Page 1

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012 karakteristieken en trends Regio Leiden


De Leeuw Groep B.V. Afdeling Marketing & Communicatie (071) 405 16 16 E-mail: marketing@deleeuw.nl Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De Leeuw Groep B.V. © 2013 De Leeuw Groep B.V.

100% onafhankelijk

Waarom De Leeuw?

De Leeuw is volledig onafhankelijk van verzekeraars en bankinstellingen. Onze organisatie is open en eerlijk. Onze kosten zijn transparant en wij adviseren alleen datgene waar wij zelf 100% achter staan.

Kiezen voor De Leeuw betekent kiezen voor zekerheid. Onze kennis en kunde hebben ons op een hoog niveau van dienstverlening gebracht. En daarmee hebben wij het volgende bereikt: • De Leeuw behoort tot de top 25 van onafhankelijke assurantietussenpersonen. • De Leeuw is het grootste onafhankelijke hypotheekadviesbureau van de regio Holland Rijnland. • De Leeuw behoort tot de top 25 van de NVM woningmakelaars.

Persoonlijk advies Ons advies draait om uw tevredenheid. Dat betekent dat wij ook alles van u willen weten. In een persoonlijk gesprek achterhalen wij al uw wensen en verwachtingen en daar stellen wij een advies op maat tegenover. Dat vinden wij heel belangrijk. Want uw situatie is voor ons altijd uniek.

Grootste in de regio Door onze persoonlijke aanpak en kennis zijn wij gegroeid tot de grootste dienstverlener op het gebied van makelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regio Holland Rijnland. Onze experts werken vanuit onze vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim. Daarmee bieden wij dan ook een uitgebreide lokale kennis.

In deze uitgave zoomen we in verschillende opzichten steeds dieper op de transactiegegevens in. We beginnen met het landelijk beeld, dan volgt het groot-regionaal beeld en daarna volgt een overzicht van de cijfers in een bepaalde regio en in belangrijke woonplaatsen van deze regio’s. Zeker als daarbij wordt ingezoomd op een specifieke woonplaats of wijk en wordt gekeken naar de transactiegegevens van een bepaald type woning, kan er sprake zijn van een zo gering aantal waarnemingen dat op basis van de gegevens geen betrouwbare uitspraken meer mogelijk zijn.

2

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Inhoud

Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

1. Landelijke woningmarkt Cijfers/Grafieken landelijke woningmarkt

4 6 8

2. Werkgebied De Leeuw Cijfers/Grafieken werkgebied

12 14

3. Regio Alphen Cijfers/Grafieken regio Alphen

18 22

4. Alphen aan den Rijn wijkniveau Cijfers/Grafieken Alphen aan den Rijn wijkniveau

26 30

5. Bollenstreek Cijfers/Grafieken Bollenstreek

34 40

6. Gemeente Katwijk Cijfers/Grafieken gemeente Katwijk

44 48

7. Katwijk wijkniveau Cijfers/Grafieken Katwijk wijkniveau

52 56

8. Gemeente Teylingen Cijfers/Grafieken gemeente Teylingen

60 64

12. Regio Leiden Cijfers/Grafieken regio Leiden

68 74

13. Leiden wijkniveau Cijfers/Grafieken Leiden wijkniveau

78 80

14. Gemeente Rijnwoude Cijfers/Grafieken gemeente Rijnwoude

84 86

15. Nieuwbouw

90

93

3

Verantwoording en geraadpleegde bronnen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

De woningmarkt in historisch perspectief Tussen 1982 en 2008 maakte de woningmarkt in Nederland een bijzondere periode door. De inkomens stegen, de rente daalde, het consumentenvertrouwen was hoog en de overheidsregels legden banken nauwelijks tot geen beperkingen op bij de financiering van koopwoningen. De prijzen van koopwoningen verdrievoudigden in deze periode. Wie zich in een vroeg stadium een plaatsje op de koopwoningenmarkt had veroverd, kon met behulp van de gerealiseerde overwaarde gemakkelijk doorstromen. In de jaren negentig kon een alleenstaande starter nog eenvoudig een appartement of starterswoning kopen. Vanaf de eeuwwisseling waren het voornamelijk tweeverdieners die zich een entree op de koopwoningenmarkt konden veroorloven. Dit gegeven veroorzaakte, ook voor de kredietcrisis, problemen op de woningmarkt. Dat begon bij de startersmarkt en leidde tot stagnatie in de doorstroming. Niemand kan zeggen dat we in Nederland niet gewaarschuwd zijn. Talloze instanties èn deskundigen hebben, vooral vanaf 2003, gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een aankomende prijscorrectie. Er bestond echter lange tijd onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak voor ingrepen op de woningmarkt. Uiteindelijk leidde de financiële crisis tot een, zij het wankel, politiek evenwicht voor meer fundamentele ingrepen in de prijsvorming. Inmiddels is het 2013. De vier impulsen achter

4

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

de prijsstijging van de koopwoningenmarkt zijn significant veranderd: de inkomens staan onder druk, de rente kan nauwelijks lager, de consument is somber en de overheid heeft de regels voor banken omtrent financiering van koopwoningen fors aangescherpt. Het effect op de woningmarkt kan dan ook niet uitblijven: De vraag is verminderd, het aanbod loopt op, woningen staan langer te koop en de prijzen vertonen een dalende tendens.

Dè woningmarkt bestaat niet Uit ons rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ blijkt jaarlijks dat dè woningmarkt niet bestaat. Er zijn grote verschillen in de ontwikkeling van regionale en zelfs plaatselijke markten. Eén fenomeen doet zich in alle segmenten van de markt voor. Er is een tweedeling tussen nieuw aanbod en de oude voorraad. Nieuw aanbod maakt onder drie voorwaarden een kans van circa 25% om te worden verkocht: een scherpe prijsstelling, een optimale presentatie en een actieve promotie. Nieuw aanbod dat niet wordt verkocht, wordt toegevoegd aan de oude voorraad. Binnen de oude voorraad nemen de verkoopkansen per kwartaal af tot uiteindelijk slechts enkele procenten. Een opvallend gegeven: Bijna 60% van de in 2012 gerealiseerde transacties had betrekking op een woning die òf minder dan 90 dagen te koop had gestaan òf de afgelopen 90 dagen in prijs was verlaagd. Kortom: blijven anticiperen op de veranderingen in de woonmarkt wordt beloond.


Overwegingen voor de woningmarkt in 2013 en verder Het ziet er niet naar uit dat de situatie op de woningmarkt op korte termijn zal veranderen. Wel is het een hoopgevend signaal dat het aantal ´te koop´ staande woningen niet meer significant stijgt. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder woningen in verkoop komen, dat er woningen werden verkocht èn dat het aantal ingetrokken verkoopopdrachten fors steeg (ruim 52.000 in 2012). Er is sprake van een prijsdaling, maar deze blijft in de meeste segmenten beperkt tot enkele procenten per jaar. Tegelijkertijd zijn koopwoningen op dit moment beter betaalbaar dan ze in de afgelopen 20 jaar waren1, onder andere als gevolg van gedaalde prijzen, gedaalde overdrachtsbelasting en gedaalde rente.

anderzijds: wie een huis koopt, kiest door de verplichte aflossing voor vermogensvorming terwijl de restschuld ook door inflatie jaarlijks in waarde afneemt. Zowel kopen àls verkopen kan, ook in 2013, een verantwoorde keuze zijn. De Leeuw laat zich - los van welke marktomstandigheden dan ook - graag uitdagen om de allerbeste resultaten voor haar opdrachtgevers te realiseren.

mr Wim H. de Leeuw RMT directeur De Leeuw Groep B.V.

Er is nog steeds sprake van een behoorlijke latente verhuisbehoefte, terwijl de bouwproductie jaarlijks fors achterblijft ten opzichte van de groei van het aantal huishoudens. Vroeg of laat zal er een inhaalbeweging op de koopwoningenmarkt ontstaan. Het kopen van een eigen woning kan daarom nog steeds een verstandige keuze zijn, zij het dat deze keuze wel voor de wat langere termijn moet worden gemaakt. De aankoop van een koopwoning leidt niet meer automatisch tot vermogensstijging en zeker niet op de korte termijn. Maar

‘De woningmarkt bestaat niet.’

1 http://www.managersonline.nl/nieuws/12890/koopwoning-afgelopen-twintig-jaar-nooit-zo-betaalbaar-.html

5

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Landelijke woningmarkt

Afwijkingen in de verschillende marktrapportages, in het bijzonder over 2012 De in diverse persberichten gepubliceerde NVM-cijfers zijn gebaseerd op kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers waarbij het kwartaal twee weken naar voren wordt geschoven. De procentuele prijsveranderingen worden gebaseerd op weging met de aantallen verkochte woningen. De Leeuw Makelaardij gaat niet uit van kwartaal- maar van jaarcijfers en meet deze in de eerste week van januari. Het verschil in methoden leidt in een normale marktsituatie slechts tot kleine afwijkingen. In een periode zoals nu, waarin er juist in het laatste kwartaal opvallend veel transacties plaatsvinden, worden de afwijkingen tussen onze cijfers en die van de NVM groter. Om de aansluiting met onze eerdere publicaties en cijfers zuiver te houden, zijn wij in deze uitgave (met uitzondering van dit hoofdstuk) uitgegaan van onze eigen methode. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers in dit rapport, meer dan in het verleden, afwijken van de door de NVM-gepubliceerde cijfers.

Transacties In 2012 verkochten de gezamenlijke NVM-makelaars iets meer dan 85.000 woningen. Voor de totale markt komt dat

neer op bijna 115.000 transacties. Ten opzichte van het transactievolume van 2007 betekent dit een afname van ruim 40%. De woningmarkt werd in 2012 sterk beïnvloed door woonconsumenten die anticipeerden op gevreesde gevolgen van overheidsingrepen. In het tweede kwartaal werden meer woningen verkocht omdat consumenten vreesden dat de overdrachts­belas­ting op 1 juli weer verhoogd zou worden van 2% naar het oude tarief van 6%. Vanaf 1 januari 2013 zouden hypotheken binnen 30 jaar voor 100% afgelost moeten worden; tot die datum mocht er nog 50% aflossingsvrij worden geleend. In het vierde kwartaal van 2012 vonden daarom ruim 25.000 transacties plaats, maar liefst 30% meer dan in het derde kwartaal van 2012 en bijna 14% meer dan in het vierde kwartaal van 2011. Deze ‘eindejaarsrace’ heeft de cijfers over 2012 positief beïnvloed. Naar verwachting betreft het hier ‘naar voren geschoven transacties’ die zullen leiden tot een matige start van de woningmarkt in 2013. Appartementen waren in 2012 niet meer het meest verkochte woningtype. Die positie kwam toe aan tussenwoningen, die ook het meest profiteerden van de ‘eindejaarsrace’.

6

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Prijzen De gemiddelde verkoopprijs daalde in 2012 geleidelijk met bijna 7% naar € 207.000, een daling van bijna 16% ten opzichte van 2007. Vrijstaande woningen (-9,3%) en halfvrijstaande woningen (-7,5%) daalden het meest in prijs, appartementen het minst (- 5,5%).

Verkooptijd Woningen staan steeds langer te koop. In 2012 steeg de mediane verkooptijd met bijna 25% tot 171 dagen. Dat is een verdubbeling van de verkooptijd vergeleken met het laatste kwartaal van 2007 (86 dagen). De verkooptijd van tussenwoningen nam relatief het minste toe (+18,5%), de verkoop van halfvrijstaande woningen vroeg 31,7% meer tijd. Dat de gemiddelde verkooptijd van verkochte woningen toeneemt, heeft ook een positieve betekenis. Het houdt in dat er ook woningen worden verkocht die al langere tijd te koop stonden.

Aanbod te koop staande woningen Als we de gegevens van verkochte woningen (NVM) en overgedragen woningen (CBS / Kadaster) bekijken, dan lijkt


Landelijke woningmarkt

het met de situatie op de woningmarkt nog mee te vallen. De gegevens over de nog ‘te koop’ staande woningen laten een pessimistischer beeld zien. In 2008 stonden er bij NVM-makelaars nog geen 100.000 woningen te koop. Per eind 2012 was het NVM-aanbod met ruim 81% opgelopen tot bijna 180.000 woningen. De totale markt bedroeg op dat moment ruim 235.000 woningen. De in 2012 verkochte woningen stonden gemiddeld 171 dagen te koop. Het onverkochte aanbod staat echter per eind 2012 gemiddeld al bijna één jaar te koop. Bijna 50% van alle woningen staat een jaar of langer te koop, 21% langer dan twee jaar en 9% langer dan 3 jaar. Bij 50% van het aanbod is de prijs tenminste eenmaal aangepast. Bij 24% van het aanbod is de prijs tenminste twee keer aangepast.

Actie geeft reactie Een opvallend gegeven: bijna 60% van de verkochte woningen werd ofwel verkocht binnen 90 dagen na het te koop zetten òfwel binnen 90 dagen na een vraagprijsaanpassing. Verkopen is nog steeds mogelijk, ook in deze markt, maar dan wel op voorwaarde van een realistische prijsstelling. Woningen worden ofwel (met een realistische vraagprijs) relatief snel verkocht ofwel verkocht na (herhaalde) aanpassing van de vraag­prijs naar dat realistische niveau.

Er lijkt echter licht te zijn aan het einde van de tunnel. In 2012 nam het aanbod met slechts 3,1% toe. Er werden relatief veel woningen ingetrokken of verhuurd. Ook kwamen er minder nieuwe woningen op de markt en in het laatste kwartaal werden er relatief veel verkocht.

7

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Landelijke woningmarkt

ALLE WONINGSOORTEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006 148.819

2007 148.268

2008 128.154

2009 94.809

2010 95.897

2011 88.985

2012 81.986

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

245

253

254

238

246

242

226

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

235

244

244

226

233

228

211

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,5%

-3,3%

-3,5%

-4,8%

-4,7%

-5,0%

-5,9%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

86

82

85

122

129

136

159

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006 42.978

2007 42.302

2008 37.097

2009 27.803

2010 27.378

2011 25.326

2012 23.444

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

213

220

224

218

220

215

203

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

206

213

216

208

210

204

191

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,1%

-2,9%

-3,1%

-4,4%

-4,2%

-4,5%

-5,3%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

69

66

71

110

105

112

136

8

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2006 21.038

2007 20.680

2008 17.845

2009 13.279

2010 13.348

2011 12.392

2012 11.944

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

234

243

247

235

240

234

218

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

226

234

237

222

228

221

205

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,4%

-3,3%

-3,5%

-4,8%

-4,7%

-4,9%

-5,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

78

75

82

122

118

124

146


Landelijke woningmarkt ALLE WONINGSOORTEN

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

160.000

Aantal verkochte Tussenwoningen

50.000

20.000

40.000

120.000

35.000

100.000

15.000

30.000

80.000

25.000

60.000

Nederland

40.000

Nederland

20.000

5.000

5.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

260

2006

2007

250 245

2011

-

2012

195

210

190

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nederland

200

190

2006

2007

2008

175

2012

2010

2011

-1%

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-1% -2%

-2%

-3%

-3%

-3%

-4%

Nederland

-5%

Nederland -4%

-6%

-5%

-7%

-6%

-6% -7%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

160 140 120 100

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

Nederland

60 40 20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

-4% -5%

Verkooptijd (dagen)

180

-

Nederland

180

2012

-1%

-2%

2012

210

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 0%

2012

2011

190

2006

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2010

200

180 2011

2009

220

Nederland

185

2010

2008

230

195 210

2009

2007

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

200

2008

2006

240

205

2007

Nederland

220

200

2012

210

2006

225

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

220

2012

210

215

230

2011

205

220

240

2010

215

Verkoopprijs (x € 1.000)

250

2009

235

205

215

2008

230

200

220

2007

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

240

210

2006

250 245

235

Nederland

2010

220 215

225

2009

225

240 230

2008

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

230

255

0%

Nederland

10.000

15.000

10.000

20.000

190

Aantal verkochte Hoekwoningen

25.000

45.000

140.000

-

HOEKWONINGEN

Nederland

60

80

40

20

20 2006

2007

2008

2009

2010

9

2011

2012

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Nederland

60

40

-

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Landelijke woningmarkt

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

2006 20.596

2007 20.554

2008 17.559

2009 12.530

2010 13.311

2011 12.272

2012 11.918

Vraagprijs (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

297

306

309

292

300

293

269

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

285

294

295

274

283

275

250

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,8%

-3,6%

-4,0%

-5,5%

-5,3%

-5,7%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

94

90

97

150

156

155

183

2006 20.414

2007 20.300

2008 16.067

2009 10.085

2010 11.390

2011 11.154

2012 10.170

Vraagprijs (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

423

440

443

414

422

413

375

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

400

417

419

383

391

381

341

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-5,1%

-4,9%

-5,4%

-7,1%

-6,9%

-7,5%

-8,6%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

148

142

148

191

217

214

233

10 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2006 43.793

2007 44.432

2008 39.586

2009 31.112

2010 30.470

2011 27.841

2012 24.510

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

173

179

183

179

183

180

171

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

167

174

178

172

175

172

162

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,0%

-2,6%

-2,9%

-4,1%

-3,9%

-4,2%

-4,9%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

72

68

69

99

109

123

146


Landelijke woningmarkt TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen 50.000

25.000

25.000

45.000

20.000

20.000

15.000

15.000

40.000 35.000

Nederland

10.000

30.000

Nederland

10.000

25.000

Nederland

20.000

15.000 5.000

5.000

10.000 5.000

-

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2007

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2008

2009

2010

2011

-

2012

310

Nederland

176

Nederland

2008

2009

2010

2011

340

2012

166 2006

2007

2008

2009

2010

2011

164

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000) 400

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

175

350 170

300

270

250

260

Nederland

250

Nederland

200

100

230

50

220

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

0%

2012

-1%

-1%

-2%

-2%

2006

2007

2006

2007

2008

2009

2010

2011

150

2012

2008

2009

2010

2011

Nederland

-5%

2007

2009

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-1% -2%

Nederland

-3%

-5%

Nederland -4%

-6%

-6%

-7%

-7%

-8%

-8%

-9%

-5% -6%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen) 160

250

200

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2012

-4%

-4%

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

-3%

-3%

Nederland

155

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2006

165 160

150

240

180

140 200

160

120

140

100

150

120 100

Nederland

Nederland 100

80 40

80

Nederland

60

60

40

50

20

20 -

2006

180

450

280

0%

Nederland

172 168

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 300 290

174 170

360

2007

2012

178

400

260

2006

2011

180

380

250

2010

182

420

270

2009

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

440

290

2008

184

300

240

2007

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000) 460

320

280

2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Werkgebied De Leeuw Karakteristiek • De regionale woningmarkten ontwikkelen zich, op de langere termijn bekeken, volgens dezelfde trends. Van jaar tot jaar kan er sprake zijn van grotere verschillen. • Aantal transacties in 2012 in De Bollenstreek het meest afgenomen, in Alphen het meest op peil gebleven. • Alphen aan den Rijn voor alle woningtypen de goedkoopste gemeente (vooral door uitpondingen). • De Bollenstreek veelal duurste regio. • Betaalbaar aanbod veelal sneller verkocht, duurder aanbod veelal minder snel.

DeWaardevanErvaring.nl


Werkgebied De Leeuw

De regio Alphen is voor alle woningtypen de goedkoopste regio. Dat valt vooral op bij de gemiddelde prijs van de verkochte appartementen. In Alphen aan den Rijn lag de prijs met € 141.0000 zelfs 13% onder het landelijk gemiddelde van € 162.000, terwijl de prijzen in De Bollenstreek met € 190.000 maar liefst 11% hoger waren dan landelijk. Uitpondingen in Alphen aan den Rijn blijven het prijsniveau beïnvloeden.

Aantal woningen:

231.783

Aantal koopwoningen:

149.804

Aantal huurwoningen:

81.979

Aantal inwoners:

446.308

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

25 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

59 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

2.548

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

244

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

230

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,3 %

Mediane verkooptijd in dagen:

143

Totale aanbod - Werkgebied De Leeuw 5.000

3.000

1.000

Transacties Werkgebied De Leeuw 2012 (naar soort woning)

37%

4,5% 6,8% 15,7%

Appartementen daalden het minst in prijs, twee-ondereen-kap-woningen en vrijstaande woningen het meest. In de regio’s Alphen en Leiden heeft circa 40% van de transacties betrekking op een appartement, in De Bollenstreek

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

36%

Hoekwoningen Tussenwoningen

13 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2012

2011

2010

2009

2008

De gemiddelde verkooptijd liep landelijk met 17% op, van 136 dagen naar 159 dagen. De gemiddelde verkooptijd voor alle woningsoorten was in de regio Alphen met 109 dagen het kortst en in De Bollenstreek met 168 dagen het langst.

2007

Op landelijk niveau daalde het aantal transacties tot 81.896, een afname van 8% ten opzichte van 2011 (88.965). In 2011 was de daling in het werkgebied van De Leeuw (12%) iets meer dan landelijk (-10%). De afname in De Bollenstreek (-6%) was het kleinst, die in de regio Alphen (-20%) het grootst. In 2012 zien we een compleet omgedraaid beeld. De markt in de regio Alphen hield met een daling van ‘slechts’ 6% het beste stand, de markt in Leiden (-10%) daalde iets meer dan het landelijke cijfer, terwijl de afname in De Bollenstreek maar liefst 20% bedroeg. Als we de transactieaantallen van 2012 vergelijken met die van 2008, dan lijkt er vooral sprake te zijn van een verschil in tempo en timing van de bewegingen en soms van een correctie op marktbewegingen uit vorige jaren. Voor alle regio’s geldt dat het aantal verkochte woningen ten opzichte van 2007 met circa 42% is verminderd.

is dit slechts 30%. Transacties met vrijstaande woningen zijn met 6% wat royaler vertegenwoordigd in de regio’s Alphen en De Bollenstreek, in Leiden bedraagt het percentage vrijstaande woningen slechts 3%. Deze verschillen in samenstelling van het transactievolume leiden, althans op het niveau van ‘alle woningsoorten’, tot grotere verschillen in prijsverandering per regio.

2006

H

et woningaanbod in Nederland is vanaf 2007 verdubbeld, het aantal te koop staande appartementen steeg zelfs met 150%. De stijging van dit aanbod wordt veroorzaakt door een gebrek aan balans tussen vraag en aanbod. Tegelijkertijd neemt het aanbod ook toe, doordat (restanten uit) nieuwbouwprojecten in toenemende mate op Funda worden geplaatst. De aanwezigheid van nieuwbouw heeft effect op de markt voor bestaande woningen. Dat effect kan ongunstig zijn, omdat het nieuwbouwaanbod ‘concurreert’ met het bestaande aanbod. De aanwezigheid van zorgvuldig op de markt afgestemde nieuwbouwprojecten kan echter ook een positieve invloed op een lokale markt hebben.


Werkgebied De Leeuw

ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

WERKGEBIED DE LEEUW

2006 197 306 365 868

2007 202 316 393 911

2008 174 246 296 716

2009 115 184 217 516

2010 103 185 229 517

2011 87 179 202 468

2012 82 143 176 401

2006 480 583 950 2.013

2007 475 650 857 1.982

2008 410 563 740 1.713

2009 275 400 507 1.182

2010 223 386 504 1.113

2011 195 380 440 1.015

2012 194 328 395 917

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 227 267 269

2007 233 269 275

2008 233 274 288

2009 225 272 283

2010 227 269 280

2011 228 269 275

2012 218 249 249

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 258 296 300

2007 259 291 327

2008 261 306 360

2009 250 288 303

2010 259 289 323

2011 251 293 316

2012 235 281 283

244 226

Werkgebied De Leeuw Landelijk

258 213

263 220

270 224

266 218

265 220

264 215

242 203

Werkgebied De Leeuw Landelijk

289 234

299 243

318 247

286 235

298 240

295 234

272 218

2011 231 277 258 259 228

2012 202 255 225 230 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 221 256 261 250 206

2007 226 262 268 256 213

2008 227 266 278 261 216

2009 217 261 267 253 208

2010 220 255 269 254 210

2011 218 254 260 250 204

2012 206 237 230 227 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 250 281 292 279 226

2007 250 280 314 288 234

2008 252 298 347 307 237

2009 244 271 293 274 222

2010 249 275 302 282 228

2011 241 279 292 277 221

2012 226 266 269 259 205

2010 -2,3% -4,3% -4,8% -4,0% -4,7%

2011 -2,9% -4,7% -5,1% -4,5% -5,0%

2012 -3,3% -6,4% -5,6% -5,3% -5,9%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -2,7% -3,4% -3,4% -3,2% -3,1%

2007 -2,2% -3,1% -3,2% -2,9% -2,9%

2008 -2,5% -3,0% -3,6% -3,2% -3,1%

2009 -3,5% -4,3% -4,9% -4,4% -4,4%

2010 -3,6% -3,8% -4,6% -4,1% -4,2%

2011 -4,1% -4,5% -4,8% -4,6% -4,5%

2012 -4,9% -5,9% -6,0% -5,7% -5,3%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -3,0% -3,7% -3,5% -3,4% -3,4%

2007 -2,8% -3,6% -3,4% -3,3% -3,3%

2008 -3,0% -3,2% -3,7% -3,3% -3,5%

2009 -4,0% -4,9% -4,8% -4,7% -4,8%

2010 -4,6% -4,9% -5,6% -5,1% -4,7%

2011 -5,0% -4,3% -5,7% -5,0% -4,9%

2012 -5,1% -7,1% -5,9% -6,2% -5,8%

2010 101 143 116 122 129

2011 122 143 114 126 136

2012 109 168 143 143 159

2006 72 96 63 75 69

2007 65 82 56 67 66

2008 63 82 69 72 71

2009 114 118 112 114 110

2010 108 106 91 100 105

2011 120 110 90 103 112

2012 100 157 126 132 136

2006 91 102 55 80 78

2007 58 95 60 72 75

2008 97 74 66 76 82

2009 99 134 121 121 122

2010 146 120 145 136 118

2011 164 99 118 119 124

2012 129 174 151 155 146

2007 1.194 1.702 2.316 5.212

2008 997 1.449 1.929 4.375

2009 926 1.097 1.393 3.416

2010 811 1.144 1.359 3.314

2011 650 1.077 1.196 2.923

2012 610 864 1.074 2.548

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 253 309 265

2007 261 306 280

2008 271 311 290

2009 218 295 265

2010 225 289 285

2011 240 292 274

2012 212 271 241

Werkgebied De Leeuw Landelijk

276 245

284 253

293 254

262 238

272 246

273 242

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 244 295 256 265 235

2007 252 295 271 274 244

2008 263 299 279 282 244

2009 212 282 252 251 226

2010 217 275 269 259 233

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -2,9% -3,7% -3,3% -3,3% -3,5%

2007 -2,7% -3,5% -3,2% -3,2% -3,3%

2008 -2,8% -3,2% -3,4% -3,2% -3,5%

2009 -2,2% -4,5% -4,7% -4,0% -4,8%

2006 90 107 64 83 86

2007 75 98 66 79 82

2008 77 86 69 76 85

2009 72 121 104 101 122

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

HOEKWONINGEN Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2006 1.206 1.599 2.408 5.213

Verkooptijd

TUSSENWONINGEN Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

14 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Werkgebied De Leeuw ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO

WERKGEBIED DE LEEUW

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

3.000

Aantal verkochte Tussenwoningen

2.500

1.000

450

900

400

800

350

700

2.000

Alphen

1.500

De Bollenstreek

1.000

Leiden

500 400 300

Alphen

250

Alphen

De Bollenstreek

200

De Bollenstreek

Leiden

150

Leiden

100

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

350

50 2006

2007

300

300 250

200

Alphen

De Bollenstreek

150

Leiden

100

Landelijk

50

2008

2009

2010

2011

-

2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

350

250

2006

2007

2008

2009

2010

2011

150 100

Leiden

150

Landelijk

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Alphen De Bollenstreek Leiden

Landelijk

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

400

350

250

300 200

Alphen De Bollenstreek

150

Leiden

100

Landelijk

250

Alphen

150 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2010

2011

0%

2012

-1%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

Alphen

-4%

De Bollenstreek Leiden

-5%

Landelijk

-7%

-7%

Verkooptijd (dagen)

180

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Landelijk

100

De Bollenstreek Leiden

Landelijk

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

-1%

-4%

Leiden

-5%

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

200

140

100 80 60 40

-

2011

-8%

Alphen

120

De Bollenstreek

100

Leiden

80

Landelijk

60

Alphen De Bollenstreek Leiden Landelijk

40

20 2006

2010

-7%

160

20

2009

Landelijk

120

Landelijk

2008

Leiden

140

40

2007

-6%

120

Leiden

2012

De Bollenstreek

140

60

2011

Alphen

180

De Bollenstreek

2010

-3%

De Bollenstreek

160

80

2009

-2%

Alphen

180

Alphen

2008

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2012

160

100

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

-5% -6%

Leiden

150

50

-4%

-6%

Alphen

200

De Bollenstreek

50

50

-

2011

50

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

200

0%

2010

200

De Bollenstreek

250

-

2009

250

Alphen

300

300

2008

350

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

2007

300

200

-

2012

2006

400

50

-

Aantal verkochte Hoekwoningen

300

600

200

500 -

HOEKWONINGEN

20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Werkgebied De Leeuw

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WERKGEBIED DE LEEUW

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2012 46 84 43 173

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2006 84 143 79 306

2007 92 137 83 312

2008 83 109 64 256

2009 48 66 36 150

2010 52 66 61 179

2011 53 73 43 169

2012 34 52 29 115

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2011 383 430 493

2012 334 393 459

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 568 626 667

2007 577 611 715

2008 628 670 710

2009 586 700 753

2010 574 627 739

2011 603 583 695

2012 470 533 647

440 300

437 293

394 269

Werkgebied De Leeuw Landelijk

621 423

629 440

666 443

676 414

650 422

618 413

2009 362 396 448 400 274

2010 350 402 471 411 283

2011 366 405 470 415 275

2012 313 362 418 363 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 529 587 624 580 400

2007 548 576 669 593 417

2008 600 628 665 628 419

2009 548 661 717 638 383

2010 526 589 671 598 391

2008 -3,3% -3,6% -4,3% -3,7% -4,0%

2009 -4,6% -4,9% -6,5% -5,2% -5,5%

2010 -5,0% -6,0% -6,4% -5,9% -5,3%

2011 -4,6% -5,5% -6,3% -5,5% -5,7%

2012 -5,5% -7,5% -6,9% -6,8% -6,8%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -5,7% -5,6% -5,0% -5,5% -5,1%

2007 -5,2% -5,5% -5,0% -5,3% -4,9%

2008 -5,2% -5,3% -4,7% -5,1% -5,4%

2009 -8,7% -6,5% -6,3% -7,2% -7,1%

2008 85 76 83 81 97

2009 147 165 122 151 150

2010 162 199 213 196 156

2011 149 178 162 166 155

2012 148 187 233 188 183

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 204 156 114 158 148

2007 130 161 135 145 142

2008 146 184 95 149 148

2009 160 155 130 151 191

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2006 107 159 92 358

2007 108 178 102 388

2008 90 138 95 323

2009 44 98 42 184

2010 45 118 65 228

2011 50 99 61 210

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 377 443 478

2007 377 450 510

2008 391 466 535

2009 375 417 486

2010 373 425 514

Werkgebied De Leeuw Landelijk

432 297

446 306

465 309

423 292

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 363 423 460 415 285

2007 367 431 494 430 294

2008 374 439 504 440 295

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -3,9% -4,5% -3,9% -4,2% -3,8%

2007 -3,4% -4,4% -3,9% -4,0% -3,6%

2006 124 158 82 128 94

2007 92 121 101 108 90

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

Verkooptijd

2006 338 408 922 1.668

2007 317 421 881 1.619

2008 240 393 734 1.367

2009 444 349 591 1.384

2010 388 389 500 1.277

2011 265 346 450 1.061

2012 254 257 431 942

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 171 214 191

2007 173 213 197

2008 176 215 196

2009 150 215 191

2010 151 212 187

2011 146 217 184

2012 142 201 167

543 375

Werkgebied De Leeuw Landelijk

193 173

197 179

198 183

184 179

184 183

185 180

170 171

2011 567 537 656 577 381

2012 430 490 603 501 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 167 208 184 187 167

2007 167 208 191 191 174

2008 173 208 189 192 178

2009 150 207 182 178 172

2010 151 203 179 178 175

2011 145 209 174 178 172

2012 141 190 157 162 162

2010 -6,6% -6,9% -8,7% -7,4% -6,9%

2011 -7,1% -8,8% -7,6% -8,0% -7,5%

2012 -8,7% -8,0% -8,6% -8,3% -8,6%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -2,2% -3,1% -2,9% -2,8% -3,0%

2007 -2,3% -3,0% -2,8% -2,8% -2,6%

2008 -2,0% -2,6% -2,9% -2,7% -2,9%

2009 0,0% -3,9% -4,3% -2,8% -4,1%

2010 0,0% -3,7% -4,1% -2,7% -3,9%

2011 -0,1% -3,9% -4,8% -3,3% -4,2%

2012 -0,3% -6,0% -4,9% -4,0% -4,9%

2010 273 319 248 281 217

2011 319 268 222 272 214

2012 288 222 275 255 233

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 75 90 61 71 72

2007 78 94 68 77 68

2008 60 76 67 68 69

2009 21 100 87 69 99

2010 56 144 99 100 109

2011 65 167 119 121 123

2012 79 162 138 129 146

16 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Verkooptijd


Werkgebied De Leeuw TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WERKGEBIED DE LEEUW

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

200

1.000 900

140

160

800

120

140 120 100

De Bollenstreek

80

Leiden

60

80 60

700

100

Alphen

Alphen De Bollenstreek Leiden

40

40

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

600

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Leiden

-

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

250 200

500

300

Alphen

200

Alphen

400

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

Landelijk

200

De Bollenstreek

100

150

Alphen De Bollenstreek

100

Leiden

Landelijk

Landelijk

50

100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

800

600

Alphen

300 200

500

Alphen

De Bollenstreek

400

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

Landelijk

100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

200

600

400

2006

250

700

500

150

Alphen De Bollenstreek

100

Leiden

Landelijk

200

Landelijk 50

100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

2006

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

-

2012

-1%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2%

-4%

-3%

Alphen

-4%

De Bollenstreek

De Bollenstreek

-5%

Leiden

-6%

Landelijk

Leiden

-6%

Landelijk

-9% -10%

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

De Bollenstreek 100 50

Alphen

200

150

Landelijk

100

De Bollenstreek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2008

2009

2010

2011

2012

-2% -3%

Alphen

De Bollenstreek

-4%

Leiden Landelijk

Verkooptijd Appartementen (dagen)

120

Alphen

100

Leiden

80

Landelijk

60

De Bollenstreek Leiden Landelijk

40

50 2006

2007

140

250

Leiden

2012

160

300

Alphen

2006

180

350

200

2011

-7%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen) 250

2010

-6%

-8%

-8%

2009

-5%

-7%

-7%

2008

-1%

Alphen

-5%

150

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2012

-2%

-3%

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 0%

2012

-1%

-

De Bollenstreek

300

2012

600

0%

Alphen

400

700

400

-

500

100

800

500

-

600

200

20

20 -

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

160

180

APPARTEMENTEN

20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

17 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Regio Leiden Karakteristiek • Grote verschillen in ontwikkeling verkoopaantallen per woonplaats. • Appartementenmarkt in vrijwel alle woonplaatsen onder druk. • Rijnwoude: goede betaalbaarheid appartementen en eengezinswoningen. • Leiderdorp: daling van 2011 grotendeels gecorrigeerd door ontwikkelingen 2012. • Oplopende verkooptijd Voorschoten.

DeWaardevanErvaring.nl


Kaag en Braassem

Oegstgeest

Regio Leiden

Leiderdorp

Leiden Voorschoten

Zoeterwoude

Leiden Leiden neemt met 53% van alle transacties het grootste deel van de Leidse regio voor zijn rekening. Bij de afname van het aantal transacties (8%) volgde Leiden exact de landelijke, dalende trend. Omdat 51% van alle transacties in Leiden betrekking heeft op appartementen, heeft de ontwikkeling van dit marktsegment een grote invloed op de markt als geheel. Er werden vrijwel net zoveel

64.140

Aantal huurwoningen:

41.536

Aantal inwoners:

138.085

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

24 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

60 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

1.088

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

241

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

225

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,6 %

Mediane verkooptijd in dagen:

2000

143

Totale aanbod - Regio Leiden

1.500

1.000

500

Oegstgeest Met 156 transacties, ondanks een afname van 19% ten opzichte van 2011, is Oegstgeest in omvang de tweede

Transacties Regio Leiden 2012 (naar soort woning)

39,6%

2,8% 4,0% 16,6%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

36,9%

Hoekwoningen Tussenwoningen

69 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2012

2011

2010

2009

Leiderdorp Waar in 2011 de Leiderdorpse markt relatief meer afnam dan in veel andere markten, hield het marktvolume in 2012 behoorlijk stand (-5%). Met 55 verhuizingen nam de markt van tussenwoningen zelfs met 22% toe. In het verleden waren veel woningtypen in Leiderdorp net iets duurder dan in Leiden. Dat verschil wordt kleiner. Tussenwoningen waren met gemiddeld € 226.000 (-10%) zelfs een fractie goedkoper dan die in Leiden (€ 228.000). Bij hoekwoningen is dat ook het geval. Met 36% van het totale transactievolume heeft ook Leiderdorp een behoorlijke appartementenmarkt. Het aantal verkopen bleef nagenoeg gelijk, de prijzen lagen met € 164.000 (-14%) op een lager niveau dan in 2011. De verkooptijd nam met 39% toe tot 185 dagen.

105.676

Aantal koopwoningen:

2008

Alkemade Gezien de zeer beperkte omvang van het aantal transacties zijn over de marktontwikkelingen in Alkemade weinig betrouwbare uitspraken te doen. In 2012 werden via NVMmakelaars slechts 14 woningen verkocht, tegenover 11 in 2011.

Tussenwoningen namen in 2012 35% van de markt in beslag. Er wisselden 203 (-14%) woningen van eigenaar. De prijs voor Leidse tussenwoningen bleef na 2007 redelijk stabiel maar daalde in 2012 met 11% naar € 228.000; ten opzichte van 2007 een daling van 12%. De gemiddelde verkooptijd in Leiden liep op tot 116 dagen (+25%), in vergelijking met de Leidse regio nog steeds vrij kort. De verkochte tussenwoningen stonden het kortst te koop (107 dagen).

Aantal woningen:

2007

Ook met betrekking tot de ontwikkeling van prijzen en verkooptijd laten de ontwikkelingen van de Leidse regio het nodige te wensen over. Landelijk daalden de prijzen met 7%, in de regio Leiden met 13%. Die daling houdt mede verband met het feit dat 51% van alle transacties in Leiden betrekking heeft op een appartement. Landelijk steeg de verkooptijd met 17%, die in de regio Leiden met 25%. Over de totale markt gezien, werden woningen in Rijnwoude met gemiddeld 140 dagen het snelst verkocht, in Alkemade (250 dagen) en Voorschoten (226 dagen) het minst snel.

appartementen verkocht (293) als in 2011, maar wel tegen gemiddeld fors lagere (11%) prijzen. Het royale aanbod speelt hierbij een belangrijke rol: In Leiden stonden eind 2012 circa 1.200 woningen te koop, waarvan 600 appartementen.

2006

I

n de Leidse regio werden in 2012 10% minder transacties gedaan dan in 2011. Ten opzichte van 2007 is het marktvolume meer dan gehalveerd (-54%). Die afname in 2012 geldt voor alle woonplaatsen met uitzondering van Alkemade. De grootste verminderingen deden zich voor in Zoeterwoude (38%) en Oegstgeest (19%). Het transactievolume van 2012 daalde het minste in Leiderdorp (5%) en Rijnwoude (6%).

Rijnwoude


Regio Leiden

DeWaardevanErvaring.nl


Kaag en Braassem

Oegstgeest

Regio Leiden

Leiden

Leiderdorp

Voorschoten Zoeterwoude

markt van de Leidse regio. Voor de meeste woningtypen zijn de prijzen het hoogst van de Leidse regio. Er werden 19% minder tussenwoningen verkocht met een gemiddelde prijs van € 270.000 (-10%) en 24% minder hoekwoningen met een gemiddelde prijs van € 322.000. Opvallend is dat de 12 (-29%) verkochte twee-onder-eenkapwoningen ‘slechts’ 163 dagen te koop stonden. In vergelijking met de rest van de regio is dit bijzonder kort. Ook de appartementenmarkt daalde iets in volume, 62 verkopen in 2011, 56 in 2012 (-10%). De opbrengst van deze appartementen lag met € 176.000 fractioneel boven die van 2011, de verkooptijd steeg naar 228 dagen (+8%). Rijnwoude In Rijnwoude gingen in totaal 80 woningen van de hand (-6%). Op Leiderdorp na (-5%) bleef het marktvolume in deze gemeente van de Leidse regio het meest overeind, wellicht veroorzaakt door het betaalbare prijsniveau voor de meest populaire woningtypen. Rijnwoude biedt de laagste gemiddelde verkoopprijs voor appartementen (€ 147.000, -9%) en voor tussenwoningen (€ 197.000, -3%). Twee-onder-een-kapwoningen werden in Rijnwoude met 169 dagen relatief snel verkocht, veel sneller dan in 2011 (-51%) en sneller dan het gemiddelde voor de regio Leiden (233 dagen, +44%) en het Nederlands gemiddelde (183 dagen, +18%). Voorschoten Met uitzondering van Alkemade liep het marktvolume in Voorschoten met 97 transacties, vergeleken met 2007, het meest terug (-58%) en de verkooptijd het meest op (226 dagen, +52%). In deze plaats wordt een gemiddelde verkoopprijs van € 245.000 gerealiseerd voor

tussenwoningen. Daarvoor moesten de gelukkige verkopers wel 201 dagen geduld opbrengen. Hoekwoningen gingen na 162 dagen (+47%) met een gemiddeld prijsniveau van € 298.000 (-8%) vlotter van de hand. De gemiddelde prijs van appartementen ligt met € 231.000 op een voor de regio behoorlijk hoog niveau. Zoeterwoude In 2011 bleef de daling van de verkoopaantallen in Zoeterwoude redelijk beperkt. In 2012 nam het aantal transacties met 38% af. Dat geldt niet voor het marktsegment tussenwoningen. Het aantal verkopen (14, +8%) is zelfs ten opzichte van 2007 niet heel erg afgenomen. De gemiddelde prijs in dit segment daalde met 11% maar de verkooptijd nam juist met 17% af tot 200 dagen. De daling van het aantal verkopen heeft vooral betrekking op de wat duurdere woningtypen: hoekwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. In 2012 werden vooral enkele goedkopere typen appartementen verkocht. De gemiddelde prijs lag op slechts € 149.000. De te koop-biljetten konden al na gemiddeld 27 dagen worden verwijderd. Dit is buitengewoon snel voor deze tijd!

Rijnwoude

Naast de A44 richting Wassenaar ligt in Oegstgeest de wijk Rhijnwaeter. ligt Rhijnwaeter. Een wijk in ontwikkeling, deels gebouwd en voor een deel nog in aanbouw. Momenteel zijn er startersappartementen, luxe geschakelde woningen en vrijstaande woningen in verkoop. Binnenkort worden er ook tussenwoningen in een aantrekkelijke prijsklasse aangeboden met een tuin aan het water. Tegen het centrum is een kleinschalig plan De Pointe in verkoop: gezinswoningen en appartementen op loopafstand van de Kempenaarstraat. In de wijk Poelgeest worden grote vijfkamer appartementen aangeboden in de Kasteeltorens. Oppervlakten vanaf ca. 117 m2 tot maar liefst 287 m2 waarbij kopers veel vrijheid hebben om de indeling aan te passen. In Zoeterwoude is Soetenhof in verkoop en aanbouw. Boven de supermarkt komen twaalf appartementen. Iets verder van het centrum is Loeteheveld gerealiseerd. Luxe, zeer ruime appartementen waarvan nog enkele te koop staan. Iets verder van Leiden ligt Hazerswoude. Hier is appartementencomplex Nieuw Rhijneveld in aanbouw. Tien luxe appartementen met uitzicht op de Oude Rijn. Ook hier zijn er nog enkele te koop.

Nieuwbouw Het Rosarium in Leiderdorp is in het voorjaar van 2012 in aanbouw genomen en de verkoop is gestart in oktober van dat jaar. Totaal komen hier 60 appartementen waarvan 42 koopappartementen. Vooral de ligging aan de Oude Rijn spreek kopers aan. In de wijk Buitenhof is wooncomplex de Ommedijk gebouwd waarvan nog enkele appartementen te koop staan. Dat is tevens het geval in plan de Orangerie aan de Van Poelgeestlaan en de hoek Vronkenlaan.

71 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Regio Leiden

ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE Aantal verkochte woningen Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Totaal

REGIO LEIDEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte woningen Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Totaal

2006 5 526 121 94 86 115 14 961

2007 24 444 103 137 64 86 13 871

2008 14 412 83 81 52 94 14 750

2009 13 279 50 55 35 69 12 513

2010 7 282 51 53 43 64 11 511

2011 4 237 45 62 40 47 13 448

2012 4 203 55 50 36 40 14 402

Aantal verkochte woningen Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Totaal

2006 5 162 69 49 34 45 9 373

2007 13 158 63 76 33 43 13 399

2008 4 120 36 57 36 42 10 305

2009 6 92 38 27 24 27 9 223

2010 3 82 38 52 17 35 9 236

2011 74 36 42 26 25 6 209

2012 4 67 29 32 23 22 4 181

2006 36 1.319 342 283 159 256 42 2.437

2007 66 1.207 279 359 158 230 49 2.348

2008 49 1.034 241 266 131 194 42 1.957

2009 36 756 168 177 85 156 31 1.409

2010 23 720 163 190 92 152 39 1.379

2011 11 624 151 192 85 115 37 1.215

2012 14 574 144 156 80 97 23 1.088

Vraagprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 458 242 253 327 282 320 328 265 245

2007 329 250 275 352 334 323 344 280 253

2008 402 257 288 366 323 323 400 290 254

2009 379 240 254 349 289 283 317 265 238

2010 335 243 299 387 280 347 377 285 246

2011 477 247 276 348 268 306 343 274 242

2012 329 211 235 315 253 329 240 241 226

Vraagprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 245 261 273 318 227 300 259 269 213

2007 242 269 273 318 229 294 252 275 220

2008 258 279 292 331 234 330 279 288 224

2009 227 280 281 324 228 313 281 283 218

2010 226 272 292 309 232 312 258 280 220

2011 273 272 261 325 213 294 264 275 215

2012 235 242 244 292 211 263 236 249 203

Vraagprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 415 293 290 401 247 369 312 300 234

2007 272 291 313 426 267 384 286 327 243

2008 282 340 333 470 282 380 318 360 247

2009 255 288 307 381 259 365 298 303 235

2010 210 297 315 418 253 327 308 323 240

2011 297 298 351 250 356 350 316 234

2012 372 272 263 357 257 326 273 283 218

Verkoopprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 420 235 243 312 271 305 313 256 235

2007 311 241 266 339 320 311 330 271 244

2008 379 249 277 355 307 310 385 279 244

2009 363 228 241 326 272 265 298 252 226

2010 317 232 283 362 263 321 350 269 233

2011 446 233 260 327 255 284 325 258 228

2012 299 198 219 289 237 301 225 225 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 245 255 261 304 219 286 250 261 206

2007 235 260 266 305 223 282 246 268 213

2008 248 270 281 320 227 318 269 278 216

2009 216 265 266 309 219 293 264 267 208

2010 223 264 278 297 219 294 238 269 210

2011 258 257 250 302 204 276 248 260 204

2012 219 228 226 270 197 245 221 230 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 385 282 276 382 239 348 299 292 226

2007 255 280 303 411 260 370 270 314 234

2008 259 330 316 456 272 363 306 347 237

2009 237 275 291 352 244 340 285 293 222

2010 210 280 294 384 238 307 295 302 228

2011 282 278 330 234 323 316 292 221

2012 334 259 243 322 245 298 259 269 205

2006 -6,1% -3,1% -3,2% -3,9% -3,7% -3,6% -4,9% -3,3% -3,5%

2007 -3,5% -3,0% -3,1% -3,4% -4,0% -3,5% -4,1% -3,2% -3,3%

2008 -4,3% -3,3% -3,3% -3,5% -4,2% -4,1% -3,6% -3,4% -3,5%

2009 -5,2% -4,5% -4,3% -5,3% -5,0% -5,5% -6,1% -4,7% -4,8%

2010 -5,4% -4,5% -4,6% -5,2% -5,3% -5,8% -6,7% -4,8% -4,7%

2011 -4,9% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,8% -6,4% -5,1% -5,0%

2012 -8,5% -5,2% -5,8% -6,6% -5,7% -7,3% -5,8% -5,6% -5,9%

2006 -4,6% -3,2% -3,5% -3,9% -3,6% -4,2% -3,5% -3,4% -3,1%

2007 -2,7% -3,1% -3,1% -3,2% -3,6% -3,9% -3,4% -3,2% -2,9%

2008 -3,6% -3,5% -3,7% -3,6% -3,6% -4,1% -3,7% -3,6% -3,1%

2009 -3,8% -4,8% -4,9% -5,3% -3,8% -5,5% -5,9% -4,9% -4,4%

2010 -1,6% -4,4% -4,7% -4,3% -4,7% -5,6% -6,6% -4,6% -4,2%

2011 -4,3% -4,8% -4,4% -5,1% -4,2% -5,5% -7,3% -4,8% -4,5%

2012 -6,7% -5,6% -5,9% -6,3% -5,7% -7,7% -6,1% -6,0% -5,3%

2006 -5,3% -3,1% -3,4% -3,9% -3,7% -3,9% -5,5% -3,5% -3,4%

2007 -2,0% -3,0% -3,5% -3,6% -3,3% -4,0% -4,7% -3,4% -3,3%

2008 -7,1% -3,4% -4,3% -3,5% -3,9% -4,9% -3,0% -3,7% -3,5%

2009 -4,9% -3,9% -5,0% -5,4% -5,8% -6,2% -4,9% -4,8% -4,8%

2010

2011

-4,9% -5,9% -6,2% -4,6% -5,8% -6,3% -5,6% -4,7%

-5,3% -5,7% -5,5% -4,7% -7,5% -6,9% -5,7% -4,9%

2012 -9,5% -5,5% -7,0% -6,9% -5,0% -6,6% -5,0% -5,9% -5,8%

2006 179 56 68 84 96 78 111 64 86

2007 116 56 69 84 109 79 84 66 82

2008 83 63 75 75 107 105 94 69 85

2009 116 98 129 94 141 136 147 104 122

2010 181 91 157 138 150 161 182 116 129

2011 248 93 132 159 149 149 255 114 136

2012 250 116 173 179 140 226 168 143 159

2006 71 53 65 73 96 86 84 63 69

2007 60 43 71 64 101 83 71 56 66

2008 60 57 85 71 101 96 113 69 71

2009 104 108 184 108 124 116 116 112 110

2010 93 65 126 114 109 153 171 91 105

2011 45 74 92 131 95 161 242 90 112

2012 239 107 152 130 121 201 200 126 136

2006 191 43 70 57 119 102 114 55 78

2007 21 56 55 75 88 81 94 60 75

2008 86 51 70 61 87 128 29 66 82

2009 67 116 126 89 144 171 181 121 122

2010 37 141 145 131 181 198 144 145 118

2011 93 159 143 67 110 230 118 124

2012 184 132 171 143 169 162 173 151 146

% Verschil vraagverkoopprijs Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk Verkooptijd Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk Verkooptijd Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk Verkooptijd Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

72 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Regio Leiden ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE

REGIO LEIDEN

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

1.400

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

600

1.200

160

500 Alkemade

800

Leiden

600

Leiderdorp Oegstgeest

400

Rijnwoude

200

Voorschoten Zoeterwoude

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

600

400

100 -

2007

2008

2009

2010

2011

80

Rijnwoude

60

Voorschoten

Voorschoten

40

Zoeterwoude

Zoeterwoude

20

Alkemade

400

Leiden

300

Leiderdorp

Oegstgeest

200

Rijnwoude Voorschoten

100

Zoeterwoude

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

Verkoopprijs (x € 1.000)

500

350

Alkemade

300

Leiden

250

Leiderdorp

200

Oegstgeest

150

Rijnwoude

100

Voorschoten

50

0% -1%

150 100 50

Zoeterwoude

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2010

2011

-2% Alkemade Leiden

-4%

Alkemade Leiden

Leiderdorp

300

Leiderdorp

Oegstgeest

250

Oegstgeest

Rijnwoude

200

Rijnwoude

Voorschoten

150

Voorschoten

Zoeterwoude

100

Zoeterwoude

Alkemade

400

Leiden

350

Leiderdorp

300

Oegstgeest

250

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

0%

2012

Alkemade

-3%

Rijnwoude

-6%

Leiden Leiderdorp

150

Oegstgeest

100

Rijnwoude Voorschoten

50

-

-7%

Zoeterwoude

-8%

Landelijk

Zoeterwoude

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

Leiderdorp

Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten

Zoeterwoude Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alkemade Leiden

Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten

Zoeterwoude

-10%

Landelijk

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

250 Alkemade

Alkemade

200

Leiden

Leiden

200

Leiderdorp 150

Leiderdorp

150

Oegstgeest

Oegstgeest Rijnwoude

100

Rijnwoude

100

Voorschoten

Voorschoten Zoeterwoude

50 -

Leiden

-12%

250 Alkemade

Alkemade

-8%

Voorschoten

300

200

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

-6%

Rijnwoude

-9%

250

2012

-4%

Leiden

-6%

Verkooptijd (dagen)

2011

-2%

Oegstgeest

300

2010

50 -

-5%

-9%

2009

100

Landelijk

Oegstgeest

Landelijk

2008

150

Zoeterwoude

50

-5%

-8%

2007

200

Voorschoten

100

Leiderdorp

Zoeterwoude

Landelijk 2006

500

-4%

Voorschoten

50 -

Leiderdorp

-7%

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

350

Rijnwoude

-2%

-3%

2012

450

150

-1%

2011

400

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

200

0%

2012

2010

Leiden

2012

250

-

2009

Alkemade

Landelijk

300

400

-

200

350

450

2008

450

250

-

2007

500

300

500

Rijnwoude

2006

2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

350

Oegstgeest

Oegstgeest

2006

Leiderdorp

100

Leiderdorp

200

Leiden

120

Leiden

300

Alkemade

140

Alkemade

1.000

Aantal verkochte Hoekwoningen

180

Zoeterwoude

50

Landelijk

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

73 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Regio Leiden

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

REGIO LEIDEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2012 2 7 7 12 7 7 1 43

Aantal verkochte woningen Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Totaal

2006 17 15 6 11 19 11 6 85

2007 14 12 4 14 29 8 9 90

2008 17 6 8 16 15 2 5 69

2009 11 3 1 8 10 2 3 38

2010 6 4 6 15 12 10 9 62

2011 4 11 6 9 10 1 6 47

2012 4 4 1 6 9 6 1 31

Aantal verkochte woningen Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Totaal

2006 5 594 135 110 6 67 5 922

2007 8 574 96 109 13 74 7 881

2008 6 475 98 97 8 44 6 734

2009 6 377 75 70 8 53 2 591

2010 3 339 53 59 9 35 3 501

2011 1 289 53 62 5 33 7 450

2012 293 52 56 5 22 3 431

2011 624 472 489 701 386 557 349 493 293

2012 204 414 445 603 342 521 424 459 269

Vraagprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 635 625 474 930 567 794 527 667 423

2007 546 1.104 747 970 668 785 561 715 440

2008 609 672 735 820 657 822 1.050 710 443

2009 713 795 689 1.178 586 555 548 753 414

2010 597 710 718 959 550 973 626 739 422

2011 673 803 520 958 537 595 647 695 413

2012 442 752 649 870 398 857 260 647 375

Vraagprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 223 193 189 203 190 171 220 191 173

2007 236 198 200 208 192 192 235 197 179

2008 208 200 188 212 184 164 229 196 183

2009 223 193 187 206 198 174 209 191 179

2010 197 189 184 193 180 194 184 187 183

2011 219 182 202 182 177 209 221 184 180

2012 164 174 190 160 249 150 167 171

2010 316 474 489 827 270 543 388 471 283

2011 584 446 449 667 359 522 323 470 275

2012 187 388 413 546 327 480 365 418 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 571 582 464 872 538 764 501 624 400

2007 506 1.029 698 939 627 728 531 669 417

2008 566 640 701 795 601 755 1.000 665 419

2009 687 785 650 1.064 528 523 520 717 383

2010 545 610 680 877 512 855 567 671 391

2011 625 730 498 884 520 515 636 656 381

2012 401 683 620 820 355 738 250 603 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 215 187 183 195 185 166 205 184 167

2007 222 193 193 200 191 187 233 191 174

2008 198 193 184 205 178 158 224 189 178

2009 215 183 179 195 188 165 198 182 172

2010 186 181 178 184 174 179 180 179 175

2011 212 172 191 175 161 195 212 174 172

2012 153 164 176 147 231 149 157 162

2011 -6,5% -6,2% -8,1% -3,8% -7,4% -4,1% -7,6% -6,3% -5,7%

2012 -8,3% -5,4% -4,9% -7,3% -6,9% -8,5% -13,9% -6,9% -6,8%

2006 -7,7% -4,1% -3,1% -8,6% -4,1% -4,1% -5,7% -5,0% -5,1%

2007 -5,8% -5,1% -5,0% -4,1% -5,4% -6,0% -6,2% -5,0% -4,9%

2008 -4,5% -2,6% -5,0% -4,0% -7,2% -8,0% -4,3% -4,7% -5,4%

2009 -7,2% -1,3% -5,7% -9,1% -7,5% -7,8% -9,3% -6,3% -7,1%

2010 -10,5% -11,6% -5,3% -8,5% -7,7% -9,3% -9,2% -8,7% -6,9%

2011 -5,1% -8,1% -6,0% -8,4% -6,2% -13,5% -5,0% -7,6% -7,5%

2012 -9,5% -7,9% -4,5% -5,8% -6,4% -13,2% -3,9% -8,6% -8,6%

2006 -3,4% -3,0% -2,7% -3,6% -2,3% -2,3% -5,1% -2,9% -3,0%

2007 -4,1% -2,8% -2,7% -3,3% -2,1% -2,1% -2,4% -2,8% -2,6%

2008 -2,8% -3,0% -2,3% -3,2% -3,0% -2,8% -2,1% -2,9% -2,9%

2009 -4,9% -4,4% -3,5% -4,4% -3,6% -4,7% -5,3% -4,3% -4,1%

2010 -5,9% -4,3% -3,2% -4,4% -3,7% -4,7% -1,8% -4,1% -3,9%

2011 -3,2% -5,0% -4,4% -4,4% -8,6% -5,2% -4,5% -4,8% -4,2%

2012

-9,4% -3,7% -6,4% -6,1% -8,0% -7,2% -6,5% -5,5%

2010 -8,0% -7,0% -5,9% -5,1% -7,2% -7,9% -6,3% -6,4% -5,3%

-4,7% -5,0% -6,6% -6,5% -5,2% -3,1% -4,9% -4,9%

2009 22 328 109 131 145 155 122 150

2010 246 150 324 222 176 192 231 213 156

2011 117 179 222 68 343 157 348 162 155

2012 211 230 202 163 169 467 192 233 183

2006 236 111 205 229 72 71 172 114 148

2007 210 135 163 122 150 65 90 135 142

2008 89 232 184 86 142 221 171 95 148

2009 69 140 79 147 229 419 149 130 191

2010 271 176 499 309 244 174 230 248 217

2011 317 159 109 257 431 567 189 222 214

2012 347 176 526 350 59 420 99 275 233

2006 37 59 62 95 62 54 132 61 72

2007 282 66 67 100 94 61 70 68 68

2008 57 70 54 87 68 104 50 67 69

2009 279 87 83 74 108 133 150 87 99

2010 265 98 110 105 130 129 71 99 109

2011 1.053 102 133 210 285 148 290 119 123

2012 116 185 228 257 208 27 138 146

Aantal verkochte woningen Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Totaal

2006 4 22 11 19 14 18 8 96

2007 7 19 13 23 19 19 7 107

2008 8 21 16 15 20 12 7 99

2009 5 4 17 8 5 5 44

2010 4 13 15 11 11 8 7 69

2011 2 13 11 17 4 9 5 61

Vraagprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 319 488 471 554 362 586 387 478 297

2007 409 468 513 613 392 638 449 510 306

2008 418 526 563 676 432 567 442 535 309

2009 445 542 577 371 475 339 486 292

2010 332 511 522 869 297 599 414 514 300

Verkoopprijs (x € 1.000) Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

2006 295 474 458 528 343 553 365 460 285

2007 390 451 494 589 373 610 437 494 294

2008 404 504 533 652 409 537 428 504 295

2009 420 517 532 353 434 310 448 274

2006 -6,1% -4,2% -3,0% -3,6% -4,6% -3,7% -5,6% -3,9% -3,8%

2007 -3,6% -3,3% -3,8% -4,2% -5,6% -4,6% -3,1% -3,9% -3,6%

2008 -5,0% -3,7% -4,8% -3,5% -4,6% -5,7% -5,1% -4,3% -4,0%

2009

2006 233 89 104 63 86 66 97 82 94

2007 109 53 106 126 124 136 94 101 90

2008 128 50 113 63 149 85 136 83 97

% Verschil vraagverkoopprijs Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk Verkooptijd Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk Verkooptijd Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk

74 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

% Verschil vraagverkoopprijs Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk Verkooptijd Alkemade Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnwoude Voorschoten Zoeterwoude Regio Leiden Landelijk


Regio Leiden TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

REGIO LEIDEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

25

Alkemade

30

Leiden

25

Leiderdorp

15

Alkemade Leiden

Rijnwoude

15

Oegstgeest

300

Voorschoten

10

Rijnwoude Voorschoten

5

Zoeterwoude

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

1.000 800

Alkemade

700

Leiden

600

Leiderdorp

500

Oegstgeest

400

Rijnwoude

300

Voorschoten

200

Zoeterwoude

100

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alkemade

600

Leiden Leiderdorp

500

Oegstgeest

400

Voorschoten

200

Zoeterwoude

100

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2%

Alkemade

Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten

Zoeterwoude Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Leiderdorp

-8%

Oegstgeest

-8%

Rijnwoude

-10%

Voorschoten

-12%

Zoeterwoude

-14%

Landelijk

-16%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

500

Alkemade

400

Leiden

350

Leiderdorp

300 250

Oegstgeest

200

Rijnwoude

150

Voorschoten

100

Zoeterwoude

50

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zoeterwoude

2010

2011

2012

250

Alkemade 200

Leiden Leiderdorp

150

Oegstgeest

Rijnwoude

100

Voorschoten 50

Zoeterwoude

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

200

Alkemade

150

Leiderdorp

100

Rijnwoude

Leiden Oegstgeest

Voorschoten Zoeterwoude

50

Landelijk

Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2012

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alkemade

-1%

Leiden

-2%

Alkemade

Leiderdorp

-3%

Leiden

-4%

Leiderdorp

Oegstgeest

Rijnwoude

Oegstgeest

Voorschoten

-5%

Zoeterwoude

-6%

Landelijk

-7%

Zoeterwoude

-14%

-8%

Landelijk

-16%

-9%

-10% -12%

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

600

450

2009

Voorschoten

200

-6%

2008

Oegstgeest

400

-4%

2007

Leiden

Rijnwoude

Leiderdorp

2006

250 Alkemade

600

Leiden

Zoeterwoude

-

2012

800

-6%

Voorschoten

100

Rijnwoude

1.000

-4%

-

Leiden

200

-2%

Rijnwoude

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

Alkemade

400

0%

Oegstgeest

300

600

-

Leiderdorp

200

-

2012

800

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 0%

2011

Rijnwoude

300

-

2010

Leiden

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

1.200

700

2009

1.000

-

800

2008

1.200

2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

900

2007

1.400

900

-

2006

2012

Alkemade

500 400

-

-

600

Leiderdorp

Zoeterwoude

5

700

20

Oegstgeest

10

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

35

20

APPARTEMENTEN

Voorschoten

Verkooptijd Appartementen (dagen)

1.200

500

1.000 Alkemade

400

Leiden Leiderdorp

300

Oegstgeest

Rijnwoude

200

Voorschoten 100 -

Rijnwoude

Zoeterwoude

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

75 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Alkemade

Leiden

800

Leiderdorp

600

Oegstgeest

400

Voorschoten

Rijnwoude Zoeterwoude

200 -

Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Leiden wijkniveau Karakteristiek • In Merenwijk en ZuidWest meer transacties in een verder krimpende Leidse markt. • Appartementenmarkt in veel wijken onder druk. • In wijken met betaalbaar aanbod de grootste doorstroming. • Centrum, Houtkwartier en Burgemeester / Professorenwijk blijven populair.

DeWaardevanErvaring.nl


Houtkwartier e.o.

Leiden wijkniveau

Merenwijk

Noord Mors Centrum Haagweg/ Transvaal Stevenshof

Brug./Prof. Wijk Oost

ZuidWest

52.684

Aantal koopwoningen:

26.711

Aantal huurwoningen:

25.973

Aantal inwoners:

118.748

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

60 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

14 %

Aantal transacties:

574

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

211

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

198

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,2 %

Mediane verkooptijd in dagen:

750

116

Totale aanbod - Leiden

500

250

Merenwijk In tegenstelling tot de landelijke daling van het aantal verkopen èn die in Leiden als geheel, werden er in 2012 in de Merenwijk meer (7%) woningen verkocht dan in 2011. In de Merenwijk is de verkoopprijs van appartementen het laagst (€ 132.000, -4% tegen € 153.000 voor Leiden als geheel). Dit komt door uitponding door woningbouwcorporaties van voornamelijk appartementen in de ‘Horsten’ en ‘de Donken’, waardoor de verkooptijd voor dit woningtype met 107 dagen opvallend laag is.

2012

2011

2010

2009

2008

Houtkwartier Houtkwartier ligt tussen de Warmonderweg en het spoor. De wijk is met haar gunstige ligging, tussen Leiden CS en Oegstgeest èn nabij het LUMC en de universiteit, erg geliefd bij academici. In dit opzicht concurreert deze wijk dan ook meer met de woningmarkt van Oegstgeest dan met andere Leidse wijken. Desondanks ontkomt ook het Houtkwartier niet aan het gegeven dat vooral het duurdere aanbod meer te lijden heeft onder de situatie op de woningmarkt. De teruggang van het aantal verkopen was met 59% het grootst van Leiden. Ten opzichte van 2007 werden er in 2012 77% minder woningen verkocht.

Aantal woningen:

2007

Centrum Het Centrum blijft eveneens een populaire wijk in Leiden. Ook in 2012 vonden hier de meeste transacties (123 van 574) plaats, vrijwel net zoveel als in 2011. Het Leidse Centrum is qua verkoopaantallen de grootste markt voor tussenwoningen en de tweede markt voor appartementen. Het verkoopvolume tussenwoningen (52) lag vrijwel op hetzelfde niveau als in 2011, de gemiddelde prijs lag met € 228.000 wel fors lager (22%) dan in 2011. Nieuw aanbod tegen aangepaste prijzen wordt verkocht, oud en (nog) te duur aanbod blijft onverkocht. Er werden 60 appartementen verkocht, iets meer (+9%) dan in 2011. Het gemiddeld prijsniveau lag met € 195.000 12% onder dat van 2011.

Haagweg / Transvaal Deze wijk wordt vooral gekenmerkt door betaalbaarder tussenwoningen en appartementen. Met een gemiddelde prijs van € 168.000 werden in 2012 in deze wijk de laagste prijzen voor tussenwoningen gerealiseerd. De gemiddelde verkooptijd voor dit woningtype is dan ook nergens korter dan in deze wijk (66 dagen, de helft van het Nederlands gemiddelde).

2006

Burgemeester/ Professorenwijk De Burgemeester/Professorenwijk, met overwegend woningen uit de jaren ‘30, blijft een gewilde buurt, dicht bij Station Lammenschans, uitvalswegen èn het Leidse Centrum. De gemiddelde prijzen liggen op een hoog niveau. Alleen in het Houtkwartier werden in 2012 duurdere tussenwoningen verkocht dan in deze wijk (gemiddeld € 280.000). De verkooptijd nam met 62% toe tot 89 dagen, maar in verhouding tot andere delen van de markt wordt er nog steeds relatief snel verkocht. Ook hoekwoningen waren hier met gemiddeld € 403.000 (-17%) stevig aan de prijs. Vorig jaar constateerden we al dat de normaliter vlot lopende appartementenmarkt in deze wijk tekenen van stagnatie vertoonde. Opnieuw werden 17% minder appartementen verkocht, de gemiddelde prijs daalde daarbij 13% tot € 173.000. En zelfs op dit prijsniveau stonden de verkochte appartementen gemiddeld 175 dagen te koop.

Transacties Leiden 2012 (naar soort woning)

51%

0,7% 1,2% 11,7%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

35,4%

Hoekwoningen Tussenwoningen

77 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Leiden wijkniveau

DeWaardevanErvaring.nl


Houtkwartier e.o.

Leiden wijkniveau

Merenwijk

Noord Mors Centrum Haagweg/ Transvaal Stevenshof

Brug./Prof. Wijk Oost

ZuidWest

Mors De Mors hoort met ZuidWest en Noord tot de goedkopere wijken waar vooral appartementen (63% van de transacties in 2012) en tussenwoningen (31%) met een gemiddelde prijs van € 251.000 nog opvallend snel werden verkocht. De prijzen van eengezinswoningen daalden met slechts 3% tot een gemiddelde van € 251.000. Er werden 32 appartementen verkocht, 22% minder dan in 2011, tegen een uiterst betaalbaar gemiddelde van € 145.000 (-7%) in een relatief korte tijd van gemiddeld 112 dagen (+36%). Noord Veel starters voelen zich thuis in deze wijk; dicht bij het centrum en nabij Leiden Centraal. Er werden 63 woningen verkocht, net zoveel als in 2011. Ruim de helft van deze transacties had betrekking op een tussenwoning. Nergens in Leiden zijn tussenwoningen, met een prijs van € 176.000 (-11%) zo betaalbaar als in deze wijk. Ook hoekwoningen waren met een prijsniveau van € 213.000 zeer betaalbaar. Oost In Leiden Oost liep de verkooptijd in 2011 enorm op, in 2012 normaliseerde dit beeld. Met een gemiddelde verkooptijd van 114 dagen werd er relatief vlot verkocht in Oost. Het grootste gedeelte van de verkopen betrof appartementen, deze waren met € 250.000 (-12%) duurder dan waar dan ook in Leiden maar werden gemiddeld binnen 99 dagen verkocht. Stevenshof In de Stevenshof werden iets minder (10%) woningen verkocht dan in 2011. De in 2011 opgelopen verkooptijd liep in 2012 met 28% terug naar 162 dagen. Ruim de helft van het aantal transacties in deze wijk had betrekking op een tussenwoning. De aanhoudende onzekerheid over de

precieze gevolgen van de aanleg van de Rijnlandroute doet de woningmarkt in de Stevenshof geen goed.

begonnen met het realiseren van een luxe wellnesscenter. Andere locaties in ontwikkeling zijn de Van Voorthuijsen locatie, Leiden Centraal, het Kooiplein en de Leidse Schans.

ZuidWest In 2012 werden in ZuidWest, net als in de Merenwijk, meer (3%) woningen verkocht dan in 2011. Maar liefst 82% van alle transacties vond plaats in de appartementenmarkt. De gemiddelde koopsom bedroeg, na een verkooptijd van 135 (-1%) dagen, € 140.000 (-7%). Deze beweging wordt veroorzaakt door uitpondingen, die het gemiddeld prijsniveau in deze wijk drukken. Nieuwbouw Van het project In de Hoven, 18 gezinswoningen met tuin nabij het centrum van Leiden, zijn nog maar enkele woningen te koop. Groenoord en het daartegenover gelegen Nieuw Leyden bieden een gevarieerd aanbod van appartementen en gezinswoningen. Nieuw Leyden is een moderne wijk met mogelijkheden om zelf een woning te bouwen of te kiezen voor een eigentijdse woning die projectmatig zal worden gebouwd. Appartementen Skyline, met een scherpe prijs, zijn uitermate geschikt voor mensen die op loopafstand van het centrum willen wonen. Ook in Nieuw Leyden zijn twee appartementencomplexen waarbij de koper zelf de indeling kan bepalen. Het Nieuwe Cameren, aan de rand van het centrum, wordt op dit moment gerealiseerd. Het betreft hier studio’s voor studenten. De netto-maandlast ligt lager dan de huur van een studentenkamer. Ook aan de rand van het centrum aan de Rijnkade is een plan met gezinswoningen gerealiseerd; daar zijn nog 2 woningen te koop. Een ontwikkeling in Leiden die steeds meer vorm krijgt is de Meelfabriek, een prestigieus plan waarin de oude meelfabriek met nieuwbouw wordt gecombineerd. De locatie krijgt verschillende functies. Als eerste zal worden

79 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Leiden wijkniveau ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK Aantal verkochte woningen Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Totaal Vraagprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

LEIDEN

2006 183 274 67 41 178 73 146 55 121 181 1.319

2007 155 236 60 39 176 75 110 46 98 212 1.207

2008 142 221 44 28 164 63 97 36 89 150 1.034

2009 123 156 35 13 114 50 76 36 38 115 756

2010 116 132 29 23 102 75 75 41 39 88 720

2011 73 124 33 22 90 65 63 32 29 93 624

2012 65 123 24 9 96 51 63 21 26 96 574

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

284 272 213 416 237 251 195 384 250 205 242 245

273 256 209 454 254 265 198 422 276 203 250 253

310 282 239 479 261 272 209 351 272 197 257 254

294 270 238 320 238 224 199 345 287 189 240 238

302 298 228 389 237 217 198 328 256 186 243 246

308 285 254 503 264 203 199 365 277 183 247 242

285 229 195 298 226 193 181 277 240 169 211 226

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte woningen Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Totaal

Aantal verkochte woningen Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Totaal

2006 23 18 10 9 46 10 14 9 13 10 162

Vraagprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

326 400 212 532 269 342 201 511 248 346 293 234

342 279 249 498 290 294 232 323 282 318 291 243

492 364 389 595 309 398 205 469 291 279 340 247

371 394 330 256 312 205 372 287 319 288 235

361 317 369 573 287 327 199 295 281 385 297 240

507 323 447 545 273 289 224 320 266 297 297 234

413 302 259 253 264 230 389 245 289 272 218

Verkoopprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

316 384 204 500 263 332 192 492 247 339 282 226

333 273 230 490 280 289 224 312 273 292 280 234

482 351 373 553 299 382 201 455 279 256 330 237

362 380 326 247 301 194 356 273 318 275 222

349 296 350 545 273 310 191 267 263 372 280 228

484 309 423 525 261 275 224 320 253 270 282 221

403 287 250 238 248 213 365 233 273 259 205

% Verschil vraagverkoopprijs Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,1% -3,5% -2,4% -3,9% -2,6% -2,7% -4,1% -4,0% -2,3% -3,3% -3,1% -3,4%

-2,5% -2,3% -7,3% -4,6% -2,7% -2,4% -3,8% -4,4% -3,1% -4,7% -3,0% -3,3%

-2,3% -3,9% -3,5% -0,8% -3,1% -5,0% -4,6% -3,4% -3,5% -5,0% -3,4% -3,5%

-4,2% -3,1% -3,5%

-5,6% -5,9% -6,2% -4,1% -4,6% -5,1% -1,5% -5,6% -5,2% -9,2% -5,3% -4,9%

-4,6% -4,8% -6,1%

-3,9% -4,2% -5,6% -4,9% -3,7% -12,0% -3,9% -4,8%

-4,7% -5,7% -6,6% -5,1% -4,9% -5,8% -4,4% -6,7% -3,4% -3,7% -4,9% -4,7%

Vraagprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006 83 100 22 15 74 32 97 15 61 27 526

2007 74 73 24 11 66 27 69 18 49 33 444

2008 72 74 19 13 74 27 55 14 50 14 412

2009 45 61 12 6 53 14 38 14 20 16 279

2010 58 52 14 8 47 18 49 10 17 9 282

2011 34 51 15 12 33 18 38 11 12 13 237

2012 29 52 9 4 31 16 32 6 13 11 203

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

296 309 225 486 257 266 199 404 273 285 261 213

288 290 215 443 281 268 200 417 276 300 269 220

294 320 245 473 289 301 221 321 276 255 279 224

354 305 229 439 267 301 214 447 285 273 280 218

323 367 226 444 256 285 208 437 273 270 272 220

316 309 219 521 255 272 209 406 262 249 272 215

297 242 178 397 256 267 185 245 251 219 242 203

2007 25 23 4 5 49 9 13 9 14 7 158

2008 22 18 2 5 32 7 7 7 10 10 120

2009 12 12 8 31 6 7 8 4 4 92

2010 12 18 3 2 23 4 6 6 6 2 82

2011 7 15 6 4 19 6 4 5 4 4 74

2012 11 10 5 22 3 5 3 3 5 67

Verkoopprijs (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

275 262 207 399 232 244 188 371 243 197 235 235

265 250 200 443 247 256 192 398 268 195 241 244

300 272 230 467 253 262 202 336 263 189 249 244

282 258 230 307 228 214 188 326 273 179 228 226

285 281 219 355 228 208 186 308 246 176 232 233

295 268 240 482 251 195 188 352 257 172 233 228

272 216 187 274 214 184 173 261 231 161 198 211

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

290 295 218 471 253 260 191 391 266 273 255 206

279 278 205 441 275 261 194 395 270 286 260 213

284 306 236 463 280 289 214 305 268 243 270 216

338 291 217 428 255 289 204 419 272 256 265 208

304 345 221 412 249 272 195 418 268 258 264 210

305 292 210 505 248 258 197 382 250 236 257 204

280 228 168 358 246 251 176 233 236 214 228 191

% Verschil vraagverkoopprijs

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

% Verschil vraagverkoopprijs

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

-3,3% -3,2% -3,2% -3,3% -2,3% -2,6% -3,7% -3,9% -3,0% -3,2% -3,1% -3,5%

-3,1% -2,5% -4,5% -3,2% -2,2% -3,4% -3,1% -3,7% -2,8% -3,4% -3,0% -3,3%

-3,1% -3,1% -3,8% -2,5% -2,7% -3,8% -3,6% -4,1% -3,2% -3,5% -3,3% -3,5%

-4,4% -4,8% -4,2% -5,0% -3,6% -4,1% -5,0% -5,0% -5,0% -4,9% -4,5% -4,8%

-4,7% -5,3% -4,1% -6,6% -4,0% -3,6% -4,4% -5,9% -4,1% -4,3% -4,5% -4,7%

-5,3% -5,5% -6,4% -4,2% -4,6% -3,9% -4,8% -4,9% -4,7% -5,9% -5,0% -5,0%

-6,1% -5,6% -5,8% -6,8% -4,8% -4,1% -4,6% -7,3% -5,8% -4,6% -5,2% -5,9%

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

-2,8% -3,8% -3,4% -3,1% -2,3% -2,6% -3,5% -3,8% -3,0% -3,1% -3,2% -3,1%

-3,0% -3,5% -4,4% -2,1% -1,9% -3,5% -3,3% -4,4% -2,5% -3,5% -3,1% -2,9%

-3,2% -3,4% -4,2% -2,1% -2,9% -3,7% -3,7% -4,8% -3,4% -5,1% -3,5% -3,1%

-4,1% -5,8% -5,1% -5,2% -3,5% -3,9% -4,5% -6,1% -5,2% -5,7% -4,8% -4,4%

-4,7% -5,5% -3,5% -5,9% -3,5% -5,5% -4,4% -4,1% -3,7% -3,8% -4,4% -4,2%

-4,8% -5,8% -5,0% -3,3% -4,5% -4,6% -5,1% -4,8% -4,1% -5,6% -4,8% -4,5%

-6,7% -6,0% -4,6% -8,0% -5,3% -5,4% -5,0% -8,6% -6,4% -3,6% -5,6% -5,3%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkooptijd

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkooptijd

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

47 58 60 61 46 66 66 97 54 86 56 86

59 69 110 84 46 51 49 118 54 88 56 82

59 70 87 30 78 74 59 84 115 79 63 85

87 92 146 151 125 75 101 114 126 116 98 122

98 75 101 150 113 92 82 175 206 105 91 129

87 69 129 96 108 75 113 234 225 155 93 136

131 118 108 105 151 124 126 114 162 126 116 159

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

38 58 53 37 49 66 67 121 49 91 53 69

34 46 115 24 34 36 48 132 31 117 43 66

37 45 77 25 86 48 55 135 145 67 57 71

68 102 159 201 128 72 78 151 103 192 108 110

57 83 25 207 79 67 52 54 199 77 65 105

55 56 51 38 140 48 94 183 183 182 74 112

89 110 66 167 134 157 113 110 167 52 107 136

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

35 56 23 73 45 57 52 86 27 104 43 78

84 44 253 153 42 37 58 107 57 132 56 75

31 38 96 11 63 153 64 51 81 133 51 82

80 87 87 112 186 213 113 272 130 116 122

174 81 196 104 148 208 131 301 347 526 141 118

85 80 223 137 83 111 41 116 152 363 93 124

159 115 34 174 75 176 180 80 114 132 146

Verkooptijd Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

80 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-5,6% -6,1% -7,6% -6,2% -6,1% -5,7% -5,5% -5,8%


Leiden wijkniveau ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK

LEIDEN

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen 250

Burg/Prof wijk Centrum

200

Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo

150

Merenwijk

100

Mors Noord

50

Oost 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Stevenshof

Centrum Haagweg/Transvaal

80

Houtkwartier eo

Merenwijk

60

Mors

40

Noord Oost

20

Stevenshof

-

2006

ZuidWest

2007

2008

2012

500

Haagweg/Transvaal Merenwijk

200

Oost

100

Stevenshof

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

Verkoopprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk

500

Centrum Haagweg/Transvaal

400

2009

2010

2011

2012

Merenwijk Mors

200

Noord Oost

100

Stevenshof 2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ZuidWest

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2010

2011

500

Burg/Prof wijk

-2%

Centrum

-3% -4%

Haagweg/Transvaal

Houtkwartier eo

-8%

100 -

-1%

Stevenshof 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-4% -5%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors

-7%

Oost

Stevenshof

-8%

Stevenshof

ZuidWest

-9%

Landelijk

-10%

ZuidWest

Landelijk

200

Oost ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000) Burg/Prof wijk Haagweg/Transvaal

Mors

Merenwijk Noord

200

Oost Stevenshof

100

ZuidWest Landelijk

-

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo

-6%

Merenwijk Mors

-8%

Noord Oost

-10%

Stevenshof

-12%

ZuidWest Landelijk

-14%

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

600

Noord Oost Stevenshof

Burg/Prof wijk Centrum

500

Haagweg/Transvaal 400

Houtkwartier eo Merenwijk

300

Mors Noord

200

Oost Stevenshof

100

ZuidWest

ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

81 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Burg/Prof wijk Centrum

-4%

Mors

50

2008

-2%

Merenwijk

-

Centrum

300

Houtkwartier eo

100

Landelijk

Houtkwartier eo

Haagweg/Transvaal 150

Stevenshof -

Stevenshof

400

Centrum

Noord 50

Oost

Noord

500

Burg/Prof wijk

Merenwijk Mors

Merenwijk Mors

-

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Haagweg/Transvaal

100

Houtkwartier eo

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

Noord

Houtkwartier eo

Haagweg/Transvaal

200

0%

Burg/Prof wijk Centrum

250

150

Centrum

100

Landelijk

-6%

Centrum

2012

Burg/Prof wijk

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

Burg/Prof wijk 200

2011

ZuidWest

-2%

Merenwijk

Verkooptijd (dagen)

250

Noord Oost

Houtkwartier eo

Oost

-7%

Mors

200

-3%

Noord

-6%

Merenwijk

300

Haagweg/Transvaal

Mors

-5%

2010

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

600

Centrum

400

0%

2012

2009

Burg/Prof wijk

Landelijk

-1%

2008

300

Landelijk

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Houtkwartier eo

300

0%

2008

2007

400

Stevenshof

2007

2006

600

Oost

2006

Stevenshof

500

Noord

600

600

-

-

Oost

700

ZuidWest

ZuidWest

Noord

-

Mors

100

Mors

ZuidWest

ZuidWest

Merenwijk

200

Noord

Merenwijk

10

Houtkwartier eo

Mors

Houtkwartier eo

20

Haagweg/Transvaal

300

Haagweg/Transvaal

30

Centrum

400

Houtkwartier eo 300

2011

Centrum

40

Burg/Prof wijk

Centrum

400

2010

Burg/Prof wijk

50

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

600

Burg/Prof wijk

500

2009

Aantal verkochte Hoekwoningen

60

Burg/Prof wijk

100

Vraagpriijs (x € 1.000)

600

Aantal verkochte Tussenwoningen

120

300

-

HOEKWONINGEN

-

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Leiden wijkniveau TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

LEIDEN

Aantal verkochte woningen Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Totaal

2006 2 2 3 8 5 2 22

Vraagprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

560 767 489 513 379 400 488 297

527 990 530 449 415 429 468 306

2006

2007

2008

2009

535 748 489 501 360 382 474 285

523 983 528 433 399 407 451 294

990 255 765 498 374 525 450 545 504 295

2006

2007

-4,2%

-1,5%

Verkoopprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk % Verschil vraagverkoopprijs Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

-3,1% -3,8%

-5,3% -4,0% -4,3% -4,2% -3,8%

2007 2 1 3 2 9 2 19

-0,8% -0,4%

-3,6% -3,7% -5,1% -3,3% -3,6%

2008 1 1 3 6 1 3 3 3 21

2010 4 1 2 1 2 2 1 13

2011 2 4 2 5 13

2010

2011

2012

434 532 488 449 472 293

975 159 399 265 479 414 269

2010

2011

2012

566 370 412 420 274

501 925 356 523 409 371 425 474 283

418 488 491 380 446 275

2008

2009

2010

2011

2012

-10,0% -5,2%

-5,6%

-5,3% -3,8%

2,7% -8,2%

-7,0%

-5,3%

2008 1.100 269 749 512 374 569 459 569 526 309

-4,1% -3,3% 0,1% -6,3% -2,0% -4,2% -3,7% -4,0%

2009 2 1 2 5 2009 599 425 432 445 292

-12,8%

-4,6% -9,4% -5,5%

538 1.150 380 550 452 392 489 511 300

-19,6% -5,4% -4,9%

2012 1 1 3 1 1 7

1.001 146 384 265 425 388 250

-9,7% -5,1% -13,1% -7,0% -5,3%

0,8% -9,3%

-11,3%

-6,2% -5,7%

-5,4% -6,8%

VRIJSTAAND

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte woningen Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Totaal

2006 5 2 1 1 1 4 1 15

2007 1 3 1 2 3 1 1 12

Aantal verkochte woningen Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Totaal

2006 70 154 35 14 54 31 34 19 42 141 594

Vraagprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

Vraagprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

825 325 775 990 399 549 685 625 423

210 233 206 192 152 205 177 219 202 173 193 173

212 231 199 241 157 223 176 224 210 174 198 179

213 245 221 219 161 215 184 263 213 174 200 183

220 224 197 218 157 170 178 227 209 169 193 179

224 235 195 212 160 164 172 273 205 167 189 183

209 237 202 207 142 160 175 292 200 159 182 180

182 207 179 218 139 149 153 264 196 148 164 171

Verkoopprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

202 226 201 188 150 200 170 210 196 166 187 167

204 228 192 233 154 216 172 218 205 168 193 174

206 238 213 215 157 208 179 254 207 168 193 178

210 215 188 204 152 161 168 215 197 160 183 172

212 224 185 202 152 160 164 259 194 158 181 175

198 222 187 197 138 156 165 285 194 150 172 172

173 195 172 207 132 145 147 250 201 140 153 162

% Verschil vraagverkoopprijs Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,9% -2,8% -3,3% -2,4% -1,9% -2,5% -4,0% -3,1% -3,2% -3,2% -3,0% -3,0%

-3,4% -2,0% -4,1% -3,2% -2,3% -3,4% -2,3% -2,2% -2,9% -3,3% -2,8% -2,6%

-3,3% -2,7% -3,4% -4,1% -2,2% -3,6% -3,5% -3,1% -3,0% -3,2% -3,0% -2,9%

-4,7% -4,4% -3,8% -4,9% -3,4% -4,1% -5,4% -3,9% -5,3% -4,4% -4,4% -4,1%

-4,6% -5,1% -4,1% -5,2% -4,1% -2,6% -4,5% -6,0% -4,7% -4,3% -4,3% -3,9%

-5,9% -5,1% -8,3% -5,8% -3,3% -3,5% -4,9% -5,5% -2,6% -5,7% -5,0% -4,2%

-6,4% -5,4% -6,8% -5,9% -3,6% -3,2% -3,6% -6,9% -4,0% -4,6% -4,7% -4,9%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

55 59 76 67 40 69 67 80 56 84 59 72

82 85 89 63 64 58 45 113 99 78 66 68

85 90 95 69 79 78 66 42 69 78 70 69

105 84 166 109 125 54 105 77 105 104 87 99

124 67 165 106 145 71 141 195 132 96 98 109

128 72 181 174 76 82 160 347 263 137 102 123

175 127 183 56 107 112 139 99 159 135 116 146

Verkoopprijs (x € 1.000) Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk % Verschil vraagverkoopprijs Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

2006 780 326 668 930 387 525 650 582 400 2006 -4,2% 0,6% -13,8% -6,1% -3,1% -5,3%

2008 2 2 1 1 6

2009 1 1 1 3

2010 1 1 1 1 4

2011 3 1 1 3 2 1 11

2012 2 1 1 4

2011

2012

2008

2009

2010

655 492 725 735 672 443

795 374 895 795 414

645 775 895 388 710 422

2008

2009

2010

630 468 705 718 640 419

785 374 870 785 383

570 650 800 343 610 391

2007

2008

2009

2010

2011

-1,3%

-11,6%

-2,5%

-3,7% -4,0%

-4,8% -9,7%

-16,1%

-8,5% -14,7%

795 1.595 1.395 875 1.650 569 695 1.104 440 2007 775 1.525 1.341 771 1.500 545 640 1.029 417

-6,0% -3,9% -8,2%

-2,8%

700 775 1.595 1.195 562 649 803 413 2011 675 700 1.460 1.090 527 601 730 381

860 400 679 752 375 2012 768 375 640 683 341 2012

-10,8%

-10,6% -6,3%

-5,1% -4,1% -5,1%

-4,3% -4,2% -7,9% -5,1% -4,9%

-2,4%

-2,8%

-2,6% -5,4%

-1,3% -7,1%

Verkooptijd

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkooptijd

2006

2007

2008

2009

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

110 68 109 88 155 40 89 94

105 32 24 64 47 136 53 90

281 100 13 50 20 89 40 22 50 97

20 419 161 22 150

165 261 51 128 230 362 225 150 156

125 188 59 325 179 155

10 35 370 27 367 230 183

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

85 33 222 7 123 138 159 111 148

82 338 43 175 133 49 296 135 142

454 62 13 362 232 148

43 194 140 140 191

-11,6%

-6,2%

-11,6% -6,9%

-7,4% -8,1% -7,5%

-5,7% -7,9% -8,6%

2010

2011

2012

Verkooptijd

62 243 238 134 301 305 159 214

661 120 232 176 233

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Leiden Landelijk

181 170 1.126 117 176 217

82 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2007 54 139 32 19 57 37 28 14 25 169 574

2008 45 126 23 6 52 29 34 12 25 123 475

2009 63 82 15 7 29 30 31 14 11 95 377

2010 41 62 12 11 30 51 20 22 14 76 339

2011 29 55 12 5 31 41 21 12 8 75 289

2012 24 60 10 5 38 32 24 12 9 79 293


Leiden wijkniveau TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

LEIDEN

VRIJSTAAND

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen 6

9

Burg/Prof wijk

8

Centrum

7

Haagweg/Transvaal

6

Houtkwartier eo

5

Merenwijk

4

Mors

3

Noord

2

Oost

1

Stevenshof

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Burg/Prof wijk

1.200

Centrum Haagweg/Transvaal

1.000 800

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4

Houtkwartier eo Merenwijk

3

-

2006

600

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

-5% -10% -15% -20%

-

300

Haagweg/Transvaal

250

Noord Oost Stevenshof ZuidWest 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

1.800

Centrum

1.200

Houtkwartier eo

Merenwijk

1.000

Merenwijk

Haagweg/Transvaal

Mors

800

Noord

600

Oost

400

Landelijk

-

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal Houtkwartier eo Merenwijk Mors Noord Oost Stevenshof ZuidWest Landelijk

2009

2010

2011

2012

Burg/Prof wijk Centrum Haagweg/Transvaal

200

Houtkwartier eo

150

Mors

Merenwijk Noord

100

Oost

50 -

Stevenshof ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Stevenshof ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

Burg/Prof wijk Centrum

250

Haagweg/Transvaal 200

Houtkwartier eo Merenwijk

150

Mors Noord

100

Oost Stevenshof

50 -

ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centrum

-1%

Haagweg/Transvaal

-2%

Centrum

-4%

Houtkwartier eo

Haagweg/Transvaal

-6%

Merenwijk

-3%

2006

-2%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mors

-8%

Noord

-10%

Houtkwartier eo

-4%

Merenwijk

-5%

Mors

-6%

Stevenshof

-7%

Oost

-14%

ZuidWest

Stevenshof

Landelijk

-8%

-16%

-12%

Noord

ZuidWest

-9%

Landelijk

Centrum

350

Haagweg/Transvaal

300

Houtkwartier eo

250

Merenwijk Mors

200

Noord

150

Oost Stevenshof

100

ZuidWest

50

-

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen) Burg/Prof wijk

400

Burg/Prof wijk

Oost

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

450

Landelijk

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen Burg/Prof wijk

-18%

-25%

Landelijk

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

0%

2008

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

300

Houtkwartier eo

200

ZuidWest 2007

Burg/Prof wijk

1.600

ZuidWest

Stevenshof 2006

350

Centrum

Mors

2%

2008

ZuidWest

Merenwijk

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen

2007

20

1.400

5%

2006

Oost

Stevenshof

Houtkwartier eo

2006

Merenwijk Noord

Burg/Prof wijk

400

Houtkwartier eo

100

Mors

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

600

Haagweg/Transvaal

120

40

Haagweg/Transvaal

Stevenshof

2007

2012

Centrum

140

Oost

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Oost

2006

2011

800

-

Noord

200

2010

1.400

Landelijk

Mors

400

2009

1.600

200

Centrum

800

2008

1.800

ZuidWest

Burg/Prof wijk

1.000

0%

2007

Burg/Prof wijk

160

60

Noord

1

180

80

Mors

2

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

1.200

-

Haagweg/Transvaal

1.000

Stevenshof

2006

Centrum

Merenwijk

Oost

200

5

Houtkwartier eo

Noord

400

Burg/Prof wijk

1.200

Mors

600

-

ZuidWest

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

1.400

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

10

400

1.200 1.000

Burg/Prof wijk

350

Centrum

300

Burg/Prof wijk

Centrum Haagweg/Transvaal

800

Haagweg/Transvaal

600

Merenwijk

200

Mors

150

Noord

100

Oost

Houtkwartier eo

400

Noord Oost

200 -

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Stevenshof

50

ZuidWest

-

Landelijk

83 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Houtkwartier eo

250

Merenwijk Mors

Stevenshof ZuidWest 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk


Nieuwbouw

Ontwikkelingen van 2006 tot 2012

D

e verkoop van nieuwbouwwoningen stond, net als voorgaande jaren, ook in 2012 onder druk. Werden er in 2007 circa 4.000 nieuwbouwwoningen per maand verkocht, inmiddels is dat aantal gedaald naar gemiddeld 1.000 per maand. Ook de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is in de afgelopen vijf jaar gedaald van € 300.000 naar € 260.000 v.o.n. . Dat de prijzen onder druk staan is evident en, vanuit de optiek van betaalbaarheid, geen slechte ontwikkeling. De nieuwbouwwoning krijgt een betere prijs/kwaliteitsverhouding en er wordt door aanbieders gezocht naar mogelijkheden om duurzamer en efficiënter te bouwen waardoor nieuwbouwaanbod beter kan concurreren met het bestaande aanbod.

Die concurrentie tussen nieuwbouw en bestaande bouw is sterker geworden. De koper van een bestaande woning kan immers onderhandelen over prijs en voorwaarden en betaalt bovendien ‘slechts’ 2% overdrachtsbelasting. Kopers van een nieuwbouwwoning zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een verhoging van de btw naar 21%. Toch houdt een groot gedeelte van het koperspubliek de voorkeur voor een nieuwbouwwoning boven een bestaande woning. De betaalbaarheid en de mogelijkheden tot het verkrijgen van een financiering voor nieuwbouw blijft echter cruciaal in de besluitvorming. Voor de financiering van nieuwbouw krijgen kopers te maken met een aantal specifieke voorwaarden die niet alleen door de overheid worden opgelegd maar ook voortvloeien uit de koopaannemingsovereenkomst. Veranderingen huidige markt Per 1 januari 2013 is er veel veranderd in de keuze van hypotheekvormen. Aflossingsvrij financieren was al beperkt tot 50% maar om in aanmerking te komen voor volledige hypotheekrenteaftrek is het momenteel verplicht om de gehele lening in 30 jaar af te lossen. Dit geldt voor starters en voor nieuwe hypotheken. Lineair of annuïtair zijn de overgebleven hypotheekvormen. De leencapaciteit op basis van het inkomen is ruwweg gesteld op vier tot

90 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

vierenhalf maal het bruto jaarinkomen. Een andere belangrijke verandering per 1 januari 2013 is dat de hypotheekadviseur niet meer door de geldverstrekker betaald wordt door middel van provisie maar door de consument zelf. De consument betaalt op basis van een (uur)tarief de adviseur voor het uitgebrachte advies en het verzorgen van de hypotheekofferte. Als hij verschillende adviseurs wil raadplegen, zal hij deze ook elk afzonderlijk moeten betalen voor een inhoudelijk advies. De hoogte van het maximaal te lenen hypotheekbedrag voor kandidaat kopers is gedaald, maar ook het aantal kopers dat een financiering nog rond kan krijgen, is verminderd. De voorwaarden die geldverstrekker alleen al voor het uitbrengen van een hypotheekofferte stellen, zijn flink aangescherpt. Een aantal geldverstrekkers brengt per definitie pas een offerte uit als de bouwvergunning is verleend of als de opschortende voorwaarden (vaak bestaand uit een minimaal percentage te verkopen woningen) zijn vervallen. In het verleden waren deze voorwaarden een formaliteit waaraan in de meeste gevallen tijdig kon worden voldaan. Momenteel wachten veel ontwikkelaars met de aanvraag van een bouwvergunning tot er voldoende woningen zijn verkocht. Dit om de overbodige legeskosten, voor een plan dat


eventueel toch niet doorgaat, te voorkomen. Als de koop-/ aannemingsovereenkomst een dergelijke opschortende voorwaarde bevat terwijl de periode van ‘voorbehoud financiering’ in gaat bij het ondertekenen van de koopaannemingsovereenkomst, dan kan de koper dus maar bij een beperkt aantal banken terecht. Dit beperkt hem in zowel de keuzevrijheid als in de mogelijkheden de financiering rond te krijgen. Als een koper de overeenkomst voor zijn woning heeft getekend en hij moet deze onverhoopt ontbinden omdat bijvoorbeeld de financiering niet rond komt, dan zal hij volgens de overeenkomst twee afwijzingen van banken moeten overleggen. De vraag is of dat in deze tijd nog redelijk is. De koper moet voor elk hypotheekadvies betalen. We mogen er vanuit gaan dat als één professioneel en onafhankelijk adviseur de zaak niet rond krijgt, het een collega ook niet zal lukken.

zekerheden worden geboden, bijvoorbeeld door de vergunningen en een insolventieverzekering geregeld te hebben. Daaruit blijkt immers dat ook de verkoper vertrouwen heeft in zijn project en daar is de aspirant koper van dit moment uiterst gevoelig voor. Vervolgens moeten we ons realiseren dat het verkrijgen van een passende financiering tegenwoordig om maatwerk vraagt. Dat maatwerk is, bijvoorbeeld voor kopers met bepaalde typen arbeidsovereenkomsten en ZZP’ers, lastig te leveren omdat de huidige, strikte regelgeving dat lastig, zo niet onmogelijk maakt. De afgelopen jaren zijn veel hypotheekaanbieders van de markt verdwenen. De afgenomen concurrentie tussen banken kan er voor zorgen dat aanbieders niet meer geprikkeld worden hun producten en dienstverlening maximaal aan te passen aan de vraag. Juist dat is in de huidige markt ook hard nodig.

Maatwerk en zorg Als verkoper van een nieuwbouwproject wil je graag de zekerheid dat de kopers tijdig kunnen afnemen en zonder vertraging aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De verkoper heeft daar zelf beperkte invloed op. Wat de verkoper wel kan doen, is zorgen dat er zoveel mogelijk

91 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


92 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Geraadpleegde bronnen

O

ns rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ is gebaseerd op externe bronnen. De statistische gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM. De NVM geeft de verkoopprijs van de gemiddelde woning (mediaan = middelste waarneming in de oplopende reeks van waarden) in plaats van de gemiddelde waarde van de verkoopprijzen (rekenkundig gemiddelde). De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de afdeling ICT van De Leeuw Groep B.V. bewerkt en verwerkt in grafieken. De aanbodgegevens zijn gebaseerd op de NVM-cijfers in verhouding tot de niet-NVM-cijfers. De omvang van het totale woningaanbod is berekend op basis van het regionale of lokale marktaandeel van de gezamenlijke NVM-makelaars per 1 februari 2013. De overige jaren zijn berekend op basis van de overigens niet gecontroleerde aanname dat deze verhouding in 2008, 2009 en 2010 identiek was. Bij de interpretatie van gegevens moet rekening worden gehouden met het volgende: Verhouding tussen regio’s en woonplaatsen De cijfers van grotere gehelen (regio) sluiten niet altijd exact aan op de som der delen (woonplaatsen). Het gaat daarbij om zeer kleine verschillen waarvan wij de oorzaak niet hebben kunnen vaststellen.

gaat het soms maar om tientallen transacties. Op basis van dergelijke kleine aantallen mogen geen conclusies worden getrokken. In grafieken uit dit effect zich in een vaak zeer ‘grillig’ verloop. Verkooptijd wordt beïnvloed door discipline van betrokken makelaars De betrouwbaarheid van de ‘verkooptijd’ is afhankelijk van alertheid waarmee objecten worden af- en aangemeld bij de NVM. Het is bekend dat sommige collega’s hiermee niet al te zorgvuldig omgaan. Dat kan inhouden dat de verkooptijd een minder betrouwbaar gegeven is. Beïnvloeding van de cijfers door beëindiging en of aangaan lidmaatschap NVM Het aantal transacties in een bepaald gebied kan worden beïnvloed doordat één of meer dominante marktpartijen toetreden tot de NVM (meer NVM-transacties) of het lidmaatschap beëindigen. Marktaandeel NVM De statistische gegevens bevatten alle NVM transacties. Gezien het feit dat de NVM een gemiddeld marktaandeel in Nederland heeft van 75%, achten wij de cijfers voldoende betrouwbaar om op basis daarvan conclusies te mogen trekken. bronnen

Geringere betrouwbaarheid bij lager aantal waarnemingen Bij de interpretatie van statistische gegevens moet er rekening mee worden gehouden dat de betrouwbaarheid van gegevens toeneemt met de omvang van het aantal onderliggende gegevens. Zeker in de gevallen waarin een gemeente wordt verdeeld in wijken èn de transactiegegevens per woningtype worden weergegeven,

Alle in deze brochure vermelde (deel)gemeenten.

93 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


De Leeuw is de grootste onafhankelijke dienstverlener op het gebied van makelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regio Holland Rijnland. Met vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim bieden wij optimale lokale kennis en een hoogwaardige service. Sinds 1951. Dat is de waarde van ervaring.

Rijnsburg Rijnsburgerweg 100, 2231 AG Rijnsburg T 071 - 405 16 16 E rijnsburg@deleeuw.nl

Alphen aan den Rijn Europaplein 2, 2408 GX Alphen aan den Rijn T 0172 - 477 476 E alphen@deleeuw.nl

Leiden Molenwerf 4, 2312 CK Leiden T 071 - 514 20 45 E leiden@deleeuw.nl

Sassenheim Hoofdstraat 220, 2171 BN Sassenheim T 0252 - 229 646 E sassenheim@deleeuw.nl

Katwijk Andreasplein 14, 2225 GR Katwijk T 071 - 407 61 44 E katwijk@deleeuw.nl

www.deleeuw.nl

Zicht op de Woningmarkt Leiden  

Zicht op de Woningmarkt’: woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht. Jaarlijkse publicatie van De Leeuw Groep B.V. met betrekking tot onderz...

Advertisement