Page 1

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ

¥sɧæªÀj 2011

¨É¯É gÀÆ. 1.

C£ÀAvÀzÀ°è °Ã£ÀªÁzÀ agÀAvÀ£À ZÉÃvÀ£À


gÁdzsÁ¤AiÀÄ gÁd¥ÀxÀzÀ°è ªÉÄgÉzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀÛ§ÝavÀæ ‘©zÀjPÀ¯É’UÉ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û

UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀgÉÃqï£À°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ PÀ£ÁðlPÀzÀ ©zÀjPÀ¯É ¸ÀÛ§ÝavÀæPÉÌ ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ®©ü¹zÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¹zÀÝ¥Àr¹zÀÝ F ¸ÀÛ§ÝavÀæªÀÅ PÀ¯É ºÁUÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀªÀÄ£ÀévɬÄAzÀ PÀÆrvÀÄÛ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ PÀ¯ÉAiÀiÁzÀ ‘©zÀj’AiÀÄ C¥ÀƪÀð PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝ ¸ÀÛ§ÝavÀæPÉÌ C£À£ÀåªÁzÀ ¸ÀÄAzÀjªÁzÀ£ÀzÀ »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ«vÀÄÛ. PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð, PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÉÄñï gÀhļÀQ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÝ ©zÀj PÀ¯Á ¸ÀÛ§ÝavÀæªÀÅ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀgÉÃqï£À°è ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆArvÀÄÛ. ¨sÁgÀvÀ gÀPÀëuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ G£ÀßvÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àæ±À¹ÛUÁV ©zÀj PÀ¯É ¸ÀÛ§ÝavÀæªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrvÀÄ. ¥Àæ¹zÀÞ PÀ¯Á«zÀ ±À²zsÀgÀ CqÀ¥À CªÀgÀÄ «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀÝ ¸ÀÛ§Ý avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAdAiÀiï ªÀiÁPÉðnAUï CAqï ¥À©è¹n ¸À«Ãð¸À¸ï£À Dgï.£ÁUÀgÁd, ¨Á§Ä, PÀ¯Á«zÀ gÀWÀÄ, D£ÀAzÀPÀȵÀÚ £ÉÃvÀÈvÀézÀ 50 PÀ¯Á«zÀgÀ vÀAqÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ DPÀµÀðPÀªÁV gÀƦ¹vÀÄÛ. ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ qÁ. ªÀÄÄzÀÄݪÉÆúÀ£ï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è dAn ¤zÉÃð±ÀPÀ J£ï.¨sÀÈAVñï, PÉëÃvÀæ ¥ÀæZÁgÀ ±ÁSÉAiÀÄ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀ J¸ï.«.®QëöäãÁgÁAiÀÄt, zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ J¯ï.¦.Vjñï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀ£Áßxï, ¥ÀæPÁ±ï, §¸ÀªÀgÁeï §Ä¼Áî, PÀ¯Á«zÀ ZÉÃvÀ£ï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀ ¸ÀÛ§ÝavÀæzÀ ¤ªÀiÁðt G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¹vÀÄÛ. ¸ÀÛ§ÝavÀæzÀ°è ©zÀj PÀ¯ÁPÀÄlÄA§zÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÄÝ ¸ÀıÁæªÀå ¸ÀÄAzÀj ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ°è£Áxï eÁzÀªï CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀÄÄzÀÄݪÉÆúÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀPÉÌ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

zsÀ£ÀAdAiÀÄ PÀĪÀiÁgï, ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï, Dgï.¦. dUÀ¢Ã±ï, J¯ï.¦, VjÃ±ï ªÀÄwÛvÀgÀ UÀtågÉÆqÀ£É ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ qÁ. ªÀÄÄzÀÄݪÉÆúÀ£ï

2

gÀPÀëuÁ ¸ÀaªÀ J.PÉ. DåAl¤ CªÀjAzÀ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ qÁ. ªÀÄÄzÀÄݪÉÆúÀ£ï zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ Vjñï

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J£ï.¦. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® f. ºÉUÀqÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd ReÁAa PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J£ï.Dgï. ²æãÁxï gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DAd¤ UËqÀ J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ¦.¹. ²æäªÁ¸À ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À f.©. ºÉUÀr D£ÀAzÀ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ©. £ÁgÁAiÀÄt Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï

DELHI KARNATAKA SANGHA Rao Tularam Marg, Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

website : www.delhikarnatakasangha.com

¸ÀA¥ÀÄl 21 ¸ÀAaPÉ 5 ¥sɧæªÀj 2011, ¨É¯É gÀÆ. 1

ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ

d

£ÀªÀj 9, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ CwêÀ ZÀ½. CAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð EtÄPÀÄ £ÉÆÃlªÀ£ÀÆß ©ÃgÀ°®è. §ºÀÄvÉÃPÀ zɺÀ°AiÀÄ d£À ¨ÉZÀÑUÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ PÀĽwzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ §AzsÀÄUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÉÄît C¥ÁgÀ ¦æÃw ZÀ½AiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɹvÀÄÛ. ¸ÀqÀUÀgÀ, ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÉÆA¢UÉ ¤jÃPÉëUÀÆ «ÄÃj C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtPÉÌ DUÀ«Ä¹ vÀªÀÄä CªÀÄÆ®å ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀÆvÀ£À vÀAqÀªÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¹zÀgÀÄ; ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀgÀ ºÉÆuÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ Dtw ¤ÃrzÀgÀÄ. FUÀ C¢üPÁgÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ vÀAqÀ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀUÉƽ¹zÉ; zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É vÀ¼É¢zÉ. «±Áé¸À«lÄÖ vÀAqÀªÀ£ÀÄß Dj¹zÀ ¦æÃwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ §AzsÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀĸÀÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀƪÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ £ÀªÀÄævɬÄAzÀ ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀzÀUÀzÀ°è d¤¹ UÀÄgÀĸÀªÁ¬Ä UÀAzsÀªÀðgÀ §½ ¸ÀAVÃvÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ zÀÄæªÀvÁgÉAiÀiÁV «Ä£ÀÄVzÀ ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß, ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆò CªÀgÀ CUÀ°PÉ gÁµÀÖçPÉÌ vÀÄA§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀÖ. CµÀÄÖ ¥ÀæRgÀ ¥ÁArvÀåzÀ, ¢üêÀÄAvÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ C¥ÀƪÀð UÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ºÀÄnÖ §gÀ¯ÁgÀgÀÄ. »AzÀĸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ £ÀªÀ£À«Ã£À D«µÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆò CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£É ¤dPÀÆÌ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. FUÀ £ÀªÉÆäA¢UÉ EgÀĪÀ CªÀgÀ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß £ÀÆPÁð® CªÀgÀ £É£À¥À£ÀÄß agÀ¸ÁܬÄAiÀiÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ RavÀ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ CUÀ°zÀ F ªÀĺÁ£ï ZÉÃvÀ£ÀPÉÌ vÀ£Àß ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹vÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÁªÀÅ ºÀÈvÀÆáªÀðPÀ ±ÀæzÁÝAd° C¦ð¹zÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ ¢ªÀAUÀvÀgÁzÀ ©.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀjUÉ. ¥Àæ¸ÁgÀ¨sÁgÀw ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä zɺÀ° ªÁ¸ÀÛªÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRªÁt ‘C©üªÀÄvÀ’zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀªÀgÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀªÀÄä ®WÀÄ, ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£ÀUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÁtÂPÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. C©üªÀÄvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹, ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀ CªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÁ ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ vÀ£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ. £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À CAzÀZÉAzÀzÀ, aPÀÌ ZÉÆPÀ̪ÁzÀ HgÁVvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ Erà Hj£À G¹gÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ CªÉÄjPÀzÀ CzsÀåPÀë §gÁPï M¨ÁªÀÄ£À£ÀÆß ¨ÉaÑ ©Ã½¸ÀĪÀ eÁUÀwPÀ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ £É¯ÉAiÀiÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁµÉUÀ½gÀ°, dUÀwÛ£À J®è ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ E°è £É¯ÉAiÀÄÆgÀvÉÆqÀVªÉ. F ¨sÀgÁmÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è G½¢ÃvÉ JA§ DvÀAPÀ PÁqÀzÉà EgÀzÀÄ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 77£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃjzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. 98gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ »jAiÀÄ ¤WÀAlÄ vÀdÕ , ‘EUÉÆà PÀ£ÀßqÀ’ SÁåwAiÀÄ ¥ÉÆæ. f.ªÉAPÀl ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉ F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ «±ÉõÀ ªÉÄgÀUÀÄ vÀA¢vÀÄÛ. dUÀwÛUÉ ¸ÉÃjzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥Áæ±À¸ÀÛöå ¤ÃqÀ°, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¤vÀå G¹gÁqÀ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä C©ü¯ÁµÉ.

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ

q 

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

3


CAvÀgÁ¼À¢AzÀ.... ªÀÄAdÄ PÀgÀVzÁUÀ

F

¨Áj zɺÀ°UÉ AiÀiÁPÉÆà ªÀÄAdÄ ªÀÄĸÀÄQgÀ°®è. wÃgÁ vɼÀĪÁzÀ ¯ÉÃ¥À£ÀzÉÆA¢UÉ §AzÀ ªÀÄAf£À vÉgÉ zɺÀ°AiÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®ètUÉƽ¸À°®è. ªÀÄÄAzÉãÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. ºÀªÁªÀiÁ£ÀªÉà MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è PÀ®¸ÀĪÉÄïÉÆÃUÀgÀªÁUÀÄwÛzÉ. ªÀiÁWÀzÀ ªÀÄĸÀìAeÉAiÀÄ°è ZÀ½ ¤zsÁ£ÀªÁV PÀgÀV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ®zÀ°è ... ªÉÆ£Éß AiÀiÁgÉÆà Hj¤AzÀ §AzÀªÀgÀÄ ... “£ÀªÀÄä §¢UÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ZÀ½” JAzÀÄ UÉÆüÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ, ZÀ½UÉ ºÉzÀgÀĪÀÅzÉAzÀgÉ? »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ©Ã¹ §gÀĪÀ ZÀ½UÁ½ £ÀªÀÄä£Éß®è ¸ÀªÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆìÄvÀ®èªÉÃ? D ¢£À.... zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¢£ÀªÉà ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£À£Éßà DPÁ±ÀzÀ°è PÀÆrºÁQzÀ ZÀ½AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉ®è ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÁgÀÆ ºÉÃUÉ? DzÀgÀÆ £ÀÆgÁgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ZÀ½UÉ ªÉÄʪÉÇrØ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀzÀÄÝ ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ. d£ÀªÀjAiÀÄ ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ ZÀ½AiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £Àq¢ É zÀÄÝ EzÉà ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨Áj JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà »jAiÀÄgÀÄ UÀÄ£ÀÄUÀÄnÖzÀÄÝ £À£Àß £É£À¦£Á¼ÀzÀ°è E½¢zÉ. ¥ÀQæ A æ iÉÄ ªÀÄÄRåªÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ¥Àe æ Á¸ÀvÁäväÀ PÀ ¥ÀQæ A æ iÉÄAiÀÄ°è J®è ¸Àz¸ À åÀ jUÀÆ CªÀgÀ «ZÁgÀU¼ À £ À ÄÀ ß ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MqÀªÄÀ Ær¸À®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. EzÀ£ÄÀ ß ¸ÁPÁgÀUÆ É ½¹zÀ ºÁUÀÆ F §UÉAiÀÄ ¸ÁzsåÀ vU É ¼ À À J¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ »A¢£À ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÀÆ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÁA¹ÜPÀªÁV ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ LzÀÄ zÀ±PÀ U À ½ À UÀÆ «ÄÃjzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀgA À ¥Àg¬ É ÄzÉ. £ÁªÉ®è F ZÁjwæPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ UɮīUÉ PÁgÀtgÁVzÉÝêÉ. ªÀåQÛ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è UËt JA§ÄzÀÄ £À£Àß «£ÀªÀÄæ C©ü¥ÁæAiÀÄ. £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw FUÀ ZÀÄPÁÌt »r¢zÉ. ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀ Æ D±À A iÀ Ä UÀ ¼ É Æ A¢UÉ CzÀ Ä ªÀ Ä Ä£À ß qÉ A iÀ Ä ÄªÀ GvÁì º À z À ° è z É . ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÉÄA§ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁävÀäPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÉÄA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ErAiÀiÁzÀ ±ÀQÛAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÉ. ºÀvÁÛgÄÀ vÉÆgÉU¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ gÀ¨¸ Às ¢ À AzÀ £ÉUz É ÄÀ §gÀĪÀ ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ ¤Ãj£À ¸É¯ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà zÉÆqÀØ £À¢AiÀÄ ºÀgÀªÀÅ, UÁA©üÃAiÀÄð ºÉZÀѨÉÃPÀ®èªÉÃ? MªÉÄä £À¢AiÀÄ GzÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÉÆgÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ JvÀÛ? zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ M®ªÀÅ, PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À ªÀÄÄ£ÀßqÉ EzÉà §UÉAiÀįÉèà ¸ÁUÀ° JAzÀÄ £ÁªÉ®ègÆ À D²¸ÉÆÃt. ZÀÄ£ÁªÀuA É iÀÄ°è UÉzÝÀ ªg À ÄÀ , ¸ÉÆÃvÀªg À ÄÀ ... J®ègÆ À MAzÁV ¸ÀAWÀzÀ M½wUÁV ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÁVzÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ MmÁÖV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ »jªÉÄUÀjªÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¥À¸ æ A À UÀU¼ À £ À ÄÀ ß «ÄÃj ¨É¼A É iÀĨÉÃPÁzÀ CªÀ±åÀ Pv À ¬ É ÄzÉ. ¸Àz¸ À åÀ gÉ®ègÀ D±ÀAiÀÄ-DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ E£ÁߪÀÅzÉÆ CªÀÄÆvÀðªÁzÀ UÀÄjAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄÆqÀĪÀ PÁ®zÀ°èzÀÝ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÉà §UÉAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «±Á® ºÀgÀ«£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ. eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁµÉAiÀÄ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. zɺÀ°AiÀÄAvÀºÀ eÁUÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃ¥Á£ÀªÁVj¹PÉƼÀî®Ä £ÁªÀÅ wÃgÁ JZÀÑgÀ¢AzÀ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. zɺÀ°AiÀįÉèà ºÀÄnÖ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀĪÀjUÉ £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß

4

DºÁè ¢ ¸À ® Ä AiÀ Ä ±À ¹ é A iÀ i ÁUÀ Ä wÛ z É Ý ÃªÉ A iÉ Ä Ã JA§ÄzÉ Ã ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ zɺÀ°UÉ ªÁ¹¸À®Ä §AzÀ £À£ÀUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ, CzÀgÀ®Æè GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉÀAa£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ J®Æè PÁtzÉà PÀ¹«¹AiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥ÀÄuÉ, zsÁgÀªÁqÀ-ºÀħâ½î PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀAqÀħgÀĪÀ ºÉÀAa£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, EªÀiÁgÀvÀÄUÀ¼ÀÄ, ZÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ¯É®è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ gÉÆêÀiÁA ZÀ£ª À ÁUÀÄwÛvÄÀ .Û ‘CAvÀÆ HjUÉ §Azɪ® À ’è JA§ ¨sÁªÀ ¥ÀPæ l À ªÁUÀÄwÛvÄÀ .Û DUÀ E£ÀÆß «zÁåyð zɱÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ JPïì¥Éæ¸ï£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ.... PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀrAiÉƼÀPÉÌ §AzÁUÀ.... ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ.... PÁtĪÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉAiÀÄ PÉA¥ÀÄ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀݪÀÅ. FUÀ PÁ® §zÀ¯ÁV ºÉÆÃVzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ºÉAa£À ªÀÄ£ÉÉUÀ¼Éà ªÀiÁAiÀĪÁUÀÄwÛªÉ. MmÁÖgÉ J®èªÀÇ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. £ÁªÀ Å §zÀ ¯ ÁUÀ Ä wÛ z É Ý ÃªÉ A iÉ Ä Ã? DzÀ g À Æ , F §UÉ A iÀÄ £À«gÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£U É ¼ À ÃÉ £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÆA¢UÉ eÉÆÃr¹qÀÄvÀÛª.É §ºÀıÀB E£ÉÆßAzÀÄ ¦Ã½UÉAiÀĪÀjUÉ E£ÉÆßAzÀÄ §UÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ... gÉÆêÀiÁAZÀ£À... MmÁÖgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ §zÀÄQ£À MAzÀÄ CAUÀ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ DAvÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAWÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ AiÀĨÉÃPÁVzÉ. ¸ÀAWÀªÉAzÀgÉ §jà CzÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÀlÖqÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À®è. EzÀPÀÆÌ «ÄV¯ÁzÀ MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DAiÀiÁªÀÄ, CzÀQÌgÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ »AzÀ EzÀÝ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁqÀĪÀÅ¢®è. vÀAvÀæeÁÕ£À ¨É¼É¢zÉ. PÀ£ÁðlPÀªÉà FUÀ J®è PÁ®PÀÆÌ zɺÀ°UÉ §gÀĪÀAvÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è eÁAiÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ Erà ¢£À zɺÀ°AiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À¯Éèà PÀĽvÀÄ «ÃQë¸ÀĪÀAvÁVzÉ. zɺÀ°¬ÄAzÀ HjUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä AiÀiÁªÀ CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÆ E®è. ¨ÉÃPÁzÁUÀ, AiÀiÁªÀ eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¤ÃªÀÅ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ£ÀÄß PÀëuÁzsÀðzÀ°è vÀ®Ä¥À§ºÀÄzÀÄ. vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÀiÁ»weÁ®...zÀÆgÀªÁtÂ.... ¸ÀA¥ÀPÀð.... EªÉ®è £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß «¸ÀäAiÀÄPÁgÀPÀ jÃwAiÀÄ°è §zÀ°¹ªÉ. §jà §zÀÄPÀ£Éßà C®è. CªÀÅ £ÀªÀÄä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ... E£ÀÆß K£ÉãÀÆ ... MmÁÖgÉ J®èª£ À Æ À ß §zÀ°¹ªÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀÄlÖ UÉÆAzÀ®UÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹zÀgÉ FUÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ vÀÄtÄPÀU¼ À ÄÀ dUÀw£ Û ÁzÀåAvÀ ºÀ®ªÁgÀÄ eÁUÉUÀ¼À°è, ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉUÀ¼À°è fêÀAvÀªÁVªÉ. F §UÉAiÀÄ «²µÀÖ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄÆgÀÄ ««zsÀ ¦Ã½UÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄd®ÄUÀ¼À°è ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÉÆßà PÀ¼ÀPÉÆAqÀAvÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ CUÀ°PÉAiÀÄ ¨sÁªÀ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß UÁqsÀªÁV DªÀj¸ÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsåÀ . DzÀgÆ À , HjUÉ ªÀÄgÀ¼ÄÀ ªÀ D¸É ºÀ®ªÀgz À ÄÀ Ý. DzÀg,É ªÀÄgÀ¼¯ À ÁUÀzÀ ªÀåxÉ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀzÀÄÝ. MmÁÖgÉ, £ÁªÀÅ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¹ÜvÀåAvÀgÀªÁzÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ°è vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ §ºÀıÀ: F DAiÀiÁªÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß UÀªÄÀ £Àz° À l è ÄÖPÆ É AqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁzÀ CUÀvÀåvÉ EzÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß ºÀj ©qÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ dªÁ¨ÁÝj CzÀQÌzÉ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ-M¼À£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ JA§ ¨sÉÃzÀªÉà E®èzÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ UÁ½ ©Ã¸ÀÄwÛzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, JµÉÆÖà ‘ºÉÆgÀ £Ár’£Àªg À ÄÀ PÀ£ßÀ rUÀgÁUÀzÃÉ PÀ£ÁðlPÀz¯ À ÃèÉ vÀ¼ª À ÇÀ jzÁÝg.É JµÉÆÖà PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÉÆgÀ£Ár£À°è ‘PÀ£ÀßrUÀ’gÁVAiÉÄà vÀ¼ÀªÀÇjzÁÝgÉ. EzÀÄ §zÀÄQ£À...¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ... ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ «ZÁgÀ. ¸ÀAWÀzÀ vÀÄA§ ºÀjAiÀĪÀ UÁ½AiÀÄ°è F PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥ÀÄ ¸ÀzÁ ¥À¸Àj¸À° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ... £ÀªÀÄUÉ F §UÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ ¤ªÀÄUÉ®è £À«Ä¸ÀÄvÀÛ... F £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw vÀªÉÄä®ègÀzÀÄÝ, vÀªÀÄUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ«zÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîvÀÛ... FUÀ ªÀÄvÉÛ zɺÀ°AiÀÄ£ÀÄß DªÀj¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀÄAdÄ ¨ÉÃUÀ PÀgÀUÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ

q 

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


ßÃl

ÉÆ ÀÄÄ£

ª

ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ºÉƸÀ ºÀgÀĵÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAWÀPÉÌ ºÉƸÀzÁzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ vÀªÀPÀ ºÁUÀÆ ºÀA§® £ÀªÀÄVzÉ. ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀAWÀzÀ zÀÄgÀ¹Û PÉ®¸À, ¸Á»vÀå ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÁ¶ðPÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæPÉmï, DmÉÆÃl, ¦Pï¤Pï ªÀÄÄAvÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EgÀĪÀ ºÁUÀÆ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ DyðPÀ ¥Àj¹ÜwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨ÉÃPÀÄUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀvÀÛ £ÀªÀÄä ºÉeÉÓ...... EzÀPÉÌ ¤ªÀÄä ºÉeÉÓAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄwÛzÉÝêÉ. E¢ÃUÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ §ºÀÄ¢£ÀUÀ½AzÀ ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ CA©PÉÃ±ï ¸ÁägÀPÀ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½ DAiÉÆÃd£ÉUÉƼÀÄîwÛzÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À°è ªÁ¶ðPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. ªÀÄÄA¢£À ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ £À£Àß ±ÀĨsÀ ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÀÄ. q

¹.JA.£ÁUÀgÁd

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ gÁªï vÀįÁgÁªÀiï ªÀiÁUÀð, ¸ÉPÀÖgï-12, Dgï.PÉ. ¥ÀÄgÀA, £ÀªÀzɺÀ°-110022

F ¨ÁjAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ

qÁ. gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ CªÀjUÉ

C©ü£ÀAzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.02.2011gÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÀAeÉ 6.30PÉÌ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï

§¤ß ¥Á¯ÉÆνî qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® f.ºÉUÀqÉ CzsÀåPÀëgÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

¹.JA. £ÁUÀgÁd ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ¥sɧæªÀj wAUÀ¼À 27gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ qÁ. ©üêÀĨsÀmï CªÀjAzÀ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. n

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

CA©PÉÃ±ï ªÉĪÉÆÃjAiÀįï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ CA©PÉÃ±ï ªÉĪÉÆÃjAiÀįï QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄÄ ¥sɧæªÀj 13, 20 ªÀÄvÀÄÛ 27gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. MlÄÖ 14 vÀAqÀUÀ¼ÀÄ F ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°ªÉ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ 13 ªÀÄvÀÄÛ 27 ¥sɧæªÀj 2011- ¹«¯ï ¸À«Ãð¸À¸ï CxÁjn UËæAqïì, «£ÀAiÀiï ªÀiÁUïð-£ÉºÀgÀÄ ¥ÁPïð ¸À«ÄÃ¥À ¢£ÁAPÀ 20.2.2011gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï ¸ÀÆ̯ï, zÁégÀPÁ, £ÀªÀzɺÀ°. ºÉ a Ñ £ À «ªÀ g À U À ½ UÉ ¸À A WÀ z À PÁAiÀ i Áð®AiÀ Ä ªÀ £ À Ä ß ¸ÀA¥ÀQð¹j.

£ÁlPÀ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ £ÁlPÀ G¥À¸À«Äw MAzÀÄ £ÁlPÀ ª À £ À Ä ß ¥À æ z À ² ð¸À ® Ä ¤zs À ð j¹zÀ Ä Ý, £ÁlPÀ z À ° è C©ü£À¬Ä¸À®Ä D¸ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ : 26109615 / 65643615 5


ªÀÄÆgÀÄ gÁUÀUÀ½AzÀ £ÀÆgÁgÀÄ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹zÀ gÁUÀ§æºÀä ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß, ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö

“¸ÀAVÃvÀ PÀ°AiÀÄ®Ä M§â ‘UÀÄgÀÄ’«UÁV ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAWÀµÀðzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß JzÀÄj¹ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¸ÀAVÃvÁyðUÀ½UÉ ‘UÀÄgÀÄ’ªÁV §zÀÄQ ¨sËwPÀªÁV EºÀ¯ÉÆÃPÀ vÀåf¹zÀÝgÀÆ, ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö CªÀgÀÄ vÀªÀÄä gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀıÁæªÀå PÀAoÀ, vÀ£ÀäAiÀÄvÉUÉƽ¸ÀĪÀ ¨sÀd£É, UÁAiÀÄ£À, ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÉAiÀÄÆ ¹¢Þ¹PÉÆAqÀ gÁUÀ±ÀÄzÀÞvÉUÀ½AzÀ vÁªÀµÉÖ C®èzÉà »AzÀƸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÆß CªÀÄgÀªÁV¹zÁÝgÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì-ºÀÈzÀAiÀÄ-§Ä¢ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄüÉʸÀĪÀÅzÉà EªÀgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉʲµÀÖöåªÁVvÀÄÛ”-EªÀÅ ‘¹AUï §AzsÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀgÀÄ’ JAzÉà ¥À¹ æ zÀÞgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ vÉÃeï¥Á¯ï ¹AUï CªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÄÀ . zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ 26.01.2011gÀ ¸ÀAeÉ K¥Àðr¹zÀÝ ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö CªÀgÀ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð ±ÀæzÁÞAd° PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ vÉÃeï¥Á¯ï ¹AUï CªÀgÀÄ zɺÀ° «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «±ÁæAvÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀĸï, WÀgïWÀgïQà PÀºÁ¤ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ mÉ° zsÁgÁªÁ»UÀ½UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVgÀĪÀ ¥ÀæSÁåvÀ »AzÀƸÁÛ¤ UÁAiÀÄPÀgÀÆ ºËzÀÄ. UÁAiÀÄ£À PÉëÃvÀæPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ ¤ÃrzÀ ¥ÀæSÁåvÀ »AzÀĸÁÛ¤ UÁAiÀÄPÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà ¹AUï CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¥Àæ±ÀA²¸ÀÄvÁÛ ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãï eÉÆö CªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÀgÀÄ. EzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ ±ÉæõÀ× »AzÀƸÁÛ¤ UÁAiÀÄPÀ, PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPg À ÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ ªÀÄÄzÀÄÝªÆ É ÃºÀ£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö CªÀgÀ MqÀ£Ál ªÀ Ä vÀ Ä Û fêÀ £ Á£À Ä ¨s À ª À U À ¼ À £ À Ä ß £É g É ¢ zÀ Ý ¸À A VÃvÁ¸À P À Û g À eÉ Æ vÉ ºÀAaPÉÆAqÀgÄÀ . “±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ £À¨Æ És êÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAvÉ vÉÃeÉÆêÀÄAiÀÄ£ÁV ¨É¼V À EAzÀÄ C¸ÀÛAUÀvg À ÁVgÀĪÀ ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö CªÀgÄÀ UÀzV À £À UÁæ«ÄÃt ¥Àz æ ÃÉ ±Àz° À è d¤¹ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀz° À è «±Àé«SÁåvÀgÁVzÁÝgÉ. PÀµÀÖ¸À»µÀÄÚvÉ, CZÀ® UÀÄgÀĨsÀQÛ, CwêÀ DzsÁåwäPÀ M®ªÀÅ EªÀÅ CªÀgÀ §zÀÄQ£À ªÉʲµÀÖöåvU É ¼ À ÁVzÀÄÝ vÀªÄÀ ä QgÁuÁ-WÀgÁtzÀ

6

ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀArvÀjUÀµÉÖà C®è ¥ÁªÀÄgÀjUÀÆ ¸ÀAVÃvÀzÀ gÀ¸z À ËvÀt Gt §r¹zÀ QÃwðUÉ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ. ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆöAiÀĪÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁj CA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀAzÉ ²æà UÀÄgÀÄgÁd eÉÆö CªÀgÉà vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ‘£ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj’ JA§ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ°è vÀªÀÄä ªÀ Ä UÀ ±É æ à µÀ × ¸À A VÃvÀ U ÁgÀ £ ÁUÀ ¨ É Ã PÉ A § PÀ £ À ¸ À Ä PÀ A rzÀ Ý ®è z É Ã , vÁªÀ Å ±É æ à µÀ × ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁUÀ¨ÃÉ PÉA§ ºÀA§® ªÀ å PÀ Û ¥ À r ¹zÁÝgÉ ” -JAzÀ Ä G¯É è à T¸À Ä vÀ Û ²æà ªÀÄÄzÀÄݪÉÆúÀ£ï CªÀgÀÄ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö CªÀgÀ §UÉV£À UËgÀªÁzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀ g À Ä ªÀ i ÁvÀ £ ÁqÀ Ä vÁÛ ªÀ Ä ÄA§gÀ Ä ªÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CUÀ°zÀ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö CªÀgÀ ¸ÀägÀuÁxÀð MAzÀÄ ‘¸ÀégÁAd°’ UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀ §AiÀÄPÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRªÁtÂAiÀiÁzÀ ‘C©ü ª À Ä vÀ ’ ¥À w æ P É A iÀ Ä DgÀ A ¨s À z À ¢£À U À ¼ À ° è EA¢£À Czs À å PÀ ë g ÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ, EwÛÃZÉUÉ ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ²æà ©.J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀjUÀÆ ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ²æÃAiÀÄÄvÀ ©.J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀ eÉÆvÉV£À vÀªÀÄä MqÀ£ÁlªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛ, ºÀ®ªÀÅ ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚPÀvÉ, PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¸ÀzÀÝjAiÀÄzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀ ©.J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÄÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÌÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÄÀ . ZÀAzÀ± æ ÃÉ Rgï CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ‘zsÀÈw’ JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÄvÀPÁÌV §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. 1989-2000ªÀgÉUÉ zɺÀ° DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV £É¯É¹zÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß ²æà ªÀÄÄzÀÄݪÉÆúÀ£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ PÀAoÀ¢AzÀ zÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀÄA© ºÁr CUÀ°zÀ ªÀĺÁ£ï ZÉÃvÀ£ÀPÉÌ CxÀð¥ÀÆtð ±ÀæzÁÞAd° ¸ÀªÀĦð¹zÀgÀÄ. zɺÀ° ¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀAwzÀÝ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ CUÀ°zÀ ªÀĺÁ£ï ZÉÃvÀ£ÀPÉÌ vÀªÀÄä CAwªÀÄ £ÀªÀÄ£À ¸À°è¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ²æà ¸ÀAvÉÆõïPÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆöAiÀĪÀgÀ fêÀ£À - ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ QgÀĸÁPÀöë åavÀª æ £ À ÄÀ ß ¥À¸ æ ÄÀ v Û ¥ À r À ¹zÀgÄÀ . PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsåÀ PëÉ ²æêÀÄw GµÁ ¨sg À v À Á¢æ ¤gÀƦ¹zÀgÄÀ , ¥Àz æ Ás £À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J£ï.¦.

q 

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


É

Àu ¸Àäg

ªÀiË£ÀªÁzÀ ©üêÀĸÉãÀ ¸ÀÄgÀ-vÁ£À

zsÁ

gÀªÁqÀ CzɵÉÆÖà ¸ÀAVÃvÀ gÀvÀßUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÉñÀPÉÌ ¤ÃrzÀ C¥À Æ ªÀ ð UÀ t  . CzÀ Ä ¤ÃrzÀ ¥À A ZÀ g À v À ß UÀ ¼ ÁzÀ qÁ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀÄ£ÀÆìgï, ¥ÀArvï §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ, «zÀĶ UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ®è, ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¥ÀA. ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö, ¥ÀA. PÀĪÀiÁgï UÀAzsÀªÀð EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «±ÀézÀ°è zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæzÀAvÉ agÀ¸ÁÞ¬Ä. ©üêÀĸÉãÀ£À d£À£À 1922 gÀ ¥sɧæªÀj 4 gÀAzÁ¬ÄvÀÄ. CdÓ GvÀÛªÀÄ QÃvÀð£ÀPÁgÀgÁVzÀÝgÄÀ . vÀAzÉ ²æà UÀÄgÀÄgÁd eÉÆö ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «zÁéA¸ÀgÄÀ ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåAiÀÄgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨Á®PÀ ©üêÀĸÉãÀ£À°è. aPÀÌA¢¤AzÀ¯Éà ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß D°¸ÀĪÀzÉAzÀgÉ ©üêÀĸÉãÀ¤UÉ J°è®èzÀ D¸ÀQÛ. ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À zÁjAiÀÄ°èzÀÝ gÉPÁqÀð ±Á¥ï ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀÄ vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯Éà ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÉüÀÄvÀÛ ¤AwgÀÄwÛzÀÝ ©üêÀĸÉãÀ¤UÉ CPÀ¸ÁävÁÛV G¸ÁÛzï C§Äݯï PÀjÃASÁ£ï ¸ÁºÉçgÀ gÁU笠ÀAvï PÉüÀĪÀ AiÉÆÃUÀ MzÀV §AvÀÄ. vÀPÀëtªÉà D 12gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ ©üêÀĸÉãÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤±ÀѬĹPÉÆAqÀ. UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛ zɺÀ°, PÀ®ÌvÁÛzÀªÀgÉUÀÆ C¯ÉzÀ. C£ÉÃPÀ ¨Áj nPÉmï E®èzÉà gÉ樀 ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. PÉÆ£ÉUÉÆAzÀÄ ¢£À d®AzsÀgÀzÀ°è vÀ£Àß DgÀ A ¨s À z À UÀ Ä gÀ Ä ªÀ £ À Ä ß ºÀ Ä qÀ Ä Q CªÀ g À ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £Àz° À è 3 ªÀµð À ¸ÀAVÃvÁ¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ. MAzÀÄ¢£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄgÁd eÉÆöAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß d®AzsÀgÀzÀ°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀgɹPÉÆAqÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ vÀªÄÀ ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwg Û z À À PÀÄAzÀUÆ É Ã¼Àz° À z è ÝÀ QgÁuÁ WÀgÁuÁzÀ ¥ÀArvÀ ¸ÀªÁ¬Ä UÀ A zs À ª À ð gÀ CrAiÀ Ä °è ¥À ¼ À V zÀ ¥À A . ©ü à ªÀ Ä ¸É à £À eÉ Æ Ã¶ ªÀ Ä vÉ Û »A¢gÀ Ä V £ÉÆÃqÀ¯Éà E®è. 5 ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÀUÀ®ÄgÁwæ J£ÀßzÉà vÉÆÃr, ªÀÄįÁÛ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆjAiÀiÁ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀ ¥ÀA. ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö E¤ßvÀgÀ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ¸Áxï ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ¥Áp «zÀĶ UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï ºÀwÛgÀ PÀ°vÀgÀÄ. ¨É à UÀ A CRÛ g ïgÀ ²¥s Á gÀ ¹ ì £ À ªÉ Ä ÃgÉ U É ®R£Ë DPÁ±À ª Át ¬ ÄAzÀ vÀ ª À Ä ä ªÉ Æ zÀ ® ªÀ È wÛ A iÀ Ä £ÁßgÀ A ©ü ¹ zÀ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö 1943 gÀ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀgÀÄ. C°è C£ÉÃPÀ HMV gÉPÁrðAUïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¹zÀÞgÁUÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. 1972gÀ°è ¥ÀzÀä²æÃ, 1985 gÀ°è ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt, 1999 gÀ°è ¥ÀzÀ䫨sÀƵÀt ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ¥ÀArvÀ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆöAiÀĪÀgÀ£ÀÄß 2008gÀ°è CgÀ¹ §AvÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ Cw G£ÀßvÀ UËgÀªÀªÁzÀ ¨sÁgÀvÀgÀvÀß ¥Àæ±À¹Û. C£ÉÃPÀ ªÀÄgÁp C¨sÀAUÀUÀ¼ÀÄ, ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, zÁ¸ÀÀªÁtÂUÀ½AzÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è D¼ÀªÁV ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ©üêÀĸÉãÀgÀÄ zÉñÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À°è ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVzÀÄÝ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ ‘«Ä¯Éà ¸ÀÄgï ªÉÄÃgÁ vÀĪÀiÁígÁ’¢AzÀ. CªÀgÀ F ºÁr£À°è ¨sÁgÀvz À À ¥ÀƪÀð, ¥À²ª Ñ ÄÀ , GvÀÛg,À zÀQëtUÀ¼À bÁAiÉÄ JzÀÄÝ vÉÆÃgÀÄwÛzÀݪÀÅ. CvÀåAvÀ d£À¸ÁªÀiÁ£Àå¤AzÀ »rzÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¢UÀÎdgÀªÀgÉUÉ J®èjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ, »r¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ©üêÀĸÉãÀjUÉ ¹¢Þ¹vÀÄÛ. ©üêÀĸÉãÀgÀ UÁAiÀÄ£ÀzÀ°è CªÀgÀ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀégÀUÀ¼À Kj½vÀ ¥Àæw¥sÀ°¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ¸ÀzÀ°è UÁ½¥ÀlzÀAvÉ gÁUÀªÀ£ÀÄß ºÁj ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀégÀ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄðªÀ£ÀÄß gÁUÀzÀ ªÀÄƸɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£Éß®è MlÄÖUÀÆr¹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°è E½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÄä £É®PÉÌ vÀ¯É vÀUÀĮĪÀÅzÉÆà JA§µÀÄÖ ¨ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E£ÉÆߪÉÄä ±ÀjÃgÀzÀ°è£À £ÁzÀªÉ®è ºÉÆgÀ©Ã¼À¯ÉÆà JA§AvÉ ¨Á¬Ä vÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ gÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÉñÁzÀåAvÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀArvÀ-G¸ÁÛzÀjAzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ F ¸ÀAVÃvÀ UÁgÀÄrUÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ PÉêÀ® QgÁuÁ WÀgÁtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀ JAzÁUÀ ¨ ÁgÀ z À Ä JAzÀ Ä J¯Áè WÀ g ÁuÁUÀ ¼ À ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß CxÀð¥ÀÆtðªÁV ¸ÀA«Ä½vÀUÆ É ½¹ PÉüÀÄUÀgÉzÀÄgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß, ©r¸ÀĪÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀßUÀ¼£ À ÄÀ ß F ¥ÀQæ A æ iÉÄUÀ¼ÄÀ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. CªÀgÀzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉ à ¼À Ä ªÀ Å zÁzÀ g É “C¸À A ¨s À ª ï PÉÆà ¸ÀA¨sÀªï PÀ£ÉÃðQà D±Á yÃ. . .” ±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ »r¢lÄÖ gÁUÀUÀ¼À°è ¥À¼ÀV¸ÀĪÀÅzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆöAiÀĪÀgÀ UÁAiÀÄ£ÀzÀ°è PÁt§ºÀ Ä zÀ Ä . MAzÉ q É G¸ÁÛ z ï §qÉ Ã UÀ Ä ¯ÁA SÁ£À g À bÁAiÉ Ä PÀ A qÀ Ä §AzÀgÉ, E£ÉÆßAzÉqÉ ¹zÉÞñÀéjÃzÉëAiÀĪÀgÀ ±ÉÊ°, ªÀ i UÀ z É Æ AzÉ q É C§Äݯï PÀjÃASÁ£ÀgÀ bÁ¥ÀÄ. . .¨sÀQÛ gÀ¸À¢AzÀ »rzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀª£ À ÄÀ ß ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆöAiÀĪÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è PÉüÀĪÀ AiÉ Æ ÃUÀ ª À £ À Ä ß £ÁªÀ Å ¥À q É ¢ zÉ Ý ÃªÉ . EAvÀºÀ C¢éwÃAiÀÄ PÀ¯ÁPÁgÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉƧâgÀÄ d¤¸ÀÄvÁÛgÉ. »AzÉ CPÀâgÀ£À PÁ®zÀ°è vÁ£À¸ÉãÀ¤zÀÝ. FUÀ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ©üêÀĸÉãÀ... CPÀëgÀµÀB ¸ÀAVÃvÀzÀ ©üêÀĸÉãÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀArvï ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö EAzÀÄ £ÀªÄÀ ä £ÀqÄÀ ªÉ E®è. CªÀgÀ CdgÁªÀÄgÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀd£ÉUÀ¼ÀÄ, C¨sÀAUÀUÀ¼ÀÄ, ±ÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® PÉüÀÄUÀgÀ Q«AiÀÄ°è ªÀiÁzÀð¤¸À°ªÉ. ªÀÄvÉÛ §¤ß PÀ£ÁðlPÀ gÀvÀß ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö. . . EzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ±ÀæzÁÞAd°... ¨sÁªÁAd°...

¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ

q 

7


˴ˀ

£É£

“C©üªÀÄvÀ”zÀ E¤ß®èzÀ ²æà ©.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï-MAzÀÄ £É£À¥ÀÄ

‘C©üªÀÄvÀ’ zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ EzÀÝ ²æà ©.J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÁUÀ MªÉ Ä äUÉ K£À Ä ºÉ à ¼À ¨ É Ã PÉ A zÀ Ä UÉ Æ vÁÛ U À ° ®è . ªÉ Æ zÀ ® ¸À Ä ¢Ý §AzÀzÀÄÝ ²æà ¸ÀvÀå£ÁxÀ CªÀjAzÀ. CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ C©üªÀÄvÀzÀ ªÉÆzÀ® §¼ÀUz À ° À z è ÝÀ ªg À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀ CªÀ g É Æ A¢UÉ DwäÃAiÀ Ä ªÁV MqÀ£ÁrzÀªÀgÀÄ. ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CªÀgÀ ¤zsÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C©ü ª À Ä vÀ z À £É £ À ¦ £À UÀ t  A iÀ Ä °è E½zÀAvÁ¬ÄvÀÄ. C©üªÄÀ vÀ FUÀ JgÀqÄÀ zÀ±PÀ U À ½ À UÀÆ «ÄÃj vÀ£ßÀ zÉà DzÀ ¥Àxz À ° À è ¸ÁV ºÉÆÃUÀÄwÛz.É CzÀÄ CPÉÆÃÖ §gï 1990gÀ°è d¤¹zÁUÀ, CzÀ£ÄÀ ß N¯Éʹ, ªÀÄĢݹ, PÉÊ»rzÀÄ £ÀqɹzÀªÀgÀ°è ¢ªÀAUÀvÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÆ À M§âgÄÀ . DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ¤zÉÃð±ÀPg À ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ DqÀA§gÀªÇÀ E®èzÀ ¸Àg¼ À À ªÀåQÛ CªÀgÁVzÀÝgÄÀ . MªÉÄäAiÀÄÆ JvÀÛj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¸Ëd£ÀåªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ. C©üªÀÄvÀzÀ ªÉÆzÀ® ¢£ÀUÀ¼ÀÄ wÃgÁ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀĪÁVzÀÝgÀÆ, MAzÀÄ §UÉAiÀÄ GvÁìºÀ J®èg® À Æè vÀļÀÄPÀÄwÛvÄÀ .Û “F wAUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀwPæ A É iÀÄ£ÀÄß ¥ÁægA À ©ü¹zÀÝAvÀÆ D¬ÄvÀÄ... DzÀgÉ EzÀÄ JµÀÄÖ ¢£À £ÀqÉ¢ÃvÉÆÃ?” JA§ ¥À± æ Éß J®ègÀ£ÀÆß PÁqÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ C©üªÀÄvÀªÉA§ÄzÀÄ JAlÄ ¥ÀÄlUÀ¼À ¥ÀÄlÖ ¥Àæ¥ÀAZÀ. MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è CzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ. DzÀgÀÆ, F JAlÄ ¥ÀÄlUÀ¼° À è PÀ£ßÀ qÀzÀ ¯ÉÃR£ÀU¼ À £ À ÄÀ ß...ªÀg¢ À UÀ¼£ À ÄÀ ß vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sª À ÁzÀ PÉ®¸ÀªÁVgÀ°®è. AiÀiÁªÀ ¯ÉÃR£ÀU¼ À Æ À E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÉà ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥Àwß ‘zsÀÈw’ CªÀgÀzÀÄÝ DgÀzÀ ¯ÉPÀÌtÂPÉ. »ÃUÁV C©üªÀÄvÀzÀ MqÀ®£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä EªÀj§âgÀÆ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£ÀPÀ AiÀiÁªÀ

£À

q

*******

£Àß ¥ÀjavÀgÁzÀ ²æà ©.J¸ï. ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀ CªÀgÄÀ ªÉÆ£Éß ªÉÆ£Éß ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À°è ¤zs£ À g À ÁzÀgA É § DWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉý vÀvj ÛÀ ¹zÉ. ¢°èAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ P£ ëÀ ÁVzÁÝUÀ (1990-92) ²æà ©.J¸ï. ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÅ £À£U À ÁVvÀÄ.Û CªÀgÄÀ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ºÀÄzÉÝAiÀÄ°zÀÝgÀÄ. “GqÀÄUÉÆgÉ” JA§ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ CzÁUÀ¯ÃÉ ¥ÀPæ n À ¹zÀÝgÄÀ . CªÀgÀ ²æêÀÄwAiÀĪÀgÄÀ “zsÈÀ w” JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄ¢AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼£ À ÄÀ ß §gÉ¢zÀÝgÄÀ . 1990gÀ UÁA¢üdAiÀÄAwAiÀÄ ¢£À ¢°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀwPæ A É iÀiÁzÀ ‘C©üªÄÀ vÀ’zÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ g£ À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ ºÉÆuÉ £À£ßÀ zÁVvÀÄ.Û ¢°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ EA¢£À CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÄÀ M¼ÉA î iÀÄ §gÀºU À ÁgÀgA É zÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÉÝ. CªÀgÀ dvÉAiÀÄ°è ²æà ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀ CªÀg£ À Æ À ß, E£ÉÆߧ⠧gÀºU À ÁgÀgÁVzÀÝ ²æà f.Dgï. gÀAUÀ¸ÁéªÄÀ AiÀÄå CªÀg£ À Æ À ß ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÁUÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ £Á£ÀÄ F ªÀÄƪÀg£ À ÄÀ ß PÉýPÉÆArzÉÝ. £À£ßÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß F ªÀÄƪÀgÆ À ªÀĤ߹ ‘C©üªÄÀ vÀ’zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPv À z éÀ À ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆArzÀÝgÄÀ . £À£ßÀ CzsåÀ Pv ëÀ AÉ iÀÄ PÁ¯ÁªÀ¢Aü iÀÄ°è F ªÀÄƪÀgÄÀ ‘C©üªÄÀ vÀ’ªÀ£ÄÀ ß PÉÊ»rzÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀgÄÀ . ‘C©üªÄÀ vÀ’ªÀ£ÄÀ ß MAzÀÄ M¼ÉA î iÀÄ ªÀiÁ¸À¥w À Pæ AÉ iÀÄ£ÁßV¸ÀĪÀ°è ªÀÄƪÀgÆ À ¸ÁPÀµÄÀ Ö ¥Àj±Àª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ªÀ»¹zÀÝgÄÀ . ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «ÄvÀ¨sÁ¶UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. vÀÄA§ »vÀ«ÄvÀªÁV £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

8

¸ÀªÄÀ ¸ÉåAiÀÄÆ EgÀ°®è. §jà §gÉAiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà C®è. E£ÁßgÉÆà vÀÄA¨Á GvÁìºÀ¢AzÀ §gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß N¢, w¢Ý...¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C©ü ª À Ä vÀ z À zÉ ¸ É ¬ ÄAzÁV £ÁªÉ ® è wAUÀ ½ UÉ £Á¯ÁÌ g À Ä ¨Áj ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ. £Á£Éà JµÉÆÖà ¨Áj ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀ PÀZÉÃjUÉ JqÀvÁQzÉÝ. ªÉÆzÀ®Ä DPÁ±ÀªÁt ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄƯÉAiÉÆAzÀgÀ°è CªÀgÀÄ PÀĽwgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ §rÛ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄArºË¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄ C©üªÀÄvÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁV, gÀÆ¥ÀgÉõÉUÀ¼À PÀÄjvÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. JµÉÆÖà ¨Áj £ÁªÀÅ (...£ÁªÀÅ CAzÀgÉ-ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ¸ÀvÀå£Áxï, r.J¸ï.¹. gÁªï, gÀAUÀ¸ÁéªÀÄAiÀÄå, ZÉ£ÀÄß ªÀÄoÀzÀ... »ÃUÉ ¥ÀnÖ GzÀݪÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ) ¸ÀAWÀzÀ¯Éèà PÀĽvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà EwÛÃa£À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÀÄjvÉÆÃ, ¯ÉÃR£ÀzÀ PÀÄjvÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÝÉ ªÅÀ . DUÀ ªÉƨÉʯï E£ÀÆß §A¢gÀ°®è. ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À eÁ® zÀlÖªÁV ºÀgÀrPÉÆArgÀ°®è. MªÉÆäªÉÄä DUÀvÁ£Éà CªÉÄjPɬÄAzÀ §A¢zÀÝ ¸ÀvÀå£Áxï CªÀgÉÆA¢UÉ ¹fN PÁA¥ÉèPïì£À°è ‘EªÉÄÊ¯ï’ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ. ‘Hot Mail’ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÉÆA§vÀÛgÀ ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀzÀ°è £ÁªÀÅ PÉýzÉݪÀÅ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀÄ EzÁªÀÅzÀPÀÆÌ wÃgÁ vÀ¯ÉPÉr¹PÉÆArgÀ°®è. CªÀgÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ §gÀªt À U  A É iÀiÁ¬ÄvÀÄ. ®WÀÄ §gÀºU À ¼ À £ À ÄÀ ß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀg° À è CªÀgÄÀ PÀ£ßÀ qÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀg£ À ÄÀ ß zɺ° À ¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À jUÉ ©Ã¼ÉÆÌlÖ ªÉÄÃ¯É CªÀgÆ É A¢UÉ ¸ÀA¥ÀPð À ªÉà PÀrªÉÄAiÀiÁV ºÉÆìÄvÀÄ. CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¥Àe æ ÁªÁtÂ...¸ÀÄzsÁ... vÀgAÀ UÀ ¥ÀwPæ U É ¼ À ° À è UÀªÄÀ ¤¸ÀÄwÛzÝÉ . DzÀg,É CªÀgÆ É A¢UÉ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀPð À ¸ÁzsåÀ ªÁUÀ°®è. CªÀg£ À ÄÀ ß PÀ¼PÀ Æ É AqÀzÄÀ Ý, £À£ßÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà £É£¦ À £À ¸Àg¥ À t À A iÀÄ£Éßà vÀÄAqÀj¹zÀAvÉ DVzÉ. C©üªÄÀ vÀzÀ CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀU¼ À ÄÀ FUÀ®Æ £ÀªÆ É äA¢VªÉ. ªÀÄAzÀªÁV ©Ã¸ÀĪÀ vÀAUÁ½AiÀÄAvÉ ²æà ZÀAzÀ± æ ÃÉ Rgï CªÀgÄÀ ¸ÀAWÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼° À è zÁR¯ÁV ºÉÆÃVzÁÝg.É CªÀjUÉ £À£ßÀ ¦æÃwAiÀÄ £ÀªÄÀ £ÀU¼ À ÄÀ .

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ

¸Á»vÀåzÀ°è D¸ÀQÛAiÀÄÄ EvÀÄÛ. JvÀÛgÀªÁVzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ zÀÀÈqsÀPÁAiÀÄzÀªÀ gÁVgÀ°®è. vÀªÀÄUÉ ªÀ»¹zÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀÄÝ UÀzÀÝ®«®èzÉAiÉÄà ±Àz æ ÉÞ¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ zÀÄrvÀ, ¤µÉ× ºÁUÀÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÁÝVvÀÄÛ. ¥ÁægA À ¨sz À À ¢£ÀU¼ À ° À è ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÉÃj «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀV£ÀÆß £É£À¦zÉ. £Á£ÀÄ §gÉzÀ ‘£À£ßÀ PÀ£¹ À £À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ’ JA§ ¯ÉÃR£Àª£ À ÄÀ ß ‘C©üªÄÀ vÀ’ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ºÁPÀ¨ÃÉ PÉÆà ¨ÉÃqÀªÇÉ Ã JA§ÄzÀ£ÄÀ ß ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ZÀað¹ ºÁQzÀÝgÀÄ, £À£Àß ¯ÉÃR£ÀzÀ PɼÀUÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CªÀgÀÄ »ÃUÉ ±ÀgÁ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. ‘EzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ’. ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÀÄ ªÀiÁwVAvÀ PÀÈwAiÀÄ°è «±Áé¸ÀªÀ¤ßlÖªÀgÁVzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄUÉ ªÀ»¹zÀÝ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ-¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CA¢£À D ¢£ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ CªÀgÉƧ⠣ÀA§®ºÀðªÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¸ÀÛA¨sÀªÁVzÀÝgÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ±ÀæzÁÞ¸ÀĪÀĪÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. £À£ÀUÉ £É£À¦zÀÝAvÉ CªÀgÀÄ qÁ.J¸ï.J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁè¸ïªÉÄÃmï DVzÀÝgÀÄ. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¢°èUÉ §AzÁUÀ¯É®è CªÀgÀ°èAiÉÄà G½AiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÁAvÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ¸À¤ävÀægÉƧâgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ£À®è JA§ zÀÄUÀÄqÀ¢AzÀ¯Éà F zÀÆgÀz° À è PÀĽvÀÄ CªÀg£ À ÄÀ ß £É£¦ À ¹PÉƼÀÄw î z Û ÝÉ Ã£É. CªÀgÀ DvÀäPÌÉ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß D zÉêÀgÀÄ zÀAiÀÄ¥Á°¸À° JAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. q

J£ï.¦. ¨sÀlÖ, zsÁgÀªÁqÀ C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ gÀƦ¸À§®èzÀÄ. ¨Á®åzÀ°è PÀ°vÀ «zÉåAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À ¨Á½UÉ zÁj ¢Ã¥À” JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀ«UÁV vÁªÀÅ RArvÁ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É EvÀÛgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà PÉ. F±ÀégÀ ¨sÀmï, qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂ, PÁAiÀÄðzÀ²ð DAd¤ UËqÀ, ReÁAa §¸Àªg À Áeï J¸ï. ªÉÄÃn, ªÀiÁå£ÃÉ dgï qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ PÉ.n. UÀuÉñï CªÀgÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æà PÉ.n.UÀuÉñï CªÀgÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀÄvÁÛ, PÉêÀ® ºÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ 1961£Éà E¸À«AiÀÄ «dAiÀÄ zÀ±« À ÄAiÀÄ ±ÀĨs¢ À £ÀzA À zÀÄ DgÀA¨sª À ÁzÀ ±Á¯É, E¢ÃUÀ ¨É¼ÉzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁV £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ «zÁå¨sÁå¸À ¤ÃqÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. Dl, ¥ÁoÀ ºÁUÀÆ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ

µÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É, ¢.PÀȵÀÚªÀÄÆwðgÁªï CªÀgÀ PÀ£À¹£À ¸ÁPÁgÀ gÀÆ¥ÀªÁVzÉ. PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ C©üªÀiÁ£À, ¦æÃwAiÉÆA¢UÉ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß zÁn, ¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ ªÀµÀðPÉÌ PÁ°j¹zÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß d£ÀªÀj 29, 2011gÀAzÀÄ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æà PÉ.f.¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå, «zsÁ£À ¸À¨sÁ¥Àw, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ UÀtå PÀ£ÀßrUÀjUÉ J£ï.¹.¹. «zÁåyðUÀ¼À UËgÀªÀ gÀPÉëAiÉÆA¢UÉ ¨sÀªÀå ¸ÁéUÀvÀ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀAzÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï qÁ.±À²PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë ²æà f.JA.°AUÀgÁdÄ CªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÉA§ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß «zsÁ£À ¸À¨Ás ¥Àw ²æà PÉ.f. ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå CªÀjUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ “»jAiÀÄgÀÄ PÀnÖ ¨É¼É¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ EAzÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è N¢zÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ QÃwð vÀA¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀw ºÉªÉÄä ¥ÀqÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ KPÉÊPÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀ°” JAzÀÄ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æà PÉ.f. ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ¤¸ÁéxÀð ¸ÉÃªÉ ¤ÃrzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ “EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ±Á¯ÉU¼ À ÄÀ ªÁå¥Ájà PÉÃAzÀU æ ¼ À ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ zÀÄBRzÀ ¸ÀAUÀw. GvÀÛªÀÄ «zÉåAiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÉÄà ¥ÀæwAiÉƧâgÀ Gdé® ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

«µÀAiÀÄUÀ¼À°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¯É ¤ÃqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ, ºÁUÀÆ ¤ªÀÈvÀÛ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁr C©ü£ÀA¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è MAzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀÄmÁtÂUÀ½AzÀ ±ÀÄgÀĪÁV ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀªÀgÉV£À ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¥À æ w ©A©¸À Ä ªÀ PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä UÀ ¼ À Ä , zÉ Ã ±À ¨ s À Q Û , ¸À ª À ð zs À ª À Ä ð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ¥ÀAeÁ© ºÁUÀÆ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ðvÀªÁV £ÉgÉ¢zÀÝ C¥ÁgÀ ¸À©üPÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁzÀªÀÅ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÉÃgÉAmïì nÃZÀgïì C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÄÀ ºÁUÀÆ ºÀ¼A É iÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. q

¥ÉæêÀÄ®vÁ 9


À£É

z ü£ÀA

gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

¤

qÀÄUÁ®zÀ UɼÉAiÀÄ gÀºÀªÀÄvïUÉ F ¸À®zÀ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ §A¢zÉ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥qÀ®Ä PÁgÀt DvÀ £À£ßÀ UɼA É iÀÄ JA§ÄzÀµÉÖà C®è, §zÀ®Ä DvÀ vÀ£Àß §gɺÀ ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄQ£À°è ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ GzÁvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ªÀiË®åUÀ½UÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ CAVÃPÁgÀ zÉÆgɬÄvÀ®è JA§ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÇ £À£ÀVzÉ. gÀºÀªÀÄvï vÁ£ÀÄ £ÀA©zÀ ªÀiË®åUÀ¼À G½PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À æ ¸ ÁgÀ P É Ì ¤gÀ A vÀ g À ºÉ Æ ÃgÁlªÀ £ À Æ ß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀåQÛAiÀÄÆ ºËzÀÄ. »ÃUÁV ¸ÀÄ¢Ý w½AiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¢£À«rà ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. DzÀgÉ «¥sÀ®£ÁzÉ. ¥À æ ± À ¹ Û ¬ ÄAzÀ «ZÀ ° vÀ £ ÁUÀ z É K£É Æ Ã §gÉAiÀÄÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÉ. gÀºÀªÀÄvï £À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ §¯Éè. ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è EzÀÝ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £Á£ÀÄ 80gÀ zÀ±ÀPÀzÀ DgÀ A ¨s À z À ° è A iÉ Ä Ã ºÉ Æ ÃVzÉ Ý . PÀ £ À ß qÀ ««AiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¸ÀºÆ É ÃzÉÆåÃVUÀ¼ÄÀ . DvÀ£À eÉÆvÉ PÀ£ßÀ qÀ ««AiÀÄ°è PÀ¼z É À M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ZÉ£ÁßV £É£À¦zÉ. ºÀA¦AiÀÄ §AqÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀ¯É JwÛzÀÝ ««AiÀÄ°è £ÁªÉà vÀgÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ §ÄwÛ HlªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÀAaPÉÆAqÀÄ w£ÀÄßvÀÛzÉݪÀÅ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ G¦àlÄÖ vÀAzÀgÉ ‘UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼Ár¢ÝgÃÉ £ÉÆÃ’ JAzÁvÀ ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄwÛzÝÀ . C£ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ d£À¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À°è £ÁªÀÅ eÉÆvÉAiÀiÁVzÉݪÀÅ. MªÉÄäAiÀÄAvÀÆ DvÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀiÁV C¢üPÁjUÀ¼ÉƧâgÀ PÁjUÉ CqÀØ ªÀÄ®V ©nÖzÀÝ. DUÀ DvÀ£À£ÀÄß J©â¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÉÆà ¸ÁPÁVvÀÄÛ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀºÀªÀÄvï ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀtUÀ½UÉ ¯ÉPÀÌ«®è. DvÀ£À ªÀÄqÀ¢ ¨sÁ£ÀÄ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è DvÀ£À ¸ÀAUÁw. DvÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. £ÁªÉ®è PÀÆqÀÄ PÀÄlÄA§ªÁV §zÀÄPÀÄwÛzÉݪÀÅ. PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ zɺÀ° ¸ÉÃjzÉ. F UɼÉAiÀÄ ºÀA¦AiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄtÚ°è D¼ÀªÁV vÀ¼À HjzÀ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß D¼ÀªÁV C¨sÀå¹¹zÀ. eÁ£À¥ÀzÀPÀÆÌ Q« PÉÆlÖ. CªÉgÀqÀgÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ºÉƸÀ ªÁåSÉÊ §gÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. ºÁUÉ §gÉAiÀÄÄvÀÛ §gÉAiÀÄÄvÀÛ E¢ÃUÀ JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÁÝ£É. DvÀ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ J®è ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀ £À£ÀUÉ FUÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý PÉý CZÀÑjAiÀiÁUÀ°®è, £Á£ÀzÀ£ÀÄß ¤jÃQë¹zÉÝ, ¤jÃPÉë ºÀĹAiÀiÁUÀzÀÝPÉÌ ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, gÀºÀªÀÄvï, ¸ÁgÁ C§Æ§PÀgï, ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzï, LAiÀiï PÉ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ, ¥sÀQÃgï ªÀĺÀªÀÄzï PÀmÁàr, ¸À©ºÁ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À D¥ÀÛgÁzÀªÀgÀÄ, vÀªÀÄä §zÀÄQ£À jÃw¬ÄAzÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ®è DzÀ±ÀðªÁV©qÀĪÀ EªÀgÉ®è £ÀªÀÄä PÁ®zÀ Cw zÉÆqÀØ ±ÀQÛUÀ¼ÉAzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ. gÀºÀªÀÄvï£À ºÀÄlÆÖgÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ vÀjÃPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀªÀÄvÀ¼À. 1959 gÀ°è d¤¹zÀ gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ, ªÀÄÄAzÉ dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeÉÆAzÀgÀ°è CzsÁå¥ÀPÀ£ÁV ¸ÉÃjzÀ. C°èAzÀ ºÀA¦AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå «¨sÁUÀ PÉÌ ¸ÉÃj, C°è ¥ÉÇ¥ æ ɸ s Àgï ºÁUÀÆ ¨sÁµÁ ¤PÁAiÀÄzÀ ‘rÃ£ï’ DV E¢ÃUÀ C°èAiÉÄà PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À wÃPÀë÷Ú M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÉAzÉà ¸Á»vÀå¯ÉÆÃPÀzÀ°è UÀÄgÀÄw¸À®ànÖgÀĪÀ gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ

10

PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀØ ¸ÀA¸ÀÌöÈw aAvÀPÀ ºÁUÀÆ «ªÀıÀðPÀ. ‘¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ §UÉÎ «ªÀıÉð’ ºÁUÀÆ ‘zÀtªÀjAiÀÄzÀ wgÀÄUÁl,’ DvÀ£À ¦æÃwAiÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ. DvÀ£À ‘PÀwÛAiÀÄAa£À zÁj’ «ªÀıÁð ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ E¢ÃUÀ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄUÉ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ zÉÆgÉwzÉ . 2006 gÀ°è ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À, C©ü£ª À À ¥ÀPæ Á±À£z À À ªÀ w ¬ÄAzÀ ºÉ Æ gÀ § A¢gÀ Ä ªÀ ¥À æ ¸ À Ä Û v À PÀÈwAiÀÄ°è, PÀĪÉA¥ÀÅ, gÁªÀÄZÀAzÀæ±ÀªÀÄð, ¤¸Ágï CºÀäzï, PÉ.«.¸ÀħâtÚ, ®APÉñï, ¥ÀÄuÉÃPÀgï, ZÉ£ßÀ AiÀÄå, ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é, r.Dgï £ÁUÀgÁd, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ, ªÀÄÄAvÁzÀ DzsÄÀ ¤PÀ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ¼ª À ÄÉ Ã¯É «±ÉèõÀuÁ ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. ºÁUÉà DzsÀĤPÀ¥ÀǪÀð ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀÆqÁ E°èzÉ. ‘PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèªÀiï eÁ£À¥ÀzÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀÄĹèªÀiï vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀ’ §UÉ U É JgÀ q À Ä «²µÀ Ö ¯É à R£À U À ¼ À Æ E°èªÉ. vÀjÃPÉgÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ: vÀjÃPÉgÉ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀ PÉ®ªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ :1. ¸Á»vÀå «ªÀıÉð : ¥Àw æ ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀwA Û iÀÄAa£À zÁj, aAvÀ£AÉ iÀÄ ¥ÁqÀÄ 2. ¸ÀA¸ÀÌøw aAvÀ£É : ªÀÄgÀzÉƼÀUÀt QZÀÄÑ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À 3. ¸Á»vÀå «ÄêÀiÁA¸É : ªÀiÁvÀÄ vÀ¯A É iÉÄvÀĪ Û À §UÉ, E°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄÄRåg® À è 4. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ: ¯ÉÆÃPÀ«gÉÆâüUÀ¼À dvÉAiÀÄ°è 5. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É: PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀƦüUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ £ÁxÀ¥ÀAxÀ 6. C£ÀĪÁzÀ: ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ¥ÀæeÉÕ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÆÃZÀ£É 7. ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À: CAqÀªÀiÁ£ï PÀ£À¸ÀÄ 8. aAvÀ£É : zsÀªÀÄð¥ÀjÃPÉë 9. eÁ£À¥ÀzÀ: LªÀgÀÄ ºÉýzÀ d£À¥ÀzÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ 10. ¸ÀA¥ÁzÀ£É : ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁj£À vÀ®èt, zsÀªÀÄð «±ÀéPÉÆñÀ, PÀ«gÁdªÀiÁUÀð: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT, ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT, CPÀÌ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT, EAVèµï VÃvÀUÀ¼ÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ: ‘CAqÀªÀiÁ£ï PÀ£À¸ÀÄ’ PÀÈwUÉ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À PÀÈwUÀ¼ÀÄ «¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwzÉ. ¸Á»vÀå «ªÀıÉðAiÀÄ PÉ®¸ÀPÁÌV 2008 gÀ°è f.J¸ï. J¸ï. ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwzÉ. ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¢AzÀ ‘zsÀªÀÄð ¥ÀjÃPÉë’ ºÉ¸Àj£À gÁdQÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À PÀÈwUÉ ‘¦ ®APÉÃ±ï ¥À± æ ¹ À Û’ ºÁUÀÆ CzÉà PÀÈwUÉ ‘PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ’£À ‘ºÁ. ªÀiÁ. £ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ±À¹Û’ zÉÆgÉwzÉ. E¢ÃUÀ ‘PÀwÛAiÀÄAa£À zÁj' PÀÈwUÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwzÉ. zÉñÀzÀ 22 ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÀ dÆåj ¸À«Äw, F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ. MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ, ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß 2011 gÀ ¥sɧæªÀj, 16 gÀAzÀÄ, £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è ¥ÀæzÁ£ÀªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzsÀåAiÀÄ£À, ºÉÆÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ §gɺÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ §gÉ A iÀ Ä ÄwÛ g À Ä ªÀ gÀ º À ª À Ä vï CªÀ j UÉ zÉ º À ° PÀ £ À ß rUÀ g À ¥À g À ª ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. q

qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


zɺÀ°UÉ «dAiÀiï ªÀÄZÀðAmï mÉÆææü vÀAzÀ PÀ£ÀßrUÀ PÉÆÃZï JA. ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ rr¹J (Delhi & District Cricket Association) ºÀ¢£ÁgÀgÀ PɼV À £À ªÀAiÀĹì£À QæPm É ï vÀAqÀªÅÀ (U16) ¥Àw æ ¶×vÀ «dAiÀiï ªÀÄZÀðAmï mÉÆÃæ ¦üAiÀÄ£ÀÄß UÉ¢Ýz.É zɺ° À AiÀÄÄ CAwªÀÄ DlzÀ°è ªÀĺÁgÁµÀçÖzÀ JzÀÄgÀÄ ªÉÆzÀ® E¤ßAUïì °Ãqï£À°è UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¹vÀÄ. PÉÃgÀ¼z À À ¥ÉjAvÀ¯ïªÀÄ£Àß QæPm É ï ¸ÉÃÖ rAiÀÄA£À°è £Àqz É À F ¥ÀAzÁ媽 À AiÀÄÄ ¥sÊÉ £À¯ïUÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß zɺ° À vÀAqÀªÅÀ £ÁPËmï ªÀÄlÖz° À è ¥ÀAeÁ¨ï, »ªÀiÁZÀ® ¥Àz æ ÃÉ ±À, dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ ºÁUÀÆ ºÀAiÀiÁðt vÀAqÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÉÆð¹vÀÄ.Û £ÀAvÀgÀ PÁélðgï ¥sÊÉ £À¯ï£À°è eÁRðAqï ºÁUÀÆ ¸É«Ä ¥sÊÉ £À¯ï£À°è GvÀg Û À ¥Àz æ ÃÉ ±À vÀAqÀª£ À ÄÀ ß ¸ÉÆð¹vÀÄ.Û zɺ° À vÀAqÀzÀ «Äqïè DqÀðgï ¨ÁålÄUÁgÀ ºÁUÀÆ D¥sï ¹à£ßÀ gï ¥À± æ ÁAvï ¨sAÀ qÁj K¼ÀÄ ªÀiÁåZïUÀ¼° À è 810 gÀ£ïUÀ¼£ À ÄÀ ß ¥Àqz É £ À ® À z è ÃÉ 23 «PÉmïUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÆqÀ ¥Àqz É £ À ÄÀ . zɺÀ° vÀAqÀzÀ F CªÉÆÃWÀ «dAiÀÄzÀ »AzÉ PÀ£ÀßrUÀ QæPÉmï PÉÆÃZï JA. ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀzÀÄÝ. UËvÀªÀiï UÀA©üÃgï, C«Ävï «Ä±Áæ, vÉÃd¹éà AiÀiÁzÀªï (¯Á®Æ ªÀÄUÀ) ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ CªÀgÀ UÀgÀrAiÀÄ°è ¥À¼ÀVzÀ PÉ®ªÀÅ DlUÁgÀgÀÄ. zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÀ QæPm É ï ¥ÉÃæ «ÄUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ zɺ° À PÀ£ßÀ qÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ CªÀgÀ C£ÀĨs« À £ÉÃvÀÈvÀz é ° À è vÀg¨ À ÃÉ w zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ D²¸ÉÆÃt. «dAiÀiï ªÀÄZÀðAmï mÉÆÃæ ¦ü Uɮī£À ¸ÁzsPÀ À ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ CªÀjUÉ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ zɺ° À PÀ£ßÀ rUÀgÀ ºÁ¢ðPÀ C©ü£AÀ zÀ£U É ¼ À ÄÀ .

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

PÀ¼z É À ªÀÄÆgÀÄ zÀ±PÀ U À ½ À AzÀ ºÉÆgÀ£Ár£À°è PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥ÀZ æ ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ‘zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ’ ¥ÀwæPÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¨Á.¸ÁªÀÄUÀ CªÀjUÉ ZÀ£ÀßVjAiÀÄ°è ‘¯ÉÆÃZÀ£’À PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀAWÀzª À g À ÄÀ d£Àªj À 16gÀAzÀÄ K¥Àðr¹zÀÝ ‘qÁ.¹.C±Àévï £ÀªÀÄ£À’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀæSÁåvÀ PÀ« qÁ.JZï.J¸ï.ªÉAPÀmÉñÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ ‘±ÉæõÀ× ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæZÁgÀPÀ’ ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr ¸À£Á䤹zÀgÀÄ.

11


PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¨É¼ÀVzÀ zɺÀ°AiÀÄ “¢£ÀPÀgÀ”

¥Àæw¶×vÀ ‘ºÀA¦ GvÀìªÀ’zÀ°è ¢£ÀPÀgÀ vÀAqÀ¢AzÀ ‘£Á ¸ÀwÛ®è!’ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

d£Àªj À 28 jAzÀ ¥s§ É ª æ j À 1 gÀ vÀ£PÀ À ‘¢£ÀPg À ’À (¢°è £ÀUg À À PÀ£ßÀ qÀ PÀ¯Á«zÀgÀ gÀAUÀ, £ÀªÀzɺÀ°) vÀAqÀ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À £Á®ÄÌ f¯ÉèUÀ¼À°è ‘£Á ¸ÀwÛ®è!’ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqÉzÀªÀÅ. PÀ£ÁðlPÀzÀ dUÀvÀàç¹zÀÞ LwºÁ¹PÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ vÁtªÁzÀ ºÀA¦AiÀÄ°è PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ-PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ, PÀ£ÁðlPÀ ¥Àª æ Á¸ÉÆÃzÀåªÄÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ §¼ÁîjAiÀÄ f¯ÁèqÀ½vÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ‘ºÀA¦ GvÀìªÀ’zÀ°è §ÈºÀvï §AqÉPÀ®ÄèUÀ¼À £ÉÊd ¥Àj¸ÀgÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¨sÀªÀåªÁV CtÂUÉƽ¸À¯ÁVzÀÝ ‘qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï ªÉâPÉ’AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28 d£Àªj À AiÀÄAzÀÄ ¥Àz æ ± À ð À £ÀUÆ É AqÀ ‘£Á ¸Àw® Û !è ’ £ÁlPÀ JgÀqÆ À ªÀgÉ ¸Á«gÀPÆ À Ì «ÄV¯ÁV £ÉgÉ¢zÀÝ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ¢ÝvÀÄ. gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ zɺÀ°AiÀÄ°è AiÀıÀ¹éà JgÀqÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ «zÀédÓ£ÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÀÝ qÁ. PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀ PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ gÀa¹, ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ F £ÁlPÀ ‘ºÀA¦ GvÀª ì ’À zÀ°è 3£Éà ¥ÀA æ iÉÆÃUÀª£ À ÄÀ ß PÀArvÀÄ. eÁvÉA æ iÀÄ ¸ÀqU À g À z À À ¸ÀzÄÀ Ý UÀzÝÀ ®UÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ UÁæ«ÄÃt d£ÀgÉà §ºÀ¼ÀªÁVzÀÝ ¸À©üPÀgÀ JzÀÄgÀÄ UÀºÀ£ÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ F £ÁlPÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß »r¢qÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. CµÉÖà C®èzÉ ¥ÁvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¸ÀAªÀºÀ£À vÀAqÀzÀ GvÁìºÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVvÀÄÛ. EAvÀºÀ UÀA©üÃgÀ ªÀ¸ÀÄÛ EgÀĪÀ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ zɺÀ°¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÁV ¤ÃrzÀÄÝ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÉAzÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. gÀAUÀPÀ«Äð UÀÄ©â ¥ÀæPÁ±ï, aAzÉÆÃr ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ««zsÀ PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ¼À PÀ¯Á«zÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. dUÀ¢éSÁåvÀ UÉÆîUÉƪÀÄälzÀ HgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ‘£Á ¸ÀwÛ®è!’zÀ 4£Éà ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¢£ÁAPÀ 29.01.2011gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ G¥Àà° §ÄgÀÄdzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ©rE ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀiÁzsåÀ «ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgt À zÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ²æà ªÀiÁ¸ÀÖgï Dgï PÉ JA JA ªÀĺÁ¸Áé«ÄÃf, 1£Éà ºÉZÀÄѪÀj ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, ²æà J¸ï J¸ï ¥ÀlÖt±ÉnÖ, qÉ¥ÀÄån PÀ«ÄµÀ£Àgï, ²æà « f PÀÄ®PÀtÂð, ²æà C±ÉÆÃPÀ eÉÆò, ²æà JA PÉ PÀÄ®PÀtÂð ¸ÉÃjzÀAvÉ E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ SÁåvÀ ªÀQîgÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÉà ºÁdjvÀÄÛ. F £ÁlPÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ²æà PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀ PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÁlPÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀgÀ£ÀÄß ©rE ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ «SÁåvÀ ¹ÃgÉUÉ ºÉ¸ÀgÁzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯ÉèAiÀÄ E¼À P À ¯ ï£À ° è ¢£ÁAPÀ 30.01.2011gÀ A zÀ Ä ‘¸É ß ÃºÀ g À A UÀ ’ ¸À A ¸É Ü AiÀ Ä

12

¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ F £ÁlPÀzÀ 5£Éà ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÉßúÀgÀAUÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ ºÀªÁå¹Ã gÀAUÀvÀAqÀUÀ½UÉ ªÉâPÉ MzÀV¸ÀÄvÁÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. £ÀUÀgÀzÀ ‘C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À’zÀ°è gÁwæ 11 PÉÌ ±ÀÄgÀĪÁzÀ F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ²æà £ÀªÀ° »gÉêÀÄoï CªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. »gÉêÀÄoï CªÀgÀÄ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀUÀ½UÁV ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÉÃPÀ SÁåvÀ GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ, gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀtågÀÄ ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¸À¨sÁAUÀt QQÌjzÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ. ²æà EAUÀ¼ÉñÀégÀgÀ£ÀÄß ‘¸ÉßúÀgÀAUÀ’ DwäÃAiÀĪÁV ¸À£Á䤹vÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01.02.2011gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À gÁeÁf£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ‘£Á ¸ÀwÛ®è!’zÀ 6£Éà ¥ÀæAiÉÆÃUÀ CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÀƪÀð ¤UÀ¢vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CAwªÀÄ PÀëtzÀ°è gÀzÁÝVzÀÝjAzÀ PÉêÀ® MAzÀÄ ¢£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è F £ÁlPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀî®Ä PÁgÀtPÀvÀðgÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æêÀÄw JA.f. dAiÀÄgÀvÀß ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ AiÀÄĪÀªÉÆÃZÁð G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà JA.f. ¨Á®PÀȵÀÚ CªÀgÀ£ÀÄß ‘¢£ÀPÀgÀ’ ªÀw¬ÄAzÀ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. DgïJ¸ïJ¸ï ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¨sÀmï, ²æÃgÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ, ‘¢£ÀPÀgÀ’zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁzÀ PÀÄA.«Ã.AiÀĪÀgÀ ‘¥ÀAiÀÄt’zÀ gÀAUÀgÀÆ¥ÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð²¹zÀÝ ²æà £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä, C£ÉÃPÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð²¹ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ agÀ¥ÀjavÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà DAd¤ UËqÀ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï, ²æà ¥ÀÄlÖgÁdÄ, GzÀå«Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀÄ ¸ÀºÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. zsÀ£À§®, PÀÄvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀå, DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸ÀĪÀ F £ÁlPÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀåQÛ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ¯Éà ¸ÀwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ°è §¯ÁqsÀågÀ, ºÀtzÀ D«ÄµÀPÉÆ̼ÀUÁV ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀªÀgÀ vÀAvÀæ F £ÁlPÀzÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ. ¢£ÀPÀgÀzÀ F PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ°è zɺÀ°ªÁ¹ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀgÉ, ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï Dgï J¸ï ¸ÀvÀåªÀAvÀ£À ¥ÁvÀæPÉÌ fêÀ vÀÄA©zÀgÀÄ. ²æà ºÉZï PÉ gÀ«PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ²æà ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð r J CªÀgÀÄ ªÀQîgÁV vÀAvÀªÀÄä PÀQëzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉÆAqÀgÉ ²æà J¸ï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà£À ¥ÁvÀæzÀ°è «ÄAazÀgÀÄ. ²æà © £ÁgÁAiÀÄtgÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï£À zsÀ¥Àð vÉÆÃj¹zÀgÉ, ²æà J¸ï J¸ï UÉÆëAzÀgÁdÄ CªÀgÀÄ dªÁ£À£À ¥ÁvÀæzÀ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ®è£ÀUËqÀ © J¸ï CªÀgÀÄ ¨ÉAZïPÀèPïð ¥ÁvÀæzÀ ²¸ÀÛ£ÀÄß JwÛ »rzÀgÀÄ. ¥ÀæZÀAqÁZÁj ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀ ²æà n J¸ï gÀªÉÄñï CªÀgÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è £ÀUÉ ªÀÄÆr¸À®Ä PÁgÀtgÁzÀgÀÄ. ²æêÀÄw D±Á ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï CªÀgÀÄ gÀAUÀ¸ÀfÓPÉ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ±À²PÁAvÀ ¥Ánî ¥Àæ¸ÁzsÀ£ÀzÀ°è £ÉgÀ«vÀÛgÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ dvÉUÀÆrzÀ ²æà AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ¹AUï CªÀgÀÄ F J¯Áè ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀQ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀgÀÄ. »ÃUÉ ‘¢£ÀPÀgÀ’zÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀ£ÀßqÀ £Ár£À £Á®ÄÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ f¯ÉèUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆAqÀÄ CzÀÄãvÀ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ J®èjAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹vÀ®èzÉ ¢£ÀPÀgÀzÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄÆäj£À°è ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ C£ÉÃPÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ MvÁÛAiÀĪÀÇ §gÀÄwÛzÉ JAzÀÄ F PÀ£ÁðlPÀ ¥Àª æ Á¸ÀzÀ gÀƪÁj ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégï ºÉýzÀgÀÄ. ‘¢£ÀPÀgÀ’ vÀAqÀPÉÌ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. q

¢£ÀPÀgÀ ªÀgÀ¢

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ZÀ½AiÀÄ°è ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ

d£ÀªÀj 9, gÀAzÀÄ 2011-2013 ¸Á°£À zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢£À. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ vÀÄA¨É®è PÀ£ÀßrUÀgÀ eÁvÉæ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ GvÀÛgÀ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²ÃvÀ UÁ½ ©Ã¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÉqÉ »ªÀÄ¥ÁvÀªÀÇ DVzÀÄÝzÀjAzÀ zɺÀ°AiÀÄ°è ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀÄPÉÆAqÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÀÄAdÄ ªÀÄĸÀÄQzÉAiÉÄãÉÆà JA§AwzÀÝ ºÀ¹ ªÁvÁªÀgÀt. ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀ ZÀÀ½ PÀ¼ÉzÀ £À®ªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. ºÉaÑ£À vÁ¥ÀªÀiÁ£À PÉêÀ® 11 rVæ, £ÀÆå£Àvª À ÄÀ 5 rVæAiÀÄ UÀzU À ÄÀ qÀĪÀ ZÀ½AiÀÄ°è d£À ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÆ É Ã E®èªÇÉ Ã JA§ ¸ÀºÀd DvÀAPÀzÀ°è ¤AvÀ C¨sÀåyðUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ. "¸ÀÆAiÀÄðzÉêÁ EªÀvÆ É ÛAzÀÄ ¢£À PÀgÄÀ uÉ vÉÆÃgÀ¥Áà, ¸Àé¯Áàzg À Æ À ©¹°£À ªÀÄÄR vÉÆÃgÀÄ" JA§ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÁæxÀð£ÉUÉ ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ PÀgÀÄuÉ vÉÆÃgÀ°®è. Erà ¢£À MAzÀÄ ©¹°£À J¼ÉAiÀÄÆ PÁt°®è. DzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è C¤jÃQëvÀªÁV ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ §AzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀ£ÀßqÀ ¸ÉêÉUÁV vÁªÉAzÀÆ ªÀÄÄAzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹, PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀgÀÄ. EzÉ®èzÀgÀ ªÀÄzsÉå ZÀÀ½AiÀÄ ¥ÀjªÉAiÉÄà E®èzÉ vÀªÀÄäzÉà DlzÀ°è ¤gÀvÀgÁzÀ ¥ÀÅmÁt ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤AvÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬Ä, D¥ÀÛjUÁV ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÉÆqÀØ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¦Pï¤Pï vÀgº À z À À GvÁìº,À ¸ÀqU À g À .À MAzÉqÉ qÁ. ¸ÀgÆ É Ãf¤ ªÀÄ»¶, £ÉÃvÁæªÀw ªÀÄAiÀÄå, ¸Á«wæ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀAxÀ »jAiÀÄ fëUÀ¼ÀÄ ZÀÀ½AiÀÄ£ÀÆß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä §AzÀ GvÁìºÀ, PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¼ÀPÀ½, ¸ÀAWÀzÀ §UÉV£À PÁ¼ÀfUÉ ªÀÄ£À ªÀÄÆPÀªÁzÀgÉ, E£ÉÆßAzÉqÉ MAzÀÄ ZÉAzÀzÀ gÀAUÉÆðAiÀÄAvÉ §tÚ §tÚzÀ §mÉÖ, G®è£ï PÉÆÃlÄ, mÉÆæ,

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

±Á®Ä ºÁQ NqÁqÀĪÀ d£À. ºÀ§âªÉÇà ¢§âtªÉÇà J¤¸ÀĪÀAwzÀÝ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ UËf, ªÀÄPÀ̼À PÀ®PÀ®. ©¹¨ÉÃ¼É ¨sÁvï, ªÉÄʸÀÆgï ¥ÁPï, ¸ÁA¨Áj£À gÀÄaAiÀiÁzÀ Hl, ªÀiÁvÀÄPÀvÉ, vÀÄA¨Á ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÉnÖAiÀiÁzÀªÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ºÀ¼É UÀÄgÀÄw£À D¥ÀÛ ¸ÉßûvÀgÀ ¸ÀAvÀ¸À, G¨sÀAiÀÄ PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄzÀ ¤ÃrvÀÄ. E£ÉÆßAzÉqÉ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ UÀA©üÃgÀªÁV dgÀÄVvÀÄ. CzsÀåPÀëgÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è G¥ÁzsÀåPÀë ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀÄ ¸À¨A És iÀÄ CzsåÀ Pv ëÀ É ªÀ»¹, ¸À¨U És É DUÀ«Ä¹zÀ ¸Àz¸ À åÀ g£ À ÄÀ ß ¸ÁéUw À ¹zÀgÄÀ . PÀ¼z É À ¸Á°£À°è £ÀªÀÄä£ÀßUÀ°zÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf CzsÀåPÀë ²æà J.¦. PÀĪÀÄmÁPÀgï, »jAiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÁzÀ ²æà ¸ÉÃvÀÄgÁªï, ²æà CtÚ¥àÀ UÀÄqÀÄUÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw VÃvÁ ¸ÁUÀgïgÀªÀjUÉ ¸À¨sÉ ±ÀæzÁÞAd° C¦ð¹vÀÄ. ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà F±ÀégÀ ¨sÀmï CªÀgÀÄ ¸À¨sÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹zÀgÀÄ. ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢ð ü ¹zÀÝ J®è C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ vÀªÄÀ ä QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ ¸ÁVvÀÄ. PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÄÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀg¢ À §UÉÎ ¸À¨U És É «ªÀj¹ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É PÉÆÃjzÀgÄÀ . ²æà D£ÀAzÀgÁªï CªÀgÄÀ ªÉÆzÀ°UÀgÁV ¨ÉA§°¹zÀgÉ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ ¨ÉÃPÀ¯ï C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÄÀ . ¯ÉPÌÀ¥v À U æÀ ¼ À À §UÉÎ «¸ÀøÛ vÀ ZÀZð É AiÀÄ £ÀAvÀgÀ wzÀÄÝ¥r À UÀ¼Æ É A¢UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà £Àg¹ À AºÀ ªÀÄÆwð ¨ÉA§°¹zÀg,É ²æà F±Àg é À ªÀÄrªÁ¼À C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÄÀ . £ÀAvÀgÀ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «¸ÀøÛ vÀ ZÀZð É £Àqz É ÄÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ªÀAzÀ£AÉ iÉÆA¢UÉ ¸À¨És ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

13


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj

CzsÀåPÀëgÀÄ - qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® f. ºÉUÀqÉ :

G¥ÁzsÀåPÉë - GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ : zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÉ 2004gÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ºÁUÀÆ G¥Ázs À åPÉë A iÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. 2004 jAzÀ 2009 gÀªÀgÉUÉ C©üªÀÄvÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV PÁgÀ太Àð»¹zÀ EªÀgÀÄ ¥Àwæ P É ¸Áé ª À®A©AiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä C«gÀvÀªÁV ±Àæ«Ä¹zÀÝ®èzÉà zɺÀ°AiÀÄ ««zsÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ zÀ¤AiÀiÁV ªÀÄ»¼Á¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛ §A¢zÁÝ g É. vÀªÀÄä ¤gÀÆ¥ÀuÁ ±ÉÊ°¬ÄAzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ agÀ¥ÀjavÀgÁVgÀĪÀ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV zɺÀ°AiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉëAiÀiÁV ¨sÁj §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ ¥ÀÄ£ÀgÁAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ - ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ : ¨sÁgÀwÃAiÀÄ aQvÁì PÉÃA¢æ à AiÀÄ ¥ÀjµÀvï, £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è C¢üÃPÀëPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ CªÀgÀÄ d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ReÁAa, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀ ©.PÉ.§¸ÀªÀgÁdÄ CªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁVzÁÝgÉ. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð - ¹.JA. £ÁUÀgÁd : zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ°è 17 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹.JA. £ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ F »AzÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è JgÀqÀÄ ¨Áj dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ 9 wAUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è ¹ zÀ C£ÀĨs À ªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ GvÁì » AiÀÄĪÀPÀ. zɺÀ° ¥ÉÆðøï PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀAWÀzÀ ReÁAa ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀ £ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¸ÀAWÀzÀ ¸ÉêÉUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. ReÁAa - PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð : ªÀiÁåPïì £ÀÆåAiÀiÁPïð ¯ÉÊ¥sï£À j¸ïÌ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï «¨sÁUÀzÀ°è ¹Ã¤AiÀÄgï ªÀiÁå£ÉÃdgï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ ReÁAaAiÀiÁV C®èzÉà zɺÀ° PÀ£ÀßqÀÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVAiÀÄÆ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛÛvÀ ¸Ëvï PÉ£ÀgÁ PÀè¨ï£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ zɺÀ° ªÀiÁzsÀé ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ¸ÀAWÀzÀ ReÁAaAiÀÄ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¸À®Ä ¨sÁj §ºÀĪÀÄvÀzÉÆA¢UÉ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁVzÁÝgÉ.

14

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ±Á¯É ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ E¤ßvÀgÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ PÁ£ÀƤ£À PÀÄjvÁV §gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw FUÀ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ±Á PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£Áðl ¥ÀĸÀÛPÀ ‘zË®zsÁgÁ’ ¥Àæ±ÀA¸É UÀ½¹ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À UÀ½¹zÁÝgÉ. ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVAiÀÄÆ PÉ »rAiÀÄĪÀAvÉ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjA

dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð - J£ï.Dgï.²æãÁxï : PÀmÁÖ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀ ²æãÁxï CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ. FUÁUÀ¯Éà d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀPÀÆlzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð, UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð, zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV GvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ dAnPÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁV, QæÃqÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁV QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ºÁUÀÆ DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV DAiÉÆÃf¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ,£ÀÄr, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÉêÉUÉ ¸ÀzÁ ¸À£ÀßzÀÞgÁVgÀĪÀ ²æãÁxï vÀªÀÄä d£À¦æAiÀÄvɬÄAzÀ F ¨Áj dAnPÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¥ÀÄ£ÀgÁAiÉÄÌUÉÆArzÁÝgÉ. dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð - gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ : PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è C¥ÁgÀ ¦æÃw ºÉÆA¢gÀĪÀ, ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢AiÀĪÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÉÆA¢UÉ §ºÀÄPÁ®zÀ MqÀ£Ár. 2004 jAzÀ 2008 gÀªÀgÉUÉ C©üªÀÄvÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝ g É. ²æ à ªÀÄw ¤qÀUÀÄA¢AiÀĪÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀ«¬Äwæ. CªÀgÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À “PÀtÚ PÀtªɒ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. CªÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£UÀ¼ÀÄÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ zÀmïì PÀ£ÀßqÀ qÁmïPÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ PÉAqÀ¸ÀA¦UÉ CAvÀeÁð® ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 2006-2008 gÀ ¸Á°£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ºÀ®ªÁgÀÄ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀÄV ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ §dðgï ¥ÉÃAmïì °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ ¸ÀAWÀzÀ dAnPÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ.

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


j ¸À«Äw 2011-13 ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

: qÁ. ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ÉAiÀÄ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ «zÉñÁAUÀ Á£ÀÆ£ÀÄ «¨sÁUÀzÀ°è 1996 jAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ, «±Àé¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¼À®Æè ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸À®ºÉUÁgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ À¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉ¢ªÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ wAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV 2006 jAzÀ 2010gÀ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ EªÀgÀÄ Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÁÝgÉ. qÁ. ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀtÚ lPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÉʤPÀUÀ¼À°è, ªÀiÁ¹PÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¹zÉ. CªÀgÀÄ 2007gÀ ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæeÁªÁt ¢Ã¥ÁªÀ½ PÀxÁ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è . ºÀ®ªÁgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ É®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ CªÀgÀÄ E¢ÃUÀ CzsÀåPÀëgÁV ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄPÁÌtÂAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¦æÃw C©üªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¤ÃrzÁÝgÉ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ DAd¤ UËqÀ : zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ DAd¤ UËqÀ CªÀgÀÄ d£À¦æAiÀÄgÀÄ. ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ ¸À£Áä£Àå ²æà zÉêÉÃUËqÀgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛ g ÀĪÀ EªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ, £ÀÄr, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀAWÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¸ÀQæ A iÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ agÀ¥ÀjavÀgÁzÀ DAd¤UËqÀgÀÄ CvÀå¢üPÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¥ÀÄ£À gÁAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ : PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹ CªÀÅUÀ¼À MPÀÆÌlzÀ CzsÀåPÉëAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉAiÀÄ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ C£ÀĨsÀ«, GvÁì» ªÀÄ»¼É. CªÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £Ár£À ºÀ®ªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÄvÀzÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. ºÉêÀÄ®vÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸Á»wåPÀ ¸À«Äw, QæÃqÁ ¸À«Äw ºÁUÀÆ zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzÀåPÉëAiÀiÁVAiÀÄÆ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀiÁV C¢üPÀ §ºÀĪÀÄvÀUÀ½AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà : ªÀÈwÛ A iÀÄ°è ¥ÉÆð¸ï, ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è gÀAUÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà CªÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉÎ C¥ÁgÀ C©üªÀiÁ£À. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV 2006 jAzÀ 2010 gÀªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝ g É. zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï PÀ¯Áåt ¸À«Äw ºÁUÀÆ UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ®Æè ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¶×vÀ £ÁlPÀ vÀAqÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ zɺÀ°AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà PÀ£ÁðlPÀzÀ®Æè C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ ºÁUÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð²¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ £ÁlPÀPÉÌ ¸ÀAWÀzÀ £ÁlPÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÆ §A¢ªÉ. zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlP ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁVzÁÝgÉ. ¦.¹. ²æäªÁ¸À : zɺÀ° ¥ÉÆð¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 17 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æäªÁ¸À CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ L.J.J.¸ï. DPÁAQë U À¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ “zɺÀ° PÀȶPï ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¥s Ë AqÉñÀ£ï”£À dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ºÁUÀÆ zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. ¸Á»vÀå¥ÉæëÄAiÀiÁzÀ ²æäªÁ¸À E¢ÃUÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¹.Dgï. ²æäªÁ¸ï 2006 jAzÀ 2010 gÀ ªÀgÉUÉ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Á®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ²æäªÁ¸À CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ°è «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. f.©. ºÉUÀr : zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 14 ªÀµÀð ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ²æà f.©.ºÉUÀr CªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. 1996 jAzÀ 2002 gÀªÀgÉUÉ NCERT DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÉÆÃAiÀiÁØzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¥Àæw¶×vÀ eÉ.J¸ï.J¸ï.¥À©èPï ¸ÀÆÌ¯ï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ D£ÀAzÀ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ : PÉÃAzÀæ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁd ªÀiÁUÀð ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀB ±ÉæõÀ× PÀ¯Á«zÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀÄ. gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï DzÀ EªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwªÉ. E¢ÃUÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. ©.£ÁgÁAiÀÄt : gÀAUÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀAWÀzÀ Qæ à qÁ ¸À«Äw, UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ EªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è£À vÀªÀÄä GvÀÛªÀÄ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ agÀ¥ÀjavÀgÀÄ. EzÉà ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV §A¢gÀĪÀ GvÁì» vÀgÀÄt.

15


dAn PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸À¨sÉ ¸ÀAWÀzÀ C¢üPÁgÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀzÀ dAn ¸À«Äw ¸À¨sÉ d£ÀªÀj 16gÀAzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼É®ègÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹, ±ÁAvÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®èjUÀÆ PÀÈvÀdÕvÉ ºÁUÀÄ £ÀÆvÀ£ÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ°è PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ J®ègÀ£ÀÆß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁzsÀåªÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À «ªÀgÀªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀjUÉ C¢üPÁgÀ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹ ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ DyðPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ ºÉƸÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ vÁªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. C¢üPÁgÀ ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CzsÀåPÀë qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ »A¢£À ¸À«Äw ªÀiÁrgÀĪÀ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÁèX¹ ºÉƸÀ ¸À«Äw ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ J¯Áè PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ºÉƸÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ¹.JA.£ÁUÀgÁd CªÀgÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArvÀÄ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ²æà PÉ. F±ÀégÀ ¨sÀmï CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ

zɺÀ°AiÀÄ°è PÀĪÉA¥ÀÄ GvÀìªÀ

£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw C¢üPÁgÀ ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ ªÉÆzÀ® ¨sÉÃn PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ DUÀ«Ä¹zÀÝ ¸Á»wUÀ¼ÁzÀ ºÀA¥À£Á ºÁUÀÆ ¥ÉÆæ.JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå CªÀgÉÆqÀ£É. PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ºÁUÀÆ PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁ×£ÀUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ K¦æ¯ï£À°è 3 ¢£ÀUÀ¼À PÀĪÉA¥ÀÄ GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀ AiÉÆÃd£É PÀÄjvÁV PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ CzsÀåPÀë 16

qÁ.ºÀA¥À£Á ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀë ¥ÉÆæ.JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ eÉÆvÉ ZÀað¹zÀgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ«, eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÀÆ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀAvÉ vÀªÀÄä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÀÄ. SÁåvÀ ¯ÉÃRPÀ, £ÁlPÀPÁgÀ ¥ÉÆæ.JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, zɺÀ° «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæ.n.J¸ï.¸ÀvÀå£Áxï, zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁVgÀĪÀ ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉÃ±ï ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ «zÁéA¸À, CªÉÄÃjPÀ£ï E£ïìnlÆåmï D¥sï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÖrÃ¸ï ¤zÉÃð±ÀPÀ qÁ.¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÀĪÉA¥ÀÄ GvÀìªÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


À

£ ¯ÉÃR

¸ÀA

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀgÀ¸ÀAUÀ

WÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀiÁªÁUÀAvÉ CAvÀ M§â j UÉƧâ g ÀÄ ¹PÁÌ U À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁwUÉ d£ÀªÀj MA¨sÀvÀÛgÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¤UÀ¢AiÀiÁAiÀÄÄÛ. ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀgÀ¸ÀAUÀPÉÌ ªÀÄÆ® F ¨ÁjAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðAiÀiÁV ¸Àà¢üð¹zÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀÄvÀ PÉüÀ®Ä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ ±ÀÄgÀÄ DAiÀÄÄÛ £ÉÆÃr. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¢£À M§âjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr "ºÀ¯ÉÆÃ" JAzÉ. D PÀqɬÄAzÀ "jà AiÀiÁjæÃ" CAzÀÄæ. CªÀgÀÄ PÉýzÀ jÃw° ¹nÖ£À°èzÀÝgÀÄ C£ÀÄìvÉÛ. £Á£ÀÄ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉýzÁUÀ "¸Àj K£ÁUï¨ÉÃPÀÄ" CAzÀÄæ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀrÃwzÉAiÀÄ®è CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqï¨ÉÃPÀÄ CAwzÀÝ ºÁUÉ CªÀgÀÄ "jà ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄUÉ 3-4 wAUÀ½AzÀ C©üªÀÄvÀ §jÛ®è, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎAiÀÄÆ w½w®è, ¤ªÀÄäUÀ¼À J¯ÉPÀë£ï §UÉÎ £ÀªÀÄUÉíÃUÉ w½¨ÉÃPÀÄ, ªÉÆzÀÄè £ÀªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV C©üªÀÄvÀ ¹Vè" CAvÁ£Éà ¥sÉÆãï PÀmÁÖ¬ÄvÀÄ, ªÀiÁvÀÄ ¥ÀÆtð DUï°®èªÀ®è CAvÀ ªÀÄvÉÛ ªÀiÁrzÉ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ C©üªÀÄvÀ §gÀ° ¤ªÀÄä UÀÄA¦UÉà Nmï ºÁQÛë CAvÉíý EmÉÖélÄæ. £À£ÀUÉÆà EzÀÄ ªÉÆzÀ® ZÀÄ£ÁªÀuÉ, eÉÆvÉUÉ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀ. CzÀgÀ®Æè ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ PÀgÉ ¨ÉÃgÉ »ÃAUÀAzÀæ®è CAvÀ aAvÉ DAiÀÄÄÛ. Ejè CAvÉíý ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÉ. EªÀgÉãÀAvÀgÉÆà £ÉÆÃqÀt CAvÀ, D PÀqÉ ¥sÉÆãï vÉVwzÀÝ ºÁUÉ "ºÀ¯ÉÆÃ" CAzÀÄæ, "£ÀªÀĸÁÌgÀ ¸Ágï" CAvÀ ºÉ¸ÀgÉíýzÉ. CªÀjUÉ ¸Àé®à Q« PÉüïìwgï°®è C£ÀÄìvÉÛ. ªÀĪÀÄvÁ£Éà CAzÀÄæ, ªÀÄvÉÛ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý ZÀÄ£ÁªÀuÉ §UÉÎ w½¹ £ÀªÀÄä vÀAqÀPÉÌ ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉA§® ¤Ãr ¸Ágï CAzÉ, "K£ï vÀAqÀUÀ¼ÉÆà K£ÉÆà »A¢£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÄà E®è, vÀAqÀ CAvÉ vÀAqÀ. AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆâ®è, £ÉÆÃqÀt §gÀPÁÌzÉæ §jÛ¤" CAvÀ ¥sÉÆãï ElÄæ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ PÀgÉ »ÃUÁAiÀÄÄÛ £Á£ÀÄ E£ÀÄß NlÄ PÉýzÀ ºÁUÉãÉ, AiÀiÁPÉÆà EªÀvÀÄÛ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ WÀ½UÉAiÉÄà ¸Àj E®èªÉãÉÆà PÁuÉ, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁr £ÉÆÃqÉÆÃt, CzÀÆ ¸Àj ºÉÆÃUï°®è CAzÉæ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀPÉÌ EªÀwÛUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ CAzïPÉÆAqÀÄ PÀgÉ ªÀiÁrzÉ. D PÀqɬÄAzÀ ºÀ¯ÉÆà J£ÀÄßwÛzÀÝ ºÁUÉ "£ÀªÀĸÁÌgÀ ¸Ágï zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÉ" CAwzÀÝ ºÁUÉ ºËzÁ AiÀiÁªÁUÀ? £ÀªÀÄUÉ EzÀgÀ §UÉÎ E£ÀÆß ªÀiÁ»w §A¢®è CAvÀ «ªÀgÀªÁV PÉý w¼ïPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ "RArvÀ §jÛë. «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ M¼ÉîAiÀÄzÁAiÀÄÄÛ. D¯ï zÀ ¨É¸ïÖ" CAvÉíý ElÄæ. CAvÀÄ EªÀgÁzÀÆæ EµÀÄÖ ªÀiÁvÁrzÀæ®è CAvÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ RĶAiÀiÁAiÀÄÄÛ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¢£À PÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀ¼ÁVzÁÝUÀ D PÀqɬÄAzÀ »A¢AiÀÄ°è GvÀÛgÀ §AvÀÄ. ¸Àj £Á£ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉý ºÉüï¨ÉÃPÁzÀÄÝ ºÉý ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ¯É C°èêÀgÉUÀÆ J¯Áè PÉüïPÉÆAqÀ D¸Á«Ä vÀtÚUÉ "D¥ï PÁå ¨ÉÆïÁ, ªÉÄÊ ¸ÀªÀiïeÁ £À»Ã" CAzÀÄæ. ªÉÆzÀ¯Éà zɺÀ°AiÀÄ ZÀ½AiÀÄ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÁÛ PÀÆwzÀݪÀ¼ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁwAzÀ xÀAqÁ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ vÀtÚUÉ PÀĽvÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ »ÃUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ D PÀqɬÄAzÀ PË£ï CAvÀ PÉýzÀÄæ CzÀPÉÌ ¥ÀævÀÄåvÀÛgÀªÁV (C£ÀĨsÀªÀ DVvÀÛ®è) »A¢AiÀįÉèà £À£Àß ªÀiÁvÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr CªÀjUÀÆ £À£Àß §UÉÎ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §UÉÎ ºÉüÀĪÀÅzÀ£É߯Áè ºÉýzÉ. £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ w½zÀ «ZÁgÀ £ÀªÀÄäªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV ªÀiÁrgÀĪÀ «ZÁgÀ w½¢vÀÄÛ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »A¢AiÀįÉèÃ

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ D ªÀåQÛ §½ E°èAiÀĪÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀiÁvÁrzÉ. DvÀ PÀÆqÀ ¹mÁÖV J¯ÉPÀë£ï AiÀiÁªÁUÀ J°è CAvɯÁè PÉý w¼ïPÉÆAqÀÄ PÉÆ£Éð UÀ®vï £ÀA§gï ®UÁ¬Ä ºÉÊ CAvÀ ºÉý £À£Àß ¨É¥ÀÄà »r¹zÀ ¥ÀÄuÁåvÀä. ªÀÄÄAzÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ E£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV «ZÁj¹zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁvÁqï¨ÉÃPÀÄ CAzïPÉÆAqÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¥sÉÆÃ£ï ¸ÀASÉåAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ºÀ¼Éà £ÀA§gï §zÀ¯ÁzÀ §UÉÎ ¸ÀAWÀPÉÌ ªÀiÁ»w EgÉÆâ®è. EzÀÝ £ÀA§jUÉ ªÀiÁrzÁUÀ £À£ÀUÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÀÆ DUÀÄvÉÛ. »A¢£À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ CªÀgÉà JAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. »ÃUÉ M§âjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ CªÀjUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ §UÉÎ w½¹zÉ. "CªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ FUÀ ºÉýzÁUÀ®µÉÖà £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ¯É¯Áè ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ vÀ¥ÀàzÉà §jÛ¢é, DzÉæ FUÀ £ÀªÀÄUÉ vÀÄA¨Á ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀAWÀzÀ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀĪÀÇ w½w®è, C®èzÉ HjAzÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼Éà £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄäªÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÉgÉAiÀÄ®Ä PÀ¯ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁj, ªÀÄÄAzÁzÀÄæ zÀAiÀÄ«lÄÖ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¤ÃªÀÅ w½¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ, M¼ÉîzÁUÀ° ¤ªÀÄUÉ" CAvÀ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹ, ¸ÀAWÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï£À®Æè ºÁPÀ§ºÀÄzÀ¯ïªÁ CAvÉíý PÀmï ªÀiÁrzÀÄæ. ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ §½AiÀÄÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ, §UÉÎ w½¹ ªÀiÁvÁqïwzÉÝ. CªÀgÀAzÀÄæ ¤ªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è K£ÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉ E®è ºÁUÉà EzÉ, E£ÀÆß ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁq狀ÀÄzÀ®è FUÀ¯ÁzÀÄæ CAvÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ JµÀÄÖ UÀAmÉ ºÉÆwÛUÉ PÉÆ£É CAvÀ w¼ÀPÉÆAqÀÄ ElÄæ. »ÃUÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ¤ªÀÄä CeÉAqÁ K£ÀÄ CAvÀ PÉý w¼ïPÉÆAqÀÄæ. G¥ÁzsÀåPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ MAzÉà ºÉ¸Àj£À £ÁªÀÅ E§âgÀÄ ¤AwzÀÝjAzÀ PÉ®ªÀgÀÄ E§âgÀ£ÀÆß M§âgÉà JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀiÁvÁqïwzÀÄæ. PÀgÉ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀߣÉßà CªÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÉüïwzÀÄæ. CAvÀÆ zÀÆgÀªÁt PÀgÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ºÁqÀĪÀ ¢£ÀªÀÇ §AvÀÄ. D ¢£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄzÉà DVvÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀ ªÉÆzÀ® PÀgÉ ªÀiÁrzÉ. D PÀqɬÄAzÀ ¥sÉÆãï JwÛzÀÄÝ PÉý "ºÀ¯ÉÆÃ" J£ÀߨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼ÀÄ Q«UÉ ©zÀÄé. EzÉãÀ¥Àà AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ CAvÀ£ÀÆ PÉÃ¼ï°®è ªÉÆzÀ¯Éà ¨ÉÊwzÁgÀ®è CAvÀ AiÉÆÃZÉßUÉ ©zÉÝ. CµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ ºÁUÉà AiÀiÁgÀÄ CAzÀÄæ. (¸ÀªÀiÁzsÁ£À DAiÀÄÄÛ £À£ÀUÀ®è ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¨ÉÃgÁjUÉÆà CAvÀ) £Á£ÀÄ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §UÉÎ w½¹ DªÀvÀÄÛ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw¹zÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀAzÀÄæ, ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊwzÉÝ ºÁUÉ ¥sÉÆãï JwÛzÉ, ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÉýì K£ÀAzïPÉÆAqÉÆæà K£ÉÆÃ? ¸Áj CAzÀÄæ. »ÃUÉ r¸ÉA§gï E¥ÀàvÉÛüÀjAzÀ ±ÀÄgÀĪÁzÀ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À zÀÆgÀªÁt ¸ÀA¨sÁµÀuÉ d£ÀªÀj K¼ÀgÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ, ºÁ¸Àå, zÀÄBR, ¨ÉøÀgÀ, ¨ÉøÀÄÛ ©Ã½¸ÀĪÀgÉUÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ. ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÉÆA¢V£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, ºÁgÉÊPÉ, D²ÃªÁðzÀ, ¸À®ºÉ ¸ÀºÀPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÉÆzÀV¹vÀÛ®èzÉ ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹PÉÆnÖvÀÄ, F ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀgÀ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ. q

J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ 17


"«Q¦ÃrAiÀÄ'zÀ ºÀj¥Àæ¸Ázï £ÁrUï CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ

«Q¦ÃrAiÀiÁ qÁmï PÁªÀiï vÀ£Àß ºÀvÀÛ£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß d£ÀªÀj ºÀvÀÛgÀAzÀÄ «±ÀézɯÉèqÉ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zÉñÀzɯÉèqÉ «Q¦ÃrAiÀiÁzÀ §UÉÎ eÁUÀÈw £ÀqɸÀ®Ä ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ZÀZÁð PÀÆl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ «Q ¦ÃrAiÀiÁzÀ §¼ÀUÀªÀÅ zɺÀ°UÀÆ DUÀ«Ä¹vÀÄÛ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀ ºÀj¥Àæ¸Ázï £ÁrUï CªÀgÀ eÉÆvÉ MAzÀÄ ¨sÉÃn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ d£ÀªÀj 18gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. CAzÀÄ £ÀqÉzÀ ºÀgÀmÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß «Q¦ÃrAiÀÄzÀ°è ºÉÃUÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ, «QæÃrAiÀiÁªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è DgÀA©ü¹zÀ »£À߯É, ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÁrUï CªÀgÀÄ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. «Q¦ÃrAiÀÄ CAvÀeÁð®zÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ «±ÀéPÉÆñÀ. EzÀÄ C£ÉÃPÀ NzÀÄUÀgÀ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢0zÀ MmÁÖV §gÉAiÀÄ®àqÀÄwÛgÀĪÀ «±ÀéPÉÆñÀ. d£ÀªÀj 2001 gÀAzÀÄ f«Ää ªÉïïì ªÀÄvÀÄÛ ¯Ájæ ¸ÉÃAUÀgï DgÀA©ü¹zÀ «Q¦ÃrAiÀÄ 262 ««zs À ¨s Á µÉUÀ¼À°è DªÀÈwÛ U À¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀªÁVzÀÄÝ FUÀ «Q«ÄÃrAiÀÄ ¥sËAqÉõÀ£ï ¤AzÀ

¥ÁæAiÉÆÃf¸À®ànÖzÉ. EzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¥ÀæZÀ°vÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ «QUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀªÁVzÉ. ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ «Q¦ÃrAiÀÄ FUÀ ºÀ®ªÀÅ «zÉö ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ C£ÉÃPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è PÀÆqÀ ®¨sÀå«zÉ. PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀĪÀÅ ¸É¥ÉÖA§gï 2004 gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. «Q¦ÃrAiÀÄ C£Àå «±ÀéPÉÆñÀUÀ½AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà NzÀÄUÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀA¥Á¢¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀjUÉ vÀPÀë t ªÉà PÁt¹UÀÄvÀÛ z É. CzÀ®è z É NAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæ w ¨Áj ¸ÀA¥Á¢¹zÁUÀ®Æ D «µÀAiÀÄ ¥ÀÅlzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ “EwºÁ¸À” ¥ÀÅlzÀ°è zÁR¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV AiÀiÁªÀÅzÉà »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ±Àå«®èzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. “ZÀZÉð” ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ §¼À¸À§®è, ¸ÀA¥Á¢¸À§®è ªÀÄÄPÀÛ PÀ£ÀßqÀ «±ÀéPÉÆñÀ. ºÀj¥Àæ¸Ázï £ÁrUï CªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÉƺÉÃgï ±ÉnÖ, D²±ï ¤qÀUÀÄA¢, ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ ªÀÄwÛvÀgÀ AiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ GvÀÄìPÀvɬÄAzÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. qÁ.¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀ°è ºÀÄnÖzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉƸÀ ¦Ã½UÉUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¹ CAvÀeÁð®zÀAvÀºÀ DzsÀĤPÀ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ²æÃ.CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄÄPÀÛPÉÆñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁvÀdÕçgÀÆ ¥Á¯ÉÆμÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ ºÀj¥Àæ¸Ázï £ÁrUï CªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤹zÀgÀÄ «Q¦ÃrAiÀiÁzÀ E£ÉÆߧ⠤ªÀðºÀuÁ vÀeÉÕAiÀiÁzÀ ¹jAiÀiÁ zÉñÀzÀ ªÉÆPÀ ¥ÁåAmÉÃd¸ï CªÀgÀ£ÀÆß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. q

¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ G¼É¥Ár

“£ÀªÀgÀ¸À” UÀÆæ¥ï UÀÄ®§UÁð CªÀgÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À ¢£ÁAPÀ 24.01.2011 gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ Dmïð UÁå¯jAiÀÄ°è £ÀªÀgÀ¸À UÀÆ榣À MA§vÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥ï¹AUï, ¸ÉÆêÀÄ£Áxï JZï. eÁzsÀªÀ, ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít, ±ÀgÀt¥Àà J£ï. JªÀiï, ªÀÄ£ÉÆÃeïPÀĪÀiÁgÀ «.f, ¥Àª æ Æ É Ãzï PÉ ©, ªÉAPÀmÃÉ ±ïPÀĪÀiÁgï PÉ. JZï, C§ÄÝ¯ï ¨ÁµÁ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥sÁ°Ì ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÝ zɺÀ°AiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÝ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ §ÆæmÁgÀªÀgÀÄ eÉÆåÃw ¨É¼ÀV¹ GzÁÏl£É ªÀiÁr F MA¨sÀvÀÄÛ d£À PÀ¯Á«zÀgÀÄ aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà EµÉÆÖAzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß ¹zÀÞ¥r À ¹ zÉñÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è ¥Àz æ ² À ð¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß £ÉÆÃr vÀªÀÄUÉ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉ, E£ÀÆß ºÉaÑ£À ±ÀæªÀĪÀ»¹ £ÁrUÉ QÃwð vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀÝ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUq À A É iÀĪÀgÄÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ Dmïð UÁå®jAiÀÄ°è AiÀÄĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À K¥Àðr¹zÀÄÝ vÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢zÉ, EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÀAWÀªÀÅ ªÀÄÄPÀÛªÁV ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà J£ï. Dgï. ²æãÁxï CªÀgÀÄ “PÀ « PÁtzÀ Ý £À Ä ß gÀ « PÀ A qÀ , gÀ « PÁtzÀ Ý £À Ä ß PÀ ¯ É U ÁgÀ PÀ A qÀ ” JA§AvÉ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ gÀÆ¥ÀPÉÆnÖzÁÝgÉ JAzÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹zÀgÀÄ.

18

zɺÀ°AiÀÄ ¥ÀæSÁåvÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ²æà FgÀtÚ f.Dgï, ²æà ©ü à ªÀ Ä gÁªï ªÀ Ä ÄgÀ U É Æ ÃqÀ , ²æ à ªÀ Ä w ±Á®£ï ªÀ Ä ÄgÀ U É Æ ÃqÀ , ²æ à D£À A zÀ ªÀ Ä ÄgÀ U É Æ ÃqÀ ºÁUÀ Æ ¸À A WÀ z À PÁAiÀ Ä ðzÀ ² ð ºÁUÀ Æ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ¥Àæ±ÀA²¹zÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀÄ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀA¢¹zÀgÀÄ. q

qÁ|| ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á zÉë C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


«£ÁAiÀÄPï ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉÃ±ï ºÉÆUɸÉƦà£ÀªÀgï CªÀjUÉ DwäÃAiÀÄ «zÁAiÀÄ ºÉƸÀ ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ £ÉaÑ£À AiÀÄĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÁzÀ, ‘«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ’zÀ «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀmï ºÁUÀÆ ‘¢ ¸ÀAqÉà EArAiÀÄ£ï’ £À «ÃgÉÃ±ï ºÉÆUɸÉƦà£ÀªÀgï CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉA§ ¢rüÃgï ¸ÀÄ¢Ý w½AiÀÄÄvÀÛ¯Éà zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï£À°è ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, ¢£ÁAPÀ 30 gÀ ¸ÀAeÉ MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ J®è C©üªÀiÁ¤ §¼ÀUÀªÉà ¸ÉÃjvÀÄÛ. ¸ÀAWÀzÀ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æãÁxï CªÀgÀÄ J®ègÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÀÛ, ¥ÀvÀæPÀvÀð «£ÁAiÀÄPï ¨sÀmï CªÀgÉÆA¢£À vÀªÀÄä ¤vÀåzÀ MqÀ£Ál, QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ°è ºÀÄgÀĦ¤AzÀ ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ CªÀgÀ D¸ÀQÛ , J®ègÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀ ¸ÉßúÀ¥ÀgÀvÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À®ºÉ, ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÁ ¹zÀÞ«gÀĪÀ «ÃgÉñï CªÀgÀ «£ÀAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÉë, GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRªÁt ‘C©üªÀÄvÀ’zÀ «£Áå¸À, vÁAwæPÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ «ÃgÉÃ±ï ºÉÆUɸÉƦà£ÀªÀgï ¸ÀzÁ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÀÝ jÃw, vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ P˱À®åvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAWÀzÀ J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÈwÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C£ÀĨsÀ«PÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀmï CªÀgÀÄUÀ½UÉ £ÀÆvÀ£À ªÀÈwÛ §zÀÄPÀÄ ±ÀĨsÀªÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. ²æà gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå¥Á®£ÉAiÀÄ vÀÄvÀÄð PÉ®¸ÀzÀ°è «ÃgÉñï PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÉÆÃjzÀ ZÀÄgÀÄQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®è ªÀÄvÀÄÛ «£ÁAiÀÄPï ¨sÀmï CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ nÃPÉ, ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ vÀªÀÄä£ÀÄß ¥Àæ ¨ s Á «¹zÀÝ ª ÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë, qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀvÀæPÀvÀðjUÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀÄvÀÛ, ‘ºÉÆgÀ£Ár£À «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÆ £Ár£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîªÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÁªÀÅ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ

À

ˣ P˻

£À£Àß £É£À¦£À°è CA¢¤AzÀ MAzÉà gÁUÀ F £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁªÀÄA¢gÀ¢AzÀ d£ÀjUÉ ºÉƸÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä PÁvÀgÀ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀzÉAiÉÄà PÀgÁ¼À gÁwæAiÀÄ°è ¢Ã¥ÀªÁj¹ ¥Á¥À ¥ÀÆeÁj vÀ£ÁßvÀäªÀ£ÀÄß §°PÉÆlÖ zÉêÀgÀUÀÄrAiÀÄ°è ºÉà ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¥Àæw gÁwæ DPÁ±À £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ; £ÀPÀëvÀæ Jt¸ÀÄvÉÛÃ£É gÁwæAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÀAzÀæ UÀæºÀtzÀ ¸ÉgÀV£À°è F £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ§ÄzÀÞ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄjzÀ n¤ß£À qÀ§â ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ £Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ JAvÀºÀ JAvÀºÀzÉÆà «PÁgÀ ¸ÀégÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉüÀÄvÉÛÃ£É DPÁ±ÀªÀÇ ¸ÀéZÀÒªÁV®è ºÀUÀ®Ä ¸ÀºÀ ¢£ÀzÀAw®è ¨É¼ÀV£À®Æè d£ÀgÀÄ ªÀÄ®VzÁÝgÉ AiÀiÁPÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¤£Àß ¥À«vÀæ £ÉvÀÛgÀÄ PÉƼÀZÉ ZÀgÀArAiÀÄ°è KPÉ ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ? ¤£Àß ¥À«vÀæ DvÀä C°è E°è KPÉ wgÀÄUÀÄwÛzÉ K£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉ? PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀ : qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄt »A¢ªÀÄÆ® : qÁ. «ÃgÀ¨sÀzÀæ PÁQÃðqsÉÆð

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

¸ÀAWÀ, ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ¼ÀÄwÛ¢ÝÃj’ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. zɺÀ°UÉ §AzÉÆqÀ£É PÀ£ÀßrUÀjUÁV ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ¥Á°UÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ £É¯ÉAiÀiÁVzÉ. vÀªÀÄUÉ ¦æÃw, C©üªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃjzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®èªÉAzÀÄ «ÃgÉñï vÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ. £ÀªÀªÀzsÀĪÁV zɺÀ°UÉ EwÛÃZÉUÀµÉÖà PÁ°nÖzÀÝ «ÃgÉñï CªÀgÀ ¥Àwß eÉÆåÃw, PÀ£ÀßrUÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ°è EAxÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ®Æè vÀªÀgÀÆgÀ¯Éèà EzÉÝÃ£É C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀgÀÄ. «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀmï CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, PÁAiÀÄðªÉÊRj PÀÄjvÀAvÉ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ vÁªÀÅ J¯Éèà EzÀÝgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ §UÉÎ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA.£ÁUÀgÁeï CªÀgÀÄ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. q gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢

ªÀiÁvÀÄ - ªÀiË£À ªÀiË£ÀªÀÅ M¼ÉîAiÀÄzÉà DzÀgÀÆ ¨É¼ÉzÀ §½îAiÀÄ®èªÉà ªÀiÁvÀÄ MªÉÆäªÉÄä ºÁUÁzÀgÉ ªÀiË£À? ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAV ªÀiË£ÀªÀÅ ªÀiÁqÀzÀÄ. CgÀV¹PÉÆAqÀ ªÀiË£ÀªÀÅ ªÀiË£À M§âgÀzÉà DvÀäUÀ½UÉ vÁPÀĪÀ ¤±Àå§Ý UÁ£ÀªÀÅ. ªÀiÁvÀÄ J®ègÀzÀÆ DzÀgÉ ªÀiÁvÀÄ zÀÄUÀðAzsÀªÁzÁUÀ vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄÆ® : qÁ.J£ï.UÉÆæ ªÀiË£ÀQÌAvÀ®Æ ºÀjvÀªÁzÀÄ¢®è. PÀ£ÀßqÁ£ÀĪÁzÀ : PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÀ®ÄªÀÄAV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà EzÀÝgÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝAvÉãÀÆ C®è! ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ C©üªÀåQÛAiÀÄÄ »ªÀÄzÀ°è ©jzÀ ªÀÄ°èUÉAiÀÄ ºÀƪÀÅ zÀȱÀå¢AzÀ®Æ ºÁªÀ¨sÁªÀUÀ½AzÀ®Æ ºÉÆgÀ§AzÀ ªÀiÁvÀÄ JµÀÄÖ KPÁAVAiÉÆÃ! ªÀiÁw£À ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÀ DPÁgÀUÀ¼ÀÄ vÉÆUÀ®Ä UÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀÆ ªÀiË£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ-£ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨É¼ÀPÉÆà AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨sÀ¸ÀäªÉÇà §AiÀįÁ¢ÃvÉà JA¢UÁzÀgÀÆ ªÀiË£ÀªÀ£ÀÄß »Ãj

19


ÀÛ

v ÀÛªÀÄÄ

¸ÀÄv

zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ±Á¯ÉAiÀÄ°è G¥À£Áå¸À

zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï PÀ°PÁ PÉÃAzÀæzÀ°è ¢£ÁAPÀ 18.1.2011 ªÀÄvÀÄÛ 28.1.2011gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ G¥À£Áå¸À UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. 18.01.2011gÀAzÀÄ ²æà ©.J¯ï. gÀªÉÄñï, »jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®) «¥ÉÆæà mÉPÉÆßîf, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ ‘GzÉÆåÃUÁ©ü¯Á¶UÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¹zÀÞvÉ' JA§ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ EAVèö£À ªÀÄÆgÀÄ ‘C’ UÀ¼À ¸ÁzÀȱÀåzÉÆA¢UÉ DvÀ䫱Áé¸À (confidence) ¸ÀAªÀºÀ£À (communication) ¤RgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ (clarity of vision) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. C®èzÉà ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï£ÀAvÀºÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ¸ÁÜ£U À ¼ À ° À è GzÉÆåÃUÀzÀ PÀ£¸ À ÄÀ PÁtÄwÛgÄÀ ªÀ DPÁAQëU¼ À ÄÀ “DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄPÀvÀé” UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ MwÛ ºÉýzÀgÀÄ. ¸Á¥sïÖªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ºÁqïðªÉÃgïUÀ¼À°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À ¤¢ðµÀÖ P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀ Ä vÀ Ä Û CªÀ Å UÀ ¼ À £ À Ä ß PÁAiÀ i Áð¤é v À U É Æ ½¸À Ä ªÀ §UÉ A iÀ Ä £À Ä ß PÀ Ä jvÀ ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀªÁzÀ eÁÕ£ª À £ À ÄÀ ß ºÉÆAzÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÄÀ . G¥À£Áå¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. JgÀqÀ£Éà UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß 28.1.2011gÀAzÀÄ K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ²æà JA.J¯ï. µÀtÄäR, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®)¨sÁgÀvï J¯ÉPÁÖç¤Pïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ (personality development & career enhancement) JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉUÉ ¤ÃrzÀ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀÈwÛ, §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ fêÀ£À JgÀqÀgÀ®Æè ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð, PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀvÉ, DvÁä©ü¯ÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ fêÀ£À ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÁUÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ°è G£Àßw ¸Á¢ü¸À®Ä CªÀ±ÀåªÁzÀ ¸ÀÆPÀÛ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUz É ÄÀ PÉƼÀî¨ÃÉ PÁzÀgÉ ‘CµÁÖAUÀ ªÀiÁUÀð vÀvéÀ’ªÀ£ÄÀ ß C£ÀĸÀj¸À¨ÃÉ PÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ’ £ÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ Q« ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. G¥À£Áå¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ K¥Àðr¹zÀÝ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ UÉÆÃ¶× ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVvÀÄÛ. q

J£ï.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

ªÀÄzsÀé ¸ÀAWÀ (j), £ÀªÀzɺÀ° £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw DAiÉÄÌ PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀi ÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ ¸À ¥ s À Ý gïdAUï qÉ ª À ® ¥ïªÉ Ä Amï KjAiÀ i ÁzÀ ° è ²æ à PÀȵÀÚªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀé ¸ÀAWÀ (j), zɺÀ°UÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ 2 ªÀµÀðUÀ½UÉ £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ r¸ÉA§gï 26, 2010gÀAzÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆArvÀÄ. qÁ. JA.J¸ï.ªÀÄÄzsÉÆüï CªÀgÀÄ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢ü P ÁjAiÀ i ÁV ZÀ Ä £ÁªÀ u Á ¥À æ Q æ A iÉ Ä AiÀ Ä £À Ä ß CvÀ Ä åvÀ Û ª À Ä jÃwAiÀÄ°è ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. CzsÀåPÀëgÀÄ : ²æà JA.«. gÁªï, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ : ²æà gÀWÀÄgÁªÀÄ gÁªï, ²æà PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð, PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ. ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À gÁªï, ReÁAa : ²æà Dgï. ²æäªÁ¸À£ï, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ©.J¸ï. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ : ²æêÀÄw UÀAUÁªÀÄÆwð, ²æà CgÀ«Azï «ÄnÖªÀĤ, ²æà PÀȵÀÚ£ï, ²æà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï gÁªï, ²æà UÀÄgÀÄgÁeï, ²æà UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï, ²æà JZï. UÉÆëAzÀ, ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï, ²æêÀÄw PÀ«vÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ q

PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð

¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉ, PÀ£ÀßqÀ §¼ÀUÀ, gÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ PÀ£ÀßqÀ §¼ÀUÀ, gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀªÀÅ ¥ÀæwªÀµÀð £ÀqɸÀĪÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉAiÀÄÄ 20.02.2011 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÁgÀA¨sÀ. ªÀÄzsÁåºÀß 12.30PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ, ¨sÉÆÃd£À. ¨sÀPÀÛ d£ÀgÀÄ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀܼÀ: ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¨sÀªÀ£À, ºÉƸÀ gÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ (VÃvÁªÀÄA¢gÀ) £ÀªÀzɺÀ°. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ - ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÀmï, CzsÀåPÀëgÀÄ-9810733877, ²æà gÀ«ÃAzÀæ£Áxï, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ-9868101880, ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmï, PÁAiÀÄðzÀ²ð-9999335181

20

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÁ¶ðPÀ ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ “PÀÆl gÀvÀß” ¥Àæ±À¹Û «vÀgÀuÉ

¢£ÁAPÀ 30.1.2011gÀ A zÀ Ä zÉ º À ° PÀ £ ÁðlPÀ ¸À A WÀ z À ¸À ¨ s Á AUÀ t zÀ ° è d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉ, PÀÆlgÀvÀß ¥Àæ±À¹Û «vÀgÀuÉ, DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉ𠧺ÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ ªÁ¶ðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw ¸À«vÁ E£ÁAzÁgï «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV £Àqɹ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀgÀAf¹zÀgÀÄ. ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀÈvÀå, J¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉýzÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ±ÉÆèÃPÀ, ¸ÀÄAzÀgÀPÁAqÀ ¥ÁoÀ, ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀoÀt, £ÉgÉ¢zÀÝ ¸À©Pü g À À ªÀÄ£À¸Æ À gÉUÆ É ArvÀÄ. d£ÀP¥ À ÄÀ j PÀ£ßÀ qÀPÆ À lzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ PÀAoÀ¢AzÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ. PÀÆlgÀvÀß ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ²æà »ªÀÄPÀgïgÀªÀjUÉ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀÆl ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ°è M§âgÁzÀ ²æà »ªÀÄPÀgï zÀA¥ÀwUÀ½UÉ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ, PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë ²æà ©.J¸ï.gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀªÀgÀÄ ¤Ãr ¸À£Á䤹zÀgÀÄ. DmÉÆÃl

¸ÀàzsÉðUÀ¼À ¥Àæ±À¹Û «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß Cwà GvÁìºÀ¢AzÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. J¼É ªÀAiÀĹì¤AzÀ E½ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÉUÉ QæÃqÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CµÉÖà ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ £ÀÆvÀ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr C©ü£ÀA¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æãÁxï J£ï.Dgï. ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢mÁÖUÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹vÀÄ. ºÉƸÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï.f.±ÉnÖ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. CzsÀåPÀë : ²æà ©.J¸ï.gÁªÀÄPÀȵÀÚ, G¥ÁzsÀåPÀë : ²æà J£ï.Dgï.²æãÁxï, PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æà JA.«.ªÉAPÀmÉñï, ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : qÁ. C±ÉÆÃPÀ JA.Fn, ReÁAa : ²æà ¥ÀæPÁ±ï J£ï. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁV : qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë, ²æà UÀAUÁzsÀgÀ, ²æà ©.PÉ.§¸ÀªÀgÁeï, ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. q

ªÉAPÀmÉñï JA.«.

zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÀ avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sr À ßøï, gÀªÄÉ Ã±ï ¥ÀZ¥ À ÁAqÉ , J¥sï.«.aPÀªÄÀ oï, zÉêÉÃAzÀæ JA.§rÃUÉÃgï, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ PÀªiÀ ÁPÀgï, ©.¦. PÁwðPï CªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À ¥Àz æ ± À ð À £À zɺ° À AiÀÄ L¥sÁåPï죰 À è d£Àªj À 18jAzÀ 24gÀªg À U É É £ÀqɬÄvÀÄ. PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀÆvÀ£À PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. d£ÀªÀj 18gÀAzÀÄ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæw¤¢ü ²æà ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉÃ±ï ºÁUÀÆ ®°vÀ PÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë, zɺÀ°AiÀÄ SÁåvÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ²æà PÉ.Dgï. ¸ÀħâtÚ£ÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. zɺÀ°, ªÀÄÄA¨ÉÊ, zsÁgÀªÁqÀ, ©eÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ MmÁÖV PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÁzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ¯ÁPÀÄAZÀ¢AzÀ £ÉÊdªÁV ªÀÄÆr §AzÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÄÀ MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ «ÄV¯ÁV PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀAwzÀݪÀÅ. ¤¸ÀUð À , UÁæ«ÄÃt §zÀÄPÀÄ, ªÀÄ»¼É, ¥ÀPæ ÈÀ w ¸ËAzÀgåÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ PÀÄAZÀ¢AzÀ ªÀÄÆvÀð ¸ÀégÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¨ÉgÀUÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAwzÀݪÀÅ. zɺÀ°AiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï CªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà zɺÀ°AiÀÄ PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVªÉ. ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßÃ¸ï «±ÉõÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ¯Á ¥ËærüªÉÄUÉ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÉAiÀÄ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

21


zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉÆAzÀÄ ‘PÉA¥ÀÄ PÉÆÃmÉ’

“zɺÀ°AiÀįÉÆèAzÀÄ PÉA¥ÀÄPÉÆÃmÉ, ºÉÆgÀVzÀݪÀjUÉ M¼ÀºÉÆÃUÀĪÀ vÀªÀPÀ. M¼ÀVzÀݪÀjUÉ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ vÀ®èt!” eÁ® vÁtUÀ¼ÀzÉÝà MAzÀÄ dUÀvÀÄÛ. E°è PÀëtPÉÆÌAzÀÄ CZÀÑj ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F dUÀvÀÄÛ £ÉÊd dUÀwÛ¤AzÀ ©ü£ÀߪÁV®è. E°è CzɵÉÆÖà ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ, PÉÆÃmÉ -PÉÆvÀÛ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉà ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛ PÁ¯ÁªÀ±ÉõÀUÀ¼ÁV, ªÀÄ«ÄäUÀ¼ÁV eÁ®UÀ¼À CrAiÀÄ°è ºÀÆvÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛ ª É. F dUÀwÛ £ À®Æè ¹Ã¸Àgï, QèAiÉÆÃ¥ÁvÀæ, ¤ÃgÉÆÃ, C¯ÉPÁìAqÀgï, C±ÉÆÃPÀ, PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ, ±ÁºÀdºÁ£ï £ÀAxÀ ZÀPÀæªÀwðUÀ¼ÀÄ D½zÁÝgÉ, D¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¨sÀªÀåªÁzÀ ¦gÁ«ÄqïUÀ¼ÀÄ, CªÀÄgÀ ¥ÉæêÀÄzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀ vÁeïªÀĺÀ®Ä, L¥sɯïmÁªÀgï, ¦Ã¸Á UÉÆÃ¥ÀÄgÀUÀ¼ÀAxÀªÀÅ PÀlÖ®àqÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À GzÉÝñÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ EªÀÅUÀ¼À C¹ÛvÀéªÉà MAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁj DVgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Á»vÀå, ¥ÀæªÁ¸À EvÁå¢ J¯Áè ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÁßV¹PÉÆAqÀ F vÁtUÀ¼À°èÃUÀ EwÛÃa£À MAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ¨ÁèUï. F ¨ÁèUïUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁ®vÁt (ªÉ¨ï¸ÉÊmï) UÀ¼ÀAvÀ®èzÉà M§â ªÀåQÛAiÀÄ C¤¹PÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ . ¢£À¤vÀå MA¢¯ÉÆèAzÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¨ÁèUïUÉ vÀÄA§ÄªÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÁèVÃPÀgÀt J£ÀߧºÀÄzÀÄ. EAxÀ MAzÀÄ ¨ÁèUï zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÁVAiÉÄà ¸ÀȶÖAiÀiÁVzÉ. CzÀĪÉà ‘PÉA¥ÀÄPÉÆÃmÉ’. F PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀ ±ÁºÀdºÁ£ï £ÀªÀÄä ¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ r. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ CªÀgÀÄ »AzÉ C©üªÀÄvÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ. »ÃUÁV CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ

DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼É®è UÉÆvÀÄÛ. CªÀgÉà ºÉüÀĪÀAvÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀjUÁV MAzÀÄ ¨ÁèV£À PÉÆgÀvÉ EvÀÄÛ. MAzÀÄ EAlgÁåQÖªï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CUÀvÀå EvÀÄÛ. »ÃUÁV F PÉA¥ÀÄPÉÆÃmÉ PÀlÖ¯ÁVzÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°èzÀÝ MAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ FUÀ gÀÆ¥ÀPÉÆnÖzÁÝgÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÁzsÀåªÁzÀ J¯Áè PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀavÀæªÁV F ¨ÁèV£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. FUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ F PÉA¥ÀÄPÉÆÃmÉ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ® D¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀÄwÛzÉ. ¨Á®PÀȵÀÚ CªÀgÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À “¨É¼ÀQ£À ¥ÁzÀ” PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è GvÀÛªÀÄ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «²µÀÖ jÃwAiÀÄ°è ºÉuÉAiÀÄĪÀ CªÀgÀ ¨sÁµÁ ±ÉÊ°, «ªÀıÁvÀäPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ agÀ¥ÀjZÀvÀ. “£ÁªÀÅ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ”-¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ vÁtzÀ ªÀÄÆ®PÀ FUÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÉâPÉ PÀ°à¹gÀĪÀ ¨Á®PÀȵÀÚ E¢ÃUÀ “PÉA¥ÀÄ PÉÆÃmÉ”AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÁtªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¸ÁéUÀvÁºÀð ºÁUÀÆ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzsÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀ ¨Á®PÀȵÀÚ CªÀgÀÄ EArAiÀÄ£ï D¬Ä¯ï PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï£À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÀ¼É vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀjAzÀ »rzÀÄ ºÉƸÀ ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÄß F PÉA¥ÀÄPÉÆÃmÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è vÀ£Àß §AzsÀ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. ‘PÉA¥ÀÄPÉÆÃmÉ’AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀ ¨ÁªÀÅl ¸ÀzÁ ºÁgÁqÀÄwÛgÀ°. www.kempukote.blogspot.com PÉÆArAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ “PÉA¥ÀÄ PÉÆÃmÉ”UÉ ¥ÀæªÉñÀ GavÀ !! q

¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è 62£Éà UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zsÀéeÁgÉÆúÀt- ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ, G¥ÁzsÀåPÀë ©.PÉ.§¸ÀªÀgÁdÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd, dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æãÁxï J£ï.Dgï., ¸ÀzÀ¸Àå D£ÀAzÀ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ, PÀ¯Á«zÀ ©üêÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ, «.«. ©gÁzÁgÀ, ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ.

22

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ DELHI KARNATAKA SANGHA

Sector-12, Rao Tula Ram Marg, R.K.Puram New Delhi – 110022

¸ÀA

WÀªÀÅ 2011-12£Éà ¸Á°£À ««zsÀ QæÃqÁ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ªÀiÁZïð 26 ªÀÄvÀÄÛ 27, 2011gÀAzÀÄ DZÀj¸À°zÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ vÁªÉ®è §¤ß. EvÀgÀgÀ£ÀÆß PÀgÉ vÀ¤ß. PÁAiÀiðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¹éUÉƽ¹.

Delhi Karnataka Sangha is organizing various Sports and Cultural events in view of its Annual Day Celebration for the year 2011-12 on 26 & 27th March 2011. You are cordially invited with your family and friends to make the programme a grand success. The focus of the Sangha is to encourage the members and their children to participate in the events organised by the Sangha. Members are therefore requested to make use of the opportunity wholeheartedly by participating in the events. Please find enclosed Programme Schedule, Entry Form, and Rules for the Competitions for your kind information.

DELHI KARNATAKA SANGHA

ANNUAL DAY CELEBRATION 2011-12

Entry Form for Sports and Cultural Competitions

(Please see instructions and table of events for details)

Sl. Name of Participant

Age (Yrs.) Date of Gender Event Total No. as on Jan.2011 Birth (M/F) Codes of Events

Amount (Rs.)

1 2 3 4 5 6

Total Amount

Note: Enclose Copy of Birth Certificate, if the Age of the Participant is below 14 years. I _____________________ shall abide by the Rules/regulations of the Competition. The Sangha shall not be held responsible for any accidental eventualities during the events. ……………………….. Name of the Member: Signature of Participant Membership No: (Parent in case of Minor) Membership: Life / Annual Date:

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

23


Please note the following dates : The last date for receiving entries for all events before 5pm on 15th March 2011. 1. Shuttle Badminton / Table Tennis will be held at AIIMS Gymkhana on

26.03.2011

2. Bhavageethe/Bhaktigeethe Preliminary rounds at 2pm at Sangha Auditorium on

26.03.2011

3. Track Events commence at 9.30 am at Delhi Kannada School Ground

27.03.2011

4. Cultural/Indoor activities (Pls refer list) at 2pm at Sangha Auditorium

27.03.2011

5. Pick and Speak & Final round of Bhavageethe/Bhaktigeethe at 3pm onwards in

Sangha Auditorium on

27.03.2011

Dr. Venkatachala Hegde President

C.M. Nagaraja General Secretary

Note : Table of events, entry form, rules for competitions are enclosed herewith

(For Office Use Only) Form No. Number of Chargeable Events Entry Fee @ Rs. 20/- Per Event Receipt No and date 24

Signature C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


DELHI KARNATAKA SANGHA(R)

ANNUAL DAY SPORTS & CULTURAL EVENTS: 2011 - 12 PROGRAMME SCHEDULE CODE NO

EVENT

A

26/03/2011 at AIIMS GYMKHANA

9 am onwards

1 2 3

TABLE TENNINS SHUTTLE BADMINTON SINGLES SHUTTLE BADMINTON SINGLES

MEN MEN WOMEN

B

26/03/2011 at Sangha Premises

4 5 6 7 8

CARROM SINGLES CARROM DOUBLES CARROM SINGLES CARROM DOUBLES CHESS

C

26/03/2011 at Sangha Premises

9 10 11 12 13

FANCY DRESS FANCY DRESS RANGOLI QUIZ CONTEST PICK & SPEAK

D

26/03/2011 at Sangha Premises

2 pm to 5 pm

14 15 16 17 18

BHAKTI GEETHE (Preliminary) BHAVA GEETHE (Preliminary) BHAKTI GEETHE (Preliminary) BHAVA GEETHE (Preliminary) KANNADA RHYMES

COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON

E

27/03/2011 at Delhi Kannada School Grounds

9 am onwards

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

MEMORY TEST MEMORY TEST DRAWING & PAINTING DRAWING & PAINTING RUNNING RACE 50 MTRS RUNNING RACE 50 MTRS RUNNING RACE 50 MTRS RUNNING RACE 50 MTRS RUNNING RACE 100 MTRS RUNNING RACE 100 MTRS RUNNING RACE 100 MTRS RUNNING RACE 100 MTRS RUNNING RACE 200 MTRS RUNNING RACE 200 MTRS SHOT PUT SHOT PUT SHOT PUT SHOT PUT MUSICAL CHAIR MUSICAL CHAIR MUSICAL CHAIR RUNNING RACE 200 MTRS RUNNING RACE 100 MTRS BALL IN THE BUCKET BALL IN THE BUCKET RUNNING RACE 200 M LEMON & SPOON THREADING THE NEEDLE SPEED WALK-200 M SPEED WALK-200 M KABADDI /VOLLEY BALL(Team of 7 Members) THROW BALL

COMMON COMMON COMMON COMMON BOYS GIRLS BOYS GIRLS BOYS GIRLS BOYS GIRLS BOYS GIRLS MEN WOMEN MEN WOMEN GENERAL WOMEN WOMEN MEN WOMEN WOMEN MEN MEN WOMEN COUPLES MEN WOMEN MEN WOMEN

¸ÉªÉ£ï PÀ¥ïì

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

CATEGORY

AGE 15 & ABOVE 15 & ABOVE 15 & ABOVE

9 am onwards MEN MEN WOMEN WOMEN COMMON

15 & ABOVE 15 & ABOVE 15 & ABOVE 15 & ABOVE 10 & ABOVE

1 pm onwards COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON

3 - 5 YRS 6 - 9 YRS 15 & ABOVE 15 & ABOVE 18 & ABOVE 10-17 YRS 10-17 YRS 18 & ABOVE 18 & ABOVE 3 - 5 YRS 7-10 YRS 10-14 YRS 3-5 YRS 6-9 YRS 3-5 YRS 3-5 YRS 6-8 YRS 6-8 YRS 9-11 YRS 9-11YRS 12-15 YRS 12-15 YRS 15-20 YRS 15-20 YRS 21-39 YRS 21 -35 YRS 40 & ABOVE 36 & ABOVE 6-12 YRS 21 & ABOVE 41 & ABOVE 21-35 YRS 21-30 YRS 21 & ABOVE 21 & ABOVE 36 & ABOVE 31 & ABOVE 41 & ABOVE 45 & ABOVE 45 & ABOVE 21 & ABOVE 15& ABOVE

25


RULES FOR COMPETITIONS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18.

26

Participant/Parent must be member of the Sangha. Entry fee for each event is as follows: i. Below 14 years Free ii. 14 years & above Rs.20/- per event, per participant iii. Team Events (Kabaddi/ Volley Ball/ Throw Ball) Rs.500/- per team. Entry fee should be paid along with the entry forms to Karnataka Sangha Office. Please attach a photocopy of Birth Certificate (in case of age below 14 years) On the spot entries are allowed on payment of Rs.100/- per event per individual. For details of events, please refer Programme Schedule attached. Non-reporting of the participants at the stipulated time may result in awarding walkover. Sports Organising Committee has the right to cancel the events depending upon the response and need of the hour. Any change regarding the venue will be intimated separately. Ties for Shuttle Badminton, Carrom, Chess, Table Tennis, Kabaddi, Volleyball and Throw ball (for all team events) shall be drawn before the game starts. The Participants are requested to bring the Sports Materials (Racquet, Striker etc/) required for the events by themselves. The modalities of conducting the events shall be notified from time to time at Notice Board of the Sangha. Participants shall reach the venue of the events at their own cost. While the persons in charge will be responsible for conducting events, they may take additional assistance of persons of their choice in consultation with the Chairmann & Convener of the Sports Sub- Committee. As far as practicable, the time schedule stipulated will be adhered to. Use of Stencils, Chalk-Piece, Pencil, Sieving and Pen is not permitted in Rangoli Competition. For any event, if there are less than 4 participants that event may be cancelled. The decision of the Sports Organising Committee/Organiser shall be the final in respect of conducting/ cancellation of the event, subject to the minimum entry response required, non-availability of resources to conduct competitions etc. In case of cultural events, the judgments given by the panel of judges will be final.

Harishchandra Bantwal

Chairman Annual Day Sports Committee

N.R. Sreenath

Convener Annual Day Sports Committee

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011


PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀzÀä - PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉªÉÄä

¥ÀzÀä ¥Àæ±À¹Û ¨sÁd£ÀgÁzÀ J®è PÀ£ÀßqÀzÀ UÀtåjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CfÃA ¥ÉæêÀiï f - ¥ÀzÀ䫨sÀƵÀt - ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄ -¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ªÀÄÆgÀ£Éà CwzÉÆqÀØ ¸Á¥sïÖ ªÉÃgï PÀA¥É¤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®zÀ «¥ÉÇæà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ CfÃA ¥ÉæêÀiï fà CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀ®AiÀÄzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ £Ár£ÁzÀåAvÀ agÀ¥ÀjavÀgÁVzÁÝgÉ. neÉJ¸ï eÁeïð - ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt - ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët -neÉJ¸ï.eÁeïð CªÀgÀ ¥ÀÇtð ºÉ¸ÀgÀÄ vÁ¬Ä¯ï eÁPÉÆÃ¨ï ¸ÉÆä eÁeïð. PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ºÀÄnÖ «±Àé SÁåwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ eÁeïð »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð, ºÉ¸ÀgÁAvÀ CAPÀtPÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀäPÀxÀ£ÀPÁgÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ?zÀ £ÀÆå EArAiÀÄ£ï JPÀì¥Éæ¸ï ? £À°è ¸À®ºÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. gÀÄzÀæ¥ÀlÚA Dgï PÉ ²æÃPÀAoÀ£ï - ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt - PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæ - vÉÆA¨sÀvÀÛgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀ¯Á¤¢ü, £ÀqÉzÁqÀĪÀ ¸ÀAVÃvÀ «±ÀéPÉÆñÀªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁVgÀĪÀ ²æÃ. Dgï.PÉ.²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ CvÀåAvÀ »jAiÀÄ ºÉªÀÄägÀ. Dgï.PÉ. ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀÄ vÁåUÀgÁd ²µÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ. ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ gÀÄzÀæ¥ÀlÚA ºÀ½î¬ÄAzÀ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ «ÄrzÀ zÀ¤. EªÀgÀzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÀÄlÄA§. ¸ÀAVÃvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀȨsÁµÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EA¢UÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ. Qæ¸ï UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ£ï - ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt - ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄ - ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ Ln PÀA¥É¤ E£ÉÆáù¸ï £À ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀuÁ¢üPÁj ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÁVzÁÝgÉ. gÁªÀÄzÁ¸ï ªÀiÁzsÀªÀ ¥ÉÊ - ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt - ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët - DzsÀĤPÀ ªÀÄtÂ¥Á®zÀ ²°à qÁ|n.JA.J.¥ÉÊ CªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ qÁ|gÁªÀÄzÁ¸ï JA. ¥ÉÊ CªÀgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ qÁ|n.JA.J.¥ÉÊ CªÀgÀÄ ¸Áܦ¹zÀ ªÀÄtÂ¥Á®, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ºÀ®ªÀÅ G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀ ºÉUÀνPÉ EªÀgÀzÀÄ. 1961gÀ°è vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄtÂ¥Á® D¸ÀàvÉæAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁV ªÀÈwÛ DgÀA©ü¹zÀ qÁ|¥ÉÊ CªÀgÀÄ FUÀ eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥À¸Àj¸ÀÄwÛ zÁÝgÉ J¸ï.¦.¨Á®¸ÀħæºÀätåA - ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt - »£Éß¯É UÁAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉðñÀ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀzÀ°è CzÀgÀ®Æè zÀQët ¨sÁgÀvÀ avÀægÀAUÀzÀ°è J¸ï.¦.¨Á®¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀÄ §ºÀ¼À ¥Àæ¹zÀÞ »£Éß¯É UÁAiÀÄPÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA, »A¢, MjAiÀiÁ, C¸Áì«Ä, ¥ÀAeÁ©, ¨ÉAUÁ° ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀÄ »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ºÁrgÀĪÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 36,000 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁr dUÀwÛ£À¯Éèà Cw ºÉZÀÄÑ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁrgÀĪÀ V¤ß¸ï zÁR¯É ªÀiÁrzÁÝgÉ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î : ¥ÀzÀä²æà - PÀ¯É ªÀÄvÀÄ avÀæ ¤ªÀiÁðt . Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î,¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ ¥Àæw¨sÁ¤vÀé ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉðñÀPÀgÀ¯ÉÆè § â g ÀÄ. ªÀÄÆ®vÀB PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀªÀgÁzÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä 27 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ°è PÉêÀ® 10 PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤zÉðò¹zÀgÀÆ, ºÀ®ªÁgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÄ C0vÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¥sɧæªÀj 2011

¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. J¥sï.n L L£À §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀÄ, 1977gÀ°è vÀªÀÄä ¥ÀæxÀªÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ 'WÀl±ÁæzÀÞ'PÁÌV ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwUÀ½AzÀ ¸Àétð PÀªÀÄ® ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¸ÀvÀåfvï gÉà CªÀgÀ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À ¸ÀétðPÀªÀÄ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ºÉUÀνPÉ EªÀgÀzÀÄ. CªÀgÀ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ - WÀl±ÁæzÀÞ ( 1977), vÀ§gÀ£À PÀxÉ (1986), vÁ¬Ä ¸ÁºÉç ( 1997), ¢éÃ¥À (2001), PÀ£À¸ÉA§ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj ( 2009). ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀzÀ°è ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉÆAqÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt avÀæ ‘ºÀ¹Ã£Á’ (2005) ªÀÄvÀÄÛ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ‘UÀįÁ© mÁQøï' (2009). £ÉÆ«ÄvÁ ZÁAr - ¥ÀzÀä²æà - ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ - 'D±ÀæAiÀÄ' JA§ NGO zÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ 1980jAzÀ®Æ ¤gÁ²ævÀ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. C£ÁxÀ ªÀÄPÀÌ ¼ ÀÄ, ¤UÀðwPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ D±Àæ A iÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀ®èzÉà CªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ°à¹PÉÆqÀÄ ªÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà D±ÀæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ°è £ÉÆ«ÄvÁ ZÁArAiÀÄÆ M§âgÀÄ. C¤vÁ gÉrØ - ¥ÀzÀä²æà - ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ - PÀ¼ÉzÀ 33 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉƼÀZÉUÉÃj, dÄVÎ gÉhÆÃ¥ÀrUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ §qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðwPÀjUÉ ªÀÄÆ®¨s À ÆvÀ ºÀPÀÄÌ U À½UÁV, ªÀ¸Àw, ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÉQ¹PÉÆqÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ C¤vÁ gÉrØ FUÁUÀ¯Éà ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀQ. C£ÀAvï zÀ±Àð£ï ±ÀAPÀgï - ¥ÀzÀä²æà - ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀåªÀºÁgÀ - ¸ÀܽÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀvÀéUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ OµÀ¢üUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ C£ÀAvï zÀ±Àð£ï ±ÀAPÀgï CªÀgÀÄ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DgÉÆÃUÀå «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üà ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ »jAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð¹zÁÝgÉ. zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀ - ¥ÀzÀä²æà - ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët .. ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ vÁ®ÆèQ£À zÉêÀ£ÀÆj£À ªÀĺÀzÉêÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀåAvÀ ¥ÀæSÁåvÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæZÀAqÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ. EªÀgÀ 'MqÀ¯Á¼À’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÌvÁÛzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀjµÀvï 1984gÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwAiÉÄAzÀÄ UËgÀ«¹vÀÄ. 1991gÀ°è EªÀgÀ 'PÀĸÀĪÀĨÁ¯É’ PÀÈwUÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û ¤ÃrvÀÄ. PÀxÁ¸Á»vÀåzÀ°è G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀĺÀzÉêÀ CªÀgÀ 'PÀĸÀĪÀĨÁ¯É' PÀÈwUÁV PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û ®©ü¹zÉ. zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ°è M§âgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀÈwUÀ¼ÀÄ zÁåªÀ£ÀÆgÀÄ, £ÀA©UÉAiÀÄ £ÉAl, UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÉÇ, £ÉÆÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. EzÀÝzÀÝ£ÀÄß EzÀݺÁUÉ £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀ§®è ªÀĺÀzÉêÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß «²µÀÖ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ªÀåAUÀå, «£ÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁA©üÃAiÀÄðzÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀzÉà DzÀ ¸Á»vÀå ±ÉÊ° CZÀÑj ºÀÄnÖ¸ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆÃ¥ÀdÕªÁVzÉ. ¥ÉÇæ.JA. CuÁÚªÀįÉÊ - ¥ÀzÀä²æà - «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï - «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï PÀȶ «eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÉÇæ.JA.CuÁÚªÀįÉÊ CªÀgÀÄ UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ.

27


Delhi Karnataka Sangha’s Abhimatha Monthly, Feb-2011, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-15/4016/10-11-12 Printout Date : February 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-28

Editor: Smt.Usha Bharatadri, Printed & Published by C.M.Nagaraja General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R), Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and printed at R.V. Printing Press, C-97, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 26815778, 40545298,

002-Feb_2011  
002-Feb_2011  

http://www.delhikarnatakasangha.com/images/abhimatha/2011/002-Feb_2011.pdf

Advertisement