Page 1

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ K¦æ¯ï 2011

¨É¯É gÀÆ. 1.

F fêÀ£À ¨ÉêÀÅ ¨É®è §®èªÀjUÉ £ÉÆêÉà E®è


À£É z A À £ ü C© “¥ÀzÀä¨sÀƵÀt”-Dgï.PÉ. ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀjUÉ DwäÃAiÀÄ C©ü£ÀAzÀ£É

¥Àæ±À¹ÛUÁV ¸ÀAVÃvÁ¨sÁå¸ÀªÀ®è, DvÀävÀȦÛUÁV PÀ¯É, ¸ÁzsÀ£É. ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÀ®è, ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÀ UËgÀª.À £Á£ÀÄ PÉêÀ® ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀ.æ vÁåUg À ÁdgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀgA À ¥ÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ¨É¼É¹zÉ. PÀqÉAiÀÄ G¹jgÀĪÀgÉUÀÆ PÀ¯ÉUÁVAiÉÄà £À£Àß fêÀ£À ªÀÄÄr¥ÀÄ. 92gÀ F ºÀgÉAiÀÄzÀ°è ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢zÉ” JAzÀÄ “¥ÀzÀä¨sÀƵÀt” Dgï.PÉ. ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. gÁµÀÖçzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ £ÁUÀjÃPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è Dgï. PÉ. ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀjUÉ ªÀiÁZïð 25gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è C©ü£A À zÀ£A É iÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄ.Û PÀ£ßÀ rUÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¨j Às vÀ DwäÃAiÀÄ PÀÆl vÀªÄÀ UÉ C¥ÁgÀ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢zÉ JAzÀ ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÄÀ vÀªÄÀ ä ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¥ÀAiÀÄtzÀ ªÀÄzsÀÄgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. vÀªÀÄä DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è r.«.f., ªÀiÁ¹Û, ¨ÉÃAzÉæ, zÉêÀÅqÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ±Á¹Ûç ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «zÁéA¸ÀgÉ®ègÉÆqÀ£ÉAiÀÄ MqÀ£Ál, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À vÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£ÉUÉ zÁj¢Ã¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ eÁÕ£Ádð£ÉUÉ CA¢£À DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ JA§ÄzÁV £ÀÄrzÀgÄÀ . vÁåUg À Ád ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ «zÀévÀÄÛ ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÁV ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß, CA¢£À PÁ®zÀ PÀptªÁzÀ ¸ÀvÀvÀ ¸ÀAVÃvÁ¨sÁå¸À vÀªÀÄä ¸Ázs£ À U É É ¥ÉÃæ gÀPª À ÁzÀ C£ÀĨsª À z À À §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÄÀ ©aÑlÖgÄÀ . ¥ÀzÀä ¥Àæ±À¹Û ¨sÁd£ÀgÀÄ ªÉâPɬÄAzÀ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ PɼÀV½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß DAiÀiÁ £Ár£À ¸À A ¸À z À g À Ä ªÀ Ä ÄAzÁV JzÀ Ä UÉ Æ ðAqÀ Ä C©ü£A À ¢¸ÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . UÀȺÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ ¦. azÀA§gÀA CªÀgÄÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¥Àw æ ¤¢üAiÀiÁV PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è G¥À¹Üvj À zÀÄÝ ¥À± æ ¹ À Û ¥ÀÅgÀ¸ÌÀöÈvÀg£ À ÄÀ ß JzÀÄÝ C©ü£ÀA¢¹ £Ár£À C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß, ºÉªÉÄäAiÀÄ£ÀÆß ªÉÄgÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ M§â ¸ÀA¸ÀzÀ£ÀÆ vÀ£Àß £Ár£À UÀtå PÀ¯Á«zÀ£ÉƧâ£À ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸À¯ÁUÀ°, ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸À¯ÁUÀ° C°ègÀ°®è. DzÀgÉ “zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DwäÃAiÀÄ C©ü£ÀAzÀ£É,

PÀ£ÀßrUÀgÀ C©üªÀiÁ£À D £ÉÆêÀ£ÀÄß, PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¹zÉ” JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀÄA© ¸ÀAvÀ¸À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀqÉzÁqÀĪÀ ¸ÀAVÃvÀ «±ÀéPÉÆñÀªÉAzÉà SÁåvÀgÁzÀ 92gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ PÀ¯Á¤¢ü ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀÄ, vÀªÉÆäA¢VzÀÝ ¸ÀºÀzsÀ«ÄðtÂ, ªÉÄÊvÉÃæ ¬Ä vÀªÀÄä ¨Á¼À¥ÀAiÀÄtzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è ¥Àæw ºÉeÉÓAiÀÄ®Æè ¸ÁA¸ÁjPÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÀPÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÀ¯Á«zÉ ¥ÀÄwæ gÀvÀߪÀiÁ¯Á ¥ÀæPÁ±ï ºÁUÀÆ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ SÁåvÀ PÀ¯Á«zÀ ¥ÀÄvÀæ gÀÄzÀ¥ æ l À A Ú gÀªiÀ ÁPÁAvï CªÀgÄÀ UÀ¼ÄÀ ¨sz À æÀ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀiÁ£À¢AzÀ ¸Àäj¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÝ zɺÀ° DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀjµÀ× ºÁUÀÆ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ªÁVñï CªÀgÀÄ ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂUÉ ¤ÃrzÀ C¥ÀƪÀð ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ ±ÀÄzÀÞ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹, QjAiÀÄjUÉ DzÀ±Àð ¥ÁæAiÀÄgÁzÀ »jAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁzsÀPÀ ²æà ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀÆgÀzÀ±Àð£À ZÀAzÀ£ÀªÁ»¤AiÀÄ d£À¦æAiÀÄ “xÀmï CAvÀ ºÉý” Qéeï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ qÁ.£Á. ¸ÉÆêÉıÀégï CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. C¤jÃQëvÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è MªÉÆäªÉÄä ¹UÀĪÀ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±ÀªÉAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß §tÂÚ¸ÀÄvÁÛ ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå, ¸ÁzsÀ£É, ±ÀæªÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ®Ä zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ºÉªÄÉ äAiÀÄ ¸ÀAUÀw JAzÀgÄÀ . ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ PëÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUq À A É iÀĪÀgÄÀ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr ¸ÁéUÀvÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf CzsÀåPÀë, »jAiÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ L. gÁªÀĪÉÆúÀ£À gÁªï CªÀgÀÄ ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀjUÉ ±Á®Ä ºÉÆ¢¹ ºÁUÀÆ qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É CªÀgÀÄ ¥sÀ® ¤Ãr C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DAiÉÆÃf¹, ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ G¥ÁzsÀåPÉë GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ CªÀgÀÄ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. d®eÁgÁdÄ CªÀgÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀAeÉ ªÁVñï, gÀvÀߪÀiÁ¯Á ¥ÀæPÁ±ï, gÀªÀiÁPÁAvï ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÀ PÀ¯Á¤¢ü ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀ “ºÀAUÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è” ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ CzÀÄãvÀ UÁAiÀÄ£À¢AzÀ PÀ¯ÁgÀ¹PÀjUÉ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ UÁ£À¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹvÀÄ. q GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ

¥ÀzÀä¨sÀƵÀt ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ Dgï.PÉ. ²æÃPÀAoÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀä²æà ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ SÁåvÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è£À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ ¥Àæw¤¢ü ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï CªÀgÀÄ ¨sÉÃn ªÀiÁr ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÒ ¤Ãr C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.

2

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J£ï.¦. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® f. ºÉUÀqÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd ReÁAa PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J£ï.Dgï. ²æãÁxï gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DAd¤ UËqÀ J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ¦.¹. ²æäªÁ¸À ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À f.©. ºÉUÀr D£ÀAzÀ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ©. £ÁgÁAiÀÄt Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï ±À²PÁAvï ¥Ánïï

DELHI KARNATAKA SANGHA Rao Tularam Marg, Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

website : www.delhikarnatakasangha.com

¸ÀA¥ÀÄl 21 ¸ÀAaPÉ 7 K¦æ¯ï 2011, ¨É¯É gÀÆ. 1

ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ

¤

¸ÀUÀð £ÀªÀÄä ºÉvÀÛ vÁ¬Ä EzÀÝAvÉ. CªÀ¼À ªÀÄr®°è ªÀÄ®V CªÀ¼À ¦æÃwAiÀÄ CªÀÄÈvÀ ¸À«AiÀÄĪÀ ¥ÀÄtåfëUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ. CªÀ¼À C¥Àj«ÄvÀ ¥ÉÃæ ªÀĪÀ£ÀÄß ¸À®ÄUÉ JAzÀÄ ¨s« Àæ Ĺ CªÀ¼À CAUÁAUÀ¼£ À ßÉ Ã PÉÆZÀÄѪÀ CxÀªÀ ºÉvÛÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£Éßà G¹gÀÄUÀnÖ¸ÄÀ ªÀ zÀĵÀÌøvÀåUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÄAzÁzÀgÉ UÀw K£ÀÄ? CzÀPÌÉ GvÀg Û À d¥Á¤£À°è WÀn¹zÀ ¨sÆ À PÀA¥À, ¸ÀÄ£Á«Ä, vÀvàj À uÁªÀÄzÀ ªÀiÁgÀtºÉÆêÀÄ! ªÀiÁvÀÈzÉÆÃæ ºÀPÌÉ ¸ÀAzÀ ²PÉë EµÀÖPÌÉà ªÀÄÄVAiÀÄ°®è. ¤¸ÀUð À zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV CtÄgÉÃtÄ vÀÈt, PÁµÀ×UÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¹ CªÀÅUÀ¼À CAvÀUÀðvÀ ¢üñÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀįÁªÀÄ£À£ÁßV¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À zsÉÆÃgÀuÉUÉ ¤¸ÀUÀð GvÀÛgÀ ¤ÃrzÉ-CtÄ jAiÀiÁPÀÖgïUÀ¼À ¸ÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. d¥Á£ï£À zÀÄgÀAvÀ £ÀªÀÄä PÀtÄÚ vÉgɸÀ°, ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ ªÀÄÄUÀÞvɬÄAzÀ ¤¸ÀUÀð ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÀÄr®°è «gÀ«Ä¸ÀĪÀAvÁUÀ° JA§ÄzÀµÉÖà £ÀªÀÄä JzÀÄjVgÀĪÀ DAiÉÄÌ. 2011gÀ d£À¸A À SÁå ªÀg¢ À ¥ÀPæ l À UÉÆArzÉ. FUÀ £ÀªÄÀ ä zÉñÀzÀ MlÄÖ d£À¸A À SÉå 1.21 ©°AiÀÄ£ï! CAzÀgÉ 121 PÉÆÃn!! MAzÀÄ ZÀzÀgÀ Q¯ÉÆëÄÃlgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 382 d£À ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁÝgÉ! ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ 2001gÀ d£ÀUÀtwUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ d£À¸ÀASÉå G§âgÀ PÉÆAZÀ ªÀÄAzÀUÀwAiÀÄ°èzÉ. E£ÀÆß ¸Àé®à ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÄAzÀgÉ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃPÀqÁ 74.04PÉÌ KjzÉ. DzÀgÉ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀÄ. ¥ÀÄgÀĵÀgÀ°è 82.14% ¸ÁPÀëgÀjzÀÝgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è PÉêÀ® 65.46% ¸ÁPÀëgÀjzÁÝgÉ. DvÀAPÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ ªÀÄ»¼É ºÁUÀÆ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ! ¨sÁgÀvÀzÀ°è 62,37,24,248 ¥ÀÄgÀĵÀjzÀÝgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® 58,64,69,174 ªÀiÁvÀæ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¹ÛçèsÀÆæt ºÀvÉå. AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀÆqÀ F CªÀiÁ£ÀĵÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹®è. §ºÀıÀ: CvÀåAvÀ ¥À槮ªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ §AzÀÄ ¹Ûçà ¨sÀÆæt ºÀvÉå ªÀiÁrzÀªÀjUÉ £ÉÃtÄ ²PÉë «¢ü¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ F ¤ÃZÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ¤®ÄèªÀÅ¢®è; ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ÉÆõÀuÉ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAZÀ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ C¤ß¹zÀgÀÆ C°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ 1000 ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå PÉêÀ® 973 ªÀiÁvÀæÀ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è F §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆqÀ°, £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ gÁdå EvÀgÀ gÁdåUÀ½UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ. £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀzÀ°è d£À ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÁÝgÉ. AiÀÄÄUÁ¢ MAzÀÄ CxÀð¥ÀÆtð ºÀ§â. ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ UÀvÀPÁ®zÀ°è ºÀÄzÀÄV ºÉƸÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ°è aUÀÄgÀ° JA§ D±É ªÉÄÊzÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð. ¤¸ÀUÀð ¸ÀºÀdªÁzÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß, £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄavÀÛ¢AzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¹éÃPÀj¸À° JA§ÄzÀÄ F ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ DAvÀAiÀÄð. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ ‘ºÉÆAUÉ ºÀƪÀ vÉÆAUÀ®°è ¨sÀÈAUÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ’zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ‘¨Éë£À PÀ» ¨Á½£À°è ºÀÆ«£À £À¸ÀÄUÉA¥ÀÄ ¸Àƹ fêÀ PÀ¼É’AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ°. AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀ¼ÉzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀ AiÀÄÄUÁ¢ ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀPÉ ºÉƸÀ ºÀgÀĵÀªÀ vÀgÀ°. EzÀÄ C©üªÀÄvÀzÀ ºÁgÉÊPÉ. AiÀÄÄUÀzÀ PÀ«, CzÀÄãvÀ PÁzÀA§jPÁgÀ, ¥ÀæPÁAqÀ «zÀé£ÀätÂ, gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è 15,16 ºÁUÀÆ 17gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ‘¤Ã ªÉÄlÄÖªÀ £É® CzÉà PÀ£ÁðlPÀ, ¤Ã PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãgï, CzÉà PÁªÉÃj’ JAzÀÄ, J¯Éèà EgÀ°, JAvÉà EgÀ°, ‘PÀ£ÀßqÀ’ªÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀªÉÄä®ègÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀAzÁ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹zÀ gÀ¸À IĶUÉ £ÀªÀÄ£À ¸À°è¸À®Ä £ÀªÀÄVzÀÄ ¸ÀzÀªÀPÁ±À. zÀAiÀĪÀiÁr §¤ß. PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀÄr gÀ¸ÀzËvÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆνî. q

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ

3


CAvÀgÁ¼À¢AzÀ. . . zɺÀ°AiÀÄ°è ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è CzÀÆÝj¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀݪÀÅ. £ÁlPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼° À è ¥Á¯ÉÆÎArzÀݪÅÀ . F vÀAqÀzÀ J®è ¸Àz¸ À åÀ jUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀë ²æà ©.PÉ.§¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä ¨É¼ÀUÁ«UÉ vÉg½ À zÉݪÅÀ . gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÄÀ A¢AiÀĪÀgÄÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥Àgª À ÁV J¯Áè ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ »A¢£À CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÄÀ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÄÀ C¢üPÈÀ vÀªÁV ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ßÀ rUÀgÀ PÀÄjvÁzÀ UÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. EzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁzÀgÉ, ªÀÄÄA¨ÉÊ, §gÉÆÃqÁ, ZÉ£ÉßöÊ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ EvÀgÀ £ÀUÀgÀUÀ½AzÀ®Æ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ßÀ rUÀgÄÀ ¨É¼U À Á«UÉ DUÀ«Ä¹zÀÝgÄÀ . »ÃUÉ §AzÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹, DªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ ¥Àj±ÀæªÀĪÀ£ÉßãÉÆà ¥ÀnÖvÀÄÛ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ ºÀvÁÛgÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è G½¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀPÌÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸A ÛÉ iÀÄ°è F ªÀ¸w À ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß PÀ°à¸¯ À ÁVvÀÄ.Û C°èUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ zÀĸÀÛgÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÁVvÀÄÛ. HlwArUÀ½UÁV ¨É¼ÀUÁ« ±ÀºÀgÀPÉÌà §gÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ¨É¼ÀV£À°è MAzÀÄ §¸ÀÄì; ¸ÁAiÀÄAPÁ®PÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ §¸ÀÄì. ºÉÆÃUÀ°, ¨É¼ÀUÁ« ±ÀºÀgÀzÀ¯Éèà vÀªÀÄä Rað£À¯Éèà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉÆÃmɯï£À¯ÉÆèà E£É߯ÉÆèà G½zÀÄPÉƼÉÆîÃtªÉAzÀg,É CzÀPÌÉ eÁUÉ ¹PĄ̀ÃÉ PÀ®èªÃÉ ? ¨É¼U À Á«AiÀÄ J®è ºÉÆÃmÉîÄUÀ¼À PÉÆÃuÉU¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀgPÀ ÁgÀªÃÉ vÀ£ßÀ ¨ÉÆPÀ̸¢ À AzÀ ºÀt ¸ÀÄjzÀÄ PÁ¢j¹nÖvÄÀ .Û §AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀjUÉ, §ºÀıÀ: ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ¥Àw æ µÉA × iÀÄ£ÀÄß ºÉa¸ Ñ § À ®è J®è d£ÀjUÉ (¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ §UÀ®°è EgÀĪÀªÀjUÉ) ¨É¼ÀUÁ«AiÀįÉèà G½AiÀÄĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. £ÁªÀÅ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ©mÉÖªÀÅ. J°è Hl? J°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ? ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ? .... AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀ¥Àà? .. JAzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ® ¢£À ¨É¼U À Á«AiÀÄ ±Àºg À z À À GzÀÝU® À PÀÆÌ NrAiÀiÁrzÁݬÄvÀÄ. §AzÀ £ÀªÄÀ UÉ®è ¥ÀA æ iÀiÁt ¨sv À åÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸Àª® À vÀÄU Û ¼ À £ À ÄÀ ß ºÉÃUÉ ¥ÀqA É iÀĨÉÃPÉA§ÄzÉà UÉÆvÁÛUÀ°®è. ºÉÃUÉÆà MAzÀÄ ¥Á¸À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ f¯Áè QæÃqÁAUÀtzÀ°è ¸ÀAeÉAiÀÄ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀĸÀĽPÉƼÀÄîªÀ ºÉÆwÛUÉ £ÀªÀÄä G¹gÉà ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ DVvÀÄÛ. PÀ £ À ß qÀ z À ªÉ Ä Ã°£À ¦æ à w¬ÄAzÀ vÀ Ä A© §AzÀ d£À ¸ ÁUÀ g À ª À £ À Ä ß £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄUÀÆ D£ÀAzÀªÉÃ! DzÀgÉ, F d£À¸ÁUÀgÀzÀ°è zÀÆgÀ¢AzÀ vÀªÀÄäzÉà Rað£À°è §AzÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀªÀgÁågÀÄ? «zÉñÀUÀ½AzÀ §AzÀ PÉ® C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀjUÀAvÀÆ §ºÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄuÉ zÉÆgɬÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è N¢ w½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ. £Á£ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ GvÁìºÀ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ, ªÉÆzÀ® ¢£ÀzÀ C§âgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀ£ÀÄ, F ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ JAzÀÄ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀĪɣÉÆà JA§AvÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÉà ºÀvÁÛgÀÄ d£À NqÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀªÀÄäzÉà Rað£À°è ºÉÆÃmɯï£À°è Hl-wAr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DmÉÆÃzÀªÀjUÉ

4

CAvÀgÁ¼À¢AzÀ.... £ÀÆgÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀªÀÄä¤UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zɪÀÅ. ªÀÄÄA¨ÉÊ, §gÉÆÃqÁ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀAWÀzÀ »jAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £À£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ §ªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÉãÉÆà ºÀvÁÛgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁr F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àj¢üAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ (ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀ) £ÀÆgÁgÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¸ÉêÉ-¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwgÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀÄ £À£Àß HºÉ. £Á£ÁUÀ°, §¸Àªg À ÁdgÁUÀ°, ¤qÀUÄÀ A¢AiÀĪÀgÁUÀ° ... F §UÉAiÀÄ ªÀ²Ã° CxÀªÁ ¥ÀæwµÉ×UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÁVgÀ°®è. §ºÀıÀ: D §UÉAiÀÄ ªÀ²Ã° £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßrUÀgÁV PÀ£ÀßrUÀgÉÆA¢UÉ ¨Égv É ÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀĪÀ, D£ÀA¢¸ÀĪÀ «ZÁgÀ £ÀªÄÀ äzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, CzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉUÀ¼À°è ¸ÁzsÀåªÉà DUÀ°®è. £Á£À Ä ªÉÆ zÀ ® ¢£À z À PÁAiÀ Ä ðPÀæ ª À Ä ªÀ£ À Ä ß ªÀ Ä zsÀ å gÁwæ A iÀ Ä ªÀ g É U À Æ £ÉÆÃrzÀªÀ¤UÉ, ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÉÆÃZÀ°®è. £ÀªÉÆäA¢VzÀÝ C¢ü P ÁjUÀ ¼ À Ä CªÀ g À ª À g À ªÀ Ä nÖ U É ¸Ázs À å ªÁzÀ µ À Ä Ö ªÀ i Ár J¯É Æ è à PÀ¼ÀaPÉÆAqÀgÀÄ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ°QÌ®è. £ÁªÉ®è £ÀªÀÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ£Éßà ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ §AzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÃUÉ ¸ÀàzsÉðUÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ? FUÁzÀgÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆr¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÝgÉ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀ ... ¸ÀgÀPÁgÀªÉÃ? CzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀªÀgÁgÀÄ? ªÀÄÄRåªÁV £ÁªÀÅ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ JA§ ºÀuÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß CAn¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼U À Á«UÉ ºÉÆÃVzÁÝzg À Æ À KPÉ? FUÀ, £À£ßÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ‘ºÉÆgÀ£ÁqÀ-M¼À£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀ’ JA§ ¨sÉÃzÀªÉà C½¹ ºÉÆÃUÀĪÀAwzÉ. E£ÀÆß ªÀÄÄRåªÁV zɺÀ°AiÀÄAvÀºÀ gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛ vÀÄA©zÀ eÁUÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? ºÁUÀÆ F ¸ÀAWÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÉA§ ‘¨ÁæAqï’£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ? EwÛÃZÉUÉ ¸ÀAWÀPÉÌ §A¢zÀÝ J®è WÀ£ÀªÉvÀÛ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ-²æà Dgï.PÉ.²æÃPÀAoÀ£ï, ²æà J¸ï.f.ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ºÁUÀÆ ²æà Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î-D±ÀAiÀĪÀÇ EzÉà DVvÀÄÛ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ F ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è PÀ£ßÀ qÀPÌÉ, CzÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÉƧVUÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ, d£À¸A À ¸ÀÌøwUÉ «²µÀÖªÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÉà £ÀªÉÄä®ègÀ ºÀA§®. £ÁªÀÅ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ, F §UÉAiÀÄ ºÀA§®¢AzÀ §zÀÄPÀÄwÛzÉÝêÉ. F §UÉAiÀÄ ºÀA§®¢AzÀ¯Éà zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉÝêÉ. zɺÀ°AiÀįÉèà £ÁªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ£ÀÄß PÁtÄwÛzÉÝêÉ. ºÁVzÀÝgÉ, £ÁªÉ®è ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃVzÁÝzÀgÀÆ AiÀiÁPÉ? ¸ÀA¸ÀÌøw ...¸ÉƧUÀÄ ... J®è K£Éà EzÀÝgÀÆ £ÁªÉ®è ªÀÄtÂÚ£À ªÁ¸À£ÉUÁV, C°è ©Ã¸ÀĪÀ vÀAUÁ½UÁV, UÀjUÉzÀgÀĪÀ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À MtVzÀ J¯ÉUÀ¼À ZÀgÀZÀgÀ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÁÌV, PÀ£ÁðlPÀzÀvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CzÀPÉÌ ºÀtzÀ, ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. £Á£ÀÄ CzÀPÁÌVAiÉÄà £À£Àß eÉÆýUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsåÀ gÁwæAiÀÄ KPÀvÁ£ÀvA É iÀÄ°è ¨É¼U À Á«AiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è MAnAiÀiÁV PÀĽvÀªÀ£ÀÄ, ¹¹ðAiÀÄ §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä .... GvÀÄìPÀ£ÁVzÉÝ. q

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


DzsÀĤPÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀ-J¸ï.f. ªÁ¸ÀÄzÉÃªï “PÀ®àªÀÈPÀë §ÈAzÁªÀ£ÀAUÀ¼ÀzÀ° ºÉÃUÉÆà ºÉÆPÀÄÌ §AzÉ C®è JZÀÑgÀªÀÅ, C®è ¤zÉÝAiÀÄÄ K£ÉÆà AiÉÆÃUÀ¢AzÉ” -zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæ ¨ÉÃAzÉA æ iÀĪÀgÀ F PÀª£ À z À À ¸Á®ÄUÀ½AzÀ ¥À¨ æ Ás «vÀ£ÁV ¸ÀÈd£À²Ã® PÀ¯Á«zÀ£ÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß “PÀ®àªÀÈPÀë” ¸ÀgÀtÂUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrvÀÄ”-JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ avÀæPÀ¯Á«zÀ J¸ï.f. ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¸Á»wUÀ¼À MqÀ£Ál¢AzÀ PÀ¯Á ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ¯Á ¸ÉÃªÉ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¤ªÀÈwÛAiÉÄà E®è JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÄÀ . ªÀiÁZïð 17gÀAzÀÄ zɺ° À AiÀÄ PÀ£ßÀ qÀ

ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀ CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÉÆzÀ°UÉ ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ¸ÁPÀëöåavÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ¯Á ¥ÀAiÀÄtzÀ°è J¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀÄ DzsÀĤPÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ ªÉÄÊ°UÀ®Äè.

GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ K¦æ¯ï wAUÀ¼À 24gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ qÁ. ©üêÀĨsÀmï CªÀjAzÀ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ PÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. q ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

‘¸ÀA¸ÁÌg’À ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀA±ÀªÈÀ PÀ’ë avÀU æ ¼ À À PÀ¯Á ¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ ªÀiÁvÀª æ ® À è gÀAUÀPÈÀ wUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVgÀĪÀ gÀAUÀPÀ«ÄðAiÀÄÆ ºËzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ avÀæPÀ¯Á PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÁUÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ°è J¸ï. f. ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå PÀ¯Á«zÀgÀ°è M§âgÁV ªÀÄvÀÄÛ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ UËgÀªÁ¤évÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀ §UÉV£À ªÀiÁvÉAzÀgÉ, CzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ DzsÀĤPÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ªÉʨsÀªÀzÀ PÀÄjvÀ ªÀiÁvÉà DVzÉ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀ ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀjUÉ ±Á®Ä ºÉÆ¢¹, ¸À£Á䤹zÀgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁeï ¸ÀägÀtÂPÉ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. “PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯É ºÁUÀÆ ¸Á»vÀåzÀ £É¯É ©ÃqÀÄ. PÀ¯É ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæZÁgÀ ¹QÌ®è. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð CvÀåUÀvÀåªÁV DUÀ¨ÉÃQzÉ. F ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß DAiÉÆÃf¹ PÀ£ÁðlPÀzÀ ««zsÀ PÉëÃvÀU æ ¼ À À ªÀĺÀvÛÀgÀ ¸Ázs£ À A É iÀÄ£ÀÄß PÀ£ßÀ qÉÃvÀgj À UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ F ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtð PÁAiÀÄðPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀÆtð £ÉgÀªÀÅ, ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ«zÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É EvÀÛgÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀªÁV ¸ÀàA¢¹zÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀ EAvÀºÀ ªÀĺÀvÀÛgÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ JAzÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¹zÀÞ JA§ÄzÁV C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉë GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ, ReÁAa PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀªÀĦð¹zÀgÀÄ. ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀQA æ iÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå, ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä G¥ÁzsÀåPÀë PÉ.Dgï. ¸ÀħâtÚ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÀ¯Á«zÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ°è zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ f.Dgï. FgÀtÚ, CgÀÄuï, ²æÃPÁAvï ¥ÉÆzÁÝgï, ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sr À ßøï, D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÆ É ÃqÀ C®èzÃÉ PÀ¯Á ¥Àz æ ± À ð À £Àz° À è ¨sÁUÀª» À ¹zÀ ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á«zÉAiÀÄ ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ.

zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀAWÀªÀÅ 24.04.2011 ¨sÁ£ÀĪÁgÀzA À zÀÄ ¸ÀAeÉ 5 jAzÀ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgU É É zÉ º À ° PÀ £ ÁðlPÀ ¸À A WÀ z À ¸À ¨ s Á AUÀ t zÀ ° è ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. ºÉa£ Ñ À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ£ßÀ rUÀgÄÀ ¨sÁUÀª» À ¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ Czs À å PÀ ë qÁ. azÁ£À A zÀ ªÀ Ä Æwð CªÀ g À Ä PÉÆÃjzÁÝgÉ.

ªÀÄÄ£ÉÆßÃl

F

¨sÁjAiÀÄÆ gÁµÀÖzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ¥À± æ À¹ÛAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀä¨ÀÆ s µÀt, ¥ÀzÀä²Ãæ £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ®©ü¹gÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. F ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁzÀ ²æà Dgï.PÉ.²æÃPÀAoÀ£ï (¥ÀzäÀ ¨Æ Às µÀt), ²æà Vjñï PÁ¸Àgª À ½ À î (¥ÀzÀä²æÃ), ²æà zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ (¥ÀzÀä²æÃ) qÁ.gÁªÀÄzÁ¸ï ¥ÉÊ (¥ÀzÀä¨sÀƵÀt) ²æà n.eÉ.J¸ï.eÁeïð (¥ÀzÀä¨sÀƵÀt) ²æà CfÃA ¥ÉæêÀiïfà (¥ÀzÀ䫨sÀƵÀt) CªÀgÉ®èjUÀÆ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÉà jÃw Cwà ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û ®©ü¸À° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ. ²æà Dgï.PÉ. ²æà PÀAoÀ£ï ºÁUÀÆ ²æà Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ DºÁ餹 C©ü£ÀA¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉà wAUÀ¼À 15,16 ªÀÄvÀÄÛ 17gÀAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ GvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ vÀÄA¨Á CzÀÆÝj¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

J¯Áè PÀ£ÀßrUÀgÀÆ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. ¨ÉùUÉAiÀÄ ©¹® DgÀA¨sÀzÀ ºÉÆwÛUÉ ±Á¯Á ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢ªÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ NzÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉvÀÛªÀjUÉ N¢¸ÀĪÀ vÀ¯É£ÉÆë¤AzÀ ªÀÄÄQÛ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÀÅ vÀªÀjUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. CdÓ-CfÓ-§AzsÀÄUÀ¼ÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ vÀªÀPÀ. J¼ÉAiÀÄjUÉ gÀeÉAiÀÄ ªÀÄdzÀ PÀ£À¸ÀÄ. ¥ÀlÖtzÀ §zÀÄQ¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è ¨ÉgÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À. £ÀªÀÄÆägÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¸ÀÄAzÀgÀ gÀªÀÄtÂÃAiÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄr®°è PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃUÀ. vÀªÀÄUɯÁè AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. gÀeÉ PÀ¼ÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨sÉÃnAiÀiÁUÉÆÃt. q ¹.JA.£ÁUÀgÁd

5


À

sÀª ¨ Ä À £ C

PÀÄAzÁ£ÀUÀjAiÀÄ°è ¨É¼ÀVzÀ PÀÄAzÀzÀ PÀ£ÀßqÀ QÃwð «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

“vÉÃgÀ£É¼ÉªÀgÀÄ £ÁªÀÅ-J°èzÀÝgÉãÀÄ?

¨ÉÆA¨Á¬Ä, ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ, PÀ®ÌvÀÛ, qÉ°è

J¯ÉèAzÀgÀ°è” - gÁµÀÖçPÀ« f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà

JA

§ PÀ«ªÁt ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ JgÀqÀ£Éà «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¸ÁUÀgÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀ ®PÁëAvÀgÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ eÁvÉæ PÀAqÀÄ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ £ÁqÁzÀgÉãÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀ¯Éèà PÀ£ÀßqÀªÀÄä£À vÉÃgÀ£É¼ÉªÀgÀÄ £ÁªÀÅ. PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀr£ÁqÁzÀ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è£À ¸ÀA¨sª Àæ ÀÄ PÀAqÀµÀÆÖ ªÀÄ£À vÀtÂAiÀÄ°®è. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁV ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ, G¥ÁzsÀåPÀë- ©.PÉ.§¸ÀªÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV £Á£ÀÄ ¨É¼ÀUÁ« «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ¥ÀAiÀÄt¹zÉݪÀÅ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ

¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀ £ÁlPÀ vÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ n.J¸ï. gÀªÉÄñï CªÀgÀ ‘¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ’ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀݪÀÅ. ªÀiÁZïð 10 gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ ¨É¼ÀV£À 2 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀUÁ« vÀ®Ä¦zÁUÀ E£ÀÆß ©Ã¢AiÀÄ rªÉÊqÀgïUÀ½UÉ §tÚ §½AiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸ÁVvÀÄ.Û ¥ÉÇð¸ï ¹§âA¢ ¸ÉêÁ¤gÀvg À ÁVzÀÝgÄÀ . ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÃÉ ¸ÀªÄÉ äüÀ£z À À GzÁÏl£É. Erà HjUÉ HgÉà vÀ½gÀÄ vÉÆÃgÀt, ¸ÀÄtÚ-§tÚU½ À AzÀ ¹AUÁgÀUÆ É ArvÀÄ.Û ªÀÄgÀÄ¢£À £ÀªÀÄä vÀAUÀÄzÁt¢AzÀ ªÀÄvÉÛ £ÀUÀgÀzÀvÀÛ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀªÀÄä£À ªÉÄgÀªt À U  U É É £ÀUg À À ¹zÀÞªÁVvÀÄ.Û PÀ£ßÀ qÀzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼£ À ÄÀ ß »rzÀ AiÀÄĪÀPg À À ¸ÀtÚ zÉÆqÀØ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÀ¼À¯Éè®è PÀ£ÀßqÀ WÉÆõÀuÉ PÀÆUÀÄvÀÛ, ºÁqÀÄvÀÛ, PÀÄtÂAiÀÄÄvÀÛ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÉ ¨É¼ÀUÁ« £ÀUÀgÀPÉÌ £ÀUÀgÀªÉà ¥ÀżÀPÀUÉÆArvÀÄÛ. E£ÀÄß ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è PÉý §AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÉƧUÀAvÀÆ ºÉüÀwÃgÀzÀÄ. E°è zÀQët PÀ£ÁðlPÀ ¨sÁUÀzÀ PÀ£ÀßqÀ«vÀÄÛ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀAqÀÄ ¨sÁµÉ PÉüÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ zÉÆqÀØ zsé¤ À AiÀÄ PÀ£ßÀ qÀ jAUÀt¸  ÄÀ wÛvÄÀ ,Û PÀgÁªÀ½AiÀÄ ²µÀÖ PÀ£ßÀ qÀ ªÉÄüÉʹvÀÄ.Û J®èªÀÇ ¸ÉÃj ¨É¼ÀUÁ«AiÉÄà PÀ£ÁðlPÀªÁVvÀÄÛ. «±Àé PÀ£ÀßqÀ ªÉÄüÀ

6

£ÁqÀ ºÀ§âªÁVvÀÄÛ. ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¤¥ÁàtÂ, »gÉèÁUÉêÁr, ¥Áj±ÁéqÀ, SÁ£Á¥ÀÇgÀ,QvÀÆÛgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀÅlÖ ¥ÀÅlÖ ºÀ½î, ºÀħâ½î, zsÁgÀªÁqÀ,¥ÀÅuÉ, ¸ÁvÁgÀUÀ¼ÀAxÀ £ÀUÀgÀUÀ½AzÀ d£À ¸ÁUÀgÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è ¸ÉÃj EzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄzÉà ºÀ§âªÉ£ÀÄߪÀAvÉ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄzÀUÉƼÀî¢gÀ¯ÁgÀªÀÅ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÉAzÉÆà K£ÉÆà ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ 15 Q«Äà zÀÆgÀ ¥Àtf ªÀiÁUÀðzÀ°ègÄÀ ªÀ MAzÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è ªÀ¸w À ªÀ媸 À ÜÉ PÉÆlÄÖ £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß HgÀ ºÉÆgÀUÉà EnÖzÀÝgÀÄ. ªÁºÀ£ÀzÀ C£Á£ÀÄPÀÆ® MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ ªÉâPÉU¼ À ÄÀ ºÀwg Û « À gÀzÃÉ J¯É¯ è Æ É Ãè ¢PÁÌ¥Á¯ÁVzÀÄÝ D¸ÀQÛ EzÀÝgÆ À J¯Áè ªÉâPÉU½ À UÉ NqÁqÀĪÀ vÉÆAzÀg¬ É ÄAzÁV ºÉÆÃUÀ¯ÁUÀzÀ ¸ÀAPÀl E£ÉÆßAzÉq.É ºÉÆgÀ£ÁzÀ PÀ£ßÀ rUÀg£ À ÄÀ ß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ ªÀ媸 À ÁÜ¥PÀ À C¢üPÁjUÀ½UÉ eÁvÉU æ É §AzÀªg À ÄÀ ªÀÄgÀ½ ¸ÀÄgÀQv ë ª À ÁV vÀ®Ä¦zÀgÃÉ E®èªÃÉ JAzÀÄ «ZÁj¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀzsÁ£ÀªÀÇ E¢Ý®è. AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀÄwÛgÀ°®è, E¯Áè CªÀgÀÄ PÁ¯ï JvÀÄÛvÀÛ¯Éà EgÀ°®è. £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¸ÉÃjzÀ ¥ÀÅuÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ »jAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ ªÀÄgÀ½ ªÀ¸ÀwUÉ vÀ®Ä¥À¯ÁUÀzÉÃ, JµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ C¢üPÁj AiÀÄ ¥sÉÇÃ£ï ¹UÀzÉà £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉÇð¸ï ¹§âA¢UÉ vÀªÀÄä C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ «ªÀj¹ PÉÆ£ÉUÉ D ¥ÀÅuÁåvÀägÀÄ D »jAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀUÀÎvÀÛ¯ÉAiÀÄ PÀUÁÎr£À eɸÀÆìj£À vÀAUÀÄzÁtªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹ ºÉÆÃzÀgÀAvÉ. CªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà AiÀiÁªÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÇ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¥ÀÅuÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ UÉÆêÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAVÃvÀ-£ÁlPÀ, ºÁ¸Àå ªÀÄÄAvÁzÀ d£À¦æAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼Æ À £ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ ªÅÀ . ‘PÀ£¹ À £À PÀ£ÁðlPÀ-«ZÁgÀ ¸ÀAQÃtð, ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀÄ-¸ÀAªÁzÀ’, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À dUÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É, ‘zÀ°vÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ C£À£ÀåvÉ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ-¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½’ PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ UÉÆö×. »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ UÉÆö×UÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÁzÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉâPÉUÀ¼À°è, PÀ¯ÁgÀAUÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. CªÉ®èªÀ£ÀÆß KPÀPÁ®PÉÌ J¯Áè PÀqÉUÀÆ NqÁrPÉÆAqÀÄ D¸Á颸À®Ä DUÀzÃÉ £Á£ÀÄ §ºÀĨsÁµÁ PÀ«UÉÆÃ¶× ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ «ZÁgÀUÉÆÃ¶× ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀßµÉÖà £ÉÆÃr D£ÀA¢¹zÉ.

¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ GzÁÏl£É : GzÁÏl£ÉAiÀÄ ¢£À «±Àé¸ÀÄAzÀj L±ÀéAiÀÄð

gÉÊ ªÀÄwÛvÀgÀ ¹£ÉªÀiÁ vÁgÉUÀ¼À ªÀÄÄRå DPÀµÀðuɬÄAzÁV «¥ÀjÃvÀ UÀzÀÝ®, ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀzÀAxÀ d£À¥ª Àæ ÁºÀ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁVvÀÄÛ. PÉ®ªÀgÀÄ QæÃqÁAUÀtPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÉÇðøÀgÀ CAPÉUÀÆ ¹UÀzÀ CªÀåªÀ¸ÉÜ, C²¸ÀÄÛ J¯Éè®Æè DV vÁgÁªÀÄtÂUÀ¼À zÀ±Àð£ÀPÁÌV d£À ºÀÄZÉz Ñ ÄÀ Ý UÀ¯ÁmÉ £Àq¹ É zÀÝgÄÀ . Q¸ÉU¼ À îÀjAzÀ PÉ®ªÀgÄÀ ºÀt PÀ¼z É ÄÀ PÉÆAqÀgÄÀ , PÉ®ªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀgÀÄ. ºÉÃUÉÆà K£ÉÆà ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£Éß®è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæÃqÁAUÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®gÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ C°è PÁ°qÀ®Æ eÁUÀ«®è. gÀPÀëuÁPÁAiÀÄðzÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¥ÉÇð¸ï ¹§âA¢AiÉÄ®è L±ÀéAiÀÄð gÉÊ §ZÀÑ£ï¼À£ÀÄß PÁtĪÀ PÁvÀgÀvɬÄAzÀ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


MAnUÁ®°è ¤AwzÀÝgÀÄ. ¤®è®Æ DUÀzÉà ¨sÀªÀå ªÉâPÉAiÀÄ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß PÀtÚ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÁ®ÄÛ½vÀPÉÌ ¹QÌ ¥ÁætºÉÆâvÉAzÀÄ C°èAzÀ ¥ÁgÁV ºÉÆgÀ§AzɪÀÅ. ºÉÆgÀ§gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ UÁAiÀÄQ ¸ÀAVÃvÁ PÀnÖ PÀÄ®PÀtÂð PÀÆqÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ zÁj PÁtzÉÃ, PÁågÉà JAzÀÄ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀªg À Æ À E®èzÃÉ £ÀªÆ É äA¢UÉ eÉÆvÉAiÀiÁzÀgÄÀ . “¤ÃªÉ®è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ½¹PÉÆqÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀjÃwj, £ÀªÀÄäAxÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¤ªÀÄUɯÁè ¨ÁåqÀ JAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAPÀl / ¨ÉøÀgÀªÀ£Éß®è £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. ¤Ãªï ºÉüÀÆzÀÄ RgÉà Lwæ, ¤ªÀÄä£ÀÄß RArvÁ PÀj¸ÉÆÌÃwë JAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁzsÁ¤¸ÀÄvÀÛ, £ÁªÀÇ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîvÀÛ ºÉÃUÉÆà K£ÉÆà ºÉÆgÀ§AzɪÀÅ. D ºÉÆwÛUÉ £ÀªÀÄä zɺÀ° «ÄvÀægÁzÀ qÁ. ©½ªÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæ. JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀÄ ºÉÆÃmɯï gÁªÀÄzÉêïzÀ°è DgÁªÀĪÁV PÀĽvÀÄ n«AiÀÄ°è GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÁªÀÇ E°è ¥ÀgÀzÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ C¯Éèà ºÉÆÃUÉÆÃtªÉAzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½zɪÀÅ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÁÌV £À®évÀÄÛ PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀå¬Ä¹zÀ ¸ÀPÁðgÀ, ªÉâPÉUÀ½AzÀ ªÉâPÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀÅlÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C®è¯Éèà DAiÀiÁ ªÉâPÉUÀ¼À ºÀwÛgÀªÉà EnÖzÀÝgÉà d£ÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. J¯Áè ¸ÀgÀPÁj E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæSÁåvÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÆ, C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ Hj£À ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼À¯Éè¯Áè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀ£Ár¤AzÀ DUÀ«Ä¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ-¥ÀÅlÖ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ½UɯÁè Hj£À UÀrAiÀiÁZÉ ªÀ¸Àw MzÀV¹ ¥ÀgÀzÁqÀĪÀAvÁVzÀÄÝ ©lÖgÉ Erà «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¤dzÀ CxÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ eÁvÉæ, ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® PÀ£ÀßqÀªÀ£Éßà zsÉåä¹zÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÉÄüÀ. d£ÀäzÀ¯Éèà EAxÀ d£À¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß PÀArgÀ°®èªÉAzÀÄ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ £ÁqÉÆÃd ¥ÁnÃ¯ï ¥ÀÅlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ CZÀÑj¥ÀlÖgÀÄ.

¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÁ妸ÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¨É¼É¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ" JAzÀgÀÄ. ‘PÀĨÉÃgÀ£À gÁdåzÀ PÀÄgÀÄqÀ’ PÀÄjvÀÄ PÁªÀå ªÁZÀ£À ªÀiÁrzÀ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀÄ ¸ÀévÀB CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ PÁªÀåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÆ É ½¸À¨ÃÉ PÉAzÀgÄÀ . vÉ®ÄUÀÄ PÀ« qÁ.²ªÁgÉrØ, ªÀÄgÁp PÀ«¬Äwæ ¥ÉÇ.æ «ÄÃgÁ vÁgÀ¼ÃÉ PÀgï, vÀļÀÄ PÀ« qÁ.ªÁªÀÄ£À £ÀAzÁªÀg,À PÉÆAPÀtA  iÀÄ ªÉÃtĪÀiÁzsÀªÀ ¨ÉÆÃPÀðgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ PÁªÀåªÁa¹zÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊzÉû CªÀgÄÀ ‘£À£ßÀ CªÀÄä£À ¹ÃgÉ’ PÁªÀåªÁa¹zÀgÄÀ . gÁdåzÀ UÀr£ÁqÀÄ, PÀÄAzÁ£ÀUÀgÀ SÁåwAiÀÄ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è §ºÀĨsÁµÁ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ §zÀÄQ£À dvÉUÉ CAxÀ PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¸ÀĪÀ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ UÉÆÃ¶× : ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ UÉÆö×

ªÀiÁZïð 12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. EAUÉèAqï zÉñÀzÀ ¯ÁåA§vïð£À ªÉÄÃAiÀÄgï ¤ÃgÀeï ¥Ánïï F UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÄÀ . ¥Àw æ ªÀiÁwUÀÆ §¸ÀªÃÉ ±Àég,À PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ £ÀÄrUÀ¼£ À ÄÀ ß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁvÀ£Ár d£ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÀgÀÄ. CªÉÄjPÁzÀ ‘CPÀÌ’ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀë CªÀÄgÀ£ÁxÀ UËqÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. zÀmïì PÀ£ÀßqÀ qÁmï PÁªÀiï£À ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ-¥ÀvÀæPÀvÀð ±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgï CªÀjUÉ PÀq¯ À ÁZÉAiÀÄ PÀ£ßÀ rUÀgÀ MqÀ£Ál §ºÀ¼.À ‘PÀq¯ À ÁZÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÉÝà PÀrªÉÄ. DzÀgÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ¯Éà §A¢zÁÝgÉ’ JAzÀgÀÄ. F UÉÆö×AiÀÄ°è PÁå°¥sÉǤðAiÀiÁ, ªÀĸÀÌvï, PÀvÁgï, EyAiÉÆæAiÀiÁ, PÀ®ÌvÀÛ, ªÀÄÄA¨Á¬Ä, ZÉ£ÉßöÊ PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

«±Àé PÀ£ÀßqÀ DUÀ° : "£ÁªÀÅ PÉêÀ® PÀ£ÀßqÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀgÉÃ

¸Á®zÀÄ, dUÀw£ Û ° À è PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRå¨Ás µÉAiÀÄ£ÁßV gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£É, ªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ, DAUÀè ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ UÉƧâgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ" JA§ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥À± æ À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ qÁ.AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¹zÀgÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀqÁÝAiÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¨sÁµÉUÉ G½UÁ®«®è JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà DvÀAPÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

eÁUÀwPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸åÀ gÀƦ¸ÀĪÀ PÁªÀå gÀZ£ À AÉ iÀÄ CUÀvåÀ : ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ

JgÀqÀ£Éà ¢£À ZÉ£ÀߪÀÄä ªÉâPÉAiÀÄ°è qÁ. ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«AiÀĪÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ‘¹jUÀ£ÀßqÀ' PÀ«UÉÆÃ¶× £ÀqÉzÀgÉ, PÀĪÀiÁgÀ UÀAzsÀªÀð ªÉâPÉAiÀÄ°è ‘§ºÀĨsÁµÁ’ PÀ«UÉÆÃ¶× £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. §ºÀĨsÁµÁ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀ zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀÄ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®PÉÌ JgÀqÀÄ PÀqÉ EnÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DPÉëæ¹, MAzÉà ªÉâPÉAiÀÄ°è J®ègÀ£ÀÆß PÀÆr¹zÀÝgÉ ¸ÀªÀĸÉå K¤vÀÄÛ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ FUÀ PÁªÉÃj¬ÄAzÀ UÉÆÃzÁªÀjªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. zÉñÀzÀ DZÉ, CmÁèAnPï ¸ÁUÀgÀzÁZÉ, GvÀÛgÀ-zÀQët zsÀÄæªÀUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ ªÁ妹zÉ. D ªÀÄlÖz° À è PÀ£ßÀ qÀ ¨É¼¸ É ® À Ä PÀ«UÀ¼ÄÀ ¹zÀÞªÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. eÁUÀwPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸åÀ ª£ À ÄÀ ß gÀƦ¸ÀĪÀ PÁªÀågZ À £ À A É iÀÄ CUÀvåÀ ª£ À ÄÀ ß §ºÀĨsÁµÁ PÀ«UÉÆÃ¶× MwÛ ºÉývÀÄ. CzsåÀ PÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ ¥ÉÇ.æ JZï.J¸ï.²ªÀ¥PæÀ Á±ï CªÀgÄÀ -"£ÀªÀ ªÀ¸ÁºÀvÄÀ ±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßrUÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀPÉÌ ZÀÄåw §gÀÄwÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¹ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß dUÀzÀUÀ® ¨É¼É¸À¨ÉÃQzÉ. £ÉÆAzÀªÀgÀÄ, PɼÀd£ÀgÀÄ, ¢Ã£ÀgÀÄ-zÀ°vÀgÀ ¥ÀgÀ zÀé¤ JvÀÄÛªÀ PÁªÀå

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

zɺÀ°AiÀÄ qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛ ‘ºÉÆgÀ£ÁqÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀÇtð ¥Àæw¤¢üÃPÀgÀtªÀAvÀÆ DV®è. EzÀPÉÌ ªÀ®¸ÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼Éà PÁgÀt’ JAzÀgÀÄ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ »AzÉAiÉÄà ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨Á¸É¯ï «ÄµÀ£ï ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÀ PÉæöʸÀÛ «ÄµÀ£ÀjUÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ ²PÀët PÁæAw¬ÄAzÁV CPÀëgÀ¸ÀÜgÁzÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄA¢ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ ªÀ®¸É ºÉÆgÀlgÉ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀÄoÀUÀ¼À ²PÀët ¥Àæ¸ÁgÀ¢AzÁV eÁUÀÈvÀgÁzÀªÀgÀÄ §zÀÄPÀÄ CgÀ¹ zÉñÀzÀ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è gÁdåzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ½AzÀ ¨sÁj ¸ÀASÉåAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ CgÀ¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀzÉñÀ, ºÉÆgÀ£ÁqÀÄUÀ½UÉ vÉgÀ½ £É¯É¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ EªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄA¢ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÉÄîĸÀÛgÀzÀªÀgÉà DVgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð JAzÀÄ ªÀ®¸ÉAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀgÀÄ.

7


‘DzÀgÉ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ¥ÀǪÀð PÁ®zÀ°è PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ EAvÀºÀ ªÀ®¸É £ÀqÉzÀzÀÄÝ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ’ JAzÀ CªÀgÀÄ ‘GvÀÛgÀzÀ eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ zsª À ÄÀ ðUÀ¼£ À ÄÀ ß vÀ£ßÀ MqÀ®°è vÀA¥ÁVj¹PÉÆAqÀ PÀ£ßÀ qÀ£ÁqÀÄ, GvÀg Û ¢ À AzÀ §AzÀ ¸ÀƦü ¸ÀAvÀgÀ £É¯É«ÃqÁ¬ÄvÀÄ. F £É®zÀ°è 800PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀƦü UÁæªÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À £É¯ÉUÀ½ªÉ; D¦üæPÀ ªÀÄÆ®zÀ ¹¢ÝUÀ½UÀÆ F £ÁqÀÄ £É¯É MzÀV¹zÉ. »ÃUÉ J¯Áè M¼ÉîAiÀÄzÀgÀ ¸ÁgÀ¢AzÀ ¨É¼ÉzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw C£À£Àå’ JAzÀgÀÄ. PÉÃgÀ¼À, §AUÁ¼À, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À d£À¥Àæw¤¢ü gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è £ÀqɸÀĪÀ ‘¯Á©’UÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ CzÀPÀëvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ’ JAzÀÄ nÃQ¹zÀgÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀaªÀ UÉÆëAzÀ PÁgÀeÉÆüÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸Àå UÀuÉñï PÁ¤ðPï, E£ÉÆáù¸ï ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÉÜ ¸ÀÄzsÁªÀÄÆwð ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ UÀtågÀÄ ¸À©üPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀĽwzÀÝgÀÄ.

GvÀ Û g À ¨s Á gÀ v À z À ° è zÀ Ä §ð®UÉ Æ AqÀ PÀ £ ÁðlPÀ z À zs À é ¤ AiÀ Ä £À Ä ß UÀnÖUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ zɺÀ°AiÀÄ°è ‘PÀ£ÁðlPÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ’ªÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ DUÀ滹, GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ ««UÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÆß MwÛ ºÉýzÀgÀÄ.

«±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À ªÀÄÄVzÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è zÁR¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £À£Àß ¸Àäøw¥Àl®zÀ°è §ºÀÄPÁ® G½AiÀÄÄAvÀºÀ, §zÀÄQ£À §ºÀĪÀÄÆ®å £É£¥ À ÄÀ UÀ¼ÄÀ UÀÆqÀÄPÀnPÖ Æ É ArªÉ. £Á£ÀÄ £À£ßÀ fêÀªiÀ Á£Àz¯ À ÃèÉ PÀAqÀ ªÉÆzÀ® ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À«zÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ C£ÉÃPÀ »jAiÀÄ ¸Á»wªÀgÉÃtågÀ£ÀÄß, PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß, UÀÄgÀÄvÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªg À £ À ÄÀ ß PÁtĪÀ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀ zÉÆgÉvz À ÄÀ Ý C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÀ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¥sÀ®±ÀÄæw K£Éà EgÀ°, F ¥Àj ¸ÁUÀgÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ ªÉÄüÉʹ £ÀqɹzÀ eÁvÉæAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¤dPÀÆÌ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ.

zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ £ÁqÀÄ £ÀÄr, PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÁzÀgÀÆ zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ C£ÉÃPÀ aAvÀ£É / UÉÆö×UÀ½UÉ d£À ¨ÁgÀzÉà «avÀæ ¸ÀAPÀlªÀ£ÄÀ ß C£ÀĨs« À ¸ÀĪÀ £À£U À É PÀĪÀiÁgÀ UÀAzsª À ð À ªÉâPÉAiÀÄ°è£À JgÀqÀÆ UÉÆö×UÀ¼À°è Erà ªÉâPÉ, PÀÄaðUÀ¼É®è vÀÄA© ªÀÄvÀÆÛ d£À ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è PÁ¥Éðmï ºÁ¹£À¯Éèà PÀĽvÀÄ vÀ£äÀ AiÀÄvɬÄAzÀ, ¸Àº£ À ¬ É ÄAzÀ ¥ÀÇwð UÉÆÃ¶× ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªg À U É É PÉýzÀÄÝ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢vÀÄ. ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ C¨sÁªÀ¢AzÀ UÉÆö×AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªg À À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè PÀrvÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ £ÉgÉzÀ d£À ‘E°æà .....ªÀiÁvÁræ.. ªÀiÁvÁræà K£ÀÆ DUÀÄ¢®è’ JAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹zÀÄÝ ºÉaÑ£À ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀĪÁVvÀÄÛ.

¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À PÀè¸ÀÖgï ¥sËAræ ªÉâPÉAiÀÄ°è ‘£Á ¸ÀwÛ®è’ £ÁlPÀzÀ CzÀÆÝj ¥Àz æ ± À ð À £À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄUÀªÄÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀiÁzsÄÀ AiÀÄð¢AzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ d£À ªÀÄ£À UÉ®ÄèªÀ°è ¸À¥sÀ®gÁzÀgÀÄ.

q

gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢

«±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ “zɺÀ°AiÀÄ PÉÆgÀ½£À PÀgÉ”

¨É

¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀAqÀUÀ¼À PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ DAiÉÆÃdPÀgÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ DºÁé£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ ºÁUÀÆ ²æà n.J¸ï. gÀªÉÄñï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ £ÁlPÀ vÀAqÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ vÀAqÀ ¨É¼ÀUÁ«UÉ vÉgÀ½vÀÄÛ. 13.03.2011gÀAzÀÄ ¨É¼U À Á«AiÀÄ GzÀåªÄÀ ¨ÁUïzÀ°g è ÄÀ ªÀ ‘¨É¼U À ÁA ¥sËAqÀj PÀè¸ÀÖgï’ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è QQÌjzÀÄ vÀÄA©zÀÝ d£À¸ÉÆÛêÀÄzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAeÉ 7PÉÌ £ÀqÉzÀ ‘D°¹, zɺÀ°AiÀÄ PÉÆgÀ½£À PÀgÉ’ JA§ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà ©üêÀĸÉãÀ ¨sÀdAwæ ºÁUÀÆ ²æà J¸ï.J¸ï. UÉÆëAzÀgÁdÄ CªÀgÀÄ ¨sÀQÛVÃvÉ, ªÀZÀ£À, zÁ¸ÀgÀ¥ÀzÀ, vÀvÀé¥ÀzÀ, ¨sÁªÀVÃvÉ, gÀAUÀVÃvÉ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀuÁð£ÀAzÀPÀgÀªÁV ¸ÁzÀgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. ²æ à ¨s À d Awæ A iÀ Ä ªÀ g À Ä , PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ªÀ £ À Ä ß gÀ A UÀ V ÃvÉ A iÉ Æ AzÀ j AzÀ DgÀA©ü¹zÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ J¯Áè ¸ÀıÁæªåÀ VÃvÉU¼ À ÄÀ CªÉÆÃWÀªÁVzÀݪÅÀ . CzÀgÀ®Æè C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ‘CVßAiÀÄ ¸ÀÄqÀĪÀ°è, GzÀPÀªÀ vÉƼɪÀ°è’ ªÀZÀ£À vÀÄA¨Á CxÀðUÀ©üðvÀªÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ±ÀÈw±ÀÄzÀÞ UÁAiÀÄ£À £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆArvÀÄ. ²æà UÉÆëAzÀgÁdÄ CªÀgÀÄ ‘ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄ£À¸Éà ºÉÆÃUÀÄ’ JA§ VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄzsÀÄgÀ PÀAoÀ¢AzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. F ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥ÀPÀ̪ÁzÀåzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ²æà vÁ£ï¸ÉÃ£ï ²æêÁ¸Àª Û À vÀªÄÀ ä CzÀÄãvÀ PÉÊZÀ¼PÀ ¢ À AzÀ vÀ§¯Á ¸Áxï ¤ÃrzÀgÄÀ . ²æà «£ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ EA¥ÁzÀ PÉƼÀ°£À £ÁzÀ¢AzÀ ¸À©üPÀgÀÄ PÀtÄÚªÄÀ ÄaÑ ¸ÀAVÃvÀ C£ÀĨs« À ¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÄÀ . jzÀA¥Áåqï£À°è vÁ¼ÀPÌÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ï ªÉAPÀmÉñï zÁªÀtUÉÃj CªÀgÀÄ

8

F ¸ÀAeÉUÉ ªÉÄgÀÄUÀÄ vÀAzÀgÀÄ. F ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ°è QèÉÆÃqïð £ÀÄr¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤ªÀð»¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà n.J¸ï. gÀªÉÄñï CªÀgÀÄ. CzÉà ¢£À gÁwæ 8.30PÉÌ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ½AzÀ EwÛÃZÉUÉ ºÀA¦ GvÀª ì z À ° À è AiÀıÀ¹éà ¥Àz æ ± À ð À £À PÀAqÀ ‘¢£ÀPg À ’À vÀAqÀzÀ ‘£Á ¸ÀwÛ®è!’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zsÀ£À§®, vÉÆüÀâ®, PÀÄvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀå, vÀvÁézÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ F £ÁlPÀzÀ gÀZÀ£É qÁ. PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀ PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð ¤zÉÃð±À£À ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀzÀÄÝ. F £ÁlPÀzÀ°è £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁV ²æà ªÉÊ CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï, ¸ÀvÀåªÀAvÀ gÁªï ¥ÁvÀz æ À°è ²æà Dgï J¸ï ±ÁåA¸ÀÄAzÀgï, zsÀ£ÀªÀAvÀ gÁªï DV ²æà CªÀÄgÉñï J¸ï JZï, «ªÉÃPÀgÁªï DV ²æà J¸ï PÀĪÀiÁgï, ¨sÀAqÉÃgÁªï ¥ÁvÀæzÀ°è ²æà n J¸ï gÀªÉÄñï, ¥ÀæZÀAqÁZÁjAiÀiÁV ²æà §¸ÀªÀtÂÚ ºÀÄAræ, ©ÃgÀ¥Àà£ÁV ²æà ¨sÀAqÉ¥Àà ©gÁzÁgï, ¨ÉAZïPÀèPïð ¥ÁvÀæzÀ°è ²æà ±À²PÁAvÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ ²æà ªÀĺÁUÀuÉñÀ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄvÀÄÛ dªÁ£À£À ¥ÁvÀæzÀ°è J¸ï J¸ï UÉÆëAzÀgÁdÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. MmÁÖgÉAiÀiÁV, ‘D°¹, zɺÀ°AiÀÄ PÉÆgÀ½£À PÀgÉ’ ºÁUÀÆ ‘£Á ¸ÀwÛ®è!’ £ÁlPÀ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥Àæ¸ÀÄÛw PÀAqÀÄ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤¬ÄAzÀ vÁAiÀiÁßrUÉ ºÉÆÃV PÀ£ÀßqÀzÀ QÃwð ¥ÀvÁPÉ ºÁj¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¸ÀAUÀw ºÁUÀÆ F vÀAqÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À ºÉaÑ£À ªÀÄÆ®PÀ E£ÀÆß GvÀÄÛAUÀPÌÉ KgÀ° JAzÀÄ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ. gÀªÉÄñï n.J¸ï.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁ×£À PÀÄ¥Àà½, wÃxÀðºÀ½î vÁ¯ÉÆÃPÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, PÀ£ÁðlPÀ

PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ £ÉÆÃl gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt

¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, £ÀªÀzɺÀ° PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ¨sÁgÀw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, £ÀªÀzɺÀ° ¢£ÁAPÀ : 15, 16, 17£Éà K¦æ¯ï 2011 ¸ÀܼÀ : zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, £ÀªÀzɺÀ° J®èjUÀÆ ¸ÁéUÀvÀ

PÀrzÁ¼ï ¥ÀæPÁ±ï ¸ÀªÀÄPÁAiÀÄðzÀ²ð gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁ×£À PÀÄ¥ÀའCUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

¹.JA. £ÁUÀgÁd PÁAiÀÄðzÀ²ð zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ £ÀªÀzɺÀ°

qÁ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨Éë£ÀPÀnÖ PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦

«. ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä jf¸ÁÖçgï PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå PÀĪÉA¥ÀÄ CPÁqÉ«Ä.

¦. £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä jf¸ÁÖçgï ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

9


SPECIAL LECTURES

¢£ÁAPÀ : 16.04.2011

DATE : 15.04.2011

11.00AM

Venue : Delhi University, New Delhi Organised by Department of Modern Indian Languages Delhi University KUVEMPU AS A POET (Presentation in English)

UÉÆÃ¶× MAzÀÄ-PÀĪÉA¥ÀÄ PÁªÀå CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÆæ. PÀªÀįÁ ºÀA¥À£Á ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRQ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ PÁªÀå : qÁ. n.J¸ï. ¸ÀvÀå£ÁxÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, zɺÀ° «±Àé«zÁå®AiÀÄ ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA : qÁ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁqÀ£ÀPÀÄ¥Éà ªÀiÁºÁ PÁªÀå ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Prof H.S. Shivaprakash Professor J.N.U. New Delhi

¤ªÀðºÀuÉ : ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ £ÀªÀzɺÀ°

KUVEMPU AS A THINKER (Presentation in Hindi) Prof. Pradhan Gurudatt Chairman Kuvempu Bhasha Bharati, Bengaluru Chair Person : Prof. Hampa Nagarajaiah Chairman, Kuvempu Prathistana, Kuppali Convener : Dr. T.S. Sathyanath Professor, Delhi University

15.04.2011

¨É½UÉÎ : 10.30

ªÀÄzsÁåºÀß : 2.30

UÉÆÃ¶× JgÀqÀÄ-PÀĪÉA¥ÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÆæ. ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgï »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÁ£ÀÆgÀÄ ºÉUÀÎqÀw : qÁ. PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj, ©.r.J. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀAeÉ : 5.30

GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ GzÁÏl£É : ²æà JA. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ ªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ CzsÀåPÀëvÉ : qÁ. AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ : ²æà r.©. ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, £ÀªÀzɺÀ° qÁ. J. ªÀÄÄjUÉ¥Àà PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ ¥ÉÆæ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, £ÀªÀzɺÀ°

ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ : ¥ÉÆæ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÀAUÀ° ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄ, ºÁ£ÀUÀ¯ï ¤ªÀðºÀuÉ : ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ £ÀªÀzɺÀ° ¸ÀAeÉ : 5.30 ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ zɺÀ° PÀ¯Á«zÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀĪÉA¥ÀÄ VÃvÉUÀ¼À £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀ UÀÄgÀÄ GzÀAiÀiïPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀ, PÀ¯ÁwÃgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17.04.2011

¨É½UÉÎ : 10.30

UÉÆÃ¶× ªÀÄÆgÀÄ-PÀĪÉA¥ÀÄ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀÄ : qÁ. ».a. ¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÆæ. JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÀÄ¥Àà½PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, dªÀºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, £ÀªÀzɺÀ° ¤ªÀðºÀuÉ : qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É PÀĪÉA¥ÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À : ¥ÉÆæ. °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉêÀÄ£É £ÀªÀzɺÀ° ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÀAUÁAiÀÄt, ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À : qÁ. PÉ.ªÉÊ. £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ¸ÀAeÉ : 7.00 ªÉÊZÁjPÀvÉ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÁPÀëöåavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ VÃvÉUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¤ªÀðºÀuÉ : ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï gÀ« ªÀÄgÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀªÀzɺÀ°

C©ü 10 ªÀÄvÀ, ªÀiÁZïð 2011

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011 7


ªÀÄzsÁåºÀß : 3.30

»jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAªÁzÀ

¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ : qÁ. AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð ¥ÉÆæ. ºÀA¥À £ÁUÀgÁdAiÀÄå ¥ÉÆæ. ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀ qÁ. J. ªÀÄÄjUÉ¥Àà ¥ÉÆæ. JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå qÁ. ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄzÀvï ¥ÉÆæ. JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ²æà CUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É ¥ÉÆæ. °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉêÀÄ£É qÁ. PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î ¤ªÀðºÀuÉ : J¸ï. PÀȵÀÚ¨sÀmï £ÀªÀzɺÀ° ¢£ÁAPÀ : 17.04.2011 ¸ÀAeÉ : 4.30 ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁµÀt : ²æà CUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, £ÀªÀzɺÀ° ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ SELECTED POEMS OF KUVEMPU Published by Kannada University, Hampi

PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ : ¥ÉÆæ. ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄzÀvï CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå Cwy : ¥ÉÆæ. JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÆæ. ºÀA¥À £ÁUÀgÁdAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁ×£À, PÀÄ¥Àའ¤ªÀðºÀuÉ : ²æà «.J¸ï. ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä jf¸ÁÖçgï, ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀAeÉ : 5.30

²æÃgÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA UÀªÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÁå£À UÀªÀÄPÀ : ²æêÀÄw d®dgÁdÄ £ÀªÀzɺÀ° ªÁåSÁå£À : qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É £ÀªÀzɺÀ° ºÁUÀÆ PÀĪÉA¥ÀÄ VÃvÀ UÁAiÀÄ£À ²æêÀÄw gÀvÀߪÀiÁ¯Á ¥ÀæPÁ±ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÆ ¢£ÀªÀÇ PÀĪÉA¥ÀÄ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæAiÉÆÃd£É PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉð, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ CA©PÉÃ±ï ªÉĪÉÆÃjAiÀįï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÁ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

¢£ÁAPÀ : 01.05.2011 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÀÄzsÁåºÀß 2jAzÀ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt

J®èjUÀÆ ¸ÀĸÁéUÀvÀ qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CzsÀåPÀëgÀÄ C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

¹.JA.£ÁUÀgÁd ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð 11


¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃPÉ, ¹Ûçà JAzÀgÉ CµÉÖà ¸ÁPÉ ! CxÀð¥ÀÆtð CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉ

ªÀÄ

»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CxÀð¥ÀÆtðªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®gÀÆ, ¸Á骮 À A©UÀ¼Æ À DUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀªÄÀ UÁVAiÉÄà K¥Àðr¹zÀ ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sU À ¼ À ° À è ºÉa£ Ñ À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμ¨ îÀ ÃÉ PÀÄ JA§ÄzÁV PÀgÉ ¤ÃrzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÉÄîä£É ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ gÀAUÀPÀ¯Á«zÉ ²æêÀÄw ©. dAiÀIJæà CªÀgÄÀ zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀz° À è 19.03.2011gÀAzÀÄ K¥Àðr¹zÀÝ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¥ÀæUÀwUÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ¸ÀºÀ J®è jÃwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÀévÀB vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À »AzÉ ¥Àw ²æà D£ÀAzÀgÁdÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæÃvÁìºÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ ¨É£ÉßÃj £ÁUÁ¯ÉÆÃlzÀ°è NqÀÄwÛgÄÀ ªÀ EA¢£À ¸ÀªiÀ ÁdzÀ°è zÁA¥ÀvåÀ zÀ ªÀĺÀvéÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁxÀðªÀ£ÄÀ ß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV w½¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ, £ÀÄr, £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛ®ª è A É §ÄzÀPÌÉ C¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À ªÀåP¥ ÛÀ r À ¹zÀ gÀAUÀP¯ À Á«zÉ ©. dAiÀIJæà CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉaÑ£À £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ¯Éà Q« »Ar §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀévÀB ©. dAiÀIJæà CªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÉÄîä£É ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ¨sÁµÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ K½UÉUÉ ¹PÀÌ J®è CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁZÀÆ vÀ¥ÀàzÉ ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CªÀgÀ PÁAiÀÄð ±ÉÊ°UÉ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¤zÀ±Àð£À. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ G¥À¤ªÁ¹ DAiÀÄÄPÉÛ ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄ J¸ï. PÀtUÀ° CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀ l Ö P À q É A iÀ Ä PÀ Æ ° PÁ«ÄðPÀ j UÀ Æ G£À ß vÀ ¸ÁÜ£À z À ªÀ Ä »¼É A iÀ Ä jUÉ zÉÆgÀPÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ, ¸ËPÀAiÀÄð, zÉÆgÉvÀÄ CªÀgÀ DvÀä-«±Áé¸À ºÉaÑzÀUÀ ªÀiÁvÀæ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉ JA§ ºÉ¸ÀjUÉ

12

- gÁµÀÖçPÀ« f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà

¤dªÁzÀ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀiÁdzÀ DgÉÆÃUÀå C°è£À ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ £ÀqÀÄ«£À M¼ÉîAiÀÄ ¨ÁAzsÀªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £É¯ÉUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¸ÀÌøw §UÉÎ ªÀiÁvÀæ ZÀZÉð £ÀqÉzÀgÀµÉÖà ¸Á®zÀÄ, ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉUÉ £ÁªÀÅ CxÀð¥ÀÆtðªÁzÀ aAvÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁdªÉà DVzÀÝgÀÆ £ÁªÀÅ K£É¯Áè C¢üPÁgÀ CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀgÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÉZÀѨÉÃPÁzÀgÉ ¹Ûçà ¥ÀÄgÀĵÀj§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UËgÀªÀAiÀÄÄvÀªÁV ¨Á¼ÀÄ ¸ÁV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ¯Éà F GvÀÛªÀÄ ¨ÁAzsÀªÀå gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁd, zÉñÀ, CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄ»¼Á ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉý vÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁf PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀ ¢ªÀAUÀvÀ ²æà ©. ±ÀAPÀgÁ£ÀAzÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä 52ªÀµÀðUÀ¼À zÁA¥ÀvÀå fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ dUÀ¼ÀªÁqÀ°®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÀÄ. PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä zÀ ° è G¥À ¹ ÜvÀ j zÀ Ä Ý D±À A iÀ Ä £À Ä rUÀ ¼ À £ ÁßrzÀ zÉ º À ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ ºÁQzÀ ¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶, ¸Á«wæ ±Á¹Ûç, £ÉÃvÁæªÀw ªÀÄAiÀÄå CªÀgÀAvÀºÀ »jAiÀÄgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ C«gÀvÀªÁV ±Àæ«Ä¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ EZÁÒ±ÀQÛ¬ÄAzÀ K£À£ÁßzÀgÆ À ¸Á¢ü¸® À Ä ±ÀPÛg À ÄÀ JAzÀgÄÀ . zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ»¼Á ¸À«Äw gÀa¹zÀÄÝ D ªÀÄÆ®PÀ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ PÀ¯Á²æêÀÄAwPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÉÆæÃvÁ컸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÀÄ. qÁ. ªÉ A PÀ m ÁZÀ ® ºÉ U À q É A iÀ Ä ªÀ g À ªÀ i ÁvÀ Ä UÀ ½ UÉ ¥À Ä ¶Ö ¤ÃqÀ Ä ªÀ A vÉ zɺÀ°AiÀÄ d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¥ÉÆð¸ï PÀ¯Áåt ¸À«Äw, zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À GvÁì» ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ £ÀÈvÀå, PÉÆïÁl, £ÁlPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥Àz æ À²ð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉgÉ¢zÀÝ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÀ¸ÀzËvÀt Gt §r¹zÀgÀÄ. ¨Á®¥Àæw¨sÉ ¥ÉæÃgÀuÁ gÁªï “dUÀdÓ£À¤ dUÀzÁA§” ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Éå ²æêÀÄw d®eÁgÁdÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä CzÀÄãvÀ PÀAoÀ¹j¬ÄAzÀ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ°è §gÀĪÀ zËæ¥À¢AiÀÄ ¢lÖvÀ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉÆÃdÕ ªÀtð£ÉAiÀÄ UÀªÀÄPÀ ªÁZÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ «±ÉõÀ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆQ£À EAzÀæPÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ CzÀÄãvÀ qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤Ãr ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ »jAiÀÄ PÀ£ÀßqÀw ²æêÀÄw ¸Á«wæ ±Á¹Ûç ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf G¥ÁzsÀåPÉë, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À G¥ÁzsÀåPÉë ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ gÁªï CªÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ©. dAiÀIJæà ºÁUÀÆ ZÀAzÀæªÀÄ J¸ï. PÀtUÀ° CªÀjUÉ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr ¸ÁéUw À ¹zÀgÄÀ . ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsåÀ PëÉ GµÁ ¨sg À v À Á¢æ ¸À¨Ás PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ªÀÄ»¼Á G¥À¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÉë ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀiÁzsÀªÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á G¥À¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®Q ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå ºÉêÀÄ®vÀ UÀÄqÉØÃUËqÀ CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°è¹ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J£ï.¦.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

13


¢

UÁ Ä Ä À Ai

AiÀÄÄ

RgÀ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ AiÀÄÄUÁ¢

UÁ¢ C£Á¢¬ÄAzÀ®Æ DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ £ÀÄr ºÀ§â. PÉêÀ® ªÀÄ£ÀÄ PÀÄ®PÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸ÀzÉ, ¤¸ÀUÀð ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ºÉƸÀ D°AUÀ£À. ¥ÀæPÀÈw vÀ£Àß »A¢£À IÄvÀÄ«£À ¥ÉÆgÉ PÀ¼Àa, §zÀÄQ£À ºÉƸÀ ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. AiÀÄÄUÁ¢ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ ¨sÁªÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À. £À¸ÀÄQ£À°è PÀAqÀzÀÝ£ÀÄß EgÀĽ£À°è dé°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ¥Àæw ¸ÀAªÀvÀìgÀªÀÇ ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ D±ÁUÉÆÃ¥ÀÄgÀ ¤«Äð¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀ Ä ÄUÀ AiÀ Ä ÄUÀ U À ½ AzÀ ® Æ AiÀ Ä ÄUÁ¢AiÀ Ä £À Ä ß gÀ A f¹ gÉÆêÀiÁAZÀ£U À Æ É ½¹ ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ¢AzÀ DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥Àæw PÀëtªÀÇ D ¸ÀÄ¢£ÀªÀ£ÀÄß ªÀµÀð¥ÀÆwð ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ ªÀģɪÄÀ £ÀU¼ À £ À ÄÀ ß ºÉƸÀ EA¦¤AzÀ, PÀA¦¤AzÀ ±ÀÈAUÁgÀUÆ É ½¹ ºÉƸÀ ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. EAvÀºÀ ±ÉæõÀתÁzÀ ¢£ÀzÀ EwºÁ¸ÀªÀÇ ªÉʲµÀÖ ¥ÀÆtðªÁVzÉ. ‘AiÀÄÄUÁ¢ PÁ £ÀAiÀiÁAiÀÄÄUÀ ¥ÀvÀÛçªÀÈwÛ’ JAzÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ »AzÀÆ eÉÆåÃwµÀå ±Á¸ÀÛçdÕ ¨sÁ¸ÀÌgÁZÁAiÀÄð ºÉýzÁÝ£É. CzÀgA À vÉ ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ ¥ÁqÀå«ÄAiÀÄ ¢£À ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ ¨sÆ À ªÀÄzsåÀ gÉÃSÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §A¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀºÀ ¢£ÀªÉà F AiÀÄÄUÁ¢. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀvA É iÉÄAzÀgÉ ªÀĺÁ¨sÁgÀvz À ° À è G¯ÉèÃRªÁVgÀĪÀ ZÉâ gÁdåzÀ CgÀ¸À ªÀ¸ÀÄ ªÀĺÁ¸ÁªÀiÁæl GUÀæ vÀ¥À¸Àì£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÝ£ÀÄ. zÉêÁ¢ zÉêÀvÉUÀ¼É®è ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀgÁV ¸ÀéUÀð ¯ÉÆÃPÀzÀ C¢ü¥Àw zÉêÉÃAzÀ£ æ À §½UÉ §AzÀÄ C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀÄv î ÁÛg.É aAvÁPÁæAvÀ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß ¹AºÁ¸À£ÀPÉÌ ZÀÄåw §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ªÀ¸ÀÄ CgÀ¸À¤UÉ ªÉÊdAiÀÄAw ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ZÀPÁæ¢ü¥ÀvÀåzÀ ºÉÆ£Àß PÀ¼À¸ÀzÀ zséÀdªÀ£ÄÀ ß EqÀÄvÁÛ£.É EzÀÄ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¢£ÀzA À zÉà £Àq¬ É ÄvÉA§ ¥Àw æ Ãw EzÉ. F ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄrºÀ§â DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÁUÀ¥ÀÄgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉ®ªÉqÉ, UÀÄdgÁvï, zÀQët ºÁUÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÉqÉ, PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀgÀÄ UÀÄr ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. F ºÀ§âzÀ DZÀgu À A É iÀÄ «zsÁ£ÀªÃÉ «©ü£ßÀ ªÁVzÉ. ©¢j£À UÀ¼z À À vÀÄ¢AiÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß gÉõÉä ªÀ¸ÀÛç CxÀªÀ ºÉƸÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀlÄÖvÁÛgÉ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »vÁÛ¼ÉAiÀÄ CxÀªÁ ¨É½îAiÀÄ UÀÄAr/©A¢UÉ ¨ÉÆÃgÀ®Ä ºÁQ ©¢jUÉ ±ÀÈAUÁgÀ ªÀiÁr ¨Éë£À ¸ÉÆ¥ÀÄà PÀlÄÖvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß AiÀÄÄUÁ¢ / UÀÄr ºÀ§â / UÀÄr ¥ÁqÀå«Ä ¢£ÀzÀAzÀÄ vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¸ÀÄvÁÛgÉ. AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ PÀxÉAiÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è ¸ÀAªÀvÀìgÀ¢AzÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀPÉÌ ©vÀÛj¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EA¢UÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛªÉ. AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¢£ÀzA À zÉà §æºäÀ zÃÉ ªÀ£ÄÀ F §æºÁäAqÀª£ À ÄÀ ß ¸Àȶָ® À Ä DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀªÁzÀzÀÄÝ F ¸ÀÄ¢£ÀzÀAzÀÄ. ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÉ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ F AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄAzÉà JAzÀ Ä ºÉ à ¼À Ä vÁÛ g É . GvÀ Û g À ¨s Á gÀ v À z À ºÀ ® ªÁgÀ Ä gÁdåUÀ ¼ À ° è AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ºÉƸÀ ªÀµÀð DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ, ºÉƸÀ ¥ÀAZÁAUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ. ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀ§â, ªÀ¸ÀAvÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ªÉÆzÀ® ºÀ§â, zÉÆqÀØ ºÀ§â JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ AiÀÄÄUÁ¢ d£ÀgÀ°è ºÉƸÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄvÀÛzÉ. eÉÆåÃwµÀå ±Á¸ÀÛç, zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç, IÄvÀÄzsÀªÀÄðUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ZÉÊvÀæ±ÀÄPÀè ¥ÁqÀå«ÄAiÀÄAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀð DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

14

»ÃUÉ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ£ÀÄß «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ £ÉʸÀVðP,À ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ EªÉ. AiÀÄÄUÁ¢ ¢£À ªÀÄÄAeÁ«£À¯ÉèÃ

JzÀÄÝ, ªÉÄÊUÉ ºÀgÀ¼ÉuÉÚ ºÀaÑ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¤ÃjUÉ ¨Éë£À J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ C¨sÀåAd£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ²²gÀ, ªÀiÁWÀ, ¥Á®ÄÎt ªÀiÁ¸ÀzÀ ²ÃvÀªÀiÁ¸À ªÀÄÄVzÀÄ ¸ÀªÀIJÃvÉÆõÀÚ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀÄvÀz Û .É CAzÀgÉ ¸ÀÆAiÀÄð vÀ£ßÀ ¥ÀxZ À ® À £ÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸À ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀzÀ ZÀªÀÄð ©gÀÄPÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÁÌV ªÉÄÊUÉ JuÉÚ ºÀZÀÄÑvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ºÉƸÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¹ ¨ÉêÀÅ ¨É®è w£ÀÄßvÉÛêÉ. ¨Á½£À ¹» PÀ» «Ä²ævÀ fêÀ£À ¸ÁV¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁVzÀÝgÀÆ CzÀÆ ¸ÀºÀ ±ÀjÃgÀzÀ M¼ÀV£À gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ ¸ÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ gÉÊvÀ ¨É¼ÉzÀ J¯Áè zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ºÀ§âzÀÆlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄVÎAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ°è PÁtÄvÁÛ£É. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dgÀvÁj ®AUÀ zÁªÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÉêÀÅ ¨É®è ºÀAZÀÄvÁÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ avÁÛgÀzÀ gÀAUÉÆïÉ, ºÀ¹gÀÄ ªÀiÁ«£À vÉÆÃgÀt, ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀ®PÀ® ºÉƼÉAiÀÄÄvÁÛ ºÀ§âzÀ HlªÁzÀ ºÉÆýUÉ, avÁæ£Àß, PÉÆøÀA§j, ºÀ¥Àà¼À, ¸ÀArUÉ ªÀiÁr Gt §r¸ÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ, UÀAqÀ¸ÀgÀÄ CgÀ½PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZËPÁ¨ÁgÀ, ¥ÀUÀqÉ DlªÁqÀĪÀÅzÀÄ F ¢£ÀzÀ «±ÉõÀ. DzÀgÉ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è E¹àÃlÄ DlªÁqÀÄvÁÛgÉ. MmÁÖgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ CªÀjUÉ w½zÀ jÃw ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀÄ EºÀ¥ÀgÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁV, ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀ®ä±ÀªÀ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄĪÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹ ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. fêÀ£ÀzÀ PÀ»¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¹»AiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹ eÉÆvÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀ°è J®èªÀ£ÀÆß UÉ®ÄèªÀ zsÉÊAiÀÄð ¸ÉÜöÊAiÀÄð vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄÄUÁ¢ MAzÀÄ ºÀ§âªÀ®è ±ÀQÛ. ¤vÀå £ÀÆvÀ£ÀªÁzÀ ¤vÀå ¸ÀAfë¤. §zÀÄPÀ®Ä ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ D±ÁQgÀtªÁV ¥ÀæwªÀµÀð «©ü£Àß £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄzÉÆA¢UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ºÉƸÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀ®Ä ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ PÉÊ eÉÆÃr¹ ‘JzÉÝüÀÄ ªÀÄUÀĪÉ, ¤vÀå ¤ªÀÄð®ªÁzÀ §zÀÄPÀÄ ¤£Àß PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉAiÀÄÄwzÉ, K¼ÀÄ ¢£ÀPÀgÀ£À PÀqÉUÉ §zÀÄPÀÄ §AUÁgÀªÁUÀ°’ JAzÀÄ ºÀgÀ¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄÄUÁ¢ J®ègÀ ¨Á½UÉ £ÉªÀÄä¢, ¸ÀÄR, ±ÁAw ¤ÃqÀ° JAzÀÄ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀPÀ£À°è ¥Áæyð¸ÉÆÃt. q JA.J¸ï. ¯ÁªÀt姸ÀªÀgÁd

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


AiÀÄÄUÁ¢ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ RUÀUÀ¼ÀÄ°AiÀÄÄvÀ ±ÀĨsÀæ£À¨sÀzÀ° gÀªÀÄtÂÃAiÀĪÁV ºÁgÁqÀÄwgÉ £ÁzÀ¸ÀégÀ¢ ªÀÄzsÀÄgÀ GzÀAiÀÄgÁUÀ ¤£Á¢¸ÀÄwgÉ ªÀģɪÀÄ£ÉAiÀÄ° ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ«gÀÄwgÉ ¸ÀAvÀȦÛ, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À ¸ÀªÀiÁUÀªÀĪÀÅ ªÀgÀzÁAiÀÄPÀªÁV £ÀªÀªÀµÀðzÁUÀªÀÄ£À ¦æÃw ªÁvÀì®åzÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀªÁUÀ°: zsÀªÉÆÃð gÀPÀëw gÀQëvÀ: JA§ £À®ÄßrAiÀÄAvÉ zÀPÀëvɬÄAzÀ, MªÀÄä ¸ÀªÀÄävÀ¢AzÀ ±ÀÄzÀÞ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¸ÀªÀðgÀÆ ¨sÁªÉÊPÀågÁV ¸Àéd£À, ¸Àé¨sÁµÉ ¸Àé£ÁqÀÄ ¸ÀézÉñÀªÀ£ÀÆß

¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÆß

±ÀQÛ-AiÀÄÄQÛ¬ÄAzÀ G¯Áè¸À-GvÁìºÀ¢AzÀ AiÀÄvÀß ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ gÀQë¸ÉÆÃt; UÀw«¢üUÀ½AzÀ zÀ±À¢±ÉUÀ¼À®Æè VqÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®¥ÀĵÀàUÀ½AzÀ «PÀ¹¹ RUÀ-ªÀÄÈUÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fëUÀ½UÉ D±ÀæAiÀÄzÀ

©ÃqÁUÀ° JAzÁ²¹

RgÀ£ÁªÀÄAiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀ

qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÀ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

ªÀiÁªÀÅ, ¨ÉêÀÅ, ¨É®è ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£ÀÄ ºÉƸÀ gÀxÀªÉÃj CPÁëA±À §zÀ°¸ÉÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÀ¹gɯÉUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ aUÀÄgÀ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ DPÁ±À £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÀuÉÚ¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ¼À¢AiÀiÁV ªÀiÁV £É®ªÀ£ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÉÆÃV¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÆUÀÄZÀÒªÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÀ gÁUÀªÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÀQë ¸ÀAPÀÄ®ªÀÅ ºÉƸÀ PÉÆA¨ÉAiÀÄ £ÀqÀĪÀ° UÀÆqÀ£ÀÄ PÀlÄÖªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀPÉ vÀ£Éß®è ¸ÁgÀªÀ aUÀÄjUÉ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ F ªÀiÁ«£À ªÀÄgÉAiÀÄ° vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉƸÀ eÉÆÃrAiÀÄÄ vÀªÀÄä gÀ¹PÀvÉ ¨É¼É¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉ ºÉÆÃzÀgÉ MAzÉgÀqÀgÀ ¨Á½£À ¨É¼ÀPÀ° £À°AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄ¢vÀ£ÀªÀzÀÄ ªÀiÁ«£À £ÉgÀ¼À° PÀ¼ÉzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄ ¸À«AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄAzÁgÀ, ªÀįÉè ºÀÆVqÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀ° zÀÄA©AiÀÄÄ £À°AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄAzÀ ªÀiÁgÀÄvÀ ©Ã¸ÀÄvÀ vÀAUÁ½ ªÀÄÄRzÀ° ºÀgÀqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ZÀAzÀæ£ÀÄ vÀ£ÀßAiÀÄ ©A§ªÀ ªÉÆÃqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ° ªÀÄgɸÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉêÀÅ ¨É®èªÀ ¸ÀªÀÄ ¸ÀªÀĪÁV ¸À«AiÀÄÄvÀ £À°AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÀ¼É AiÀÄÄUÁ¢ PÉʩøÀÄvÀ ºÀgÀĵÀ¢ ºÉƸÀ AiÀÄÄUÁ¢AiÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ

dªÀÄÄ£Á ¹. ªÀÄoÀzÀ

15


ªÀÄ»¼Á AiÀÄPÀëUÁ£À

CA

vÀ g À gÁ¶Ö ç à AiÀ Ä ªÀ Ä »¼Á ¢£ÁZÀ g À u É A iÀ Ä CAUÀ ª ÁV ªÀiÁZïð 12gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ªÀÄ»¼Á AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ‘PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ»¼Á AiÀÄPÀU ë Á£À' vÀAqÀzª À g À ÄÀ ‘PÀȵÀ° Ú Ã¯É PÀA¸Àªz À 'És ¥À¸ æ A À UÀª£ À ÄÀ ß ¥Àz æ ² À ð¹zÀgÄÀ . PÀ¯Á«zÀgÉ®ègÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ C©ü£ÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. «dAiÀiÁ ¥ÁvÀæzsÁj D±Á gÁWÀªÉÃAzÀæ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÁ¸Àå¨sÀjvÀ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß gÀAf¹zÀgÀÄ. ²æäªÁ¸À ¸Á¸ÁÛ£À CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÁV : UËj

²æäªÁ¸ï, ±ÀÈw ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁf, ®vÁ gÀªÉÄñï, ¸ÀÄeÁvÀ GqÀÄ¥À, ®vÁ ºÉƼÀî, CA©PÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï, D±Á gÁWÀªÉÃAzÀæ. »ªÉÄäüÀzÀ°è : ¨sÁUÀvÀgÀÄ-²æà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀ, ZÉAqÉ-²æà ¸Àwñï G¥ÁzsÁåAiÀÄ, ªÀÄzÀݼÉ-²æà £ÀgÀ¹AºÀ DZÁgï CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï CªÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁeï ¸ÀägÀtÂPÉ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.

‘¹Ûçà ±ÀQÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ’ ¥ÀqÉzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀ£ÀßqÀw ªÉÄʸÀÆj£À gÀvÀߪÀÄä

CA

vÀgg À Á¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgu À É CAUÀªÁV ¥Àw æ ªÀµð À ªÀÇ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæw¶×vÀ “¹Ûçà ±ÀQÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ” F ¨Áj ªÉÄʸÀÆj£À gÀvÀߪÀÄä CªÀjUÉ ®¨sÀåªÁVzÉ. gÁµÀÖçzÀ°è PÉêÀ® £Á®ÄÌ ªÀÄA¢UÉ ªÀiÁvÀæ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ªÉÄʸÀÆj£À ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÉë ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä CªÀjUÉ ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. 1995gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ F

16

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÀvÀߪÀÄä CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£É EvÀgÀjUÀÆ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀÄ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ GavÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀéAvÀ GzÉÆåÃUÀ PÀ°à¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÁVzÁÝgÉ. C®èzÉà “¸ÁAvÀé£À ¹ÌêÀiï” ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. ¨Á®å«ªÁºÀ, ¨Á® PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw, ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ, ªÉñÁå ªÀÈwÛ, ªÀgÀzÀQëuÉ, PËlÄA©PÀ ¸ÀªÀĸÉå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀUÀ½AzÀ ±ÉÆövÀgÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ gÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ PÁ£ÀƤ£À £ÉgÀ«£À ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ZÁZÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ‘QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä' ¥Àæ±À¹Û f¯Áè ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ gÀvÀߪÀÄä CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀj ¹Ûà ±ÀQÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ. ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¸À®Ä zɺÀ°UÉ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è ªÀiÁZïð 12gÀAzÀÄ zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀz° À è CªÀg£ À ÄÀ ß C©ü£ÀA¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÉë, »jAiÀÄ PÀ£ÀßqÀw qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt CªÀgÀÄ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr gÀvÀߪÀÄä CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. C©ü£ÀAzÀ£É ¹éÃPÀj¹zÀ gÀvÀߪÀÄä CªÀgÀÄ “ªÀÄ»¼É ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ K£À£ÁßzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸À§®è¼ÀÄ. PÀÄlÄA§zÀ ¤ªÀðºÀuA É iÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉ ¸ÀªiÀ Ád ¸ÉêÉUÆ À ¥Àw æ AiÉƧ⠪ÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ PÉʯÁzÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¦æÃw, C©üªÀiÁ£À, C©ü£ÀAzÀ£É gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀgÀ¸ÁÌgÀQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À ¸ÀAvÀ¸À ¤ÃrzÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀÄA© zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀªÀĦð¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁeï ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀägÀtÂPÉ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á«zÀgÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À

CA

vÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á«zÀgÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁZïð 17jAzÀ 19gÀªÀgÉUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ Dmïð UÁå®jAiÀÄ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄ.Û ªÀiÁZïð 17gÀ ¸ÀAeÉ PÀ£ßÀ qÀzÀ SÁåvÀ avÀPæ ¯ À Á«zÀ J¸ï.f. ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÄÀ ¥Àz æ ± À ð À £Àª£ À ÄÀ ß GzÁÏn¹ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀ£ÄÀ ß C©ü£A À ¢¹zÀgÄÀ . CªÀgÆ É qÀ£É zɺ° À AiÀÄ ®°vÀP¯ À Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ G¥ÁzsåÀ PÀë PÉ.Dgï. ¸ÀħâtÚ CªÀgÀÆ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀ GvÀÛªÀÄ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀ¯Á gÀ¹PÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸É UÀ½¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÁzÀ, C£ÀÄ £ÁAiÀiïÌ, ±Á®£ï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ, VÃvÁ gÁªÀıÉõÀ ºÁUÀÆ eÉÆåÃw ¥ÉÆzÁÝgï, ¥ÀÆeÁ FgÀtÚ, «ÄãÁQë, dªÀÄÄ£Á ¹. ªÀÄoÀzÀ, ¸ÀAVÃvÀ, J£ï. ²®à ªÀiÁzsÀªÀ, EAzÀÄ gÀAUÀ£Áxï ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃgÁ£ÁrUï CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉ

ªÀiÁ

Zïð 12, 2011gÀ ±À¤ªÁgÀ ¸É ß ÃºÁ zÉ º À ° PÀ £ À ß qÀ ¯É à r¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï£À°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ²æêÀÄw qÁ. QgÀuï ¨ÉÃrAiÀĪÀgÀ£ÀÄß DªÀÄAwæ¸À¯ÁVvÀÄÛ. ²æêÀÄw ¸ÀĪÀtð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĵÁä ©üqÉAiÀĪÀgÀ ¥Áæxð À £ÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ DgÀA¨sU À Æ É ArvÀÄ. Czs À å PÉ ë ²æ à ªÀ Ä w gÀ A UÀ ª À Ä t gÁªï CªÀ g À Ä CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw QgÀuï ¨ÉÃrAiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æêÀÄw QgÀuï ¨ÉÃrAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁµÀtzÀ°è ªÀ Ä »¼É vÀ £ À ß ªÀ å QÛ v À é z À «PÁ¸À ª À £ À Ä ß ºÉ à UÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼É ²¸ÀÄÛ, ¸ÀAAiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ DºÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ²¸Àħ Û zÀÞªÁV vÀ£ßÀ fêÀ£z À ° À è C¼Àªr À ¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ßÀ PÀÄlÄA§ ºÁUÀÆ ¸ÀªiÀ ÁdPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß AiÉÆÃUÀåjÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è JzÀÄgÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¢lÖªÁV JzÀÄj¹zÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ wºÁgï eÉÊ°£À SÉÊ¢UÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄð ªÉÊRjAiÀÄ §UÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÉ¢zÀÝ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. C®èzÉÃ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

¸Àz¸ À åÉ AiÀÄgÀ PÀÄvÀƺÀ®¨sj À vÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ ¨sg À ª À ¸ À U É ¼ À Æ É A¢UÉ ¸ÀªÄÀ Ad¸ÀªÁV ¸ÀàA¢¹zÀgÀÄ. ¸ÉßúÁ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ªÉÄÊ°UÀ®Äè JA§ÄzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀ C¤¹PÉ. ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð CgÀÄuÁ ±À² ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

¸ÀĵÁä ©üqÉ 17


PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ¸ÀvÀåfvï gÉÃ-¥ÀzÀä²æà ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀåzÀ°è ºÉƸÀ C¯É §AvÀÄ, PÁªÀåzÀ®Æè ºÉƸÀ C¯É §AvÀÄ, DzÀgÉ ¹£ÉªÀiÁzÀ°è AiÀiÁPÉ E®è JA§ feÁոɬÄAzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÁßzsÀjzÀ ¹£ÉªiÀ Á ¥ÁægA À ©ü¹zÀ ºÉUÎÀ ½PÉUÉ VjÃ±ï ¥ÁvÀg æ ÁUÀÄvÁÛg.É vÀªÄÀ ä PÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß vÉgA É iÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀg® À Ä AiÀÄxÁªÀvÁÛVgÀ¨ÃÉ PÉA§ AiÀiÁªÀ ªÀÄrªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃgÀzÉà M¦àUÉ EvÀÛzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼À zÉÆqÀØvÀ£À JAzÀÄ PÁ¸ÀgÀªÀ½î ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß C¥ÁåAiÀÄvɬÄAzÀ £É£ÉzÀgÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ©A©¸ÀĪÀ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ¤gÁqÀA§gÀzÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ©ü£ÀßgÁV, «²µÀ×gÁV ¤®ÄèvÁÛgÉ.

“AiÀiÁ

ªÀÅzÉà ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀîzÉà PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ §AiÀĸÀÄvÉÛãɔEzÀÄ ¥ÀzÀä²æà ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ, SÁåvÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ ©ZÀÄÑ ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. ¥ÀzÀä²æà ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ DAiÉÆÃf¹zÀÝ C©ü£ÀAzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è K¦æ¯ï 1gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. zÀÆgÀz± À ð À £ÀzÀ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀ Dgï. ¨sg À v À Á¢æ CªÀgÄÀ Vjñï PÁ¸Àgª À ½ À î CªÀgÀ£ÀÄß D¥ÀÛªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ, “avÀægÀAUÀzÀ°èzÀÝgÀÆ avÀægÀAUÀzÀ ¨ÉqU À ÄÀ UÀ½UÉ §°PÉÆlÄÖPÆ É ¼ÀîzÀ Vjñï M§â ¸Á»w, PÀ«AiÀiÁV ©ü£ßÀ ªÁV PÁtÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ avÀæ £ÉÆÃrzÁUÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÉÆßÃ, PÁªÀ媣 À Æ É ßà N¢zÀAvÁUÀÄvÀz Û .É CªÀgÀ avÀU æ ¼ À ÄÀ ¸ÀªiÀ ÁdzÀ £ÉÊd fêÀ£PÀ ÌÉ »rzÀ PÀ£Àßr. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÉgÉ¢qÀĪÀ Vjñï CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà PÉÆqÀzÉà ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß aAvÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ gÁµÀÖçzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ¥ÀzÀä ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀåzÀ ¥Á°zÉ. ªÀįɣÁr£À ¤¸ÀUÀðzÀ ªÀÄzsÉå ¨É¼ÉzÀ Vjñï CªÀgÀ zÀlÖ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀ CªÀgÀ avÀæUÀ¼À°è UÀnÖAiÀiÁV ¨ÉÃgÀÆjªÉ” JAzÀÄ PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ §zÀÄQ£À C£ÉÃPÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ PëÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUq À É CªÀgÄÀ ¥ÀŵÀU à ÄÀ ZÀÑ ¤Ãr PÁ¸Àgª À ½ À î CªÀg£ À ÄÀ ß ¸ÁéUw À ¹zÀgÄÀ . zɺ° À AiÀÄ »jAiÀÄ PÀ£ßÀ rUÀ, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï£À ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁj ©.«. §¯Áè¼ï CªÀgÀÄ ±Á®Ä ºÉÆzɹ ¸À£Á䤹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀë ©.PÉ §¸ÀªÀgÁdÄ CªÀgÀÄ ¸ÀägÀtÂPÉ ºÁUÀÆ ReÁAa gÁªÀĪÀÄÆwð CªÀgÀÄ ¥sÀ®vÁA§Æ® ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. ¸À£Áä£À ¹éÃPÀj¹zÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ F ªÉÆzÀ®Ä vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ ¸ÀAWÀzÀ ¨sÀªÀå PÀlÖqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. OµÀzsÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è ±À§Ý ¥ÀgÀA¥ÀgÉ E®èzÉà §gÉà ¥sÁªÀÄÆð®UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ°vÀ vÁªÀÅ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ vÁªÀÅ avÀægÀAUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄ §UÉUÉ w½¹zÀgÀÄ. ¸Á»vÀåzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«zÀÝgÀÆ ¹£ÉªÀiÁ-PÀ¯É C®è JA§ ¹zÁÞAvÀzÀªÀgÁVzÀÝ Vjñï CªÀjUÉ aPÀÌ¥Àà PÉ.«.¸ÀħâtÚ£ÀªÀgÉà CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÅuÉ ¦ü¯ïä E¤ì÷ÖlÆåmïUÉ ¸ÉÃj¹ ¹£ÉªiÀ Á §UÉUÉ M®ªÀÅ ªÀÄÆr¹zÀgÄÀ . £ÀªÇÉ ÃzÀAiÀÄ

18

¸À A WÀ z À Czs À å PÀ ë qÁ. ªÉ A PÀ m ÁZÀ ® ºÉ U À q É CªÀ g À Ä PÁ¸À g À ª À ½ î CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ avÀægÀ¹PÀgÀÄ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ, avÀz æ À «vÀgÀuÉ, vÁAwæPÀ CqÉvÀqÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ £ÀPÀ°ÃPÀgÀtzÀ §UÉÎ £ÀqɹzÀ ¸ÀAªÁzÀzÀ°è Vjñï CªÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¸ÀàA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ, ¸ÀSÁgÁªÀÄ G¥ÀÇàgÀ CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ‘§ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw’ JA§ EAVèµï PÀÈw ªÀiÁZïð 31 gÀAzÀÄ ®AqÀ£ï£À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀÄ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr C©ü£A À ¢¹zÀgÄÀ . ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀºPÀ ÁAiÀÄðzÀ²ð gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÄÀ A¢ CªÀgÄÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀzÀ°è ¸ÀvÀåfvï gÉà (6¸Àétð PÀªÀÄ®) CªÀgÀ £ÀAvÀgÀ 4 ¸Àétð PÀªÀÄ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀ g À Ä E£À Æ ß ºÉaÑ£À ¸Àétð PÀªÀÄ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀvÀåfvï gÉà CªÀgÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÁUÀ°-JA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÀÄ.

«ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ-UÀÄ®§UÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ C¹¸ÉÖAmï jf¸ÁÖçgï DV £ÉêÀÄPÀ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀzÁ ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÝ GvÁì» AiÀÄĪÀ «ÄvÀæ ²æà «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ CªÀgÀÄ FUÀ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ C¹¸ÉÖAmï jf¸ÁÖçgï (¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj) DV £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÁÝgÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ A iÀ Ä °è ¥À æ ¨ s Á gÀ G¥À ¤ zÉ Ã ð±À P À g ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÀÛ PÀ£ÀßrUÀjUÁV ¹£ÉªÀiÁ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ, £ÁlPÀ PÀªÀÄälUÀ¼ÀÄ, £ÁlPÀUÀ¼À ¤zÉÃð±À£À, §gÀºÀ EvÁå¢UÀ½AzÀ ¸ÀzÁ ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÝ ²æà «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀgÀÄ E¢ÃUÀ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ºÉƸÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. £ÀÆvÀ£À ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¸À° JA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÁgÉÊPÉ ºÁUÀÆ ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


À

£ ¯ÉÃR

DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤ªÀiÁðvÀÈ-qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï

¸Á

ªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÁV PÀ¼ÉzÀ C£ÉÃPÀ ±À v À ª À i Á£À U À ½ AzÀ ºÉ Æ ÃgÁlUÀ ¼ À Ä ¨s Á gÀ v À z À ° è £À q É ¢ ªÉ . ¨s À Q Û ¥À A xÀ z À ª À g À Ä ‘¨sÀUÀªÀAvÀ£À zÀȶÖAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ, ªÀ i Á£À ª À g É ® è zÉ Ã ªÀ g À ªÀ Ä PÀ Ì ¼À Ä ’ JAzÀ Ä ¸ÉÆÃzÀgÀvÀé ¸ÁjzÀgÉ, eÁw¨sÉÃzÀzÀ «gÀÄzÀÝ §¸ÀªÀtÚ£ÀAxÀªÀgÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£Éßà £ÀqɹzÀgÀÄ. DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ eÉÆvÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆåÃw¨Á ¥sÀƯÉAiÀĪÀgÀÄ, n¼ÀPÀgÀÄ, «zÁå¸ÁUÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÄÀ vÁÜ£z À À ¥ÀA æ iÀÄvÀßUÀ¼ÄÀ , J®èªÇÀ ¸Àªð À «¢üv.À F J®è ªÀiºÀ¤ÃAiÀÄgÀ GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ¢¸ÉAiÀÄ°èAiÉÄà gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ®Æè ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÁzÀªÀÅ. Cw ªÀÄÄRåªÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ C£ÁåAiÀÄPÉÆ̼ÀUÁzÀªÀgÉà ºÉÆÃgÁlzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀÄÝzÄÀ «±ÉõÀ; CªÀgÃÉ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªg À ÄÀ . ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÉÆÃn d£À C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄ ¨ÉÃUÉAiÀÄ°è ¨ÉAzÀÄ £ÀgÀ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀévÀ: ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÁvÀäPÀªÁV ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉÊzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀåQÛ. C¸Ààø±ÀågÀÄ PÁ²ÃgÁªÀiï zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀPÁÌV £ÀqÉzÀ ZÀ¼ÀĪÀ½, ªÀĺÀqï £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁl ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÝ CA¨ÉÃqÀÌgï D d£ÀgÀ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀArzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, HgÀ PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÀ, ZÀ¥Àà° ºÉƯÉAiÀÄĪÀ, ºÉt ºÉÆgÀĪÀ, ¸ÀvÀÛ zÀ£À J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ, CzÀgÀ ZÀªÀÄð vÉUÉzÀÄ ºÀzÀ ªÀiÁqÀĪÀ, HgÀ ªÀÄ°£ÀvÉ vÉUÉzÀÄ ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀĪÀ EvÁå¢ Qüɤ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£Éßà ¥ÁgÀA¥ÀgÀUÀvÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÉå ‘zÀ°vÀ ¸ÀÆgÀå’ £ÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀ qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀÄ ©.J. ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß 1912 gÀ°è ¹qÀ£ï ºÁåA PÁ¯ÉÃf¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¸ÀvÀvÁ¨sÁå¸À ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ JA.J., ¦ºÉZï.r ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®A©AiÀiÁ «±À« é zÁ央AiÀÄ¢AzÀ, JA.J¸ï.¹., rJ¸ï.¹ ¥Àz« À UÀ¼£ À ÄÀ ß ®AqÀ£ï ¸ÀÆ̯ï D¥sï JPÀ£Á«ÄPïì CAqï ¥ÉÆ°nPÀ¯ï ¸ÉÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¨Áåj¸ÀÖgï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß UÉæÃeï E£ï, ®AqÀ¤ß¤AzÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÁV PÉ®PÁ® dªÀÄð¤AiÀÄ°èAiÀÄÆ «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝgÀÄ. EAxÀ ªÉÄÃzsÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¸Àºd À ªÁV ¨sÁgÀvz À À ¸ÀA«zsÁ£À gÀZ£ À Á PÀgq À ÄÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ; vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¸ÀévÀAvÀæöå ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àx æ ª À ÄÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÀgÁVAiÀÄÆ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÉÃªÉ ¸À°¹ è zÀg À ÄÀ . ¸ÀA«zsÁ£À vÀdÕgÁV, ¸ÀA¸ÀzÀàlĪÁV qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÀgÀqÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsåÀ PÀëgÁV ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ C£ÀÄZÉÒÃzÀ, ¥ÀjZÉÒÃzÀU¼ À £ À ÄÀ ß «ªÀj¹, D ¸ÀA§AzsÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À, «ªÀgÀuÉ, ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤Ãr, ¸ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀÄ F ¢¸ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ºÁUÀÆ UÀÄj¸ÁzsÀ£É C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è eÁwAiÀiÁzsÁjvÀ ªÀUÀðUÀ½AzÁV ¸ÁévÀAvÀæöå ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ. ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À¢AzÀ DyðPÀ §®ªÀ£ÀÄß, G£ÀßvÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, eÁwUÀ£ÀĸÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÀA¸ÁÌgÀ, ¥Àj¸ÀgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ UÁæ«ÄÃt ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¥ÀàvÀÄÛ ¥Àæw±ÀvÀ d£ÀgÀ°è ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¥Àæw±ÀvÀ d£À PÀ¤µÀ× ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ zÀÄrªÉÄ, Qüɤ¸ÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ HgÀºÉÆgÀV£À PÉÃjAiÀÄ°è §qÀvÀ£ÀzÀ ªÀiËqsåÀ vÉAiÀÄ DUÀgª À ¤ É ¸ÀĪÀ ¥Àj¸Àgz À ° À è §zÀÄPÀÄvÁÛg.É F d£ÀgÀ §zÀÄQ£À £ÉÊd avÀætªÀ£ÀÄß qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘±ÀÆzÀæ AiÀiÁgÀÄ’ JA§ UÀæAxÀzÀ°è, ‘¨sÁgÀvÀzÀ°è£À eÁwUÀ¼ÀÄ’ ‘eÁw «£Á±À’ ‘C¸Ààø±ÀågÀÄ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉƼÉUÉÃjUÀ¼À (¥sÉmÉÆÖÃ) ªÀÄPÀ̼ÀÄ’ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è «±Éèö¹zÁÝgÉ. ºÉÆgÀ §A¢gÀĪÀ ºÀ¢£ÉüÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À CªÀgÀ ¨sÁµÀt §gÀºU À ¼ À ° À è qÁ:

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, §°µÀ× ¨sÁgÀvÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¤nÖ£À°è CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. CªÀgÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä PÀoÉÆÃgÀ nÃPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è£À £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛvÉÆÃj¸ÀĪÀ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ nÃPÉUÀ¼ÁV ªÀÄÆr§A¢ªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀħgÀĪÀ eÁwAiÀiÁzsÁjvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¹®ÄQ £À®ÄVzÀ qÁ.CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀÄ ¥ÀæwPÀÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÉåAiÉÄà vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉ, ¥Àj±ÀæªÀÄUÀ½AzÀ ‘¨sÁgÀvÀ gÀvÀß’ªÁzÀgÀÄ, «±ÀéªÀiÁ£ÀågÁzÀgÀÄ. ¤ªÀÄß ªÀUÀðzÀ°è d¤¹zÀ PÁgÀt ªÀÄÄA¨ÉÊ£À ¹qÀ£ï ºÁåA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVAiÀÄÆ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀÄÄlÄÖªÀAwgÀ°®è; §gÉÆÃqÀ ªÀiºÁgÁdgÀ «Ä°lj ¸ÉPÉæljAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ªÀ¸Àw ¸ËPÀgÀå zÉÆgÀQgÀ°®è. 1920 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è£À EAxÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß FªÀwÛUÀÆ PÀÆqÀ PÉ®ªÉqÉ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÀA«zsÁ£À C¦ð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀÄrzÀ ªÀiÁvÀÄ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. “¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ §Ä£Á¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝêÉ...... DyðPÀ ¥ÁvÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ PÉ®ªÀÅ DUÀ¨sÀð ²æêÀÄAvÀgÀ£ÀÆß, vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV PÀqÄÀ §qÀv£ À z À ° À è §zÀÄPÀÄwÛgÄÀ ªÀ C¸ÀASÁåvÀ d£Àg£ À Æ À ß EgÀĪÀ ¸ÀªiÀ ÁdªÀ£ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉÝêÉ.” “d£Àªj À 26, 1950 jAzÀ £ÁªÀÅ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀzÀ §zÀÄPÀ£ÄÀ ß M¦àPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ, gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è £ÁªÀÅ ‘MAzÀÄ ªÉÇÃlÄ, MAzÀÄ ªÀiË®å’ vÀvÀéªÀ£ÀÄß M¦à, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ‘M§â ªÀåQÛ, MAzÀÄ ªÀiË®å’ vÀvéÀª£ À ÄÀ ß ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÝÉ ÃªÉ. JµÀÄÖ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ £ÁªÀÅ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀzÀ fêÀ£À £Àq¸ É ® À Ä ¸ÁzsåÀ ? ºÉZÄÀ Ñ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ £ÁªÀÅ EzÀ£ÄÀ ß £Àq¹ É zÁÝzg À ,É C¸ÀªiÀ Á£Àv,É C£ÁåAiÀÄ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÄÀ ªÀªg À ÄÀ §AqÉüÀĪÀÅzÀÄ ¤d......... (CAxÀªg À ÄÀ ) zÉñÀzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ£Éßà GgÀĽ¸À§ºÀÄzÀÄ.” qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ F DvÀAPÀ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. ¸ÁªÀiÁfPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, C£ÁåAiÀÄ ºÁUÀÆ DyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvɬÄAzÁV §¼À®ÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ EAzÀÄ £ÁåAiÀÄPÁÌV C¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. EAxÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀÄ ‘CgÁdPÀvÉAiÀÄ ªÁåPÀgÀt’ JAzÀÄ RAr¹zÀÝgÀÄ. DzÁUÀÆå, G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°è dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï ¤ÃrgÀĪÀ DvÀAPÀPÁj vÁQÃvÀ£ÀÄß £É£À¦£À°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M½vÀÄ. E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvɬÄAzÀ C£ÁåAiÀÄPÉÆ̼ÀUÁzÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¤d. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÉ®è KPÀvÉUÉ §zÀÞgÁVzÀÄÝ, KPÀ¥ËgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀzÀ GzÀÝU® À PÀÆÌ ¸ÁévA À vÀöæ 媣 À ÄÀ ß SÁvÀj ªÀiÁrPÉÆArzÉÝêÉ. DzÀgÉ ¸ÁévA À vÀöæ å §AzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉwzÉÝêÉãÉÆÃ. ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ CzÀPÉÌ §zÀÞgÁV KPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä £ÀªÄÀ ä £ÀªÄÀ ä eÁw, ªÀÄvÀ, ¥ÁæAvÀå, ¨sÁµÉ EvÁå¢UÀ½UÉà ºÉZÄÀ Ñ §zÀÞgÁVzÉÝêÉ; zÉÆqÀª Ø g À ¤ É ¹PÉƼÀ¨ î ÃÉ PÉAzÀªg À ÄÀ zÉñÀzÀ CRAqÀvU É ,É ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ. qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï §®ªÁV £ÀA©zÀÄÝ, “£À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è EA¢£À CwªÀÄÄRå CUÀvÀåvÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ (PÁªÀÄ£ï £ÁåµÀ£Á°n) ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÁVzÉ.... £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä, »AzÀÆUÀ¼ÀÄ, ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀÄ, ¹A¢üUÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä, ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ PÉÆ£ÉUÀÆ.” EAxÀ ªÀĺÁ£ï zÉñÀ¨sÀPÀÛ, GzÁvÀÛ DzÀ±Àð ªÀåQÛ qÁ: ©üêÀÄgÁªï gÁªÀiïf CA¨ÉÃqÀÌgï 14.4.1891 jAzÀ 6.12.1956 gÀªÀgÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨É¼ÀV ¤ªÁðt ºÉÆA¢zÀgÀÆ CªÀgÀ fêÀ£À, ¸ÁzsÀ£É £ÀqÉ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ JA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ.

qÁ: (²æêÀÄw) ZÀAzÀæªÀÄ J¸ï.PÀtUÀ°

G¥À ¤ªÁ¹ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£À, £ÀªÀzɺÀ°.

19


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ««zsÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±À mÉç¯ï mɤ߸ï : 1. ¸Á»¯ï ¸ÀªÀðzÉêÀ 2. eÉ.«. C¨sÀAiÀiï ±Àl¯ï ¨ÁåräAl£ï (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. eÉ.«. C¨sÀAiÀiï 2. J¸ï.Dgï. ¨sÀgÀvï 3. ¸ÀA¢Ã¥ï J¸ï ±Àl¯ï ¨ÁåräAl£ï (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. KPÀvÁ ªÀÄÆwð 2. C¤vÁ ªÀÄÆwð 3. ¨sÁgÀw ¤AUÀ¥Àà PÉÃgÀA ¹AUÀ¯ïì (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. eÉ.f. UÉÆÃgÉ 2. ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ±ÉnÖ 3. J. ¸ÀªÀðzÉêÀ PÉÃgÀA qÀ§¯ïì (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. vÁåUÉÃ±ï ªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ FgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï 2. ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï ªÀÄvÀÄÛ JZï.f. ²ªÀgÁA 3. J. ¸ÀªÀðzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå PÉÃgÀA ¹AUÀ¯ïì (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ¸ÀºÀ£Á 2. ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁªÀÄ 3. VjeÁ f.PÉ. PÉÃgÀA qÀ§¯ïì (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ KPÀvÁ ªÀÄÆwð 2. qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ£Á 3. ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁA ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃWÀ£Á ¥ÀÆeÁj Zɸï (10 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ) 1. gÁd±ÉÃRgï 2. ¦. ¢£Éñï 3. PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ bÀzÀäªÉõÀ (3-6 ªÀµÀð) 1. f. ¸ÀégÁeï 2. IÄwéPï £É°è 3. ¸ÀªÀÄÄzÀåvÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£À : ®PÀëöå £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ j¶ eÉ bÀzÀäªÉõÀ (6-10 ªÀµÀð) 1. ¥ÉæÃgÀuÁ ¦. gÁªï 2. C£À£Àå £ÁUÀgÁd 3. ¨sÀÆ«ÄPÁ JA.J¸ï., ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£À : ¸ÀÄ»vï ªÀ¸ÀAvï ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀiÁAPÀ gÀAUÉÆð (15 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ) 1. ªÉÄÊy° CvÁÛªÀgÀ 2. dªÀÄÄ£Á ¹. ªÀÄoÀzÀ 3. ¸Àétð®vÁ UÉÆëAzÀgÁd. ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£À : C¤¯ï PÀÄ®PÀtÂð D±ÀÄ ¨sÁµÀt (18 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ) 1. ¸Àétð®vÁ UÉÆëAzÀgÁd 2. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð 3. qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt ¨sÀQÛVÃvÉ (10-18 ªÀµÀð) 1. ¥À®è« 2. ¸ÀgÀAiÀÄÆ VjÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ wæ«PÀæªÀiï 3.C¤gÀÄzÀÞ PÀÄ®PÀtÂð ¨sÁªÀVÃvÉ (10-18 ªÀµÀð) 1. ¥À®è« 2. ¸ÀgÀAiÀÄÆ Vjñï 3. ¨sÀÆ«ÄPÁ JA.J¸ï. ¨sÀQÛVÃvÉ (18 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ) 1. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPï 2. PÉÆêÀįÁ ¹.JA. 3. ªÀÄAdļÁ ¨sÁªÀVÃvÉ (18 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖªÀgÀÄ) 1. UÉÆëAzÀgÁdÄ J¸ï.J¸ï. 2. PÉÆêÀįÁ ¹.JA. 3. ±ÁåªÀįÁ ªÀÄ£ÉÆúÀgï PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ (3-6 ªÀµÀð) 1. j¶ eÉ 2. ®PÀëöå £ÁUÀgÁd 3. ¸ÀªÀÄÄzÀåvÀ ¸ÀägÀt ±ÀQÛ ¥ÀjÃPÉë (7-10 ªÀµÀð) 1. ¥ÀÈyé eÉ. 2. vÀgÀÄuï ¦. ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄPÁ JA.J¸ï 3. gÀ«ZÀAzÀæ ¥Ánïï, Dgï. UËvÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃæ gÀuÁ ¦. gÁªï ¸ÀägÀt ±ÀQÛ ¥ÀjÃPÉë (10-14 ªÀµÀð) 1. C¤gÀÄzÀÞ PÀÄ®PÀtÂð 2. ¨sÀªÀå²æÃ, ±ÉéÃvÁ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¹AZÀ£Á ªÀÄÆwð 3. ©.J£ï. ¢Ã¥ÁAPÀgÀ, DwðPï PÁªÀıÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀå²æà avÀæ §gÉAiÀÄĪÀ ¸ÀàzsÉð (3-5ªÀµÀð) 1. jwéPï £É°è 2. «µÀÄÚ «. 3.DgÀw ©.

avÀæ §gÉAiÀÄĪÀ ¸ÀàzsÉð (6-9ªÀµÀð) 1. C¢w PÀÄ®PÀtÂð 2. ¸ÀÄ»vï «. 3. f. ¹AZÀ£ÁgÁeï 50 «ÄÃlgï Nl (3-5 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ) 1. ±ÉæÃAiÀĸï 2. ¸ÀÈd£ï 3. ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¦.J¸ï. 50 «ÄÃlgï Nl (6-8 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ) 1. vÀgÀÄuï 2. zsÀ£Àĵï 3. gÁºÀÄ¯ï «. 50 «ÄÃlgï Nl (6-8 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ) 1. CA©PÁ 2. ¥ÉæÃgÀuÁ ¦. gÁªï 3. PÉ.Dgï. C£À£Àå

20

100 «ÄÃlgï Nl (9-11 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ) 1.d¸ÀéAvï PÀĪÀiÁgï 2. CA©PÉÃ±ï ¥Ánïï 3. DwðPï PÁªÀiï±ÉnÖ 100 «ÄÃlgï Nl (9-11 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ) 1. CZÀð£Á ®Qëöä PÉ. 2. AiÀıÀ¹é¤ 3. ZÁA¢¤ ©.J¸ï. 100 «ÄÃlgï Nl (12-15 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ) 1. ªÀĤ±ï ¥ÀÆeÁj 2. ©.J£ï. ¢Ã¥ÁAPÀgï 3. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgï 100 «ÄÃlgï Nl (12-15 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ) 1. ¹. GµÁ 2. JZï. J£ï. ¤TvÁ 3. ºÀ¶ðvÁ 200 «ÄÃlgï Nl (15-20 ªÀµð À ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ) 1. ¸ÀAvÉÆõï dAiÀÄPÀĪÀiÁgï 2. ¸ÀégÀÆ¥ï J¸ï 3. ¸ÀA¢Ã¥ï J¸ï 200 «ÄÃlgï Nl (15-20 ªÀµð À ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ) 1. ¸ÀĦævÁ 2. ªÉÄÃWÀ£Á ¥ÀÆeÁj 3. VÃvÁAd° ±Ámï ¥ÀÄmï (21-39 ªÀµÀð ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. ªÉAPÀmÉñï 2. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ 3. ²æãÁxï J£ï.Dgï. ±Ámï ¥ÀÄmï (21-35 ªÀµÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. «zÁå PÉÆüÀÆågÀÄ 2. gÁeÉñÀéj 3. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á £ÁAiÀÄPï ±Ámï ¥ÀÄmï (40 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. PÉ.J¸ï. zÉêÉÃAzÀæ¥Àà 2. f.©. ºÉUÀr 3. UÀuÉñï PÉ.n ±Ámï ¥ÀÄmï (36 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. dAiÀÄ®Qëöä 2. ¸ÀgÉÆÃeÁ PÀĪÀiÁj 3. J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ ªÀÄÆå¹PÀ¯ï ZÉÃgï (6-12 ªÀµÀð) 1. AiÀıÀ¹é¤ UËqÀ 2. ªÀÄzsÀIJæà 3. ¸ÀºÀ£Á ªÀÄÆå¹PÀ¯ï ZÉÃgï (21 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ¥ÉæêÀiÁ UËqÀ 2. ²®à²æà 3. dAiÀÄ®Qëöä gÁeïPÀĪÀiÁgï 100 «ÄÃlgï Nl (31 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. dAiÀÄ®Qëöä gÁeïPÀĪÀiÁgï 2. ¨sÁgÀw ¤AUÀ¥Àà 3. ±ÁAvÁ Dgï. ±ÉnÖ 200 «ÄÃlgï Nl (21-35 ªÀµÀð ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. £ÁUÀgÁd (¹.L.J¸ï. J¥sï) 2. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ JA. 3. UÀeÁ£À£À ±ÀªÀiÁð 100 «ÄÃlgï Nl (21-31 ªÀµÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. Dgï. ¦æÃw ±ÉnÖ 2. ºÉêÀÄ®vÁ J£ï 3. gÁeÉñÀéj §PÉmïUÉ ZÉAqÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸ÀàzsÉð (21 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ¨sÁUÀå®Qëöä 2. ¸ÀÄeÁvÀ ªÀÄÆwð 3. ¸ÀvÀå ±ÉnÖ §PÉmïUÉ ZÉAqÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸ÀàzsÉð (21 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. ZÀAzÀæ¥Àà 2. PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð 3. PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 200 «ÄÃlgï Nl (36 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. PÉ.J¸ï. ¥Á¥ÉÃUËqÀ 2. ©. ZÀAzÀæ¥Àà 3. J¸ï. VjÃ±ï ¤A¨É ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄZÀ (31-40 ªÀµÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. «ÄãÁ ªÀ¸ÀAvï 2. ¸Àétð®vÁ UÉÆëAzÀgÁeï 3. «zÁå PÉÆüÀÆågÀÄ ¤A¨É ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄZÀ (40 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ±Á®£ï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ 2. ±ÁAvÁ Dgï. ±ÉnÖ 3. ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀiÁzsÀªÀ ¤A¨É ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄZÀ (21-30 ªÀµÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ±ÉÆèsÁ £ÁUÀgÁd 2. ±ÉÆèsÁ UËqÀ 3. f.©. ±ÉÆèsÁ ¸ÀÆfUÉ zÁgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ (zÀA¥ÀwUÀ½UÉ) 1. JZï.f. ²ªÀgÁA ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀÄvÁ 2. gÁeïPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ®Qëöä 3. UÉÆëAzÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¸Àétð®vÁ 200 «ÄÃlgï ªÉÃUÀ £ÀrUÉ (45ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ) 1. ©. £ÁUÀgÁd 2. ©. ZÀAzÀæ¥Àà 3. C±Àévï PÉ. 200 «ÄÃlgï ªÉÃUÀ £ÀrUÉ (45 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) 1. ¸ÀgÉÆÃeÁ PÀĪÀiÁj 2. ±Á®£ï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ 3. ±ÁAvÁ Dgï. ±ÉnÖ PÀ§ârØ 1. ¨É½îAiÀÄ¥Áà¸ï UÀÆ¥ æ ï 2. zɺ° À ¥ÉÆð¸ï PÀ£ßÀ rUÁ¸ï ªÉ¯ï¥sÃÉ gï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÁ°¨Á¯ï : 1. JªÀgï Væãï PÀè¨ï 2. ¨É½îAiÀÄ¥Áà¸ï UÀÆæ¥ï vÉÆÃæ ¨Á¯ï : 1. vÉÆÃæ ¨Á¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÊ£ï 2. zɺ° À ¥ÉÆð¸ï PÀ£ßÀ rUÁ¸ï ªÉ¯ï¥sÉÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


£ÀUÀgÀ fêÀ£ÀzÀ AiÀiÁAwæPÀ §zÀÄQ£À°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£É, ¸Á»wåPÀ aAvÀ£É, C®èzÉ DmÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ zÉúÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ìUÉ mÁ¤Pï£ÀAvÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. E°è ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ªÀÄÄRåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ CzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ®è; QæÃqÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ PÀzÀ£ÀªÀ®è. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ MAzÉqÉ PÀ¯ÉvÀÄ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæwà ªÀµÀðzÀAvÉ F ¨Áj ªÀiÁZïð26,27gÀAzÀÄ ««zsÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÄÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¸j À UÁV K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÀAiÀĹì£À ¨ÉÃzsÀ ¨ÁªÀ«®èzÉ zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÄÀ CvÀÄåvÁ캢 À AzÀ ¨sÁUÀª» À ¹ D£ÀA¢¹zÀgÄÀ . §ºÀĪÀiÁ£À «eÉÃvÀjUÁV ªÉÄà 1gÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CA©PÉÃ±ï ªÉĪÉÆÃjAiÀįï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ºÁUÀÆ J¯Áè ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV DAiÉÆÃf¹zÀ QæÃqÁ G¥À¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï, ¸ÀAZÁ®PÀ J£ï.Dgï.²æãÁxï, ¦.J£ï.C¥ÀàAiÀÄå, ¸ÀªÀðzÉêÀ, ²ªÀgÁA gÉÊ ºÁUÀÆ QæÃqÁ ¸À«ÄwAiÀÄ J®è ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

bÀzÀäªÉõÀ s¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼ÀÄ

ªÁ°¨Á¯ï «£Àßgïì JªÀgï Væãï vÀAqÀ ºÁUÀÆ gÀ£Àßgïì ¨É½îAiÀÄ¥Áà¸ï UÀÆæ¥ï

vÉÆæèÁ¯ï «£Àßgïì-vÉÆæèÁ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÊ£ï vÀAqÀ

vÉÆæèÁ¯ï gÀ£Àßgïì-zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï PÀ£ÀßrUÁ¸ï ªÉ¯ï¥sÉÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï vÀAqÀ

§PÉmïUÉ ZÉAqÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÀ ¸Àà¢üðUÀ¼ÀÄ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

21


zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉ

‘¸Á

»vÀå ¸ÀAeÉ’ JAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ zɺÀ°AiÀÄ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛjUÉ®è J°è®èzÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ, GvÁìºÀ. CzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀgÀmÉ PÀm,ÖÉ ZÁªÀr J®èªÇÀ . ªÀiÁZïð 6, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï£À°è ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉAiÀÄ DgÀA¨sz À ° À è EwÛÃZÉUÉ ¤zs£ À g À ÁzÀ »jAiÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ, n.r. ¸Á°AiÀiÁ£ï CªÀjUÉ JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀzÀ ªÀiË£ÁZÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ±ÀæzÁÞAd° C¦ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ ¸Á°AiÀiÁ£ï zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÉ®èjUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉAiÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë, qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ EwÛÃZÉUÉ N¢zÀ JgÀqÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. «ªÉÃPï ±Á£À¨ÁUï CªÀgÀ ‘MAzÀÄ §¢AiÀÄ PÀqÀ®Ä’ PÀÈw PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÀqÀ® §¢AiÀÄ PÀĪÀÄmÁ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ »ÃUÉ ¥ÁæzÃÉ ²PÀ £É¯U É n À Ö£° À è JgÀqÄÀ vÀ¯ª É iÀ Áj£À d£ÀfêÀ£,À §qÀvÀ£À, ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw EvÁå¢ PÀÄjvÀÄ «ªÉÃPï ±Á£À¨ÁUï ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ awæ¹zÁÝgÉ. EzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ‘ªÀÄgÀ½ ªÀÄtÂÚUÉ’ PÁzÀA§j £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è J®èªÀÇ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀU æ À¼ÉÃ. PÀxÀ£À vÀAvÀª æ ÀÇ DvÀäPÀxÀ£À ±ÉÊ°AiÉÄãÉÆà JAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ lQð±ï ¯ÉÃRPÀ NgÁ£ï ¥ÀªÀÄÄPï §gÉzÀ ‘£À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉA¥ÀÅ' (My name is Red) PÀÈwAiÀÄ°è 14-15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ KµÁå £ÀqÄÀ «£À DAiÀÄPÀnÖ£À ¸ÁÜ£z À ° À èzÝÀ lQð ºÉÃUÉ eÁUÀwPÀ ZÀjvÉA æ iÀÄ°è ¨É¼QÀ UÉ §A¢vÀÄ JA§ PÀÄjvÁVzÉ. C°è£À ZÁjwæPÀ PÀvU É ¼ À ® É è ªÉÆUÀ®gÀ PÁ®zÀ PÀĸÀÄj avÀæPÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀå PÁªÀå PÀÄjvÁVzÉ. ‘¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀ’ CxÀªÁ ‘«PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ’ PÁªÀåzÀ MAzÀÄ ¥À z À å zÀ ¸Áé g À ¸ À å ªÀ £ À Ä ß qÁ. ¥À Ä gÀ Ä µÉ Æ ÃvÀ Û ª À Ä ©½ªÀ Ä ¯É A iÀ Ä ªÀ g À Ä «ªÀj¹zÀgÄÀ . ‘¥ÀA¥À£ÄÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvz À À ¥ÁvÀU æ ¼ À ÄÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸À A WÀ µ À ð UÀ ¼ À £ À Ä ß ¥À j ²Ã°¸À Ä ªÀ PÉ ® ¸À ª À £ À Ä ß ªÀ i ÁqÀ Ä vÁÛ £ É , ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ DvÀ PÀĪÀiÁgÀªÁ帤 À VAvÀ ©ü£ßÀ ªÁUÀÄvÁÛ£’É JAzÀÄ «ªÀj¹zÀ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÀÄ, ¥ÀA¥À£ÀÄ vÀ£Àß PÁªÀåzÀ°è ‘CvÀÄå£ÀßwAiÉƼÀ CªÀÄgÀ ¹AzÀÆzÀãªÀA’ JAzÀÄ ©üõÀä£À£ÀÄß PÉÆAqÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀåzÀÄzÀÝPÆ À Ì ©üõÀä¤UÉ CAxÀ ¸ÁÜ£ª À £ À ÄÀ ß MzÀV¹ PÉÆqÀÄvÁÛ£’É JAzÀgÄÀ . EzÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ «ªÀj¹zÀ CªÀgÀÄ ©üõÁäZÁAiÀÄðjUÉ ¸ÉãÁ¢ü¥Àw ¥ÀlÖªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀÄ WÀ£ÀvÉÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß PÉüÀÄUÀgÀ UÀªÄÀ £ÀPÌÉ vÀAzÀgÄÀ . PÀtð£ÀÄ ©üõÀäg£ À ÄÀ ß »ÃUÀ¼z É ÄÀ ªÀiÁvÁrzÁUÀ CzÀjAzÀ «ZÀ°vÀgÁUÀzÀ ©üõÀägÀÄ PÀtð£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ-‘PÀ°vÀ£ÀzÀ GPÀÄð, dªÀé£ÀzÀ ¸ÉÆPÀÄð, ¤eÉñÀ£À £ÉZÀÄÑ, vÉÆüÀé®zÀ ¥ÉÆqÀ¥ÀÄð

Nz

ÀvÀæ ¥ À ÀÄUÀg

I have been as ever, eagerly waiting for the next issue of ‘Abhimata’, as it has been very interestingly bringing out ‘Expressions’ of talented ones of the caliber of Dr.Bilimale, Dr.Shivaprakash, Smt Usha Bharatadri, Shri Chennu S Mathad, Late Shri Nagaraj, Dr.Hegde, Shri Bellare and scores of others like Shri S.K.Bhat. Many a writer’s expressions in the form of poems have been indeed ‘touching’ and heartwarming like the one written by Smt.Jamuna Mathad in memories of her dear father when she exults and pens down one to how her dear father “sees” ‘his mother’ in his daughter (Jamuna) etc.etc.in December, 2010 edition. All daughters are indeed assets. Thanks to the editorial staff of Abhimata which has been instrumental in encouraging many such writers. B.S.Kallur

22

PÀuÁ𠤣ÀUÀÄAlÄ, C¤vÉãÀUÀÄAmÉ, ¨sÁgÀvÀ PÀ®ºÀA, E¢ZÀÄðªÀA ºÀj UÀ£À¥ÉÆàqɪÉÆPÀ̼ÀªÉÄÃPÉ....¸ÀƼÀàqÉAiÀÄ®¥ÀÄàzÀÄ PÁuÁ ªÀĺÁfgÀAUÀzÉÆ¼ï’ JAzÀÄ ªÀĺÁzÁ±Àð¤PÀ£À ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ©üõÀä£À GzÁgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀæwÃvÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÀÄ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¨sÁUÀzÀ ¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß gÀ¸ÀªÀvÁÛV ªÀtÂð¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ²æäªÁ¸ï CªÀgÀÄ vÁªÀÅ vÀ«Ä½¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ ‘wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï’£À PÉ®ªÀÅ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï vÀ«Ä¼ÀgÀ UËgÀªÀ UÀæAxÀ. EzÀgÀ ¯ÉÃRPÀ ªÀgÀPÀ«-wgÀĪÀ¼ÀÄîªÀgï. ²®¥Àà¢PÁgÀA ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂêÉÄÃR¯ÉÊ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÁªÀåUÀ¼ÉAzÀÄ LwºÁ¹PÀgÀÄ M¦àgÀĪÀÅzÀjAzÀ wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ®Æ »AzÉ gÀa¹gÀ§ºÀÄzÉA§ HºÉ EzÉ JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï¤Ãw¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¢é¥À¢UÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀªÀðdÕ£À ¢é¥À¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀ ¤Ãw¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï ±ÉÊ°AiÀÄ°è MAzÉà ªÀiÁzÀjAiÀiÁVªÉ. wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ïUÀ¼À°è MlÄÖ 1330 PÀÄgÀļÀÄ (¢é¥À¢)UÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß N¢zÁUÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è£À ±À§Ý ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ ¸ÁªÀÄåªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. »AzÉ ªÀÄÆ® zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà DV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è CªÀÅ ¨ÉÃ¥ÀðlÄÖ ¸À é v À A vÀ æ ª ÁzÀ ¨s Á µÉ A iÀ i ÁV ¨É ¼ É ¢ gÀ Ä ªÀ Å zÀ £ À Ä ß PÁt§ºÀ Ä zÀ Ä JA§ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ²æäªÁ¸ï «ªÀj¹zÀgÀÄ. PÀªÀ£ÀªÁZÀ£ÀzÀ°è J.«. avÀÛgÀAd£ÀzÁ¸ï CªÀgÀÄ GvÀÛgÀ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¯Áè zÉêÀgÀ ¨sd À £É ºÁqÀÄUÀ¼ÄÀ d£À¦A æ iÀÄ ¹£ÉªiÀ Á ºÁr£À zsÁnAiÀįÉèà ºÁqÀĪÀÅzÀÄ gÀÆr. CzÀgÀ¯Éèà CªÀjVµÀÖªÁzÀ PÀȵÀÚ£À ¨sÉÃnUÉ ¸ÀÄzÁªÀÄ §AzÁV£À ¨sÀd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¨sÁªÀ¥ÀgÀªÀ±ÀªÁV ºÁrzÀgÀÄ. qÁ.CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄt ºÁUÀÆ ¸À«vÁ E£ÁAzÁgï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀgÀÄ, PÉÆ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÀ®ÄªÀÄAVAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĪÁ¢vÀ vÉ®ÄUÀÄ PÀvÉ ‘ªÀiÁqÉ¯ï’ C£ÀÄß N¢zÀgÀÄ. ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀªÀPÀÄÌAvÀA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄtgÁªï CªÀgÀ F PÀvÉAiÀÄ C£ÀĪÁzÀPÉÌ PÀ®ÄªÀÄAVAiÀĪÀjUÉ ±ÀªÁðt ªÉĪÉÆÃjAiÀÄ¯ï ‘¨É£ÀPÀ’ C£ÀĪÁ¢vÀ ¸Á»vÀå ¸ÀàzsÉð-2010 (¦æAiÀiÁAPÀ ¥ÀwæPÉ) AiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À vÀAzÀÄ PÉÆnÖz.É PÀxÁ¯ÉÆÃPÀz° À è PÁ®zÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà ªÀÄgÉvÄÀ ºÉÆÃzÀAwvÀÄ.Û F ªÀÄzsÉå Hj¤AzÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÀÄvÉÆۧ⠻jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÁzÀPÀ ±ÀA¸À LvÁ¼À CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀë ©.PÉ §¸ÀªÀgÁdÄ CªÀgÀÄ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀAeÉ EgÀĽUÉ eÁgÀÄwÛvÀÄÛ. 2011-13£Éà ¸Á°£À zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ DAiÉ Ä Ì A iÀ Ä ²¸À Ä Û § zÀ Þ ZÀ Ä £ÁªÀ u Á zÁR¯É A iÀ Ä £À Ä ß ¸ÁzÀ g À ¥ À r ¹zÀ ¥sɧæªÀjAiÀÄ C©üªÀÄvÀ ¥ÀÄl vÉgÉzÁUÀ¯Éà gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀºÀ¼É ªÉƼÀV¹zÀ ¹» ¸ÀÄ¢Ý ¤Ãr CZÀÑjAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄzÀÄ ºËzÀÄ. PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ PÀtätÂAiÀÄAvÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ a£ÀßzÀ £ÁqÉA§ PÀ£Áßr£À ¸ÉƧUÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄð ZɮĪÀÅUÀ½UÉ M®ªÀÅ ªÀAiÀiÁågÀUÀ¼ÀÄ MvÀÄÛ ¤Ãr ¨É¼É¸ÀÄwÛgÀĪÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀ ¥ÀjªÁgÀzÀ »A¨Á®PÀ ¨ÉA¨Á®PÀgÉ®ègÀ PÁAiÀÄðP˱À®åvÉ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀĪÀAvÀºÀzÀÄ. DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ £ÀªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ®èjUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ ±ÀĨsÀ PÁªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ.

QÃjPÁÌqÀÄ ªÀ£ÀªÀiÁ® PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011


«±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ §¸ÀªÀtÚ-«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt

ªÀiÁ

Zïð 27, 2011gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ, §¸ÀªÀ EAlgï £Áå±À£À¯ï ¸ÉAlgï, £ÀªÀzɺÀ° ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ “«±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ §¸ÀªÀt”Ú «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨Ás AUÀtzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÁuɺÀ½î ²ªÀPÀĪÀiÁgï PÀ¯Á ¸ÀAWÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ PÀÄ.eÉÆåÃw ºÁUÀÄ £ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ ¸ÀıÁæªÀåªÁV ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±ÀĨsÁgÀA¨sÀUÉÆArvÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉë GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æAiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. CgÀ«AzÀ dwÛ, CzsÀåPÀëgÀÄ, §¸ÀªÀ ¸À«Äw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ©.J£ï. £ÁUÉñï, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ zɺÀ°AiÀÄ ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ ¥Àæw¤¢ü, qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ, CzsÀåPÀëgÀÄ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæ. eÉ.J¸ï. ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ UÀtågÀÄ eÉÆåÃw ¨É¼ÀV¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. §¸ÀªÀ EAlgï £ÁåµÀ£¯ À ï ¸ÉAlgï£À CzsåÀ PÀë, CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀ¼ª À ÁqÉAiÀĪÀgÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ GzÉÝñÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvz éÀ À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ . PÁAiÀÄðzÀ²ð «.«. ©gÁzÁgÀ CªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è §¸ÀªÀ EAlgï£Áå±À£À¯ï ¸ÉAlgï£À ºÀÄlÄÖ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï CªÀgÀÄ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ DzÀ±ð À ªÀÄAiÀĪÁVzÀÄÝ, «±ÀéPÌÉ Ã ªÀiÁzÀj DVªÉ. vÁªÀÅ UÁæ«ÄÃt ¥Àz æ ÃÉ ±Àz° À è ºÀÄnÖ EµÉÆÖAzÀÄ G£ÀßvÀ ¹ÜwUÉ §gÀ®Ä CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼Éà PÁgÀt JAzÀÄ vÀªÀÄä PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÀÄ. qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀ PÁ®, CxÀªÁ gÁdQÃAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À, zÀAiÀĪÉà zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®ªÀAiÀÄå, EAvÀºÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀ, ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è CzÀÄãvÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¼À PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹ «±ÀéªÀiÁ£Àgɤ¹PÉÆAqÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀjUÉ Erà «±ÀéªÉà vÀ¯É¨ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CgÀ«AzÀ dwÛAiÀĪÀgÀÄ “®AqÀ£ï£À xÉêÀiïì £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¥ÀæwªÉÄ ¸Áܦ¸À®Ä AiÉÆÃa¹zÁUÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀÄgÀĵÀ, CªÀgÀ ¥ÀæwªÉÄ ¸Áܦ¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ. DUÀ §¸ÀªÀtÚ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ªÉÊZÁjPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀ ªÀĺÁ£ï ¥ÀÄgÀĵÀ. CªÀgÀÄ PÉêÀ® zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À®è JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀgÀÄ ¥ÁQ¸ÁÛ£À ºÁUÀÆ ¨ÁAUÁè zÉñÀªÁ¹UÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ §¸ÀªÀtÚ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ” JAzÀgÀÄ. §¸ÀªÀ EAlgï£Áå±À£À¯ï ¸ÉAlgï£À G¥ÁzsÀåPÀë ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. ¥ÉÆæ. eÉ.J¸ï. ¥Ánïï, G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀħâ½î EªÀgÄÀ “§¸ÀªÀ zsª À ÄÀ ð-¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À”zÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁPÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè zÉñÀUÀ½UÀÆ, J¯Áè PÁ®PÀÆÌ §¸ÀªÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀªÁVªÉ JAzÀÄ «¸ÁÛgÀªÁV «µÀAiÀÄ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2011

J£ï.f. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà «±ÁæAvÀ vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕ, PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ “°AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀévÀAvÀæ zsÀªÀÄð” JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ºÁUÀÄ zsÀªÀÄð ¨ÉÃgÉ, ¹zÁÞAvÀ-DZÁgÀ ¨ÉÃgÉ. ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ vÀ¥ÄÀ à DZÁgÀ «ZÁgÀ RAr¸ÀĪÀ, ¸ÀévA À vÀæ zsª À ÄÀ ðªÉà “°AUÁAiÀÄvÀ zsÀªÀÄð” JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. qÁ. JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, £ÀªÀzɺÀ° EªÀgÀÄ “§¸ÀªÉñÀégÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ EAzÀÄ” JA§ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹AzsÀÆ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀªÀ¸ÀwAiÀÄ DZÀgÀuÉ, ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄð, «PÀ¸À£À²Ã® zsÀªÀÄðªÁVzÉ. ‘PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À’ ªÀÄÆ® vÀvÀézÉÆA¢UÉ, CAvÀgÀeÁwÃAiÀÄ «ªÁºÀ, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ FUÀ PÀÆqÁ J®ègÀÆ PÀ°AiÀÄĪÀAvÀºÀzÁÝVzÉ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÁV »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉÆÃd¨sÁgÀw, CzsÀåPÀëgÀÄ, §¸ÀªÀ ¸À«Äw, PÀgÉÆïï¨ÁUï, ºÉƸÀzɺÀ°, EªÀgÄÀ “§¸ÀªÀ zsª À ÄÀ ð” J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ GvÀg Û À ¥Àz æ ÃÉ ±Àz° À è ªÁ¹¸ÀĪÀ vÀªÄÀ äAvÀºÀ eÁlªÀ (ªÉÆÃa, ZÀªÄÀ UÁgÀ) d£ÁAUÀ 4000 d£ÀgÄÀ °AUÀ¢ÃPÉë ¥ÀqÉzÀÄ ¤µÉ׬ÄAzÀ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ vÀåf¹, ¥Àæw¤vÀå °AUÀ¥ÀÆeÉ, zÁ¸ÉÆúÀU¼ À £ À ÄÀ ß £Àq¸ É ÄÀ vÁÛ §A¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀgÄÀ . ªÀÄ£ÉÆÃd ¨sÁgÀw vÁªÀÅ PÀ°vÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉý ¸À©üPÀgÀ£ÀÄß ZÀQvÀUÉƽ¹zÀgÀÄ. ¯ÉÆûvÀ r. £ÁAiÀÄÌgï, ZÉÃgïªÀÄ£ï (¹.J.¹.) «Ä¤¹Öç D¥sï ¯Éçgï CAqï JA¥ÁèAiÀiïªÉÄAmï, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ, CªÀgÀÄ “§¸ÀªÀ zsÀªÀÄðzÀ ¸ÉÆòAiÀįï d¹ÖÃ¸ï” JA§ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ QèµÀÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAPÉÆïÉUÀ½AzÁªÀÈvÀªÁzÀ

¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ‘EªÀ£ÁgÀªÀ EªÀ£ÁgÀªÀ J£À ß ¢gÀ A iÀ i Áå, EªÀ £À ª À Ä ä ª À , EªÀ £À ª À Ä ä ª À J¤ßgÀ A iÀ i Áå’ J£À Ä ßªÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹, GvÀÛªÀÄ DZÀgÀuÉ, eÁjUÉ vÀAzÀAvÀºÀ ‘PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀ£À ±ÀgÀtgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¢üÃgÀgÀÄ” JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹zÀgÀÄ. «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ CgÀ«AzÀ dwÛAiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CxÀð¥ÀÆtðªÁV dgÀÄVzÉ. AiÀiÁgÀÆ zÀħð®gÀ®è. ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÉ K£À£ÀÆß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. §¸ÀªÀzsÀªÀÄð MAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ zsÀªÀÄðªÁVzÉ. £ÉÊwPÀ ªÀiË®å, ZÁjwæPÀ »£É߯É, ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀ£ÀPÉÌ CªÀ±ÀåPÀ ºÁUÀÆ fêÀ£ÀPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ²æà ªÀĺÁAvÀzÉêÀgÀÄ, PÀgÉÆïï¨ÁUï CªÀgÀÄ EvÀgÀjUÉ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀgÀtzsÀªÀÄð ¥Á°¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ zsÀªÀÄð ¸ÁxÀðPÀ JAzÀÄ D²ÃªÀðZÀ£À ¤ÃrzÀgÀÄ. vÀz£ À A À vÀgÀ ‘ªÀÄgÀtªÉà ªÀĺÁ£Àª« À Ä’ JA§ £ÁlPÀª£ À ÄÀ ß avÀz æ ÄÀ UÀð f¯ÉA è iÀÄ ¸ÁuÉúÀ½î ²ªÀPÄÀ ªÀiÁgï PÀ¯Á ¸ÀAWÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÄÀ zs£ À A À dAiÀÄ zÀqU Às g À ª À g À À ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¤dªÁV WÀn¹zÀ CAvÀeÁðwAiÀÄ «ªÁºÀ ºÁUÀÆ D PÁ®zÀ°è d£ÀjUÁzÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ, gÀPÀÛPÁæAwAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV C©ü£À¬Ä¹ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë

23


Delhi Karnataka Sangha’s Abhimatha Monthly, April-2011, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-15/4016/10-11-12 Printout Date : April 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-24

zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ C¥Ààl PÁl£ï ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ PÁl£ï ¸À¯Áégï-PÀ«ÄÃeï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹¯ïÌ PÁAfêÀgÀA ¹¯ïÌ, ªÀÄzÀÄgÉÊ ¸Éà±À¯ï PÁl£ï ¹ÃgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÁl£ï ±ÀmïðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zsÉÆÃvÀgÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ CUÀgÀ§wÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁåAqÀ¯ï ¸ÉÆÃ¥ï DPÀµÀðPÀ ¨É¯ÉUÀ¼À°è

PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À vÀ£ÀPÀ «±ÉõÀ ªÀiÁgÁl

15% PÀrvÀ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

¸ÀܼÀ

¥À«vÀæ ¹¯ïÌ÷ì DAqï ¥sÁå©æPïì

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, gÁªï vÀįÁgÁA ªÀiÁUÀð ¸ÉPÀÖgï-12, Dgï.PÉ.¥ÀÄgÀA, ºÉƸÀzɺÀ°-110022 011-32429667, 9313869163, 931022273 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É¼ÀUÉÎ 10.30jAzÀ gÁwæ 9.00UÀAmÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ Editor: Smt.Usha Bharatadri, Printed & Published by C.M.Nagaraja General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R), Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and printed at R.V. Printing Press, C-97, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 26815778, 40545298,

004-Apr_2011  
004-Apr_2011  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2011/004-Apr_2011.pdf

Advertisement