Page 1

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ K¦æ¯ï 2012 ¨É¯É gÀÆ. 1

ªÀĸÀÄQzÀÝ ªÀÄ©â£À° PÉÊ »rzÀÄ £ÀqɹzÀªÀgÀÄ


59£Éà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¥Àæ±À¹Û - ‘¨Áåj’ avÀæPÉÌ ¸ÀétðPÀªÀÄ®

59£Éà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À°è, ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨Áåj ¨sÁµÁ avÀæ ‘¨Áåj’ ¸ÀétðPÀªÀÄ® ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæzÉòPÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »r¢zÉ. ‘¨Áåj’ avÀæªÀÅ ªÀÄgÁp avÀæ ‘zÉêÀÇ¯ï’ eÉÆvÉUÉ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÉ. ¨Áåj ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÀxÁ avÀæ ‘¨Áåj’ £ÁåAiÀĨÁ»gÀ zsÁ«ÄðPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À zÀĹÜwAiÀÄ£ÀÄß §tÂÚ¹zÉ. EzÀÄ `¸Àétð PÀªÀÄ®’ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀªÁVgÀĪÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® avÀæ. `¨Áåj’ ¨sÁµÉAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ºÁUÀÆ £Àl C¯ÁÛ¥sï ZÉÆPĄ̀ÉlÄÖ «²µÀÖªÁzÀ ¥ÀÅlÖ `¨Áåj’ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.

Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î ¤zÉðñÀ£ÀzÀ, PÀ Ä A. «ÃgÀ ¨ s À z À æ ¥ À à £ À ª À g À PÀ x Ázs Á jvÀ “PÀƪÀiÁðªÀvÁgÀ” ¹¤ªÀiÁ 2012gÀ ¸Á°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ avÀæ ¥Àæ±À¹Û dvÉUÉ gÀdvÀ PÀªÀÄ® ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. ¹£ÉªÀiÁ dUÀwÛ£À°è ZÉÆZÀÑ® ¤zÉðñÀ£ÀzÀ¯Éèà «±Àé SÁåw ¥ÀqÉzÀÄ, EzÀĪÀgÉUÀÆ £Á®ÄÌ ¨Áj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥À± æ ¹ À Û UÀ½¹gÀĪÀ ºÉªÄÉ äAiÀÄ PÀ£ßÀ rUÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀÄ EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀåAvÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ°è M§âgÁV PÀ£ÀßrUÀgÀ »jªÉÄUÉ UÀj ªÀÄÆr¹zÁÝg.É ¸ÁévA À vÁæöå £ÀAvÀgz À À PÀ¼z É À 6 zÀ±PÀ U À ¼ À ° À è ‘WÀl±ÁæzÞÀ ’¢AzÀ, ‘UÀįÁ© mÁQÃ¸ï’ ªÀgU É É Vjñï PÁ¸Àgª À ½ À îAiÀĪÀgÄÀ ¤zÉðò¹zÀ PÀ£ßÀ qÀ avÀU æ ¼ À ÄÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ fêÀ£z À À ¸ÀAWÀµð À UÀ¼£ À ÄÀ ß ¥Àw æ ©A©¹ªÉ. CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃt CªÀgÀ ‘¸ÀªÁj’ ¸ÀtÚPÀxÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÀ EªÀgÀ “PÀ£À¸ÉA§ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj” avÀæ 2010gÀ 57£Éà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ avÀæ «¨sÁUÀzÀ°è gÀdvÀ PÀªÀÄ® ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀzÀÝ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¤gÀAvÀgÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁågÀ®¯ï ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉÆAzÀÄ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ KPÁAV«ÃgÀ VjñïUÉ ªÀAzÀ£U É ¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ `¨Áåj` ¨sÁµÉAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ºÁUÀÆ £Àl C¯ÁÛ¥sï ZÉÆPĄ̀ÉlÄÖ CªÀjUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

gÀPÀÛzÁ£À - ªÀĺÁzÁ£À

11 ªÀiÁZïð 2012 gÀAzÀÄ zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ CT® ¨sÁgÀvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ (AIIMS) dAnAiÀiÁV DAiÉÆÃf¹zÀ gÀPz ÛÀ Á£À ²©gÀ ¨sª À åÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ì UÀ½¹vÀÄ. gÀPz ÛÀ Á£À ªÀĺÁzÁ£Àª£ É ÄÀ ßvÁÛg.É ¥Àw æ ªÀµð À zÀ dÆ£ï 14£ÀÄß ‘«±Àé gÀPz ÛÀ Á¤UÀ¼À ¢£À’ªÀ£ÁßV DZÀj¸À¯ÁUÀÄvÀz Û .É F ²©gÀz° À è zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÄÀ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DUÀ«Ä¹ MAzÀÄ GzÁvÀÛ PÁgÀtPÁÌV gÀPz ÛÀ Á£À ªÀiÁr ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzg À ÄÀ . 75 QÌAvÀ ºÉZÄÀ Ñ d£À vÀªÄÀ ä ºÉ¸g À ÄÀ £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀÄÝ CªÀg° À è 54 d£À gÀPz ÛÀ Á£ÀzÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àq¢ É zÀÝgÄÀ . gÀPz ÛÀ Á£Àz° À è ¨sÁUÀª» À ¹zÀ ¥Àw æ AiÉƧâgÆ À «eÉÃvÀgAÉ zÀÄ gÀPz ÛÀ Á£À ²©gÀª£ À ÄÀ ß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ AIIMS £À »jAiÀÄ C¢üPÁj qÁ. ©.«. CqÉÆÌý CªÀgÄÀ ¸ÀAvÀ¸À ªÀåP¥ ÛÀ r À ¹zÀgÄÀ . gÀPz ÛÀ Á£ÀPÁÌV CvÀÄåvÁ캢 À AzÀ J®èjVAvÀ®Æ ªÉÆzÀ¯ÃÉ §AzÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÝÀ PÀĪÀiÁj ¸À¥ßÀ CvÁÛªg À ïUÉ

qÁ. CqÉÆÌý CªÀgÄÀ ¥ÀŵÀU à ÄÀ ZÀÒ ¤Ãr ¥ÉÆÃæ vÁ컹 ²©gÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀlĪÀnPÉU½ À UÉ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÄÀ . ¥ÀæwzÁ¤AiÀÄ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ CªÀÄÆ®åªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ »A¢¤AzÀ®Æ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ‘gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀ’ªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ. PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ EwÛÃZÉUÉ gÀPÀÛzÁ£ÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹gÀ°®è. EAzÀÄ ªÀÄvÉÛ CT® ¨sÁgÀvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët PÉÃAzÀæzÀ ªÀjµÀ× C¢üPÁj ºÁUÀÆ £ÀªÉÄä®ègÀ £À¯ÉäAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ qÁ. ©.«. CqÉÆÌý ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ²ªÀgÁªÀiï ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÉÊzÀågÉÆqÀ£É F ²©gÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À®Ä £Égª À ÁVzÀÝPÌÉ PÀÈvÀdÕvU É ¼ À £ À ÄÀ ß C¦ð¹zÀgÄÀ . gÀPz ÛÀ Á£À ²©gÀzÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¹zÀ AIIMS £À qÁ. ¸ÀA¢Ã¥ï ZËzsÀj ªÀÄvÀÄÛ qÁ.J.J¸ï. CAdÄ CªÀjUÉ ¥ÀŵÀàUÀÄZÀÒ ¤Ãr ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ® zÁ¤ 18 ªÀµð À zÀ ¸À¥Áß CvÁÛªg À ï CªÀjAzÀ ¥ÁægAÀ ©ü¹ J¯Áè ªÀAiÉÆêÀiÁ£Àzª À g À ÄÀ gÀPz ÛÀ Á£Àz° À è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÄÀ . zɺ° À ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸Àz¸ À åÀ gÄÀ , PÀ£ÁðlPÀ ¥sÄÀ qï ¸ÉAlgï£À ¹§âA¢, PÀ£ÁðlPÀ ¨sª À £ À ,À zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ PëÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUq À ,É PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÄÀ A¢ ªÀÄÄAvÁV zÀÆgÀzÆ À gÀ¢AzÀ DUÀ«Ä¹zÀ gÀPÀÛzÁ¤UÀ¼À GvÁìºÀ, ®ªÀ®«PÉ E£ÉÆߧâjUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀAwvÀÄ.Û AIIMS vÀAqÀzÀ dvÉ zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõïPÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ CªÀgÄÀ UÀ¼ÄÀ ¸ÀA é iÀÄA¸ÉêÀPg À ÁV F ªÀĺÁzÁ£ÀzÀ AiÀıÀ¹U é É £Égª À ÁzÀgÄÀ . gÀPz ÛÀ Á£À ªÀiÁrzÀ ¥Àw æ AiÉƧâjUÀÆ AIIMS £À »jAiÀÄ C¢üPÁj qÁ. ©.«. CqÉÆÌý CªÀgÀÄ gÀPÀÛzÁ£À eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ n-±Àmïð ¥ÁæAiÉÆÃd£É ªÀiÁrzÀgÀÄ.

gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J£ï.¦. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® f. ºÉUÀqÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd ReÁAa PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J£ï.Dgï. ²æãÁxï gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DAd¤ UËqÀ J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ¦.¹. ²æäªÁ¸À ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À f.©. ºÉUÀr D£ÀAzÀ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ©. £ÁgÁAiÀÄt Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï ±À²PÁAvï ¥Ánïï DELHI KARNATAKA SANGHA Rao Tularam Marg, Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

website : www.delhikarnatakasangha.com

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

¸ÀA¥ÀÄl 22 ¸ÀAaPÉ 7 K¦æ¯ï 2012, ¨É¯É gÀÆ. 1

ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ

£À

ªÀÄä £ÁqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ²¹ÛUÉ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢zÉ. £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀzÀ°è N¢zÀªÀgÀ §UÉÎ zÉñÀzÀÄzÀÝUÀ®UÀ¼À°è C¥ÁgÀ UËgÀªÀ. KPÉAzÀgÉ C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä gÁdå §ºÀÄzÀÆgÀ. »ÃUÁV ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ ²PÀët ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå eÁÕ£À ¸ÀA¥Á¢¹ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ±ÀQÛ UÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ £ÀA©PÉ J¯ÉèqÉ EzÉ. F §UÉÎ £ÀªÀÄUÀÆ C¥ÁgÀ ºÉªÉÄä. DzÀgÉ F £ÀA©PÉ, ºÉªÉÄäUÀ½UÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ zÀÄWÀðl£É PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ªÀÄÄ£ÀߪÉà §»gÀAUÀUÉÆAqÀÄ DgÀÄ ®PÀë «zÁåyðUÀ¼ÀÄ DvÀAPÀzÀ PÀqÀ®°è ªÀÄļÀÄUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀët E¯ÁSÉ CvÀåAvÀ Që¥Àæ CªÀ¢üAiÀÄ°è F zÀÄWÀðl£ÉUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ²Që¸À¨ÉÃQzÉ. C®èzÉà EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ ªÀ»¹ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃQzÉ. E®è¢zÀÝgÉ ®PÁëAvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼À ¨sÀ«µÀå ªÀÄtÄÚ ¥Á¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð ²PÀët ªÀÄAqÀ½ PÉÊUÉÆAqÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Àæ±ÀA¹¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉë EgÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÀæwªÀµÀð ¥ÀæxÀªÀÄ ¦AiÀÄĹAiÀÄ°è ¥sÉïï DUÀÄwÛzÀÝ PÀ¤µÀ× MAzÀÄ ®PÀë «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ‘C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ’ ¬ÄAzÀ PÉÊZÉ°è ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ vÀ¥ÀÄàvÀÛzÉ. EzÀjAzÁVAiÉÄà lÆå±À£ï ªÀiÁ¦üAiÀiÁ PÀĦvÀUÉÆAqÀÄ ¦.AiÀÄÄ. ¨ÉÆÃqïð£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞ ¸ÁjzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. §ºÀıÀB ¨ÉÆÃqïð£À ªÀÄ£ÀB¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄVθÀ®Ä ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À “§»gÀAUÀ” MAzÀÄ AiÉÆÃfvÀ ºÀÄ£ÁßgÀªÀÇ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. FUÀ vÀ¤SÉ £ÀªÀÄä ¹Lr ¥ÉÆð¸ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. F vÀ¤SÉ vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ£ÀÄß PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ¤°è¸À°, ¦.AiÀÄÄ. ªÀÄAqÀ½ vÀ£Àß ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä ºÁgÉÊPÉ. PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæªÄÀ AqÀ® ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥r À UÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÁéUv À ÁºÀð. EzÀÄ ªÀÄzÀĪÉU¼ À ° À è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÀª æ £ À ÄÀ ß §®UÉƽ¸ÀÄvÀz Û .É «ZÉÒÃzÀ£AÉ iÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ¥ÀQæ Aæ iÉÄ ºÁUÀÆ «ZÉÒÃzÀ£z À À £ÀAvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ gÀPu ëÀ É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ wzÀÄÝ¥r À vÀg° À gÀĪÀ PÁæAwPÁgÀPÀ CA±ÀU¼ À ÄÀ . CµÉÃÖ C®è, qÉʪÉÇøïð £ÀAvÀgª À ÇÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ CªÀ¼À «ZÉÒâvÀ ¥ÀwAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀQÌgÄÀ vÀz Û .É F ªÉÆzÀ®Ä qÉʪÉÇøïð DzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ»¼ÉUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÃÉ EgÀ°®è. UÀAqÀ ©lÖ ºÉt£ Ú À ¨Á¼ÀÄ CvÀåAvÀ zÀĸÀg Û ª À ÁUÀÄwÛvÄÀ .Û F wzÀÄÝ¥r À ¬ÄAzÀ ºÉt£ Ú À ¨Á¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ RavÀ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉtÄÚ ¸ÀA¥Á¢¸À¢zÀÝgÆ À CªÀ¼ÄÀ ºÉÆvÀÛ UÀȺÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÆqÀ MAzÀÄ GzÉÆåÃUÀ ºÁUÀÆ CzÀ£ÄÀ ß UÀAqÀ¤UÉ ¸Àj¸ÁnAiÀiÁzÀ ‘¸ÀA¥ÁzÀ£’É JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä F wzÀÄÝ¥r À CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀz Û .É E£ÀÆß ¸ÀA¸Àw£ Û À ¥Àj¥ÀÆtð C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqAÉ iÀĨÉÃQgÀĪÀ F PÁ¬ÄzÉ ²ÃWÀæ C£ÀĵÁ×£À ¥ÀqAÉ iÀÄ°, PÉÆÃlåAvÀgÀ ºÉtÄÚU¼ À À PÀA§¤AiÀÄ£ÉÆßgÀ¸° À JA§ÄzÀÄ £ÀªÄÀ ä C©ü¯ÁµÉ. K¦æ¯ï wAUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁzÀzÉÝà ªÀÄAiÀiÁðzÁ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ£À dAiÀÄAw¬ÄAzÀ. gÁªÀtvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹ gÁªÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà gÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢ªÀå ¸ÀAzÉñÀ. F wAUÀ¼À £Á®ÌgÀAzÀÄ Erà dUÀwÛUÉ C»A¸ÉAiÀÄ C¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀgÀÄt¹zÀ, C»A¸ÉAiÀÄ ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀĺÁ«ÃgÀgÀ d£À䢣À. vÁåUÀ, ªÉÆÃPÀëUÀ¼À ¤dªÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ªÀĺÁ«ÃgÀ wÃxÀðAPÀgÀgÀ£ÀÄß CzsÀå¬Ä¤¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. F wAUÀ¼À 14gÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁeÁåAUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀ, vÀĽAiÀÄ®àlÖ d£ÁAUÀPÉÌ CzÀÄãvÀ DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£À. £ÀªÀÄä zÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DPÀæ«Ä¹zÀÝ ‘C¸Ààø±ÀåvÉ’ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉÆqÉzÉÆÃr¸À®Ä ¥Àt vÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀå ZÉÃvÀ£ÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¸À°è¸ÀĪÀ CxÀð¥ÀÆtð £ÀªÀÄ£À. EzÉà wAUÀ¼À 24gÀAzÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ UÁqÁAzsÀPÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆ®V¹ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß J¯ÉèqÉ ªÀÄÆr¹zÀ ªÀĺÁ£ï ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢ §¸ÀªÉñÀégÀgÀ dAiÀÄAw. 26gÀAzÀÄ CzÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæwµÁ×¥ÀPÀ, zÉñÀzÀÄzÀÝUÀ®UÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ £ÉÆAzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀvÀt¹zÀ ¥ÀÆdå ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀ dAiÀÄAw. 27gÀAzÀÄ «²µÁÖzÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁgÀågÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£À. F J®è ¥ÀÄtå ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄæ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ 3


À...

Á¼

Àg Av

C

z À A ¢

F

‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ

¨Áj PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ F ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß WÉÆö¸ÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÀzÀÄÝ C¶ÖµÀÄÖ ¥Á®Ä EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. zÉñÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV F ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À ‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÉÆuÉ. F ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ UÀtåjUÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÀÛ CªÀgÉÆA¢UÉ PÉ®PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ¥ÀzÀÞw. F ¨ÁjAiÀÄ ‘¥ÀzÀä²æÃ’ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ JA§vÁÛgÀgÀ ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ J¥ÀàvÁÛgÀgÀ ²æà amÁÖt gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀAWÀzÀ°è DAiÉÆÃf¹zɪÀÅ. ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉà bÁ¥ÀÄ ªÀÄÆr¹zÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ PÀAa£À PÀAoÀ, ªÀiÁw£À ºÁUÀÆ C©ü£A À iÀÄzÀ ¸ÀàµÖÀvA É iÀÄ ¥ÀÄlÖ vÀÄtÄPÀÄ £ÀªÄÀ UɯÁè ªÉÆ£Éß ¸ÀAeÉ zÉÆgÉvz À ÄÀ Ý MAzÀÄ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð C£ÀĨsÀªÀªÉà ¸Àj. J®èzÀPÀÆÌ «ÄV¯ÁV CªÀgÀ fêÀ£ÉÆÃvÁìºÀ, £ÁlPÀUÀ¼À°è£À ¥ÁvÀU æ À¼À ¥ÀÄlÖ ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À gÀhÄ®PÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÁUÀ CªÀgÀ PÀt£ ÂÚ ÀAa£À°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ F §zÀÄQ£À PÀÄjvÁV ºÉƸÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀå CµÉÆÖAzÀÄ ZÉ£ÁßV®è¢zÀÝgÀÆ, £ÁlPÀzÀ £É£À¥ÀÄ ªÀÄ£ÀzÁ¼À¢AzÀ E½zÁUÀ CªÀgÀ°è GAmÁUÀĪÀ ¥ÀQæ A æ iÉÄAiÉÄà ¨ÉÃgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÌÉ CªÀgÄÀ ®UÉÎ ºÁPÀĪÀªÀgÀAvÉ PÁtÄvÁÛgÉ. F §UÉAiÀÄ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ £ÀqÀÄªÉ PÉ® zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ fêÀAvÀªÁV ¸ÀàA¢¹PÉÆAqÀÄ £É¯É ¤AwvÀÄÛ JA§ÄªÀÅzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ «¸ÀäAiÀĪÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. amÁÖt gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀzÀÆÝ ¸ÀºÀ §tÚzÀ §zÀÄPÉÃ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ «ÄÃj CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ «©ü£Àß ¥ÁvÀæUÀ¼À°è PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ. CªÀgÀ QÃZÀPÀ, PÀA¸À, ¨sÀ¸Áä¸ÀÄgÀ »ÃUÉ F £Àl£Á ºÁUÀÆ PÀÄtÂvÀzÀ P˱À®åzÀ ¥ÀnÖ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. §qÀUÀÄwnÖ£À AiÀÄPÀëUÁ£À gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀªÉ¹zÀ zÁj ¸ÀÄ®¨sÀzÁÝVgÀ°®è. PÀ¯Á«zÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ ¸ÀªÀĦð¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ E£ÁߪÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀįÁ¢ÃvÀÄ? £ÀAvÀgÀzÀ°è CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À gÀAUÀ¨ÀÆ s «ÄAiÀÄ°è, CzÀgÀ®Æè CªÀgÀ «²µÀÖ PÀÄtÂvÀzÀ ºÁUÀÆ C©ü£ÀAiÀÄzÀ ¥ÀjAiÀÄ°è, ªÀÄÆr¹zÀ bÁ¥ÀÄ ºÁUÀÆ ºÁQPÉÆlÖ zÁj CzÀÄãvÀªÁzÀzÀÄÝ. F ªÀĺÁªÉÄÃgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ zɸɬÄAzÁV ‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À UËgÀªÀ EªÀÄärAiÀiÁ¬ÄvÉAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è. PÀ¯Á«zÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û zÀPÀÌ° CxÀªÁ zÀPÀÌzÉà EgÀ°-CªÀgÀ §zÀÄQ£À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¸É¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀÇ DUÀĪÀÅ¢®è. PÀ¼z É À MAzÉgq À ÄÀ ªÀgÄÀ µÀU¼ À ° À è ¸ÀAWÀPÌÉ §AzÀ ‘¥ÀzäÀ’ ¥À± æ ¹ À Û «eÉÃvÀgÀ MAzÉà PÉÆgÀUÉAzÀgÉ-“F ¥Àæ±À¹Û ºÀvÁÛgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À ªÉÆzÀ¯Éà §A¢zÀÝgÉ, CzÀÄ §AzÀ ¸ÀAvÀ¸z À À UÀ½UÉU¼ À £ À ÄÀ ß E£ÀÆß ¸Àé®à ºÉZÁÑV C£ÀĨs« À ¸À§ºÀÄzÁVvÀÄ”Û . JA§vÁÛgg À À ºÀgA É iÀÄzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀgv À ßÀ ªÀÄ䣪 À g À ÄÀ ºÉýzÀÝ£ÄÀ ß ²æà Dgï.PÉ. ²æÃPÀAoÀ£ï£ÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ºÉýzÀÝgÀÄ-“PÉÆlÖªÀgÀÄ PÉÆlÖgÀ®è ºÀvÁÛgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À ªÉÆzÀ¯Éà PÉÆqÀ¨ÁgÀzÁVvÁÛ?” CAvÀÆ PÉÆ£ÉUÀÆ K£ÉÆà §AvÀ®è JA§ÄzÉà MAzÀÄ D£ÀAzÀzÀ «µÀAiÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ

4

C©ü£ÀAzÀ£É ¹éÃPÀj¸À®Ä ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ §gÀ°gÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ vÀdÕ qÁ. G¯Áè¸ï PÁgÀAvÀjUÉ F ‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹Û ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀAiÀĹì£À¯Éèà §A¢vÉAzÀÄ £ÁªÀÅ CAzÀÄPÉÆAqÀgÉ GzÀÞlvÀ£ÀªÁ¢ÃvÀÄ. qÁ. PÁgÀAvÀgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è, CzÀgÀ®Æè ºÀÄ°UÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÁV ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À C¥ÀƪÀðªÁzÀzÀÄÝ. E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ºÀÈzÀAiÀÄgÉÆÃUÀ vÀdÕ qÁ. zÉë¥Àæ¸ÁzÀ ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÉÃjzÁÝgÉ. CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀ° JAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ ºÁgÉʸÉÆÃt. F ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À PÀÄjvÁV MAzÉgÀqÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ §gÉAiÀįÉà ¨ÉÃPÀÄ. F ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ°è ®¨sÀåªÁUÀ¨ÉÃPÉÆà D PÁ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀPÌÉ ºÀ®ªÁgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÁgÀtUÀ¼ÃÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀªÀgÉ®è ¢UÀÎdgÉÃ. PÉ®ªÀjUÉ ªÉÆzÀ¯Éà §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¸Àé®à PÁ® PÁAiÀħºÀÄzÁVvÀÄÛ. E£ÀÆß ºÀ®ªÀgÀÄ PÁAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀAvÀÆ F ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À D±ÀAiÀĪÀ£Éßà ©lÄÖ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀvÀÛ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ F §UÉAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉÆà vÀÄA¨Á ºÉUÀνPɬÄzÉ. AiÀiÁgÉÆà SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ±À¹ÛVAvÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ UËgÀªÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA©ªÉ JA§ ¨sÁªÀ£É J¯ÉèqÉAiÀÄÆ EzÉ. MmÁÖgÉ F §UÉAiÀÄ «ZÁgÀU½ À UÉ PÁgÀtUÀ¼£ À ÄÀ ß ¨É¼ª À t À U Â É ºÉÆAzÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ zÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀvÉÛAiÀÄ §®zÀ¯Éèà PÁt¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÉÃ? »A¢zÀÝ gÁd-ªÀĺÁgÁdgÀ UÀzÄÀ ÝUA É iÀÄ£ÀÄß FUÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀ DPÀ« æ ĹPÉÆArzÉ. MAzÀÄ zÉñÀzÀ »vÀgPÀ u ëÀ A É iÀÄ PÉ®¸À CzÀgÀzÀÄÝ. F »vÀgÀPÀëuÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¦vÀÆj £ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀPÀët PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ GzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà CqÀVzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ §½ zÉÆqÀØ ±ÀQÛ CqÀVzÉ. CzÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃrzÀgÉ, CzÉà zÉÆqÀØ UËgÀªÀªÁV vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉ JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAd¸À? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ £ÁªÀÅ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛªÉ. MAzÀ®è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÆ zsÀ£ÀåvÁ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É. ºÀ®ªÀgÀÄ F §UÉAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À UÉÆÃd®ÄUÀ¼À°è ¹®ÄPÀ §AiÀĸÀĪÀÅ¢®è. §AzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀªg À Æ À EzÁÝg.É ¨sÁgÀvz À À ¥ÀÄgÁvÀ£À ZÀjvÉA æ iÀÄ PÀÄjvÁzÀ zÉÆqÀØ «zÁéA¸ÀgÁVzÀÝ ¥ÉÆæ. gÉƫįÁ xÁ¥ÀgïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ §A¢zÀÝ ‘¥ÀzÀä’ ¥À± æ À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtUÀ½UÁV ¤gÁPÀj¹zÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÆ EzÉ. »AzÉƪÉÄä PÀq® À wÃgÀzÀ ¨sÁUÀðªÀ qÁ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÄÀ vÀªÄÀ UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃrzÀÝ ‘¥ÀzÀä’ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß »A¢gÀÄV¹zÀÝgÀÄ. F §UÉAiÀÄ°è ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß »A¢gÀÄV¹zÀªÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ¢zÉ. K£Éà EgÀ°, ¥Àæ±À¹Û ¥Àæ±À¹ÛAiÉÄÃ, CzÀÄ §zÀÄQ£À ºÀ®ªÁgÀÄ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV¹©qÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÉ®èjUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


ªÀÄÄ£ÉÆßÃl

ºÀ°AiÀÄ°è ªÀÄPÀ̽UÉ FUÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ ¥sÀ°AvÁ±À §AzÀÄ ºÉƸÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ K¦æ¯ï¤AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVªÉ. ºÉƸÀ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ zÀÄUÀÄqÀ¢AzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¢£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀªÀPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ. ¥ÉÆõÀPÀjUÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ, ªÁºÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, ±Á¯ÉAiÀÄ ±ÀÄ®Ì vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ »ÃUÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ £ÀÆvÀ£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð ±ÀĨsÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÀÆvÀ£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀAvÉ £ÀÆvÀ£À DyðPÀ ªÀµÀð PÀÆqÀ K¦æ¯ï¤AzÀ¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀ. £ÀÆvÀ£À DyðPÀ ªÀµÀð ¥ÀæUÀwzÁAiÀÄ PÀªÁVgÀ¯ÉA§ÄzÀÄ £À£Àß D±ÀAiÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÀÆ PÀÆqÁ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀð ¥ÁægÀA¨sÀªÉAzÀgÉ vÀ¥Éàä®è. F £ÀÆvÀ£À DyðPÀ ªÀµÀðzÀ°è E£ÀÆß

ºÉaÑ£À CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ®Æè £ÀªÀÄä ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÉà ºÉaÑ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀA§®. PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ AIIMS £À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ CAiÉÆÃf¹zÀ ²©gÀz° À è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 54 d£À gÀPÛÀ ¤Ãr F ªÀĺÁ£ï PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV¹zÁÝgÉ. CªÀgÉ®èjUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. ¥Àw æ ªÀµð À ªÀÇ ¸ÀºÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è ‘gÀPÛz À Á£À ªÀiÁr fêÀ G½¹’ - ‘gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ vÀ¥ÀàzÉà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. «±Àª é iÀ Á£ÀªÀ §¸Àªt À £ Ú ª À g À À dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß EzÉà wAUÀ¼ÄÀ 29gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è ¥Á¯ÉÆν.î

gÀPÀÛzÁ£À ªÀiÁrzÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ

1. qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ 2. ¹.JA. £ÁUÀgÁd 3. gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ 4. DAd¤ UËqÀ 5. ²±ÀÄ¥Á¯ï ¥Ánïï 6. ¸À¥Áß CvÁÛªÀgï 7. C¤¯ï CvÁÛªÀgï 8. PÉ. ¸Àwñï 9. gÀ«±ÀAPÀgï 10. £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÊ 11. ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå n.©. 12. UÀAUÁzsÀgï Dgï 13. ¥ÀzÀä UÀAUÁzsÀgï 14. J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ 15. eÉÆåÃw ±ÉnÖ 16. PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ 17. £ÀA¢vÀ G¥ÀÄà®Æj 18. ¥Àæ«Ãt PÉÆÃmÉ 19. J¸ï.J¸ï. ¹¹ðPÀgï 20. PÉ.«. azÀA§gÀ 21. ¦. ¢£Éñï 22. ªÁt J¸ï. £ÁUï£ÀÆgï 23. ºÀj¥Àæ¸Ázï 24. PÀȵÀÚªÀÄÆwð J 25. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¹ 26. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð J¸ï. 27. ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁUÀ£ÀÆgï 28. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J¸ï.f. 29. JA. ²ªÀgÁªÀiï gÉÊ 30. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 31. GªÉÄÃ±ï ¨Á§Ä 32. »±ÀªÀiï J 33. ªÀÄAdÄ£Áxï ±ÉÃmï 34. ¥Àæ¢Ã¥ï JA.PÉ. 35. §¸ÀªÀgÁeï PÉ.©. 36. ªÉÄÊy° CvÁÛªÀgï 37. ¥Àæ¸Ázï PÉ. ±ÉnÖ 38. ¥ÀªÀ£ï JA. 39. ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ±ÉnÖ 40. ºÀ£ÀĪÉÄñï DZÁAiÀÄð 41. C«Ävï UÉÆÃAiÀįï 42. ¸ÀÆgÀeï £ÀAzÀ 43. ¥ÀæPÁ±ï J£ï. 44. ¨sÀgÀvï zÉêïPÉÆÃmÉ 45. ªÀÄÄgÀÄUÀ£ï 46. r.Dgï. ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ 47. ±À©Ãgï CºÀªÀÄzï 48. J¸ï. ªÀÄAdÄ£Áxï 49. ©.J£ï. ºÀj¥Àæ¸Ázï 50. JA. F±Àégï 51. £ÀfÃgï ºÀĸÉãï 52. £ÁgÁAiÀÄt J¸ï. 53. vÁgÁzÀvÀÛ G¥ÉæÃw 54. ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï

GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ K¦æ¯ï 29gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ qÁ. ©üêÀĨsÀmï CªÀjAzÀ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ PÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

¹.JA.£ÁUÀgÁd

¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ

§¸ÀªÀ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÉAlgï

§¸ÀªÀ dAiÀÄAw DZÀgÀuÉ K¦æ¯ï 29, 2012 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÀAeÉ 5.30PÉÌ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CzsÀåPÀëgÀÄ

¹.JA. £ÁUÀgÁd ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 3.30 jAzÀ 5.30gÀªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12.00 jAzÀ 2.00 gÀªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ PÀ°PÁ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ GavÀªÁV dgÀÄUÀÄwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ G½¸À®Ä, ¨É¼É¸À®Ä ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À¢AzÀ zÀAiÀĪÀiÁr ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ PÀ°AiÀÄ®Ä §AiÀĸÀĪÀ EvÀgÀgÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð 5


CjzÀqÉ ±ÀgÀt, ªÀÄgÉzÀqÉ ªÀiÁ£ÀªÀ GA§ §lÖ®Ä ¨ÉÃgÉ PÀAZÀ®è, £ÉÆÃqÀĪÀ zÀ¥Àðt ¨ÉÃgÉ PÀAZÀ®è, ¨sÁAqÀ MAzÉ ¨sÁd£À MAzÉ, ¨É¼ÀUÉ PÀ£Àßr J¤¹vÀÛAiÀiÁå. CjzÀqÉ ±ÀgÀt, ªÀÄgÉzÀqÉ ªÀiÁ£ÀªÀ, ªÀÄgÉAiÀÄzÉ ¥ÀÆf¸ÀÄ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ£À. -§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ï JAzÀgÉ ‘«ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ’ JAzÀÄ CxÀð. «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. «ZÁgÀUÀ¼À GvÀàwÛUÉ ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæeÉÕUÉ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄÆ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ JAzÀgÉ Erà «±À.é PÀtU ÚÂ É PÁtĪÀAxÀªÅÀ UÀ¼® É è ªÀ¸ÄÀ U Û ¼ À ÃÉ . £ÀPv ëÀ ,æÀ ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀ,æ ¸ÀªÄÀ ÄzÀ,æ CgÀtå, ¥À±ÀÄ, ¥ÀQë ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ »ÃUÉ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ J®èªÀÇ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛgÀÆ¥ÀzÀ¯Éèà EzÉÝêÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ gÀÆ¥À vÁ¼ÀÄvÀÛzÉ. D ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ «±ÀézÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀiÁVzÉ. ¥ÀæeÉÕAiÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛ E®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ PÀ°à¸À¯ÁgÀ. ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è PÀ®à£É JA§ÄzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ¯Éà ªÀÄÆqÀĪÀAxÀzÀÄÝ. ¹àAPïì PÉwÛzÀ ²°à ¹AºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÚ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. PÀjAiÀÄ §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°AiÀÄ »£É߯ÉAiÉÆA¢UÉÃ£É PÀ¯Á«zÀ PÀjºÀÄ°AiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀìöåzÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ »£Éß¯É E®èzÉ ªÀÄvÀìöåPÀ£Éå ªÀÄÆr §gÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ. vÉAV£À ªÀÄgÀ«®èzÉ PÀ®àªÀÈPÀë«®è. UÉÆêÀÅ E®èzÉ PÁªÀÄzsÉãÀÄ E®è. D£É E®èzÉ LgÁªÀvÀ E®è. »ÃUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀ®à£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CqÀPÀªÁVªÉ. “©üwÛ E®èzÉ §gÉAiÀħºÀÄzÉ avÁÛgª À ?À ” JAzÀÄ §¸Àªt À £ Ú ª À g À ÄÀ ¥À² æ ߸ÀÄvÁÛg.É ©üwÛAiÀÄAxÀ ¨sËwPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ©r¸À°PÁÌUÀzÀÄ. ©üwÛAiÀÄÄ ¨sËwPÀªÁzÀzÀ ¥Àw æ ÃPÀªÁzÀgÉ, avÁÛgÀªÀÅ C£ÀĨsÁªÀzÀ ¥Àw æ ÃPÀªÁVzÉ. ©üwÛ E®èzÉ avÁÛgÀ«®è. ºÁUÉAiÉÄ C£ÀĨsÀªÀ«®èzÉ C£ÀĨsÁªÀ«®è. ªÀ¸ÀÄÛ«£À eÉÆvÉV£À C£ÀĨsª À z À À ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÀ ¥Àe æ A ÕÉ iÀÄÄ ¨sËwPÀªÁzÀPÌÉ ¥ÀÄ¶Ö PÉÆqÀÄvÀz Û .É C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀĨsÁªÀzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÁUÀ CjªÀÅ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¥ÀæeÉÕ JA§ÄzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À UÀæ»PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀgÉ, CjªÀÅ JA§ÄzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÀÄÆ® UÀæ»PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£Éà ±ÀgÀt. ªÀÄgÉvÀªÀ£Éà ªÀiÁ£ÀªÀ. CAzÀgÉ UÀæ»PÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£ÀªÀ£À UÀÄtªÁVzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀæeÉÕAiÉÆA¢UÉ ¨sËwPÀ fêÀ£À ¸ÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄ EAxÀ ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ §zÀÄPÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ £ÉÆÃl¢AzÀ ¥ÀæeÉÕ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀgÀt M¼À£ÉÆÃl¢AzÀ CjªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. »ÃUÉ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£Éà ±ÀgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV ºÉýzÁÝgÉ. ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C®è. ªÀiÁålgï ªÀÄvÀÄÛ J£Àfð ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C®è JA§ÄzÀÄ EzÀgÀ CxÀð. «eÁÕ£ÀzÀ J£Àfð vÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀzÀ°è ¹àjmï J£À¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀiÁålgï JA§ÄzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀgÉ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ JA§ÄzÉà J£Àfð CxÀªÁ ¹àjmï. ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ ZÉÊvÀ£åÀ ¢AzÀ¯ÃÉ ªÀ¸ÄÀ Û«£À ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ JA§zÀgÀ PÀÄjvÀÄ §¸Àªt À £ Ú ª À g À ÄÀ w½¹zÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£Éà ±ÀgÀt£ÁUÀÄvÁÛ£É. F eÁÕ£À«®èzÀªÀ£ÀÄ §j ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁV ¨sËwPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À eÉÆvÉUÉ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÁÛ£É. “GA§ §lÖ®Ä ¨ÉÃgÉ PÀAZÀ®è, £ÉÆÃqÀĪÀ zÀ¥Àðt ¨ÉÃgÉ PÀAZÀ®è, ¨sÁAqÀ MAzÉ ¨sÁd£À MAzÉ, ¨É¼ÀUÉ PÀ£Àßr J¤¹vÀÛAiÀiÁå.” JAzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. GtÄÚªÀ UÀAUÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀAa¤AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄR

6

£ÉÆÃrPÉƼÀîªÀ PÀ£ÀßrAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ PÀAa¤AzÀ¯Éà vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ GtÄÚªÀ UÀAUÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ PÀ£Àßr ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀgÉ. ªÀÄÆ® ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ PÀAZÀÄ MAzÉà DVzÉ. CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÁvÉA æ iÀÄ£ÀÄß PÀAa¤AzÀ¯ÃÉ vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛg.É CzÉà jÃw HlzÀ UÀAUÁ¼Àª£ À ÄÀ ß PÀÆqÀ PÀAa¤AzÀ¯Éà vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÉà PÀAa£À vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß wQÌ wQÌ £ÀÄtÄ¥ÀÄUÉƽ¹ PÀ£Àßr vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ PÀAZÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ gÀÆ¥ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CqÀÄUÉ ¥ÁvÉæ, HlzÀ UÀAUÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ PÀ£ÀßrAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F jÃw dUÀvÀÄÛ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ CgÀÄ»zÁÝgÉ. §¸À ª À t Ú £ À ª À g À ¹zÁÞAvÀ §AiÀ Ä ®Ä ¹zÁÞAvÀ ª ÁVzÉ . §AiÀ Ä °¤AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀÄzÀÄ §AiÀÄ®¯ÉÃè ®AiÀĪÁUÀÄvÀz Û .É §AiÀÄ®Ä JA§ÄzÉà ªÀÄÆ®ªÀ¸ÄÀ .Û F §AiÀÄ®£ÀÄß ±ÀÆ£Àå CxÀªÁ ZÉÊvÀ£Àå JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄªÉ ¹àjmï CxÀªÁ J£Àfð. F ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ¯Éà £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ, ¥ÀÈyé ªÀÄÄAvÁzÀ DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ, ¥ÁætÂ, ¥ÀQë, Qæ«Ä, QÃl, VqÀªÀÄgÀ§½îUÀ¼ÀÄ, £À¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ¥ÀÈyéAiÀÄ°è PÁtĪÀÅzÉ®èªÀÇ ¥ÀÈyé¬ÄAzÀ¯Éà d£Àä vÁ½zÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ¥ÀÈyé ¸ÀªÉÄÃvÀ Erà «±ÀéªÀÅ §AiÀįÉA§ ZÉÊvÀ£Àå¢AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁVzÉ. ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ vÁgÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÁtĪÀÅzÉ®èªÀÇ MA¢®è MAzÀÄ ¢£À ®AiÀĪÁV ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ ZÉÊvÀ£ÀåzÀ°è MAzÁUÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£Éà ±ÀgÀt. ªÀÄgÉvÀªÀ£Éà ªÀiÁ£ÀªÀ. DzÀÝjAzÀ¯Éà “ªÀÄgÉAiÀÄzÉ ¥ÀÆf¸ÀÄ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ£”À JAzÀÄ §¸Àªt À £ Ú ª À g À ÄÀ ºÉýzÁÝg.É §¸Àªt À £ Ú ª À g À À ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÀæªÀĪÁVzÉ. “§AiÀÄ® gÀÆ¥À ªÀiÁqÀ§¯ÁèvÀ£É ±ÀgÀt£ÀÄ; D gÀÆ¥À §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀ§¯ÁèvÀ£É °AUÁ£ÀĨsÁ«. §AiÀÄ® gÀÆ¥À ªÀiÁqÀ®jAiÀÄ¢zÀÝqÉ JAvÀÄ ±ÀgÀt£ÉA¨É? D gÀÆ¥À §AiÀÄ® ªÀiÁqÀ®jAiÀÄ¢zÀÝqÉ JAvÀÄ °AUÁ£ÀĨsÁ« JA¨É? F G¨sÀAiÀÄ MAzÁzÀqÉ ¤ªÀÄä°è vÉgÀºÀÄAmÉ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ.” JAzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ°è F Cj«£À «gÁl ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. ZÉÊvÀ£Àå¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£Éà ±ÀgÀt. D ªÀ¸ÀÄÛ ®AiÀĪÁV ªÀÄvÉÛ ZÉÊvÀ£ÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£Éà °AUÀ v À v À Û ÷ é ª À £ À Ä ß ¸ÁPÁë v À Ì j ¹PÉ Æ AqÀ °AUÁ£À Ä ¨s Á «. ZÉ Ê vÀ £ À å ªÀ £ À Ä ß ªÀ¸ÀÄÛgÀÆ¥ÀzÀ°è PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÀ® fêÁvÀäjUÉ ¯ÉøÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÁvÀ£Éà ±Àgt À . ²ªÀ JA§ÄzÉà ZÉÊvÀ£åÀ . D ZÉÊvÀ£åÀ ¢AzÀ gÀÆ¥À vÀ¼z É À ¸ÀP® À fêÁvÀägÄÀ ²ªÀ¸ÀégÀƦUÀ¼Éà DVzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£ÀÄ ±ÀgÀt JAzÀÄ PÀgɬĹPÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. DvÀ »ÃUÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ CªÀ¤UÉ ±ÀgÀt£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ°PÁÌUÀzÀÄ. F «±Àé ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ JA§ CAwªÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjvÀ ±ÀgÀt£Éà °AUÁ£ÀĨsÁ«AiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. °AUÀvÀvÀÛ÷éªÀÅ «±ÀézÀ D¢ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀåzÀ ¥ÀjeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ vÀvÀÛ÷éªÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß °AUÁAUÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÉÆA¢UÉ CxÀð¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀ PÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß °AUÀvv À ÷ÛÀ é ¸ÁgÀÄvÀz Û .É °AUÀªÃÉ ZÉÊvÀ£åÀ . CAUÀªÃÉ £ÀªÄÀ ä zÉúÀ JA§ ªÀ¸ÀÄÛ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ CAzÀgÉ ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÉà °AUÁAUÀ ¸ÁªÀ Ä gÀ ¸ À å . »ÃUÉ °AUÁAUÀ ¸ÁªÀ Ä gÀ ¸ À å ºÉ Æ A¢zÀ ª À g À Ä ¥Àæ¸ÁzÀPÁAiÀÄgÁUÀÄvÁÛgÉ. EAxÀ °AUÁAUÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀgÉà °AUÁ£ÀĨsÁ«UÀ¼ÀÄ. J®èªÀÇ ®AiÀĪÁUÀĪÀ CAwªÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä °AUÁAUÀ¸ÁªÀÄgÀ¸åÀ CªÀ±åÀ ªÁVzÉ. gÀÆ¥À ®AiÀĪÁV §AiÀįÁUÀĪÀ CAwªÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjAiÀÄzÀªÀgÀÄ °AUÁ£ÀĨsÁ«UÀ¼ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. EAxÀ §AiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥À MAzÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÁUÀ ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀgÀ°è C¨sÉÃzÀå GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ ±ÀgÀtgÁUÀÄvÁÛgÉ; ªÀÄgÉvÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀgÁV ¸ÀĪÀÄä£É §zÀÄQ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ.

gÀAeÁ£ï zÀUÁð

¤zÉÃð±ÀPÀ, ªÀZÀ£À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ©ÃzÀgï

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


gÁWÀªÉÃAzÀæ G¥ÁzsÁåAiÀÄ CªÀgÀ »AzÀƸÁÛ¤ UÁAiÀÄ£À

UÉÆÃPÀtð ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAWÀªÀÅ ªÀiÁZÀð 18 gÀAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è »AzÀƸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ºÀ«ÄäPÆ É ArvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ DgÀA¨sz À ° À è UÉÆÃPÀtð ªÀÄAqÀ®zÀ »jAiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÁzÀ qÁ. ©.« CqÉÆ̽AiÀĪÀgÄÀ PÀ¯Á«zÀg£ À ÄÀ ß ºÁUÀÆ PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÁÛ UÉÆÃPÀtð ªÀÄAqÀ® £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAQ륪 ÛÀ ÁV «ªÀj¹zÀgÄÀ . PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ UÉÆÃPÀtð ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è MAzÀÄ ºÉªÉÄä, EAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄ° JAzÀÄ D²¹zÀgÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ WÀAmÉUÀ¼À PÁ® ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä UÁ£À UÀAUÉAiÀÄ°è vÉïÁr¹zÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀÄĪÀ GzÀAiÉÆãÀÄäR

UÁAiÀ Ä PÀ g ÁzÀ gÁWÀ ª É Ã AzÀ æ G¥Ázs Á åAiÀ Ä gÀ Ä vÀ ª À Ä ä UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀÄÝ gÁUï ªÀÄzsÀĪÀAw¬ÄAzÀ «®A©vï KPï vÁ¯zÀ°è UÀA©üÃgÀªÁV D¯Á¦¹zÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ “¸ÉÊAiÀiÁA ºÀªÀÄ eÁ£ÉÃgÉà vÉÆÃgÉà ªÀÄ£ï Qà ¨Ávï” JA§ aÃeï C£ÀÄß CzÀÄãvÀ ®AiÀÄPÁjAiÉÆA¢UÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ zsÀÈvï wãï vÁ®zÀ°è “ªÀÄAzÀgÀªÁ ªÉÆÃgÉà ªÀÄAzÀgÀªÁ” JA§ aÃeï£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀgÁUÀªÁzÀ ±ÉÊ°¬ÄAzÀ ºÁr ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆAqÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸À gÀ a vÀ ¥À z À ºÁUÀ Æ CPÀ Ì ªÀ Ä ºÁzÉ Ã «AiÀ Ä ªÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÀ gÁ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À Ä AzÀ g À ª ÁzÀ gÁUÀ ¸À A AiÉ Æ Ãd£É U À ¼ À ªÀ Ä Æ®PÀ ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀ F GzÀAiÉÆãÀÄäR PÀ¯Á«zÀ ¨sÀ«µÀåzÀ°è vÁ£ÉƧ⠥Àj¥ÀÆtð ¸ÀAVÃvÀ UÁgÀ£ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ZÀѼÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ gÁUÀ ª ÁzÀ ªÀ Ä zs À Ä ªÀ A w¬ÄAzÀ ªÁvÁªÀ g À t ªÀ £ À Ä ß UÀAzsÀªÀð¯ÉÆÃPÀªÁV ªÀiÁ¥Àðr¹zÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ G¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è UÉÆÃPÀtð ªÀÄAqÀ®zÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß EvÀÄÛ UËgÀ«¹zÀgÉ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸Àägt À PÂ É ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÄÀ . PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è ¸Áxï ¤ÃrzÀ ¸ÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ²æà vÁ£ï ¸ÉÃ£ï ²æêÁ¸Àª Û (À vÀ§¯Á) ºÁUÀÆ ²æà zÁªÉÆÃzÀgï ¯Á¯ï WÉÆõï(ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA) EªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀÆ UÀÄZÀÒ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUq À AÉ iÀĪÀgÄÀ vÀªÄÀ ä HgÁzÀ ºÀļÀUÆ É Ã¼Àz° À è ºÀÄnÖ ¨É¼z É ÄÀ FUÀ GqÀĦAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸Ázs£ À É ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ gÁWÀªÃÉ AzÀj æ UÉ GvÀª Û ÄÀ ¨s« À µÀå EzÉ, CªÀgÄÀ FUÀ £ÀªÄÉ ä®g è À ¸ÀAWÀz° À è F MAzÀÄ CªÉÆÃWÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ vÀªÄÀ UÉ vÀÈ¦Û ¤ÃrzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÄÀ , F PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß DAiÉÆÃf¹zÀÝPÁÌV UÉÆÃPÀtð ªÀÄAqÀ®PÉÌ C©ü£AÀ ¢¹zÀgÄÀ .

©.«. CqÉÆÌý

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀÈw aQvÉì ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ. qÁ. ©.n. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð CªÀjUÉ fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀæPÀÈw aQvÉì, AiÉÆÃUÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ aQvÁì PÉëÃvÀæzÀ°è 37 ªÀµÀð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀiÁrzÀ UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÉêÉUÁV ¥ÉÆæ. qÁ. ©.n. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð CªÀjUÉ ¥sɧæªÀj 12gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPæ ÀÈw aQvÉì ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët ¸ÀaªÀ PÉ. gÁªÀÄzÁ¸ï CªÀgÀÄ F ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ AYUSH «¨sÁUÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV zÉñÀzÁzÀåAvÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ qÁ. ªÀÄÆwð CªÀgÀÄ AiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀÈw aQvÉìAiÀÄ K½UÉUÁV C¥ÁgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

7


«©ü£Àß «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À gÀ¸ÀzËvÀt

AiÀÄ

dÕ AiÀiÁUÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀiÁZïð 11gÀ ¨É½UÉÎ ¥ÀzÀä²æà PÀ¯ÁåuÁxÀð JAzÀÄ ºÀ©Ã¨ï vÀ¤éÃgÀgÀ 3 zÀ±ÀPÀUÀ¼À D¢ PÁ®¢AzÀ®Æ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ »A¢£À £ÁlPÀ ‘ZÉÆÃgÀ £À A ©PÉ . DzÀ g É F £À A ©PÉ A iÀ Ä ZÀgÀtzÁ¸À’zÀ ªÀÄAZÀ£À. ªÀ Ä gÉ A iÀ Ä °è EzÀ £ À Ä ß DUÀ U É Æ qÀ Ä ªÀ EA¢£À ¢£ÀU¼ À ° À è ºÉeÓÉ ºÉeÓU É Æ À ¥Àæ¨sÀÈwUÀ¼À CºÀA-vÀĶÖ, C¢üPÁgÀ ¨sÀæµÀÖ, ®A¥Àl, ªÉÆøÀUÁgÀgÀ zÁºÀ, C¢üPÁgÀPÁÌV ¥ÀlÖ¨sÀzÀægÀ vÀAvÀæ, ¥À q É A iÉ Ä Ã JzÀ Ä gÁUÀ Ä vÀ Û z É . PÀÄvÀAvÀU æ ½ À UÉ CªÀiÁAiÀÄPÀ d£ÀªiÀ Á£À¸z À À EAxÀ zÀAqÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð §°, AiÀÄdÕAiÀiÁUÁ¢UÀ½UÁV ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀªÄÀ xÀð£ÉUÁV ªÀÄoÀ, ªÀiÁ£ÀågÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. EAxÀ MAzÀÄ D±ÀAæ iÀÄzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àqz É ÄÀ «ZÁgÀ z À £É ® UÀ n Ö £ À ° è ªÀ Ä vÉ Æ Û ª É Ä ä d£ÀªiÀ Á£À¸z À À ¸ÀÄ°UÉ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄ aAw¸À¨ÃÉ PÁzÀzÄÀ Ý PÁAiÀÄPÀªÀ£ÁßV¹PÉƼÀÄîªÀ ¹Üw. EA¢£À C¤ªÁAiÀÄðvÉ JAzÀÄ zɺÀ° DzÀgÉ PÀ¼£ îÀ Æ É §â vÀ£ßÀ ¸ÀvåÀ ªÁPÀåPÉ CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼É PÀ £ À ß rUÀ g À ªÀ Ä £À z À ° è ªÀ Ä ÆrgÀ ® Ä vÀ¦à £ÀqÉAiÉÄ£ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄ«UÉ ¸ÁPÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ªÀiÁZïð 10gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ªÀZ£ À À PÉÆlÄÖ, CzÀgAÀ vÉ £ÀqAÉ iÀÄĪÀ zÁjAiÀÄ°è C£ÀĨs« À ¸ÀĪÀ vÉÆAzÀg,É DvÀ£À ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñï CªÀgÀ ‘£Àl£À’ vÀAqÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÀ VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ¸ÀvåÀ ¸AÀ zÀvAÉ iÉÄà DvÀ£À fêÀPÌÉ JgÀªÁUÀĪÀ ¹Üw §AzÀgÆ À ºÉzg À z À É ¸ÀvåÀ ªÁPÀåPÉ £ÁlPÀ ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒAiÀÄ «ÃPÀëuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ. J®è ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀÄzsÉå PÀlÄÖ©zÀÄÝ, ¸ÀvåÀ ¸ÀAzsv À AÉ iÀÄ vÁåUª À iÀ ÁqÀzÉ ¥Áæt vÉvÄÀ ª Û À ªÀÄ£À PÀ®PÀĪÀ £ÁlPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Áæt ±ÉæõÀ× JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®ànÖzÀÄÝ DvÀ£À eÁÕ£À, «eÁÕ£À ªÀ¸ÄÀ .Û EzÉÆAzÀÄ ªÀvð À ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¯Á®¸ÉU½ À UÉ »rzÀ PÉÊUÀ£ßÀ r. «ZÁgÀUÀ¼À vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄïÉ. eÁÕ£Ádð£ÉAiÀÄÄ ºÉZÁÑzÀAvÉ CzÀgÀ «qÀA§£ÁvÀäPª À ÁV ªÀvð À ªÀiÁ£À PÁ®WÀlz Ö À ¸ÀvåÀ ¹Üw, qsÆ É ÃAVvÀ£U À ¼ À £ À Æ À ß ¸À¢é¤AiÉÆÃUÀQÌAvÀ ¸ÁéxÀð, ¯Á®¸É, C¢üPÁgÀzÁºÀ ªÀÄÄAvÁzÀ vÁªÀĸÀ ºÉÆgÀºÁPÀĪÀ ¢lÖ ¥ÀAæ iÀÄvÀß-F £ÁlPÀz° À è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. EzÉÆAzÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀvÀÛ ªÁ®ÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀAvÀ. DzÀgÉ EzÀÄ C£Á¢ PÁ®¢AzÀ AiÀıÀ¹é ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ JAzÉà ºÉüÀ¨ÃÉ PÀÄ. £ÀqÉzÀÄ §AzÀzÀÄÝ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÁlPÀzÀ°è gÉʨsÀågÀ CºÀA, AiÀÄĪÀQæÃvÀgÀ CºÀA ‘£Àl£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ’ vÀAqÀ ªÀiÁZïð 11gÀ ¸ÀAeÉ ¥Àz æ ² À ð¹zÀ 3£Éà £ÁlPÀ ºÁUÀÆ zÉéõÀ, ¥ÀgÁªÀ¸ÀÄ«£À ¸ÁéxÀðzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄÄUÀÞ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÉÊzÉû CªÀgÀ ‘¸ÀvÆ À æ CAzÉæ ¸ÀvÁæ’ MAzÀÄ «qÀA§£ÁvÀäPÀ £ÁlPÀ. d£Àg° À è ªÀiË®åUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁVgÀĪÀ CgÀªÀ¸ÀÄ ºÁUÀÆ ¤wÛ¯ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀUAÉ iÀÄ C¯É J©â¸ÄÀ vÀÛ ¥Àe æ Á¥Àw æ ¤¢üvz éÀ À zÉÆgÉU¼ À À JqÀ©qÀAVvÀ£z À À zÀ±ð À £À ¥ÀlÖ¨sÀzÀæ zÀªÀÄ£ÀPÁj »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¥ÀæºÁgÀ ¤gÀAvÀgÀ. EAxÀ zÀĨsÀðgÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÀ,Û D¯ÉÆÃZÀ£U É É JqɪiÀ Ár PÉÆlÖ £ÁlPÀ. ¥À¸ æ ÄÀ v Û À gÁdå, gÁµÀçÖ WÀl£ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆPÀ ¸ÁQë PÀÄgÀÄqÀdÓ. FvÀ ‘PÁ®’ (¸ÀªÀÄAiÀÄ) PÉÌ MAzÀÄ ºÁUÀÆ «±Àª é ÄÀ lÖzÀ D¼ÀĪÀ ªÀUð À zÀ C¢üPÁgÀPÌÉ ºÀ¥º À ¦ À ¸ÀĪÀ £ÉÊd avÀt æ PÉÌ ¥ÀæwÃPÀ. C£Á¢ PÁ®¢AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À F vÉgÀ£ÁzÀ MAzÀÄ PÉÊUÀ£ßÀ rAiÀiÁV ¥À¸ æ ÄÀ v Û U À Æ É AqÀ £ÁlPÀ. ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀªÁzÀgÆ À vÁªÀĸÀ UÀÄtUÀ¼ÁzÀ CºÀA, ¸ÁéxÀð¯Á®¸ÉUÀ½AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÄÀ EzÀ£ÄÀ ß ¸Àªð À jUÁV C©ü£¬ À ĹzÀÄÝ ¸ÀÄv Û Áåºð À . ¥ÀqÉzÀzÀÝQÌAvÀ PÀ¼ÀPÉÆAqÀzÉÝà ºÉZÀÄÑ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À ¥ÀgÁPÁµÉ× MmÁÖgÉ ‘£Àl£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ’ vÀAqÀ ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ J®è PÀ¯Á«zÀgÀ £Àl£Á ¥ÀlÖ¨sÀzÀægÀ ªÀÄzÉÆãÀävÀÛ ‘CVß’ (zÀ¼ÀÄîj) vÁ£ÀÆ ¸ÀÄqÀÄvÁÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ¸ÁªÀÄxÀåð, PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ F vÀAqÀzÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¨sÁªÀ, ²¸ÀÄÛ, CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß DºÀÄw vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ «£Á±ÀPÉÌ zÁj. . . . . DzÀgÉ, MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁV ¥À¸ æ ÀÄÛvÀ. £Àl, ¤zÉÃð±ÀPÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 d£ÀgÀ ªÀÄvÉÛ ¤wÛ¯É CgÀªÀ¸ÀÄ«£ÀAvÀºÀ ¸ÀÆdÕ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À F vÀAqÀzÀ gÀƪÁj ²æà ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. EAxÀ ‘ªÀļɒ JAxÉAxÁ zÀ¼ÄÀ j î UÀ¼£ À ßÉ Ã ±ÁAvÀUÆ É ½¹ §zÀÄQUÉ ºÉƸÀ £É®UÀlÖ£ÄÀ ß «©ü£Àß ªÀÄÆgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À gÀ¸ÀzËvÀt zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ Gt§r¹zÀ ¹zÀÝ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. ‘¸ÀªÀÄAiÀÄ J®èªÀ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ’ Erà ²æà ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñÀ vÀªÀÄUÉ, vÀªÀÄä F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ £ÁlPÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è MAzÀÄ CZÀѽAiÀÄzÀ feÁÕ¸É ºÀÄlÄÖ C©ü£ÀAzÀ£É. ºÁQzÉ. ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒ EzÀÄ MAzÀÄ UÀnÖ gÀAUÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ. ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ

ZÉÆÃgÀ ZÀgÀtzÁ¸À 8

¸ÀvÀÄæ CAzÉæ ¸ÀvÁæ C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


ªÁ¶ðPÀ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ CA©PÉÃ±ï ¸ÁägÀPÀ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ

ªÀiÁ

Zïð 11, 2012 ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ªÁ¶ðPÀ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ CA©PÉÃ±ï ¸ÁägÀPÀ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV »jAiÀÄ «²µÀ× PÀ£ÀßrUÀ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁj J£ï.eÉ. PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ‘£Àl£Á’ vÀAqÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ, £Àl ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñï CªÀgÀÆ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉë GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀ UÀtågÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. »jAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ J£ï.eÉ. PÁªÀÄvÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄßzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ EA¢£À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÁoÀUÀ¼ÀµÉÖà DmÉÆÃlUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÉaÑ£À CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. ¥Àæw ªÀÄPÀ̼À°èAiÀÄÆ MA¢¯Áè MAzÀÄ «±ÉõÀ ¥Àæw¨sɬÄgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼À°ègÀĪÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß, D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV Q«ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÀ J£ï.eÉ. PÁªÀÄvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á®å PÁ®zÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E£ÉÆߧâ CwyAiÀiÁV ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñÀ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÀÛgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¸ÀÄvÀÛ, ¥ÀæwAiÉƧâ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£Éß ªÀiÁvÀ£Ár, PÀ£ÀßqÀ PÀ°¹j. »jAiÀÄgÀÄ PÀnÖ ¤°è¹zÀ EAvÀºÀ ¨sÀªÀå PÀlÖqÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À PÀ£ßÀ qÀª£ À ÄÀ ß ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¦Ã½UÉAiÉÄà E®èzA À vÁUÀ¨ÁgÀzÄÀ . ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ßÀ qÀ PÀ°¹, PÀ£ßÀ qÀz¯ À ÃèÉ ªÀiÁvÀ£Ár, PÀ£ßÀ qÀ ¥ÀzåÀ ºÉýPÉÆr, PÀÆj¹ PÀvÉ ºÉý, DUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÁªÉà PÀ°AiÀÄÄvÀÛªÉ JA§ ªÀÄÄwÛ£ÀAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆõÀPÀjUÉ MwÛ ºÉýzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀAWÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè DmÉÆÃlzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ UÉ¢ÝgÀĪÀ J®è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ½UÉ ºÁ¢ðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñÀ CªÀgÀ Q«ªÀiÁwUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ°PÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ PÀ°PÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁ® PÁ®PÉÌ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉÇæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¤ÃqÀĪÀ ‘«²µÀ× PÀ£ÀßrUÀ’ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è J£ï.eÉ. PÁªÀÄvÀgÀÄ C£ÀÄ¥À¹ÜvÀjzÀÄÝzÀjAzÀ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

EAzÀÄ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ CA©PÉÃ±ï ¸ÁägÀPÀ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÁ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀAzÀÄ CªÀjUÉ ‘«²µÀ× PÀ£ÀßrUÀ ¥Àæ±À¹Û’, ±Á®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆUÀÄZÀÑ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. J£ï.eÉ. PÁªÀÄvï ºÁUÀÆ ªÀÄAqÀå gÀªÉÄñï CªÀgÀÄ ¸Àz à ð És UÀ¼° À è «eÉÃvÀgÁzÀªj À UÉ ¥À± æ ¹ À Û ¥ÀvæÀ ºÁUÀÆ §ºÀĪÀiÁ£À ¤Ãr C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨É¼ÀV£À gÀPz ÛÀ Á£À ²©gÀz° À è gÀPz ÛÀ Á£À ¤ÃrzÀ PÀ£ßÀ rUÀjUÀÆ ¥À± æ ¹ À Û ¤Ãr C©ü£AÀ ¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. Dgï. ¨sg À v À Á¢æ CªÀgÄÀ vÀªÄÀ ä ¢ªÀAUÀvÀ vÁ¬Ä £ÁUÀ¯ÁA©PÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ gÀdvÁ¢æ CªÀgÀ ¸Àägu À ÁxÀð PÀ§r â Ø ¥ÀAzÀåz° À è «eÉÃvÀgÁzÀ vÀAqÀPÌÉ ¥ÁæAiÉÆÃf¹zÀ ¥ÁjvÉÆõÀPª À £ À ÄÀ ß GµÁ ¨sg À v À Á¢æ CªÀgÄÀ ¤Ãr C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. QæÃqÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð J£ï.Dgï. ²æãÁxï CªÀgÀÄ DmÉÆÃl ¸Àz à ð És UÀ¼£ À ÄÀ ß ºÁUÀÆ CA©PÉÃ±ï ¸ÁägPÀ À QæPm É ï ¥ÀAzÁ媽 À UÀ¼£ À ÄÀ ß ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ£ÄÀ ¸ÁgÀªÁV, AiÀıÀ¹A é iÀiÁV £Àq¹ É PÉÆqÀĪÀ°è vÀªÄÀ ä ¸ÀA¥ÀÇtð C£ÀĨs« À ¸ÀºPÀ ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £À ¤ÃrzÀ ²ªÀgÁªÀiï gÉÊ ªÀÄwÛvg À À ¸ÉßûvÀjUÉ C©ü£AÀ ¢¹zÀÝ®z è ÃÉ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß CZÀÄPÑ m À ÁÖV ¤ªÀð»¹zÀgÄÀ .

gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢

9


zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¤ªÀÄä vÀAqÀ

J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï

DAd¤ UËqÀ

¹.Dgï. ²æäªÁ¸À

qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄtÂ

§¸ÀªÀgÁd J¸ï. ªÉÄÃn

ºÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 2012-14£Éà PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ªÀiÁZïð 25, 2012gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÁæ¢üPÀjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨Á§ÄgÁªï CªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégï CªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV, ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. £ÀAzÀ£À £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ §A¥Àgï PÉÆqÀÄUÉ JA§AvÉ C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀªÀżÀî ¸ÀgÀªÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀmï CªÀgÀ vÀAqÀªÀÅ 100 ªÀÄvÀUÀ¼À CAvÀgÀzÀ ¥ÀæZÀAqÀ §ºÀĪÀÄvÀzÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ ¸Á¢ü¹vÀÄ. vÀAqÀzÀ MlÄÖ 14 ªÀÄA¢ F ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¸ÀzÁ £ÀUÀĪÉÆUÀzÀ, ZÀvÀÄgÀ, ¸ÀAWÀlPÀ, C£ÀĨsÀ«, GvÀÛªÀÄ ªÁVäAiÀiÁVgÀĪÀ CzsÀåPÀë PÀȵÀÚ ¨sÀmï CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ AiÀıÀ¹ìUÁV C¥ÀƪÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ¸ÀzÀå CPÁqÉ«Ä D¥sï vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¤zÉñÀPÀgÁVgÀĪÀ PÀȵÀÚ ¨sÀmï CªÀgÀÄ vÀAqÀzÀ gÀƪÁjAiÀiÁV zÀPÀë, ¸ÀªÀÄxÀð DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÁÝgÉ. ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®, «ÄzÀĨsÁ¶, zÀPÀë PÉ®¸ÀUÁgÀgÁVgÀĪÀ ²æà DAd¤Ã UËqÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ JZï.r. zÉêÉÃUËqÀ CªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ «±ÉõÀ C£ÀĨsÀªÀªÀżÀîªÀgÁVzÁÝgÉ. zɺÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ËºÁzÀð ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÁÝgÉ. E¢ÃUÀ JgÀqÀ£Éà ¨Áj zɺÀ° ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¥ÀlÄÖ»rzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÈzÀĨsÁ¶, ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀjtÂvÀ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ ¤PÀlªÀwðAiÀiÁVgÀĪÀ C£ÀĨsÀ« §¸ÀªÀgÁdÄ J¸ï.ªÉÄÃn CªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ReÁAaAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄvÁÛ ¸ÀÆ̯ï D¥sï PÀA¥ÀÆålgï JdÄåPÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ‘J’ ±ÉæÃtÂUÉ vÀgÀĪÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁV ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæUÀw¥ÀxÀzÀ°è PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. zɺÀ° «²µÀÖ PÀ£ÀßrUÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆæ¥sɸÀgï, ²PÀëtPÁÌVAiÉÄà ¸ÀªÀĦðvÀ, §gÀºÀUÁgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄt CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÁægÀA©üPÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ®Æ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉëAiÀiÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂAiÀĪÀgÀÄ E¢ÃUÀ ¸ÀvÀvÀ JgÀqÀ£Éà ¨Áj G¥ÁzsÀåPÉëAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä zÀtªÀjAiÀÄzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä GvÀÄìPÀgÁVzÁÝgÉ. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt SÁvÉAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ. GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀUÁgÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ gÀPÀëPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV M¼À ºÉÆgÀUÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ, ¥ÉÆõÀPÀgÁV ±Á¯ÉAiÀÄ §UÉUÉ C¥ÁgÀ PÁ¼Àf, C©üªÀiÁ£ÀªÀżÀî ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À ReÁAaAiÀiÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁV FUÁUÀ¯Éà zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÉ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ J£ï. Dgï. ²æãÁxï, f.JA. ¨sÁgÀw, n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, PÉ. gÁzsÁPÀȵÀÚ ºÁUÀÆ ¹.JA. £ÁUÀgÁd ¥ÀÄ£ÀgÁAiÉÄÌUÉÆArzÁÝgÉ. EªÀgÉÆqÀ£É ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä D±ÁPÁjAiÀÄ¥Àà ªÀÄaªÀÄAqÀ, «.J£ï. gÀWÀÄ¥Àw, «.Dgï. UÀÄqÉØÃUËqÀ, PÁ²Ã£Áxï ©gÁzÁgï ºÁUÀÆ vÁgÁ gÀªÉÄÃ±ï ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. “ºÉƸÀ aUÀÄgÀÄ ºÀ¼É ¨ÉÃgÀÄ PÀÆrgÀ®Ä ªÀÄgÀ ¸ÉƧUÀÄ” JA§AvÉ C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀªÀżÀî »jAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä GvÀÄìPÀgÁzÀ ºÉƸÀ§gÀ vÀAqÀPÉÌ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ KPÉÊPÀ PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ Gdé® ¨sÀ«µÀåPÁÌV, ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV F vÀAqÀ GvÀÛªÀÄ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

J£ï.Dgï. ²æãÁxï

f.JA. ¨sÁgÀw

n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà

D±ÁPÁjAiÀÄ¥Àà ªÀÄaªÀÄAqÀ

10

PÉ. gÁzsÁPÀȵÀÚ

«.J£ï. gÀWÀÄ¥Àw

vÁgÁ gÀªÉÄñï

¹.JA. £ÁUÀgÁd

«.Dgï. UÀÄqÉØÃUËqÀ

PÁ²Ã£Áxï ©gÁzÁgï

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ DvÀä «±Áé¸À §®¥Àr¹zÀ «±ÀéªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉ “DvÀä «±Áé¸ÀzÉÆqÀ£É ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÁV UÀÄj ¸ÁzsÀ£É JA¢UÀÆ C¸ÁzsåÀ ªÁzÀÄzÀ®.è DvÀ䧮, ¸ÀéAiÀÄA¥ÉÃæ gÀuÉ ºÁUÀÆ ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀ bÀ® ¸Ázs£ À A É iÀÄ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ vÀ£ÉÆß¼ÀVgÀĪÀ ¤UÀÆqsÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¤gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ” JA§ÄzÁV SÁåvÀ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀQ ²æêÀÄw qÁ. «£ÀAiÀÄ¥Àæ¨sÀ §½UÁgï CªÀgÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀiÁZïð 24gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÝ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgu À A É iÀÄ°è ¨sÁUÀ»¹zÀÝ «£ÀAiÀÄ¥Àæ¨sÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÆ®vÀB ¨ÉAUÀ¼Æ À j£Àªg À ÁzÀ «£ÀAiÀÄ¥À¨ æ Às CªÀgÄÀ zɺ° À «±À« é zÁ央AiÀÄ¢AzÀ “A Study of the Reconstruction of Women’s Attitude towards the Girl Child” JA§ ¥Àæ§AzsÀPÉÌ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. EA¢£À ªÉÃUÀzÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçeÉÕ «£ÀAiÀÄ¥Àæ¨sÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹zÀgÀÄ. “¥ÀæwAiÉƧâgÀ®Æè MAzÀ¯Áè MAzÀÄ ¥Àæw¨sÉ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéAiÀÄA ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÆPÀÛ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÉà PÀ°à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÉêÀ® EvÀgÀjUÁVAiÉÄà §zÀÄPÀzÉÃ, vÀ£Àß DvÀä vÀȦÛUÁV fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±Àå. £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆýUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ PÉÆýAiÀÄAvÉ §zÀÄPÀÄvÉÛêÉ, ºÀzÀÄÝUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ DPÁ±ÀzÉvÀÛgÀPÉÌ ºÁgÀ§ºÀÄzÀÄ. “AiÀÄzÁãªÀA vÀzï ¨sÀªÀw” CAvÉAiÉÄà £ÁªÀÅ ¨sÁ«¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DvÀ䧮 ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À ¨sÀÆæt ºÀvÉåAiÀÄ ¦qÀÄUÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ºÉtÂÚ¤AzÀ¯Éà ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ EA¢£À ªÀÄ»¼É ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ, PËlÄA©PÀ ªÀiË®åUÀ½AzÀ zÀ Æ gÀ ª ÁUÀ Ä wÛ g À Ä ªÀ ¥À j ¹Üw¬ÄAzÀ ªÀ Ä ÄPÀ Û ª ÁUÀ ¨ É Ã PÉ A § ¸À z Á±À A iÀ Ä zÀ £ÀÄrUÀ½AzÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉë GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ªÀÄ»¼Á G¥À¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÉë ¸ÀgÉÆÃd ªÀiÁzsÀªÀ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼Á ¸À«Äw PÉÊUÉÆAqÀ AiÀıÀ¹é PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ DAiÉÆÃf¸À°gÀĪÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ J®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ ªÀÄvÉÆÛêÀð Cwy PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ «±ÉõÀ PÀvÀðªÁå¢üPÁj qÁ. ZÀAzÀæªÀiÁ J¸ï. PÀtUÀ° CªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV ºÀ®ªÁgÀÄ AiÀıÀ¹é ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆnÖzÁÝgÉ. “¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄ»¼ÉAiÀÄ®Æè ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉ EzÉ, ¸Àé ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÉÄAzÁUÀ £ÁªÀÅ §jà CPÀëgÀ¸ÀÜ, ¸À±ÀPÀÛ, ¸À§® ¹ÛçÃAiÀÄ£Éßà UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvz À A À vÀºÀ «±Á® zÉñÀz° À è C£ÀPg ëÀ ¸ À ÜÀ , »AzÀĽzÀ, UÁæ«ÄÃt, §ÄqÀPl À ÄÖ, D¢ªÁ¹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è” JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß MwÛºÉüÀÄvÁÛ vË®¤PÀªÁzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À MAzÀÄ ©ü£Àß avÀætªÀ£Éßà vÉgÉ¢lÖgÀÄ. ²PÀët C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆ®V¸À®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ «±ÀézÁzÀåAvÀ eÁUÀwÃPÀgÀt PÀÄjvÀAvÉ UÀA©üÃgÀ ZÀZÉð £ÀqA É iÀÄÄwÛzÄÀ Ý £Á£Á jÃwAiÀÄ°è EzÀ£ÄÀ ß ªÁåSÁ夸À¯ÁUÀÄwÛz.É eÁUÀwÃPÀgt À PÀÄjvÀAvÉ F ¸ÀAQë¥ÀÛ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄ»¼É, DPÉAiÀÄ ¹Üw UÀw, ¸ÀAªÉÃzÀ£É PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ DPÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ §zÀ¯ÁV®è, zÀȱÀåUÀ¼ÀµÉÖà §zÀ¯ÁVªÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ JAzÀ CªÀgÄÀ ¨sÁgÀvª À £ À ßÀ µÉÖà UÀt£ÉUÉ vÀgz À ÃÉ zÀQt ë D¦üæPÁ, zÀ. CªÉÄÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀiÁ°AiÀiÁzÀAxÀ zÉñÀUÀ¼À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À aAvÀ£É PÀÄjvÀAvÉ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

£ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸Àz¸ À åÉ gÁ¢üPÁ gÁªï CªÀgÄÀ “PÀȵÀÚ ¤Ã ¨ÉÃUÀ£ÃÉ ¨ÁgÉÆÔ ¨sÀgÀvÀ£Álå ¥ÀæzÀ±Àð£À. gÁzsÁ PËd®V ªÀÄvÀÄÛ D±Á ±ÁåA¸ÀÄAzÀgï CªÀgÀÄ ºÁ¸Àå ¨sÀjvÀ ‘G¦àlÄÖ” QgÀÄ ¥ÀæºÀ¸À£À ºÁUÀÆ gÀAUÀªÀÄt gÁªï, dAiÀiÁ DZÁAiÀÄð, ªÀiÁ®wgÁeï, ¸Àétð®vÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ, ¸ÀgÆ É Ãd PÀĪÀiÁj ªÀÄvÀÄÛ rãÁ eÁAiÀiïì “ªÀiÁªÀÅ £ÁªÀÅ, ¨ÉêÀÅ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ £É® ºÀ¸ÀÄgÁUÀ°, d® w½AiÀiÁUÀ°” ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀÄUÀÄt £ÁUÉñï, gÁ¢üPÁ gÁªï, ¸ÀĵÀä ©qsÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀéj PÀ®Æègï CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ “d®® d®® d®zsÁgÉ” VÃvÉUÉ £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå PÀÄ. ªÀAzÀ£Á gÉÊ “£ÁzÀªÀÄÄ ªÉÃzÀªÀÄÄ” £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À, «ÃuÁ dUÀ¢Ã±ï “F ¦æÃw F ¸ÉßúÀ ¸ÀA§AzsÀ »ÃVgÀ° JAzÉAzÀÆ F C£ÀħAzsÀ” JA§ VÃvÉ, PÀ®à£Á zÉñÀ¥ÁAqÉ, ªÉÆû¤ gÉÊ, qÁ. gÀÆ¥À²æà Fn ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁ ²æÃzsÀgï CªÀgÀÄ ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀÄ “¥sÀ¯ÁºÁgÀ” QgÀÄ ¥Àº æ À¸À£À ºÁUÀÆ ¸À«vÀ E£ÁAzÁgï, ªÉÆû¤ gÉÊ, qÁ. gÀÆ¥À²æà Fn, «ÄãÁ ²æÃzsÀgï, dAiÀIJæà §¸ÀªÀgÁeï, ªÀAzÀ£Á ±ÉnÖ, ¥ÉæÃgÀuÁ ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀéj ¥ÀPæ Á±ï “ªÀiÁAiÀÄzÀAxÀ ªÀÄ¼É §AvÀt”Ú d£À¥z À À VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥À¸ æ ÄÀ v Û À ¥Àr¹zÀgÀÄ. “¨Á¼ÉAiÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄAUÀUÀ¼É®è” JA§ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß «©ü£Àß gÁUÀU¼ À ° À è ºÁr ªÀÄ£À gÀAf¹zÀªg À ÄÀ «zÁå PÉÆüÀÆågÄÀ , ¨sÁªÀVÃvÉ-d£À¥z À À VÃvÉUÀ¼À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ¥ÀÆeÁ ¥Àæ¢Ã¥ï. zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÁzÀ gÀÆ¥À ªÉAPÀmÉñï, ¥ÀÆtÂðªÀÄ, «ÄãÁ ªÀ¸ÀAvï ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆèsÁ £ÁUÀgÁeï CªÀgÀÄ “¸ÀÄVÎ PÁ® »VÎ §AvÀÄ” eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ. zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÁzÀ D±Á ªÀĺÀzÉêï, £À½£À §¸ÀªÀgÁeï, ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁªÀiï, ªÀÄAdļÀ £ÁUÀgÁeï, ®Qëöäà ²æäªÁ¸ï, ¥ÁªÀðw Vjñï, £À½£À ®ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ eÉÆåÃw zÉêÉÃAzÀ¥ æ àÀ CªÀgÄÀ “J¯ÉÆèà f¤VgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ, J¯ÉÆèà gÀhÄjAiÀiÁV ºÀjzÀÄ” VÃvÉUÉ ªÀtðgÀAfvÀ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ D±Á ªÀĺÀzÉêï, ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁªÀiï, ªÀÄAdļÀ £ÁUÀgÁeï, ®Qëöäà ²æäªÁ¸ï, ¥ÁªÀðw Vjñï, eÉÆåÃw zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÀ ¸ÀÄgÉñï CªÀgÀÄ “GzÀ¬Ä¸ÀÄwºÀ£ÀÄ ¢£À C©ü£ÀªÀ” ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. dªÀÄÄ£À ¹. ªÀÄoÀzÀ CªÀgÀÄ ‘vÀªÀgÀÆgÀ ªÀÄ£É £ÉÆÃqÀ §AzÉ’ d£À¥ÀzÀ VÃvÉ ºÁUÀÆ ‘£É£¦ À zÉAiÀÄ Uɼw À ’ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÄÀ . ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁªÀiï ºÁUÀÆ ªÀÄAdļÀ £ÁUÀgÁeï CªÀgÀÄ “¤Ã® ªÉÄÃWÀ ±ÁåªÀÄ ¤vÁå£ÀAzÀ zsÁªÀÄ” VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á G¥À¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®Q ºÉêÀÄ®vÀ UÀÄqÉØÃUËqÀ CªÀgÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ 11


gÀAUÀªÀÄt gÁªï, dAiÀiÁ DZÁAiÀÄð, ªÀiÁ®wgÁeï, ¸Àétð®vÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ, ¸ÀgÉÆÃd PÀĪÀiÁj ªÀÄvÀÄÛ rãÁ eÁAiÀiïì

dªÀÄÄ£Á ¹. ªÀÄoÀzÀ

ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄA

±ÉÆèsÁ £ÁUÀgÁd, gÀÆ¥À ªÉAPÀmÉñï, ¥ÀÆtÂðªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁ ªÀ¸ÀAvï

gÁ¢üPÁ gÁªï

PÀ®à£Á zÉñÀ¥ÁAqÉ, ªÉÆû¤ gÉÊ, qÁ.

D±Á ªÀĺÀzÉêï, ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁA, ªÀÄAdļÁ £ÁUÀgÁeï, ®Qëöäà ²æäªÁ¸ï, ¥ÁªÀðw Vjñï, £À½£À §¸ÀªÀgÁeï, £À½£À ®ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ eÉÆåÃw zÉêÉÃAzÀæ¥Àà

«zÁå PÉÆüÀÆågÀÄ

¸À«vÀ E£ÁAzÁgï, ªÉÆû¤ gÉÊ, qÁ. §¸ÀªÀgÁeï, ªÀAzÀ£Á ±ÉnÖ, ¥ÉæÃgÀuÁ


gÀÆ¥À²æà Fn ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁ ²æÃzsÀgï

D±Á ªÀĺÀzÉêï, ªÀĪÀÄvÁ ²ªÀgÁA, ªÀÄAdļÁ £ÁUÀgÁeï, ®Qëöäà ²æäªÁ¸ï, ¥ÁªÀðw Vjñï, eÉÆåÃw zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ ¸ÀÄgÉñï

AiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

«ÃuÁ dUÀ¢Ã±ï

gÀÆ¥À²æà Fn, «ÄãÁ ²æÃzsÀgï, dAiÀIJæà Á ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀéj ¥ÀæPÁ±ï

¥ÀÆeÁ ¥Àæ¢Ã¥ï

gÁzsÁ PËd®V ªÀÄvÀÄÛ D±Á ±ÁåA¸ÀÄAzÀgï

gÁeÉñÀéj PÀ®Æègï, ¸ÀĵÀä ©üqÉ, ¸ÀÄUÀÄt £ÁUÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ gÁ¢üPÁ gÁªï ªÀAzÀ£Á gÉÊ


gÁµÀÖçzÀ PÁæAwPÁj ºÉÆÃgÁlUÁgÀjUÉ UÀ®Äè ²PÉë-MAzÀÄ £É£À¥ÀÄ

¨sÁ

gÀ v À z À gÁ¶Ö à AiÀ Ä ZÀ ¼ À ª À ½ UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢PÀÄÌUÀ½zÀݪÀÅ. zÉñÀÀzÀ ¸ÁévÀAvÀöæ åPÁÌV ««zsÀ ¹zÁÝAvÀUÀ¼ÀļÀî gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À A ¸É Ü UÀ ¼ À Ä PÁAiÀ Ä ð ¤ªÀ ð »¹gÀ Ä ªÀ ª À Å . ¸ÁévA À vÀöæ åöæ ¸ÀAUÁæªÄÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUɹ æ ¤AzÀ £ÀqɬÄvÉAzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀgÄÀ . CAxÀªg À ° À è ¥À¸ æ ÄÀ v Û À ¯ÉÃRPÀgÆ À M§âgÀÄ. DzÀgÉ zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ªÀÄAzÀUÁ«ÄUÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ GUÀU æ Á«ÄUÀ¼A É § JgÀqÄÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÄÀ vÀªÄÀ äzÃÉ DzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrgÀĪÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà GUÀæUÁ«ÄUÀ¼À®Æè JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½zÀÄÝ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ¤±À¸ÀÛçªÁV ©ænµÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» DqÀ½vÀzÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ±À¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁV PÁæAwPÁj ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á®UÁAUÁzsÀgÀ w®PÀ, gÁ±À ©ºÁj WÉÆõï, ¸ÀĨsÁ±ïZÀAzÀæ ¨sÆ É Ã¸ï, ¯Á¯Á ®d¥Àvg À ÁAiÀiï, ZÀ£ßÀ §¸À¥àÀ CA§° ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¨sÀUÀvï ¹AUï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CeÁzÀ, ²ªÀgÁªÀÄ gÁdUÀÄgÀÄ, ¸ÀÄRzÉêÀ xÁ¥Àg,À §lÄPÉñÀégÀ zÀv,ÛÀ C±À¥PÀs ÄÀ ®è SÁ£ï, xÁPÀÆgÀ gÉÆñÀ£ï ¹AUï, ²ªÀ ªÀªÀÄð, zsÀ£À±ÉnÖ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀUÀðzÀ PÁæAwPÁj ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¨sÀUÀvï¹AUï, gÁdUÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRzÉêÀgÀAxÀ PÁæAwPÁj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉÆÃgÁlUÁgÀjUÉ ©ænµÀgÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀ CªÀgÀ PÁæAwPÁj PÁAiÀÄðPÁÌV ªÀiÁZïð 23, 1931 gÀAzÀÄ UÀ°U è ÃÉ j¹vÀÄ. ªÀiÁZïð 23, 2012 PÉÌ CAvÀºÀ gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁ¢ PÁæAwPÁjUÀ½UÉ UÀ°U è j É ¹zÀ 81 £Éà ªÀµð À ªÀ£ÄÀ ß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁ¢UÀ¼É®è ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü, dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÄ, ¸Àgz À ÁgÀ ªÀ®¨ è ¨ Às Á¬Ä ¥ÀmÃÉ ®, ¸ÀĨsÁ±ïZÀAzÀæ ¨sÆ É Ã¸ÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÀzA À vÉ zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀªÀgÀ®è. ºÀ®ªÀÅ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ vÀªÀÄäzÉà ¹zÁÝAvÀUÀ½zÀݪÀÅ. DzÀgÉ UÀÄj ªÀiÁvÀæ ¨sÁgÀvÁA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ænµÀÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ ¸ÀAPÉÆïÉUÀ½AzÀ §AzsÀ£À «ªÉÆÃZÀ£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁ VvÀÄÛ. 1920gÀ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ C»A¸ÁvÀäPÀ ¤ÃwUÀ¼Éà PÉ®ªÀÄnÖUÉ PÁgÀtªÁVzÀݪÀÅ. C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½ zÉñÀzÁzÀåAvÀ ºÀgÀr C»A¸ÁvÀäPÀªÁV £ÀqÉ¢gÀĪÁUÀ ¥sɧæªÀj 5, 1922 gÀAzÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæAvÀzÀ UÉÆÃgÀPÀ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀzÀ ZËj ZËgÁ JA§°è ªÉÄgÀªÀtÂUɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ C¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ gÉÊvÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉUÉ £ÀÄVÎ CzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ 21 ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NªÀð ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï CVßUÁºÀÄwAiÀiÁzÀgÀÄ. C£ÁºÀÄvÀzÀ PÁgÀt w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ §zÀ®Ä UÁA¢ü PÁAUÉæ¹ì£À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ºÀoÁvï C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½ ¤°è¹zÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀ »A¸ÉUÉ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉÆuÉUÁgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ DgÀÄ ªÀµÀð ²PÉë «¢ü¹ eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹vÀÄ. C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½ §UÉÎ ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÅAmÁV F PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀ°è ©ü£ÀߪÀÄvÀªÀÅAmÁ¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ Pˤì¯ï ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀgÀÄ C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ. 1922gÀ UÀAiÀiÁ PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¹. Dgï. zÁ¸ï CªÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÄÖ ¸ÀégÁdå ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÁAUÉæ¸ï E¨ÁâUÀªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀjªÀvÀð£ÀªÁ¢UÀ¼ÉAzÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁzÀªÅÀ . PÀ£ÁðlPÀzÀ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ PËd®VAiÀĪÀgÄÀ ¸ÀégÁdå ¥ÀPz ëÀ À ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. 1924gÀ°è gÁªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ©¸À«Ä®è CªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ°è »AzÀĸÁÛ£ï j¥À©èPï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÉAzÀgÉ ¸ÀaAzÀæ£ÁxÀ ¸À£Áå®, gÁªÀiï ¥Àæ¸Ázï ©¸À«Ä®è, C±À¥sÀPÀÄ®è SÁ£ï, ¥ÉæêÀiïPÀȵÀÚ R£Áß, ªÀÄÄPÀÄAzï ¯Á¯ï, «µÀÄÚ ±ÀgÀuï zÀÄ©èõï, ¸ÀÄgÉñïZÀAzï ¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð, gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÀwæ,

14

ªÀÄ£ÀäxÀ£Áxï UÀÄ¥ÁÛ, gÁeïPÀĪÀiÁgï ¹AºÁ, xÁPÀÆgÀ gÉÆñÀ£ï ¹AUï, gÁeÉÃAzÀæ£Áxï ¯Á»j, UÉÆëAzÀ ZÀgÀuï PÀgÀ, gÁªÀiïzÀÄ®gÉ wæªÉâ, gÁªÀÄ£ÁxÀ ¥ÁAqÉ, ¨sÀÆ¥ÉÃAzÀæ£Áxï ¸À£Áå®, ¥ÁætªÉñï PÀĪÀiÁgï ZÀlfð ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÉñï ZÀAzÀæ ZÀlfð. F ¸ÀAWÀl£É d£ÀªÀj 1925gÀ°è “¢ gɪÉÇîƱÀ£Àj” JA§ 4 ¥ÀÄlUÀ¼À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹vÀÄ. CzÀgÀ°è ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ UÀÄj, GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ w½¸À¯ÁVvÀÄÛ. »AzÀĸÁÛ£ï j¥À©èPï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À°è ¨sÀUÀvÀ¹AUï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CeÁzï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRzÉêÀ CªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¨sÁj §® §A¢vÀÄ. F ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è zÉñÀ ¥ÉæëÄUÀ¼É¤¹PÉÆAqÀgÉ, ©ænµÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ‘mÉgÀj¸ïÖ’ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ PÁæAwPÁj WÀl£É JAzÀgÉ PÀPÉÆÃj §½ gÉ樀 vÀqÉzÀzÀÄÝ. DUÀ¸ïÖ 24, 1925 gÀAzÀÄ gÉ樀 UÁrAiÀÄ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀ ºÀt PÀ¢AiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀPÉÆÃj §½ ¸ÀgÀ¥À½ J¼ÉzÀÄ ¥Áå¸ÀAdgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ. UÁrð£À qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ ¨sÁgÀªÁzÀ GQÌ£À ¥ÉnÖUÉ ºÉÆgÀPÉÌ vÀ½îzÀgÀÄ. M§â UÀÆPÀð ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ gÉÊ¥sÀ¯ï vÉUÉzÀÄ ºÁj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ PÁæAwPÁgÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß UÀÄArlÄÖ PÉÆAzÀgÀÄ. ªÀÄvÉƧ⠺ÉÆgÀPÉÌ EtÄQ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß UÀÄAqÉÃn¤AzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÁªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ©¸À«Ä®è, C±ÁáPïG®è SÁ£ï, gÁeÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¯Á»j, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CeÁzï ¸ÉÃjzÀAvÉ 25 C¥Á¢vÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C®èzÉ r¸ÉA§gï 25, 1924 gÀAzÀÄ £Àqz É À §AUÁ® qÀPÁ¬Äw, ªÀiÁZïð 9, 1925 gÀAzÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ©ZÀ¥ÀÄj qÀPÁ¬Äw, ªÉÄà 24, 1925 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ zÁégPÀ À¥ÄÀ gÀ qÀPÁ¬ÄwUÀ¼À£ÄÀ ß EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV gÁeÉÃAzÀæ¹AUï ¯Á»j, C±ÁáPïG®è, gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ ©¸À«Ä®è CªÀjUÉ ²PÉëAiÀiÁV 1927 r¸ÉA§gï£À°è UÀ°èUÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÀUÀvÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRzÉêÀ CªÀgÀÄ PÁæAwPÁj ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄð ¯ÁºÉÆÃj£À°è £ÀqɹzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CeÁzï ªÀÄvÀÄÛ PÀÄA£À¯Á® UÀÄ¥ÀÛ CªÀgÀ ¸ÀAWÀl£É PÁ£ÀÄàgÀ£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¤AzÀæ£ÁxÀ WÉÆõï CªÀgÀ ¸ÀAWÀl£É §AUÁ®zÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¸ÀAWÀnvÀ ¸À¨sÉ £ÀqɸÀ®Ä AiÉÆÃa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ 1928gÀ ¸É¥ÀÖA§gï wAUÀ¼À°è zɺÀ° ¦ügÉÆÃdµÁ PÉÆÃmÁè ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ £ÀqɬÄvÀÄ. C°è ªÀÄÆgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÁV ºÉÆøÀ ¸ÀAWÀl£É ‘¢ »AzÀĸÁÛ£ï ¸ÉÆöAiÀÄ°¸ïÖ j¥À©èPÀ£ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï’ d£ÀävÁ½vÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CeÁzÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀð±ÉõÀ× £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæuÁ½PÉ ‘Philosophy of the Bomb’ £ÀÄß ¨sÀUÀªÀvÀ ZÀgÀt ªÉÇgÁ CªÀgÀÄ §gÉzÀgÀÄ. 1927 gÀ°è ©ænµÀgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀ§ºÀÄzÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð C¼ÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrvÀÄ. DzÀgÀAvÉ ¸ÀgïeÁ£ï ¸ÉʪÀÄ£ï CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è K¼ÀÄ ¥Á°ðªÉÄAmï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ DAiÉÆÃUÀ ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©ænµï ¥Á°ðªÉÄAl£À°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ð §PÀð£ï ºÉqï WÉÆö¹zÀgÄÀ . DAiÉÆÃUÀz° À è M§â ¸Àz¸ À åÀ £ÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀĤgÀ°®è-J®ègÆ À ©½AiÀÄgÉÃ. ªÉʸÀgÁAiÀÄ ¯Áqïð E«ð£ï ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥Àª æ ÀÄÄRgÀ ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÉʪÀÄ£ï DAiÉÆÃUÀ gÀZÀ£É §UÉÎ ZÀað¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä UÁA¢üÃfUÉ mÉ°UÁæA ¸ÀAzÉñÀ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. UÁA¢üÃf zɺÀ°UÉ §AzÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÉʸÀgÁAiÀÄjUÉ PɽzÁUÀ ¸ÉʪÀÄ£ï DAiÉÆÃUÀ £ÉëĹgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀgÀÄ. DUÀ UÁA¢üÃf ¥ÀwæPÉAiÉÄà “Only an anna stamp would have been sufficient to carry this information to me” JAzÀgÀÄ. ¸ÉʪÀÄ£ï DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ §»µÀÌj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÉʪÀÄ£ï DAiÉÆÃUÀ ¥sɧæªÀj 3, 1928gÀAzÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄUÉ §AzÀÄ CPÉÆÖçgï 30 gÀAzÀÄ ¯ÁºÉÆÃjUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrvÀÄ. ¯Á¯Á ®d¥ÀvÀgÁAiÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ°è DAiÉÆÃUÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¨sÁjà ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DUÀ ®d¥ÀvÀgÁAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áp ¥ÀæºÁgÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¯Á¯ÁfUÉ ¯Áp¬ÄAzÀ ¸ÁeÉðAmï ¸ËÌmï £ÉÃgÀªÁV JzÉUÉ UÀÄj ElÄÖ ºÉÆqÉzz À ÝÀ £ÄÀ ß ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. CzÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý zÉñÀzÁzÀåAvÀ ºÀgÀrvÀÄ. ¸ËÌmï£À ¯Áp ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ®d¥ÀvïgÁAiÀÄgÀÄ £ÀªÀA§gï 17, 1928gÀAzÀÄ wÃjPÉÆAqÀgÀÄ. ®d¥ÀvÀgÁAiÀÄjUÉ ºÉÆqÉzÀ ¸ËÌmï£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÀUÀvÀ¹AUï, ¸ÀÄRzÉêÀ, gÁdUÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CeÁzÀgÀÄ wêÀiÁ𤹠¸ÀAZÀĺÁQzÀgÀÄ. PÉƯÉAiÀÄ AiÉÆÃd£É ¥ÀæPÁgÀ eÉÊUÉÆÃ¥Á¯ï, ¨sU À v À ï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ gÁeïUÀÄgÀÄ CªÀjUÉ ¸ËÌmï PÀZÃÉ j¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÁ¬ÄvÀÄ. r¸ÉA§gï 17, 1928 gÀAzÀÄ ¥ÉÆð¸ï qÉ¥ÀÄån ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï eÉ. ¦. ¸ÁåAqÀ¸ïð ¥ÉÆð¸ï PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÁUÀ CªÀ£Éà ¸ÁdðAl ¸ËÌmï JAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ££ À ÄÀ ß UÀÄArlÄÖ PÉÆAzÀgÄÀ . DUÀ ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀ CeÁzÀ££ À ÄÀ ß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÉÆð¸À ¥ÉÃzÉ ZÀ£ÀߣÀ¹AUï£À£ÀÄß PÉÆ®è¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¯ÁºÉÆÃgï £ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É “J P Saunders is dead ; Lala Lajpat Rai is avenged…. In this man has died an agent of the British authority in India…..Sorry for the bloodshed of the human being, but the sacrifice of individuals at the altar of revolution …… is inevitable” JAzÀÄ ©üwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CAn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¯ÁºÉÆÃgï£À°g è ÄÀ ªÀ ¨sU À v À ¹ À AUï ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆð¸ÀgÄÀ K¦æ¯ï 15, 1929 gÀAzÀÄ ±ÉÆâü¹zÁUÀ 11 ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼ÀÄ, 2 ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 24 PÁqÀvÀĸÀÄUÀ¼ À Ä zÉ Æ gÉ v À ª À Å . EzÀ j AzÁV ¨s À U À v À ¹ AUï, ¸ÀÄRzÉêÀ, gÁdUÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ± æ ÉÃRgÀ CeÁzÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. µÀºÀgÁ£À¥ÀÆ£À°è £ÀqÉzÀ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄðzÀ°è 5 ¨ÁA§ÄUÀ¼ÀÄ, 5 vÀÄ¥ÁQUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁæAwPÁjUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ªÀĺÀvÀézÀ PÁææAwPÁj PÁAiÀÄðªÉAzÀgÉ zɺÀ° PÉÃAzÀæ ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨ï zÁ½. F zÁ½AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÉAzÀgÉ ©ænµï ¸ÀgÀPÁgÀ PÉÃAzÀæ ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄgÀPÁë ªÀĸÀÆzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ «ªÁzÀU¼ À À ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è¢ÝvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁæAwPÁjUÀ¼ÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉ, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ «gÉÆâü¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉU½ À AzÀ PÀÆrzÀÝjAzÀ ¸À¨És £ÀqA É iÀÄĪÁUÀ ¨ÁA¨ï zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀAvÉ ¨sÀUÀvÀ¹AUï, ¸ÀÄRzÉêÀ, gÁdUÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CeÁzÀgÀÄ zɺÀ° PÉÃAzÀæ ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨ï zÁ½ ªÀiÁrzÀ GzÉÝñÀ ©ænµï ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÁªÀðd¤PÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ D PÀqÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀªÀÅzÁVvÀÄÛ. CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ K¦æ¯ï 8, 1929 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ï zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀƪÀð vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼ÀÄ «. eÉ. ¥ÀmÉïï CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÆqÀĪÀ SÁ° ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄj ElÄÖ ¨sÀUÀvï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ §lÄPÉñÀégÀ zÀvÀÛ CªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÁA¨ïUÀ¼À£ÀÄß ¹r¹, JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ C°èAzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀzÉ §AzsÀ£ÀPÉƼÀîUÁzÀgÀÄ. ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ “Long Live the Revolution” ªÀÄvÀÄÛ “Down with Imperialism” JAzÀÄ JvÀÛgÀzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµÉÖà D®è “To Make the Deaf Hear” JA§ ©wÛ¥v À ª æÀ £ À ÄÀ ß PÉÃAzÀæ ±Á¸À£À ¸À¨A És iÀÄ°è vÀÆgÁrzÀgÄÀ .

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

±Á¸À£À ¸À¨A És iÀÄ°è §ºÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸À¨Ás ¸Àz¸ À åÀ gÄÀ ºÁdjzÀÝgÄÀ . DzÀgÉ ¨ÁA¨ï zÁ½¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ ¥Áæt ºÁ¤AiÀÄÆ DUÀ°®è. zɺ° À ¨ÁA¨ï WÀl£É «ZÁgÀuÉ £Àqz É ÄÀ dÆ£ï 12, 1929 gÀAzÀÄ wÃ¥ÀÄð ºÉÆgÀ©zÀÄÝ ¨sÀUÀvÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ §lÄPÉñÀégÀ zÀvÀÛ CªÀjUÉ UÀr¥ÁgÀÄ ²PÉë «¢ü¸¯ À Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÄÀ eÉÊ°£À°èzÁÝUÀ E§âjUÀÆ avÀ» æ A¸É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C®èzÉà ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ°®è. EzÀjAzÀzÁV ¨sÀUÀvÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ §lÄPÉñÀégÀ zÀvÀÛ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ PÉÊ¢UÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ©ænµï ²QëvÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ GvÀÛªÀÄ DºÁgÀ, §mÉÖ, ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄUÀÆ zÉÆgÀQ¸À¨ÉÃPÉA§ ¨ÉÃrPÉAiÉÆA¢UÉ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÉƯÉ, gÁdzÉÆæúÀzÀAvÀºÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ D¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÆPÀÀzÀݪÉÄUÀ¼À «ZÁgÀuÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è £ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. eÉ樀 C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ £À½PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀj§âgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ zÉúÁgÉÆÃUÀå PÉnÖvÀÄ. DzÀgÀÆ ¨sÀUÀvÀ¹AUï CªÀgÀ PÉÊPÁ°UÉ ¨ÉÃr ºÁQ «ÄAiÀÄ£ïªÁ° eÉÊ°¤AzÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ «ZÁgÀuÉUÁV ¯ÁºÉÆÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ ©lÄPÉñÀégÀ zÀvÀÛ CªÀgÀ£ÀÄß ‘¸ÉÖçZÀgï’ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÀUÀvÀ¹AUï PÀÄjvÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° f£Áß PÉÃAzÀæ C¸ÉA©èAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀt : “The man who goes on hunger strike has a soul. He is moved by that soul, and he believes in the justice of his cause. . . however much you deplore them and however much you say they are misguided, it is the system, this damnable system of governance, which is resented by the people” F ªÀÄzsåÉ dªÁºÀg¯ À Á® £Éºg À ÄÀ CªÀgÄÀ «ÄAiÀÄ£ïªÁ° eÉÊ°UÉ ¨sÃÉ n ¤Ãr C°ègÄÀ ªÀ PÉÊ¢UÀ¼Æ É A¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÄÀ . eÉÊ°£À°g è ÄÀ ªÀ PÉÊ¢UÀ¼À zÉñÀ¨QÀs ,Û CªÀjUÁzÀ avÀ» æ A¸É PÀÄjvÀAvÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ »ÃVzÉ : “I was very much pained to see the distress of the heroes. They have staked their lives in this struggle. They want that political prisoners should be treated as political prisoners. I am quite hopeful that their sacrifice would be crowned with success”. ¨sÀUÀvï¹AUï G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä G£ÀßvÀªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÁzÀªÀÅ. F PÀÄjvÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜ UÉÆvÀÄÛªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. EzÀjAzÁV 116 ¢£ÀU¼ À À G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀº æ ª À £ À ÄÀ ß ¨sU À v À ï¹AUï CPÉÆÖçgï 5, 1929gÀAzÀÄ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. ¨sÀUÀvï¹AUï, ¸ÀÄRzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdUÀÄgÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ E®è¸À®èzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ, CªÀÅUÀ¼À «ZÁgÀuÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è £ÀqÉ¢¢ÝvÀÄ. eÉ.¦. ¸ÁåAqÀ¸ïð PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ 300 ¥ÀÄlUÀ¼À wÃ¥ÀÄð CPÉÆÖçgï 7, 1930gÀAzÀÄ ºÉÆgÀ©zÀÄÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ UÀ°èUÉÃj¸ÀĪÀAvÉ DzÉñÀªÁ¬ÄvÀÄ. G½zÀ 12 C¥ÀgÁ¢üUÀ½UÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë «¢ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zÉñÀzÁzÀåAvÀ CªÀjUÉ PÀëªÀiÁzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë ªÀÄzÀ£À ªÉÆúÀ£À ªÀiÁ®«ÃAiÀÄ F PÀÄjvÀÄ ªÉʸÀgÁAiÀÄ ¯Áqïð E«ð£ï CªÀjUÉ ¥sɧª æ Àj 14, 1931gÀAzÀÄ ªÉÄîä£À« ¸À°è¹zÀgÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ¢UÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üUÉ ªÀÄ£À« ¸À°¹ è zÀgÄÀ . CzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀA æ iÉÆÃd£ÀªÇÀ DUÀ°®è. CAwªÀĪÁV «¨s À d £É ¥À Æ ªÀ ð zÀ ¸À ª À Ä UÀ æ ¨s Á gÀ v À z À «ÃgÀ ºÉ Æ ÃgÁlUÁgÀ g ÁzÀ ¨sÀUÀvï¹AUï, ¸ÀÄRzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdUÀÄgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁZïð 23, 1931gÀAzÀÄ ¯ÁºÉÆÃgï ¸ÉAlæ¯ï eÉÊ°£À°è UÀ°èUÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß £Ár£ÁzÀåAvÀ RAr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ »A¸ÁZÁgÀPÁÌV zsÀ£À±ÉnÖ ªÀÄ®è¥Àà, dUÀ£ÁßxÀ ¹AzsÉ, ²æà PÀȵÀÚ ±ÀgÀzï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï gÀ¸ÀƯï PÀƨÁð£ï ºÀĸÉãï CªÀjUÉ ªÀÄgÀt zÀAqÀ£ÉAiÀiÁV dįÉÊ 12, 1931gÀAzÀÄ AiÀÄgÀªÁqÀ eÉÊ°£À°è UÀ°èUÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. (««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ)

qÁ.f.J. ©gÁzÁgÀ 15


«±ÀézÀ ±ÉæõÀ× QæPÉnUÀ gÁºÀįï zÁæ«qï QæPÉmïUÉ ±ÀĨsÀ «zÁAiÀÄ

«

±Àz é À ±ÉÃæ µÀ× QæPn É UÀg° À è M§âgÁzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉªÄÉ äAiÀÄ gÁºÀįï zÁæ«qï ªÀiÁZïð 9gÀAzÀÄ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ zÉòÃAiÀÄ QæPm É ïUÉ «zÁAiÀÄ ºÉýzÁÝg.É PÀ¯ÁvÀäPv À ,É DlzÀ vÀAvÀ,æ P˱À®, ²¸ÀÄ,Û C¥ÀðuÉ, KPÁUÀv æ ,É UÀÄjAiÀÄ §UÉÎ ¢PÀÄÌ vÀ¥z àÀ À ¸ÀAPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ßÀ DlªÀ£ÄÀ ß ¥ÀjµÀÌj¹PÉƼÀÄv î ÛÀ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ªÉÄÊ°UÀ®ÄèU¼ À £ À ÄÀ ß ¸Áܦ¹zÀ zÁæ«qï QæPm É ï EwºÁ¸Àz° À è JAzÉA¢UÀÆ agÀ¸äÀgt À àAiÀÄ. Erà §zÀÄPÀ£ÄÀ ß QæPm É ïUÉ ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVnÖzÝÀ ‘ªÁ¯ï’ JAzÉà SÁåvg À ÁVzÀÝ gÁºÀįï zÁæ«qï E¢ÃUÀ ¤ªÀÈvÀg Û ÁVgÀĪÀÅzÀÄ QæPm É ï ¥ÉÃæ «ÄUÀ½UÉ ¨sj À ¸À¯ÁUÀzÀ £ÉÆë£À ¸ÀAUÀw. DzÀgÉ ¥Àw æ AiÉÆAzÀPÆ À Ì MAzÀÄ CAvÀå EgÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. AiÀıÀ¹£ ì À vÀÄlÖ vÀÄ¢AiÀÄ°ègÄÀ ªÁUÀ¯ÃÉ ¤ªÀÈvÀg Û ÁUÀĪÀ zsÈÀ qÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀ zÁæ«qï CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆà ¸ÀAPÀ®à ¤dPÀÆÌ ±ÁèW¤ À ÃAiÀÄ. zÁæ«qï M§â ¥Àj¥ÀÆtð QæPl É gï DVzÀÝgÄÀ . §zÀÞv,É KPÁUÀv æ ,É zsÈÀ qÀ ¸ÀAPÀ®à EªÀgÀ QæPm É ï §zÀÄQ£À ªÀÄÆgÀÄ ¥Àª æ ÄÀ ÄR CA±ÀU¼ À ÁVzÀݪÅÀ . ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16ªÀµð À UÀ¼À vÀªÄÀ ä QæPm É ï ¥ÀAiÀÄtzÀ°è AiÀıÀ¹£ ì À ±ÀÈAUÀª£ À ßÉ Ãj ªÀÄÄ£ÀßqÉ¢zÀÝ «ÃgÀ QæPm É ï ¸ÉãÁ¤ zÁæ«qï E¢ÃUÀ «±ÁæAvÀgÁVzÁÝg.É ¸ÉÆîÄ-UɮĪÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀªÄÀ avÀ¢ Û AzÀ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÝÀ zÁæ«qï ªÀĺÁ£ï ¸ÁzsPÀ g À ÁVzÁÝg.É ªÉÄÊzÁ£Àz¯ À ÁèU° À , ºÉÆgÀUÁUÀ°Ã JAzÀÆ ¸À¨åÀs vAÉ iÀÄ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwðAiÀiÁVzÀÝ zÁæ«qï CªÀgÄÀ EA¢£À AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ DlUÁgÀjUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ ºÁUÀÆ QæPm É ï dUÀw£ Û ° À è CZÀ½ Ñ AiÀÄzÀ bÁ¥À£ÄÀ ß ªÀÄÆr¹zÁÝg.É zÁæ«qï CªÀgÀ DlzÀ¯ÁèU° À , ªÀåQv Û z éÀ ¯ À ÁèU° À CºÀA JA§ÄzÉà E®è.

QæPÉmï fêÀ£À 164 mɸïÖ ªÀiÁåZïUÀ¼ÀÄ, 286 E¤ßAUïì, 13,288 gÀ£ïUÀ¼ÀÄ, CwºÉZÀÄÑ 270, 36 ±ÀvÀPÀUÀ¼ÀÄ, 63 CzsÀð ±ÀvÀPÀUÀ¼ÀÄ. 344 KPÀ ¢ £À ¥À A zÀ å UÀ ¼ À Ä , 318 E¤ßAUïì , 10,889 gÀ £ ïUÀ ¼ À Ä , CwºÉZÀÄÑ 153 298 ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¥ÀAzÀåUÀ¼ÀÄ, 497 E¤ßAUïì, 23794 gÀ£ïUÀ¼ÀÄ, CwºÉZÀÄÑ 270, 21 ±ÀvÀPÀUÀ¼ÀÄ, 112 CzsÀð ±ÀvÀPÀUÀ¼ÀÄ, 210 PÁåZïUÀ¼À «±ÀézÁR¯É. . . C¸ÀASÁåvÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀ gÁºÀįï PÀ£ÀßrUÀgÀ »jªÉÄ UÀjªÉÄUÀ¼À£ÀÄß «±ÀéPÉÌ ¸ÁjzÀ ªÀĺÁ£ï DlUÁgÀ JA§ÄzÀÄ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. “QæPm É ï£À°è AiÀiÁgÀÆ PÉÆ£É vÀ£PÀ À G½AiÀįÁgÀgÄÀ . PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªAÉ §ÄzÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀz Û .É F ¢£À £À£U À É EAzÀÄ §A¢zÉ. £Á¼É E£ÉÆߧâjUÉ §gÀÄvÀz Û .É J®è AiÀıÀ¹£ ì À £ÀqÄÀ ªÉAiÀÄÆ CAUÀt¢AzÀ ¤UÀð«Ä¸À¨ÃÉ PÁzÀ C¤ªÁgÀåvÉ EzÉÝà EgÀÄvÀz Û ”É . JA§ zÁæ«qÀgÀ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÄÀ CªÀgÀ ªÀåQv Û PéÀ ÌÉ »rzÀ PÀ£ßÀ rAiÀiÁVzÉ ºÁUÀÆ §zÀÄQ£À Erà ¸ÀAzÉñÀª£ À ÄÀ ß ¸ÁgÀÄvÀz Û .É PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß G£ÀßvÀ ²RgÀPÉÌÃj¹zÀ gÁºÀįï zÁæ«qï CªÀjUÉ C©üªiÀ Á£À¥Æ À jvÀ C©ü£A À zÀ£U É ¼ À ÄÀ . CªÀgÀ «±ÁæAvÀ fêÀ£À ¸ÀÄRªÀÄAiÀĪÁVgÀ°, CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ CªÀgÀÄ §AiÀĹzÀAvÁUÀ° JAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

zÁæ«qïUÉ J¸ÉzÀ DgÀÄ ZÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ ! QæPÉmï VüÀÄ £À£ÀߣÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è JqÀ« ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ. ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ CAPÀ«zÀÝgÀÆ ªÁtÂdå «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉaÑPÉÆAqÉ. PÀ¯Á «µÀAiÀĪÀ£ÄÀ ß NzÀÄ, JA§ CtÚ£À ¸À®ºÉUÉ Q« PÉÆqÀ°®è. ªÁtÂdå «µÀAiÀÄ N¢ ¨ÁåAPï ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÉ QæPÉmï gÀAUÀzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¨sÀæªÉÄ DªÀj¹PÉÆArvÀÄÛ. gÁdå ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀªÀ£ÀÄß QæPÉmï £À°è ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ vÀÄA©PÉÆArvÀÄÛ. ªÀÄÄ°ÌAiÀÄ «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃeï QæPÉmï vÀAqÀzÀ «PÉmï QÃ¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ DgÀA¨sÀ DlUÁgÀ£ÁV DrzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥Àæwà ªÀgÀĵÀ ©.¹.D¼Àé mÉÆææü ¥ÀAzÀå DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ©.¹.D¼Àé JAzÉà ºÉ¸ÀgÁVzÀÝ zÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛj£À ¨É½î¥Ár ZÀAzÀæºÁ¸À D¼Àé 1951-52gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀ JgÀqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀ mɸïÖ ¥ÀAzÀå DrzÀÝgÀÄ. CPÁ®zÀ°è PÁå£ÀìgïUÉ §°AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. 1991-92 gÀ°è £Á£ÀÄ ©.¹.D¼Àé mÉÆææü ªÉÆzÀ® ¥ÀAzÀåzÀ°è JA.L.n ªÀÄtÂ¥Á® JzÀÄgÀÄ DgÀA¨sÀ DlUÁgÀ£ÁV vÉgÀ½ ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁrzÉ. JgÀqÀ£É ¥ÀAzÀå GqÀĦAiÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄ JgÀqÀÄ gÀ£ï ºÉÆqÉzÀÄ PÁmï ©ºÉÊAqï DzÉ. C°èUÉ £À£Àß QæPÉmï PÀ£À¸ÀÄ ZÀÆgÁVvÀÄÛ. ªÁtÂdå ¥ÀzÀ« UÀ½¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃjzÉ. SÁ¸ÀV PÀA¥É¤AiÀÄ°è DUÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸À. QæPÉmï ºÀÄZÀÄÑ E£ÀÆß ©nÖgÀ°®è. CzÀÄ 1993-94 gÀtf ¹Ã¸À£ï. ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À°è PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ vÀAqÀU¼ À À £ÀqÄÀ ªÉ ¤uÁðAiÀÄPÀ ¥ÀAzÀå. ªÀÄÄA¨ÉÊ vÀAqÀzÀ°è C£ÀĨsÀ« DlUÁgÀgÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ. ºÉƸÀ DlUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß gÀ« ±Á¹ÛçUÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. £À£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üAiÀÄÆ DVzÀÝ gÀ«±Á¹ÛçAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ MªÉÄä £ÉÆÃqÀĪÀ ºÀA§® §®ªÁVvÀÄÛ. 1992gÀ «±ÀéPÀ¥ï £À°è PÁ®Ä £ÉÆë£À £ÀqÀÄªÉ Dr ¤ÃgÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀÝ ±Á¹Ûç nÃPÉUÉ UÀÄjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CzÀPÀÆÌ ¸Àé®à »AzÉ D¸ÉÖçðAiÀiÁ JzÀÄgÀÄ ¢é±ÀvÀPÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝ gÀ« ±Á¹ÛçAiÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ §zÀÄPÀÄ PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄÛ. 30gÀ ºÀgA É iÀÄzÀ ±Á¹Ûçà CµÀg Ö ° À è 80 mɸïÖ DrzÀÝgÄÀ !. a£À߸Áé«Ä QæÃqÁAUÀtzÀ°è D ¢£À PÀ£ÁðlPÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ UÉ®è¨ÉÃPÁzÀgÉ 406 gÀ£ï UÀÄj vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ DgÀÄ DlUÁgÀgÀ£ÀÄß 174 gÀ¤ßUÉ ¥É«°AiÀÄ£ï UÉ CnÖzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ DlUÁgÀgÀÄ ªÉÄîÄUÉÊ ¸Á¢ü¹zÀÝgÀÄ.F MvÀÛqÀzÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è £É®PÀaÑ DrzÀ £ÁAiÀÄPÀ gÀ« ±Á¹Ûç 151 gÀ£ï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÊ£À¯ï UÉ vÀ®Ä¦¹zÀgÀÄ. MA¨sÀvÀÄÛ ªÀgÀĵÀzÀ §½PÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ªÀÄvÉÛ gÀtf QjÃl vÉÆr¹zÀgÀÄ.

16

¸ÀAeÉ ¥ÀAzÀå ªÀÄÄVzÀ §½PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÉ®è ºÉÆgÀ£ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÄ®è£É ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ E½zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ DlUÁgÀgÀÄ ¤zsÁ£ÀPÉÌ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ vÁ°Ã«ÄUÉ vÉgÀ¼ÀÄwzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è M§âjUÉ £Á£ÀÄ «±ï ªÀiÁrzÉ. CªÀgÀÄ £ÀPÀÌgÀÄ. ªÀiÁwUÉ vÉÆqÀVPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄfvï ¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgï. DvÀ ªÁZÁ½AiÀÄAvÉ PÀArvÀÄ. qÉëqï eÁ£Àì£ï JA§ ªÉÃUÀzÀ ¨Ë®gï eÉÆvÉAiÀiÁzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¹à£ï ¨Ë°AUï ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. CµÀÖgÀ°è ¤Ã¼ÀPÁAiÀÄzÀ vÀgÀÄt DlUÁgÀ £ÀªÀÄä §½UÉ £ÀqÉzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉà gÁºÀįï zÁæ«qï. zÁæ«qï £À£Àß §½ ZÉAqÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ vÀ£ÀßvÀÛ ¨Ë°AUï £ÀqɸÀĪÀAvÉ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀjUÉ CzÉà ±ÉÊ°AiÀÄ°è J¸ÉzÉ. LzÀ£Éà ZÉAqÀÄ ¨ÁånUÉ ¹UÀzÁUÀ zÁæ«qï ¨Áåmï JwÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀnÖ C©ü£ÀAzÀ£É ºÉýzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ZÉAqÀÄ J¸ÉzÉ. CµÀÖgÀ°è PÉÆÃZï EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DlUÁgÀgÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ vÁ°Ã«ÄUÉ vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä vÀ£Àß §½UÉ PÀgÉzÀgÀÄ. FUÀ £À£Àß PÉ®¸À ZÉAqÀÄ ºÉQÌ PÉÆqÀ®Ä ¹Ã«ÄvÀUÉÆArvÀÄ. ªÉÆ£Éß zÁæ«qï CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæPÉmï UÉ «zÁAiÀÄ ºÉýzÁUÀ F ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ vÉð §AvÀÄ. CzÀÄ ºÀÄqÀÄUÁlzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. D ¢£ÀU¼ À ° À è PÀ£ÁðlPÀ ¥Àw æ ¨sÁ¤évÀ DlUÁgÀg£ À ÄÀ ß ºÉÆA¢vÀÄÛ. mɸïÖ EwºÁ¸Àz° À è zÁR¯É §gÉzÀ gÁºÀįï zÁæ«qï UÉ DgÀA¨sÀzÀ°è CªÀPÁ±À ¹QÌzÀÄÝ KPÀ ¢£À ¥ÀAzÀåzÀ°è. ªÉÆzÀ® ¢£À ¤gÁ±É PÁ¢vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 1996gÀ°è EAUÉèAqï «gÀÄzÀÞzÀ vÀ£Àß ªÉÆzÀ® mɸïÖ £À°è 95 gÀ£ï UÀ½¹zÀ zÁæ«qï ªÀÄvÉÛAzÀÆ »AwgÀÄV £ÉÆÃqÀ°®è. ¸ÀÄfvï ¸ÉÆêÀĸÀÄAzÀgï ºÁUÀÆ qÉëqï eÁ£À£ ì ï PÀÆqÀ MAzÉgq À ÄÀ ¥ÀAzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀPÁÌV DrzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ £É£À¦gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ QæPÉmï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ K¼ÀÄ ªÀÄA¢ DlUÁgÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ vÀAqÀzÀ°è DrzÀÝgÀÄ!. ¢°Ã¥ï ªÉAUÀìPÀðgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀªÀÄzï CdgÀÄ¢Ý£ï £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ QæPÉmï £À ¨ÁånAUï «¨sÁUÀPÉÌ D¸ÀgÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ zÁæ«qï. F §UÉAiÀÄ ¹ÜgÀ avÀÛzÀ DlUÁgÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ EAzÀÄ CªÀ±Àå ¨ÉÃPÀÄ. ªÁtÂdå ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ £Á£ÀÄ gÀ£ï Omï DVzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è JA.J ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ £À£Àß zÁj PÀAqÀÄPÉÆAqÉ. QæPÉmï £À°è MªÉÄä ‘±ÀÆ£Àå’PÉÌ Omï DzÀgÉ, ªÀÄÄA¢£À ¥ÀAzÀåzÀ°è ±ÀvÀPÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À«zÉ. QæPÉmï £À£ÀUÉ EzÀ£Éßà PÀ°¹zÉ.

ªÉÊ.CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlÖ ºÉeÉÓUÀ¼À £ÀÆgÀgÀ £É£À¥ÀÄ

E

¥À à v À Û £ É A iÀ Ä ±À v À ª À i Á£À z À D¢ ¨s Á UÀ . ºÉƸÀ PÀ£ÀßqÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀªÀðPÁ®. ¸ÁévÀAvÀæ÷å ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ PÁªÀÅ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ, DzsÀĤPÀ «ZÁgÀ U À ¼ À ¸É ¼ É v À - J®è ª À £ À Æ ß vÀ £ À ß °è ºÀÄzÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸Á»vÀå PÀȶUÉ vÉÆqÀVzÀ J¼ÉAiÀÄ fêÀªÉÇAzÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¥sÀ¸À®Ä ¸Àé®àªÉà DzÀgÀÆ, ¸ÀvÀézÀ°è UÀnÖAiÀiÁVvÀÄÛ. F PÀȶPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÁÛgÀÄ C®è. CªÀgÉà PÉÆqÀV£À UËgÀªÀÄä. CªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ aUÀÄgÀÄ ªÀÈPÀëªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ, CzÀÄ PÀA§¤AiÀÄ PÀqÀ® ¥Á¯ÁVvÀÄÛ. CAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄÆr¹zÀ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉA æ iÀÄ°è ªÀiÁ¸ÀzÀAvÀºÀªÀÅ. F §gÀºÀUÁwð ºÀÄnÖ EzÉà ªÀiÁZïð 5PÉÌ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁévAÀ vÀ÷æ å ZÀ¼ª À ½ À AiÀÄ PÁªÀÅ UÀAqÀÄ ºÉu£ ÚÉ ßÀ zÉ, D PÁ®zÀ J¯Áè ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß PÀqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÁUÀ «zÁåªÀAvÉ, ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã¯É, ¸ÀºÈÀ zÀ¬Ä UËgÀªÄÀ 䣪 À g À ÄÀ F ¸É¼v É ¢ À AzÀ ºÉÆgÀUÄÀ ½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsåÀ ? UÁA¢ü ¨sPÀ A ÛÉ iÀiÁVzÀÝ FPÉ SÁ¢ §mÉÖ vÉÆqÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . CªÀjzÀÝ ªÀÄrPÉÃjUÉ UÁA¢ü §gÀĪÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɹPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÉà G¥ÀªÁ¸À PÀĽvÀ bÀ®ªÀAvÉ FPÉ. «µÀAiÀÄ w½zÀÄ DPÉAiÀÄ ¦æÃwUÉ NUÉÆlÖ UÁA¢ü UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½zÀgÀÄ. QvÀÛ¯É ºÀtÄÚ PÉÆlÄÖ G¥ÀªÁ¸À ªÀÄÄjzÀgÀÄ. UÁA¢üAiÀĪÀgÀ DUÀªÀÄ£À¢AzÀ D£ÀAzÀvÀÄA¢®¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀª æ ÇÉ AzÀ£ÄÀ ß½zÀÄ vÀ£ßÀ °èzÝÀ MqÀªU É ¼ À £ À ßÉ ¯Áè UÁA¢üUÉ zsÁgÉAiÉÄgÉzÄÀ PÉÆlÖgAÀ vÉ. CªÀgÀ §½AiÉÄà ¤AwzÀÝ UËgÀªÄÀ 䣪 À g À À ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß UÁA¢ü, `FPÉ MqÀªÉ PÉÆqÀ¨ÃÉ PÉ£ÄÀ ߪÀÅzÀÄ ¸À§ é Ä¢ÞAiÉÆà ºÁåU?É ` JAzÀÄ PÉýzÀgAÀ vÉ. D vÀgÄÀ t ¥Àw, `DPÉAiÀÄ ¸À§ é Ä¢Þ¬ÄAzÀ¯ÃÉ . DzÀgÉ CzÀPÌÉ £À£ßÀ M¦àUAÉ iÀÄÆ EzÉ` JAzÀgA À vÉ. FUÀ PÉÆlÖ MqÀªU É ¼ À £ À ÄÀ ß ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀĪ î ÅÀ ¢®èªA É zÀÄ DPÉ UÁA¢üÃfUÉ ºÉýzÀgAÀ vÉ. F ¥À¸ æ AÀ UÀª£ À ÄÀ ß UÁA¢ü vÀªÄÀ ä ºÀjd£À ¥ÀwPæ A É iÀÄ°è §gÉ¢zÁÝg.É DUÀ UËgÀªÄÀ 䣪 À j À UÉ 21 ªÀµð À ªÀAiÀĸÀÄ.ì CªÀgÀ §gÀªt À U  AÉ iÀÄ »A¢£À ¥ÉÃæ gÀu,É D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£Æ É ÃlUÀ½UÉ F ¥À¸ æ AÀ UÀ MAzÀÄ PÀQë gÀt ©ÃgÀÄvÀz Û .É ©ænµÀgÀ D½éPÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÁV PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸Àà±ÀðªÀÅ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV PÉÆqÀV£À £É®zÀ°è D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÁV PÁt¹vÀÄ. 1912gÀ ªÀiÁZïð 5gÀAzÀÄ d¤¹zÀ UËgÀªÀÄä ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è PÁ£ÉéAmï£À°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀĪÀgU É É N¢zÀÝgÄÀ . DzsÄÀ ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ FdÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mɤ߸ï DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ D PÁ®zÀ ºÀ®ªÁgÀÄ »jAiÀÄ QjAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼Æ É A¢UÉ MqÀ£Ál«vÀÄ.Û »A¢, EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀzÁäªÀw gÀ¸ÉÆÛÃV, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀvÉð ºÁUÀÆ ¯ÉÃRQ Dgï. PÀ¯ÁåtªÀÄä, ªÀiÁ¹Û, ¨ÉÃAzÉæ, ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ FPÉVvÀÄÛ. ¨sÁgÀw¸ÀÄvÀ, ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ºÁUÀÆ zÀ¨Á PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ EªÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaÑzÀÝgÀÄ. ¸Á»wåPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ZÀZÉðUÀ¼ÉÆA¢UÉ FPÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀA¥ÀPÀð CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉUÉ ºÉZÀÄÑ PÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß vÀÄA©vÀÄ. zÀÆgÀzÀ dªÀÄRArAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ LwºÁ¹PÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ ªÀÄ»¼É FPÉ. ZÁjwæPª À ÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQU Û v À À ¥Àw æ ¨s¬ É ÄAzÁV PÀ£ßÀ qÀzÀ PÀxÁ¸Á»vÀåz° À è ¥Àª æ ÄÀ ÄR ¸ÁÜ£À ¥ÀqAÉ iÀħ®è CºÀð ¯ÉÃRQ PÉÆqÀV£À UËgÀªÄÀ ä. CªÀgÄÀ §gÉAiÀÄvÉÆqÀVzÁUÀ DV£ÀÄß ¸ÀtÚ PÀxU É ¼ À À DgÀA¨sz À À PÁ®. PÀ°vÀ, «zÁåªAÀ vÉAiÀiÁzÀ, J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À UËgÀªÄÀ ä vÀªÄÀ ä ¸Á»vÁ婪 ü åÀ QU Û É ¸ÀtÚ PÀxU É ¼ À À gÀÆ¥Àª£ À ÄÀ ß Dj¹PÉÆAqÀgÄÀ . CªÀgÀ PÀxU É ¼ À À G¹gÉAzÀg,É CªÀgÀ ¸ÀÄvÀ° Û £À ¸ÀªiÀ ÁdzÀ, CªÀgÀ C£ÀĨsª À PÀ ÌÉ ºÀwg Û ª À ÁzÀ eÁwAiÀÄ vÀgÄÀ t - vÀgÄÀ tÂAiÀÄgÀ ªÀÄÄUÀÞ ¥ÉÃæ ªÀÄ, «ªÁºÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£¸ À ÄÀ UÀ¼ÄÀ , ¥ÉÃæ ªÀÄzÀ ºÉ¸j À £À°è JzÀÄj¸À¨ÃÉ PÁzÀ ¤gÁ¸É ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¨AÀs UÀU¼ À ÄÀ , ªÀÄzsåÀ ªÄÀ ªÀUð À zÀ, «±ÉõÀªÁV ¨ÁæºäÀt vÀgÄÀ tÂAiÀÄgÀ «ªÁºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀA§Azs¥ À l À Ö

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

ºÀvÄÀ Û ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRzÀ C£ÀĨsª À U À ¼ À ÄÀ - EªÀÅUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ºÀgr À PÉÆArªÉ. F J®è PÀxÉUÀ¼À®Æè MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¹Ûçà ¥ÀgÀªÁzÀ ªÉÊZÁjPÀ £É¯ÉUÀnÖzÉ. F PÀxÉUÀ¼ÀÄ JvÀÄÛªÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀzÀ®èªÁzÀgÀÆ UËgÀªÀÄä C£Ééö¹PÉÆAqÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ gÀÆ¥ÀUÀ½AzÁV EªÀÅ «²µÀÖ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ. Mt ¨sÁµÀtªÁUÀĪÀÅ¢®è. UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀxÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀvU Àæ À¼À gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ. E®èªÉ, PÉ®ªÀÅ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÀxÉAiÀÄ MqÀ®°è vÀÆjPÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. CPÀëgÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ºÉƸÀzÁV vÀªÀÄä£ÀÄß vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §ºÀÄ¥Á®Ä ¹Ûçà ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ F vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÁzÀÝjAzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À gÀZÀ£É CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÁVzÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¥ÉæêÀÄ¥ÀvÀæ CxÀªÁ DvÀä ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÉÄà EgÀ° CxÀªÁ DvÀäºÀvÉåAiÀÄ n¥À à t  A iÉ Ä Ã DVgÀ ° J®è ª À Ç ¥À v À æ U À ¼ À MPÀ Ì u É A iÀ Ä °è awæ v À ª ÁVªÉ . «zÁåªÀAvÀ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄjAzÀ »rzÀÄ ªÉñÉå gÁdªÀÄä£ÀªÀgÉUÀÆ J®ègÀÆ ¥ÀvÀægÀZÀ£ÉAiÀÄ£Éßà vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÁßV, ¤ªÉÃzÀ£ÉUÉ ªÁºÀPÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. °AUÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¤RgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV C©üªÀåQÛ¹zÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ°è UËgÀªÀÄä «²µÀÖ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® PÀxÉ `¥ÀÅ£À«ðªÁºÀ`zÀ°è «zsÀÄgÀ£ÉƧ⠪ÀÄqÀ¢ ¸ÀvÀÄÛ DgÀÄ wAUÀ¼ÁVgÀ¢zÀÝgÀÆ vÁ£ÀÄ ªÉÆû¹zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ D ºÀÄqÀÄV «zsÀªÉAiÉÄA§ ¤d ¹Üw CjªÁzÉÆqÀ£É CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. UËgÀªÀÄä£À ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà EzÁzÀgÀÆ F PÀvÉAiÀÄ°è awæ¸À®àlÖ ¨Á¯É `gÁf` vÀÄA¨Á UÀnÖ¥ÁvÀæªÁV ªÀÄÆr§A¢zÉ. UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ºÉtÂÚ£À ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ¥ÀjPÀ®à£É PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀÄzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà «²µÀÖªÁzÀÄzÀÄ PÀÆqÀ. EªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è §gÀĪÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄAzÀjAiÀÄgÀ®è. CAzÀgÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁzÀ ¹Ûçà ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀtð£ÉUÀ½AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è. zÉÊ»PÀ ¸ËAzÀAiÀÄðQÌAvÀ ºÉZÁÑV D ¥ÁvÀU æ À¼À ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßvÉ, C£ÀÄ¥ÀªÀĪÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉ, PÀ¯Á ¸ÀA¥À£ÀßvÉUÀ¼Éà ªÉÄaÑ£À CA±ÀUÀ¼ÁV ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è ºÀÄzÀÄVgÀĪÀ EAvÀºÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ PÀxÉAiÀÄ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ¤®ÄªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. `ªÁtÂAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå`, `CªÀ¼À ¨sÁUÀå`, `¥ÁæAiÀIJÑvÀÛ`, `ºÉÆÃVAiÉÄà ©nÖzÀÝ`, `AiÀiÁgÀÄ?`, `CzÀȵÀÖzÀ Dl’ - F PÀvU É À¼À ªÀÄÄRå ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼É¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ; E®èªÉ `E¢Ý°£À ªÉÄʧtÚzÀ, ZÀ¥ÀàmÉ ªÀÄÆV£À` `gÀªÀÄtÂÃAiÀÄgÀÄ`. `CªÀ¼À ¨sÁUÀå` PÀvÉAiÀÄ°è ¥ÁvÀæªÉÇAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ PÀvÉUÁwðAiÀÄ fêÀ£À zÀȶÖAiÀÄ£Éßà ©aÑqÀÄvÀÛzÉ: CzÀÄ ¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀjvÀåPÉÛAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ PÀÆgÀzÉ, PÀ¯Á«zÉAiÀiÁV ¹¤ªÀiÁ £ÀnAiÀiÁV fêÀ£ª À £ À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀĪ î A À vÀzÄÀ Ý. C°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CªÀgÀ PÀxÁ ¸À馅 ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁVvÀÄÛ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. 1939gÀ K¦æ¯ï 13gÀAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄÊ°UÀ¼À CAvÀgÀzÀ°è ºÀ j AiÀ Ä ÄwÛ z À Ý ºÀ n Ö ºÀ ½ î A iÀ Ä °è Fd®Ä ºÉ Æ ÃV C°è ¸À Ä ½UÉ ¹QÌ ºÉÆgÀ§gÀ¯ÁUÀzÉ ¥Áæt©lÖgÀÄ. ºÉƸÀ §zÀÄQ£À PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀªÁVzÀÝ UËgÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¤®Ä«£À, eÁvÁåwÃvÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÁgÀ fêÀ£À ¦æÃwAiÀÄ PÀvÉUÁwðAiÀiÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ »A¢£À ¢£À §gÉzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ `ªÀÄÄ£Áß ¢£À` ªÀÄvÀÄÛ `ºÉÆÃVAiÉÄà ©nÖzÀÝ`. ªÀgÀPÀ« zÀgÁ ¨ÉÃAzÉA æ iÀĪÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀlªÁzÀ EªÀgÀ `PÀA§¤` ªÀÄvÀÄÛ `aUÀÄgÀÄ` PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉ¢zÁÝgÉ, J£ÀÄߪÀÅzÉà UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÀÄ JµÀÄÖ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¹zÀÝgÀÄ, JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQë.

J£ï. UÁAiÀÄwæ, PÀ鴃 : ¥ÀæeÁªÁt 17


gÀtvÀA¨ÉÆÃgï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀ£ÀzÀ ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ ¢rüÃgï ªÀiÁAiÀÄ !!!

(avÀæzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ - ¸ÀĵÁä ©qsÉ, £ÁUÀªÉÃt ºÉUÀr, dAiÀiÁ DZÁAiÀÄð, gÁ¢üPÁ gÁªï, gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢, ¸Àétð®vÁ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ, ¸ÀÄUÀÄuÁ £ÁUÉñï, AiÀıÉÆÃzsÁ §AmÁé¼ï, «¯Á¹¤ ±Én,Ö £ÀA¢¤ ªÀÄ®å, ªÀiÁ®wgÁeï, ¸ÀÄPÀ£Áå ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï, D±Á PÁjAiÀÄ¥Àà, CgÀÄuÁ, J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ, qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄtÂ, gÀAUÀªÀÄtÂgÁªï, £ÀAiÀÄ£À ±ÉnÖ, GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ, ¸ÀgÉÆÃd ªÀiÁzsÀªÀ, gÁeÉñÀéj PÀ®Æègï, ¸ÀÄ«ÄvÁæ gÁªï, ¥Àæ¥sÀÄ®è ±ÉnÖ) ¸ÉßúÁ zɺ° À PÀ£ßÀ qÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À MlÄÖ 23 ¸Àz¸ À åÉ AiÀÄgÀÄ §gÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ gÀtvÀA¨ÉÆÃgï£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀ£z À ° À z è ÝÀ ºÀÄ°UÀ¼¯ É Áè ªÀiÁZïð 4gÀAzÀÄ EzÀÝQÌzÝÀ AvÉ £Á¥ÀvA ÛÉ iÀiÁV ©lÖªÅÀ !! ¤eÁjà ! EªÀg¯ É Áè ºÉÆgÀngÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀªÀgÀ ¨ÁAiÀÄ°è MAzÉà ªÀiÁvÀÄ. “CAiÉÆåÃ, ¤Ã«µÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃzÉæ ¥Á¥À ºÀÄ°UÀ¼ÄÀ ºÉzj À ªÀiÁAiÀĪÁUÉÆÃzÀÄ RArvÁ”. F ªÀiÁvÀÄ CPÀg ë ± À BÀ ¤dªÁVAiÉÄà ©qÉÆÃzÉÃ!! QëÃt¸ÄÀ wÛgÄÀ ªÀ ºÀÄ°UÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAgÀQ¸ ë ÄÀ ªÀ ¸À®ÄªÁVgÀĪÀ ¥ÁPïðUÀ¼° À è MAzÁzÀ

gÀtvÀA¨ÉÆÃgï£À°g è ÄÀ ªÀ ºÀÄ°UÀ¼£ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀ®Ä CvÀÄåvÁ캢 À AzÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï¤AzÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ CvÀå¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è (23 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ) ¨sÃÉ n ¤ÃrzɪÅÀ . ªÉÆzÀ°UÉ ªÀiÁZïð 3gÀAzÀÄ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ PÉÆÃmÁUÉ vÀ®Ä¦ C°èAiÀÄ PÉÆÃmÉ, ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ ¤AwgÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹ ¸ÀªÁAiÀiï ªÀiÁzsÉÆÃ¥ÀÄgï£À°è vÀAVzɪÀÅ. gÀtvÀA¨ÉÆÃgï£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀ£ÀzÀ ºÀÄ°UÀ½UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CzÀȵÀÖ«gÀ°®è !!! ¨É¼ÀV£À ¸À¥sÁjAiÀÄ°è «zÉòAiÀÄjUÉ zÀ±Àð£À ¤ÃrzÀÝ ºÀÄ°gÁAiÀÄ ¸À¢Ý®èzÉà ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÉüÉUÉ J¯ÉÆèà ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è CqÀV PÀĽvÉà ©lÖ! DzÀgÃÉ £ÀAvÉ, 12£Éà ±Àvª À iÀ Á£ÀzÀ ¸ÀÄ¥À¹ æ zÀÞ PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ UÀuÃÉ ±À£À zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÀzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zɪÀÅ. ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁzÀ PÉÆÃmÉAiÉƼÀVgÀĪÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄA¢gÀ, eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ ¤dPÀÆÌ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ LwºÀåUÀ¼ÀÄ. ¥Àw æ ªÀµÀð DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ¥Àª æ Á¸ÀªÀ£ÀÄß F ¨Áj CzsÀåPÉë gÀAUÀªÀÄtÂgÁªï ºÁUÀÆ vÀAqÀzª À g À ÄÀ CvÀåAvÀ ¸ÀĪÀ媹 À Üvª À ÁV J¼Àµ î Æ À Ö vÉÆAzÀgAÉ iÀiÁUÀzAÀ vÉ DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀÄUÀÄuÁ £ÁUÉñï CªÀgÀ ¥Àw ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï CªÀgÀÄ «±ÉõÀ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ gÉ樀 ¥ÀæAiÀiÁtzÀ nPÉmï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝgÀÄ. gÀAUÀªÀÄtÂgÁªï CªÀgÀ ¥Àw ²æà PÉ.J£ï. gÁªï CªÀgÀÄ £ÁªÉ¯Áè ¨É¼ÀV£À eÁªÀ PÉÆÃmÁzÀ°è E½zÀ UÀ½UɬÄAzÀ »rzÀÄ ¸ÀªÁAiÀiï ªÀiÁzsÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ°è gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ zɺÀ°AiÀÄ gÉ樀 ºÀvÀÄÛªÀªÀgÉUÀÆ J®è jÃwAiÀÄ «±ÉõÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆnÖzÄÀ Ý ¤dPÀÆÌ C©ü£A À zÀ¤ÃAiÀÄ. CªÀjUÉ J®ègÆ À ºÀÈvÀÆàªð À PÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÁ¸À z À »vÀ P À g À D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÉÆvÀÄÛ vÀAvÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ‘ºÀÄ°’ (¥Àw)gÁAiÀÄ (MªÉÆäªÉÄä ‘E°?’) £À£ÀÄß ¸ÉÃjzɪÀÅ.

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ

¸ÉßúÁ zɺ° À PÀ£ßÀ qÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï¤AzÀ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgu À É ¸ÉßúÁ zɺ° À PÀ£ßÀ qÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ ªÀiÁZïð 10gÀAzÀÄ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgu À AÉ iÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÃë ªÀiÁ©üªÈÀ ¢Þ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsåÀ PëÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁf gÁd帨 À Ás ¸Àz¸ À åÉ ²æêÀÄw ¥ÉÃæ ªÀiÁ PÁjAiÀÄ¥Àà CªÀgÄÀ CwyAiÀiÁV PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀgÄÀ . C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À CzsåÀ PëÉ ²æêÀÄw gÀAUÀªÄÀ t gÁªï CªÀgÄÀ CwyUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÁéUw À ¹zÀgÄÀ . PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀĵÀä ©qsÉ CªÀgÄÀ ¥ÉÃæ ªÀiÁ PÁjAiÀÄ¥Àà CªÀgÄÀ ««zsÀ PÉÃë vÀU æ ¼ À ° À è ¸À°¹ è gÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÄÀ . G¥ÁzsåÀ PëÉ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ gÁªï CªÀgÄÀ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr ¸ÁéUw À ¹zÀgÄÀ . EwÛÃZÉUÉ d£ÀUt À wAiÀÄ ¥ÀPæ ÁgÀ zÉñÀzÁzÀåAvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ DUÀÄwÛgÄÀ ªÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÄÀ ß w½¸ÀÄvÁÛ EzÀ£ÄÀ ß vÀqU É l À ÄÖª° À è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ vÀªÄÀ ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄð ªÉÊRjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉæêÀiÁ PÁjAiÀÄ¥Àà «ªÀj¹zÀgÀÄ. vÁAiÀÄA¢gÉà F °AUÀ ¨ÉÃzsª À £ À ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ z˨sÁðUÀåzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀ CªÀgÄÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ EA¢£À ¢£ÀU¼ À ° À è J®è PÉÃë vÀU æ ¼ À ® À Æè ¸Ázs£ À É ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸À ºÁUÀÆ ºÉªÄÉ äAiÀÄ ¸ÀAUÀw JAzÀgÄÀ . ¸ÀPÁðgÀ eÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀ ªÀÄ»¼Á «ÄøÀ¯Áw¬ÄAzÁV EAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ºÁUÀÆ DyðPÀªÁV ¸À§®ªÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß CAQ CA±ÀU¼ À À ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀgÄÀ . zÉñÀzÁzÀåAvÀ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ vÀªÄÀ ä GvÀª Û ÄÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°¸ è ÄÀ wÛgÄÀ ªÀ ¥ÉÃæ ªÀiÁ PÁjAiÀÄ¥Àà CªÀgÄÀ zɺ° À AiÀÄ PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ NGO ¸Áܦ¹PÉÆAqÀÄ C±ÀPÛÀ

18

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ £Égª À ÁUÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÄÀ . F PÀÄjvÁzÀ ¸Àz¸ À åÉ AiÀÄgÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀg® À z è ÃÉ EzÀPÌÉ ¸ÁzsåÀ ªÁzÀ £Égª À £ À ÄÀ ß MzÀV¸ÀĪÀ ¨sg À ª À ¸ À AÉ iÀÄ ¥ÉÆÃæ vÁìºÀ ¤ÃrzÀgÄÀ . C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ReÁAa ²æêÀÄw gÁzsÁ PËd®V ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°¹ è zÀgÄÀ .

ºÉêÀÄ®vÀ UÀÄqÉØÃUËqÀ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


¸ÉßúÁ zɺ° À PÀ£ßÀ qÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï (j)£À £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw

d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¦Pï¤Pï ªÀiÁZïð 18, 2012gÀAzÀÄ d£ÀP¥ À ÄÀ j ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £Éºg À Æ À ¥ÁPïðUÉ ªÀ£À«ºÁgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄÛ. ¥ÉæÃgÀt ªÉAPÀmÉñï, qÁ| gÀÆ¥À²æÃ, gÁeÉñÀéj¥ÀæPÁ±ï, ªÀAzÀ£Á ±ÉnÖ, ¸À«vÀ E£ÁAzÁgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉÆû¤ gÉÊ CªÀgÉÆqÀUÀÆr ªÀ£À«ºÁgÀªÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. ««zsÀ DmÉÆÃl ¸ÀázsÉðUÀ¼À°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë ©.J¸ï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÉÆû¤ gÉÊ

¸ÉßúÁ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï (j) £À 2012-14 gÀ £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ DAiÉÄÌ £ÀqÉ¢zÉ. CzsÀåPÉë : ²æêÀÄw ¸Àétð®vÁ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ, G¥ÁzsÀåPÉë : ²æêÀÄw D±Á PÁjAiÀÄ¥Àà, PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw ¸ÀÄUÀÄuÁ £ÁUÉñï, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw £ÁUÀªÃÉ t ºÉUr À , ReÁAa : ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj PÀ®Æègï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : ²æêÀÄw «¯Á¹¤ ±ÉnÖ, ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ, ²æêÀÄw ¸ÀÄPÀ£Àå ±ÁåA¸ÀÄAzÀgï, ²æêÀÄw D±Á ±ÁåA¸ÀÄAzÀgï ºÁUÀÆ ²æêÀÄw rãÁ eÉÆÃAiÀiïì.

DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÉƸÀ ¸À«ÄwUÉ ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

D-47, 40520770, 26815778 saujanyapp2010@gmail.com

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

19


ªÉÄʸÀÆj£À Dgï. £ÁUÀgv À ßÀ ªÀÄ䣪 À gÀ AÉ zÀgÉ xÀl£ Ö É £É£¥ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀ.æ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨Æ Às «ÄAiÀÄ°è CªÀgz À ÄÀ J®è CxÀðUÀ½AzÀ®Æ ¸ÁºÀ¸À ©üêÀÄ «dAiÀĪÉÃ! ¥ÀzäÀ ²Ãæ ¥À±æ ¹À Û §A¢gÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸z À À PÀëtzÀ°è CªÀgÀ £É£¦ À £À §ÄwÛ EzÀÄ.

gÀvÀß£ï ¥Àgï¥ÀAZÀ ! 1938£É à E¸À « . ºÉ t ÄÚ ªÀ Ä PÀ Ì ¼ À £ À Ä ß ªÀÄ£ÉAiÀÄ DZÉUÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÀ PÁ®ªÀzÀÄ. F ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ¹ÛÃUÉ AiÀiÁPÉ EAxÀ §AzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjzÉ JAzÀÄ PÉ Ã ¼À ® Æ ¨ÁgÀ z À ªÀ Ä £À B ¹Üw. EAxÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼Æ É §â¼ÄÀ ‘£Á£ÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãɒ CAzÀgÉ ©mÁÖgÉAiÉÄÃ? gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä DªÀvÀÄÛ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛ. £ÁlPÀzÀ°è ¥ÁlÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ºÉAUÀ¸ÀjUÀÆ PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀ g É A iÀ Ä ÄwÛ z À Ý gÀ Ä . ‘CAxÀ »Ã£À ¥ À l Ö PÀnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉÃ?’ JAzÀÆ C¤¹zÀÄAlÄ. CzÀgÀ®Æè ¥ÀPÁÌ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ¨ÁæºÀät PÀÄlÄA§zÀ°è ¨É¼ÉzÀ £À£ÀUÉ §tÚzÀ §zÀÄQ£ÀvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÆ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÀµÀÖzÉÝÃ. DzÀgÀÆ 12£Éà ªÀAiÀĹìUÉ £ÁlPÀzÀ°è ¥ÁlÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ®èµÀÄÖ ¸ÀAZÀ®£À D¬ÄvÀÄ. C¥Àà£À UɼÉAiÀÄgÉà ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀzÀÝjAzÀ M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÁVAiÀÄÆ §AvÀÄ. ‘¸ÀA¸ÁgÀ £ËPÉ’ £ÁlPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÀAUÀ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÉ. . . »ÃUÉ vÀªÀÄä £É£À¦£À ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀgÀÄ, ‘¥ÀzÀä²æÃ’ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁVgÀĪÀ £Àl ¨sÀAiÀÄAPÀj Dgï. £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä. Dgï. £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä£ÀªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ 1926 dÆ£ï 21gÀAzÀÄ. EªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À gÁªÀĨsÀlÖ-gÀÄQätÂAiÀĪÀÄä zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæ. N¢zÀÄÝ K¼À£Éà vÀgÀUÀwªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ. gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸É¼ÉvÀ¢AzÁV ±Á¯É ©lÄÖ ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. E°èAzÀ ±ÀÄgÀªÁzÀ gÀAUÀAiÀiÁvÉæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÈ¥Á¥ÉÆövÀ £ÁlPÀ ¸ÀA¸ÉÜ. UÀÄ©â «ÃgÀtÚ ¸ÀA¸ÉÜ, »gÀtA Ú iÀÄå «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½, JA.«. ¸ÀħâAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ PÀA¥É¤ »ÃUÉ ¤gÀAvÀgÀ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® zÀtªÀjAiÀÄzÀ gÀAUÀ¸ÉêÉ. ¥ÁvÀª æ £ À ßÀ µÉÃÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÉ £ÁUÀgv À ßÀ ªÀÄ䣪 À g À ÄÀ EªÀvÄÀ Û «±ÉõÀªÁUÉãÀÆ PÁt¸ÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀUÀðzÀ PÀ¦ªÀÄĶ֬ÄAzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CzÀ£ÀÄß ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄgÀ PÀqÉUÉ vÀAzÀ QÃwð EªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. 1958gÀ°è ‘²æà ¹Ûçà £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½’AiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹, J¯Áè ¥ÁvÀU æ ¼ À £ À ÄÀ ß ºÉAUÀ¸j À AzÀ¯ÃÉ ªÀiÁr¹, CzÀg° À è AiÀıÀ¸£ ìÀ Æ À ß PÀAqÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄ»¼É £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä£ÀªÀgÀÄ. ¹Ûçà £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½ ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖ PÀµÀÖ C¶ÖµÀÖ®è. EzÀgÀ §UÉÎ CªÀgÉà £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ. ‘¹Ûçà £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£Àß PÀ£À¸ÁVgÀ°®è. EzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV £À£Àß PÉÆgÀ½UÉ ©zÀÝ ¨sÁgÀ. ªÉÄʸÀÆj£À°è CA§ÄdªÀÄä CAvÀ EzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÉÆA¢UÉ £ÀAnvÀÄÛ. DªÀvÀÄÛ §jà MAzÉà jÃwAiÀÄ £ÁlPÀU½ À zÀݪÅÀ . K£ÁzÀgÆ À MAzÀÄ ºÉƸÀv£ À ÄÀ ß PÉÆqÀĪÀ §AiÀÄPÉ DPÉAiÀÄ°è ªÀÄÆrvÀÄÛ. ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉAUÀ¸ÀgÉà KPÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzA É zÀÄ C¤¹, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÄÀ ß ¸ÉÃj¹ zÉÆgɸÁé«Ä C£ÀÄߪÀªg À À ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ EAxÀzÉÆAzÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §A¢zÀݼÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀA¥É¤UÀ¼° À è ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀÄwÛzÝÉ . vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgª À ÁVAiÀÄÆ EzÀÝ PÁgÀt §ºÀĨÉÃrPÉAiÀÄ £ÁAiÀÄQAiÀiÁVzÉÝ. PÀ¯Á«zÀ JA.Dgï. ¥ÁxÀð¸ÁgÀy CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÆ DVzÉÝ. F ªÉüÉAiÀÄ°è UÀAqÀ¸ÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÉÆÃPÉ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀgÀÄ. £À£ÀUÀÆ «±ÉõÀ C¤¹ M¦àPÉÆAqÉ.

20

ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨ÉÊzÀgÀÄ. ‘¨ÉÃrPÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ K¤zÀÄ ºÀÄZÁÑl?’ CAzÀgÀÄ. ªÀiÁvÀÄ PÉÆmÁÖVvÀÄÛ. »ÃUÁV ©qÀĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà EgÀ°®è. DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÀzÀ°è ¸ÀtÚzÉÆAzÀÄ C¼ÀÄPÀÄ EvÀÄÛ. ‘PÀȵÀÚ UÁgÀÄrUÀ’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä PÀȵÀÚ£À ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀÄ CAzÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É CdÄð£À£À gÉÆïï PÉÆlÖgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ £À£ÀUÉ ¹QÌzÀÄÝ ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀæ! DAiÀÄÄÛ CAvÀ ªÀiÁvÀÄ PÀ°AiÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄAqÀåzÀ°è. DUÀ¯Éà D ¥ÀæzÉñÀ £ÁlPÀUÀ½UÉ ¥Àæ¹¢Þ DVvÀÄÛ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀ¯Á«zÀgÀÄ C°èzÀÝgÀÄ. EAxÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸ÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ aAvÉ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÁlPÀzÀ ¢UÀÎdgÁVzÀÝ £ÁUÉñÀgÁAiÀÄgÀÄ, ¸ÀħâgÁAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀæPÉÌ zsÉÊAiÀÄð ¸Á®ÄwÛ®è, ºÉÃUÁzÀgÀÄ ªÀiÁr £ÁlPÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀ° CAzÀÄPÉÆAqÉ. ¥ÀÄtåPÌÉ ºÁUÉAiÉÄà DAiÀÄÄÛ! AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ £ÁlPÀ £ÀqÉAiÀÄ°®è. DzÀgÉ CA§ÄdªÀÄä C°èUÉà ©qÀ°®è. ªÀÄvÉÛ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr £ÁlPÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr©lÖ¼ÀÄ. ¥ÀæzÀ±Àð£À ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ! gÀ h ÄUÀ g À h ÄV¸À Ä ªÀ gÀ A UÀ ª À Ä Al¥À . zÀ ¨ ÁðgÀ Ä zÀ È ±À å ¢AzÀ £ÁlPÀ ¥ÁægA À ¨sª À ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. CdÄð£À, zsª À ÄÀ ðgÁAiÀÄgÀÄ, PÀȵÀÚ J¯Áè ¥ÁvÀz æ Ás jUÀ¼Æ À PÀĽwzÁÝgÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¸ÁPÀµÄÀ Ö gÀ¹PÀgÃÉ £Ég¢ É zÀÝgÄÀ . £Á£ÀÆ PÀÆqÁ ¹AºÁ¸À£z À À ªÉÄÃ¯É PÀÆwzÉÝ. ªÀÄvÉÛ £ÀqÀÄPÀ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ¯Éà ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð gÁAiÀÄgÀÄ ¥sÉêÀĸï DVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ ©üêÀÄ CAvÀ¯Éà PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀ ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. J®ègÀ ªÀiÁvÀÆ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ¸ÀgÀ¢, zsÉÊAiÀÄð vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉÝ. ºÁUÉAiÉÄà MAzÀÄ ¸Áj «ÄøÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Ég¼ À Ár¹zÉ. ºÀÄZÉz Ñ ÄÀ Ý ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ©lÖgÄÀ ¥ÉÃæ PÀPë g À ÄÀ ! C°èUÉ PÉÆAZÀ zsÊÉ AiÀÄð §AvÀÄ. ºÁQzÀ ±À®åªÀ£ÄÀ ß PÉÆqÀ« ªÉÄÊPï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ. ¥Àæw ªÀiÁwUÀÆ ZÀ¥Áà¼É! C°èAzÀ ±ÀÄgÀĪÁzÀ ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀæ EªÀwÛUÀÆ £À£Àß ©nÖ®è. EªÀwÛUÀÆ £À£Àß ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀz æ Ás j £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä CAzÉà UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÁlPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌAzÀÄ ªÀiÁrzÀ £ÁlPÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¹QÌzÀÝjAzÀ, CzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ zÉÆgɸÁé«Ä. ‘¤«ÄäAzÀ £ÁlPÀ CµÉÆA Ö zÀÄ ºÉ¸g À ÄÀ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¤ÃªÉà ªÀiÁ°ÃPÀgÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ’ JAzÀgÀÄ. ²æà ¹Ûçà £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½, Dgï. £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä ¥Ánð CAvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɹ©lÖgÀÄ. C°èAzÀ M¦àPÉÆAqÀÄ PÀA¥É¤AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÉ. ºÁUÀAvÀ £ÁªÀÅ £Àqz É ÄÀ §AzÀ ºÁ¢ ºÀÆ«£ÀzÃÉ £ÀÆ DVgÀ°®è. ¥ÀÄgÀĵÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸Àj EgÀ°®è. £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è a£ÁߪÀÄt C£ÀÄߪÀ »jAiÀÄ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß ©lÖgÉ G½zÀªÀgÀÄ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀÅzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀªÁVvÀÄÛ. ¨ÉÃgÉ HgÀ°è PÁåA¥ï ºÁQzÀgÉ K£ÉãÉÆà ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ. ¥ÀlÖtUÀ¼À°è gËrUÀ¼À PÁl EgÀÄwÛvÀÄÛ. ²gÀ¹AiÀÄ°è MAzÀÄ ¸À® PÁåA¥ï ºÁQzÉݪÀÅ. C°è UÀuÉñÀ C£ÀÄߪÀ gËrAiÀÄ G¥Àl¼À ºÉZÁÑVvÀÛAvÉ. £ÁªÀÅ C°èUÉ ºÉÆÃzÀ ¢£ÀªÉà DvÀ eÉÊ°¤AzÀ ©qÀÄUÀqÉ DVzÀÝ. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ. ¤ªÀÄä £ÁlPÀPÉÌ UÀuÉñÀ §A¢zÁÝ£É CAvÀ. ªÀÄÄA¢£À PÀÄaðAiÀÄ°èAiÉÄà PÀĽwzÀÝ. J®èjUÀÆ DvÀAPÀ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÉPÀÆåjn PÀgÉzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÁPÀÄ E¹zÀÄPÉÆAqÉ. PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ UÀuÉÃ±ï §AzÀgÉ ZÀÄaÑ©qÉÆÃt CAvÀ wêÀiÁð£À ªÀiÁrzÉ. DzÀg,É £ÀªÄÀ ä £ÁlPÀ £ÉÆÃrzÀ

C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


ªÉÄÃ¯É DvÀ¤UÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É DVvÀÄÛ. ZÉ£ÁßV £ÁlPÀ ªÀiÁr¢æ JAzÀÄ PÉʪÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ. UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØzÀ®Æè »ÃUÉAiÉÄà DVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaѸÀ®Ä C£ÉÃPÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À°è LAiÀÄåAUÁgï C£ÉÆßÃgÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ PÀA¥À¤ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÄÀ . PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀ£ÄÀ ß §®ªÀAvÀªÁV ¨ÉÃgÉ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. K£Éà PÀµÀÖ §AzÀgÀÆ ¹Ûçà £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÉÆî°®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ ¤ÃrzÉ. £À£Àß vÀAV Dgï. ªÀÄAdļÁ ºÁ¸Àå PÀ¯Á«zÉAiÀiÁV, £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÀIJªÀ£ï ºÁgÉÆääAiÀÄA ªÁzÀPÀ£ÁV £À£ÀUÉ ¸Áxï ¤ÃrzÁÝgÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¥ÁxÀð¸ÁgÀyAiÀĪÀgÀÄ »gÀtÚAiÀÄå «ÄvÀæªÀÄAqÀ½ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ ¸ÁPÀ¶ÖzÉ. PÀȵÀ° Ú Ã¯ÁzÀ°è PÀȵÀ,Ú PÀȵÀÚ UÁgÀÄrAiÀÄ°è ©üêÀÄ, ¸ÀĨsz À Áæ ¥ÀjtAiÀÄzÀ°è §®gÁªÀÄ, ¨ÉÃqÀgÀ PÀt¥ Ú àÀz° À è PÀt¥ Ú àÀ, ¸ÀzÁgÀªÄÉ AiÀÄ°è PÀ¼î,À ¸ÀA¸ÁgÀ £ËPÉAiÀÄ°è ¸ÀÄAzÀgÀ »ÃUÉ ¸ÁPÀµÄÀ Ö ¥ÁvÀU æ ¼ À £ À ÄÀ ß ªÀiÁrzÀÝgÆ À EªÀwU Û Æ À £À£ßÀ £ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÉÆÃzÀÄ ©üêÀÄ£À ¥ÁvÀz æ ¯ À ÃèÉ . £À£ßÀ gÀAUÀ¸ÃÉ ªÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ gÁeÉÆåÃvÀª ì À ¥À± æ ¹ À ,Û PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä ¥À± æ ¹ À ,Û PÉÃAzÀæ ¸ÀAVÃvÀ£ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä ¥ÀÄgÀ¸ÁÌg,À UÀÄ©â«ÃgÀtÚ ¥À± æ ¹ À ,Û PÉ.«. ±ÀAPÀgÃÉ UËqÀ ¥À± æ ¹ À U Û ¼ À ¯ É Áè £À£U À É §A¢ªÉ. FUÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgPÀ ÁgÀ ¥ÀzäÀ²Ãæ ¥À± æ ¹ À A Û iÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ¥ÀÄgÀ¸ÌÀj¸ÀÄwÛz.É £À£V À ÃUÀ JA§vÉöÛ ÊzÀÄ ªÀµð À . £À£U À É E£ÀÆß ¸ÁPÀµÄÀ Ö PÀ£¸ À ÄÀ UÀ½ªÉ. FUÀ®Æ £À£U À É ©üêÀÄ£ÁV PÁt¹PÉƼÀĪ î À D¸É EzÉ !

¤gÀÆ¥ÀuÉ : ±ÀgÀtÄ ºÀÄ®ÆègÀÄ PÀ鴃 : «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ

NzÀÄUÀgÀ C¤¹PÉ

À£À

P˻

¥Áa

¸À¸Àå «eÁÕ£ÀzÀ ZÉÆaÑ®®èªÉ ¤Ã£ÀÄ

¥Áa JA§ ºÉ¸Àj£À ¤Ã£ÀÄ «¸ÀäAiÀĪÉA§ PÀªÀZÀ¢AzÀ ªÀÄÄaÑzÀ MAzÀÄ MUÀn£À PÀUÀÎAlÄ ¤Ã£ÀÄ PÁªÀÄ£À ©°è£À ¸À¥ÀÛªÀtðUÀ¼À£ÀÄß CzÀ®Ä-§zÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÆß ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÆß ºÉaѹPÉÆAr¢ÝÃAiÀÄ C®èªÉÃ! ¤£Àß°è PÉ®ªÀÅ ¤Ã°-ºÀ¹gÀÄ, PÉ®ªÀÅ PÉA¥ÀÄ-¤Ã° E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ QvÀÛ¼É-ºÀ¹gÀÄ; MAzÉà JgÀqÉà ºÀ®ªÁgÀÄ J¯É ºÀ¹gÀÄ, PÀqÀÄ ºÀ¹gÀÄ »ÃUÉÃ-ºÁUÉ ¸ÀÄAzÀgÀgÀƦ ¤Ã£ÀÄ! ¹» ¤Ãj£À°è G¥ÀÄà ¤ÃgÀ°è ¤AvÀ ¤ÃgÀ°è vÉêÀ EzÉÝqÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¤Ã£ÀÄ CzÀÄãvÀ UÁvÉæ: ¤Ã£ÀÄ C£ÀߥÀÆuÉð; ±ÀQÛ ªÀiÁvÉAiÀÄ®èªÉà ¤Ã£ÀÄ! £Á£ÉAvÀÄ ¤£Àß ªÀÄgÉAiÀÄ°; ªÀÄÆwð aPÀÌzÀÄ-QÃwð zÉÆqÀØzÀÄ JA§ÄzÀgÀ ¸ÁxÀðPÀ ¤zÀ±Àð£À ¤Ã£ÀÄ. ¥Áa, PÁ¬Ä, ¸À̪Àiï, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ºÀÄ®Äè, ±ÉʪÁ® JA§ C£ÉÃPÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀgÉAiÀÄ®àlÖ ªÀĺÁ ªÀiÁAiÉÄ £À£ÀUÉ ¤¤ßAzÀ DzÀ G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®è

ªÀiÁZïð wAUÀ¼À C©üªÀÄvÀzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ vÀªÀÄä CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. CªÀgÉà ºÉýgÀĪÀAvÉ £Á£ÀÆ PÀÆqÁ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀPÉÌ CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃVzÉÝ. ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Áè§PÀë ±ÉÃPï CªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ JAzÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ eÉÆvÉ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉzÀQ PÉzÀQ PÉüÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà CAzÀÄPÉÆArzÉÝ, CªÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃR¤UÉ PÉ®¸À PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ. CAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ §gÉzÃÉ ©lÖgÄÀ . LzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ ºÁ¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuA É iÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ¯ÉÃR¤AiÀÄ°è ªÀÄÆr¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ CxÀðªÁVzÀÄÝ FUÀ¯ÉÃ.

¨Á®ZÀAzÀæ ©.J¸ï

MAzÀÄ ¨Áj ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV eÁj ©zÁÝUÀ DzÀ £ÉÆêÀ ªÀÄgÉvÉ CµÉÖ; ¤£Àß £Á ªÀÄgÉvÀ°è £À¤ßAzÀ WÉÆÃgÀ ¥Á¥ÀªÁ¢ÃvÀÄ ¤£Àß ªÀÄgÉvÀ°è ¥ÀæPÀÈwªÀiÁvÉUÉ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀAvÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÀUÀ®Ä-gÁwæ UÀÄtUÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà £À£Àß zÉêÀgÀ¥ÀÆeÉ DUÀ-FUÀ ¤£ÀߣÀÄß ¥ÉÆö¹ ¸ÁéxÀðPÁÌV ¤£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÄ £À£ÀUɵÀÄÖ CªÀ±ÀåPÀ«vÀÄÛ ¤£ÀUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¤¤ßAzÀ PÀ°wzÀÄÝ K£ÉAzÀÄ ¤£ÀUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¤¤ßAzÀ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ ¥ÀzÀ«UÀ¼ÉÃ, G¥Á¢UÀ¼ÉÃ, C£À߸ÁgÉÃ, ªÀåAd£ÀªÉà fêÀgÀ¸ÀUÀ¼ÉÃ, GzÉÆåÃUÀªÉà MAzÉà JgÀqÉÃ! ¸À¢Ý®èzÉ J¯ÉÆèà ¹QÌzÀ PÀqÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ MAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ¸ÀºÁ ©qÀzÉà AiÀiÁªÀ UÉÆtUÁl-ªÀÄÄdÄUÀgÀªÀÇ E®èzÉà Erà ¥ÁætÂPÀÄ®ªÀ£ÀÄß PÁ¥Ár ¸À®ºÀÄwÛ¢ÝÃAiÀÄ J¯É ªÀiÁ£ÀªÀ G¥ÀPÁjAiÀiÁV §zÀÄPÉà JAzÀÄ WÀ½UÉ-WÀ½UÉUÉZÀÑj¸ÀĪÀ ¤£Àß ºÉÃUÉ ªÀÄgÉAiÀÄ° ¥Àj¸ÀgÀ zÀƵÀuɬÄAzÀ JAvÀºÀ PÀlÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÉÆÃf¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ²æà ©.Dgï. «±Àé£Áxï CªÀjUÉ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë ²æà ©.J¸ï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ CªÀgÀÄ PÀÆlgÀvÀß ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012

¹ÜwUÀÆ ºÉzÀgÀzÉ CZÀ®ªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÁåªÀ AiÀÄÄUÀ¢AzÀ §A¢gÀĪÉAiÉÆà J¯ÉÊ ºÀgÁ-¤Ã® ±ÉʪÁ® ¤£ÀUÉ £À£Àß £ÀªÀÄ£À. qÁ.CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂ

21


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ K¦æ¯ï 1 gÀAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ £ÀqɬÄvÀÄ. CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÁÛ ¸À¨sÉAiÀÄ UÉÆvÀÄÛªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. F PÀÄjvÁV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ «ZÁgÀUÀ½UÉ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ ReÁAa PÉ. Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ DyðPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¤ÃrzÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ°è ¥Àz æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ, ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ºÁUÀÆ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ J£ï.Dgï. ²æãÁxï, gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¨sÉÆÃd£ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

(ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨AÉs iÀÄ £ÀqÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß «ªÀgª À ÁV ¸ÀAWÀzÀ ¸Àªð À ¸Àz¸ À åÀ gÉ®j è UÀÆ ¥Àv æ åÉ ÃPÀªÁV PÀ¼ÄÀ »¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ)

«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ E. gÁWÀªÀ£ï ¤zsÀ£À

`«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ` ª À Ä v À Ä Û `«dAiÀÄ £ÉPïì÷Ö`£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ E. gÁWÀª£ À ï CªÀgÄÀ ªÀiÁZïð 6gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ¤zs À £ À g ÁVzÁÝgÉ . ºÀ È zÀ A iÀ i ÁWÁvÀ P É Ì M¼À U ÁVzÀ Ý CªÀ g À £ À Ä ß ºÉ a Ñ £ À aQvÉ ì U ÁV JA.J¸ï. gÁªÀ Ä AiÀ Ä å D¸À à v É æ U É ¸É à j¸À ¯ ÁVvÀ Ä Û . DzÀ g É , aQvÉ ì ¥s À ® PÁjAiÀ i ÁUÀ z É CªÀ g À Ä PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼɢzÁÝgÉ. ¨É A UÀ ¼ À Æ j£À ° è 1951gÀ d£À ª À j 18gÀAzÀÄ d¤¹zÀ gÁWÀªÀ£ï, UÁå¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è ©J ¥Àz« À ¥Àq¢ É zÀÝgÄÀ . ªÉÄʸÀÆj£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÈwÛ fêÀ£À DgÀA©ü¹zÀ CªÀgÀÄ D £ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À°è EArAiÀÄ£ï JPï쥸 æÉ ï ¥ÀwPæ É ªÀg¢ À UÁgÀgÁzÀgÄÀ .

22

3 zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ DyðPÀ «±ÉèõÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ zÉêÀgÁd CgÀ¸ÀÄ, UÀÄAqÀÆgÁªï ºÁUÀÆ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUq À É CªÀgÀ CªÀ¢A ü iÀÄ°è £Àqz É À Që¥æÀ gÁdQÃAiÀÄ ¨É¼ª À t À U  U É ¼ À À PÀÄjvÀÄ Broadening and Deepening Democracy Political Innovation in Karnataka JA§ ¥ÀŸÀÛPÀ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. University of London£À ¥ÉÇæ¥sɸÀgï James Manor F ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÀ ¯ÉÃRPÀgÁVzÀÝgÀÄ. zɺ° À AiÀÄ°è EArAiÀÄ£ï JPï쥸 æÉ ï ªÀg¢ À UÁgÀgÁV ºÀ®ªÀÅ ªÀµð À PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ CªÀgÄÀ mÉʪÀiïì ¸ÀªÄÀ ƺÀPÌÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁV JPÀ£Á«ÄPï mÉʪÀiïì£À ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÄÀ . PÉ® PÁ® rJ£ïJ ¥ÀwPæ AÉ iÀÄ gÁdQÃAiÀÄ CAPÀtPÁgÀgÁVzÀÝgÄÀ . £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ £ÉPïì÷Ö ¥ÀÅgÀªt À A iÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÁVzÀÝgÄÀ . 15 wAUÀ¼À »AzÉ «±ÉÃé ±Àg é À ¨sm À ï CªÀgÄÀ «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÁV ¤UÀð«Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ gÁWÀª£ À ï D ¸ÁÜ£ª À £ À ÄÀ ß C®APÀj¹zÀÝgÄÀ .

CUÀ°zÀ gÁWÀªÀ£ï CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ±ÀæzÁÞAd° ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ. C©üªÀÄvÀ, K¦æ¯ï 2012


PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÉÆÃ¶× ºÁUÀÆ ‘PÀj¨sÀAl’ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

£ÁlPÀ -PÀj¨sÀAl ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, £ÀªÀzɺÀ°, C©üªÀåQÛ, £ÁUÀwºÀ½î ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ªÀiÁZïð31 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ « UÉ Æ Ã¶× A iÀ Ä £À Ä ß SÁåvÀ ¯É à RPÀ , ZÀ ® £À a vÀ æ ¤ªÀ i Áð¥À P À ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±ÀPÀ £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀÄ GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ZÀA¥ÀÆ PÁªÀå¢AzÀ ºÀÄnÖ £ÀªÀåPÁªÀåzÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ºÁUÀÆ ²æêÀÄAvÀªÁV ¸ÁV §AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ J®è PÁªÀåUÀ¼À vÁ¬Ä ¨ÉÃgÀÄ d£À¥ÀzÀ JA§ÄzÁV ºÉýzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸Á»vÀå, ¸ÀªÀiÁd PÁ®WÀlÖPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ »jAiÀÄ-QjAiÀÄ PÀ«UÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄzÀ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀAvÀ¸À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉAiÀÄ ‘PÀmÉÖ ¥ÀÄgÁt’ CAPÀtzÀ SÁåvÀ ¯ÉÃRPÀ ©. ZÀAzÉæÃUËqÀ CªÀgÀÄ UÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÀ«UÀ¼À QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀÄzsÁ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ©.JA. ºÀ¤Ã¥sï, ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÀ« J¯ï.J£ï. ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁeï, ¥ÀĵÀà £ÁUÀwºÀ½î, ¥ÉÆæ. ¥ÀzÀä n., UÉÆgÀÆgÀÄ ¥ÀAPÀd, £Á gÉÊvÀ, dUÀzÁA¨Á £ÁUÀwºÀ½î, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁgÉ¥ÀÄgÀ, ²æäªÁ¸ï

PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ²®à²æà ºÀgÀªÀÅ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. UÁæ«ÄÃt §zÀÄQ£À UÀnÖ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ ªÁa¹zÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¸À©üPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ. F PÀ«UÉÆö×AiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ SÁåvÀ PÀ«, ¯ÉÃRPÀ, «ZÁgÀªÁ¢ ºÁUÀÆ ªÀiÁf «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸Àå J¯ï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå CªÀgÀÄ “£ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀÄlÆÖgÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀæwªÀµÀð ¸ÀA¸ÀÌøw ºÀ§âªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ CªÀgÀ PÁAiÀÄð C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ. £ÁUÀwºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀ C£ÉÃPÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ PÁªÀå ºÁUÀÆ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄvÁÛöåºÀð. fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀzÀ zÀæªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV »r¢qÀ§®è ¤dªÁzÀ ±ÀQÛ PÁªÀåPÉÌ ªÀiÁvÀæ EzÉ” JA§ÄzÁV ºÉüÀÄvÁÛ CªÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉë GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ C©üªÀåQÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ, £ÁUÀwºÀ½îAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ‘PÀj¨sÀAl’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. ¤¸ÀUÀð¦æAiÀÄ «gÀavÀ £ÁlPÀzÀ ¤zÉÃð±À£À bÁAiÀiÁ ¨sÁUÀð« CªÀgÀzÀÄÝ. ‘PÀj¨sÀAl PÁ¼ÀUÀ’ d£À¥ÀzÀ £ÁlPÀªÀÅ EzÀĪÀgÉUÀÆ «©ü£Àß ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉÆArzÉ. PÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀÄ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀAWÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÀżÀî F £ÁlPÀ §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÁqÀÄUÁjPɬÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ «²µÀÖ C£ÀĨsª À À ¤ÃrvÀÄ. ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà C¨sÀ£À¬Ä¹zÀ F £ÁlPÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ gÉÊvÀ PÀÄlÄA§zÀ UÀÈ»tÂAiÀÄgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤dPÀÆÌ CZÀÑjAiÀÄ ¸ÀAUÀw. UÁæ«ÄÃt ¥Àw æ ¨sA É iÀÄ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀ £ÉÊd C©ü£A À iÀÄ zɺ° À gÀAUÁ¸ÀPg ÛÀ À ¥À± æ A À ¸É UÀ½¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

PÀ«UÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ


Delhi Karnataka Sangha’s Abhimatha Monthly, April -2012, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-15/4016/10-11-12 Printout Date : April 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-24

Editor: Smt.Usha Bharatadri, Printed & Published by C.M. Nagaraja General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R), Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and printed at Saujanya Printing Press, C-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 26815778, 40520770

004-Apr-2012  

http://delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2012/004-Apr-2012.pdf

004-Apr-2012  

http://delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2012/004-Apr-2012.pdf

Advertisement