Page 1

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012 karakteristieken en trends Bollenstreek


De Leeuw Groep B.V. Afdeling Marketing & Communicatie (071) 405 16 16 E-mail: marketing@deleeuw.nl Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De Leeuw Groep B.V. © 2013 De Leeuw Groep B.V.

100% onafhankelijk

Waarom De Leeuw?

De Leeuw is volledig onafhankelijk van verzekeraars en bankinstellingen. Onze organisatie is open en eerlijk. Onze kosten zijn transparant en wij adviseren alleen datgene waar wij zelf 100% achter staan.

Kiezen voor De Leeuw betekent kiezen voor zekerheid. Onze kennis en kunde hebben ons op een hoog niveau van dienstverlening gebracht. En daarmee hebben wij het volgende bereikt: • De Leeuw behoort tot de top 25 van onafhankelijke assurantietussenpersonen. • De Leeuw is het grootste onafhankelijke hypotheekadviesbureau van de regio Holland Rijnland. • De Leeuw behoort tot de top 25 van de NVM woningmakelaars.

Persoonlijk advies Ons advies draait om uw tevredenheid. Dat betekent dat wij ook alles van u willen weten. In een persoonlijk gesprek achterhalen wij al uw wensen en verwachtingen en daar stellen wij een advies op maat tegenover. Dat vinden wij heel belangrijk. Want uw situatie is voor ons altijd uniek.

Grootste in de regio Door onze persoonlijke aanpak en kennis zijn wij gegroeid tot de grootste dienstverlener op het gebied van makelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regio Holland Rijnland. Onze experts werken vanuit onze vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim. Daarmee bieden wij dan ook een uitgebreide lokale kennis.

In deze uitgave zoomen we in verschillende opzichten steeds dieper op de transactiegegevens in. We beginnen met het landelijk beeld, dan volgt het groot-regionaal beeld en daarna volgt een overzicht van de cijfers in een bepaalde regio en in belangrijke woonplaatsen van deze regio’s. Zeker als daarbij wordt ingezoomd op een specifieke woonplaats of wijk en wordt gekeken naar de transactiegegevens van een bepaald type woning, kan er sprake zijn van een zo gering aantal waarnemingen dat op basis van de gegevens geen betrouwbare uitspraken meer mogelijk zijn.

2

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Inhoud

Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

1. Landelijke woningmarkt Cijfers/Grafieken landelijke woningmarkt

4 6 8

2. Werkgebied De Leeuw Cijfers/Grafieken werkgebied

12 14

3. Regio Alphen Cijfers/Grafieken regio Alphen

18 22

4. Alphen aan den Rijn wijkniveau Cijfers/Grafieken Alphen aan den Rijn wijkniveau

26 30

5. Bollenstreek Cijfers/Grafieken Bollenstreek

34 40

6. Gemeente Katwijk Cijfers/Grafieken gemeente Katwijk

44 48

7. Katwijk wijkniveau Cijfers/Grafieken Katwijk wijkniveau

52 56

8. Gemeente Teylingen Cijfers/Grafieken gemeente Teylingen

60 64

12. Regio Leiden Cijfers/Grafieken regio Leiden

68 74

13. Leiden wijkniveau Cijfers/Grafieken Leiden wijkniveau

78 80

14. Gemeente Rijnwoude Cijfers/Grafieken gemeente Rijnwoude

84 86

15. Nieuwbouw

90

93

3

Verantwoording en geraadpleegde bronnen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

De woningmarkt in historisch perspectief Tussen 1982 en 2008 maakte de woningmarkt in Nederland een bijzondere periode door. De inkomens stegen, de rente daalde, het consumentenvertrouwen was hoog en de overheidsregels legden banken nauwelijks tot geen beperkingen op bij de financiering van koopwoningen. De prijzen van koopwoningen verdrievoudigden in deze periode. Wie zich in een vroeg stadium een plaatsje op de koopwoningenmarkt had veroverd, kon met behulp van de gerealiseerde overwaarde gemakkelijk doorstromen. In de jaren negentig kon een alleenstaande starter nog eenvoudig een appartement of starterswoning kopen. Vanaf de eeuwwisseling waren het voornamelijk tweeverdieners die zich een entree op de koopwoningenmarkt konden veroorloven. Dit gegeven veroorzaakte, ook voor de kredietcrisis, problemen op de woningmarkt. Dat begon bij de startersmarkt en leidde tot stagnatie in de doorstroming. Niemand kan zeggen dat we in Nederland niet gewaarschuwd zijn. Talloze instanties èn deskundigen hebben, vooral vanaf 2003, gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een aankomende prijscorrectie. Er bestond echter lange tijd onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak voor ingrepen op de woningmarkt. Uiteindelijk leidde de financiële crisis tot een, zij het wankel, politiek evenwicht voor meer fundamentele ingrepen in de prijsvorming. Inmiddels is het 2013. De vier impulsen achter

4

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

de prijsstijging van de koopwoningenmarkt zijn significant veranderd: de inkomens staan onder druk, de rente kan nauwelijks lager, de consument is somber en de overheid heeft de regels voor banken omtrent financiering van koopwoningen fors aangescherpt. Het effect op de woningmarkt kan dan ook niet uitblijven: De vraag is verminderd, het aanbod loopt op, woningen staan langer te koop en de prijzen vertonen een dalende tendens.

Dè woningmarkt bestaat niet Uit ons rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ blijkt jaarlijks dat dè woningmarkt niet bestaat. Er zijn grote verschillen in de ontwikkeling van regionale en zelfs plaatselijke markten. Eén fenomeen doet zich in alle segmenten van de markt voor. Er is een tweedeling tussen nieuw aanbod en de oude voorraad. Nieuw aanbod maakt onder drie voorwaarden een kans van circa 25% om te worden verkocht: een scherpe prijsstelling, een optimale presentatie en een actieve promotie. Nieuw aanbod dat niet wordt verkocht, wordt toegevoegd aan de oude voorraad. Binnen de oude voorraad nemen de verkoopkansen per kwartaal af tot uiteindelijk slechts enkele procenten. Een opvallend gegeven: Bijna 60% van de in 2012 gerealiseerde transacties had betrekking op een woning die òf minder dan 90 dagen te koop had gestaan òf de afgelopen 90 dagen in prijs was verlaagd. Kortom: blijven anticiperen op de veranderingen in de woonmarkt wordt beloond.


Overwegingen voor de woningmarkt in 2013 en verder Het ziet er niet naar uit dat de situatie op de woningmarkt op korte termijn zal veranderen. Wel is het een hoopgevend signaal dat het aantal ´te koop´ staande woningen niet meer significant stijgt. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder woningen in verkoop komen, dat er woningen werden verkocht èn dat het aantal ingetrokken verkoopopdrachten fors steeg (ruim 52.000 in 2012). Er is sprake van een prijsdaling, maar deze blijft in de meeste segmenten beperkt tot enkele procenten per jaar. Tegelijkertijd zijn koopwoningen op dit moment beter betaalbaar dan ze in de afgelopen 20 jaar waren1, onder andere als gevolg van gedaalde prijzen, gedaalde overdrachtsbelasting en gedaalde rente.

anderzijds: wie een huis koopt, kiest door de verplichte aflossing voor vermogensvorming terwijl de restschuld ook door inflatie jaarlijks in waarde afneemt. Zowel kopen àls verkopen kan, ook in 2013, een verantwoorde keuze zijn. De Leeuw laat zich - los van welke marktomstandigheden dan ook - graag uitdagen om de allerbeste resultaten voor haar opdrachtgevers te realiseren.

mr Wim H. de Leeuw RMT directeur De Leeuw Groep B.V.

Er is nog steeds sprake van een behoorlijke latente verhuisbehoefte, terwijl de bouwproductie jaarlijks fors achterblijft ten opzichte van de groei van het aantal huishoudens. Vroeg of laat zal er een inhaalbeweging op de koopwoningenmarkt ontstaan. Het kopen van een eigen woning kan daarom nog steeds een verstandige keuze zijn, zij het dat deze keuze wel voor de wat langere termijn moet worden gemaakt. De aankoop van een koopwoning leidt niet meer automatisch tot vermogensstijging en zeker niet op de korte termijn. Maar

‘De woningmarkt bestaat niet.’

1 http://www.managersonline.nl/nieuws/12890/koopwoning-afgelopen-twintig-jaar-nooit-zo-betaalbaar-.html

5

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Landelijke woningmarkt

Afwijkingen in de verschillende marktrapportages, in het bijzonder over 2012 De in diverse persberichten gepubliceerde NVM-cijfers zijn gebaseerd op kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers waarbij het kwartaal twee weken naar voren wordt geschoven. De procentuele prijsveranderingen worden gebaseerd op weging met de aantallen verkochte woningen. De Leeuw Makelaardij gaat niet uit van kwartaal- maar van jaarcijfers en meet deze in de eerste week van januari. Het verschil in methoden leidt in een normale marktsituatie slechts tot kleine afwijkingen. In een periode zoals nu, waarin er juist in het laatste kwartaal opvallend veel transacties plaatsvinden, worden de afwijkingen tussen onze cijfers en die van de NVM groter. Om de aansluiting met onze eerdere publicaties en cijfers zuiver te houden, zijn wij in deze uitgave (met uitzondering van dit hoofdstuk) uitgegaan van onze eigen methode. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers in dit rapport, meer dan in het verleden, afwijken van de door de NVM-gepubliceerde cijfers.

Transacties In 2012 verkochten de gezamenlijke NVM-makelaars iets meer dan 85.000 woningen. Voor de totale markt komt dat

neer op bijna 115.000 transacties. Ten opzichte van het transactievolume van 2007 betekent dit een afname van ruim 40%. De woningmarkt werd in 2012 sterk beïnvloed door woonconsumenten die anticipeerden op gevreesde gevolgen van overheidsingrepen. In het tweede kwartaal werden meer woningen verkocht omdat consumenten vreesden dat de overdrachts­belas­ting op 1 juli weer verhoogd zou worden van 2% naar het oude tarief van 6%. Vanaf 1 januari 2013 zouden hypotheken binnen 30 jaar voor 100% afgelost moeten worden; tot die datum mocht er nog 50% aflossingsvrij worden geleend. In het vierde kwartaal van 2012 vonden daarom ruim 25.000 transacties plaats, maar liefst 30% meer dan in het derde kwartaal van 2012 en bijna 14% meer dan in het vierde kwartaal van 2011. Deze ‘eindejaarsrace’ heeft de cijfers over 2012 positief beïnvloed. Naar verwachting betreft het hier ‘naar voren geschoven transacties’ die zullen leiden tot een matige start van de woningmarkt in 2013. Appartementen waren in 2012 niet meer het meest verkochte woningtype. Die positie kwam toe aan tussenwoningen, die ook het meest profiteerden van de ‘eindejaarsrace’.

6

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Prijzen De gemiddelde verkoopprijs daalde in 2012 geleidelijk met bijna 7% naar € 207.000, een daling van bijna 16% ten opzichte van 2007. Vrijstaande woningen (-9,3%) en halfvrijstaande woningen (-7,5%) daalden het meest in prijs, appartementen het minst (- 5,5%).

Verkooptijd Woningen staan steeds langer te koop. In 2012 steeg de mediane verkooptijd met bijna 25% tot 171 dagen. Dat is een verdubbeling van de verkooptijd vergeleken met het laatste kwartaal van 2007 (86 dagen). De verkooptijd van tussenwoningen nam relatief het minste toe (+18,5%), de verkoop van halfvrijstaande woningen vroeg 31,7% meer tijd. Dat de gemiddelde verkooptijd van verkochte woningen toeneemt, heeft ook een positieve betekenis. Het houdt in dat er ook woningen worden verkocht die al langere tijd te koop stonden.

Aanbod te koop staande woningen Als we de gegevens van verkochte woningen (NVM) en overgedragen woningen (CBS / Kadaster) bekijken, dan lijkt


Landelijke woningmarkt

het met de situatie op de woningmarkt nog mee te vallen. De gegevens over de nog ‘te koop’ staande woningen laten een pessimistischer beeld zien. In 2008 stonden er bij NVM-makelaars nog geen 100.000 woningen te koop. Per eind 2012 was het NVM-aanbod met ruim 81% opgelopen tot bijna 180.000 woningen. De totale markt bedroeg op dat moment ruim 235.000 woningen. De in 2012 verkochte woningen stonden gemiddeld 171 dagen te koop. Het onverkochte aanbod staat echter per eind 2012 gemiddeld al bijna één jaar te koop. Bijna 50% van alle woningen staat een jaar of langer te koop, 21% langer dan twee jaar en 9% langer dan 3 jaar. Bij 50% van het aanbod is de prijs tenminste eenmaal aangepast. Bij 24% van het aanbod is de prijs tenminste twee keer aangepast.

Actie geeft reactie Een opvallend gegeven: bijna 60% van de verkochte woningen werd ofwel verkocht binnen 90 dagen na het te koop zetten òfwel binnen 90 dagen na een vraagprijsaanpassing. Verkopen is nog steeds mogelijk, ook in deze markt, maar dan wel op voorwaarde van een realistische prijsstelling. Woningen worden ofwel (met een realistische vraagprijs) relatief snel verkocht ofwel verkocht na (herhaalde) aanpassing van de vraag­prijs naar dat realistische niveau.

Er lijkt echter licht te zijn aan het einde van de tunnel. In 2012 nam het aanbod met slechts 3,1% toe. Er werden relatief veel woningen ingetrokken of verhuurd. Ook kwamen er minder nieuwe woningen op de markt en in het laatste kwartaal werden er relatief veel verkocht.

7

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Landelijke woningmarkt

ALLE WONINGSOORTEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006 148.819

2007 148.268

2008 128.154

2009 94.809

2010 95.897

2011 88.985

2012 81.986

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

245

253

254

238

246

242

226

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

235

244

244

226

233

228

211

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,5%

-3,3%

-3,5%

-4,8%

-4,7%

-5,0%

-5,9%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

86

82

85

122

129

136

159

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006 42.978

2007 42.302

2008 37.097

2009 27.803

2010 27.378

2011 25.326

2012 23.444

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

213

220

224

218

220

215

203

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

206

213

216

208

210

204

191

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,1%

-2,9%

-3,1%

-4,4%

-4,2%

-4,5%

-5,3%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

69

66

71

110

105

112

136

8

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2006 21.038

2007 20.680

2008 17.845

2009 13.279

2010 13.348

2011 12.392

2012 11.944

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

234

243

247

235

240

234

218

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

226

234

237

222

228

221

205

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,4%

-3,3%

-3,5%

-4,8%

-4,7%

-4,9%

-5,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

78

75

82

122

118

124

146


Landelijke woningmarkt ALLE WONINGSOORTEN

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

160.000

Aantal verkochte Tussenwoningen

50.000

20.000

40.000

120.000

35.000

100.000

15.000

30.000

80.000

25.000

60.000

Nederland

40.000

Nederland

20.000

5.000

5.000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

260

2006

2007

250 245

2011

-

2012

195

210

190

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nederland

200

190

2006

2007

2008

175

2012

2010

2011

-1%

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-1% -2%

-2%

-3%

-3%

-3%

-4%

Nederland

-5%

Nederland -4%

-6%

-5%

-7%

-6%

-6% -7%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

160 140 120 100

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

Nederland

60 40 20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

-4% -5%

Verkooptijd (dagen)

180

-

Nederland

180

2012

-1%

-2%

2012

210

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 0%

2012

2011

190

2006

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2010

200

180 2011

2009

220

Nederland

185

2010

2008

230

195 210

2009

2007

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

200

2008

2006

240

205

2007

Nederland

220

200

2012

210

2006

225

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

220

2012

210

215

230

2011

205

220

240

2010

215

Verkoopprijs (x € 1.000)

250

2009

235

205

215

2008

230

200

220

2007

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

240

210

2006

250 245

235

Nederland

2010

220 215

225

2009

225

240 230

2008

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

230

255

0%

Nederland

10.000

15.000

10.000

20.000

190

Aantal verkochte Hoekwoningen

25.000

45.000

140.000

-

HOEKWONINGEN

Nederland

60

80

40

20

20 2006

2007

2008

2009

2010

9

2011

2012

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Nederland

60

40

-

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Landelijke woningmarkt

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

2006 20.596

2007 20.554

2008 17.559

2009 12.530

2010 13.311

2011 12.272

2012 11.918

Vraagprijs (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

297

306

309

292

300

293

269

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

285

294

295

274

283

275

250

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,8%

-3,6%

-4,0%

-5,5%

-5,3%

-5,7%

-6,8%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

94

90

97

150

156

155

183

2006 20.414

2007 20.300

2008 16.067

2009 10.085

2010 11.390

2011 11.154

2012 10.170

Vraagprijs (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nederland

423

440

443

414

422

413

375

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland % Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

400

417

419

383

391

381

341

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-5,1%

-4,9%

-5,4%

-7,1%

-6,9%

-7,5%

-8,6%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

148

142

148

191

217

214

233

10 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2006 43.793

2007 44.432

2008 39.586

2009 31.112

2010 30.470

2011 27.841

2012 24.510

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

173

179

183

179

183

180

171

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

167

174

178

172

175

172

162

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3,0%

-2,6%

-2,9%

-4,1%

-3,9%

-4,2%

-4,9%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

72

68

69

99

109

123

146


Landelijke woningmarkt TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen 50.000

25.000

25.000

45.000

20.000

20.000

15.000

15.000

40.000 35.000

Nederland

10.000

30.000

Nederland

10.000

25.000

Nederland

20.000

15.000 5.000

5.000

10.000 5.000

-

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2007

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2008

2009

2010

2011

-

2012

310

Nederland

176

Nederland

2008

2009

2010

2011

340

2012

166 2006

2007

2008

2009

2010

2011

164

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000) 400

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

175

350 170

300

270

250

260

Nederland

250

Nederland

200

100

230

50

220

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

0%

2012

-1%

-1%

-2%

-2%

2006

2007

2006

2007

2008

2009

2010

2011

150

2012

2008

2009

2010

2011

Nederland

-5%

2007

2009

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-1% -2%

Nederland

-3%

-5%

Nederland -4%

-6%

-6%

-7%

-7%

-8%

-8%

-9%

-5% -6%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen) 160

250

200

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2012

-4%

-4%

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

-3%

-3%

Nederland

155

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2006

165 160

150

240

180

140 200

160

120

140

100

150

120 100

Nederland

Nederland 100

80 40

80

Nederland

60

60

40

50

20

20 -

2006

180

450

280

0%

Nederland

172 168

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 300 290

174 170

360

2007

2012

178

400

260

2006

2011

180

380

250

2010

182

420

270

2009

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

440

290

2008

184

300

240

2007

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000) 460

320

280

2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Werkgebied De Leeuw Karakteristiek • De regionale woningmarkten ontwikkelen zich, op de langere termijn bekeken, volgens dezelfde trends. Van jaar tot jaar kan er sprake zijn van grotere verschillen. • Aantal transacties in 2012 in De Bollenstreek het meest afgenomen, in Alphen het meest op peil gebleven. • Alphen aan den Rijn voor alle woningtypen de goedkoopste gemeente (vooral door uitpondingen). • De Bollenstreek veelal duurste regio. • Betaalbaar aanbod veelal sneller verkocht, duurder aanbod veelal minder snel.

DeWaardevanErvaring.nl


Werkgebied De Leeuw

De regio Alphen is voor alle woningtypen de goedkoopste regio. Dat valt vooral op bij de gemiddelde prijs van de verkochte appartementen. In Alphen aan den Rijn lag de prijs met € 141.0000 zelfs 13% onder het landelijk gemiddelde van € 162.000, terwijl de prijzen in De Bollenstreek met € 190.000 maar liefst 11% hoger waren dan landelijk. Uitpondingen in Alphen aan den Rijn blijven het prijsniveau beïnvloeden.

Aantal woningen:

231.783

Aantal koopwoningen:

149.804

Aantal huurwoningen:

81.979

Aantal inwoners:

446.308

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

25 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

59 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

2.548

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

244

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

230

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,3 %

Mediane verkooptijd in dagen:

143

Totale aanbod - Werkgebied De Leeuw 5.000

3.000

1.000

Transacties Werkgebied De Leeuw 2012 (naar soort woning)

37%

4,5% 6,8% 15,7%

Appartementen daalden het minst in prijs, twee-ondereen-kap-woningen en vrijstaande woningen het meest. In de regio’s Alphen en Leiden heeft circa 40% van de transacties betrekking op een appartement, in De Bollenstreek

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

36%

Hoekwoningen Tussenwoningen

13 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2012

2011

2010

2009

2008

De gemiddelde verkooptijd liep landelijk met 17% op, van 136 dagen naar 159 dagen. De gemiddelde verkooptijd voor alle woningsoorten was in de regio Alphen met 109 dagen het kortst en in De Bollenstreek met 168 dagen het langst.

2007

Op landelijk niveau daalde het aantal transacties tot 81.896, een afname van 8% ten opzichte van 2011 (88.965). In 2011 was de daling in het werkgebied van De Leeuw (12%) iets meer dan landelijk (-10%). De afname in De Bollenstreek (-6%) was het kleinst, die in de regio Alphen (-20%) het grootst. In 2012 zien we een compleet omgedraaid beeld. De markt in de regio Alphen hield met een daling van ‘slechts’ 6% het beste stand, de markt in Leiden (-10%) daalde iets meer dan het landelijke cijfer, terwijl de afname in De Bollenstreek maar liefst 20% bedroeg. Als we de transactieaantallen van 2012 vergelijken met die van 2008, dan lijkt er vooral sprake te zijn van een verschil in tempo en timing van de bewegingen en soms van een correctie op marktbewegingen uit vorige jaren. Voor alle regio’s geldt dat het aantal verkochte woningen ten opzichte van 2007 met circa 42% is verminderd.

is dit slechts 30%. Transacties met vrijstaande woningen zijn met 6% wat royaler vertegenwoordigd in de regio’s Alphen en De Bollenstreek, in Leiden bedraagt het percentage vrijstaande woningen slechts 3%. Deze verschillen in samenstelling van het transactievolume leiden, althans op het niveau van ‘alle woningsoorten’, tot grotere verschillen in prijsverandering per regio.

2006

H

et woningaanbod in Nederland is vanaf 2007 verdubbeld, het aantal te koop staande appartementen steeg zelfs met 150%. De stijging van dit aanbod wordt veroorzaakt door een gebrek aan balans tussen vraag en aanbod. Tegelijkertijd neemt het aanbod ook toe, doordat (restanten uit) nieuwbouwprojecten in toenemende mate op Funda worden geplaatst. De aanwezigheid van nieuwbouw heeft effect op de markt voor bestaande woningen. Dat effect kan ongunstig zijn, omdat het nieuwbouwaanbod ‘concurreert’ met het bestaande aanbod. De aanwezigheid van zorgvuldig op de markt afgestemde nieuwbouwprojecten kan echter ook een positieve invloed op een lokale markt hebben.


Werkgebied De Leeuw

ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

WERKGEBIED DE LEEUW

2006 197 306 365 868

2007 202 316 393 911

2008 174 246 296 716

2009 115 184 217 516

2010 103 185 229 517

2011 87 179 202 468

2012 82 143 176 401

2006 480 583 950 2.013

2007 475 650 857 1.982

2008 410 563 740 1.713

2009 275 400 507 1.182

2010 223 386 504 1.113

2011 195 380 440 1.015

2012 194 328 395 917

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 227 267 269

2007 233 269 275

2008 233 274 288

2009 225 272 283

2010 227 269 280

2011 228 269 275

2012 218 249 249

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 258 296 300

2007 259 291 327

2008 261 306 360

2009 250 288 303

2010 259 289 323

2011 251 293 316

2012 235 281 283

244 226

Werkgebied De Leeuw Landelijk

258 213

263 220

270 224

266 218

265 220

264 215

242 203

Werkgebied De Leeuw Landelijk

289 234

299 243

318 247

286 235

298 240

295 234

272 218

2011 231 277 258 259 228

2012 202 255 225 230 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 221 256 261 250 206

2007 226 262 268 256 213

2008 227 266 278 261 216

2009 217 261 267 253 208

2010 220 255 269 254 210

2011 218 254 260 250 204

2012 206 237 230 227 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 250 281 292 279 226

2007 250 280 314 288 234

2008 252 298 347 307 237

2009 244 271 293 274 222

2010 249 275 302 282 228

2011 241 279 292 277 221

2012 226 266 269 259 205

2010 -2,3% -4,3% -4,8% -4,0% -4,7%

2011 -2,9% -4,7% -5,1% -4,5% -5,0%

2012 -3,3% -6,4% -5,6% -5,3% -5,9%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -2,7% -3,4% -3,4% -3,2% -3,1%

2007 -2,2% -3,1% -3,2% -2,9% -2,9%

2008 -2,5% -3,0% -3,6% -3,2% -3,1%

2009 -3,5% -4,3% -4,9% -4,4% -4,4%

2010 -3,6% -3,8% -4,6% -4,1% -4,2%

2011 -4,1% -4,5% -4,8% -4,6% -4,5%

2012 -4,9% -5,9% -6,0% -5,7% -5,3%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -3,0% -3,7% -3,5% -3,4% -3,4%

2007 -2,8% -3,6% -3,4% -3,3% -3,3%

2008 -3,0% -3,2% -3,7% -3,3% -3,5%

2009 -4,0% -4,9% -4,8% -4,7% -4,8%

2010 -4,6% -4,9% -5,6% -5,1% -4,7%

2011 -5,0% -4,3% -5,7% -5,0% -4,9%

2012 -5,1% -7,1% -5,9% -6,2% -5,8%

2010 101 143 116 122 129

2011 122 143 114 126 136

2012 109 168 143 143 159

2006 72 96 63 75 69

2007 65 82 56 67 66

2008 63 82 69 72 71

2009 114 118 112 114 110

2010 108 106 91 100 105

2011 120 110 90 103 112

2012 100 157 126 132 136

2006 91 102 55 80 78

2007 58 95 60 72 75

2008 97 74 66 76 82

2009 99 134 121 121 122

2010 146 120 145 136 118

2011 164 99 118 119 124

2012 129 174 151 155 146

2007 1.194 1.702 2.316 5.212

2008 997 1.449 1.929 4.375

2009 926 1.097 1.393 3.416

2010 811 1.144 1.359 3.314

2011 650 1.077 1.196 2.923

2012 610 864 1.074 2.548

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 253 309 265

2007 261 306 280

2008 271 311 290

2009 218 295 265

2010 225 289 285

2011 240 292 274

2012 212 271 241

Werkgebied De Leeuw Landelijk

276 245

284 253

293 254

262 238

272 246

273 242

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 244 295 256 265 235

2007 252 295 271 274 244

2008 263 299 279 282 244

2009 212 282 252 251 226

2010 217 275 269 259 233

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -2,9% -3,7% -3,3% -3,3% -3,5%

2007 -2,7% -3,5% -3,2% -3,2% -3,3%

2008 -2,8% -3,2% -3,4% -3,2% -3,5%

2009 -2,2% -4,5% -4,7% -4,0% -4,8%

2006 90 107 64 83 86

2007 75 98 66 79 82

2008 77 86 69 76 85

2009 72 121 104 101 122

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

HOEKWONINGEN Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2006 1.206 1.599 2.408 5.213

Verkooptijd

TUSSENWONINGEN Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

14 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Werkgebied De Leeuw ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO

WERKGEBIED DE LEEUW

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

3.000

Aantal verkochte Tussenwoningen

2.500

1.000

450

900

400

800

350

700

2.000

Alphen

1.500

De Bollenstreek

1.000

Leiden

500 400 300

Alphen

250

Alphen

De Bollenstreek

200

De Bollenstreek

Leiden

150

Leiden

100

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

350

50 2006

2007

300

300 250

200

Alphen

De Bollenstreek

150

Leiden

100

Landelijk

50

2008

2009

2010

2011

-

2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

350

250

2006

2007

2008

2009

2010

2011

150 100

Leiden

150

Landelijk

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Alphen De Bollenstreek Leiden

Landelijk

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

400

350

250

300 200

Alphen De Bollenstreek

150

Leiden

100

Landelijk

250

Alphen

150 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2010

2011

0%

2012

-1%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

Alphen

-4%

De Bollenstreek Leiden

-5%

Landelijk

-7%

-7%

Verkooptijd (dagen)

180

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Landelijk

100

De Bollenstreek Leiden

Landelijk

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

-1%

-4%

Leiden

-5%

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

200

140

100 80 60 40

-

2011

-8%

Alphen

120

De Bollenstreek

100

Leiden

80

Landelijk

60

Alphen De Bollenstreek Leiden Landelijk

40

20 2006

2010

-7%

160

20

2009

Landelijk

120

Landelijk

2008

Leiden

140

40

2007

-6%

120

Leiden

2012

De Bollenstreek

140

60

2011

Alphen

180

De Bollenstreek

2010

-3%

De Bollenstreek

160

80

2009

-2%

Alphen

180

Alphen

2008

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2012

160

100

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

-5% -6%

Leiden

150

50

-4%

-6%

Alphen

200

De Bollenstreek

50

50

-

2011

50

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

200

0%

2010

200

De Bollenstreek

250

-

2009

250

Alphen

300

300

2008

350

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

2007

300

200

-

2012

2006

400

50

-

Aantal verkochte Hoekwoningen

300

600

200

500 -

HOEKWONINGEN

20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Werkgebied De Leeuw

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WERKGEBIED DE LEEUW

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2012 46 84 43 173

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2006 84 143 79 306

2007 92 137 83 312

2008 83 109 64 256

2009 48 66 36 150

2010 52 66 61 179

2011 53 73 43 169

2012 34 52 29 115

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2011 383 430 493

2012 334 393 459

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 568 626 667

2007 577 611 715

2008 628 670 710

2009 586 700 753

2010 574 627 739

2011 603 583 695

2012 470 533 647

440 300

437 293

394 269

Werkgebied De Leeuw Landelijk

621 423

629 440

666 443

676 414

650 422

618 413

2009 362 396 448 400 274

2010 350 402 471 411 283

2011 366 405 470 415 275

2012 313 362 418 363 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 529 587 624 580 400

2007 548 576 669 593 417

2008 600 628 665 628 419

2009 548 661 717 638 383

2010 526 589 671 598 391

2008 -3,3% -3,6% -4,3% -3,7% -4,0%

2009 -4,6% -4,9% -6,5% -5,2% -5,5%

2010 -5,0% -6,0% -6,4% -5,9% -5,3%

2011 -4,6% -5,5% -6,3% -5,5% -5,7%

2012 -5,5% -7,5% -6,9% -6,8% -6,8%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -5,7% -5,6% -5,0% -5,5% -5,1%

2007 -5,2% -5,5% -5,0% -5,3% -4,9%

2008 -5,2% -5,3% -4,7% -5,1% -5,4%

2009 -8,7% -6,5% -6,3% -7,2% -7,1%

2008 85 76 83 81 97

2009 147 165 122 151 150

2010 162 199 213 196 156

2011 149 178 162 166 155

2012 148 187 233 188 183

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 204 156 114 158 148

2007 130 161 135 145 142

2008 146 184 95 149 148

2009 160 155 130 151 191

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2006 107 159 92 358

2007 108 178 102 388

2008 90 138 95 323

2009 44 98 42 184

2010 45 118 65 228

2011 50 99 61 210

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 377 443 478

2007 377 450 510

2008 391 466 535

2009 375 417 486

2010 373 425 514

Werkgebied De Leeuw Landelijk

432 297

446 306

465 309

423 292

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 363 423 460 415 285

2007 367 431 494 430 294

2008 374 439 504 440 295

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -3,9% -4,5% -3,9% -4,2% -3,8%

2007 -3,4% -4,4% -3,9% -4,0% -3,6%

2006 124 158 82 128 94

2007 92 121 101 108 90

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

Verkooptijd

2006 338 408 922 1.668

2007 317 421 881 1.619

2008 240 393 734 1.367

2009 444 349 591 1.384

2010 388 389 500 1.277

2011 265 346 450 1.061

2012 254 257 431 942

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2006 171 214 191

2007 173 213 197

2008 176 215 196

2009 150 215 191

2010 151 212 187

2011 146 217 184

2012 142 201 167

543 375

Werkgebied De Leeuw Landelijk

193 173

197 179

198 183

184 179

184 183

185 180

170 171

2011 567 537 656 577 381

2012 430 490 603 501 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 167 208 184 187 167

2007 167 208 191 191 174

2008 173 208 189 192 178

2009 150 207 182 178 172

2010 151 203 179 178 175

2011 145 209 174 178 172

2012 141 190 157 162 162

2010 -6,6% -6,9% -8,7% -7,4% -6,9%

2011 -7,1% -8,8% -7,6% -8,0% -7,5%

2012 -8,7% -8,0% -8,6% -8,3% -8,6%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 -2,2% -3,1% -2,9% -2,8% -3,0%

2007 -2,3% -3,0% -2,8% -2,8% -2,6%

2008 -2,0% -2,6% -2,9% -2,7% -2,9%

2009 0,0% -3,9% -4,3% -2,8% -4,1%

2010 0,0% -3,7% -4,1% -2,7% -3,9%

2011 -0,1% -3,9% -4,8% -3,3% -4,2%

2012 -0,3% -6,0% -4,9% -4,0% -4,9%

2010 273 319 248 281 217

2011 319 268 222 272 214

2012 288 222 275 255 233

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2006 75 90 61 71 72

2007 78 94 68 77 68

2008 60 76 67 68 69

2009 21 100 87 69 99

2010 56 144 99 100 109

2011 65 167 119 121 123

2012 79 162 138 129 146

16 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Verkooptijd


Werkgebied De Leeuw TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WERKGEBIED DE LEEUW

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

200

1.000 900

140

160

800

120

140 120 100

De Bollenstreek

80

Leiden

60

80 60

700

100

Alphen

Alphen De Bollenstreek Leiden

40

40

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

600

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Leiden

-

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

250 200

500

300

Alphen

200

Alphen

400

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

Landelijk

200

De Bollenstreek

100

150

Alphen De Bollenstreek

100

Leiden

Landelijk

Landelijk

50

100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

800

600

Alphen

300 200

500

Alphen

De Bollenstreek

400

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

Landelijk

100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

200

600

400

2006

250

700

500

150

Alphen De Bollenstreek

100

Leiden

Landelijk

200

Landelijk 50

100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

2006

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

-

2012

-1%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2%

-4%

-3%

Alphen

-4%

De Bollenstreek

De Bollenstreek

-5%

Leiden

-6%

Landelijk

Leiden

-6%

Landelijk

-9% -10%

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

De Bollenstreek 100 50

Alphen

200

150

Landelijk

100

De Bollenstreek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2008

2009

2010

2011

2012

-2% -3%

Alphen

De Bollenstreek

-4%

Leiden Landelijk

Verkooptijd Appartementen (dagen)

120

Alphen

100

Leiden

80

Landelijk

60

De Bollenstreek Leiden Landelijk

40

50 2006

2007

140

250

Leiden

2012

160

300

Alphen

2006

180

350

200

2011

-7%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen) 250

2010

-6%

-8%

-8%

2009

-5%

-7%

-7%

2008

-1%

Alphen

-5%

150

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2012

-2%

-3%

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 0%

2012

-1%

-

De Bollenstreek

300

2012

600

0%

Alphen

400

700

400

-

500

100

800

500

-

600

200

20

20 -

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

160

180

APPARTEMENTEN

20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

17 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Bollenstreek Karakteristiek • Behoorlijke daling van aantal transacties in De Bollenstreek. • Tussenwoningen in Hillegom verkopen niet snel, ondanks betaalbaarheid. • Katwijkse appartementenmarkt onder druk. • Katwijk en Noordwijk verhoudingsgewijs omvangrijke en lastige appartementenmarkten. • Relatief vlotte verkopen in Teylingen met afnemend marktvolume.

DeWaardevanErvaring.nl


Hillegom

Bollenstreek

Noordwijkerhout Lisse Noordwijk Teylingen Katwijk

182.652

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

58 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

17 %

Aantal transacties:

861

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

271

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

255

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-6,4 %

Mediane verkooptijd in dagen:

1.700

168

Totale aanbod - Regio Bollenstreek

1.200

700

200

Transacties Regio Bollenstreek 2012 (naar soort woning)

29,7%

5,9% 9,8% 16,5%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

38,1%

Hoekwoningen Tussenwoningen

35 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2012

2011

Noordwijk De Noordwijkse markt nam in 2012 in volume slechts 6% af. Noordwijk had in 2012, in verhouding met de overige plaatsen van De Bollenstreek, de kleinste markt voor tussenwoningen (27%) en de grootste markt voor appartementen (45%). Op het niveau van ‘alle woningsoorten’ lijkt de gemiddelde prijs in Noordwijk, in tegenstelling tot de landelijke trend, nauwelijks te dalen. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van een aantal dure vrijstaande woningen; binnen de verschillende woningtypen

23.778

Aantal inwoners:

2010

Katwijk De Katwijkse woningmarkt is met 226 transacties de grootste (26%) markt van De Bollenstreek. In 2011 werden nog 273 woningen verkocht, een daling van 17%. Maar liefst 40% van de Katwijkse transacties heeft betrekking op een appartement, een verhouding die slechts door Noordwijk (45%) wordt overtroffen. De Katwijkse appartementenmarkt staat onder druk: het aantal transacties nam af tot 91 (-30%) en de verkooptijd liep op van 116 naar 180 dagen (+55%). Vele jaren was het

51.263

Aantal huurwoningen:

2009

Lisse In Lisse verwisselden in 2012 met 133 transacties 18% minder woningen van eigenaar dan in 2011. Lisse heeft een relatief omvangrijke markt voor tussenwoningen: 47% van alle verkochte woningen was een tussenwoning. Met 62 verkopen bleef dit segment op hetzelfde niveau als in 2011, zij het tegen een gemiddelde prijs van € 229.000 (-9%). De verkooptijd steeg met 26% van 70 naar 88 dagen: zeer snel in vergelijking tot de verkooptijd in andere delen van De Bollenstreek. De markt voor halfvrijstaande en vrijstaande woningen daalde in omvang met respectievelijk 47% en 53%. In deze segmenten nam de markt sinds 2007 met 60% af.

75.041

Aantal koopwoningen:

2008

Hillegom In Hillegom verwisselden 110 woningen van eigenaar, een afname van 25% ten opzichte van 2011. De Hillegomse markt bestond voor 47% uit transacties met tussenwoningen. De prijs van dit woningtype ligt met € 209.000 het laagst van De Bollenstreek. Opvallend genoeg is de verkooptijd van dit woningtype (202 dagen) het hoogst van De Bollenstreek. De markt voor twee-ondereen-kapwoningen blijft met 15 transacties al drie jaar op hetzelfde niveau. Ook de verkooptijd van appartementen (192 dagen) is het hoogst van De Bollenstreek (gemiddeld 162 dagen).

Aantal woningen:

2007

onmogelijk om in Katwijk een appartement te kopen onder € 200.000. De gemiddelde prijs daalde in 2012 echter tot € 195.000 (-9%). Hoewel de markt voor tussenwoningen qua verkoopaantallen op niveau bleef (van 69 naar 70 transacties), werden ook in dit segment lagere prijzen gerealiseerd (€ 253.000, -8%). Van verkopers in dit segment werd geduld gevraagd: de verkooptijd steeg van 89 naar 192 dagen, iets meer dan een verdubbeling. De tijd dat de Katwijkse markt zich aan de landelijke trends leek te onttrekken, ligt met deze constateringen achter ons.

2006

I

n de afgelopen jaren hield de markt in De Bollenstreek opvallend goed stand. In 2012 nam echter het transactievolume (861) in De Bollenstreek meer af (-20%) ten opzicht van het landelijk gemiddelde (-8%) en de overige regio’s in het werkgebied van De Leeuw, namelijk Alphen en Leiden. De Noordwijkse markt slonk met 6% het minste. In de overige woonplaatsen nam het volume af met percentages tussen 17% (Katwijk) en 37% (Noordwijkerhout). Ten opzichte van 2007 is de totale markt bijna gehalveerd (-49%), uitschieters zijn Hillegom (-61%) en Noordwijkerhout (-69%).


Bollenstreek

DeWaardevanErvaring.nl


Hillegom

Bollenstreek

Noordwijkerhout Lisse Noordwijk Teylingen Katwijk

is wel degelijk sprake van een ‘marktconforme’ prijscorrectie. Zo daalde de prijs van de gemiddeld verkochte tussenwoning (-12%) net onder € 250.000 en werden er vooral aanmerkelijk goedkopere appartementen (gemiddeld € 202.000) verkocht. Noordwijkerhout Ook Noordwijkerhout ontkwam niet aan een afname van het aantal verkocht-borden. Het aantal verkopen daalde met 37% van 51 naar 32 transacties. De gemiddelde verkooptijd (de hoogste van De Bollenstreek) daalde met 3% van 223 naar 216 dagen. De langere verkooptijd houdt mede verband met het gegeven dat de markt in Noordwijkerhout voor bijna de helft bestaat uit duurdere woningtypen: hoekwoningen (28%), halfvrijstaande (13%) en vrijstaande woningen (6%). Teylingen Ondanks een daling van het aantal transacties van 268 naar 195 (-27%) is Teylingen qua marktvolume de tweede plaats van De Bollenstreek. De markt bestond voor 45% uit transacties van tussenwoningen. Voor appartementen was Teylingen in 2012 verhoudingsgewijs wederom de kleinste markt (13%): Er wisselden 26 appartementen van eigenaar, een afname van 51% ten opzichte van 2011 en een ruime halvering ten opzichte van 2007. De gemiddelde prijs van de verkochte appartementen daalde met 16% tot € 180.000. Na Lisse (gemiddeld € 177.000) is Teylingen de gemeente met de laagste gemiddelde prijzen voor appartementen. Het lijkt erop alsof jonge starters de appartementenmarkt overslaan òf hun heil zoeken in meer stedelijke omgevingen.

De verkooptijd voor alle woningtypen totaal was met 142 dagen, ook voor De Bollenstreek, relatief kort. De verkooptijd van appartementen, het laagste van De Bollenstreek, nam zelfs met 3% af van 141 naar 137 dagen. Nieuwbouw In Lisse zijn veel nieuwbouwplannen in verschillende stadia van ontwikkeling. Onlangs is gestart met de bouw van de eerste fase van het project Mallegatshof in het buurtschap De Engel. Een rij met 8 herenhuizen aan de Hobahostraat zal naar verwachting zomer 2013 worden opgeleverd. Ook het complex starterappartementen Oud Raadwijk in het centrum is in aanbouw. Andere projecten, deels voor starters, zijn 26 appartementen Heerehof en 38 appartementen Oranjehof. Een grote ontwikkeling vindt plaats in het Sportlaan-gebied. Daar wordt momenteel gebouwd aan het nieuwe Fioretti college. Het zwembad en de sporthal maken plaats voor 324 woningen, zowel koop als huur en zowel woningen als appartementen. Het plan heeft de naam De Waterkanten meegekregen en zal de komende jaren in fasen worden gerealiseerd. Aan de zuidzijde van Lisse ligt het gebied Geestwater; hier zullen volgens de plannen circa 300 woningen worden gebouwd, zowel in de sociale- als vrije sector. Het project Trompenburg is momenteel in herontwikkeling. Zowel de CNB-locatie (waar tevens een theater zal worden gevestigd) als de locatie Raadhuisplein liggen centraal en zullen beeldbepalend worden voor hun omgeving.

37 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Bollenstreek

DeWaardevanErvaring.nl


Hillegom

Bollenstreek

Noordwijkerhout Lisse Noordwijk Teylingen Katwijk

In Noordwijk zijn een aantal omvangrijke nieuwbouwlocaties in ontwikkeling: Offem-Zuid (circa 750 woningen), Bronsgeest (600), Bloemenzee (200) en Noordwijkerduin (570). Het betreft hier een aantal grotere locaties waarvan de realisatie mede door de huidige marktontwikkelingen vertraging oploopt. Naast grootschalige woningbouwprojecten valt ook een aantal zeer luxe projecten op. Zo is appartementencomplex Résidence Zee & Duin momenteel in aanbouw, twaalf luxe appartementen vanaf € 1.145.000 aan de Koningin Astrid Boulevard. In het achtergelegen duingebied ‘De Zuid’ is de verkoop gestart van Residence Belvedere. Hier worden 11 luxe appartementen aangeboden. Twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde vrijstaande woningen worden aangeboden in Noordwijk Binnen in plan De Witte Heeren. De populaire wijk Boechorst aan de oostzijde van Noordwijk krijgt een uitbreiding met 16 appartementen La Rive vanaf € 370.000 vrij op naam. Er is nog een aantal gerealiseerde nieuwbouwappartementen beschikbaar, in Noordwijk aan Zee betreft dat de projecten Parallelboulevard en Biezenland, in Noordwijk Binnen de complexen Weteringpoort en Hof van Noordwijck. In Noordwijkerhout zijn met name in het centrum een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd en een aantal nog in aanbouw. Een van de gerealiseerde projecten is De Corenmolen. Het aanbod van 128 studio’s en appartementen is vooral geschikt voor starters en voor een groot deel inmiddels bewoond. Een beperkt aantal appartementen staat nog te koop. Eveneens in het centrum maar nog in aanbouw, is het project Nieuwe Duinstraat. Dit project bestaat uit huuren (12) koopwoningen, zowel appartementen als gezinswoningen. Mossenest is een grootschalig nieuwbouwplan dat in fasen wordt gerealiseerd. Momenteel is fase 2 Castellum in aanbouw. Met de verkoop van deze fase is gestart in het voorjaar van 2011; de verwachte oplevering is medio

2013. Ook in Noordwijkerhout is een aantal grote locaties in ontwikkeling. Aan de rand van het centrum ligt het Bavoterrein, een uitgestrekt groen gebied met oude monumentale bebouwing en veel potentie. Drie ontwikkelende partijen zullen hier een aantrekkelijk woongebied realiseren waarin woon- en zorgfuncties worden gecombineerd. Het gevarieerde aanbod zal bestaan uit appartementen en woningen, zowel in de sociale sector als in het luxe segment. Tussen de Kerkstraat en de N206 zijn plannen voor 53 woningen in de volgende 3e fase Victoria Parck. Op de grens van Noordwijkerhout en Noordwijk ligt Landgoed Sancta Maria. Hier worden villa’s, landhuizen en herenhuizen ontwikkeld in het topsegment. Veel groen en monumentale bebouwing vormen de kenmerken van dit gebied.

daarvan een voorbeeld. Bedoeld voor de bouw van circa 320 woningen en een winkelvoorziening en supermarkt. Dit voormalige fabrieksterrein ligt tegen de Ringvaart en zal een geheel nieuwe woonwijk opleveren. Ook in ontwikkeling is het voormalige terrein van Schoonderbeek en daarop aansluitend de Michiel de Ruyterstraat. Daar zijn zowel huur- als koopwoningen gepland.

De Vossepolder in Hillegom Noord-Oost is een gebied waar zowel huur- als koopwoningen werden gerealiseerd. In de laatste fase zijn 30 tussenwoningen en starterwoningen aangeboden. Een luxe appartementencomplex en een rij twee-onder-een-kap-woningen zijn, als gevolg van de veranderende markt, niet in aanbouw genomen. Een andere grote nieuwbouwlocatie is ‘t Zand aan de westkant van Hillegom, tegen de spoorlijn Haarlem-Leiden. Op dit voormalige bedrijfsterrein worden circa 150 woningen gerealiseerd in zowel de sociale- als in de vrije sector. Inmiddels is de derde fase in verkoop. Fase 1, bestaande uit 25 rijwoningen, is goed verkocht. Aan de rand van het centrum aan de Sixlaan achter Villa Sonnevanck is een kleinschalig plan in verkoop, bestaande uit 4 kavels met daarop modern ontworpen patiowoningen. Aan de Elsbroekerlaan zijn inmiddels 8 woningen, uitgevoerd in een klassieke ‘jaren 30-stijl’, verkocht en in aanbouw genomen. Een ander, reeds gerealiseerd, kleinschalig plan zijn de appartementen aan de Prinses Irenelaan waar nog een enkele te koop staat. Ook Hillegom heeft een aantal locaties in ontwikkeling. Het Ringvaartterrein is

39 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Bollenstreek

ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

BOLLENSTREEK

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN 2006 93 121 80 81 29 179 583

2007 120 118 116 101 37 158 650

2008 93 99 81 81 44 165 563

2009 64 72 73 70 28 93 400

2010 57 67 78 56 16 112 386

2011 64 69 62 48 30 107 380

2012 52 70 62 45 11 88 328

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2006 56 62 39 49 18 82 306

2007 66 75 49 46 24 56 316

2008 37 61 45 32 9 62 246

2009 34 37 27 27 13 46 184

2010 25 44 32 28 11 45 185

2011 31 43 29 13 5 58 179

2012 17 38 18 25 9 35 142

2006 241 383 188 303 89 388 1.592

2007 283 408 230 316 102 361 1.700

2008 204 346 201 268 85 340 1.444

2009 165 255 170 201 66 240 1.097

2010 142 283 175 216 51 276 1.143

2011 147 273 162 175 51 268 1.076

2012 110 226 133 165 32 195 861

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 276 275 325 341 356 317 309 245

2007 269 289 314 308 312 342 306 253

2008 264 300 314 340 288 337 311 254

2009 258 291 279 318 272 337 295 238

2010 282 276 267 306 284 325 289 246

2011 265 280 307 317 281 310 292 242

2012 259 265 248 313 271 309 271 226

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 237 273 258 296 275 264 267 213

2007 235 285 267 294 283 267 269 220

2008 243 296 267 293 293 260 274 224

2009 243 290 260 296 265 269 272 218

2010 239 287 254 300 267 259 269 220

2011 233 289 264 302 266 263 269 215

2012 223 272 238 261 243 252 249 203

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 264 288 279 330 298 300 296 234

2007 255 307 271 328 318 298 291 243

2008 279 304 294 343 310 331 306 247

2009 261 295 269 337 275 278 288 235

2010 240 306 259 353 339 286 289 240

2011 264 303 268 304 315 311 293 234

2012 279 286 259 300 284 283 281 218

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 265 266 313 324 336 305 295 235

2007 258 281 302 295 298 330 295 244

2008 253 293 303 325 275 325 299 244

2009 246 280 265 295 258 324 282 226

2010 266 263 255 291 268 311 275 233

2011 250 268 292 296 261 293 277 228

2012 241 246 235 293 252 290 255 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 229 265 251 283 263 255 256 206

2007 228 279 261 286 271 259 262 213

2008 234 291 258 280 282 254 266 216

2009 232 280 251 281 254 258 261 208

2010 231 276 247 288 252 251 255 210

2011 221 274 253 285 251 253 254 204

2012 209 253 229 249 227 240 237 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 250 281 269 312 285 289 281 226

2007 244 301 260 315 303 287 280 234

2008 269 299 285 330 295 318 298 237

2009 247 283 255 304 258 265 271 222

2010 228 293 246 337 318 274 275 228

2011 252 287 258 294 315 296 279 221

2012 260 269 248 277 268 267 266 205

2006 -3,9% -3,2% -3,7% -4,2% -4,0% -3,6% -3,7% -3,5%

2007 -3,8% -2,5% -3,7% -4,0% -4,5% -3,4% -3,5% -3,3%

2008 -3,4% -2,1% -3,1% -3,8% -4,4% -3,3% -3,2% -3,5%

2009 -5,0% -3,8% -4,5% -5,1% -5,3% -4,2% -4,5% -4,8%

2010 -5,2% -3,5% -4,0% -4,9% -5,3% -4,3% -4,3% -4,7%

2011 -5,5% -4,0% -4,1% -5,4% -5,9% -4,7% -4,7% -5,0%

2012 -7,2% -6,2% -5,3% -7,0% -7,6% -6,3% -6,4% -5,9%

2006 -3,3% -3,0% -3,6% -3,8% -4,0% -3,3% -3,4% -3,1%

2007 -3,4% -2,1% -3,0% -3,8% -3,9% -3,1% -3,1% -2,9%

2008 -3,5% -2,5% -2,4% -3,8% -3,9% -2,7% -3,0% -3,1%

2009 -4,5% -3,7% -4,1% -4,8% -4,7% -4,1% -4,3% -4,4%

2010 -4,2% -3,3% -3,1% -4,5% -5,5% -3,8% -3,8% -4,2%

2011 -5,2% -4,2% -3,1% -5,4% -5,5% -4,2% -4,5% -4,5%

2012 -6,6% -5,7% -4,6% -7,4% -6,5% -5,8% -5,9% -5,3%

2006 -4,4% -3,0% -3,2% -5,1% -4,1% -3,6% -3,7% -3,4%

2007 -3,7% -2,7% -4,2% -3,8% -4,3% -3,4% -3,6% -3,3%

2008 -2,8% -2,3% -3,1% -4,0% -4,8% -3,6% -3,2% -3,5%

2009 -5,2% -4,1% -5,0% -6,4% -6,0% -5,0% -4,9% -4,8%

2010 -5,1% -3,8% -5,0% -5,7% -6,1% -4,6% -4,9% -4,7%

2011 -4,5% -3,8% -4,2% -5,2% -3,9% -4,5% -4,3% -4,9%

2012 -7,6% -6,2% -5,0% -7,5% -8,6% -7,2% -7,1% -5,8%

2006 139 76 132 138 158 99 107 86

2007 120 63 136 140 174 95 98 82

2008 127 37 118 145 188 75 86 85

2009 137 63 131 165 286 120 121 122

2010 154 106 173 169 279 146 143 129

2011 251 94 152 208 223 134 143 136

2012 207 191 114 198 216 142 168 159

2006 96 76 82 173 165 84 96 69

2007 82 38 104 150 115 74 82 66

2008 101 42 61 151 132 72 82 71

2009 137 43 124 136 282 118 118 110

2010 76 79 115 101 335 115 106 105

2011 264 89 70 104 203 84 110 112

2012 202 192 88 193 196 119 157 136

2006 225 50 131 129 163 93 102 78

2007 139 53 114 191 182 68 95 75

2008 79 30 114 175 247 68 74 82

2009 129 101 116 190 321 107 134 122

2010 104 104 175 142 272 128 120 118

2011 167 45 132 152 109 115 99 124

2012 154 158 106 219 235 204 174 146

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

40 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Bollenstreek ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE

BOLLENSTREEK

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

450

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

200

80

160

350 300 250 200

140

Hillegom

Hillegom

120

Katwijk

Katwijk

100

Lisse

70

Hillegom

60

Katwijk

50

Lisse

40

Noordwijk

Lisse

150

80

Noordwijk

Noordwijk

60

Noordwijkerhout

30

100

Noordwijkerhout

40

Teylingen

20

Teylingen

20

50

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

400

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hillegom Katwijk

200

Lisse

150

Noordwijk

100

Noordwijkerhout Teylingen

50

Landelijk

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

400

Hillegom

200

Katwijk Lisse

150

Noordwijk

100

Noordwijkerhout

50

Teylingen

-

Landelijk 2006

2007

2008

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs -1%

2006

2009

2010

2011

Lisse

200

Noordwijkerhout

100 50

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Teylingen

100

Landelijk

50

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hillegom Katwijk

-4%

Lisse

-5%

Noordwijk Noordwijkerhout

-6%

Teylingen

-7%

Landelijk

-8%

Verkooptijd (dagen)

Hillegom

300

Katwijk

250

Lisse Noordwijkerhout

150

Teylingen

100

Landelijk

50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

200

Katwijk Lisse

150 100

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2%

-3%

-4% -5%

Hillegom

Hillegom

-3%

Katwijk

-4%

Lisse

Lisse

-5%

Noordwijk

Noordwijk

-6%

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

-6%

Teylingen

-7%

Landelijk

Katwijk

Teylingen

-7%

Landelijk

-8% -9% -10%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

350

300 Hillegom

250

Katwijk

Lisse

200

Noordwijk

Noordwijkerhout

100

Teylingen

50

Landelijk

-

2007

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

-1%

Noordwijk

Landelijk

Landelijk

0%

2012

150

Teylingen

50

Teylingen

-

2012

300

Hillegom

Noordwijkerhout

50

350

250

Noordwijk

200

100

400

300

Lisse

350

-8%

350

2012

Katwijk

400

-2%

-3%

2011

Hillegom

2006

Noordwijk

-1%

2010

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

-

150

-

2009

150

2012

200

0% 2012

-2%

-

250

Noordwijk

250

250

2008

300

Katwijk

300

300

0%

150

350

350

2007

400

Hillegom

200

-

2006

350

250

250

Teylingen

-

2012

300

300

Noordwijkerhout

10

350

350

Aantal verkochte Hoekwoningen

90

180

400

Noordwijkerhout

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

41 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Hillegom

250

Katwijk Lisse

200

Noordwijk

150

Noordwijkerhout

Teylingen

100

Landelijk

50 -

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Bollenstreek

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

BOLLENSTREEK

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2012 15 13 8 12 4 32 84

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2006 19 25 15 27 22 30 138

2007 22 21 20 31 14 28 136

2008 10 14 18 21 15 28 106

2009 12 9 12 12 4 17 66

2010 13 9 5 12 2 25 66

2011 6 13 17 15 6 15 72

2012 4 14 8 9 2 14 51

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2006 47 150 26 123 15 47 408

2007 50 162 24 115 14 56 421

2008 51 138 31 118 10 45 393

2009 50 114 41 84 11 49 349

2010 32 144 44 101 14 54 389

2011 31 130 39 89 6 51 346

2012 22 91 37 74 6 26 256

2011 404 411 370 631 299 458 430 293

2012 370 323 291 506 317 454 393 269

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 526 474 746 922 607 603 626 423

2007 618 547 738 508 420 727 611 440

2008 655 654 682 985 278 775 670 443

2009 559 641 581 1.002 480 867 700 414

2010 581 600 779 837 525 644 627 422

2011 547 575 700 672 422 575 583 413

2012 512 491 514 1.133 449 626 533 375

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 178 218 252 225 183 208 214 173

2007 183 222 202 224 187 203 213 179

2008 173 229 209 223 190 211 215 183

2009 185 233 212 223 194 209 215 179

2010 206 226 201 213 199 210 212 183

2011 213 220 210 232 179 224 217 180

2012 210 209 192 219 210 189 201 171

2010 391 372 336 386 317 480 402 283

2011 383 395 353 559 261 419 405 275

2012 333 306 277 467 286 413 362 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 503 441 703 867 556 572 587 400

2007 582 520 704 468 391 689 576 417

2008 600 630 658 924 261 729 628 419

2009 542 602 528 890 451 854 661 383

2010 516 542 735 767 490 617 589 391

2011 470 523 645 617 363 535 537 381

2012 470 430 472 1.072 404 582 490 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 171 213 243 216 186 203 208 167

2007 176 217 194 216 180 198 208 174

2008 167 223 202 216 184 202 208 178

2009 176 227 203 212 185 200 207 172

2010 196 216 191 205 188 201 203 175

2011 203 215 204 218 166 214 209 172

2012 195 195 177 202 198 180 190 162

2009 -8,2% -5,1% -5,5% -3,7% -5,8% -4,3% -4,9% -5,5%

2010 -6,6% -5,4% -6,2% -7,1% -5,1% -5,0% -6,0% -5,3%

2011 -6,5% -3,6% -5,0% -7,1% -8,3% -5,8% -5,5% -5,7%

2012 -7,6% -7,1% -7,3% -6,9% -9,5% -8,0% -7,5% -6,8%

2006 -6,1% -5,6% -4,9% -6,9% -5,3% -5,2% -5,6% -5,1%

2007 -5,4% -3,9% -5,3% -6,4% -7,5% -4,9% -5,5% -4,9%

2008 -6,3% -3,8% -5,1% -5,0% -6,0% -6,3% -5,3% -5,4%

2009 -6,1% -5,7% -7,7% -9,0% -8,1% -3,6% -6,5% -7,1%

2010 -10,5% -5,5% -5,9% -10,5% -7,3% -6,3% -6,9% -6,9%

2011 -12,7% -10,4% -7,5% -8,7% -9,0% -8,7% -8,8% -7,5%

2012 -8,1% -11,2% -5,2% -9,2% -10,2% -6,5% -8,0% -8,6%

2006 -3,5% -2,7% -3,8% -3,5% -0,8% -2,9% -3,1% -3,0%

2007 -3,6% -2,3% -3,9% -3,5% -3,4% -2,9% -3,0% -2,6%

2008 -3,0% -1,3% -3,3% -3,7% -3,5% -3,1% -2,6% -2,9%

2009 -5,0% -3,4% -3,5% -4,4% -4,5% -3,7% -3,9% -4,1%

2010 -4,4% -3,2% -4,0% -3,9% -4,5% -3,5% -3,7% -3,9%

2011 -5,1% -3,3% -3,8% -4,7% -5,1% -4,3% -3,9% -4,2%

2012 -7,8% -5,6% -6,1% -6,3% -5,6% -4,6% -6,0% -4,9%

2009 366 145 166 178 221 167 165 150

2010 272 90 357 198 255 212 199 156

2011 318 62 166 130 179 245 178 155

2012 272 237 168 318 228 154 187 183

2006 212 142 140 240 150 148 156 148

2007 208 135 258 93 244 146 161 142

2008 401 105 238 116 324 117 184 148

2009 145 32 228 293 328 78 155 191

2010 333 284 791 379 591 230 319 217

2011 678 108 273 265 460 268 268 214

2012 332 313 105 223 469 114 222 233

2006 115 69 184 85 115 100 90 72

2007 145 57 194 108 234 159 94 68

2008 160 24 201 149 184 71 76 69

2009 118 49 108 161 301 116 100 99

2010 206 110 139 184 189 135 144 109

2011 193 116 239 272 211 141 167 123

2012 192 180 151 171 131 137 162 146

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2006 26 25 28 23 5 50 157

2007 25 32 21 23 13 63 177

2008 13 34 26 16 7 40 136

2009 5 23 17 8 10 35 98

2010 15 19 16 19 8 40 117

2011 15 18 15 10 4 37 99

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 440 404 424 456 449 461 443 297

2007 340 437 396 474 404 524 450 306

2008 427 450 366 586 397 502 466 309

2009 439 433 320 413 287 518 417 292

2010 422 395 361 411 329 513 425 300

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2006 419 383 408 436 423 442 423 285

2007 322 413 375 451 389 501 431 294

2008 414 430 352 569 373 481 439 295

2009 402 412 304 369 270 495 396 274

2006 -4,6% -4,6% -4,3% -4,0% -7,0% -4,2% -4,5% -3,8%

2007 -4,8% -4,1% -4,9% -4,9% -4,8% -4,0% -4,4% -3,6%

2008 -4,1% -3,6% -3,6% -2,8% -5,4% -3,5% -3,6% -4,0%

2006 105 122 223 199 257 130 158 94

2007 121 162 183 217 190 96 121 90

2008 104 60 123 71 180 72 76 97

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

42 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk


Bollenstreek TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

BOLLENSTREEK

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

70

Hillegom

50 40

25

Lisse

20

Noordwijkerhout

20

Teylingen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lisse

15

Noordwijk Noordwijkerhout

10

Teylingen

Katwijk

400

Lisse Noordwijk

300

Noordwijkerhout Teylingen

200

Landelijk

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk Lisse

300

Noordwijk

200

Noordwijkerhout

100

Landelijk

Teylingen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

200

Landelijk

Teylingen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2%

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

-4%

-6%

Noordwijkerhout

-8%

Teylingen -10%

Landelijk

Lisse Noordwijk

Landelijk

-4%

Noordwijk

Katwijk

200

Katwijk Lisse

Hillegom

Noordwijkerhout

-2%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

200

Hillegom Katwijk

150

Lisse Noordwijk

100

Noordwijkerhout Teylingen

50

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

300

400

0%

2006

250

600

Hillegom

Teylingen

-

2012

800

-

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2006

Noordwijkerhout

40

250

Hillegom

400

2012

Noordwijk

60

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

1.000

Hillegom

Lisse

80

300

1.200

500 400

Katwijk

100

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

600

-

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

600

Hillegom

200

Katwijk Lisse

150

Noordwijk Noordwijkerhout

100

Teylingen

Teylingen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

0%

2012

-1%

Hillegom Katwijk Lisse

-6%

Noordwijk

-8%

-10%

Landelijk

50

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2%

Hillegom

-3%

Katwijk

-4%

Lisse

Noordwijkerhout

-5%

Teylingen

-6%

Landelijk

-7%

Teylingen

-8%

Landelijk

-12%

Noordwijk Noordwijkerhout

-9% -14%

-12%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

400

Hillegom

800

300

Katwijk

700

250

Lisse

200

Noordwijk

150 100 50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

300

Hillegom

500

Katwijk Lisse

400 300

Teylingen

200

Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen

100 -

Verkooptijd Appartementen (dagen)

350

600

Noordwijkerhout

Landelijk

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

900

350

-

2007

800

2012

Hillegom

120

-

1.000

Hillegom

500

140

20

1.200

600

0%

Katwijk

2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

-

Hillegom

-

700

-

160

5

10

Aantal verkochte Appartementen

180

30

Katwijk Noordwijk

30

-

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

35

60

APPARTEMENTEN

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

43 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

250

Hillegom

200

Lisse

Katwijk Noordwijk

150

Noordwijkerhout

Teylingen

100

Landelijk

50

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gemeente Katwijk Karakteristiek • Sterk teruglopende markt. • Woningmarktcijfers Katwijk beïnvloed door druk op appartementenmarkt. • Markt voor tussenwoningen blijft behoorlijk in stand. • Verkooptijden voor Katwijkse begrippen behoorlijk opgelopen.

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Katwijk

Rijnsburg

Katwijk

Valkenburg

D

e gemeente Katwijk bestaat uit de dorpskernen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het aantal transacties nam af met 17%. In Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn daalde het marktvolume in 2012 met 19%, in Rijnsburg stabiliseerde de markt, terwijl de traditioneel kleinere markt in Valkenburg halveerde. In vergelijking met 2007 daalde de Katwijkse markt met 38%, de Rijnsburgse met 46% en de Valkenburgse markt met 76%.

De markten in Katwijk en Rijnsburg bestonden in 2012 elk voor 32% uit transacties met tussenwoningen. Een belangrijk verschil is dat de Katwijkse markt in 2012 voor maar liefst 46% uit verkopen van appartementen bestond en de Rijnsburgse markt slechts voor 25%. De appartementenmarkt staat door afname van de financieringsmogelijkheden inmiddels sterk onder druk en het effect daarvan drukt zwaarder op de cijfers van Katwijk dan op die van Rijnsburg.

Rijnsburg Ook in Rijnsburg bleef de markt voor tussenwoningen nog redelijk in stand, het volume daalde van 20 naar 18 transacties. Ten opzichte van 2011 werd 4% minder afgerekend bij een gemiddelde prijs van € 245.000. Tussenwoningen zijn in Rijnsburg traditioneel wat goedkoper dan in Katwijk, hoewel de verschillen wel steeds kleiner lijken te worden. De verkooptijd liep fors op van 54 naar 237 dagen. In vergelijking met de extreem korte verkooptijden uit het verleden is dit een opvallende beweging. Ook de verkooptijd van de duurdere woningtypen steeg behoorlijk. Wisselden hoekwoningen in 2011 nog na 53 dagen van eigenaar, in 2012 stond het te koop bord 289 dagen in de tuin. Er gingen in dit Bloemendorp iets meer, maar wel kleinere vrijstaande woningen van de hand. Dat vroeg wel de nodige tijd (259 dagen).

Aantal woningen:

24.337

Aantal koopwoningen:

16.525

Aantal huurwoningen:

7.812

Aantal inwoners:

62.476

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

28 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

57 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

15 %

Aantal transacties:

226

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

265

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

246

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-6,2 %

Mediane verkooptijd in dagen:

400

191

Totale aanbod - Gemeente Katwijk

275

150

25

2012

2011

2010

2009

2008

2007

De iets beperkter appartementenmarkt in Rijnsburg nam verder af met 26% tot 14 transacties. De gemiddelde prijs daalde met 9% tot € 224.000. Verkopers moesten gemiddeld 268 dagen geduld opbrengen, ruim (84%) boven het landelijk gemiddelde (146 dagen).

2006

Katwijk In Katwijk werden 51 tussenwoningen verkocht, een toename van 16% ten opzichte van 2011. De gemiddelde prijs nam met 11% af van € 285.000 naar € 254.000. De verkooptijd liep flink op van 108 naar 191 dagen. De markt voor hoekwoningen nam met 36% af tot 21 transacties bij een gemiddeld (en stabiel) prijsniveau van € 281.000. De verkooptijd van 114 dagen is in vergelijking tot het Nederlands gemiddelde (146 dagen) nog steeds kort, maar fors langer (+159%) dan in 2011. Het aantal verkochte appartementen daalde in 2012 opnieuw, van 99 naar 72 verkopen (-27%). De gemiddelde prijs daalde daarbij onder de twee ton (€ 192.000) en de verkooptijd liep met 62% op naar 165 dagen. Voor Katwijkse begrippen lang, maar slechts 13% boven het landelijk gemiddelde (146 dagen).

Transacties Gemeente Katwijk 2012 (naar soort woning)

Valkenburg In deze kleinste dorpskern van Katwijk kan niet bepaald worden gesproken van een onstuimige markt. Het transactievolume in Valkenburg halveerde tot 12 transacties, een afname ten opzichte van 2007 van ruim 75%. Een beperkt aantal hoekwoningen ging in Valkenburg van de hand voor gemiddeld € 219.000. De zoektocht naar een volgende eigenaar vereiste 222 dagen.

40,3%

6,2% 5,8%

Appartementen

16,8%

Vrijstaand Twee-onder-een-kap

31%

Hoekwoningen Tussenwoningen

45 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Gemeente Katwijk

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Katwijk

Katwijk

Valkenburg

Nieuwbouw Aan de noordzijde van Katwijk vinden we Park Rijnsoever. In deze woonwijk worden uiteindelijk ruim 400 woningen gerealiseerd. De eerste twee fasen zijn in verkoop genomen en voor een groot deel gerealiseerd en verkocht. Op grond van de Woonvisie van de gemeente Katwijk is besloten voorlopig nog niet met de derde fase te starten. Meer centraal in Katwijk is het Havenkwartier in ontwikkeling. Tussen de Industrieweg en de jachthaven worden woningen en appartementen aangeboden. Met de verkoop van de gezinswoningen is een aanvang genomen. De volgende fasen bestaan uit Kadewoningen waar de koper veel eigen inbreng heeft in ontwerp en afmetingen; ook zullen er appartementen worden gerealiseerd. In totaal komen in dit deelplan circa 110 woningen. Andere locaties in ontwikkeling zijn Haven fase 2 en de locatie Praktijkschool De Rijn. Dunesse is een luxe appartementencomplex in de duinen van Katwijk, deels al gerealiseerd en op dit moment in verkoop. In Rijnsburg is momenteel een aantal grote projecten in verkoop en deels in aanbouw. De laatste fase Westerhaghe, bestaande uit appartementen en woningen, is in aanbouw genomen; hier zijn nog enkele woningen te koop. De Bloem, een project waar uiteindelijk circa 400 woningen en appartementen in fasen worden aangeboden, is deels in aanbouw. Met de bouw van De Waterklaver, 70 appartementen aan de Sandtlaan, zal in 2013 worden begonnen. Naast dit complex zijn 12 luxe gezinswoningen in verkoop. Tevens is gestart met de bouw van de eerste woon-werkwoningen aan de Kanaalzijde: woningen met ruimte voor een praktijk of bedrijf aan huis. Iets kleinschaligere plannen vinden we aan de Witte de Withstraat en de De Ruyterstraat. Beide bestaan uit 4 woningen in een bestaande woonwijk. Ook in ontwikkeling

is het plan De Horn, aan het Oegstgeester Kanaal. Hier komen circa 400 woningen, deels koop en deels huur. Ook worden hier voorzieningen gerealiseerd. Aan de andere zijde van het Kanaal is Landwaard in ontwikkeling: tweeonder-een-kap-woningen, geschakelde en vrijstaande woningen in een kleinschalig en ruim opgezet plan. Ceramos (twee-onder-een-kap-woningen in de Kleipetten) zijn reeds gebouwd en de volgende fase is in ontwikkeling. Valkenburg, de kleinste dorpskern van Katwijk, heeft een aantal grootschalige plannen in aanbouw en ontwikkeling. Al voor een deel gerealiseerd is de wijk ´t Duyfrak: gezinswoningen en appartementen in een ruim opgezette en waterrijke buurt langs de Oude Rijn. De bouw van de derde fase start begin 2013. Er zijn nog enkele woningen te koop. Een zeer grote ontwikkellocatie is `Vliegveld Valkenburg`: hier zullen in een tijd van circa 15 tot 20 jaar maximaal 5.000 woningen worden gebouwd. Naast woningen komen er de nodige voorzieningen en een werkpark. De woningen worden energieneutraal. Er is een virtuele maquette ontwikkeld, zodat belangstellenden een beeld kunnen krijgen van de plannen. Het Katwijkse deel van dit plan beslaat circa 470 ha. Iets minder groot is de Bloemenlaan, grenzend aan de Korenbloemlaan. Hier worden 19 koop- en huurwoningen gerealiseerd op een voormalig bedrijfsterrein.

47 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Rijnsburg


Gemeente Katwijk

ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS GEM. KATWIJK Aantal verkochte 2006 2007 2008 2009 woningen Katwijk ZH 245 254 232 180 Rijnsburg 111 103 81 56 Valkenburg ZH 27 51 33 19 Totaal 383 408 346 255

2010 184 66 33 283

2011 196 53 24 273

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 270 293 284 275 245

2007 278 315 287 289 253

2008 289 339 323 300 254

2009 286 325 261 291 238

2010 269 303 251 276 246

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 262 281 275 266 235

2007 271 302 277 281 244

2008 282 323 315 293 244

2009 275 314 252 280 226

2006 -3,1% -3,4% -3,8% -3,2% -3,5%

2007 -2,1% -3,5% -3,1% -2,5% -3,3%

2008 -1,7% -3,3% -2,3% -2,1% -3,5%

2006 62 106 162 76 86

2007 50 122 102 63 82

2008 32 59 83 37 85

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2012 158 56 12 226

TUSSENWONINGEN Aantal verkochte woningen Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Totaal

2006 67 42 12 121

2007 59 37 22 118

2008 59 26 14 99

2009 53 16 3 72

2010 45 13 9 67

2011 44 20 5 69

2011 277 287 274 280 242

2012 252 311 264 265 226

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 278 266 277 273 213

2007 305 266 267 285 220

2008 309 284 283 296 224

2009 302 276 315 290 218

2010 295 266 254 287 220

2010 257 290 242 263 233

2011 265 277 255 268 228

2012 235 289 239 246 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 273 256 266 265 206

2007 299 259 262 279 213

2008 303 275 278 291 216

2009 291 266 303 280 208

2009 -3,7% -4,0% -4,0% -3,8% -4,8%

2010 -3,5% -4,1% -3,4% -3,5% -4,7%

2011 -4,1% -3,4% -4,8% -4,0% -5,0%

2012 -6,0% -7,0% -6,8% -6,2% -5,9%

2006 -2,9% -3,1% -4,0% -3,0% -3,1%

2007 -1,8% -2,9% -1,7% -2,1% -2,9%

2008 -2,1% -3,5% -2,7% -2,5% -3,1%

2009 62 74 71 63 122

2010 103 135 106 106 129

2011 87 125 136 94 136

2012 175 282 210 191 159

2006 61 83 159 76 69

2007 27 92 34 38 66

2008 35 47 106 42 71

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2012 51 18 1 70

HOEKWONINGEN Aantal verkochte woningen Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Totaal

2006 36 21 5 62

2007 48 20 7 75

2008 36 19 6 61

2009 18 13 6 37

2010 24 15 5 44

2011 33 7 3 43

2012 21 13 4 38

2011 298 264 279 289 215

2012 273 260 289 272 203

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 291 290 263 288 234

2007 314 300 296 307 243

2008 300 318 396 304 247

2009 304 284 278 295 235

2010 311 287 319 306 240

2011 303 278 350 303 234

2012 300 277 244 286 218

2010 284 256 248 276 210

2011 285 255 264 274 204

2012 254 245 265 253 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 285 280 264 281 226

2007 308 291 278 301 234

2008 294 309 392 299 237

2009 292 277 270 283 222

2010 300 272 310 293 228

2011 286 269 345 287 221

2012 281 255 219 269 205

2009 -3,3% -4,1% -6,4% -3,7% -4,4%

2010 -3,3% -3,7% -2,4% -3,3% -4,2%

2011 -5,3% -2,3% -3,9% -4,2% -4,5%

2012 -6,4% -4,7% -8,3% -5,7% -5,3%

2006 -2,9% -3,4% -3,0% -3,0% -3,4%

2007 -1,9% -3,3% -5,5% -2,7% -3,3%

2008 -2,4% -2,4% -1,7% -2,3% -3,5%

2009 -4,6% -3,4% -4,0% -4,1% -4,8%

2010 -3,4% -4,7% -5,3% -3,8% -4,7%

2011 -3,8% -3,7% -3,8% -3,8% -4,9%

2012 -5,9% -7,1% -4,9% -6,2% -5,8%

2009 36 63 81 43 110

2010 73 81 149 79 105

2011 108 54 293 89 112

2012 191 237 141 192 136

2006 41 78 33 50 78

2007 36 100 227 53 75

2008 29 50 51 30 82

2009 98 101 128 101 122

2010 83 197 109 104 118

2011 44 53 39 45 124

2012 114 289 222 158 146

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

48 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Gemeente Katwijk ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS GEM. KATWIJK

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

300

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

80

Aantal verkochte Hoekwoningen

60

70

250

50

60 200

40

50

150

Katwijk ZH

100

Rijnsburg

30

Valkenburg ZH

20

50

Katwijk ZH

40

Rijnsburg Valkenburg ZH

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

400

2006

2007

350

300 250

250

2008

2009

2010

2011

Katwijk ZH

150

Rijnsburg Valkenburg ZH

100

Landelijk

50 -

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

250

Katwijk ZH

150 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

-2%

-5% -6%

Rijnsburg

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Katwijk ZH

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

2006

Valkenburg ZH Landelijk

2011

2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk ZH Valkenburg ZH Landelijk

-6%

-8%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

300

250

250 Katwijk ZH

200

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

350

300

Rijnsburg

Katwijk ZH

200

Valkenburg ZH

150

Landelijk

100

50

-

2010

Rijnsburg

-9%

100

2009

-5%

-7%

Valkenburg ZH

2008

-4%

-8%

Rijnsburg

2007

-3%

-7%

150

Landelijk

50

Valkenburg ZH

-2%

350

150

Rijnsburg

-1%

-6%

200

Katwijk ZH

250

0%

2012

Valkenburg ZH

250

2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

-

Rijnsburg

Verkooptijd (dagen)

300

2011

300

2012

-5%

-8%

2010

50

Rijnsburg

-7%

2009

100

Katwijk ZH

Landelijk

2008

350 Katwijk ZH

-4%

Katwijk ZH

-4%

2007

400

-3%

-3%

Landelijk

450

50

-2%

Valkenburg ZH

2006

150

-1%

Rijnsburg

-

2012

Landelijk

0%

Katwijk ZH

50 2006

100

-1%

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

100

Valkenburg ZH

2012

2012

150

200

Verschil vraag-verkoopprijs

2011

200

Valkenburg ZH

-

2010

250

150

2012

2009

300

Rijnsburg

Landelijk

50

-

Landelijk

300

200

0%

Valkenburg ZH

50

200

-

Rijnsburg

100

250

2008

350

350

300

2007

450

Katwijk ZH

150

-

2012

2006

400

200

200

Valkenburg ZH

-

2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

350

300

Rijnsburg

20 10

10

-

Katwijk ZH

30

Rijnsburg

Valkenburg ZH Landelijk

50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

49 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gemeente Katwijk

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN GEM. KATWIJK Aantal verkochte 2006 2007 2008 2009 woningen Katwijk ZH 14 11 22 12 Rijnsburg 11 14 11 10 Valkenburg ZH 7 1 1 Totaal 25 32 34 23

2010 7 8 4 19

2011 13 4 1 18

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 419 410 404 297

2007 338 512 379 437 306

2008 433 504 389 450 309

2009 474 430 198 433 292

2010 459 381 289 395 300

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 391 392 383 285

2007 326 475 360 413 294

2008 418 458 365 430 295

2009 456 413 198 412 274

2006 -5,3% -4,3%

2008 -3,6% -3,8% -6,2% -3,6% -4,0%

2009 -5,0% -5,7%

-4,6% -3,8%

2007 -3,2% -4,7% -4,7% -4,1% -3,6%

2006 64 246 122 94

2007 125 256 188 162 90

2008 59 70 43 60 97

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2012 9 4 13

VRIJSTAANDE WONINGEN Aantal verkochte 2006 woningen Katwijk ZH 11 Rijnsburg 11 Valkenburg ZH 3 Totaal 25

2007 10 8 3 21

2008 4 7 3 14

2009 5 3 1 9

2010 4 4 1 9

2011 7 3 3 13

2011 416 432 219 411 293

2012 309 398 323 269

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 546 446 515 474 423

2007 592 512 399 547 440

2008 772 618 589 654 443

2009 625 729 368 641 414

2010 588 760 398 600 422

2010 441 359 270 372 283

2011 400 418 205 395 275

2012 287 378 306 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 503 414 493 441 400

2007 554 489 385 520 417

2008 755 585 555 630 419

2009 550 715 340 602 383

2011 -3,5% -3,4% -6,4% -3,6% -5,7%

2012 -6,9% -11,6%

-5,1% -5,5%

2010 -6,0% -5,1% -5,5% -5,4% -5,3%

2006 -7,0% -4,3% -6,5% -5,6% -5,1%

2007 -4,4% -3,5% -3,5% -3,9% -4,9%

2008 -2,7% -4,3% -4,3% -3,8% -5,4%

2009 194 114 6 145 150

2010 52 128 68 90 156

2011 33 198 255 62 155

2012 174 551 237 183

2006 87 177 371 142 148

2007 170 168 61 135 142

2008 127 63 246 105 148

-7,1% -6,8%

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2012 5 7 2 14

APPARTEMENTEN Aantal verkochte woningen Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Totaal

2006 117 26 7 150

2007 126 24 12 162

2008 111 18 9 138

2009 92 14 8 114

2010 104 26 14 144

2011 99 19 12 130

2012 72 14 5 91

2011 609 469 498 575 413

2012 400 600 470 491 375

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 216 225 212 218 173

2007 222 220 236 222 179

2008 228 231 239 229 183

2009 230 255 223 233 179

2010 222 237 204 226 183

2011 217 256 201 220 180

2012 205 237 193 209 171

2010 515 724 340 542 391

2011 559 440 400 523 381

2012 365 542 436 430 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2006 211 218 204 213 167

2007 217 212 229 217 174

2008 223 223 235 223 178

2009 224 249 216 227 172

2010 213 229 198 216 175

2011 211 247 198 215 172

2012 192 224 172 195 162

2009 -6,4% -2,9% -7,6% -5,7% -7,1%

2010 -8,4% -4,9% -14,6% -5,5% -6,9%

2011 -9,9% -6,2% -19,7% -10,4% -7,5%

2012 -13,1% -11,5% -6,8% -11,2% -8,6%

2006 -2,6% -3,0% -2,9% -2,7% -3,0%

2007 -2,1% -4,1% -3,1% -2,3% -2,6%

2008 -0,9% -3,2% -0,9% -1,3% -2,9%

2009 -3,4% -3,5% -3,2% -3,4% -4,1%

2010 -3,2% -3,4% -2,0% -3,2% -3,9%

2011 -3,2% -4,0% -1,6% -3,3% -4,2%

2012 -5,2% -6,2% -7,9% -5,6% -4,9%

2009 26 22 48 32 191

2010 167 273 489 284 217

2011 54 301 57 108 214

2012 416 259 239 313 233

2006 66 77 169 69 72

2007 51 94 114 57 68

2008 22 79 19 24 69

2009 55 45 36 49 99

2010 122 106 61 110 109

2011 102 183 106 116 123

2012 165 268 202 180 146

50 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk


Gemeente Katwijk TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

GEM. KATWIJK

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

25

Valkenburg ZH

5

Valkenburg ZH

4

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2007

2008

2009

2010

2011

Rijnsburg

200

600

Katwijk ZH

500

Valkenburg ZH

400

Landelijk

300

Rijnsburg Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

500

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Katwijk ZH

300

Rijnsburg

250

Valkenburg ZH

200

Landelijk

150

2012

200 Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH

100

Landelijk

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

500

Katwijk ZH

400

Rijnsburg

200

Katwijk ZH

150

Rijnsburg

Valkenburg ZH

300

Landelijk

Valkenburg ZH

100

Landelijk

200

100

50

100

50 2006

2007

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2008

2009

2010

2011

0%

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

2007

2008

2009

2010

2011

-1%

-8%

Valkenburg ZH

-10%

Landelijk

-12%

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2% Katwijk ZH

Rijnsburg

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2012

-4% Katwijk ZH

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 2006

-5%

-6%

-10%

Rijnsburg Valkenburg ZH Landelijk

-15%

-3% Katwijk ZH

-4%

Rijnsburg

-5%

Valkenburg ZH

-6%

Landelijk

-7%

-20%

-8%

-25%

-14%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

-9%

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

600

600

Katwijk ZH

400

Rijnsburg

300

Valkenburg ZH

200

250

400

Katwijk ZH Rijnsburg

300

Valkenburg ZH Landelijk

200

Landelijk

100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

200

Katwijk ZH Rijnsburg

150

Valkenburg ZH

100

Landelijk

50

100

2006

Verkooptijd Appartementen (dagen)

300

500

500

-

2011

250

600

350

2010

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

300

700

400

2009

150

-

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

800

450

2008

50

100 2006

2007

Valkenburg ZH

200

100

2006

250

700 Katwijk ZH

Valkenburg ZH

300

800

300

Rijnsburg

40

-

2012

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

900

500

Katwijk ZH

80

60

20

2006

400

-2%

Rijnsburg

2

600

0%

100 Katwijk ZH

6

Rijnsburg

10

-

120

8

Katwijk ZH

Aantal verkochte Appartementen

140

10

15

-

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

12

20

-

APPARTEMENTEN

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

51 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Katwijk wijkniveau Karakteristiek • Aantal transacties behoorlijk afgenomen met uitzondering van de wijken Hoornes en Rijnsoever. • Betaalbare tussenwoningen blijven populair: meer verkopen maar tegen lagere prijzen. • Appartementenmarkt staat onder druk: minder verkopen, lagere prijzen, oplopende verkoopduur. • Centrum blijft populair. • Goede ontwikkeling woningmarkt Rijnsoever mede door Park Rijnsoever.

DeWaardevanErvaring.nl


Rijnsoever

Noord

Katwijk wijkniveau

Centrum

Hoornes Cleijn Duin/Witte Hek Zuid Katwijk aan de Rijn

17.359

Aantal koopwoningen:

11.824

Aantal huurwoningen:

5.535

Aantal inwoners:

43.159

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

27 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

57 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

158

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

252

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

235

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-6,0 %

Mediane verkooptijd in dagen:

250

175

Totale aanbod - Katwijk

175

100

25

Katwijk aan de Rijn De woningmarkt in dit deel van Katwijk liep qua volume flink terug. Er werden 12 woningen verkocht, 48% minder dan in 2011 waarmee de markt met 60% terugliep ten opzichte van 2007.

Transacties Katwijk 2012 (naar soort woning)

45,6%

3,2% 5,7% 13,3%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

32,3%

Hoekwoningen Tussenwoningen

53 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

2012

2011

2010

2009

Hoornes In Hoornes werden in 2012 iets meer (26%) woningen verkocht. Ten opzichte van 2007 is het aantal verkopen in deze wijk slechts met 6% afgenomen. Bijna 80% van alle transacties heeft betrekking op appartementen die gemiddeld voor € 193.000 van eigenaar wisselden. Van eigenaars werd wel enig geduld gevraagd, de verkooptijd liep met bijna 150% op tot 239 dagen.

2008

De markt voor de duurdere woningsoorten had het zwaar. Het aantal transacties met vrijstaande woningen was ook in de betere jaren beperkt. De markt voor hoek- (-36%) en halfvrijstaande (-30%) woningen daalde behoorlijk, de gemiddelde prijzen daalden fors terwijl de verkooptijden fors zijn opgelopen. In Katwijk heeft 46% van alle transacties betrekking op een appartement. De appartementenmarkt heeft in Katwijk ook in de afgelopen jaren nog relatief goed gefunctioneerd, maar kwam in 2012 onder druk te staan. Het volume nam in 2012 af (26%), in vergelijking met 2007 met 41%. In vrijwel alle markten daalden de prijzen (gemiddeld 9%) terwijl de verkooptijd met 62% opliep tot 165 dagen. Slechts 13% hoger dan het landelijk gemiddelde voor appartementen, maar voor Katwijkse begrippen bijzonder lang.

Cleijn Duin/Witte Hek In deze wijk werden vooral tussenwoningen en appartementen verkocht. De tussenwoningen in deze wijk bieden zeer veel ruimte tegen een betaalbaar prijsniveau. De gemiddelde verkoopduur in deze wijk is met 138 dagen het kortst.

Aantal woningen:

2007

De steeds meer betaalbare tussenwoningen bleven populair. In dit segment viel een stijging (16%) van de verkoopaantallen te constateren. Met uitzondering van het onverminderd populaire Centrum was er in alle wijken sprake van een prijsdaling van gemiddeld 11%. Bij de verkooptijd is een vergelijkbare ontwikkeling te zien: die in het Centrum nam af (-39%), maar in vrijwel alle andere wijken nam de verkooptijd behoorlijk toe tot een gemiddelde van 191 dagen (+77%).

Centrum Hoewel niet elk marktsegment in Katwijk meer bovengemiddeld functioneert, blijft het Centrum van Katwijk onverminderd populair. Volop voorzieningen, vlakbij het strand, maar gezien de marktontwikkelingen wordt het Centrum steeds meer een markt voor de meer welgestelde Katwijkers. De transactieaantallen blijven behoorlijk in stand, de prijzen houden zich kranig en de verkooptijd is voor de meeste woningtypes relatief kort te noemen in vergelijking tot de overige wijken. Ongeveer 60% van de transacties betreft appartementen met een gemiddelde prijs net boven € 200.000.

2006

I

n de gezamenlijke wijken van Katwijk werden in 2012 158 woningen verkocht, 19% minder dan in 2011. Ten opzichte van 2007 is de markt met 37% teruggelopen. Toch waren er ook wijken waar meer woningen werden verkocht, zoals in Hoornes (+26%) en Rijnsoever (+16%). In Hoornes betrof het in 79% van de transacties een appartement, in Rijnsoever voor 55% tussenwoningen.


Katwijk wijkniveau

DeWaardevanErvaring.nl


Rijnsoever

Noord

Katwijk wijkniveau

Centrum

Hoornes Cleijn Duin/Witte Hek Zuid Katwijk aan de Rijn

Appartementen werden in deze wijk opvallend snel (66 dagen) verkocht, sneller dan in welke Katwijkse wijk dan ook, tegen vrijwel dezelfde gemiddelde prijs als in 2011 (€ 176.000). Zuid Katwijk Zuid is een aantrekkelijke en populaire wijk; desondanks nam de markt in 2012 af van 44 naar 21 transacties. Hoewel alle woningsoorten vertegenwoordigd waren, is het aantal verkochte appartementen met 14% lager dan in andere wijken.

Nieuwbouw kan de markt voor bestaande woningen verstoren. In het geval van Rijnsoever kan niet anders dan worden geconcludeerd dan dat het aangrenzende nieuwbouwproject Park Rijnsoever9 een positieve invloed heeft op het transactievolume in de bestaande bouw. De wijk doet het qua transactievolume bovengemiddeld goed, ondanks 11% lagere prijzen voor tussenwoningen en 4% lagere prijzen voor hoekwoningen en voor beide segmenten fors gestegen verkooptijden.

Noord Katwijk Noord ligt direct achter de Boulevard. Bijna de helft van alle in 2012 verkochte twee-onder-een-kapwoningen in Katwijk was afkomstig uit deze wijk. Rijnsoever Rijnsoever is een groene, relatief jonge en daarom redelijk populaire wijk met veel startersappartementen. Samen met Hoornes was dit de enige wijk waar in 2012 meer (11%) woningen van eigenaar verwisselden dan in 2011. Er vonden zelfs iets meer (3%) verkopen plaats dan in 2007. Iets meer dan de helft (55%) van de transacties betreft tussenwoningen (ook meer dan in 2007) en ook het aantal verkochte appartementen bleef op hetzelfde niveau als in 2011 (11). De appartementen stegen licht in prijs (4%) maar het prijsniveau is ten opzichte van het ‘Katwijks gemiddelde’ nog steeds laag (Katwijk € 192.000, Rijnsoever € 171.000).

9

http://www.parkrijnsoever.nl/

55 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Katwijk wijkniveau

ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK

KATWIJK

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

2012 22 8 34 12 21 21 40 158

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2006 10 7 5 11 15 7 12 67

2007 13 6 2 6 12 5 15 59

2008 12 3 4 5 14 7 14 59

2009 12 2 9 5 16 6 3 53

2010 8 6 2 3 12 8 6 45

2011 6 2 2 3 15 4 12 44

2012 7 4 5 4 7 2 22 51

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2006 8 1 2 9 9 3 4 36

2007 10 2 2 6 12 6 10 48

2008 1 1 5 6 7 9 7 36

2009 3 1 3 3 4 4 18

2010 1 2 3 9 5 4 24

2011 8 2 3 4 3 13 33

2012 1 2 7 4 7 21

2011 268 288 227 308 314 269 264 277 242

2012 273 247 215 285 312 251 252 252 226

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 274 348 269 278 317 246 280 278 213

2007 304 407 268 285 318 289 302 305 220

2008 352 319 287 295 309 296 310 309 224

2009 308 288 286 279 340 349 290 302 218

2010 387 285 280 320 301 307 292 295 220

2011 287 294 283 288 307 274 302 298 215

2012 301 270 249 287 278 217 275 273 203

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 285 300 377 296 311 289 279 291 234

2007 291 434 317 263 333 289 321 314 243

2008 499 299 325 292 389 275 318 300 247

2009 325 299 298 330 322 299 304 235

2010 349 424 289 312 289 289 311 240

2011 290 363 315 325 260 309 303 234

2012 800 275 326 259 291 300 218

2010 295 259 210 280 267 295 222 257 233

2011 256 280 220 292 296 261 251 265 228

2012 257 234 203 267 287 236 237 235 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 258 330 266 272 308 236 275 273 206

2007 292 389 266 280 313 288 297 299 213

2008 344 315 286 280 304 292 304 303 216

2009 296 276 272 269 326 347 275 291 208

2010 378 271 274 301 285 302 278 284 210

2011 264 293 269 282 291 268 286 285 204

2012 285 250 238 263 259 201 256 254 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 282 301 356 284 305 277 274 285 226

2007 283 413 298 248 324 284 316 308 234

2008 460 293 297 291 377 263 313 294 237

2009 325 280 283 313 307 294 292 222

2010 349 400 285 300 289 278 300 228

2011 275 355 290 312 258 292 286 221

2012 800 253 302 244 281 281 205

2009 -3,6% -4,1% -3,5% -3,9% -3,8% -3,6% -2,5% -3,7% -4,8%

2010 -3,6% -4,0% -2,4% -5,8% -3,9% -3,5% -3,2% -3,5% -4,7%

2011 -3,7% -3,3% -3,2% -5,4% -4,7% -2,8% -3,7% -4,1% -5,0%

2012 -6,0% -3,8% -5,3% -6,5% -6,7% -6,9% -6,3% -6,0% -5,9%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 -4,9% -4,9% -3,1% -3,3% -2,7% -3,5% -2,2% -2,9% -3,1%

2007 -4,0% -2,2% -0,7% -1,8% -2,1% -1,2% -1,4% -1,8% -2,9%

2008 -2,8% -3,0% -1,8% -4,1% -2,4% -1,8% -2,0% -2,1% -3,1%

2009 -3,7% -4,1% -3,2% -4,1% -4,0% -2,0% -2,0% -3,3% -4,4%

2010 -1,9% -3,7% -1,9% -2,7% -5,6% -2,0% -4,4% -3,3% -4,2%

2011 -6,6% -0,5% -4,5% -5,4% -5,5% -2,1% -5,0% -5,3% -4,5%

2012 -4,9% -4,8% -7,1% -8,6% -7,0% -7,3% -6,6% -6,4% -5,3%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 -3,0% 0,4% -5,1% -3,9% -1,8% -4,8% -2,5% -2,9% -3,4%

2007 -2,2% -4,8% -6,2% -3,2% -1,1% -2,3% -0,4% -1,9% -3,3%

2008 -7,8% -2,2% -5,1% -2,7% -0,2% -3,4% -2,2% -2,4% -3,5%

2009 -4,3% -6,4%

2010

2012

-5,2%

2011 -2,2% -1,7%

-5,3% -3,7% -5,4% -3,9% -4,6% -4,8%

-5,7% -3,1% -3,7% -4,0% -3,4% -4,7%

-7,9% -5,2% -4,4% -4,0% -3,8% -4,9%

-5,6% -9,9% -4,8% -5,9% -5,8%

2009 71 95 87 112 68 78 122 62 122

2010 59 215 98 101 113 138 120 103 129

2011 142 118 101 144 83 106 81 87 136

2012 142 132 236 216 167 190 178 175 159

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 157 150 94 131 24 47 57 61 69

2007 87 51 76 14 29 26 17 27 66

2008 82 137 45 31 30 41 28 35 71

2009 21 111 106 99 66 29 26 36 110

2010 42 58 66 19 242 19 157 73 105

2011 228 9 195 374 83 140 112 108 112

2012 138 138 258 370 193 133 210 191 136

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 36 21 105 66 23 137 43 41 78

2007 42 333 48 62 24 112 26 36 75

2008 147 71 25 29 19 27 52 29 82

2009 123 22 54 22 150 217 98 122

2010 5 287 132 93 45 140 83 118

2011 28 73 183 72 13 64 44 124

2012 7 137 58 108 168 114 146

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2006 37 23 38 37 42 42 26 245

2007 44 20 36 30 45 40 39 254

2008 26 17 46 22 37 44 39 231

2009 29 9 39 18 38 30 17 180

2010 21 21 28 16 43 32 23 184

2011 26 12 27 23 44 28 36 196

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 253 294 223 298 336 252 280 270 245

2007 287 330 234 271 303 275 274 278 253

2008 339 279 244 307 348 289 264 289 254

2009 302 255 229 322 322 301 301 286 238

2010 306 274 215 306 278 304 231 269 246

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 247 282 217 284 323 242 273 262 235

2007 278 307 226 261 295 269 269 271 244

2008 327 274 237 300 341 284 260 282 244

2009 292 244 221 311 310 292 292 275 226

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 -2,9% -4,0% -2,7% -4,6% -3,4% -3,4% -2,4% -3,1% -3,5%

2007 -3,1% -3,1% -2,3% -2,6% -1,8% -2,1% -0,8% -2,1% -3,3%

2008 -3,3% -1,5% -2,0% -2,8% -1,6% -1,8% -1,2% -1,7% -3,5%

2006 75 94 100 119 47 72 60 62 86

2007 75 129 89 64 40 87 23 50 82

2008 68 64 29 32 51 33 26 32 85

Verkooptijd Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

Verkooptijd

Verkooptijd

56 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-7,7%


Katwijk wijkniveau ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK

KATWIJK

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

50

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

25

45

12

20

40

Centrum

35 30

Centrum

25

Cleijn Duin/Witte Hek

20

Hoornes

Cleijn Duin/Witte Hek

15

10

Katwijk Zuid

10

Noord

5

Rijnsoever

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

400

-

Hoornes

8

Katwijk a/d Rijn

6

Rijnsoever 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

200

Hoornes

100 50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk Zuid Noord

300

Noord

100

Rijnsoever

200

2006

2007

2008

2009

2010

2011

300

Cleijn Duin/Witte Hek

250

Hoornes Katwijk a/d Rijn

100

Katwijk Zuid Noord

50

-

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Centrum

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

-1%

Hoornes Katwijk a/d Rijn

Centrum

-3%

Cleijn Duin/Witte Hek

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-5%

-6%

2012

2007

2008

2009

2010

2011

-7%

-3%

Cleijn Duin/Witte Hek Katwijk a/d Rijn

Katwijk Zuid

-6%

Verkooptijd (dagen)

Katwijk Zuid Noord

-7%

Rijnsoever Landelijk

-8%

Cleijn Duin/Witte Hek

150 100

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk a/d Rijn

150

Katwijk Zuid Noord

100

-

Rijnsoever Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever

-10%

Hoornes Katwijk a/d Rijn

50

Noord

-8%

Cleijn Duin/Witte Hek

250

Landelijk

Cleijn Duin/Witte Hek

-6%

Centrum

300

Rijnsoever

2012

Centrum

Landelijk

Rijnsoever Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

350

200

Noord

2011

-4%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Hoornes

Katwijk Zuid 50

2010

-2%

350

Centrum

2009

-12%

400

200

2008

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

2006

0%

Centrum

-9%

250

2007

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

-5%

Landelijk

-8%

2006

2%

2012

Katwijk a/d Rijn

Rijnsoever

Landelijk

100 -

Hoornes

Noord

Rijnsoever

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2006

Noord

Katwijk Zuid

200

Landelijk

Katwijk Zuid

Katwijk a/d Rijn

Rijnsoever

-4%

Hoornes

-4%

Katwijk a/d Rijn

Hoornes

100

-2%

-2%

Hoornes

500

300

-1%

Cleijn Duin/Witte Hek

700

Noord

0%

2012

Centrum

600

400

-

Verschil vraag-verkoopprijs 2006

Cleijn Duin/Witte Hek

Katwijk Zuid

Landelijk

2012

800

200

50

2011

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

900

150

Rijnsoever

2010

100

2012

350

Centrum

150

0%

50

400

200

-

Landelijk

450

300

2009

500

Katwijk a/d Rijn

200

-

2008

600

Hoornes

250

Landelijk

2007

700

Cleijn Duin/Witte Hek

150

350

250

2006

Katwijk Zuid

Verkoopprijs (x € 1.000)

400

Rijnsoever

900

Centrum

300

Rijnsoever

-

Noord

400

Katwijk a/d Rijn

150

Katwijk Zuid

800

350

300 250

Katwijk a/d Rijn

-

2012

400

350

Hoornes

2

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

450

Cleijn Duin/Witte Hek

4

Noord

5

Centrum

10

Katwijk Zuid

Katwijk a/d Rijn

15

Aantal verkochte Hoekwoningen

14

2012

57 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

300

Centrum

250

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes

200

Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

150

Noord

100

Rijnsoever Landelijk

50

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Katwijk wijkniveau

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

KATWIJK

VRIJSTAAND

APPARTEMENTEN

2012 2 3 4 9

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2006 1 1 1 4 2 1 1 11

2007 2 1 1 4 1 1 10

2008 1 1 1 3

2009 1 2 1 1 5

2010 1 1 2 4

2011 3 4 7

2012 1 3 1 5

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2006 17 12 30 8 12 30 8 117

2007 17 10 30 13 18 25 13 126

2008 8 11 36 6 9 24 17 111

2009 11 6 30 5 15 18 7 92

2010 11 13 26 6 19 16 13 104

2011 11 8 24 9 18 18 11 99

2012 13 4 27 3 3 11 11 72

2011 343 579 399 489 395 416 293

2012 252 389 319 309 269

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 270 669 349 497 747 298 810 546 423

2007 522 655 898 402 549 639 592 440

2008 869 795 749 772 443

2009 440 637 585 825 625 414

2010 263 527 687 588 422

2011 549 649 609 413

2012 275 400 495 400 375

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 226 213 200 211 223 250 184 216 173

2007 239 240 201 219 210 260 179 222 179

2008 244 241 216 219 229 266 187 228 183

2009 237 237 212 209 226 274 186 230 179

2010 247 245 210 210 218 250 184 222 183

2011 235 268 208 182 214 248 170 217 180

2012 218 223 204 187 225 229 181 205 171

2010 355 460 448 441 283

2011 328 570 385 470 368 400 275

2012 263 355 290 287 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 269 630 330 435 673 275 775 503 400

2007 509 618 800 378 510 605 554 417

2008 775 775 735 755 419

2009 390 588 548 825 550 383

2010 257 450 630 515 391

2011 500 565 559 381

2012 215 365 430 365 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 224 210 196 205 218 240 180 211 167

2007 233 213 197 213 205 253 175 217 174

2008 240 237 212 217 227 264 187 223 178

2009 232 228 206 201 221 264 183 224 172

2010 232 231 205 200 210 243 179 213 175

2011 232 257 202 175 209 243 165 211 172

2012 203 217 193 176 203 220 171 192 162

2010

2011 -4,4%

2012

2006 -0,2% -5,8% -5,4% -11,0% -9,8% -7,7% -4,3% -7,0% -5,1%

2007 -2,0% -5,7% -10,9% -3,3%

2008 -10,8%

2009 -11,4%

2010 -2,3%

2011

2012 -21,8%

-2,5%

-7,6% -6,4%

-14,6%

-9,8% -10,4%

-11,7% -13,1%

-7,1% -5,3% -4,4% -4,9%

-1,9% -6,4% -7,1%

-8,4% -6,9%

-9,9% -7,5%

-13,1% -8,6%

2006 -1,8% -2,9% -2,4% -3,8% -2,7% -3,1% -2,1% -2,6% -3,0%

2007 -2,9% -3,3% -1,8% -2,3% -1,6% -2,1% -0,2% -2,1% -2,6%

2008 -1,7% -0,7% -1,6% -0,9% -0,9% -1,0%

-2,7% -5,4%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

-0,9% -2,9%

2009 -2,5% -3,7% -3,6% -3,6% -2,6% -3,7% -1,0% -3,4% -4,1%

2010 -5,2% -3,9% -2,5% -3,7% -3,4% -3,4% -2,5% -3,2% -3,9%

2011 -3,2% -4,4% -3,2% -4,3% -2,9% -2,7% -2,0% -3,2% -4,2%

2012 -5,8% -2,7% -4,8% -5,9% -4,8% -5,0% -6,9% -5,2% -4,9%

2006 41 321 363 23 200 67 56 87 148

2007 46 746 1.056 98 394 202 170 142

2008 61 192 8 127 148

2009 210 187 26 15 26 191

2010 22 308 216 167 217

2011 31 97 54 214

2012 416 233 462 416 233

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 50 48 92 244 45 73 81 66 72

2007 82 77 60 72 52 65 13 51 68

2008 33 33 25 21 59 33 12 22 69

2009 54 102 81 90 71 70 20 55 99

2010 80 277 100 109 55 225 98 122 109

2011 186 157 97 156 92 120 68 102 123

2012 133 126 239 66 366 220 119 165 146

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2006 1 2 5 4 1 1 14

2007 2 1 1 1 3 3 11

2008 4 2 1 4 7 3 1 22

2009 2 3 3 2 2 12

2010 3 3 1 7

2011 1 1 5 3 3 13

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 239 397 329 602 205 529 419 297

2007 327 240 315 389 675 259 338 306

2008 316 424 645 354 536 348 549 433 309

2009 521 399 610 367 462 474 292

2010 429 469 479 459 300

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2006 232 363 314 565 199 500 391 285

2007 313 240 305 375 650 259 326 294

2008 303 410 625 345 528 338 528 418 295

2009 498 410 595 351 433 456 274

2006 -3,1% -8,9%

2007 -4,1%

2009 -4,4%

-3,2% -3,6%

2008 -4,9% -3,4% -3,1% -4,3% -2,5% -2,9% -3,9% -3,6% -4,0%

-8,4% -4,3% -6,5% -5,0% -5,5%

2007 147 96 108 124 78 221 125 90

2008 82 121 105 16 115 46 79 59 97

2009 318 182 124 160 487 194 150

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk Verkooptijd Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

-4,6% -8,2% -2,9% -5,5% -5,3% -3,8% 2006 32 99 62 118 11 7 64 94

-3,2% -3,6% -4,4% -1,4%

-10,1% -3,3% -6,6%

-1,6% -3,5% -3,4% -2,7%

4,6% -8,3% -9,0%

-6,0% -5,3%

-3,5% -5,7%

-6,9% -6,8%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2010 68 27 18 52 156

2011 60 10 31 20 70 33 155

2012 105 65 218 174 183

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

Verkooptijd

-8,4%

58 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Verkooptijd


Katwijk wijkniveau TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

KATWIJK

VRIJSTAAND

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen 7

Centrum

Centrum

30

3

Cleijn Duin/Witte Hek

3

Hoornes

25

Katwijk Zuid

2

Katwijk a/d Rijn

Noord

2

Katwijk Zuid

Rijnsoever

1

Noord

1

Rijnsoever

Hoornes

4

Katwijk a/d Rijn

3 2 1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2012

Hoornes Katwijk a/d Rijn

15

Katwijk Zuid Noord

10

Rijnsoever

5 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000) 300

800

Centrum

700

Hoornes

Cleijn Duin/Witte Hek

600

Katwijk a/d Rijn

Hoornes

500

Katwijk a/d Rijn

400

Katwijk Zuid

300

Noord

200

Rijnsoever

Noord Rijnsoever

100

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Landelijk

100

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centrum

500

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes

400

Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

300 200

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cleijn Duin/Witte Hek

600

Hoornes

500

Katwijk a/d Rijn

400

Katwijk Zuid

Noord

300

Noord

Rijnsoever

200

Rijnsoever

100

Landelijk

Landelijk

100

Centrum

700

-

2012

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 0%

4%

Centrum 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes

-4%

Katwijk a/d Rijn

-6%

Katwijk Zuid Noord

-8%

Rijnsoever

-10%

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-5%

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

200 100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rijnsoever Landelijk 2006

2007

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

200

Hoornes

Katwijk a/d Rijn

150

Katwijk Zuid 100

Noord

Rijnsoever

50

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

-2%

Katwijk a/d Rijn

-3%

Katwijk Zuid

-4%

Rijnsoever Landelijk

-20%

2008

Landelijk 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

Noord

-15%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes

Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

-5%

Noord

-6%

Rijnsoever Landelijk

-7% -8%

Verkooptijd Appartementen (dagen)

1.200

400

350

1.000 800

Noord Rijnsoever

200

300

Cleijn Duin/Witte Hek

250

Hoornes

200

Katwijk a/d Rijn

Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

150

Noord

100

Rijnsoever Landelijk

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Centrum

Centrum Hoornes

600

400

Landelijk 2006

Noord

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen) Centrum

300

Katwijk Zuid

250

-1%

Hoornes -10%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

400

Katwijk a/d Rijn

50

0%

2012

-25%

-12%

500

Hoornes

100

-

2012

Landelijk

600

Cleijn Duin/Witte Hek

150

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

6%

2%

2007

Centrum

200

300

900 800

600

250

-

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 700

-

2011

Cleijn Duin/Witte Hek

200

0%

2010

Cleijn Duin/Witte Hek

20

-

Centrum

Katwijk Zuid

300

-2%

2009

Centrum

900

600

-

2008

1.000

700

-

2006

2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

800

400

35

4

4

Cleijn Duin/Witte Hek

5

500

40

5

6

-

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

8

2012

59 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

Cleijn Duin/Witte Hek

Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Landelijk

50

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gemeente Teylingen Karakteristiek • Forse daling transactievolume, verkooptijd gestegen. • Prijsniveau tussenwoningen Voorhout blijft relatief goed op peil. • Sassenheim grootste markt met korte verkooptijden. • Appartementenmarkt Sassenheim onder druk. • Warmondse vrijstaande woningen verkopen vlotter dan de appartementen.

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Teylingen

Sassenheim Voorhout Warmond

Sassenheim Sinds 2012 heeft Sassenheim een NS Station, tussen Leiden Centraal en Nieuw Vennep. Het lijkt erop alsof dit het functioneren van de woningmarkt in Sassenheim ten goede komt. Sassenheim was in 2012 met 92 transacties de grootste woningmarkt van Teylingen, maar was ook de markt waarin het snelst werd verkocht, zelfs sneller (7%) dan in 2011. De verkooptijd was met 125 dagen opvallend kort, vooral in vergelijking met Voorhout (183 dagen). Tussenwoningen wisselden gemiddeld voor € 233.000 (-8%) van eigenaar bij een 40% gestegen (maar nog steeds opvallend korte) verkooptijd van 90 dagen. De verkoop van de wat duurdere (€ 264.000) hoekwoningen vroeg

14.436

Aantal koopwoningen:

9.990

Aantal huurwoningen:

4.446

Aantal inwoners:

35.669

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

27 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

57 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

195

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

309

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

290

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-6,3 %

Mediane verkooptijd in dagen:

325

142

Totale aanbod - Gemeente Teylingen

250 175 100 25

Transacties Gemeente Teylingen 2012 (naar soort woning)

Warmond De woningmarkt in Warmond is beperkt in omvang en daarom, in statistisch opzicht, grillig. Er werden 20% minder woningen verkocht, de verkooptijd liep met 34% op tot 251 dagen. De verkochte tussenwoningen waren gemiddeld lager geprijsd dan in Sassenheim en Voorhout. Desondanks lieten kopers gemiddeld 363 dagen op zich wachten. De drie verkochte vrijstaande woningen (gemiddeld € 850.000) waren echter binnen 71 dagen van het verkoopbord verlost. 61 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

13,3% 7,2% 16,4%

17,9%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap 45,1%

Hoekwoningen Tussenwoningen

2012

2011

2010

2009

2008

Voorhout Tussenwoningen waren in Voorhout met gemiddeld € 243.000 iets hoger geprijsd dan in Sassenheim. De verkooptijd was met 153 dagen dan ook langer. De markt voor hoekwoningen leek zich voor Sassenheim en Voorhout synchroon te bewegen. In beide markten minder transacties (-31% respectievelijk -40%), in beide markten ongeveer 10% lagere prijzen met voor beide markten een fors opgelopen verkooptijd (+45% respectievelijk +32%) van 196 dagen. In Voorhout werden net zoveel vrijstaande woningen als appartementen verhandeld. De ten opzichte van vorig jaar met 7% gestegen prijs van het gemiddelde verkochte appartement ligt met € 208.000 boven die van Sassenheim. De verkooptijd voor dit segment bedroeg 246 dagen, bijna het dubbele van de 127 dagen die in Sassenheim nodig waren.

Aantal woningen:

2007

De markt voor tussenwoningen kromp in Teylingen met 17%. Ten opzichte van het marktvolume in 2007 is de afname in Voorhout met 53% het grootst. Ook het gemiddeld prijsniveau voor tussenwoningen staat wat onder druk. In Sassenheim bedroeg de daling 8%, in Voorhout bleef de schade met een daling van 3% beperkt. Ten opzichte van 2007 zijn de prijzen voor dit segment in Voorhout (€ 243.000) overigens maar zeer beperkt gedaald (5%). Tussenwoningen zijn daarmee in Sassenheim (€ 233.000) goedkoper geworden dan in Voorhout.

met gemiddeld 196 dagen (+45%) significant meer tijd. Halfvrijstaande woningen gingen met gemiddeld 110 dagen wel vlot van de hand. Sassenheim is met een verhouding van 20% appartemententransacties een belangrijker markt voor dit segment dan Voorhout (7%). Het aantal verkopen in Sassenheim bleef in de afgelopen jaren behoorlijk op niveau maar daalde in 2012 naar 18 verkopen (-30%). In Sassenheim staan de prijzen (-19%) zichtbaar onder druk, terwijl in Voorhout de behoorlijke prijsdaling van 2011 werd gecorrigeerd met een prijsstijging (+7%) naar € 208.000.

2006

L

ange tijd functioneerde de markt in De Bollenstreek bovengemiddeld ten opzichte van de landelijke markt en het werkgebied van De Leeuw. In 2012 nam het aantal transacties echter met 20% af en in de gemeente Teylingen zelfs met 27%. De verkooptijd ontwikkelde zich wel bovengemiddeld: ten opzichte van de landelijke toename (+17%) bleef de stijging in Teylingen met 6% beperkt. In Sassenheim werd met gemiddeld 125 dagen sneller verkocht dan in de andere delen van Teylingen, zelfs 7% sneller dan in 2011.


Gemeente Teylingen

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Teylingen

Sassenheim Voorhout Warmond

Nieuwbouw Vooral in Sassenheim en Voorhout vinden we een aantal grootschaliger projecten. In Warmond is recent een aantal kleinschalige plannen gerealiseerd en nog deels in verkoop. Aan de Bernhardstraat bevindt zich een appartementencomplex op loopafstand van Huys te Warmont; daarvan zijn nog drie appartementen te koop. Ook opgeleverd is het plan De Hovenier: eengezinswoningen en vrijstaande villa’s waarvan op twee na alle woningen zijn verkocht. In het centrum aan de Dorpsstraat worden 2 nog te bouwen gezinswoningen aangeboden. Op de plaats van het voormalige gemeentehuis van Warmond worden 10 luxe appartementen aangeboden in Hotel de Ville. Twee locaties in voorbereiding zijn de gemeentewerf achter de Van den Woudestraat (parallel aan het spoor) en de Kaagstraat-Norremeerstraat. Bij laatstgenoemd project zullen verouderde huurwoningen plaats maken voor nieuwbouwwoningen, deels huur, deels koop. Sassenheim heeft een aantal projecten in aanbouw en voorbereiding. SassemBourg omvat 18 koop- en 73 huurappartementen. Het complex biedt zorgfaciliteiten en ligt gunstig ten opzichte van het winkelgebied; eind 2012 is begonnen met de bouw. Centraal in Sassenheim is de bouw gestart van het project Hart van Sassenheim, 24 appartementen met op de begane grond winkelruimten. Buiten het centrum langs de Hoofdstraat vinden we Beukenhof, een plan met 24 gezinswoningen en 42 appartementen. In 2012 zijn de eerste woningen opgeleverd. Zuidelijker langs de Hoofdweg bevindt zich de locatie Langeveld waar op termijn 80-100 woningen worden gerealiseerd. Belangstellenden worden actief uitgenodigd om mee te denken en input te geven aan de plannen. Vervolgens zal worden begonnen met de

ontwerpfase en vermoedelijk rond 2014-2015 zal de bouw worden opgestart. Plan De Bloementuin in de hoek Narcissenlaan/Parklaan kent een vergelijkbaar traject maar ligt in de planning iets voor. Hier zullen 98 woningen worden gerealiseerd. Aan de rand van het centrum van Voorhout ligt het plan De Regenboog, deels gerealiseerd en deels nog te bouwen. Het plan omvat luxe afgewerkte twee-onder-een-kapwoningen en patiowoningen. Deze laatste zijn geschikt om op de begane grond een slaapkamer en badkamer te realiseren. De ligging op loopafstand van het winkelgebied maakt deze locatie uitermate geschikt voor koperspubliek dat waarde hecht aan comfort. Iets verder van het centrum is plan Versterhout in aanbouw; tussenwoningen, tweeonder-een-kap-woningen en enkele vrijstaande woningen. In ontwikkeling is het driehoekig gebied gelegen tussen de Engelselaan, Jacoba van Beierenweg en de Zuidelijke Randweg. Hier komen circa 190 woningen onder de naam “Engelse tuinen”. Ongeveer 30% van de woningen zal in de sociale sector vallen. De bebouwing zal bestaan uit appartementen en grondgebonden woningen. Een zeer grote woningbouwlocatie ten noord-westen van Voorhout is het plan Hooghkamer. Er is een ambitie om in dit gebied circa 850 woningen te realiseren. Momenteel loopt de procedure ‘vaststellen bestemming- en exploitatieplan’.

63 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Gemeente Teylingen

ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS

TEYLINGEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

2012 92 83 20 195

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2006 70 99 10 179

2007 67 83 8 158

2008 74 85 6 165

2009 44 47 2 93

2010 35 70 7 112

2011 55 46 6 107

2012 40 39 9 88

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2006 37 42 3 82

2007 21 28 7 56

2008 21 32 9 62

2009 19 23 4 46

2010 23 19 3 45

2011 26 25 7 58

2012 18 15 2 35

2011 300 314 348

2012 288 321 388

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2006 264 262 296

2007 265 263 308

2008 267 255 249

2009 275 263 269

2010 268 255 256

2011 261 263 294

2012 248 256 243

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2006 282 306 395

2007 310 311 275

2008 307 340 353

2009 271 272 332

2010 270 319 330

2011 299 313 308

2012 277 297 279

325 246

310 242

309 226

Teylingen Landelijk

264 213

267 220

260 224

269 218

259 220

263 215

252 203

Teylingen Landelijk

300 234

298 243

331 247

278 235

286 240

311 234

283 218

2009 300 327 562 324 226

2010 291 316 581 311 233

2011 288 296 307 293 228

2012 273 298 351 290 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2006 257 253 277 255 206

2007 259 257 297 259 213

2008 260 246 240 254 216

2009 267 249 253 258 208

2010 262 247 240 251 210

2011 253 252 260 253 204

2012 233 243 232 240 191

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2006 272 295 360 289 226

2007 302 296 256 287 234

2008 296 327 332 318 237

2009 258 258 311 265 222

2010 259 305 305 274 228

2011 293 301 270 296 221

2012 264 267 266 267 205

2008 -3,0% -3,5% -4,6% -3,3% -3,5%

2009 -3,9% -4,5% -5,8% -4,2% -4,8%

2010 -3,7% -4,5% -6,5% -4,3% -4,7%

2011 -4,1% -5,0% -7,9% -4,7% -5,0%

2012 -5,6% -6,9% -8,2% -6,3% -5,9%

2006 -3,1% -3,3% -5,0% -3,3% -3,1%

2007 -3,1% -3,0% -3,8% -3,1% -2,9%

2008 -2,4% -2,9% -2,9% -2,7% -3,1%

2009 -3,9% -4,1% -6,2% -4,1% -4,4%

2010 -3,0% -4,1% -6,1% -3,8% -4,2%

2011 -3,5% -4,3% -9,5% -4,2% -4,5%

2012 -5,8% -5,7% -6,4% -5,8% -5,3%

2006 -3,9% -3,5% -3,1% -3,6% -3,4%

2007 -3,0% -4,1% -3,4% -3,4% -3,3%

2008 -3,4% -3,6% -4,6% -3,6% -3,5%

2009 -4,0% -6,0% -7,6% -5,0% -4,8%

2010 -3,9% -5,0% -6,4% -4,6% -4,7%

2011 -3,4% -5,3% -7,1% -4,5% -4,9%

2012 -6,4% -8,5% -5,4% -7,2% -5,8%

2008 64 89 120 75 85

2009 108 142 107 120 122

2010 138 153 241 146 129

2011 134 168 188 134 136

2012 125 183 251 142 159

2006 63 94 119 84 69

2007 67 72 267 74 66

2008 54 89 82 72 71

2009 94 147 42 118 110

2010 127 106 108 115 105

2011 64 151 235 84 112

2012 90 153 363 119 136

2006 73 117 19 93 78

2007 92 63 82 68 75

2008 49 73 114 68 82

2009 122 125 37 107 122

2010 145 128 484 128 118

2011 135 149 135 115 124

2012 196 196 160 204 146

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2006 178 183 27 388

2007 165 155 41 361

2008 158 157 25 340

2009 127 102 11 240

2010 122 134 20 276

2011 135 108 25 268

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2006 312 321 320

2007 325 335 494

2008 324 338 399

2009 312 344 595

2010 303 328 628

Teylingen Landelijk

317 245

342 253

337 254

337 238

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2006 301 308 299 305 235

2007 315 322 480 330 244

2008 313 324 376 325 244

2006 -3,4% -3,7% -4,5% -3,6% -3,5%

2007 -3,1% -3,5% -4,3% -3,4% -3,3%

2006 90 117 86 99 86

2007 91 97 171 95 82

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teijlingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

64 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Gemeente Teylingen ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS

TEYLINGEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Hoekwoningen

Aantal verkochte Tussenwoningen

Aantal verkochte woningen

45

120

200 180

40

100

160 140 120

Sassenheim

100

Voorhout

80

Warmond

60 40

35

80

Sassenheim

Voorhout

60

Warmond 40

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

2007

2008

2009

2010

2011

-

400

Voorhout

300

Warmond

Landelijk

200 100 2010

2011

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

Sassenheim

250

Voorhout

150

Warmond

200

Warmond

Landelijk

150

100

300

Voorhout Warmond

300

Landelijk

200 100

50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

0% -1%

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Voorhout

200

Landelijk

150

-5% -6%

2007

2008

2009

2010

2011

Voorhout Warmond Landelijk

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

Voorhout

Warmond

-6%

Warmond

-5%

Landelijk

-6%

-7%

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sassenheim

-4%

-8%

-7%

-9%

-8%

-10%

-9%

Verkooptijd (dagen)

Voorhout Warmond Landelijk

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen) 600

400 350

250

2010

-3%

Sassenheim

-5%

-9%

2009

-2%

-4%

-8%

2006

-1%

Voorhout

-7%

2008

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2012

Sassenheim

Landelijk

300

Sassenheim

50 2006

-3%

-4%

2012

100

-2%

-3%

2011

250

Warmond

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

-2%

2010

300

Sassenheim

100

-1%

2009

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

150

0%

2012

2008

350

Verschil vraag-verkoopprijs 2009

2007

400

200

-

2012

2006

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

50 2006

Landelijk

100

250

Sassenheim

2012

300

350

400

2011

Voorhout

600 500

2010

200

-

2012

2009

Sassenheim

700

-

2008

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

50 2009

2007

400

250

Sassenheim

2008

2006

450

300

500

2007

Warmond

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

600

2006

Voorhout

15

2012

350

-

Sassenheim

20

5 2006

Vraagpriijs (x € 1.000)

700

25

10

20

20

30

500

300 200 150

Sassenheim

250

Voorhout

200

Warmond 100

Landelijk

Sassenheim Voorhout Warmond

150

Landelijk

400

Sassenheim

Voorhout

300

Warmond 200

Landelijk

100 50 -

100

50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

65 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Gemeente Teylingen

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TEYLINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2012 11 17 4 32

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2006 11 15 4 30

2007 8 9 11 28

2008 15 8 5 28

2009 7 7 3 17

2010 11 11 3 25

2011 7 6 2 15

2012 5 6 3 14

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2006 35 5 7 47

2007 44 6 6 56

2008 33 9 3 45

2009 42 6 1 49

2010 40 13 1 54

2011 36 12 3 51

2012 18 6 2 26

2011 472 453 412

2012 475 462 347

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2006 700 591 459

2007 771 618 857

2008 739 865 750

2009 909 783 895

2010 591 627 1.895

2011 717 485 612

2012 619 509 995

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2006 208 235 145

2007 204 265 135

2008 210 211 248

2009 204 221 1.439

2010 195 221 795

2011 227 205 226

2012 184 225 319

513 300

458 293

454 269

Teylingen Landelijk

603 423

727 440

775 443

867 414

644 422

575 413

626 375

Teylingen Landelijk

208 173

203 179

211 183

209 179

210 183

224 180

189 171

2009 467 486 515 495 274

2010 520 463 503 480 283

2011 434 423 355 419 275

2012 447 417 317 413 250

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2006 651 558 436 572 400

2007 741 591 853 689 417

2008 708 786 702 729 419

2009 892 754 890 854 383

2010 546 621 1.750 617 391

2011 672 425 553 535 381

2012 599 482 850 582 341

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2006 204 226 139 203 167

2007 199 261 133 198 174

2008 202 203 232 202 178

2009 197 208 1.250 200 172

2010 191 212 765 201 175

2011 217 195 216 214 172

2012 177 208 288 180 162

2008 -2,9% -3,8% -3,7% -3,5% -4,0%

2009 -4,8% -4,0% -6,4% -4,3% -5,5%

2010 -3,8% -5,0% -6,2% -5,0% -5,3%

2011 -5,5% -5,4% -8,5% -5,8% -5,7%

2012 -6,2% -9,1% -9,5% -8,0% -6,8%

2006 -6,1% -4,9% -5,2% -5,2% -5,1%

2007 -5,1% -5,0% -4,9% -4,9% -4,9%

2008 -5,6% -6,8% -6,5% -6,3% -5,4%

2009 -4,8% -3,7% -0,6% -3,6% -7,1%

2010 -6,6% -4,9% -9,0% -6,3% -6,9%

2011 -7,4% -9,6% -8,5% -8,7% -7,5%

2012 -5,0% -6,5% -7,3% -6,5% -8,6%

2006 -2,6% -4,2% -5,0% -2,9% -3,0%

2007 -2,8% -3,9% -4,2% -2,9% -2,6%

2008 -2,7% -5,0% -5,0% -3,1% -2,9%

2009 -3,5% -4,5% -13,1% -3,7% -4,1%

2010 -3,3% -4,1% -3,8% -3,5% -3,9%

2011 -4,3% -3,9% -4,4% -4,3% -4,2%

2012 -4,0% -4,5% -17,9% -4,6% -4,9%

2008 96 63 394 72 97

2009 175 152 127 167 150

2010 193 257 214 212 156

2011 243 296 193 245 155

2012 110 212 235 154 183

2006 219 177 44 148 148

2007 255 73 112 146 142

2008 96 256 51 117 148

2009 68 79 273 78 191

2010 234 192 312 230 217

2011 286 164 345 268 214

2012 176 198 71 114 233

2006 98 151 112 100 72

2007 119 415 300 159 68

2008 69 70 143 71 69

2009 100 219 116 99

2010 98 243 396 135 109

2011 176 75 103 141 123

2012 127 246 137 137 146

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2006 25 22 3 50

2007 25 29 9 63

2008 15 23 2 40

2009 15 19 1 35

2010 13 21 6 40

2011 11 19 7 37

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2006 468 452 549

2007 567 489 628

2008 463 511 407

2009 496 507 550

2010 546 491 549

Teylingen Landelijk

461 297

524 306

502 309

518 292

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2006 447 431 500 442 285

2007 541 462 593 501 294

2008 449 489 388 481 295

2006 -3,3% -5,2% -2,1% -4,2% -3,8%

2007 -2,7% -4,1% -4,9% -4,0% -3,6%

2006 122 169 35 130 94

2007 55 141 143 96 90

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teijlingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

66 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk


Gemeente Teylingen TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TEYLINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

45

14

40

12

25

Sassenheim

20 15 10

Voorhout Warmond

6

2008

2009

2010

2011

15 10 5 2006

2012

2007

2008

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2009

2010

2011

-

2012

300

1.600

1.800

1.400

Sassenheim

1.400

Voorhout

1.200

Warmond

1.000

Landelijk

2009

2010

2011

800

-

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

300

1.200

Warmond

1.000

Landelijk

Voorhout Warmond

800

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

-

2012

2006

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2%

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Voorhout

Warmond

-8%

Landelijk

-10% -12%

2012

Sassenheim Voorhout Landelijk

Warmond

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0% -2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-6%

Sassenheim Voorhout Warmond Landelijk

-8%

-12%

2011

-4%

-6%

-10%

2010

600

-

2012

-4%

Sassenheim

2009

800

2012

-2%

-4%

2008

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 0%

2012

-6%

2007

200

200 2006

2006

400

400

100

Landelijk

1.000

Sassenheim

600

200

Warmond

1.200

1.400

Voorhout

Voorhout

1.400

1.600

Sassenheim

400

Sassenheim

200

1.800

500

2012

400

2.000

600

2011

600

Landelijk

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 700

2010

800

Warmond

200 2008

2009

1.000

Voorhout

400

100

2007

2008

1.200

Sassenheim

600

200

2006

2007

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

2.000 1.600

400

2006

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

600 500

Warmond

20

2 2007

Voorhout

25

Warmond

2006

Sassenheim

30

Voorhout

4

700

0%

35

Sassenheim

10 8

5

-

50

16

30

-

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

35

-

APPARTEMENTEN

Sassenheim

-8%

Voorhout

-10%

Warmond

-12%

Landelijk

-14% -16% -18% -20%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

Verkooptijd Appartementen (dagen)

450

400

450

400

350

400

350

250 200

Sassenheim

250

Voorhout

200

Warmond

150

Landelijk

100

150

Sassenheim

300

Voorhout

250

Warmond

200

Warmond

150

Landelijk

Landelijk

100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

Sassenheim Voorhout

100

50

50

-

350

300

300

50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

67 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Nieuwbouw

Ontwikkelingen van 2006 tot 2012

D

e verkoop van nieuwbouwwoningen stond, net als voorgaande jaren, ook in 2012 onder druk. Werden er in 2007 circa 4.000 nieuwbouwwoningen per maand verkocht, inmiddels is dat aantal gedaald naar gemiddeld 1.000 per maand. Ook de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is in de afgelopen vijf jaar gedaald van € 300.000 naar € 260.000 v.o.n. . Dat de prijzen onder druk staan is evident en, vanuit de optiek van betaalbaarheid, geen slechte ontwikkeling. De nieuwbouwwoning krijgt een betere prijs/kwaliteitsverhouding en er wordt door aanbieders gezocht naar mogelijkheden om duurzamer en efficiënter te bouwen waardoor nieuwbouwaanbod beter kan concurreren met het bestaande aanbod.

Die concurrentie tussen nieuwbouw en bestaande bouw is sterker geworden. De koper van een bestaande woning kan immers onderhandelen over prijs en voorwaarden en betaalt bovendien ‘slechts’ 2% overdrachtsbelasting. Kopers van een nieuwbouwwoning zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een verhoging van de btw naar 21%. Toch houdt een groot gedeelte van het koperspubliek de voorkeur voor een nieuwbouwwoning boven een bestaande woning. De betaalbaarheid en de mogelijkheden tot het verkrijgen van een financiering voor nieuwbouw blijft echter cruciaal in de besluitvorming. Voor de financiering van nieuwbouw krijgen kopers te maken met een aantal specifieke voorwaarden die niet alleen door de overheid worden opgelegd maar ook voortvloeien uit de koopaannemingsovereenkomst. Veranderingen huidige markt Per 1 januari 2013 is er veel veranderd in de keuze van hypotheekvormen. Aflossingsvrij financieren was al beperkt tot 50% maar om in aanmerking te komen voor volledige hypotheekrenteaftrek is het momenteel verplicht om de gehele lening in 30 jaar af te lossen. Dit geldt voor starters en voor nieuwe hypotheken. Lineair of annuïtair zijn de overgebleven hypotheekvormen. De leencapaciteit op basis van het inkomen is ruwweg gesteld op vier tot

90 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012

vierenhalf maal het bruto jaarinkomen. Een andere belangrijke verandering per 1 januari 2013 is dat de hypotheekadviseur niet meer door de geldverstrekker betaald wordt door middel van provisie maar door de consument zelf. De consument betaalt op basis van een (uur)tarief de adviseur voor het uitgebrachte advies en het verzorgen van de hypotheekofferte. Als hij verschillende adviseurs wil raadplegen, zal hij deze ook elk afzonderlijk moeten betalen voor een inhoudelijk advies. De hoogte van het maximaal te lenen hypotheekbedrag voor kandidaat kopers is gedaald, maar ook het aantal kopers dat een financiering nog rond kan krijgen, is verminderd. De voorwaarden die geldverstrekker alleen al voor het uitbrengen van een hypotheekofferte stellen, zijn flink aangescherpt. Een aantal geldverstrekkers brengt per definitie pas een offerte uit als de bouwvergunning is verleend of als de opschortende voorwaarden (vaak bestaand uit een minimaal percentage te verkopen woningen) zijn vervallen. In het verleden waren deze voorwaarden een formaliteit waaraan in de meeste gevallen tijdig kon worden voldaan. Momenteel wachten veel ontwikkelaars met de aanvraag van een bouwvergunning tot er voldoende woningen zijn verkocht. Dit om de overbodige legeskosten, voor een plan dat


eventueel toch niet doorgaat, te voorkomen. Als de koop-/ aannemingsovereenkomst een dergelijke opschortende voorwaarde bevat terwijl de periode van ‘voorbehoud financiering’ in gaat bij het ondertekenen van de koopaannemingsovereenkomst, dan kan de koper dus maar bij een beperkt aantal banken terecht. Dit beperkt hem in zowel de keuzevrijheid als in de mogelijkheden de financiering rond te krijgen. Als een koper de overeenkomst voor zijn woning heeft getekend en hij moet deze onverhoopt ontbinden omdat bijvoorbeeld de financiering niet rond komt, dan zal hij volgens de overeenkomst twee afwijzingen van banken moeten overleggen. De vraag is of dat in deze tijd nog redelijk is. De koper moet voor elk hypotheekadvies betalen. We mogen er vanuit gaan dat als één professioneel en onafhankelijk adviseur de zaak niet rond krijgt, het een collega ook niet zal lukken.

zekerheden worden geboden, bijvoorbeeld door de vergunningen en een insolventieverzekering geregeld te hebben. Daaruit blijkt immers dat ook de verkoper vertrouwen heeft in zijn project en daar is de aspirant koper van dit moment uiterst gevoelig voor. Vervolgens moeten we ons realiseren dat het verkrijgen van een passende financiering tegenwoordig om maatwerk vraagt. Dat maatwerk is, bijvoorbeeld voor kopers met bepaalde typen arbeidsovereenkomsten en ZZP’ers, lastig te leveren omdat de huidige, strikte regelgeving dat lastig, zo niet onmogelijk maakt. De afgelopen jaren zijn veel hypotheekaanbieders van de markt verdwenen. De afgenomen concurrentie tussen banken kan er voor zorgen dat aanbieders niet meer geprikkeld worden hun producten en dienstverlening maximaal aan te passen aan de vraag. Juist dat is in de huidige markt ook hard nodig.

Maatwerk en zorg Als verkoper van een nieuwbouwproject wil je graag de zekerheid dat de kopers tijdig kunnen afnemen en zonder vertraging aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De verkoper heeft daar zelf beperkte invloed op. Wat de verkoper wel kan doen, is zorgen dat er zoveel mogelijk

91 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


92 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


Geraadpleegde bronnen

O

ns rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ is gebaseerd op externe bronnen. De statistische gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM. De NVM geeft de verkoopprijs van de gemiddelde woning (mediaan = middelste waarneming in de oplopende reeks van waarden) in plaats van de gemiddelde waarde van de verkoopprijzen (rekenkundig gemiddelde). De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de afdeling ICT van De Leeuw Groep B.V. bewerkt en verwerkt in grafieken. De aanbodgegevens zijn gebaseerd op de NVM-cijfers in verhouding tot de niet-NVM-cijfers. De omvang van het totale woningaanbod is berekend op basis van het regionale of lokale marktaandeel van de gezamenlijke NVM-makelaars per 1 februari 2013. De overige jaren zijn berekend op basis van de overigens niet gecontroleerde aanname dat deze verhouding in 2008, 2009 en 2010 identiek was. Bij de interpretatie van gegevens moet rekening worden gehouden met het volgende: Verhouding tussen regio’s en woonplaatsen De cijfers van grotere gehelen (regio) sluiten niet altijd exact aan op de som der delen (woonplaatsen). Het gaat daarbij om zeer kleine verschillen waarvan wij de oorzaak niet hebben kunnen vaststellen.

gaat het soms maar om tientallen transacties. Op basis van dergelijke kleine aantallen mogen geen conclusies worden getrokken. In grafieken uit dit effect zich in een vaak zeer ‘grillig’ verloop. Verkooptijd wordt beïnvloed door discipline van betrokken makelaars De betrouwbaarheid van de ‘verkooptijd’ is afhankelijk van alertheid waarmee objecten worden af- en aangemeld bij de NVM. Het is bekend dat sommige collega’s hiermee niet al te zorgvuldig omgaan. Dat kan inhouden dat de verkooptijd een minder betrouwbaar gegeven is. Beïnvloeding van de cijfers door beëindiging en of aangaan lidmaatschap NVM Het aantal transacties in een bepaald gebied kan worden beïnvloed doordat één of meer dominante marktpartijen toetreden tot de NVM (meer NVM-transacties) of het lidmaatschap beëindigen. Marktaandeel NVM De statistische gegevens bevatten alle NVM transacties. Gezien het feit dat de NVM een gemiddeld marktaandeel in Nederland heeft van 75%, achten wij de cijfers voldoende betrouwbaar om op basis daarvan conclusies te mogen trekken. bronnen

Geringere betrouwbaarheid bij lager aantal waarnemingen Bij de interpretatie van statistische gegevens moet er rekening mee worden gehouden dat de betrouwbaarheid van gegevens toeneemt met de omvang van het aantal onderliggende gegevens. Zeker in de gevallen waarin een gemeente wordt verdeeld in wijken èn de transactiegegevens per woningtype worden weergegeven,

Alle in deze brochure vermelde (deel)gemeenten.

93 Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012


De Leeuw is de grootste onafhankelijke dienstverlener op het gebied van makelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regio Holland Rijnland. Met vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim bieden wij optimale lokale kennis en een hoogwaardige service. Sinds 1951. Dat is de waarde van ervaring.

Rijnsburg Rijnsburgerweg 100, 2231 AG Rijnsburg T 071 - 405 16 16 E rijnsburg@deleeuw.nl

Alphen aan den Rijn Europaplein 2, 2408 GX Alphen aan den Rijn T 0172 - 477 476 E alphen@deleeuw.nl

Leiden Molenwerf 4, 2312 CK Leiden T 071 - 514 20 45 E leiden@deleeuw.nl

Sassenheim Hoofdstraat 220, 2171 BN Sassenheim T 0252 - 229 646 E sassenheim@deleeuw.nl

Katwijk Andreasplein 14, 2225 GR Katwijk T 071 - 407 61 44 E katwijk@deleeuw.nl

www.deleeuw.nl

Zicht op de Woningmarkt 2013 Bollenstreek  

Zicht op de Woningmarkt’: woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht. Jaarlijkse publicatie van De Leeuw Groep B.V. met betrekking tot onderz...