆ夸ïÖ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀàjuÁªÀÄ¢AzÁV C£ÁªÀgÀtUÉƼÀîvÉÆqÀVzÀ ºÉƸÀ eÁUÀwPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî®Ä ¨sÁgÀvÀ ºÉtUÀÄwÛvÀÄÛ. CAvÀºÀ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è gÁµÀÖçªÀ£Áß½zÀ £Á®égÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæUÀ¼À DqÀ½vÁªÀ¢üAiÀÄ°è zÉñÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÁvÁð¢üPÁjAiÀiÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁµÀÖçzÀ DAvÀjPÀ ºÁUÀÆ ¨ÁºÀå gÁdPÁgÀtzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁV ¤AvÀ ²æà E£Àß gÁªÀĪÉÆúÀ£À gÁªï CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÁªÀUÀ¼ÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉÆArgÀĪÀ CªÀgÀ ¯ÉÃR£À ¸ÀAPÀ®£À “£Á£ÀÄ PÀAqÀ £À£Àß zÉñÀ” MAzÀÄ D¸ÀQÛ¥ÀÇtð PÀÈw. EAVèö¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀUÉÆArgÀĪÀ E¥ÀàvÁÛgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À F PÀÈw. gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ¥ÀArvÀ dªÁºÀgï¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ CªÀgÀ dvÉV£À ¸ÁAUÀvÀåªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀ ²æà gÁªï CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ §gÀºÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄ, ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä zsÀÄjÃtgÀ C«ªÉÃPÀvÀ£À¢AzÁV GvÀà£ÀߪÁzÀ SÁ°¸ÁÜ£ï ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, D¥ÀgÉñÀ£ï §Æè¸ÁÖgï, ¨sÁgÀvÀ-¥ÁQ¸ÁÛ£ï AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ D¸ÀQÛPÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¯ÉÃR¤¬ÄAzÀ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäªÉ. ²æà gÁªï CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À «²µÀÖvÉ JAzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ JgÀqÀÆ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ CªÀgÀ jÃw. 1971gÀ ¨ÁAUÁè z Éñï AiÀÄÄzÀÞzÀ°è C¥ÁgÀ «ªÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀì¢ÞvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ ²æêÀÄw EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ©AzÁæAªÁ¯ÉAiÀÄAvÀºÀ gÁµÀÖçPÀAlPÀ£À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀAvÀºÀ C«ªÉÃPÀzÀ ªÀiÁUÀð »rzÀzÀÄÝ ²æà gÁªï CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV awævÀUÉÆArzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀAeÁ¨ï, C¸ÁìA ªÀÄvÀÄÛ ²æîAPÁzÀ°è ±ÁAw ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀ gÁfêï UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ±ÁèX¸ÀÄvÀÛ¯Éà ¥ÀwæPÁUÉÆöÖAiÉÆAzÀgÀ°è CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£ÁgÀ»vÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÆß ²æà gÁªï zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ²æà gÁªï CªÀgÀÄ ªÀåQÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À «©ü£Àß ªÀÄUÀÄήÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀŸÀÛPÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ PÁt§ºÀÄzÀÄ.DzÁUÀÆå, E¥ÀàvÁÛgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß NzÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä CwAiÀiÁzÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ªÁ¸ÀÛ ª ÀªÁ¢Ã ¤®ÄªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. ªÀĺÀvÀé ¥ ÀÇtð PÁ®WÀlÖªÉÇAzÀgÀ°è ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtð ¸ÁÜ£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ ²æà gÁªï CªÀjAzÀ EzÀĪÀgÉUÉ vÉgɪÀÄgÉAiÀįÉèà G½zÀĺÉÆÃVgÀĪÀ C£ÉÃPÀ “gÀºÀ¸Àå”UÀ¼ÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÀÄzÉA§ ¤jÃPÉë ¸ÀºÀdªÉÃ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ - ¥ÁQ¸ÁÛ£ï AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ, ²æîAPÁ CAvÀAiÀÄÄðzÀÞ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉãÉ, CzÀgÀ zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÁzÀ d£ÀgÀ¯ï PÁjAiÀÄ¥Àà, d£ÀgÀ¯ï wªÀÄäAiÀÄå, d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁ£ÉPï±Á, D¥ÀgÉõÀ£ï §Æè¸ÁÖgï ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtð WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ ²æà gÁªï CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ `gÀºÀ¸Àå’UÀ¼ÀÆ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ ¸ÀàµÀÖ PÁgÀtUÀ½ªÉ. «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉAzÀgÉ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtð ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ½UÉ ²æà gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁQëAiÀiÁV¹zÀ CªÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÉà CªÀgÀ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæPÉÌ PÀrªÁt ºÁQ©nÖzÉ. F `PÀrªÁt’zÀ ¸ÀÆZÀ£É CªÀgÀÄ ²æà ºÉZï. ªÉÊ. ±ÁgÀzÁ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀ §UÉÎ §gÉ¢gÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw EA¢gÁUÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ²æ gÁfêï UÁA¢üAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ»w ¸À®ºÉUÁgÀgÁVzÀÝ UËgÀªÁ¤évÀ PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ ²æà ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀ §UÉÎ ²æà gÁªï CªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁw£À¯Éèà G¯ÉèÃT¸ÀÄvÉÛãÉ: “CªÀgÀÄ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁVzÀÝ ªÀĺÀvÀÛgÀ WÀl£ÉUÀ¼À M¼ÀV£À PÀxÉUÀ¼À£ÉßÃPÉ CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛ®è JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀ£ÁV M§â£ÀÄ C£ÉÃPÀ WÀl£ÉUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É JAzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ UÉÆÃ¥ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ UË¥Àå ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ°è »AdjAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ.” ²æà gÁªï CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ FUÀ w½¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV ºÉƸÀzÉãÀÆ w½AiÀÄĪÀÅ¢®èªÉÃPÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ²æà gÁªï CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀ C¥ÁgÀ «µÀAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À°è CvÀå®àªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÆgÀUÉqÀºÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉUÉ ¹QÌ©¢ÝzÁÝgÉ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £É£À ¦£À°èlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ²æà gÁªï CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÀÈwAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄVÃUÁUÀ¯Éà w½¢ªÉ JA§ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ “FUÁUÀ¯Éà w½¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²æ gÁªï CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß corraborative evidence DV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî § ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß vÀ¼ÉzÀÄ F ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ GavÀ. »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀºÀÈzÀ¬Äà »jAiÀÄgÉƧâgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÈwUÉ vÀPÀÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä £ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄxÀðgÁUÀÄvÉÛêÉ. CµÉÖà C®è, “£Á£ÀÄ PÀAqÀ £À£Àß zÉñÀ” PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨sÁgÀvÀzÀ DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÉñÀ¤ÃwAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ DPÀgÀ UÀæAxÀªÁV «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÉA§ ¸ÀvÀåªÀÇ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ F PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR zÉÆõÀªÉAzÀgÉ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ C£ÀĪÁzÀ. C¸ÀA§zÀÝ ºÁUÀÆ zÉÆõÀ¥ÀÇtð ªÁPÀågÀZÀ£É ªÉÆzÀ® ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ªÁPÀåzÀ¯Éèà PÁt¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀÈwAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ PÀ®ÄèºÀgÀ½£ÀAvÉ MvÀÄÛvÁÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÈwAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÁUÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ dªÁ¨ÁÞjAiÀÄÄvÀªÁV PÁgÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ¥ÉæêÀıÉÃRgÀ

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


ÀÌqÄUÉ

ÉÆ

©Ã¼

«ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ C

zɵÉÆÖà PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄä GzÉÆåÃUÀ¤«ÄvÀÛ ‘UÉÆÃqÉ’ JA§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹, zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. zɺÀ°UÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB PÀ£ÁðlPÀPÉÌ vÉgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. F £ÁlPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÆ CªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ JA§ÄzÀÄ E°è UÀªÀÄ£ÁºÀð. UÉÆvÉÛ Ã DUÀĪÀÅ¢®è . EzÀPÉÌ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉAzÀgÉ EªÀgÀÄ §jà £ÁlPÀ ¥ÉæÃ«Ä ªÀiÁvÀæªÀ®è §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ. zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ. EªÀgÀ 18 ¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÁªÁtÂ, ªÀÄAiÀÄÆgÀ, ¸ÀÄzsÁ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÁgÀ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. ²æêÀÄw CZÀ¯Á ªÀiË°Pï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ EªÀgÀÄ FUÀ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘¥ÀÄ¹Ì£ï’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CgÀÄuï ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ½zÁÝgÉ. »AzÉ 18.07.2010gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Ëj CªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘EArAiÀÄ£ï PÁAlæªÀ¹ð¸ï’ CzɵÉÆÖà d£À »ÃUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. DzÀgÉ J®è 6 UÀAmÉUÉ ²æà «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄgÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ EªÀgÀÄ. 1998 jAzÀ 2005gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ C ª À j U É z É º À ° P À £ Á ð l P À CªÀgÀÄ EªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀƪÀgÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ 2007gÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ ¸ÀAWÀ¢AzÀ DwäÃAiÀÄ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ªÀµÀðPÁ® PÉ®¸À ªÀiÁr ¥ÀwæPÁgÀAUÀzÀ°è vÀªÀÄä KPÁAPÀ £ÁlPÀ ¸ÀázÉs ðAiÀÄ £ÁlPÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÉÆA¢UÉ. ªÀÄÆr¹zÁÝgÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ‘¥ÀæeÁªÁtÂ’ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ«zÉ. vÀªÀÄUÉ®è bÁ¥À£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉà vÁªÀÅ ¤zÉÃð²¹zÀ £ÁlPÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ EvÀgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À®Æè CªÀgÀ 450PÀÆÌ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è ¸À¥s À ®gÁzÀgÀÄ. DwäÃAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀ «ÄÃjzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀȶ, gÁdQÃAiÀÄ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ EvÁå¢ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¤zÉÃð²¸ÀÄvÁÛ, vÁªÉà ¸ÀévÀ: C©ü£ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ «©ü£Àß gÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrªÉ. ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ°è G½¢zÁÝ g É. zɺÀ°AiÀÄ ¥Àj¢ü U É DªÀj¹PÉÆArgÀĪÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁðªÀ¢üAiÀÄ°è M§â GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁjAiÀiÁV UÀÄgÀÄUÁAªï, ¥sÀjzÁ¨Ázï, £ÉÆÃAiÀiÁØUÀ¼À°è PÀÆqÁ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÁÝgÉ. ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀAUÀæºÀ, ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð, ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹ EªÀgÀÄ ¥ÀjavÀgÁVzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ dvÉUÉ «©ü£Àß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£É, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ZÀArÃUÀqsÀzÀ®Æè PÀÆqÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£É EvÁå¢ «©ü£Àß jÃwAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è CzÀÆÝjAiÀiÁV DAiÉÆÃf¹, C°èUÀÆ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁgÁªÀÄwAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ. ¨É¼ÀUÁ« PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ‘£ÁlPÀ’ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. C®èzÉÃ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® vÁ®ÆQ£À ªÀÄ®¥Àæ¨sÁ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr E°è£À ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉƼɺÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸Àé U Áæ ª ÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé « zÁå®AiÀÄ¢AzÀ £ÁqÀÄ, £ÀÄr, ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉÎ ¦æÃw, C©üªÀiÁ£À ªÀÄÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÄ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, gÁdå±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ°è ©.J. ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀ 2008gÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ CªÀgÀÄ §gÉzÀ VÃvÀ£ÁlPÀ ‘PÉƼÀ®Ä-£À«®Ä’ EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀÄvÀÄÛ 2009gÀ°è £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÀÆ̯ï D¥sï qÁæªÀiÁzÀ ‘yAiÉÄÃlgï E£ï ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«UÀ½¹zÁÝgÉ. JdÄPÉõÀ£ï’£À ²PÀëQ ºÁUÀÆ gÀAUÀPÀ«Äð ²æêÀÄw «ÃuÁ ±ÀªÀiÁð CªÀjAzÀ EªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV C©üªÀÄvÀ ±ÀĨsÀªÀ£ÀÄß ºÁgÉʸÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄ£ÉÆßÃl DwäÃAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÉÃ, ªÉÄÃ, dÆ£ï gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄUÀ½UÉ vÉgÀ¼ÀĪÀÅzÀjAzÀ zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ ºÁUÀÆ F CªÀ¢üAiÀÄ°è zɺÀ°AiÀÄ°è CwêÀ ¨ÉùUɬÄgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄAvÉ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è CvÀÄåvÀÛªÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ d£À¦æAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À°zÉÝêÉ. EzÉà wAUÀ¼À 18gÀAzÀÄ §qÀUÀÄ wlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è 31£Éà vÁjÃRÄ zɺÀ°AiÀÄ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀ, £ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ SÁåvÀ ºÁ¸Àå £ÀlgÀÄUÀ¼À £ÀUÉ ºÀ§â PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ DAiÉÆÃf¸À®Ä GzÉÝò¹zÉ. vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄ-¸ÀºÀPÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀĪÀ..

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ¥Àæw wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ qÁ. ©üêÀĨsÀmï CªÀjAzÀ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ PÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010 ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
Àæ

Àv ÀgÀ ¥

ÀÄU Nz‘C©üªÀÄvÀ’ ªÉÄà 2010gÀ ¥ÀÄl 10,11gÀ°è “PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉªÉÄ,ä ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¸Àgï. JA.«. CªÀgÀ ªÀÄÆwð gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è" JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è CªÀgÀ §UÉÎ vÁªÀÅ §gÉ¢gÀĪÀ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢, ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀPÁÌV vÀªÀÄUÉ £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ : 1. 1950gÀ°è £Á£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÁ¯ÉÃeï «zÁåyðAiÀiÁV ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå ¨sÉÃn, ZÀZÉð, C£ÀĨsÀªÀ. 2. 1962gÀ°è ¤zsÀ£ÀgÁzÁUÀ CªÀgÀ ±ÀªÀAiÀiÁvÉæUÉ PÉÊUÉÆAqÀ K¥ÁðlÄ. 3. 1960-69gÀ°è ¦.JZï. r. qÁ. UÁrÎÃ¼ï ªÀÄÄqÉÃ£ï ºÀ½îUÉ ¨sÉÃn. 4. D Hj£À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ±Àæ«Ä¹zÀ C£ÀĨsÀªÀ £À£Àß ¥ÀÄtå. 2010gÀ dÆ£ï ‘C©üªÀÄvÀ’ ¥ÀwæPÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁªÀÄƯÁV vÀ®Ä¦zÉ. EzÀgÀ°è dUÀeÉÆåÃw §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¤ªÀÄä ¯ÉÃR£À N¢zÉÝãÉ. vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀ. j¸Àªïð ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁzÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀtÚ EgÀĪÀ £Átå ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀAvÉ EzÉà ¸É¥ÉÖA§gï£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 150£Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Àgï.JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄågÀªÀgÀ £Átå ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÀ£ÀßrUÀgÉ®èjUÀÆ §ºÀ¼À D£ÀAzÀ. £Á£ÀÄ vÁ. 25.06.2010gÀ £À£Àß 85£Éà ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ««zsÀ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁVzÉÝãÉ. «.r. «ÃgÀPÁåvÀAiÀÄå, IAS, Retd. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

±À§Ý zÀéAiÀÄ

dÆ£ï 2010gÀ ‘C©üªÀÄvÀ’ vÀ®Ä¦vÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð C©üªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À eÁ»ÃgÁvÀÄ vÀAzÀzÀÝPÉÌ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ eÁ»ÃgÁwUÉ ¥Àæ A iÀÄwß¹j. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ ¯ÉÃR£À ZÉ£ÁßVzÉ. ‘CAiÀiÁå’ JAzÀgÉ ¸ÀéUÀð, ‘J®ªÉÇÃ’ JAzÀgÉ £ÀgÀPÀ. N¢zÁUÀ, £À£ÀUÉ £À£Àß ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. D PÁ®zÀ°è Self Improvement UÀ¼À «µÀAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½gÀ°®è. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¨sÉÆÃzÀ£É ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è J®èjUÀÆ w½zÀÄ CxÀðªÁUÀĪÀAvÀªÀÅzÀÄ. ¦.«. £ÁAiÀÄPï, £ÀªÀzɺÀ°C©üªÀÄvÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è Cw «²µÀÖªÁzÀ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ J¯Áè jÃwAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ CªÀgÀ ¯ÉÃR£À ºÁUÀÆ PÀxÉUÀ¼À°è CxÀªÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ¯ÉÃR¤ PÉÊ vÀ¦àzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ, CzÀÄ K£ÉAzÀgÉ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼À fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃR£À gÀÆ¥ÀzÀ°è C©üªÀÄvÀPÉÌ §gÉAiÀÄĪÁUÀ D ªÀĺÁ£ï ¥ÀÄgÀĵÀgÀ CxÀªÁ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸Á»wåPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÉÆÃzÀ£É CxÀªÁ °TvÀgÀÆ¥ÀzÀ°è NzÀÄUÀgÀ ªÀÄÄA¢qÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. £À£Àß D±ÀAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀgÀ¢UÀ¼À°è qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉëAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄl C©üªÀÄvÀ ¨É¼É¸ÀĪÀ°è vÀªÀÄä ±ÀQÛ «ÄÃj ¥ÀæAiÀÄw߸À° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

²æãÁxï J£ï.Dgï. dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð dÆ£ï wAUÀ¼À C©üªÀÄvÀ §AzÀÄ vÀ®Ä¦vÀÄ. CzÀgÀ°è FV£À C©üªÀÄvÀ ªÀÄAqÀ½ F 12 wAUÀ¼À°è 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À eÁ»ÃgÁvÀÄ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ N¢ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ªÀÄÄAzÉ PÀÆqÁ C©üªÀÄvÀ ¸ÁéªÀ®A©AiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÉAzÀÄ D²¸ÀĪÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è 25 ªÀµÀð EzÀÝ £À£ÀUÉ, ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¥ÀÄvÀܽ zɺÀ°AiÀÄ°è EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ dÆ£ï wAUÀ¼À C©üªÀÄvÀ N¢zÁUÀ¯ÉÃ. C©üªÀÄvÀ¢AzÀ zɺÀ°AiÀÄ°è K£ÉãÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄwÛÛzÉ. »ÃUÉ E£ÀÆß GvÀÛªÀĪÁV ¨É¼ÉAiÀįÉAzÀÄ D²¸ÀĪÉ.

J¸ï.«. ¤AUÀ¥Àà

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, UÉÆêÁ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÀiÁd, UÉÆêÁ.

“¤£Àß” “gÀÆ¥À” PÉÌ “FUÀ” “C©ü” “ªÀÄvÀ” “¸ÁQë” “²¸ÀÄÛ” “PÀæªÀÄ” “±À§Ý” “CxÀð” “§tÚ” “ªÀtð” “eÉÆvÉ” AiÉÆqÀ£É “Ew” “PÀxÉ”AiÀÄ “¯ÉÃR” “ZÉ£Àß” : “UÀzÀå” “¥ÀzÀå” “PÀxÉ” “UÁzÉ” “ºÁ¸Àå” “UËt” “gÉÆÃUÀ” “¥ÀxÀå” ¢AzÀ “AiÀÄÄPÀÛ” ªÁzÀ “ªÀÄÄPÀÛ” “ºÁ¼É”UÀ¼ÀÄ “PÀtÄÚ” “ªÀÄ£À”PÉÌ “ªÀÄÄzÀ”;

“ºÉƸÀ” “§tÚ” “§tÚ”zÀ “§mÉÖ” “vÉÆlÄÖ” “¨ÉÆlÄÖ” “ElÄÖ” “£À¸ÀÄ” “£ÀUÀÄ”vÀ “ºÁ¸Àå” “¥Àj” “ºÁ¸Àå” zÀ “ºÉƸÀ” “¨sÁ¸À”zÀ°è “¤£Àß” “Ew” “ºÁ¸À”zÀ “UÀvÀ” “¢£À”UÀ¼À “£É£É” AiÀÄÄªÉ “£Á£ÀÄ”. “¤£Àß” “¨Á¼ÀÄ” “AiÀıÀ” “¥ÀxÀ”zÀ°è “¢lÖ”ªÁzÀ “ºÉeÉÓ” “ElÄÖ” “£ÀqÉ”AiÀÄ° JAzÀÄ “£À£Àß” “ªÀÄ£À”zÀ “D¼À” ªÁzÀ “EZÉÒ”. “CfÓ” £Á£ÀÄ “PÀvÀÄÛ” “JwÛ” “£À¨sÀ” £ÉÆÃqÀÄvÀÛ “±ÀĨsÀ” “£ÀÄr” “G°”AiÀÄÄvÁÛ “£ÀªÀÄä” “£ÁqÀÄ” “a£Àß” “£ÀªÀÄä” “¨sÁµÉ” “ZÉ£Àß” £ÀªÀÄä “gÁd”zsÁ¤AiÀÄ “qÉ°è” “¸ÀAWÀ” §ºÀÄ “ZÉ£Àß” ; “EzÀÄ” “£À£Àß” “C©ü” “ªÀÄvÀ” JA§ “£À£Àß” “ªÀÄÄPÀÛ” “PÀAoÀ”zÀ “UÁ£À” “EzÀÄ”; “ºÁqÀÄ” “ºÀ¼É” AiÀÄzÁzÀgÉãÀÄ “¨sÁªÀ” “£ÀªÀ” £À«Ã£À.

qÁ. C©üCºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄt ªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010
À

ÀÄl ¥ ÄR

£ ¯ÃÉ R

ªÀÄ

ªÉĺÀgÉÆ°AiÀÄ C» gÀ°è «ÃgÀ ¤ªÁðuÁAzÉ 2047gÀ°è «PÀæªÀiÁ¨Éâ ªÉʱÁRªÀiÁ¸É ±ÀÄPÀè¥ÀPÉë vÀæAiÉÆÃzÀ±ÀAiÀiÁwxË ZÀAzÀæªÁ¸ÀgÉ ²æà ªÀÄÆ®¸ÀAWÉ ¢UÀA§gÀ eÉÊ£À PÀÄAzÀAzÁ£ÁäxÉ. ¨sÀgÀvÀPÉëÃvÉæ DAiÀÄðRAqÉ EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ£ÀUÀgÉ zɺÀ°ªÉĺÀgÉÆð¸ÁÜ £ À f£À©A§ ¥ÀAZÀPÀ¯ÁåtPÀ ¥Àæ w µÁ× ¥ ÀƪÀðPÀA CUÀæªÁ® ªÀA² UÀUÀð UÉÆÃvÉæ ²æêÀiÁ£ï ¯Á¯Á§®zÉêÀ¹AºÀ vÀvÀÄàvÀæ ¯Á¯Á gÀWÀ«ÃgÀ¹AºÀ vÀvÀÄàvÀæ ²æà ¥ÉæêÀÄZÀAzÀ, PÉʯÁ±ÀZÀAzÀ, ±ÁAw ¸ÀégÀÆ¥À, ¥ËvÀæ P˱À®PÀĪÀiÁgÀ, C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ-¤ªÀÄð® PÀĪÀiÁgÀ, «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ7 zÀjAiÀiÁUÀAd £À¬Ä zɺÀ° ¤ªÁ¹ zÁégÁ ¥ÀæwµÁצvÀA ²æà 2007 wÃxÀðAPÀgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ f£ÉÃAzÀæ¸Àé©A©«ÄzÀA ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåuÁxÀ¨sÀåzÉÃw| ¥ÀæwµÁ×ZÁAiÀÄð ¥ÀArvÀ-£ÁxÀįÁ® ±Á¹ÛçÃ! ²æà 1008 wÃxÀðAPÀgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ f£ÉÃAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄ B (PÀ£ÀßqÀzÀ°è) ²æà ªÀĺÁ«ÃgÀ f£ÉÃAzÁæAiÀÄ £ÀªÀÄ B ²æà ªÀĺÁ«ÃgÀ ¨sÀUÀªÁ£ï C»A¸Á ¸ÀܼÀ

ºÉÆ

¸ÀzɺÀ°AiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥Àæ ¹ zÀÞ LwºÁ¹PÀ ¸ÀÜ ¼ ÀªÁzÀ PÀÄvÀĨï«Ä£Áj£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è, aPÀÌ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ‘C»A¸Á ¸ÀܼÀ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß EqÀ¯ÁVzÉ. CzÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ C»A¸Á PÉÃAzÀæ, C»A¸Á ¸ÀܼÀ ªÉĺÀgÉÆð. ºÉƸÀ zɺÀ° (£ÀªÀzɺÀ°)-30 J£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À ¥sÀ®PÀ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. zÁé g ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ PÁ°qÀÄwÛ z ÀÝ A vÉAiÉÄà ¥Àæ ± ÁAvÀ, ªÁvÁªÀgÀtzÀ C£ÀĨsÀªÀ DUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdzsÁ¤ zɺÀ°AiÀÄAvÀºÀ zÉÆqÀØ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è §¸ÀÄì, d£À¸ÀAZÁgÀ EAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄÆgÀÄ JPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä, ªÀÄgÀVqÀUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, aPÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ, vÀA¥ÀÄ ¥Á¤ÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÀºÁ-PÁ¦üAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀ ªÀĽUÉ, ²¹Û£À ¥Á®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÀ PÉ®ªÉà d£À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ. £ÀAvÀgÀ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀgÉ, PÀ°è£À aPÀÌ ZÀ¥ÀàrUÀ½AzÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV DAiÀiÁ¸À«®èzÉ ¸ÁUÀ®Ä ªÀiÁrzÀ KgÀÄ ªÀiÁUÀð JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ §¢AiÀįÉèà ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼ÀÆ GAlÄ. ªÉÆzÀ®Ä PÁt ¹UÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà CRAqÀ PÀ°è£À PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ C¥ÀƪÀð PÀ¯ÁPÀÈw. CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¹AºÀ ºÁUÀÆ DPÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è£À vÉÆnÖAiÀÄ°èAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß KPÀPÁ®PÉÌ PÀÄrAiÀÄÄwÛªÉ. ¹AºÀzÀ ªÀÄj DPÀ¼À ºÁ®£ÀÄß PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉ, DPÀ¼À ªÀÄj ¹AºÀzÀ ºÁ®£ÀÄß PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ EAvÀºÀ CªÉÆÃWÀ avÀæt £ÉÆÃrzÉ£ÉAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. §zÀÞªÉÊj JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ J®è »A¸ÁvÀäPÀ ¨sÁªÀ£É ©lÄÖ ªÉÄÊwæ fêÀ£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀĪÀAwzÉ. ¥ÁætÂUÀ½AzÀ, ¸À¸Àå fëUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀÈw¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå AiÀiÁªÀ jÃw ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß, «ZÁj¸ÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ ªÉÄnÖ¯ÉÃjzÁUÀ ªÉÄnÖ°£À ¸Àà®à PɼÀV£À ²¯ÉAiÀÄ°è PÉvÀÛ¯ÁzÀ ªÁPÀåUÀ½ªÉ (»A¢AiÀÄ°è) “3 zÀæªÀåUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. zÁ£À, ¨sÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ £Á±À” “zÁ£À, ºÁUÀÆ ¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ, ¤±ÀÑAiÀĪÁV «£Á±À DUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ. D ªÉÄnÖ°£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀgÉ, «±Á®ªÁzÀ ZÀZËÑPÁgÀzÀ (ZËPÁPÁgÀzÀ) ¥ÀæzÉñÀzÀ°è “¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ¸Áé«Ä (24£Éà eÉÊ£À wÃxÀðAPÀgÀ) AiÀÄ «±Á® ¥ÀæwªÉÄ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁQ £ÀªÀĸÀÌj¹ PÀĽvÁUÀ, D ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ §UÉÎ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À fêÀ£ÀzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉÉ. ¸ÀéVÃðAiÀÄ ²æà ¥ÉæêÀÄZÀAzÀ eÉÊ£À (16/09/1918-07/10/1995) EªÀgÀÄ ªÉĺÀgÉÆðAiÀÄ C»A¸Á ¸ÀܼÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. “¸Àé¹Û ²æà 2596

10

F jÃw PÉA¥ÀÄ UÁæöå£ÉÃmï ²¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉwÛzÁÝgÉ. MAzÀÄ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è (PÉwÛzÁÝgÉ) §gÉ¢zÁÝgÉ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢UÉ MAzÉÆAzÀÄ ¹AºÀzÀ ªÀÄÆwð EªÉ. (ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è) ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ ²®àzÀ JgÀqÀÆ §¢UÉ PÀȵÀÚªÀtðzÀ zÁégÀ¥Á®PÀgÀ ªÀÄÆwð EªÉ. D ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ¥ÀÄà ²¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²°à ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ DZÁAiÀÄð, PÁPÀð¼À-574104 JA§ PÀ°è£À°èAiÀÄ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉ EzÉ. F ¢ªÀå, «±Á® ¥ÀæwªÉÄ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°gÀĪÀ PÁPÀð¼À £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ²°à ²æà ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ DZÁAiÀÄðjAzÀ CRAqÀ PÉA¥ÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ²¯É (UÁå£ÉÃmï) ²¯É¬ÄAzÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼À C«gÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ® ²°àUÀ½AzÀ ¥ÀæRgÀ zÉÊ«ÃAiÀÄ ZÀªÀÄvÁÌgÀ ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. F «±Á® ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ JvÀÛgÀ 13.6 Cr, CUÀ® 11.10 Cr, vÀÆPÀ 30 l£ï EzÉ. PÀªÀÄ®zÀ JvÀÛgÀ 2.8 Cr, vÀÆPÀ 17 l£ï EzÉ. ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ£À F ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¢ªÀå ªÀÄÆwðAiÀÄÄ CgÉPÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¥ÀzÁä¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ zsÁå£ÀzÀ°è vÀ°èãÀªÁVgÀĪÀÅzÁVzÉ. PÀªÀÄ®zÀ ¥ÀĵÀàzÀ ªÉÄÃ¯É «±Á® PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ°è aPÀÌ ¹AºÀzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄÆ EzÉ. CzÉà jÃw PɼÀUÀqÉ PÉA¥ÀÄ ²¯ÉAiÀÄ D¸À£ÀzÀ jÃw ²¯É PÉvÀÛ®n à zÖ ÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÀÄÆ aPÀÌ ¹AºÀzÀ ªÀÄÆwð PÉvÀÛ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¹AºÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ¯ÁAbÀ£ÀzÀ aºÉß JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÉÛ aPÀÌ PÀ°è£À ¥ÁæAUÀt ªÀiÁr ªÀĺÁ£ï ¸À£Áå¹AiÀÄ ¸Àà±Àð AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀAvÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ UÀÄgÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉgÀªÉÃgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¸Àà±Àð ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è CRAqÀ UÁæöå£ÉÃmï ²¯ÉAiÀÄ°è EµÀÄÖ zÉÆqÀØ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ªÀÄÆwð gÀZÀ£ÉAiÀiÁV ¸ÁܦvÀªÁzÀzÀÄÝ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÁUÀÆ EzÉÆAzÉà JAzÀÄ ¥Àæ¹¢Þ ºÉÆA¢zÉ. F £ÀAiÀÄ£ÀªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ zÀ±Àð£À¢AzÀ ±ÁAw, C»A¸ÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£É §gÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆwð GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀªÀjUÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ, PÁPÀð¼ÀzÀªÀgÀ C¢éwÃAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ DVzÉ JAzÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ©ÃUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå, ªÀÄ£ÀĵÀågÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÉæêÀÄ, C»A¸ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁædå DUÀ¨ÉÃPÀÄ. DvÀAPÀªÁzÀ ¤®è¨ÉÃPÀÄ, «±ÀéPÀ¯Áåt DUÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁµÀÖçzÀ GvÁÜ£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹ ¸ÁzsÁgÀt 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà r.«gÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁPÀð¼À¢AzÀ ¢°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


»A¸Á PÉÃAzÀæ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ªÀÄAUÀvïgÁªÀiï ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ 64 UÁ°UÀ¼À «±ÉõÀ mÁæ ° AiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹ 250PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ C±Àé ± ÀQÛ A iÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß mÁæ°UÉ eÉÆÃr¹ 200 l£ï vÀÆPÀ, 52 Cr GzÀÝ, 14 Cr CUÀ®zÀ ¨ÁºÀħ° ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÁPÀð¼À¢AzÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¹ ¸Áܦ¹zÀÝgÉÆÃ, CzÉà jÃw ¸ÁzsÁgÀt 3 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è 20 UÁ°UÀ¼À ªÁºÀ£ÀzÀ°è F ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÁPÀð¼À¢AzÀ zɺÀ°UÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÁPÀð¼ÀzÀ ²°àUÀ¼ÀÄ ²®àPÉvÀÛ£ÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆwð PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ°è «±Àé ¥ Àæ ¹ zÀÞ g ÀÄ. ZÁªÀÅAqÀgÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ°è ±Àæ ª Àt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ°è KPÀ ²¯ÉAiÀÄ°è PÉwÛzÀ 57 CrAiÀÄ UÉƪÀÄämÉñÀégÀ£À «UÀæºÀ Cwà ªÀÄÄUÀÞªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ªÉÃtÆgÀÄ, ªÀÄÆqÀ©¢gÉ, PÁPÀð¼À »ÃUÉ C£ÉÃPÀ f£À §¸À¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §¸À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É «²µÀÖ ²®à«£Áå¸À, ««zsÀvÉ CvÀåAvÀ £ÀAiÀĪÁV ºÉƼÀ¥ÀļÀî ²®àUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¹UÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀÄ°è £Á®ÆÌ §¢UÉ ¤AwgÀĪÀ eÉÊ£À wÃxÀðAPÀgÀ£À PÀ¥ÀÄà ²¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆwð gÀZÀ£É. MAzÉà PÀ°è£À°è £ÉÆÃr CzÀÄãvÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. “PÀ¯ÉUÁgÀ ²ªÀ£À CªÀvÁgÀ” ²°àUÀ¼À CªÉÆÃWÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ªÀtÂð¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÉÄÃ. ¥ÁµÁtPÉÌ ªÀÄÆwðgÀÆ¥À PÉÆlÄÖ CzÀgÀ°è zÉʪÀvÀézÀ ¸ÀvÀé vÀÄA© D ªÀÄÆwðAiÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà £ÁªÉ®ègÀÆ zsÀ£ÀågÁzɪÀÅ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¯É ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÉ ®©ü¸ÀĪÀAvÀºÀzÀ®è. EAvÀºÀ «²µÀÖ ²°àUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ PÀ£ÀßqÁA¨É zsÀ£Àå¼ÀÄ. ²°àUÀ½UÉ £ÀªÉÆãÀߪÀÄB ºÉüÀÄvÁÛ, EwºÁ¸À £ÉÆÃrzÁUÀ ²°àUÀ¼À ²¯ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è D PÀ°è£À vÀÆPÀzÀµÀÄÖ ¸ÀĪÀtð £Átå. £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀÆPÀëöä PÀĸÀÄj£À PÉ®¸À ºÁUÀÄ £ÀAiÀĪÁzÀ ¥Á°²AUï (C£ÉÃPÀ VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ®Ì ªÀiÁr G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ªÉÄÃtzÀ ºÁUÉ £ÀAiÀĪÁV ºÉƼÀ¥ÀļÀîzÁÝV ªÀiÁqÀ®Ä) CzÀPÉÌ ªÀdæ ªÉÊqÀÆAiÀÄðUÀ¼À£Éßà PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. CAzÀgÉ, PÀ¯ÉUÁgÀ¤UÉ ¥ÉÆæÃvÁ컹 D PÀ¯É CªÀ£À PÀÄlÄA§ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÀÆ PÀ°¹, ¨É¼É¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¹ÜgÀªÁUÀ° J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ. ªÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß gÉõÉäAiÀÄ°è a£ÀßzÀ J¼É G¥ÀAiÉÆÃV¹, £ÉÃAiÀÄÝ, ¦ÃvÁA§gÀzÀAvÉ ¹zÀÞ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. DUÀ gÁdgÀ DqÀ½vÀ ªÉʨsÀªÀzÀ°è gÁeÁ±ÀæAiÀÄ, ¸ÀvÁÌgÀ, DyðPÀ «¤AiÉÆÃUÀ DUÀĪÀµÀÄÖ FUÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÀÆ, zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÁUÀÆ DqÀ½vÀzÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. «gÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ²æêÀÄAvÀ «zÉòAiÀÄgÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀévÀB ²æêÀÄAvÀ CxÀªÁ læ¸ïÖ¤AzÀ DyðPÀªÁV ªÀåAiÀĪÀiÁr PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÀAUÀw. ¨É¯É PÀlÖ¯ÁUÀzÀ CªÉÆÃWÀ ²°àUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉaÑgÀĪÀÅzÀÄ Cwà ¸ÀAvÉÆõÀzÀ, ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. PÀ£ÁðlPÀzÀ ²®àPÀ¯É zÉñÀzÀ¯Éè®è ºÀgÀrzÉ. E°èAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ «zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ «±ÀézÀ¯Éè¯Áè ¥À¸Àj¹ªÉ. E£ÀÆß ¨ÉÃrPÉ §ºÀ¼ÀªÁVAiÀÄÆ EzÉ. PÁPÀð¼ÀzÀ°è «²µÀÖ ²¯É ¹UÀĪÀÅzÀÄ ¸À馅 A iÀÄ zÉÃt U É JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÁV ¸À馅 U ÉPÀÆqÁ PÀÈvÀdÕgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁ : gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæzÀrAiÀÄ ²¯É ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èAiÀÄ ²¯ÉAiÀÄ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É, DAiÉÄÌ, gÀÆ¥ÀÄ PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀ EªÉ®è ²°àUÉà w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. “vÀ¯É ¨ÁV PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ M¼ÀUÉ ¨Á AiÀiÁwæPÀ£É” “²¯ÉAiÀÄ®è« UÀÄrAiÀÄÄ PÀ¯ÉAiÀÄ §¯ÉAiÀÄÄ”, “zÉêÀ£ÉÆ°zÀgÉ PÉÆgÀqÀÄ PÉÆ£ÀgÀĪÀÅzÀAiÀiÁå” JAzÀÄ PÀ« ªÀtÂð¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ²°àAiÀÄ eÁÕ£À ºÁUÀÆ ¥Àj±ÀæªÀÄ. E£ÀÄß ªÀĺÁ«ÃgÀ£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ eÉÊ£ÀzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ 24£Éà ¢UÀA§gÀ wÃxÀðAPÀgÀ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ wÃxÀðAPÀgÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ªÉÄÊ §tÚ-¸ÀĪÀtð ªÀtð, ¯ÁAbÀ£À-¹AºÀ, d£Àä¸ÀܼÀ

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010

PÀÄAqÀ UÁæªÀÄ, PÀÄAqÀ¥ÀÄgÀ, ¤ªÁðt ¸ÀܼÀ - ¥ÁªÁ¥ÀÄj. vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ-¹zÁÞxÀð, vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ-wæ±À¯ÁzÉë (¦æAiÀÄPÁjtÂ) d£Àä ºÁUÀÄ ¨Á®å ©ºÁgÀzÀ ªÉʱÁ°-PÀÄAqÀ¥ÀÄgÀzÀ°è °ZÀÒ«AiÀÄgÀ°è MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀªÁVzÀÝ eÁvÀÈUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ-FUÀ ¨sÀƫĺÁgÀgÀ (¨sÀÆAiÀiÁgÀ) dxÀjªÀiÁ eÁwAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä eÁÕvÀÈUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁºÀÄ® ¸ÁAPÀÈvÁåAiÀÄ£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÄgÁvÀvÀé ¤A§AzsÁªÀ°AiÀÄ°è ºÉýgÀĪÀAvÉ, ¥Á±Àéð£ÁxÀ£À ±ÀæªÀt ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ ZÉÊvÀæ ±ÀÄPÀè vÀæAiÉÆÃzÀ²AiÀÄ ¢£À ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ d¤¹zÀ£ÀÄ. EªÀ£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°è CªÀvÀj¹zÀA¢¤AzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¹j-¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀÄzÀjAzÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀzs À ðªÀiÁ£À£ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÖ g ÀÄ. EªÀ£ÀÄ ¸ÁºÀ¸À, zs É ÊAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¨Á®åzÀ°èAiÉÄà ¥ÀæzÀ²ð¹zÁUÀ d£ÀgÀÄ EªÀ¤UÉ “ªÀĺÁ«ÃgÀ”£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà ªÁåPÀgÀt ¸Á»vÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è eÁÕ¤AiÉĤ¹zÀ£ÀÄ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£À §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁV ¸ÀÄdAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ JA§ E§âgÀÄ ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ. ‘¸À£Àäw’ JA§ ¸ÁxÀðPÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß EnÖzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀªÀ£ÁzÀgÀÆ ¸ÀÄRzÀ°è ªÀÄUÀߣÁUÀÀ°®è. ªÀAiÀĹìUÉ §AzÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ®Ä M¥Àà°®è. ¤dªÁzÀ ¸ÀÄR-±ÁAwUÀ¼ÀÄ ªÉʨsÀªÀzÀ ¨sÉÆÃUÀzÀ°è E®èªÉAzÀÄ CjvÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄƪÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°è f£À¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ£ÀÄ. ªÉÄʪÉÄð£À PÉÆêÀÄ® ªÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß, ¸Á颵ÀÖ ¨sÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹zÀ£ÀÄ. vÁ¬Ä, vÀAzÉ, §AzsÀÄ «ÄvÀægÀ£ÀÄß CUÀ°zÀ£ÀÄ. PÀëwæAiÀÄ PÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉ EzÀÝ ‘eÁÕvÀȵÀAqÀ’ JA§ GzÁå£ÀzÀ°è ºÉÆÃV, LzÀÄ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ vÀ£Àß PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ (¯ÉÆÃZÀ)UÉÆAqÀ£ÀÄ, ±ÀæªÀt£ÁzÀ£ÀÄ. ¨sÀUÀªÁ£ÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½ªÉ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÁªÀ¸ÉÜ, E£ÉÆßAzÀÄ ¹zÁÞªÀ¸ÉÜ. ¢ÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ ¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁ½, ªÀļÉ, ZÀ½, CgÀtå, PÀ®Äè, zsÀƼÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ ¢UÀA§gÀ£ÁV §zÀÄPÀ®Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀµÀÄÖ DºÁgÀ ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAAiÀĪÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¥Á®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉúÀzÀ ªÀĪÀÄPÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ PÀoÉÆÃgÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ¥À¹éà fêÀ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ ©ºÁgÀzÀ gÁdUÀȺÀ (gÁdVj) ZÀA¥Á (¨sÁUÀ®¥ÀÄgÀ) »ÃUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É PÉÆqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÉ®ªÀÅ PÀqÉ d£ÀgÀÄ ¹nÖ £ À ¸Àé ¨ s Á ªÀzÀªÀgÁVzÀÝ g ÀÄ, CªÀgÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ªÉÄÃ¯É £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ‘bÀÆ! ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ ºÀ½î A iÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ, ºÀ½î A iÀÄ d£ÀgÀÄ MmÁÖ V ºÉÆgÀUÉ ºÁQ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ; PÀnÖUÉ-PÀÄqÀÄUÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£ÀßlÄÖwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁA¸À-zsÀƼÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É MUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀĺÁ«ÃgÀ£À£ÀÄß PÀ¼Àî£ÉAzÀÄ, UÀÄ¥ÀÛZÀgÀ£ÉAzÀÄ §A¢ü¹ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÄä ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ vÀ¥À¹éUÀ¼À D±ÀæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ºÀÄ°è£À UÀÄr¸À°£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®Äè w£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ¥ÀjªÉ E®èzÉ zsÁå£À ªÀÄUÀߣÁVgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. D±ÀæªÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ¤UÉ »ÃAiÀiÁ½¹ §Ä¢Þ ºÉýzÀgÀÄ. DV¤AzÀ¯Éà ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ C£ÀåjUÉ G¥ÀzÀæªÀªÁUÀzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÉAzÀÆ ªÀiË£À ºÁUÀÆ PÁAiÉÆÃvÀìUÀð (¤AvÀÄ zsÁå£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ) ¥ÀƪÀðPÀ zsÁå£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÉAzÀÆ ¤AiÀĪÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. MªÉÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©lÖ ªÀåQÛ, ¨ÉÃgÉ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ªÉüÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ JvÀÄÛUÀ½gÀ°®è. C¯Éèà ¤AvÀÄ zsÁå£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ«ÃgÀ¤UÉ

11


vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ PÉýzÁUÀ ªÀiË£ÀªÁVzÀÝ. zsÁå£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÀjAzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. »ÃUÁV zÀ£ÀUÁ» PÉgÀ½ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À Q«UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. D £ÉÆë£À°è ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÉÆgÀUÀÄvÀÛ EzÀÝ£ÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞgÁzÀgÀÆ D ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À°®è. F jÃw 12 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ WÉÆÃgÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ, MAzÀÄ ¢£À ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ dA©AiÀiÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉ IÄdĪÁ°PÁ £À¢AiÀÄ wÃgÀzÀ°è ¸Á®ªÀÈPÀëzÀ £ÉgÀ¼À°è zsÁå£ÀªÀÄUÀߣÁV PÀĽvÁUÀ, “PÉêÀ® eÁÕ£À” ¥Áæ¦ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CAzÀÄ ªÉʱÁR ±ÀÄPÀè zÀ±À«ÄAiÀÄ ¢£À«¢ÝvÀÄ. CªÀ¤UÉ CAzÀÄ «±ÀéPÀ¯ÁåtzÀ ªÀiÁUÀðªÀÅ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtvÉÆqÀVvÀÄ. G¥ÀzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «ºÁgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ¯ÉÆÃPÉÆÃvÀÛ g À G¥ÀzÉñÀzÀ ZÀZÉðAiÀÄÄ J¯Éè q ÉUÀÆ DUÀºÀwÛvÀÄ. §ºÀÄ zÀÆgÀ ºÉÆgÀl d£ÀgÀÄ DvÀ£À G¥ÀzÉñÀ PÉüÀ°PÉÌ §gÀºÀwÛzÀgÀÄ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ C»A¸Á, ¸ÀAAiÀĪÀÄ, vÀ¥ÀUÀ½UÉ GvÀÌøµÀÖ zsÀªÀÄðªÉAzÀÄ ºÉýzÁÝ£É. C»A¸ÉAiÀÄ ¥Á®£ÉUÁV ¸ÀAAiÀĪÀÄ-vÀ¥ÀUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ, gÁUÀ, zÉéõÀ, PÁªÀÄ, PÉÆæÃzsÀ, ªÀiÁAiÉÄ, ¯ÉÆèsÀ, CºÀAPÁgÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁV vÀ£Àß zsÉåÃAiÀÄ¢AzÀ ZÀÄåvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAAiÀÄ«ÄAiÀiÁVzÀÝgÉ, DvÀäPÀ¯Áåt, ¯ÉÆÃPÀPÀ¯Áåt ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå. vÀ¥À, vÁåUÀ¨sÁªÀ£É, zÉúÀzÀªÀÄ£À, PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚvÉ PÀAqÀÄ G½zÀ vÀ¥À¹éUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉvÀVθÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀUÀßvÉAiÀÄ G¥ÀzÉñÀzÀ CxÀðªÀÇ EzÉ DVzÉ. CZÉîPÀvÀéªÀÅ C¥ÀjUÀæºÀzÀ DzÀ±Àð ¥Àj¹ÃªÉÄ. CZÉîPÀ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß wÃgÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DvÀä±ÀÄ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆvÀæPÀÈvÁAUÀzÀ°è £ÀUÀߪÁVzÀÄÝ wAUÀ¼À-wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ G¥ÀªÁ¸À«zÀÄÝ PÀÆqÀ ªÀÄ£ÀzÀ°èAiÀÄ ªÀiÁAiÉÄ £ÀµÀÖªÁUÀ¢zÀÝgÉ, vÀ¥ÀzÀ ¹¢ÝAiÀiÁUÀzÉAzÀÄ ºÉýzÉ. 24 DZÁAiÀÄð PÀÄAzÀ PÀÄAzÁZÁAiÀÄðgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ‘¨sÁªÀ ¥Áæ¨sÀÈvÀ’zÀ°è CAvÀgÀAUÀ ±ÀĢެĮèzÉ PÉÆÃn ªÀgÀĵÀ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀÄÄQ۬ĮèªÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. vÀ¥À ºÁUÀÆ vÁåUÀzÀ GZÀÑ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÄà ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß C»A¸ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ, ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV ±ÁAwAiÀÄ°è C©ü ª ÀÈ¢Þ U Éƽ¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ, EzÉà ªÀĺÁ«ÃgÀ£À DzÉñÀªÁVzÉ. J®è fëUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVªÉ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼À°è J®è zsÀªÀÄðzÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. ªÉÄèÃZÀÒ, eÁ®UÁgÀ, ZÁAqÁ®¥ÀÄvÀæjUÉ PÀÆqÁ ¢ÃPÉë PÉÆnÖzÁÝ£É. ZÀAzÀ£À¨Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ¥ÀæxÀªÀIJµÉåAiÀÄÆ ©üPÀëÄtÂà ¸ÀAWÀzÀ D¢µÁ×wæAiÀÄÆ DVzÀݼÀÄ. eÉÊ£À UÀæAxÀUÀ¼À°è ¹ÛçÃgÀvÀߪÀÅ ZÀPÀæªÀwðAiÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ gÀvÀßUÀ¼À°è MAzÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉ, d®, CVß, zÀĵÀÖgÀÄ, zÀĵÁÌ® EªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀAPÀl §AzÁUÀ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä gÀQë ¸ À¨ÉÃPÉAzÀÆ ºÉýzÉ. EªÉ®è ¤jÃQë ¹ zÀgÉ, ¤B¸ÀAzÉúÀªÁV ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ ¹Û ç à AiÀÄgÀ G£ÀßwUÁVAiÀÄÆ ±Àæ « ĹzÀÝ £ ÉAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ¥ÁætÂUÀ¼À PÀ¯Áåt, ¸ÀªÀĸÀÛ fëUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ªÉÄÊwæ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÉÆÃzÀzÀ ²PÀët ¤ÃrzÀ. C»A¸É, ¸ÀvÀå, CZËAiÀÄð (PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ), §æºÀäZÀAiÀÄð, G¥ÀzÉò¹zÀ. EªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀ, ±ÁAw, ¥ÉæêÀÄ, zsÀªÀÄðzÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉýzÀ. MAzÀÄ PÀqÉUÉ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. DvÀäPÀ¯ÁåtzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J®è vÀåf¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ §gÉ¢zÁÝ g É. ¥Àæ w AiÉƧ⠣ ÀÄ gÁµÀÖ ç ª À£ÀÄß PÀlÖ ° PÉÌ A zÀÄ vÀ£Àß ±ÀQÛ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£Éß®è ªÀå¬Ä¸À®Ä ¹zÀÞ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. eÉÊ£ÀzsÀªÀÄðzÀ°è 2 ªÀÄÄRå ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ. 1. ±ÉéÃvÁA§gÀ 2. ¢UÀA§gÀ. ªÀÄvÉÛ ±ÉéÃvÁA§gÀzÀ°è

12

zÀȵÀÖªÁzÀzÀ 5 ¨sÉÃzÀ 1. ¥ÀjPÀªÀÄð 2. ¸ÀÆvÀæ 3. ¥ÀƪÀðUÀvÀ 4. C£ÀÄAiÉÆÃUÀ 5. ZÀÆ°PÁ . ¢UÀA§gÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è 1. ¥ÀjPÀªÀÄð 2. ¸ÀÆvÀæ 3. ¥ÀæxÀªÀiÁ£ÀÄAiÉÆÃUÀ 4. ¥ÀƪÀðUÀvÀ 5. ZÀÆ°PÁ. ªÀÄvÉÛ ±ÉéÃvÁA§gÀzÀ°è 7 G¥À¨sÉÃzÀ, ¢UÀA§gÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è 5 G¥À¨sÉÃzÀUÀ½ªÉ. “Cwà PÀpt ªÀÈvÀ ¸À¯Éè à R£À ªÀÈvÀ”, “¸À¯Éè à R£À ªÀÈvÀ” DvÀäzÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÁÌV G¥ÀªÁ¸À«zÀÄÝ zÉúÀzÀAqÀ£É ªÀiÁr ¥Áæt vÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀzÀÄ. E£ÀÄß ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ°PÉÌAzÀÄ ¸ÁzsÀÄ, ¸Á¢üé, ±ÁæªÀPÀ, ±Áæ«PÁ F ¥ÀæPÁgÀ ZÀvÀÄ«ðzsÀ ¸ÀAWÀ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀÄUÀzsÀ, «Äy¯Á »ÃUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ ¸ÀAZÀj¹zÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ eÉÊ£À ¸Á»vÀåzÀ°è ¹UÀÄvÀÛªÉ. D PÁ®zÀ°è PÁAaÃ¥ÀÄgÀ, ºÉêÀiÁAUÀzÉñÀ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ), ¸ÁvÁgÁ f¯Éè A iÉƼÀV£À PÀÄAqÀ®UÁæ ª ÀÄ, GdÓ ¬ Ĥ ºÀwÛ j gÀĪÀ ¥ÁzÀ£À¥ÀÄgÀÄ »ÃUÉ zÉñÀzÀ £Á£Á ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ ¸ÀvÀå, C»A¸É «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr, C£ÉÃPÀjUÉ f£À zsÀªÀÄðzÀ ¢ÃPÉë ¤ÃrzÀ£ÀÄ. "PÀ£ÁðlPÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ©ºÁgÀzÀ°è D½zÀgÉ£ÀÄߪÀ §UÉUÉ G¯ÉèÃRUÀ½ªÉ". PÀ£ÀßqÀ £Ár£À DPÀµÀðuÉ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀjUÉ®è Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÉÄà PÀAr¢ÝvÀÄ. vÀªÀÄUÉ DgÀPÀëuÉ J¤¹zÀ d£ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §AzÀÄ gÀPÀëuÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ©üÃPÀgÀ PÁëªÀÄ, ZÀAzÀæUÀÄ¥ÀÛ ªÀiËAiÀÄð£À PÁ®zÀ°è PÁt¹PÉÆAqÁUÀ, ¨sÀzÀæ¨ÁºÀÄ ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £ÀÆgÁgÀÄ ²µÀågÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀPÉÌ §AzÀÄ gÀPÀëuÉ ¥ÀqÉzÀgÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ EwºÁ¸ÀªÀÅ zÁR°¹zÀ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀw. CªÀgÀÄ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀPÉÌ §AzÀ LwºÀåzÀ ¸ÁQëAiÀiÁV C°è “ZÀAzÀæVj” ¨ÉlÖ«zÉ. Qæ.¥ÀÆ. 1500 jAzÀ 800 ªÀgÉUÉ ªÀÄzsÀå ¨sÁgÀvÀzÀ°è zÁæ«qÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÁæ«qÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ‘§®Æa’ ¨sÁµÉAiÀÄ°è EªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅ ºÉZÁÑV PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è ¸À¥Àð, ªÀÈPÀë, °AUÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°èvÀÄÛ JAzÀÄ §®èªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ, ªÀÄzsÀå ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²ªÉÇÃ¥Á¸ÀPÀgÀ ¥Á槮å«vÀÄÛ. ªÀĺÁ«ÃgÀ£À ¤ªÁðt ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÁ® ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¢ÃWÀð vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 30 ªÀµÀð ¯ÉÆÃPÀPÀ¯ÁåtPÁÌV zsÀªÉÆÃð¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀAZÀj¹zÀ£ÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ¥ÁªÁ¥ÀÄjUÉ (©ºÁgÀ) §AzÀ£ÀÄ. C°è A iÀÄ gÁd£ÁzÀ ºÀ¹Û¥Á®£ÀÄ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÀ ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¥Àæw¢£À zsÀªÀÄð¸À¨sÉUÉ G¥ÀzÉñÀ PÉüÀ®Ä zÀÆgÀ zÀÆgÀ zÉñÀUÀ½AzÀ d£ÀgÀÄ §gÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. 4£Éà wAUÀ¼ÀÆ DgÀA¨sÀªÁV CzsÀð ¸Àj¬ÄvÀÄ. CAzÀÄ PÁwðPÀ PÀȵÀÚ ZÀvÀÄzÀ²ðAiÀÄ gÁwæ ! CªÀĪÁ¸ÉåAiÀÄ ¥ÁævÀBPÁ®ªÀzÀÄ ! PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ GzÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ! ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ ¤ªÁðt ºÉÆA¢zÀ PÀëtªÀzÀÄ. ¸ÀAªÀvÀìgÀPÀÌ£ÀĸÀj¹ Qæ.¥ÀÆ. 527gÀ°è ¤ªÁðt PÁ®ªÁUÀĪÀzÀÄ. ªÀĺÁ«ÃgÀ¤UÉ 72 ªÀgÀĵÀUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀ£À £À±ÀégÀ zÉúÀªÀÅ £ÀµÀÖªÁzÀgÉãÁ¬ÄvÀÄ? CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÁV ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ zsÀªÀÄðzÀ馅 CdgÁªÀÄgÀªÁVzÉ. CªÀ£À C»A¸Á zsÀédªÀ£ÀÄß »rzÉwÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÉÆÃt.

qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë.

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


LOOKING FOR A JOB. . .? COME . . . JOIN US ! as

MARKET RESEARCH : TELE-CALLER • Day Shifts only • Office Job • Attractive emuneration • Part time option also available • No Sales Calls / Pitches Must have knowledge and fluency in Reading and Speaking of Any Regional language (Punjabi, Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Gujarati, Oriya, Bengali, Assamese)

With Either English or Hindi at

IMRB INTERNATIONAL

£ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛ¢ÝÃgÁ. . .? §¤ß . . . £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ! ªÀiÁPÉðmï jøÀZïð mÉ°-PÁ®gï

• ¨É½UÉÎ PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ • D¦üøï£À PÉ®¸À • DPÀµÀðPÀ ¸ÀA§¼À • CzsÀð ¢£À PÀÆqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸Ë®¨sÀå • ¸Éïïì PÀgÉ C®è / ¦Zɸï AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è (¥ÀAeÁ©, PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, UÀÄdgÁw, ªÀÄgÁp, MjAiÀiÁ, §AUÁ½, C¸Áì«Ä) NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä M¼ÉîAiÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w CªÀ±ÀåPÀ eÉÆvÉUÉ EAVèµï CxÀªÁ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ eÁÕ£À CªÀ±ÀåPÀ

LJADgï© EAlgï£Áå±À£À¯ï

New Delhi-110049

(ªÀÄ°Ö £Áå±À£À¯ï jøÀZïð DUÀð£ÉʸÉñÀ£ï) 209-J, ªÀĹÓÃzï ªÉÆÃmï-II ¸Ëvï JPïì- II, (C£Áì¯ï ¥Áèd ºÀwÛgÀ) £ÀªÀzɺÀ°-110049

Contact : Subhashish Datta Board Line : 46077300, Ext. 4425/4416, Mobile : 9871254836

¸ÀA¥ÀQð¹ : ¸ÀĨsÁ²¸ï zÀvÀÛ ¨ÉÆÃqïð ¯ÉÊ£ï : 4607730 Extn. 4425/4416 ªÉƨÉʯï : 9871254836

(A Multi-National Research Organisation)

209-A, Masjid Moth-II, South Ext.-II, (Near Ansal Plaza)

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010

13


À

ˣ P˻

C±ÀÄævÀ¥Àðt

PÀ£ÀßqÀwÃ...

ªÉÄà E¥ÀàvÉÛgÀqÀgÀ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ në D£ï ªÀiÁrzÉ ªÁvÉðUÀ¼À PÉüÀ¯ÉAzÀÄ PÉüÀ¯ÁUÀzÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ £ÀA§¯ÁUÀzÀ PÀ» ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄ PÀ®QvÀÄÛ.

PÀgÁªÀ½AiÀÄ PÀ£ÉåAiÀÄgÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼Éà E®èzÀ §gÀqÀÄ ¨ÉÃvÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀįɣÁqÀ ¨ÉqÀVAiÀÄgÉÆà C§â ! PÀÄ¢ªÀ ºÀAqÉ £ÀªÀ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ GQÌ ºÀjªÀ ºÀÄZÀÄѺÉƼÉzÀAqÉ

LJPïì-812 «ªÀiÁ£À 166 fêÀUÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ zÀĨÉʤAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ®Ä¥À°vÀÄÛ K£Á¬ÄvÉÆ K£ÉÆ CzÀgÀ UÀæºÀZÁgÀ PÉnÖvÀÄÛ gÀ£ÉéÃAiÀÄ° ¤®¯ÁUÀzÉ ªÉÃUÀzÉ ¸ÁVvÀÄÛ DAiÀÄvÀ¦à eÉÆïÁqÀÄvÀ PÀAzÀPÀªÀ ¸ÉÃjvÀÄÛ.

PÀëuÁzsÀðzÀ¯É J®è WÀl£ÉAiÀÄÄ WÀn¹vÀÄÛ £ÉÆÃqÀÄ£ÉÆÃqÀÄvÀ¯É CzÀ£ÀÄ CVßAiÀÄÄ DªÀj¹vÀÄÛ vÀ£Àß PÉ£Áß°UÉUÀ¼À ZÁa zsÀUÀzsÀUÀ£É Gj¢vÀÄÛ aÃgÁl-DPÀæAzÀ£À ªÀÄÄV®ªÀÄÄnÖvÀÄÛ.

fêÀ G½¹PÉƼÀ®Ä d£ÀUÀ¼À ¥ÀgÀzÁl E£ÀÆß ¤¢gÉAiÉƽzÀÝ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼À aÃgÁl AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ J®è PÀ§½¸ÀÄwÛvÀÄÛ ¸ÀÄlÖ ªÀiÁA¸À-ªÀÄƼÉUÀ¼À PÀAlÄ ¸ÀÄvÉÛ®è ¥À¸Àj¹vÀÄÛ.

ºÀ¢£ÉÊ¢¥ÀàvÀÄÛ d£À MAzÉà PÀÄlÄA§zÀªÀgÁV ¥ÀAiÀÄt¹zÀÝgÀÄ vÀªÀÄ CfÓAiÀÄ CAvÀåQæAiÉÄUÁV ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ CAvÀåzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÀªÀgÁV ¸ÉÃjzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ §gÀ¯ÁUÀzÀ eÁUÀªÀ »AwgÀÄV.

E£ÀÆß ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£É CjAiÀÄzÀ J¼ÉUÀƸÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖºÉÆgÉAiÀÄÄzÀPÁV zÀĨÉÊ ¸ÉÃjzÀ d£ÀUÀ¼ÀÆ CAzÀzÀ UÀUÀ£À¸ÀTAiÀÄgÀÄ-C£ÀĨsÀ«Ã ¥sÉÊ®lÄÖUÀ¼ÀÄ ZÉAzÀzÀ fêÀzÀ vÉÆgÉzÀÄ DzÀgÀÄ ¸ÀÄlÖ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ.

vÀªÀÄä HgÀÄ-vÀªÀÄä d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÁvÀj¹ KjzÀÝgÀÄ «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ £Á¼ÉAiÀÄ£ÀÄ £É£É¹ ¨É¼ÀUÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄÄ WÀn¹ ¸ÀÄlÄÖ PÀjPÀ¯ÁVzÀÝgÀÄ J®è PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À vÀÄAqÀj¹.

PÁtzÁ D «¢üAiÀÄ PÀÆægÀ DlªÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ JzÉAiÀÄÄ gÀhįÉèAzÀÄ-ªÀÄ£ÀªÀÅ vÀ®ètUÉÆAqÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÀj¢vÀÄÛ zÀÄBR ªÀÄqÀÄUÉÆAqÀÄ C±ÀÄævÀ¥ÀðtUÉÊzÀÄ PÀëtPÁ® ¸ÀܧÞUÉÆAqÀÄ.

N «¢üAiÉÄÃ. . . ¤Ã£ÉÃPÉ EµÀÄÖ PÀÆægÀ. . .? ¤£ÀUÁUÀÄwÛ®èªÉà ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁgÀ. . .? CªÀgÀ ¸ÀȶֹzÀ ¤Ã£É £À£ÀߣÀÆ ¸ÀȶֹzÉÝ DzÀ°è CªÀgÉƽºÀ ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄA±À £À£Àß®Æ EgÀĪÀÅzÉ DzÀ°è £À£ÉÆßAzÀÄ EµÀÖªÀ FqÉÃj¸ÀÄ ¤Ã PÀ¤PÀj¹ vÀ£ÀߪÀgÀ PÀ¼ÀPÉÆAqÀÄ zÀÄBT¸ÀÄwgÀĪÀgÀ §AzsÀÄ-«ÄvÀægÀ ªÀÄ£ÀzÉ £À£À ªÀÄ£ÀzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À vÀÄA© ¸ÁAvÀé£À ¤ÃqÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ ¤Ã ¥ÀgÀªÀĦvÀ ¨ÉÃrPÉƼÀÄªÉ ¤£ÀUÉ £À¤ßà PÀgÀUÀ¼À eÉÆÃr¸ÀÄvÀ. . .!

14

JZï.«. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà

ªÀĺÁgÁdgÀ ªÉÄÊ ¸ÀÆj£À°è FUÀ ªÀĺÁgÁtÂAiÀÄgÁgÀÆ E®è ºÉeÉÓºÉeÉÓUÉ JzÀÄgÀÄ ‘¹PÀÄÌ’ ªÀªÀgÀÄ F UÀ½UÉ ªÀÄÄzÀÄÝPÉÆýªÀÄj ªÀÄgÀÄUÀ½UÉ GjUÀtÚ ºÉªÀiÁäj EªÀgÉÆqÀ£É KUÀ®Ä D ªÀÄ»µÁ¸ÀÄgÀ£Éà ¸Àj

MAzÀÄ PÉÃf ºÉtÛ£À PÀ¸ÀÄ MAzÀÄ PÀ¥ï ¸ÀtÚUÉ ºÉaÑzÀ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÉÊf£À £ÀUÉUÀ¼ÀÄ anPÉ PÉÆÃ¥À ªÀÄĤ¸ÀÄ gÀÄaUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ ±ÀÄzÀÞ j¥sÉÊ£ïØ ®ªÀ®«PÉ AiÀÄ°è ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð ºÀzÀªÁV ºÀÄjzÀgÉ vÀÄA§ÄvÀÛzÉ PÀtÄÚ zsÁgÀªÁqÀzÀ ºÉtÄÚ

zsÁgÀªÁqÀzÀ ºÉtÄÚ zÁ½A¨É ºÀtÄÚ dvÉVzÀÝgÉ F §zÀÄPÀÄ Nºï CzɵÀÄÖ ZÉ£ÀÄß !

¥ÉæêÀıÉÃRgÀ

¸ÀªÀÄAiÀĪɰèzÉ? ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÀªÀÄUÁV PÁAiÀÄĪÀÅ¢®è CzÀÄ eÁj ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß »rzÀÄPÉÆèÉÃPÀÄ. ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀ®Æè EzÉ. DzÀgÉ ªÀÄÄUÀļÀßUÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è ¢£À gÁwæ NqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è fë¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è vÁ¬Ä ºÁrzÀ ¯Á° eÁÕ¥ÀPÀ«zÀÝgÀÆ CªÀÄä JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä mÉÊ«Ä®è J®ègÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À PÉÆAr PÀ¼Àa ©Ã¼ÀÄwÛzÉ DzÀgÉ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è PÀtÂÚªÉ ¤zÉæUÉ ºÀA§°¸ÀÄwÛzÉ DzÀgÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¥ÀÄgÀ¸ÉÆwÛ®è ºÀÈzÀAiÀÄ WÁ¹UÉÆArzÉ DzÀgÉ CzÀPÉÌ ªÀiÁAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è ºÀtzÀ »AzÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. PÀ£À¸ÀÄ ©Ã¼ÀÄwÛzÉ »rzÀÄ £À£À¸ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è ¤Ã£Éà ºÉüÀÄ “¨Á¼ÀĪɔ EAvÀºÀ ¨Á½UÉÃPÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÀæwPÀët ¸ÁAiÀÄĪÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÀB¥ÀÆwð ¸ÁAiÀÄ®Æ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. PÁ¯ÁAiÀÄ vÀ¸ÉäöÊ £ÀªÀÄB

qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄt C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


PAVITRA SILKS & FABRICS Introducing New Item’s Silk-Cotton & Handlooms AP-Pochmapally Karnataka -Mysore Silk Bihar-Tassar Silk Kota (Rajasthan)-Chanderi Tamilnadu-Kanjeevaram AP-MangalgiriVenkatagiri & Gadwal Bengal-Kantha Work-

Silk Sarees & Cotton Suits (Kalamkari) Silk Sarees & Fabrics Sarees Sarees & Suits Sarees Sarees & Suits Sarees

¢£ÁAPÀ 13.06.2010gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À, J.r.J. gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è "d£À¥ÀzÀgÀÄ" ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉâPÉ (j) ºÉƸÀPÉÆÃmÉ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ªÀvÀÆðgÀÄ CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ '§ÄqÀΣÁzÀ' £ÁlPÀ zÀ°è ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj15 C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010 ¸À«ÄwAi ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà CªÀgÀÄ 'UÀUÀ£ÀA ªÉÆUÀΣÀß'£À ¥ÁvÀæzÀ°è C©ü£À¬Ä¹zÀgÀÄ.


CT® ¨sÁgÀvÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

£ÁqÉÆÃd qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀjAzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ GzÁÏl£É

ªÉÄÃ

30 ªÀÄvÀÄÛ 31, 2010 “CT® ¨sÁgÀvÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß” “PÀ£ÁðlPÀ «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ” zsÁgÀªÁqÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɬÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è “ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ-¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ-EAzÀÄ-ªÀÄÄAzÀÄ aAvÀ£É” J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 2 ¢£ÀUÀ¼À «ZÁgÀUÉÆÃ¶× PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ°è zÉñÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ½AzÀ §AzÀ ¸ÁzsÁgÀt 600 d£À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. 30.05.2010gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30PÉÌ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ²æà vÀgÀ¼ÀĨÁ¼ÀÄ ¥ÀÆdå dUÀzÀÄÎgÀÄ qÁ. ²ªÀªÀÄÆw𠲪ÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄUÀ¼À ¸Á¤ßzsÀåzÀ°è £ÁqÉÆÃd qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è WÀ£ÀvɪÉvÀÛ ²æà ºÀA¸ÀgÁd ¨sÁgÀzsÁd é , gÁdå¥Á®gÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ, EªÀjAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ eÉÆåÃw ¨É¼ÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ GzÁÏn¸À®ànvÖ ÀÄÛ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà dUÀ¢Ã±À ±ÉlÖgï, f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÀgÀÄ, UÀr£ÁqÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ CzsÀåPÀë ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzÀ, ²æà «ÃgÀtÚ ªÀÄwÛPÀnÖ, ¸À¨sÁ¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï, ²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ ªÀĸÀÆw, ±Á¸ÀPÀgÀÄ, ²æà ªÀÄ£Àħ½UÁgï, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt ºÁUÀÆ qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉëAiÀĪÀgÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. ²æà ªÀÄ£Àħ½UÁgï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊl£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÁqÉÆÃd qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÁðlPÀ «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ KQÃPÀgÀtzÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹ ºÉÆÃgÁr, ‘¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è PÀ£ÀßqÀ gÁdåzÀ £ÀPÁ±É ªÀÄÆqÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ’JAzÀÄ ºÉý LwºÁ¹PÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ²æà ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgï ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ FV£À vÁAwæPÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï Cwà ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À ºÉÆA¢zÉ. «±ÀézÀ J®è ¨sÁUÀUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ PÀ°¸ÀÄ«PÉ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀºÁAiÀÄ EAxÀ J®èzÀPÀÆÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊl£ÀÄß (CAvÀeÁð®) ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ EAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¸À±ÀQÛÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ »AzÉA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ CUÀvÀå«zÉ JAzÀgÀÄ. ²æà f.f. zÉÆqÀتÁqÀ, ²æà ©.«. UÀÄAeÉnÖ, ºÉƼÉtÚªÀgÀ, PÀ¯Á«zÀ ©üêÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ, qÁ. ¹zÀÝ°AUÀ ¥ÀlÖt ±ÉnÖ, qÁ. r.JA. »gÉêÀÄoÀ, ²æà ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÀwÛ, ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ²ªÀ½î, ²æà §¸ÀªÀ¥Àæ¨sÀÄ ºÉƸÀPÉÃj, E£ÀÆß C£ÉÃPÀgÀÄ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. . “ºÉÆgÀ£Ár£À°è PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßrUÀgÀ ¹Üw-UÀw” UÉÆö×AiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ

16

qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ“J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ JAzÉA¢UÀÆ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ” JA§ PÀ«ªÁtÂAiÀÄAvÉ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ºÁUÀÆ «zÉñÀzÀ°è £É¯É¹gÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀjªÀļÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjVAvÀ®Æ EvÀgÀ ¥Àæ z ÉñÀUÀ¼À°è ºÁUÀÄ ¨s Á gÀvÀzÀ gÁdzs Á ¤AiÀiÁzÀ “¢°è ” AiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ ±ÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä gÁAiÀĨsÁjUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ, CªÀgÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr®è, CªÀgÀ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä QgÀÄ ¨ÉgÀ¼À£ÀÆß ªÉÄîPÉÌ JwÛ®è. CªÀgÀ vÉÆqÀPÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ £ÁªÀÅ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ªÉÄüÀ EzÀÄ. EAxÀ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÉà F ªÉÆzÀ®Ä K¥Àðr¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. “PÀ£ÀßqÀ” ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ dUÀwÛ£À ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è JgÀqÀÆ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁÜ£À EzÉ. EAUÉèAr£À°è EAVèµï E®è¢zÁÝUÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ E¢ÝvÀÄ. EAV趣À ¥ÀæxÀªÀÄ UÀæAxÀ ZÁ¸Àgï£À ‘PÁåAlgï§j PÀxÉUÀ¼ÀÄ’ JA§ÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ‘ªÀqÁØgÁzsÀ£É’ CzÀQÌAvÀ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð ªÉÆzÀ®Ä §A¢zÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ °¦ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä PÀ£ÀßqÀ °¦ §A¢zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É®è ªÁ妹PÉÆArzÉ. zÁæ«qÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ §®Æa ¨sÁµÉAiÀÄ°è EªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅ ºÉZÁÑV PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁµÁ ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÀÄ. qÁ. °AUÀtÚ UÉÆÃuÁ¼À G¸Áä¤AiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ, UÀr£ÁqÀÄ, EzÀgÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉ ¤Ãr, ºÉÆgÀ£ÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁgÀt GzÁ : GzÉÆåÃUÀ, ²PÀët, ªÁå¥ÁgÀ EvÁå¢ ºÉý PÉ®ªÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ DzÀgÉ PÉ®ªÀjUÉ DvÀAPÀ, ¨sÀAiÀÄzÀ £ÉgÀ½£À°è fêÀ£À ¸ÀAWÀµÀð ªÀiÁqÀÄvÁÛ §zÀÄQzÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀ ¹Üw wæ±ÀAPÀÄ ¹Üw EzÉ. £ÀªÀÄäªÀgÉà PÉ®ªÉǪÉÄä £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ£ÁßV £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà EAxÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀĪÁUÀ «zÉñÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ PÀµÀÖUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV ¸ÀªÁðAVÃt ¨É¼ÀªÀtÂUÉ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. gÁdå ºÁUÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤Ãr DvÀä ¸ÉÜöÊAiÀÄð, zsÀ£À §®, d£À§® ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÉë qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÀßrUÀjUÉ gÁdåzÀ ¨ÉA§® ¸ÀA¥ÀÆtðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ, d£À, zsÀ£À§®, ¨ÉA§®ªÀÇ CvÀåAvÀ CªÀ±ÀåPÀ. PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀÆ «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ. J°è PÀ£ÀßqÀ PÀ¼ÉzÀ ĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, J£ÀߪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ UÀt¤ÃAiÀĪÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀĸÀÆzÉ, oÀgÁªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁµÁ¥ÉæêÀÄ, «zÁå¥ÀæUÀw-M®ªÀÅ K¥ÀðqÀ®Ä PÀ£ÀßqÀ PÀªÀÄälUÀ¼À WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄƯÉ, ªÀÄƯÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÉ®èjUÀÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀAWÀ, ¸ÀA¸ÉÜ ¸Áܦ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛzÁÝgÉÆ C°è PÀªÀÄäl WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹ ¸ÀQæAiÀĪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ ªÀw¬ÄAzÀ £ÉëĹ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «zÁåªÀzsÀð£É DUÀĪÀAvÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ, ¤AiÀĪÀÄ-jÃw ¤Ãw UÀÄgÀÄw¹ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÀiÁUÀð vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÀjtÂvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĪÀ d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ‘CªÀgÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÀÇ DUÀĪÀAvÉ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå ¸ÀPÁðgÀ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå gÁdåUÀ¼À®Æè, ºÀ½î, ºÀ½îUÀ¼À®Æè MAzÉÆAzÀÄ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. "zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ" ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ²æà ¨Á. ¸ÁªÀÄUÀgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À ¥ÀæwµÁ×¥À£É. ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ¼À°è

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. E£ÀÄß EvÀgÀ CwyUÀ¼É®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀæzÉñÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ eÁ£À¥ÀzÀ ºÁUÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀªÀÅ. JgÀqÀ£Éà UÉÆÃ¶× : (31.05.2010) “ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ §zÀÄPÀÄ” JA§ «µÀAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÆdå ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ¸Áé«ÄÃf,¥ÉÃeÁªÀgÀ ªÀÄoÀ, GqÀĦAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß d£ÀäPÉÆlÖ vÁ¬ÄAiÀÄAvÉ ¨sÁ«¹ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÆö¹ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ, GzÉÆåÃUÀPÁÌV ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉAiÀiÁV ¸ÁܤPÀ ¨sÁµÉ §¼À¸ÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. d£Àä PÉÆlÖ vÁ¬ÄUÉ zÉÆæúÀ §UÉAiÀÄzÀAvÉ, C£Àß ¤ÃrzÀ vÁ¬ÄUÉ C£ÁåAiÀĪÁUÀzÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ §¼À¹, G½¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀgɬÄvÀÛgÀÄ. CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ £ÁqÉÆÃd qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÀ£Àß fêÀªÀiÁ£ÀªÀ£Éßà PÀ£ÀßqÀPÁÌV ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVnÖzÉÝãÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ¨sÀÆvÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¥ÀtvÉÆnÖzÉÝãÉ. 200 ªÀµÀð D½zÀ ©ænµÀgÀÄ EAVèÃµï ¨sÁµÉ JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ©wÛ ¨É¼É¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ C©üªÀiÁ£À«zÀÝgÉ, J®èªÀÇ ¸ÁzsÀå. EAVèµï E®èzÉ J®è GzÉÆåÃUÀgÀAUÀUÀ¼À®Æè PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. L.J.J¸ï. ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ, PÀ£ÀßrUÀjUÉ «zÉñÀzÀªÀjUÀÆ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ vÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥Àæw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. EzÀÄ wêÀæ vÀPÀët eÁjAiÀÄ°è §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ «zÉñÀzÀªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À PÀ£ÀßqÀ Cwà ªÀÄAdļÀªÁV PÀ°vÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd ºÉƸÀPÉÃjAiÀĪÀgÀÄ ªÀĸÀÆzÉ, oÀgÁªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. zɺÀ° ¸ÉßúÁ ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï ªÀw¬ÄAzÀ qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉëAiÀĪÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀjUÁV ªÀÄ»¼Á ªÀ¸Àw UÀæºÀ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½UÀ½UÉ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀ, ¢°èAiÀÄ°è E£ÉÆßAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É vÉgÉAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï mÉÊ¥ï (¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ), ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ ²PÀëPÀjUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁr E°è CzÀgÀ ¸Ë®¨sÀå J®èjUÀÆ zÉÆgÉvÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ

JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À «ZÁgÀUÉÆö×

¤nÖ£À°è ¸ÀºÁAiÀÄ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÀ¯Á«zÀ ²æà ©üêÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀgÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯ÉUÁV E£ÀÄß ¸ÀºÀPÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¨ÉÃPÀÄ. 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀgÀ ºÁUÀÄ §ÄzÀÝ, CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ vÁªÀÅ ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°è PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ PÀ¯ÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¹UÀ¨ÉÃPÉAzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ (¸ÉßúÁ) ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï ªÀw¬ÄAzÀ gÁzsÁ PËd®VAiÀĪÀgÀÄ 2¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. 91 ªÀµÀð »jAiÀÄgÁzÀ qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå gÀĪÁjAiÀiÁV ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV¹zÀÝ£ÀÄß AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀ CjvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ G½ªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÁV zÀÄrAiÀĨÉÃPÁVzÉ.

qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë

²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA DAUÀè ¨sÁµÁ DªÀÈwÛ ©qÀÄUÀqÉ

qÁ. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæUÀ½UÉ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ

£ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ ¸Á¬Ä EAlgï£Áå±À£À¯ï£À°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÉÃAzÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÁåAiÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ¸À£Áä£Àå qÁ. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİAiÀĪÀgÀ “²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA The great quest of Ramayana" JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÁzÀ d¹ÖÃ¸ï ¸ÀgÉÆÃ±ï ºÉÆÃ«Ä PÀ¥ÁrAiÀiÁ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ-“zsÀªÀÄðzÀ°ègÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ K½UÉ ºÁUÀÆ G£Àßw ¸ÁzsÀå” JAzÀÄ MwÛ ºÉýzÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è£À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ºÁUÉà G½¹PÉÆAqÀÄ, DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, WÀl£É ºÁUÀÆ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß qÁ. ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä F UÀæAxÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÉà EzÀgÀ «±ÉõÀvÉ DVgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀÄj¹zÀ d¹Öøï CªÀgÀÄ, gÁªÀiÁAiÀÄt PÀxÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¦Ã½UÉUÀ½AzÀ vÀĽvÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆArªÉ JAzÀgÀÄ. “±ÀÄzÀÞ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀ« gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr®è” DzÀgÉ, £ÁªÀÅ ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ F vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉ? ºÁUÁzÀgÉ £ÁªÀÅ »ÃUÉÃPÉ eÁw, ªÀÄvÀ, ¥ÀAxÀUÀ¼À ¨sÉÃzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß FUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪɪÀÅ? £À£ÀUÉ C¤¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, F J®è «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä F UÀæAxÀzÀ°è vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÉà CªÀgÀ «±ÉõÀvÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV qÁ. ªÉƬİAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ F PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. PÉ. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ, zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw ªÀiÁ®w ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ.

¸ÀgÉÆÃeÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï 17


zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ qÁ. ©üêÀĨsÀmï

ºÀ°AiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ºÉÆð ¥sÁå«Ä° D¸ÀàvÉæAiÀÄ DAiÀÄĪÉÃðzÀ «¨sÁUÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ-aQvÀìPÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DgÉÆÃUÀå ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÆ DVzÀÝ ¥ÀæSÁåvÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀå qÁ. ©ü à ªÀĨs À lÖ g ÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ J®è j UÀÆ EzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ¸ÉÃªÉ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. qÁ. ©üêÀĨsÀlÖjUÉ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì, EªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ D£ÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄAvÉ qÁ. ¨sÀlÖgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ 1976gÀ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄdgÁvï «±Àé«zÁå®AiÀÄ eÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ 1979gÀ°è JA.r. (DAiÀÄĪÉÃðzÀ) ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀgÀÄ. PÁAiÀÄaQvÉì, ¥ÀAZÀPÀªÀÄð «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ gÁåAPï ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀĪÀtð ¥ÀzÀPÀ UÀ½¹ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ºÉªÉÄä vÀAzÀªÀgÀÄ. 1979-80gÀ°è zɺÀ°AiÀÄ°è MML Centre for Rhumatic Diseases £À°è ªÀÄÄRå aQvÀìPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁr 1981-82gÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ §¼Áîj DAiÀÄĪÉÃðzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 1983jAzÀ 1988gÀªÀgÉUÉ qÁ. ¨sÀlÖgÀªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ MML Centre for Rhumatic Diseases AiÀÄ°è dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. 1989gÀ°è qÁ. ¨sÀlÖgÀÄ ºÉÆð ¥sÁå«Ä° D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ «¨sÁUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ aQvÀìPÀgÀÆ DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁAiÀÄaQvÉì-¥ÀAZÀPÀªÀÄðUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É aQvÉì ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ UÀtåªÀåQÛUÀ½UÉ qÁ.¨sÀlÖgÀªÀgÀÄ aQvÀìPÀgÁVzÁÝgÉ. zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ UÉÆö×AiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ C£ÉÃPÀ ±ÉÆÃzsÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. 1994jAzÀ qÁ. ¨sÀlÖgÀªÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV «zÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV d¥Á£ï, ¨Éæf¯ï, ®AqÀ£ï, EmÉ°, MªÀiÁ£ï, ¥sÁæ£ïì, ¹éÃqÀ£ï zÉñÀUÀ¼À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ªÉÄÃ¯É G¥À£Áå¸À vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ.

C©ü£ÀAzÀ£É

ºÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¢. f.gï. E£ÁªÀÄzÁgÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²jñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁ E£ÁªÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀÄgÀ©ü E£ÁªÀÄzÁgï EwÛÃZÉUÉ dgÀÄVzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è 10 ¹.f.¦.J. (Cumulative grade point average) ¥ÀqÉzÀÄ ºÉƸÀ-zɺÀ°AiÀÄ ¸ÉÊAmï ªÀiÁPïìð ¹Ã¤AiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ EvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉvÀÛªÀjUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÁݼÉ. £ÀÈvÀåzÀ®Æè C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀAWÀzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁݼÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÀ©üUÉ ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

18

d¥Á¤£À V¥sÀÄ ¸ÀPÁðgÀ qÁ. ¨sÀlÖgÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¯ïÛ KeÉ¤ì ¥ÉÆæeÉPïÖ£À°è ¸À®ºÁPÁgÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÉ. C®èzÉà d¥Á¤£À AiÉÆÃUÀ ¤PÉÃvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ¸ÉƸÉÊn E£ï d¥Á£ï ¸ÀA¸ÉÜ qÁ. ¨sÀlÖ CªÀgÀ£ÀÄß DAiÀÄĪÉÃðzÀ JdÄåPÉñÀ£ï CAqï jøÀZïð UÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. «zÉñÀUÀ¼À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ §UÉÎ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C©ügÀÄa ºÉZÀÄÑwÛzÉ JAzÀÄ w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è qÁ. ¨sÀlÖgÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. qÁ. ¨sÀlÖgÀªÀgÀÄ zÉñÀ-«zÉñÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ©gÀÄzÀÄ-¥ÁjvÉÆõÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV Capt. G. Srinivas Murthy Scientist Gold Medal, Pranachaya, zsÀ£ÀéAvÀj, DAiÀÄĪÉÃðzÀ PÀÄ®¨sÀƵÀt, CvÀÄåvÀÛªÀÄ DAiÀÄĪÉÃðzÀ d£ÀvÁ ¸ÉÃªÉ ©gÀÄzÀÄ, «zÉñÀUÀ¼À°è DAiÀÄĪÉÃðzÀ ¥ÀæZÁgÀ ¥Àæ±ÀA¸Á ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÁVªÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀwæPÉ C©üªÀÄvÀzÀ°è 'DgÉÆÃUÀåªÉà ¨sÁUÀå' CAPÀtªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ©üêÀÄ ¨sÀlÖgÀzÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀé. zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀÄgÀÄ.

ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ

WithBestCompliments

NayakAviationServices Private Limited International & Domestic Freight Forwarders.

Corporate Office: L-333, Mahipalpur Extension, New Delhi – 110037, Ph# 011-26781131/32

email:info@nayakaviation.com

Branches at : Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Gauhati, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Pune Singapore, HongKong.

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010


A WELL WISHER FROM NEW DELHI

C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010

19


Delhi Karnataka Sangha’s Abhimatha Monthly, July 2010, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-15/4016/10-11-12 Printout Date : July 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-20

Editor: Vasantha Shetty Bellare, Printed & Published by R. Renu Kumar, General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R), Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and printed at R.V. Printing Press, C-97, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 26815778, 40545298, 20 C©üªÀÄvÀ, dįÉÊ 2010

007-July-2010  

http://www.delhikarnatakasangha.com/new/images/abhimatha/2010/007-July-2010.pdf

Advertisement