Page 1

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013 karakteristieken en trends Bollenstreek


De Leeuw Groep B.V. Afdeling Marketing & Communicatie (071) 405 16 16 E-mail: marketing@deleeuw.nl Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De Leeuw Groep B.V. © 2014 De Leeuw Groep B.V.

100% onafhankelijk

Waarom De Leeuw?

De Leeuw is volledig onafhankelijk van verzekeraars en bankinstellingen. Onze organisatie is open en eerlijk. Onze kosten zijn transparant en wij adviseren alleen datgene waar wij zelf 100% achter staan.

Kiezen voor De Leeuw betekent kiezen voor zekerheid. Onze kennis en kunde hebben ons op een hoog niveau van dienstverlening gebracht. En daarmee hebben wij het volgende bereikt: • De Leeuw behoort tot de top 25 van onafhankelijke assurantietussenpersonen. • De Leeuw is het grootste onafhankelijke hypotheekadviesbureau van de regio Holland Rijnland. • De Leeuw behoort tot de top 50 van de NVM woningmakelaars.

Persoonlijk advies Ons advies draait om uw tevredenheid. Dat betekent dat wij ook alles van u willen weten. In een persoonlijk gesprek achterhalen wij al uw wensen en verwachtingen en daar stellen wij een advies op maat tegenover. Dat vinden wij heel belangrijk. Want uw situatie is voor ons altijd uniek.

Grootste in de regio Door onze persoonlijke aanpak en kennis zijn wij gegroeid tot de grootste dienstverlener op het gebied van makelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regio Holland Rijnland. Onze experts werken vanuit onze vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim. Daarmee bieden wij dan ook een uitgebreide lokale kennis.

In deze uitgave zoomen we in verschillende opzichten steeds dieper op de transactiegegevens in. We beginnen met het landelijk beeld, dan volgt het groot-regionaal beeld en daarna volgt een overzicht van de cijfers in een bepaalde regio en in belangrijke woonplaatsen van deze regio’s. Zeker als daarbij wordt ingezoomd op een specifieke woonplaats of wijk en wordt gekeken naar de transactiegegevens van een bepaald type woning, kan er sprake zijn van een zo gering aantal waarnemingen dat op basis van de gegevens geen betrouwbare uitspraken meer mogelijk zijn.

2

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Inhoud

Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

4

1.

Landelijke woningmarkt Cijfers/Grafieken landelijke woningmarkt

6 8

2.

Werkgebied De Leeuw Cijfers/Grafieken werkgebied

12 16

3.

Regio Alphen Cijfers/Grafieken regio Alphen

20 24

4.

Alphen aan den Rijn wijkniveau Cijfers/Grafieken Alphen aan den Rijn wijkniveau

28 32

5.

Bollenstreek Cijfers/Grafieken Bollenstreek

36 42

6.

Gemeente Katwijk Cijfers/Grafieken gemeente Katwijk

46 50

7.

Katwijk wijkniveau Cijfers/Grafieken Katwijk wijkniveau

54 58

8.

Gemeente Teylingen Cijfers/Grafieken gemeente Teylingen

62 66

12. Regio Leiden Cijfers/Grafieken regio Leiden

70 76

13. Leiden wijkniveau Cijfers/Grafieken Leiden wijkniveau

80 84

14. Gemeente Rijnwoude Cijfers/Grafieken gemeente Rijnwoude

88 90

15. Nieuwbouw

94

95

3

Verantwoording en geraadpleegde bronnen

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

De woningmarkt in historisch perspectief Tussen 1982 en 2008 maakte de woningmarkt in Nederland een bijzondere periode door. De inkomens stegen, de rente daalde, het consumentenvertrouwen was hoog en de overheidsregels legden banken nauwelijks tot geen beperkingen op bij de financiering van koopwoningen. Gedurende 26 jaar stegen de prijzen van koopwoningen met gemiddeld 4,3% per jaar, zodat de prijzen uiteindelijk verdrievoudigden. Hoewel er vanaf de eeuwwisseling werd gewaarschuwd dat de woningmarkt een keer uit de bocht zou gaan vliegen, bestond er lange tijd onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak voor ingrepen. Uiteindelijk leidde de financiële crisis tot een wankel politiek evenwicht voor meer fundamentele ingrepen in de beperking van de financieringsmogelijkheden. De vijf impulsen achter de prijsstijging van de koopwoningenmarkt zijn vanaf 2008 door de kredietcrisis, de recessie en de talloze ingrepen sterk veranderd: de inkomens staan onder druk, de rente kan nauwelijks lager, de consument is nog steeds minder optimistisch en de overheid heeft de regels voor banken omtrent financiering van koopwoningen fors aangescherpt. Het effect op de woningmarkt kon niet uitblijven: De vraag verminderde, het aanbod liep op, woningen stonden steeds langer te koop en de prijzen vertoonden een dalende tendens.

Vanaf de tweede helft van 2013 lijkt er sprake te zijn van het begin van een nieuw evenwicht. Het eerste kwartaal van 2013 vormde het dieptepunt, maar daarna ontwikkelde de woningmarkt zich elk kwartaal beter. Het vierde kwartaal was met 27.018 verkopen door NVM-makelaars, een dalend aanbod en een kentering in de prijsdalingen het beste kwartaal sinds medio 2008.

Doorgevoerde en nog door te voeren maatregelen De overheid heeft gekozen voor een geleidelijke stabilisatie van de koopwoningenmarkt door sommige maatregelen gefaseerd in te voeren. Bij twee van die ingrepen weten we nu al hoe de situatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. - De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 geleidelijk beperkt door jaarlijkse verlaging van het maximale aftrektarief (in 2013 nog 52%) met 0,5 procentpunt tot uiteindelijk 38% in 2039. - De maximale hypotheek in verhouding tot de woningwaarde (LTV)1 is vanaf 2012 (106%) geleidelijk verlaagd met 1 procentpunt. In 2014 kunt u nog 104% van de woningwaarde lenen, in 2018 nog 100%. Van een geheel andere orde is de geleidelijke terugdringing van de maximale hypotheek in verhouding tot het inkomen (LTI)2. Dit gebeurt door aanpassingen van de woonquote3

1

LTV staat voor Loan-To-Value, letterlijk vertaald: Lening ten opzichte van waarde LTI staat voor Loan-To-Income, letterlijk vertaald: Lening ten opzichte van inkomen 3 De Woonquote is het maximale gedeelte van het inkomen dat mag worden besteed aan hypotheeklasten. De woonquotes worden vastgesteld door het NIBUD en vervolgens verwerkt in de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Alle banken hanteren dezelfde woonquote. 2

4

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

door het NIBUD. Welke beperkingen in de toekomst nog zullen worden doorgevoerd, is op dit moment onbekend. Maar vast staat dat tussen 2009 en 2014 de woonquotes jaarlijks neerwaarts zijn bijgesteld. Voor eenverdieners is de leencapaciteit gemiddeld met 20% afgenomen, voor tweeverdieners met gemiddeld 12%.

Dè woningmarkt bestaat niet De rapportage over de regionale en lokale markten van ‘Zicht op de Woningmarkt’ toont jaarlijks aan dat dè woningmarkt niet bestaat. Er zijn grote verschillen in de ontwikkeling van regionale en plaatselijke markten. Eén fenomeen is universeel voor alle onderdelen van de markt. Er is een tweedeling tussen nieuw aanbod en de oude voorraad. Nieuw aanbod maakt onder drie voorwaarden een kans van circa 17% om binnen een maand te worden verkocht: een scherpe prijsstelling, een optimale presentatie en een actieve promotie. Nieuw aanbod dat niet wordt verkocht, wordt toegevoegd aan de oude voorraad. Binnen de oude voorraad is de verkoopkans 12%, maar de verkoopkansen nemen elk kwartaal verder af tot uiteindelijk een kans van enkele procenten voor woningen die al drie jaar te koop staan.


Overwegingen voor de woningmarkt in 2014 en verder Tenzij de overheid nieuwe maatregelen aankondigt of er politieke instabiliteit ontstaat, ligt het in de lijn der verwachting dat het ingezette herstel van de woningmarkt zich zal doorzetten. Het consumentenvertrouwen stijgt, er worden meer woningen verkocht, het woningaanbod neemt af en de prijsdaling lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Koopwoningen zijn betaalbaarder dan ze in de afgelopen 20 jaar waren4, onder andere als gevolg van gedaalde prijzen, gedaalde overdrachtsbelasting en gedaalde rente. Er is nog steeds sprake van een behoorlijke latente verhuisbehoefte, terwijl de bouwproductie jaarlijks fors achterblijft ten opzichte van de groei van het aantal huishoudens. Vroeg of laat zal er een inhaalbeweging op de koopwoningenmarkt gaan ontstaan. Het kopen van een eigen woning kan daarom nog steeds een verstandige keuze zijn, zij het dat deze keuze wel voor de wat langere termijn moet worden gemaakt. De aankoop van een koopwoning leidt niet meer automatisch tot vermogensstijging en zeker niet op de korte termijn. Maar anderzijds, wie een huis koopt, kiest door de verplichte aflossing voor vermogensvorming terwijl de restschuld ook door inflatie jaarlijks in waarde afneemt.

Zowel kopen àls verkopen kan, ook in 2014, een verantwoorde keuze zijn. Misschien wel juist in 2014. Het einde van de prijsdalingen is in zicht. Het is zeker dat u in de komende jaren minder hypotheek kunt krijgen dan nu. De Leeuw laat zich - los van welke marktomstandigheden dan ook - graag uitdagen om de allerbeste resultaten voor haar opdrachtgevers te realiseren.

mr Wim H. de Leeuw RMT directeur De Leeuw Groep B.V.

‘De woningmarkt bestaat niet.’

4 http://www.managersonline.nl/nieuws/12890/koopwoning-afgelopen-twintig-jaar-nooit-zo-betaalbaar-.html

5

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Landelijke woningmarkt

Transacties5 Het eerste kwartaal van 2013 vormde het dieptepunt van de crisis op de woningmarkt. In elk daarop volgend kwartaal ontwikkelde het aantal verkopen zich positief. In het vierde kwartaal van 2013 werden door NVM-makelaars 27.018 woningen verkocht. In totaal werden in 2013 door NVM-makelaars 87.404 woningen verkocht, wat gezien het marktaandeel van de NVM van ongeveer 75%6, neerkomt op circa 117.000 verkopen voor de totale markt. Appartementen vormden met 30,2% van de transacties het best verkopende segment, gevolgd door tussenwoningen (28,8%). De toename van het aantal verkopen in het vierde kwartaal werkte het meest positief uit voor tussenwoningen (+22,2%) en appartementen (+22,4%). In het vierde kwartaal van 2012 werden opvallend veel woningen verkocht omdat de hypotheekregels per 1 januari 2013 zouden veranderen. Toch werden er in het vierde kwartaal van 2013 maar liefst 7,1% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2012. Er zijn dus voldoende redenen om optimistisch te zijn. Maar tegelijkertijd moet dat optimisme worden gerelativeerd. Ten opzichte van het jaar 2012 werden in geheel 2013 slechts 2,2% meer woningen verkocht. Dit heeft alles te maken met de uiterst beroerde start van 2013. En als

we het transactievolume van 2013 (87.404) vergelijken met dat van het jaar 2000 (circa 110.000) of 2007 (circa 150.000), dan wordt duidelijk dat er slechts sprake is van een begin van een voorzichtig herstel.

Prijzen De gemiddelde prijs van verkochte woningen lag in het vierde kwartaal op â‚Ź 207.000. Sinds het begin van de crisis zijn de prijzen met gemiddeld 16,9% gedaald. Tussenwoningen (-16,3%) en appartementen (-13,5%) daalden het minst sterk in prijs, de prijs van duurdere typen zoals de 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen namen sterker af met respectievelijk 19% en 23%. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2013 zijn de prijzen licht gestegen, maar als we het prijsniveau vergelijken met 2012 als geheel dan zijn de prijzen nog steeds gedaald. Tussenwoningen daalden ten opzichte van een jaar geleden met 2,3% in prijs.

Verkooptijd De verkooptijd van verkochte woningen bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld 159 dagen, maar daalde in het vierde kwartaal naar 154 dagen. Dat is aanmerkelijk korter dan de gemiddelde looptijd van het te koop staande aanbod (zie hieronder bij Ontwikkeling looptijd van het woningaanbod).

5

De cijfers uit de inleiding zijn afkomstig van de door de NVM gepubliceerde cijfers over het vierde kwartaal 2013. De cijfers in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken zijn gebaseerd op een selectie van de cijfers over heel 2013, gemeten op een later moment. Als gevolg hiervan wijken de cijfers af. 6 De NVM heeft landelijk een marktaandeel van circa 75%. Het marktaandeel van NVM-makelaars verschilt per provincie, maar kan zeker op het niveau van woonplaatsen en wijken sterk afwijken van dat gemiddelde. Bij de interpretatie van de woningmarktcijfers op wijkniveau moet met dit gegeven rekening worden gehouden.

6

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Het zijn dus vooral de recent in verkoop gekomen woningen die worden verkocht. Woningen die niet goed geprijsd zijn, blijven te koop staan. Tussenwoningen gingen met 117 dagen het snelst van de hand, de verkoop van het gemiddelde appartement nam 154 dagen in beslag. De verkooptijd van vrijstaande woningen was met 232 dagen gemiddeld het langst. Dat de gemiddelde verkooptijd toeneemt, heeft ook een positieve betekenis. Want blijkbaar worden er toch woningen verkocht die al lange tijd op de markt stonden.

Aanbod te koop staande woningen Als we kijken naar de gegevens van verkochte (NVM) en overgedragen (CBS / Kadaster) woningen, dan lijkt het met de situatie op de woningmarkt nog mee te vallen. De gegevens over de niet-verkochte en dus nog te koop staande woningen laten echter een pessimistischer beeld zien. De gemiddelde woning in het woningaanbod staat al 428 dagen te koop, 54% staat langer dan een jaar te koop en 30% van het aanbod staat twee jaar of langer te koop. Het aantal te koop staande woningen nam echter in het vierde kwartaal van 2013 opnieuw af. Dat is positief nieuws, omdat hiermee het verschil tussen vraag en aanbod kleiner wordt. Uiteindelijk is evenwicht tussen vraag en aanbod van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de woningmarkt, in het bijzonder voor de prijsvorming.


Landelijke woningmarkt

Halverwege het vierde kwartaal stonden bij NVM-makelaars 162.485 woningen te koop. Voor de gehele woningmarkt gaat het dan vermoedelijk om circa 218.000 woningen. Het enige marktsegment waar nog nauwelijks een afname van het aanbod zichtbaar is, betreft vrijstaande woningen. Het aanbod van tussenwoningen (-3,6%) en hoekwoningen (-3,2%) daalde het meest sterk. Ook ten opzichte van 2012 als geheel is er een positieve trend zichtbaar: er staan -7,8% woningen minder te koop. Het aantal te koop staande appartementen daalde met -9% iets meer dan gemiddeld. Ook hier is relativering weer op zijn plaats. Het woningaanbod daalt. Maar ten opzichte van medio 2008 (93.016 woningen te koop) is het woningaanbod nog steeds 75%! toegenomen. Van een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod is nog steeds geen sprake.

Afwijkingen in de verschillende marktrapportages De in diverse persberichten gepubliceerde NVM-cijfers zijn gebaseerd op kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers waarbij het kwartaal twee weken naar voren wordt geschoven. De procentuele prijsveranderingen worden gebaseerd op weging met de aantallen verkochte woningen. De Leeuw Makelaardij gaat niet uit van kwartaal- maar van jaarcijfers en meet deze in de eerste week van januari. Het verschil in methoden leidt in normale gevallen maar tot kleine afwijkingen. Om de aansluiting met onze eerdere publicaties en cijfers zuiver te houden, zijn wij in deze uitgave (met uitzondering van dit hoofdstuk) uitgegaan van onze eigen methode.

Zelfs als er geen enkele woning meer op de markt bij zou komen, dan zou het met het huidige transactievolume nog 22 maanden duren om alle te koop staande woningen te verkopen. En net iets te optimistische koppen in de Telegraaf zoals “Huizenprijzen stijgen weer7� kunnen niet alleen leiden tot een toename van de vraag, maar ook tot een toename van het aanbod.

7 Telegraaf, 9 januari 2014

7

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Landelijke woningmarkt

ALLE WONINGSOORTEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

2007 148.268

2008 128.154

2009 94.809

2010 95.897

2011 88.985

2012 85.863

2013 81.571

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2007 253

2008 254

2009 238

2010 246

2011 242

2012 226

2013 221

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2007 244

2008 244

2009 226

2010 233

2011 228

2012 211

2013 206

2007 -3,3%

2008 -3,5%

2009 -4,8%

2010 -4,7%

2011 -5,0%

2012 -5,9%

2013 -5,8%

2007 82

2008 85

2009 122

2010 129

2011 136

2012 160

2013 159

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2007 42.302

2008 37.097

2009 27.803

2010 27.378

2011 25.326

2012 24.639

2013 23.018

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2007 220

2008 224

2009 218

2010 220

2011 215

2012 202

2013 194

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2007 213

2008 216

2009 208

2010 210

2011 204

2012 191

2013 183

2007 -2,9%

2008 -3,1%

2009 -4,4%

2010 -4,2%

2011 -4,5%

2012 -5,3%

2013 -5,2%

2007 66

2008 71

2009 110

2010 105

2011 112

2012 136

2013 123

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

8

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

2007 20.680

2008 17.845

2009 13.279

2010 13.348

2011 12.392

2012 12.531

2013 11.781

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2007 243

2008 247

2009 235

2010 240

2011 234

2012 218

2013 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2007 234

2008 237

2009 222

2010 228

2011 221

2012 205

2013 198

2007 -3,3%

2008 -3,5%

2009 -4,8%

2010 -4,7%

2011 -4,9%

2012 -5,8%

2013 -5,7%

2007 75

2008 82

2009 122

2010 118

2011 124

2012 148

2013 141

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland


Landelijke woningmarkt ALLE WONINGSOORTEN

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

160.000

Aantal verkochte Tussenwoningen

45.000

140.000

40.000

120.000

35.000

20.000

15.000

25.000

80.000

Nederland

20.000

60.000

Nederland

40.000

15.000 10.000

20.000

Aantal verkochte Hoekwoningen

25.000

30.000

100.000

-

HOEKWONINGEN

Nederland

10.000

5.000

5.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Vraagpriijs (x € 1.000)

260

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2008

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

230

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000) 250

225 250

2007

220

240

215

240

230

210 205

230

200

Nederland

220

Nederland

195

200

180 200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

175

2013

2007

2008

Verkoopprijs (x € 1.000)

250

2009

2010

2011

2012

190

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000) 250

210

230

200

200

220

150

190

210

Nederland

200

170

180

160

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nederland

180

190

2010

2011

2012

Nederland

100 50

2007

2008

Verschil vraag-verkoopprijs

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 0%

2013

-1%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2013

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1%

-1%

-2%

-2%

-2%

-3%

-3%

-3%

-4%

Nederland

-5%

Nederland -4%

-6%

-5%

-7%

-6%

-6% -7%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

160 140 120 100

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

Nederland

60 40 20 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nederland

-4% -5%

Verkooptijd (dagen)

180

-

2007

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000) 220

240

0%

Nederland

210

190 185

210

220

Nederland

60

80

40

20

20 2007

2008

2009

2010

2011

9

2012

2013

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Nederland

60

40

-

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Landelijke woningmarkt

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

Aantal verkochte woningen Nederland

2007 20.554

2008 17.559

2009 12.530

2010 13.311

2011 12.272

2012 12.487

2013 11.621

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2007 306

2008 309

2009 292

2010 300

2011 293

2012 269

2013 262

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2007 294

2008 295

2009 274

2010 283

2011 275

2012 250

2013 244

2007 -3,6%

2008 -4,0%

2009 -5,5%

2010 -5,3%

2011 -5,7%

2012 -6,8%

2013 -6,5%

2007 90

2008 97

2009 150

2010 156

2011 155

2012 184

2013 185

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

2007 20.300

2008 16.067

2009 10.085

2010 11.390

2011 11.154

2012 10.572

2013 10.584

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2007 440

2008 443

2009 414

2010 422

2011 413

2012 375

2013 366

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2007 417

2008 419

2009 383

2010 391

2011 381

2012 341

2013 333

2007 -4,9%

2008 -5,4%

2009 -7,1%

2010 -6,9%

2011 -7,5%

2012 -8,6%

2013 -8,4%

2007 142

2008 148

2009 191

2010 217

2011 214

2012 234

2013 235

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland

10 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

2007 44.432

2008 39.586

2009 31.112

2010 30.470

2011 27.841

2012 25.634

2013 24.567

Vraagprijs (x € 1.000) Nederland

2007 179

2008 183

2009 179

2010 183

2011 180

2012 170

2013 168

Verkoopprijs (x € 1.000) Nederland

2007 174

2008 178

2009 172

2010 175

2011 172

2012 162

2013 159

2007 -2,6%

2008 -2,9%

2009 -4,1%

2010 -3,9%

2011 -4,2%

2012 -4,9%

2013 -5,1%

2007 68

2008 69

2009 99

2010 109

2011 123

2012 147

2013 155

% Verschil vraagverkoopprijs Nederland Verkooptijd Nederland


Landelijke woningmarkt TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen 50.000

25.000

25.000

45.000

20.000

20.000

15.000

15.000

40.000 35.000

Nederland

10.000

30.000

Nederland

10.000

25.000

Nederland

20.000

15.000 5.000

5.000

10.000 5.000

-

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2008

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 500

310

450

300

400

2012

-

2013

Nederland

270

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

180 175

250

Nederland

200

260

Nederland

170

150

250

100

240

165

50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

160

2013

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 350 300

450

180

400

175

350

250

Nederland

Nederland

200 150

100

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

2008

2007

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

2013

-1%

-1%

-2%

-2%

2009

2010

2011

2012

Nederland

-5%

2013

Nederland

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2013

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1% -2%

Nederland

-3%

-5%

Nederland -4%

-6%

-6%

-7%

-7%

-8%

-8%

-9%

-5% -6%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen) 180

250

200

2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

-4%

-4%

2011

160

145

2013

-3%

-3%

2010

150

50 2007

2009

155

100

50

2008

165

250

150

2007

170

300

200

160

180

200

160

140

140

120

150

120 100

Nederland

Nederland 100

80 40

100

Nederland

80 60

60

40

50

20

20 -

2007

185

300

280

0%

2011

350

290

-

2010

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

320

230

2009

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Werkgebied De Leeuw

Karakteristiek • Regio’s verschillen in marktbewegingen per jaar, ten opzichte van 2007 / 2008 vaak een vergelijkbaar niveau. • Aantal transacties in Leiden als enige gestegen, in Alphen het meest afgenomen. • Einde grootschalige uitponding goedkope appartementen in Alphen zichtbaar in lager transactievolume en hogere verkoopprijzen. • Bollenstreek de duurste en Alphen de goedkoopste regio.

DeWaardevanErvaring.nl

• Toenemende stagnatie appartementenmarkt zichtbaar in afgenomen transactie-aantallen en toegenomen verkooptijden.


Werkgebied De Leeuw

Alphen is voor alle woningtypen de goedkoopste regio. Tussenwoningen, hoekwoningen en halfvrijstaande woningen zijn in de regio Leiden met respectievelijk € 233.000, € 265.000 en € 429.000 het duurst van de regio. Vrijstaande woningen (€ 562.000) en appartementen (€ 178.000) zijn in De Bollenstreek het duurst. De prijs van een tussenwoning ligt in het werkgebied, met uitzondering van de regio Alphen, bijna 25% boven het landelijk gemiddelde van € 183.000. De

143.087

Aantal huurwoningen:

78.165

Aantal inwoners:

529.923

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

23 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

60 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

2.576

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

250

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

234

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,9 %

Mediane verkooptijd in dagen:

160

Totale aanbod - Werkgebied De Leeuw 5000 4000 3000

Verkooptijd

2000

2013

0

2012

1000

2011

De gemiddelde verkooptijd van verkochte woningen ligt zowel in het werkgebied als geheel als in de regio Alphen met 160 dagen dicht bij het Nederlands gemiddelde van 159 dagen. Met 144 dagen worden (de relatief goedkopere) woningen in Leiden het vlotst verkocht, in De Bollenstreek duurt het gemiddeld 181 dagen voordat een koper wordt gevonden voor het (relatief duurdere) aanbod.

2010

De normalisatie van de appartementenmarkt komt ook tot uiting in een gestegen gemiddelde transactieprijs. De gemiddelde prijs van de verkochte woning in de regio Alphen steeg met 10%. De gemiddelde prijs van een verkochte woning bedroeg landelijk € 206.000. In het werkgebied van De Leeuw liggen de prijzen met € 234.000 14% hoger dan gemiddeld in Nederland. Binnen het werkgebied is De Bollenstreek (gemiddelde verkoopprijs € 250.000) traditioneel de duurste regio en Alphen (€ 224.000) de goedkoopste.

221.252

Aantal koopwoningen:

2009

Prijsontwikkeling

In het vierde kwartaal van 2013 was op landelijk niveau een kleine prijsstijging zichtbaar. In 2013 als geheel daalden de prijzen nog steeds, zij het licht. De 2-onder-1-kapwoningen in de regio werden echter in alle regio’s tegen gemiddeld 8% hogere prijzen verkocht dan in 2012. Voor vrijstaande woningen gold – met uitzondering van de Leidse regio – hetzelfde. Appartementen werden in het werkgebied juist weer gemiddeld tegen lagere prijzen verkocht, uitgezonderd (zie hierboven) de markt in de regio Alphen. Het aanbod aan appartementen is sinds de crisis fors gestegen, ook door uitpondingen van corporaties. Dat komt tot uiting in de gemiddelde prijs van appartementen die ten opzichte van 2007 het meest afnam in de regio Leiden (-22%).

Aantal woningen:

2008

In het werkgebied van De Leeuw Groep, de regio’s Alphen, Bollenstreek en Leiden, werden in 2013 iets minder woningen verkocht dan in 2012. Alleen in de Leidse regio vonden meer transacties plaats dan in 2012. De afname in De Bollenstreek bleef beperkt, die in de regio Alphen liep het meest terug. Dat is overigens goed verklaarbaar: Vanaf 2009 werden de verkoopaantallen in de regio Alphen in positief opzicht vertekend door de grootschalige uitponding van goedkope appartementen in Alphen aan den Rijn. In 2009 en 2010 besloeg dat segment 48% van de markt, in 2011 en 2012 nog 41%, in 2013 daalde het percentage appartemententransacties naar een voor Nederland gemiddeld niveau van 30%.

prijs van appartementen echter ligt in het werkgebied, met uitzondering van De Bollenstreek, weer onder het landelijk gemiddelde (€ 159.000).

2007

Transactievolume

Transacties Werkgebied De Leeuw 2013 (naar soort woning)

33,5%

Tussenwoningen waren in 2013 het meest populair. Dat leidde landelijk tot een afname van de verkooptijd van 10% voor verkochte tussenwoningen, in het werkgebied bedroeg de afname 6%. In Alphen nam de verkooptijd juist toe. Dat is echter maar relatief, want met een gemiddelde verkooptijd van 115 dagen gingen tussenwoningen in Alphen sneller van de hand dan in Leiden of De Bollenstreek.

6,1% 7,0% 16,1%

Appartementen Vrijstaand

37,2%

Twee-onder-een-kap Hoekwoningen Tussenwoningen

13 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Werkgebied De Leeuw

DeWaardevanErvaring.nl


Werkgebied De Leeuw

Ook hoekwoningen werden in de Alphense regio erg vlot verkocht. De verkooptijd was gemiddeld 126 dagen, dat is 11% onder het landelijk gemiddelde van 141 dagen. In de gemiddeld duurdere Bollenstreek lag de verkooptijd op 188 dagen, 33% hoger dan het landelijk gemiddelde. Vrijstaande woningen stonden in Nederland met een verkooptijd van 235 dagen het langst te koop. Ook hier opvallende verschillen. In Alphen vraagt een transactie in dit segment gemiddeld 310 dagen (32% meer dan landelijk), in Leiden gemiddeld 201 dagen (14% minder dan landelijk). Hoewel het woningaanbod in 2013 landelijk iets afnam, is het aanbod nog steeds 75% hoger dan voor de kredietcrisis. In geen enkel marktsegment was de toename zo groot als in de appartementenmarkt. Landelijk liep de verkooptijd op van 147 naar 155 dagen (+5%), in de regio van 127 naar 172 dagen (+35%). In De Bollenstreek vraagt de verkoop van een appartement met 195 dagen het meeste geduld.

Segmentatie In Leiden beslaat het segment appartementen het grootste gedeelte van de markt (39%). De regio Alphen had het grootste volume (10%) aan transacties met vrijstaande woningen tegenover 5% voor Leiden en De Bollenstreek. Halfvrijstaande woningen zijn met een aandeel van 4% het minst vertegenwoordigd in de Leidse woningmarktcijfers.

15 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Werkgebied De Leeuw

ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

WERKGEBIED DE LEEUW

2007 202 316 393 911

2008 174 246 296 716

2009 115 184 217 516

2010 103 185 229 517

2011 87 179 202 468

2012 89 155 184 428

2013 81 160 175 416

2007 475 650 857 1.982

2008 410 563 740 1.713

2009 275 400 507 1.182

2010 223 386 504 1.113

2011 195 380 440 1.015

2012 204 339 409 952

2013 192 342 425 959

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2007 233 269 275

2008 233 274 288

2009 225 272 283

2010 227 269 280

2011 228 269 275

2012 217 249 249

2013 207 243 249

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2007 259 291 327

2008 261 306 360

2009 250 288 303

2010 259 289 323

2011 251 293 316

2012 235 279 283

2013 237 254 283

250 221

Werkgebied De Leeuw Landelijk

263 220

270 224

266 218

265 220

264 215

242 202

238 194

Werkgebied De Leeuw Landelijk

299 243

318 247

286 235

298 240

295 234

272 218

263 211

2012 203 253 223 229 211

2013 224 250 226 234 206

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 226 262 268 256 213

2008 227 266 278 261 216

2009 217 261 267 253 208

2010 220 255 269 254 210

2011 218 254 260 250 204

2012 205 236 230 227 191

2013 196 230 233 224 183

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 250 280 314 288 234

2008 252 298 347 307 237

2009 244 271 293 274 222

2010 249 275 302 282 228

2011 241 279 292 277 221

2012 223 265 270 258 205

2013 225 237 265 246 198

2011 -2,9% -4,7% -5,1% -4,5% -5,0%

2012 -3,4% -6,4% -5,6% -5,3% -5,9%

2013 -5,1% -6,2% -6,0% -5,9% -5,8%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 -2,2% -3,1% -3,2% -2,9% -2,9%

2008 -2,5% -3,0% -3,6% -3,2% -3,1%

2009 -3,5% -4,3% -4,9% -4,4% -4,4%

2010 -3,6% -3,8% -4,6% -4,1% -4,2%

2011 -4,1% -4,5% -4,8% -4,6% -4,5%

2012 -5,0% -5,9% -6,0% -5,7% -5,3%

2013 -4,4% -5,5% -5,8% -5,4% -5,2%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 -2,8% -3,6% -3,4% -3,3% -3,3%

2008 -3,0% -3,2% -3,7% -3,3% -3,5%

2009 -4,0% -4,9% -4,8% -4,7% -4,8%

2010 -4,6% -4,9% -5,6% -5,1% -4,7%

2011 -5,0% -4,3% -5,7% -5,0% -4,9%

2012 -5,3% -7,2% -5,9% -6,2% -5,8%

2013 -5,8% -6,4% -6,2% -6,2% -5,7%

2011 122 143 114 126 136

2012 111 170 143 145 160

2013 160 181 144 160 159

2007 65 82 56 67 66

2008 63 82 69 72 71

2009 114 118 112 114 110

2010 108 106 91 100 105

2011 120 110 90 103 112

2012 105 158 129 134 136

2013 115 145 116 126 123

2007 58 95 60 72 75

2008 97 74 66 76 82

2009 99 134 121 121 122

2010 146 120 145 136 118

2011 164 99 118 119 124

2012 132 176 150 156 148

2013 126 188 143 157 141

2008 997 1.449 1.929 4.375

2009 926 1.097 1.393 3.416

2010 811 1.144 1.359 3.314

2011 650 1.077 1.196 2.923

2012 639 908 1.133 2.680

2013 541 885 1.150 2.576

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2007 261 306 280

2008 271 311 290

2009 218 295 265

2010 225 289 285

2011 240 292 274

2012 213 269 240

2013 237 267 243

Werkgebied De Leeuw Landelijk

284 253

293 254

262 238

272 246

273 242

243 226

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 252 295 271 274 244

2008 263 299 279 282 244

2009 212 282 252 251 226

2010 217 275 269 259 233

2011 231 277 258 259 228

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 -2,7% -3,5% -3,2% -3,2% -3,3%

2008 -2,8% -3,2% -3,4% -3,2% -3,5%

2009 -2,2% -4,5% -4,7% -4,0% -4,8%

2010 -2,3% -4,3% -4,8% -4,0% -4,7%

2007 75 98 66 79 82

2008 77 86 69 76 85

2009 72 121 104 101 122

2010 101 143 116 122 129

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

HOEKWONINGEN Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2007 1.194 1.702 2.316 5.212

Verkooptijd

TUSSENWONINGEN Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

16 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Werkgebied De Leeuw ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO

WERKGEBIED DE LEEUW

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte woningen

2.500

Aantal verkochte Tussenwoningen

2.000

900

450

800

400

700

350 300

600

1.500 1.000

Alphen

500

Alphen

250

Alphen

De Bollenstreek

400

De Bollenstreek

200

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

150

Leiden

200

500

100

100

-

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagpriijs (x € 1.000)

350

50 2007

2008

300

300

250

250

Alphen

De Bollenstreek

150

Leiden

100

Landelijk

50

2009

2010

2011

2012

-

2013

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

350

200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

150 100

Leiden

150

Landelijk

100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Alphen De Bollenstreek Leiden

Landelijk

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

400

350

250

300 200

Alphen De Bollenstreek

150

Leiden

100

Landelijk

250

Alphen

150 100

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verschil vraag-verkoopprijs 2010

2011

2012

0%

2013

-1%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

Alphen

-4%

De Bollenstreek Leiden

-5%

Landelijk

-7%

-7%

Verkooptijd (dagen)

200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

100

De Bollenstreek Leiden

Landelijk

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

-1%

-4%

Leiden

-5%

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

2013

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

200

140

100 80 60 40

-

2012

-8%

Alphen

120

De Bollenstreek

100

Leiden

80

Landelijk

60

Alphen De Bollenstreek Leiden Landelijk

40

20

20

2011

-7%

160

40

2010

Landelijk

120

Landelijk

2009

Leiden

140

60

2008

-6%

140

Leiden

2013

De Bollenstreek

160

80

2012

Alphen

180

De Bollenstreek

2011

-3%

De Bollenstreek

160

Alphen

2010

-2%

Alphen

180

100

2009

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2013

180

120

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2007

-5% -6%

Leiden

150

50

-4%

-6%

Alphen

200

De Bollenstreek

50

50

-

2012

50

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

200

0%

2011

200

De Bollenstreek

250

-

2010

250

Alphen

300

300

2009

350

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

2008

300

200

-

2013

2007

400

50

-

Aantal verkochte Hoekwoningen

20 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Werkgebied De Leeuw

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WERKGEBIED DE LEEUW

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2013 48 87 45 180

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2007 92 137 83 312

2008 83 109 64 256

2009 48 66 36 150

2010 52 66 61 179

2011 53 73 43 169

2012 37 54 32 123

2013 55 47 55 157

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2012 335 387 447

2013 359 427 457

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2007 577 611 715

2008 628 670 710

2009 586 700 753

2010 574 627 739

2011 603 583 695

2012 474 523 628

2013 509 605 585

437 293

388 269

416 262

Werkgebied De Leeuw Landelijk

629 440

666 443

676 414

650 422

618 413

535 375

2010 350 402 471 411 283

2011 366 405 470 415 275

2012 315 358 406 359 250

2013 336 393 429 386 244

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 548 576 669 593 417

2008 600 628 665 628 419

2009 548 661 717 638 383

2010 526 589 671 598 391

2011 567 537 656 577 381

2009 -4,6% -4,9% -6,5% -5,2% -5,5%

2010 -5,0% -6,0% -6,4% -5,9% -5,3%

2011 -4,6% -5,5% -6,3% -5,5% -5,7%

2012 -5,5% -7,2% -7,0% -6,7% -6,8%

2013 -6,5% -8,0% -6,9% -7,3% -6,5%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 -5,2% -5,5% -5,0% -5,3% -4,9%

2008 -5,2% -5,3% -4,7% -5,1% -5,4%

2009 -8,7% -6,5% -6,3% -7,2% -7,1%

2010 -6,6% -6,9% -8,7% -7,4% -6,9%

2009 147 165 122 151 150

2010 162 199 213 196 156

2011 149 178 162 166 155

2012 144 197 224 190 184

2013 204 237 159 209 185

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 130 161 135 145 142

2008 146 184 95 149 148

2009 160 155 130 151 191

2010 273 319 248 281 217

Aantal verkochte woningen Alphen De Bollenstreek Leiden Totaal

2007 108 178 102 388

2008 90 138 95 323

2009 44 98 42 184

2010 45 118 65 228

2011 50 99 61 210

2012 49 87 46 182

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2007 377 450 510

2008 391 466 535

2009 375 417 486

2010 373 425 514

2011 383 430 493

Werkgebied De Leeuw Landelijk

446 306

465 309

423 292

440 300

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 367 431 494 430 294

2008 374 439 504 440 295

2009 362 396 448 400 274

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 -3,4% -4,4% -3,9% -4,0% -3,6%

2008 -3,3% -3,6% -4,3% -3,7% -4,0%

2007 92 121 101 108 90

2008 85 76 83 81 97

Verkooptijd Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

Verkooptijd

2007 317 421 881 1.619

2008 240 393 734 1.367

2009 444 349 591 1.384

2010 388 389 500 1.277

2011 265 346 450 1.061

2012 260 273 462 995

2013 165 249 450 864

Vraagprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden

2007 173 213 197

2008 176 215 196

2009 150 215 191

2010 151 212 187

2011 146 217 184

2012 143 200 166

2013 147 189 159

565 366

Werkgebied De Leeuw Landelijk

197 179

198 183

184 179

184 183

185 180

169 170

165 168

2012 437 478 583 493 341

2013 472 562 526 518 333

Verkoopprijs (x € 1.000) Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 167 208 191 191 174

2008 173 208 189 192 178

2009 150 207 182 178 172

2010 151 203 179 178 175

2011 145 209 174 178 172

2012 141 189 156 161 162

2013 143 178 148 156 159

2011 -7,1% -8,8% -7,6% -8,0% -7,5%

2012 -9,0% -7,7% -8,3% -8,3% -8,6%

2013 -9,1% -8,6% -10,9% -9,6% -8,4%

% Verschil vraagverkoopprijs Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 -2,3% -3,0% -2,8% -2,8% -2,6%

2008 -2,0% -2,6% -2,9% -2,7% -2,9%

2009 0,0% -3,9% -4,3% -2,8% -4,1%

2010 0,0% -3,7% -4,1% -2,7% -3,9%

2011 -0,1% -3,9% -4,8% -3,3% -4,2%

2012 -0,3% -6,0% -4,9% -4,0% -4,9%

2013 -3,9% -5,9% -5,3% -5,2% -5,1%

2011 319 268 222 272 214

2012 279 235 261 255 234

2013 310 247 201 253 235

Alphen De Bollenstreek Leiden Werkgebied De Leeuw Landelijk

2007 78 94 68 77 68

2008 60 76 67 68 69

2009 21 100 87 69 99

2010 56 144 99 100 109

2011 65 167 119 121 123

2012 79 158 136 127 147

2013 165 195 162 172 155

18 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Verkooptijd


Werkgebied De Leeuw TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

WERKGEBIED DE LEEUW

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

200

1.000 900

140

160

800

120

140 120 100

De Bollenstreek

80

Leiden

60

80 60

700

100

Alphen

Alphen De Bollenstreek Leiden

40

40

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

600

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alphen

200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

250 200

Alphen

400

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

Landelijk

200

De Bollenstreek

100

150

Alphen De Bollenstreek

100

Leiden

Landelijk

Landelijk

50

100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

800

600

Alphen

300 200

500

Alphen

De Bollenstreek

400

De Bollenstreek

Leiden

300

Leiden

Landelijk

100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

200

600

400

2007

250

700

500

150

Alphen De Bollenstreek

100

Leiden

Landelijk

200

Landelijk 50

100 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alphen De Bollenstreek

Alphen De Bollenstreek Leiden

-6%

Leiden

-6%

Landelijk

2011

2012

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-2% -3%

Alphen

De Bollenstreek

-4%

Leiden Landelijk

-6%

-10%

-8%

2010

-5%

-8%

Landelijk

-7%

2009

-1%

-4%

-3%

-5%

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2013

-2%

-4%

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 0%

2013

-2%

-7% -12%

-9%

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen) 300

200

Alphen

150

De Bollenstreek 100 50

200

250

Alphen

200

Leiden

150

Landelijk

100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

150

Alphen

De Bollenstreek

Leiden Landelijk

De Bollenstreek

100

Leiden Landelijk

50

50 2007

Verkooptijd Appartementen (dagen)

250

350

250

-

Leiden

-

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

500

300

0%

De Bollenstreek

300

2013

600

-1%

Alphen

400

700

400

-

500

100

800

500

-

600

200

20

20 -

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

160

180

APPARTEMENTEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

19 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Bollenstreek Karakteristiek • Hillegom meest betaalbare gemeente van De Bollenstreek. • Toenemende druk op doorstroming appartementenmarkt Katwijk en Noordwijk. • Meer transacties in Noordwijkerhout. • Meer transacties in Teylingen tegen opvallend hogere prijzen, appartementen zeer betaalbaar.

DeWaardevanErvaring.nl


illeg

Bollenstreek

r wijker

ut isse

r wijk e lingen Katwijk

Katwijk In de Katwijkse woningmarkt wisselden 212 woningen van eigenaar ten opzichte van 241 in 2012 (-12%). Gemiddeld stond de verkochte Katwijkse woning 165 dagen op de markt, dat is fractioneel boven het landelijk gemiddelde (159).Ten opzichte van de overige gemeenten in De Bollenstreek is deze verkooptijd het kortst.

75.816

Aantal koopwoningen:

51.976

Aantal huurwoningen:

23.840

Aantal inwoners:

183.160

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

24 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

59 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

17 %

Aantal transacties:

882

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

267

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

250

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-6,2 %

Mediane verkooptijd in dagen:

181

Totale aanbod - Bollenstreek 2000 1500 1000

2013

2012

2011

0

2010

500

2009

In Hillegom ligt de prijs van de meeste woningtypen het laagst van De Bollenstreek. De prijs van de gemiddelde verkochte tussenwoning daalde naar € 198.000 (-10%). Tegelijkertijd ontwikkelde de verkooptijd zich (+40%) tot 283 dagen, 230% van het landelijk gemiddelde van 123 dagen.

Lisse Het aandeel van verkochte appartementen in het totale transactievolume van Lisse daalde van 27% naar 18%. In verhouding werden er daardoor iets meer 2-onder1-kapwoningen (van 7% naar 10%) en hoekwoningen (van 15% naar 21%) verkocht. Vorig jaar kenmerkte de woningmarkt in Lisse zich door een opvallend snelle verkooptijd van 118 dagen. In 2013 normaliseerde dit naar gemiddeld 170 dagen. Verkochte tussenwoningen waren met een gemiddelde verkoopprijs van € 211.000 (-7%) relatief goedkoop voor De Bollenstreek. De verkooptijd lag met 90 dagen (+7%) 27% onder het landelijk gemiddelde voor dit woningtype (123 dagen).

Aantal woningen:

2008

Hillegom In Hillegom werden, na een forse afname van het totaal aantal verkopen in 2012, iets meer (+4%) woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs daalde (-14%) naar € 207.000. De verkooptijd nam flink toe (+23%) naar 253 dagen, bijna 60% boven het landelijk gemiddelde (159 dagen). Eén van de oorzaken voor de wijziging van de gemiddelde verkoopprijs is dat de verhouding verkochte appartementen in deze markt steeg van 21% naar 27%.

Opvallend, want met een gemiddeld prijsniveau van € 248.000 (-2%) liggen de prijzen voor tussenwoningen nergens in De Bollenstreek hoger dan in Katwijk. Alleen in Lisse (90 dagen) werden tussenwoningen sneller verkocht dan in Katwijk (119 dagen). In De Bollenstreek als geheel werden 249 appartementen (-9%) verhandeld. In Katwijk was de afname groter (-19%). Ook de prijzen (€ 190.000) van verkochte appartementen vertoonden een dalende tendens (-2%). Op Noordwijk na (€ 201.000) liggen ook de prijzen van verkochte appartementen (€ 190.000) nergens hoger in De Bollenstreek dan in Katwijk.

2007

H

et aantal verkochte woningen in De Bollenstreek nam in 2013 opnieuw af. In Hillegom, Noordwijkerhout en Teylingen, waar het aantal verkochte woningen 2012 flink afnam, leek sprake van een opwaartse correctie. In Noordwijk (-57%) en Hillegom (-56%) is de afname van het transactievolume ten opzichte van het jaar 2007 het grootst.

Transacties Regio Bollenstreek 2013 (naar soort woning)

In Lisse gingen met 26 verkopen iets meer (24%) hoekwoningen van de hand dan in 2012, ook deze werden met 136 dagen snel verkocht. De prijs van verkochte appartementen steeg (+6%) naar € 184.000. Verhoudingsgewijs vroeg de verkoop met 280 dagen (+85%) erg veel geduld van de verkopers.

28,2%

5,2% 9,8% 18,0%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

Tussenwoningen vormden het enige woningtype waarin meer (+13%) woningen werden verkocht dan in 2013.

38,8%

Hoekwoningen Tussenwoningen

37 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Bollenstreek

DeWaardevanErvaring.nl


illeg

Bollenstreek

r wijker

ut isse

r wijk e lingen Katwijk

Noordwijk Ten opzichte van 2007 is de markt in Noordwijk met 57% het meest teruggelopen van alle gemeenten in de Bollenstreek. Het transactievolume is daarmee meer dan gehalveerd. De prijs voor de gemiddelde verkochte woning ligt in Noordwijk met € 299.000 het hoogst. De verkooptijd liep met 13% op van 197 naar 223 dagen. Er werden 44 tussenwoningen verhandeld (-4%) tegen gemiddeld € 241.000 (-3%). De koper werd gemiddeld na 152 dagen gevonden, een forse afname van de verkooptijd (-24%) ten opzichte van 2012. Samen met Teylingen vormde Noordwijk met 11 transacties de grootste markt voor vrijstaande woningen in De Bollenstreek met traditioneel de hoogste prijs (€ 893.000) voor dit woningtype van De Bollenstreek, -17% ten opzichte van de prijs in 2012 (€ 1.072.000). Er wisselden 56 appartementen van eigenaar. Opvallend minder (-26%) dan in 2013 (76). De prijs van verhandelde appartementen lag in Noordwijk met € 201.000 op hetzelfde niveau als in 2012. Dit is de hoogste prijs voor verkochte appartementen van De Bollenstreek. Daarbij past dan een behoorlijk toegenomen (+54%) verkooptijd van 252 dagen, 81% hoger dan het Nederlands gemiddelde voor dit segment. Noordwijkerhout Ten opzichte van 2012 werden met 53 transacties dit jaar behoorlijk meer (+56%) woningen met succes op de markt gezet. Ook het aandeel appartementen in de transacties van Noordwijkerhout was met 30% behoorlijk groter dan in de afgelopen jaren. Met een gemiddelde verkooptijd van 278 dagen (+32%) duurde het in Noordwijkerhout 75% langer dan het Nederlands gemiddelde om een koper te

vinden. Hoekwoningen werden overigens heel vlot verkocht en na gemiddeld 120 dagen al weer voorzien van een ‘verkocht’ bord. Korter dan het Nederlands gemiddelde (141 dagen) en korter dan gemiddeld voor De Bollenstreek (188 dagen). De gemiddelde verkoopprijs lag, net als in Hillegom, op € 222.000. Er wisselden 16 appartementen van eigenaar, dat is meer dan in de afgelopen jaren. Teylingen Met 232 transacties (+16%) werd Teylingen in een in zijn totaliteit licht teruglopende (-3%) Bollenstreek de grootste markt. Er gingen 90 tussenwoningen van de hand. Een zelfde aantal als in 2012 tegen een gemiddelde en licht gedaalde (-2%) prijs van € 235.000. Opvallend is de toename (+62%) van het aantal hoekwoningen (60 stuks) die na 172 dagen (-16%) weer van in verkochte staat van de markt verdwenen. Hoekwoningen bepaalden in 2013 maar liefst 26% van het totale transactievolume. De 32 2-onder-1-kapwoningen die voor maar liefst € 433.000 (+5%) van de hand gingen, brachten met uitzondering van Noordwijk nergens in De Bollenstreek meer op. Ook de gemiddelde prijs van verkochte vrijstaande woningen (€ 795.000) lag, uitgezonderd Noordwijk, nergens in De Bollenstreek hoger. De verkooptijd van 130 dagen (+14%) is wel uniek voor de gehele Bollenstreek, 45% onder het landelijk gemiddelde van 235 dagen (Bollenstreek: 247 dagen). Het volume van de appartementenmarkt in Teylingen herstelde naar 39 verkopen (+44%). De verkochte appartementen in Teylingen waren met € 164.000 gunstig geprijsd. De startersleningen in deze gemeente dragen positief bij aan de resultaten in dit marktsegment. Alleen in Hillegom (€ 154.000) waren appartementen goedkoper.

Nieuwbouw Lisse Lisse heeft de ambitie circa 1.400 woningen te bouwen tot 2023. Er zullen ongeveer 519 woningen in de sociale sector worden gerealiseerd. Momenteel is een aantal projecten in verkoop en deels in aanbouw. De bouw van de eerste fase project Mallegatshof in buurtschap de Engel is vergevorderd, de eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Met de bouw van 26 appartementen Heerehof gaat binnenkort gestart worden. De sloopwerkzaamheden om dit mogelijk te maken, zijn voltooid. Tevens zijn 38 appartementen Oranjehof in aanbouw, aan de Oranjelaan. Het sportlaangebied is momenteel in ontwikkeling, daar heeft het Fioretticollege een nieuw gebouw in gebruik genomen. Het nieuwe sportcentrum inclusief zwembad is in aanbouw. Vervolgens ontstaat er ruimte voor 324 nieuwe woningen zowel vrije sector als sociaal, appartementen en grondgebonden woningen. Het eerste deelplan is in verkoop onder de naam De Waterkanten. De CNB locatie, waar tevens een theater zal worden gevestigd, is in verkoop. De sloopwerkzaamheden hebben ook hier ruimte gemaakt voor 55 woningen aangeboden onder de naam Floralis. Plannen in ontwikkeling en voorbereiding zijn 40 woningen op het Elka terrein aan de Grevelingstraat en op voormalige schoollocaties Don Boscostraat en Uitermeer locatie. Op het terrein tussen de gasstraat en de ringvaart is het plan 130 woningen te bouwen. Noordwijk Noordwijk heeft een aantal grote nieuwbouwlocaties in ontwikkeling, zoals Noordwijkerduin, Offem-Zuid en Bronsgeest. Met name deze grootschalige plannen zijn vertraagd door de economische situatie. Een aantal kleinere projecten zijn inmiddels in verkoop en deels gerealiseerd. Zo is het luxe appartementencomplex Résidence Zee & Duin

39 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Bollenstreek

DeWaardevanErvaring.nl


illeg

Bollenstreek

r wijker

ut isse

r wijk e lingen Katwijk

inmiddels gebouwd, daar is nog een enkel appartement beschikbaar. In het achtergelegen duingebied De Zuid is Residence Belvedere in verkoop, hier worden 11 luxe appartementen aangeboden. Plan St. Jeroensweg biedt 15 gezinswoningen met een luxe uitstraling. Aantrekkelijk geprijsde woningen vinden we in de Hof van Andel, 13 starterwoningen vanaf € 201.000. Gemeente Noordwijk wil de bouwmogelijkheden verruimen, aanpassingen van de Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig en het Beeld kwaliteitsplan moet daar ruimte aan bieden. Bewoners van Noordwijk volgen deze ontwikkeling kritisch. Er is dan ook een flink aantal bezwaren ingediend.

begane grond worden aangeboden. In totaal worden hier circa 150 woningen gebouwd in zowel de sociale als vrije sector. Een tweede grote ontwikkeling op een terrein van circa 10 hectare zijn de 320 woningen op het Ringvaartterrein. Naast woningen is er ook plaats voor een winkelvoorziening / supermarkt.

Noordwijkerhout In het centrum van Noordwijkerhout is een aantal plannen afgerond. De Corenmolen en Nieuwe Duinstraat zijn inmiddels opgeleverd en voor het grootste deel bewoond. Nieuw aanbod zijn starterappartementen aan de Schoolstraat. Hier worden 12 appartementen gebouwd met een gemiddelde prijs van € 150.000. Ook in Noordwijkerhout zijn een paar grootschalige plannen vertraagd. De locaties Bavo en Sancta Maria zijn in ontwikkeling en moeten straks ruimte bieden aan vele woningen. Mossenest is een grootschalig nieuwbouwplan waarvan nu in fase 2 De Houtwal gezinswoningen worden aangeboden. De verkoop die in januari 2014 gestart is, loopt voorspoedig. Tussen de Kerkstraat en de N206 is Victoria Park in verkoop, twee-onder-eenkapwoningen in een klassieke jaren 30 stijl. Hillegom Op nieuwbouwlocatie ‘t Zand aan de westkant van Hillegom wordt momenteel gebouwd. Een gevarieerd aanbod van appartementen, rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen maar ook kavels voor particulier opdrachtgeverschap en semibungalows met een slaapkamer en badkamer op de

41 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Bollenstreek

ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

BOLLENSTREEK

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN 2007 120 118 116 101 37 158 650

2008 93 99 81 81 44 165 563

2009 64 72 73 70 28 93 400

2010 57 67 78 56 16 112 386

2011 64 69 62 48 30 107 380

2012 54 72 65 46 12 90 339

2013 51 81 59 44 17 90 342

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2007 66 75 49 46 24 56 316

2008 37 61 45 32 9 62 246

2009 34 37 27 27 13 46 184

2010 25 44 32 28 11 45 185

2011 31 43 29 13 5 58 179

2012 20 41 21 26 9 37 154

2013 22 30 26 14 7 60 159

2007 283 408 230 316 102 361 1.700

2008 204 346 201 268 85 340 1.444

2009 165 255 170 201 66 240 1.097

2010 142 283 175 216 51 276 1.143

2011 147 273 162 175 51 268 1.076

2012 119 241 143 169 34 200 906

2013 124 212 125 136 53 232 882

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 269 289 314 308 312 342 306 253

2008 264 300 314 340 288 337 311 254

2009 258 291 279 318 272 337 295 238

2010 282 276 267 306 284 325 289 246

2011 265 280 307 317 281 310 292 242

2012 260 264 245 311 271 306 269 226

2013 221 253 242 320 282 296 267 221

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 235 285 267 294 283 267 269 220

2008 243 296 267 293 293 260 274 224

2009 243 290 260 296 265 269 272 218

2010 239 287 254 300 267 259 269 220

2011 233 289 264 302 266 263 269 215

2012 223 272 235 260 246 252 249 202

2013 202 262 221 259 245 247 243 194

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 255 307 271 328 318 298 291 243

2008 279 304 294 343 310 331 306 247

2009 261 295 269 337 275 278 288 235

2010 240 306 259 353 339 286 289 240

2011 264 303 268 304 315 311 293 234

2012 282 285 256 302 284 276 279 218

2013 237 272 240 276 242 255 254 211

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 258 281 302 295 298 330 295 244

2008 253 293 303 325 275 325 299 244

2009 246 280 265 295 258 324 282 226

2010 266 263 255 291 268 311 275 233

2011 250 268 292 296 261 293 277 228

2012 240 245 232 291 251 288 253 211

2013 207 236 226 299 262 277 250 206

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 228 279 261 286 271 259 262 213

2008 234 291 258 280 282 254 266 216

2009 232 280 251 281 254 258 261 208

2010 231 276 247 288 252 251 255 210

2011 221 274 253 285 251 253 254 204

2012 209 253 227 248 229 240 236 191

2013 189 248 211 241 230 235 230 183

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 244 301 260 315 303 287 280 234

2008 269 299 285 330 295 318 298 237

2009 247 283 255 304 258 265 271 222

2010 228 293 246 337 318 274 275 228

2011 252 287 258 294 315 296 279 221

2012 261 267 243 279 268 263 265 205

2013 222 255 226 252 222 234 237 198

2007 -3,8% -2,5% -3,7% -4,0% -4,5% -3,4% -3,5% -3,3%

2008 -3,4% -2,1% -3,1% -3,8% -4,4% -3,3% -3,2% -3,5%

2009 -5,0% -3,8% -4,5% -5,1% -5,3% -4,2% -4,5% -4,8%

2010 -5,2% -3,5% -4,0% -4,9% -5,3% -4,3% -4,3% -4,7%

2011 -5,5% -4,0% -4,1% -5,4% -5,9% -4,7% -4,7% -5,0%

2012 -7,4% -6,2% -5,3% -6,9% -7,2% -6,3% -6,4% -5,9%

2013 -6,0% -5,9% -5,9% -6,7% -6,4% -5,9% -6,2% -5,8%

2007 -3,4% -2,1% -3,0% -3,8% -3,9% -3,1% -3,1% -2,9%

2008 -3,5% -2,5% -2,4% -3,8% -3,9% -2,7% -3,0% -3,1%

2009 -4,5% -3,7% -4,1% -4,8% -4,7% -4,1% -4,3% -4,4%

2010 -4,2% -3,3% -3,1% -4,5% -5,5% -3,8% -3,8% -4,2%

2011 -5,2% -4,2% -3,1% -5,4% -5,5% -4,2% -4,5% -4,5%

2012 -6,8% -5,7% -4,7% -7,2% -6,2% -5,9% -5,9% -5,3%

2013 -5,5% -5,1% -4,4% -6,8% -5,4% -5,5% -5,5% -5,2%

2007 -3,7% -2,7% -4,2% -3,8% -4,3% -3,4% -3,6% -3,3%

2008 -2,8% -2,3% -3,1% -4,0% -4,8% -3,6% -3,2% -3,5%

2009 -5,2% -4,1% -5,0% -6,4% -6,0% -5,0% -4,9% -4,8%

2010 -5,1% -3,8% -5,0% -5,7% -6,1% -4,6% -4,9% -4,7%

2011 -4,5% -3,8% -4,2% -5,2% -3,9% -4,5% -4,3% -4,9%

2012 -8,0% -6,6% -5,3% -7,6% -8,6% -7,1% -7,2% -5,8%

2013 -7,6% -5,6% -6,0% -7,2% -7,2% -6,5% -6,4% -5,7%

2007 120 63 136 140 174 95 98 82

2008 127 37 118 145 188 75 86 85

2009 137 63 131 165 286 120 121 122

2010 154 106 173 169 279 146 143 129

2011 251 94 152 208 223 134 143 136

2012 206 189 118 197 211 146 170 160

2013 253 165 170 223 278 170 181 159

2007 82 38 104 150 115 74 82 66

2008 101 42 61 151 132 72 82 71

2009 137 43 124 136 282 118 118 110

2010 76 79 115 101 335 115 106 105

2011 264 89 70 104 203 84 110 112

2012 202 192 84 201 176 123 158 136

2013 283 119 90 152 188 139 145 123

2007 139 53 114 191 182 68 95 75

2008 79 30 114 175 247 68 74 82

2009 129 101 116 190 321 107 134 122

2010 104 104 175 142 272 128 120 118

2011 167 45 132 152 109 115 99 124

2012 178 154 115 220 235 204 176 148

2013 214 256 136 403 120 172 188 141

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

42 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Bollenstreek ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE

BOLLENSTREEK

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

450

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

180

400

350

70

140

300

Hillegom

250

Katwijk

200

Lisse

80

Noordwijk

60

100

Noordwijkerhout

40

Teylingen

20

50

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Vraagpriijs (x € 1.000)

400

Hillegom

120 100

150

50

Lisse

40

Noordwijkerhout Teylingen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hillegom Katwijk

200

Lisse

150

Noordwijk

100

Noordwijkerhout Teylingen

50

Landelijk

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

200

Hillegom

150

Lisse

Katwijk

100

Noordwijk

50

Teylingen

Noordwijkerhout Landelijk

-

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verschil vraag-verkoopprijs 0% -1%

2007

2010

2011

2012

Lisse

200

2008

2009

2010

2011

2012

Teylingen

100

Landelijk

50

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hillegom Katwijk

-4%

Lisse

-5%

Noordwijk Noordwijkerhout

-6%

Teylingen

-7%

Landelijk

-8%

Verkooptijd (dagen)

300

Katwijk

250

Noordwijkerhout

150

100

Teylingen

100

Landelijk

50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk Lisse

150 100

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Landelijk

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 2007

-1%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-2%

-3%

-4% -5%

Hillegom

Hillegom

-3%

Katwijk

-4%

Lisse

Lisse

-5%

Noordwijk

Noordwijk

-6%

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

-6%

Teylingen

-7%

Landelijk

Katwijk

Teylingen

-7%

Landelijk

-8% -9% -10%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

450

400 350

Hillegom

300

Katwijk

Lisse

250

Lisse

Noordwijk

200

Noordwijkerhout

150

Hillegom

250

Katwijk

200

Noordwijkerhout

100

Teylingen

50

Landelijk

-

Teylingen

0%

2013

Noordwijk

Landelijk

Noordwijkerhout

-

150

Teylingen

50

Noordwijk

50

2013

300

Hillegom

200

Lisse

200

350

250

2013

Katwijk

2007

Hillegom Lisse

400

300

2012

350

-8%

350

2011

Hillegom

400

-2%

-3%

2010

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

-

2013

Noordwijk

-1%

2009

150

150

0% 2013

-2%

-

2007

200

-

2008

300

250

Noordwijkerhout

350

300

2007

Katwijk Noordwijk

50

250

Teylingen

350

100

250

Noordwijkerhout

20

400

Hillegom

150

300

Noordwijk

-

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

200

-

Lisse

30

2013

250

250

Katwijk

10

300

300

Hillegom

60

Katwijk

Noordwijk

350

350

Aantal verkochte Hoekwoningen

80

160

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

43 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Noordwijk Noordwijkerhout

Teylingen

100

Landelijk

50 -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Bollenstreek

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

BOLLENSTREEK

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2013 10 14 12 11 7 32 86

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2007 22 21 20 31 14 28 136

2008 10 14 18 21 15 28 106

2009 12 9 12 12 4 17 66

2010 13 9 5 12 2 25 66

2011 6 13 17 15 6 15 72

2012 5 14 8 9 3 14 53

2013 7 6 5 11 6 11 46

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2007 50 162 24 115 14 56 421

2008 51 138 31 118 10 45 393

2009 50 114 41 84 11 49 349

2010 32 144 44 101 14 54 389

2011 31 130 39 89 6 51 346

2012 25 100 39 76 6 27 273

2013 34 81 23 56 16 39 249

2012 370 334 281 506 317 454 387 269

2013 327 325 332 518 399 468 427 262

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 618 547 738 508 420 727 611 440

2008 655 654 682 985 278 775 670 443

2009 559 641 581 1.002 480 867 700 414

2010 581 600 779 837 525 644 627 422

2011 547 575 700 672 422 575 583 413

2012 498 491 514 1.133 398 626 523 375

2013 438 518 495 970 542 861 605 366

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 183 222 202 224 187 203 213 179

2008 173 229 209 223 190 211 215 183

2009 185 233 212 223 194 209 215 179

2010 206 226 201 213 199 210 212 183

2011 213 220 210 232 179 224 217 180

2012 208 208 190 216 210 189 200 170

2013 162 205 197 212 189 173 189 168

2011 383 395 353 559 261 419 405 275

2012 333 314 279 467 286 413 358 250

2013 301 293 300 490 362 433 393 244

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 582 520 704 468 391 689 576 417

2008 600 630 658 924 261 729 628 419

2009 542 602 528 890 451 854 661 383

2010 516 542 735 767 490 617 589 391

2011 470 523 645 617 363 535 537 381

2012 448 430 472 1.072 346 582 478 341

2013 412 462 421 893 495 795 562 333

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 176 217 194 216 180 198 208 174

2008 167 223 202 216 184 202 208 178

2009 176 227 203 212 185 200 208 172

2010 196 216 191 205 188 201 203 175

2011 203 215 204 218 166 214 209 172

2012 193 194 174 201 198 180 189 162

2013 154 190 184 201 183 164 178 159

2010 -6,6% -5,4% -6,2% -7,1% -5,1% -5,0% -6,0% -5,3%

2011 -6,5% -3,6% -5,0% -7,1% -8,3% -5,8% -5,5% -5,7%

2012 -7,6% -7,0% -5,7% -6,9% -9,5% -8,0% -7,2% -6,8%

2013 -8,8% -10,5% -8,2% -4,5% -9,2% -7,2% -8,0% -6,5%

2007 -5,4% -3,9% -5,3% -6,4% -7,5% -4,9% -5,5% -4,9%

2008 -6,3% -3,8% -5,1% -5,0% -6,0% -6,3% -5,3% -5,4%

2009 -6,1% -5,7% -7,7% -9,0% -8,1% -3,6% -6,5% -7,1%

2010 -10,5% -5,5% -5,9% -10,5% -7,3% -6,3% -6,9% -6,9%

2011 -12,7% -10,4% -7,5% -8,7% -9,0% -8,7% -8,8% -7,5%

2012 -8,1% -11,2% -5,2% -9,2% -7,3% -6,5% -7,7% -8,6%

2013 -5,3% -8,2% -15,0% -7,9% -9,1% -8,7% -8,6% -8,4%

2007 -3,6% -2,3% -3,9% -3,5% -3,4% -2,9% -3,0% -2,6%

2008 -3,0% -1,3% -3,3% -3,7% -3,5% -3,1% -2,6% -2,9%

2009 -5,0% -3,4% -3,5% -4,4% -4,5% -3,7% -3,9% -4,1%

2010 -4,4% -3,2% -4,0% -3,9% -4,5% -3,5% -3,7% -3,9%

2011 -5,1% -3,3% -3,8% -4,7% -5,1% -4,3% -3,9% -4,2%

2012 -7,9% -5,6% -6,1% -6,3% -5,6% -4,3% -6,0% -4,9%

2013 -5,1% -5,9% -6,2% -6,7% -4,8% -4,3% -5,9% -5,1%

2010 272 90 357 198 255 212 199 156

2011 318 62 166 130 179 245 178 155

2012 272 266 233 318 228 154 197 184

2013 308 270 206 137 611 238 237 185

2007 208 135 258 93 244 146 161 142

2008 401 105 238 116 324 117 184 148

2009 145 32 228 293 328 78 155 191

2010 333 284 791 379 591 230 319 217

2011 678 108 273 265 460 268 268 214

2012 358 313 105 223 411 114 235 234

2013 270 320 682 212 456 130 247 235

2007 145 57 194 108 234 159 94 68

2008 160 24 201 149 184 71 76 69

2009 118 49 108 161 301 116 100 99

2010 206 110 139 184 189 135 144 109

2011 193 116 239 272 211 141 167 123

2012 169 173 151 163 131 151 158 147

2013 212 147 280 252 229 194 195 155

Aantal verkochte woningen Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal

2007 25 32 21 23 13 63 177

2008 13 34 26 16 7 40 136

2009 5 23 17 8 10 35 98

2010 15 19 16 19 8 40 117

2011 15 18 15 10 4 37 99

2012 15 14 10 12 4 32 87

Vraagprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 340 437 396 474 404 524 450 306

2008 427 450 366 586 397 502 466 309

2009 439 433 320 413 287 518 417 292

2010 422 395 361 411 329 513 425 300

2011 404 411 370 631 299 458 430 293

Verkoopprijs (x € 1.000) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

2007 322 413 375 451 389 501 431 294

2008 414 430 352 569 373 481 439 295

2009 402 412 304 369 270 495 396 274

2010 391 372 336 386 317 480 402 283

2007 -4,8% -4,1% -4,9% -4,9% -4,8% -4,0% -4,4% -3,6%

2008 -4,1% -3,6% -3,6% -2,8% -5,4% -3,5% -3,6% -4,0%

2009 -8,2% -5,1% -5,5% -3,7% -5,8% -4,3% -4,9% -5,5%

2007 121 162 183 217 190 96 121 90

2008 104 60 123 71 180 72 76 97

2009 366 145 166 178 221 167 165 150

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk

44 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

% Verschil vraagverkoopprijs Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk Verkooptijd Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Bollenstreek Landelijk


Bollenstreek TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

BOLLENSTREEK

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

70

Hillegom

50 40

25

Lisse

20

Noordwijkerhout

20

Teylingen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15

Noordwijk Noordwijkerhout

10

Teylingen

Katwijk

400

Lisse Noordwijk

300

Noordwijkerhout Teylingen

200

Landelijk

100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk Lisse

300

Noordwijk

200

Noordwijkerhout

100

Landelijk

Teylingen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

400

Teylingen Landelijk

200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-2% -4%

-6% -8% -10%

Lisse Noordwijk

200

Landelijk

Hillegom Katwijk

-4%

Lisse

-6%

Noordwijk

-8%

Noordwijkerhout

-10%

Teylingen

-12%

Landelijk

-14%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

200

Hillegom

150

Katwijk Lisse Noordwijk

100

Noordwijkerhout Teylingen

50

Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

200

Katwijk

Noordwijkerhout

0%

2007

250

400

-2%

Teylingen

Hillegom

600

-

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2007

Noordwijkerhout

40

-

2013

800

2013

Noordwijk

60

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

1.000

Hillegom

Lisse

80

250

1.200

500 400

Katwijk

100

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

600

-

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

600

Hillegom

120

-

2013

800

2013

140

20

1.000

Hillegom

500

Teylingen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

-1%

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk

Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen

50

0%

2013

Katwijk

100

-

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 2007

Hillegom 150

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-2%

Hillegom

-3%

Katwijk

-4%

Lisse

Noordwijkerhout

-5%

Teylingen

-6%

Landelijk

-7%

Teylingen

-8%

Landelijk

Noordwijk Noordwijkerhout

-9%

-16%

-12%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

700 600 500

800

Katwijk

700

Noordwijk

300 200 100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

300

Hillegom

500

Katwijk Lisse

400 300

Teylingen

200

Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen

100 -

Verkooptijd Appartementen (dagen)

350

600

Noordwijkerhout

Landelijk

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

900

Hillegom

Lisse

400

-

Lisse

1.200

600

0%

Katwijk

2013

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

-

Hillegom

-

700

-

160

5

10

Aantal verkochte Appartementen

180

30

Katwijk Noordwijk

30

-

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

35

60

APPARTEMENTEN

Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

45 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

250

Hillegom

200

Lisse

Katwijk Noordwijk

150

Noordwijkerhout

Teylingen

100

Landelijk

50

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Gemeente Katwijk

Karakteristiek • Beperkte afname transacties in Katwijk, grotere afname in Rijnsburg. • Appartementenmarkt Rijnsburg ondervindt concurrentie van ruim aanbod in nieuwbouw. • Tussenwoningen meest betaalbaar in Valkenburg.

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Katwijk

Rijnsburg

Katwijk

Valkenburg

24.686

Aantal koopwoningen:

16.836

Aantal huurwoningen:

7.850

Aantal inwoners:

62.688

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

58 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

15 %

Aantal transacties:

212

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

253

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

236

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,9 %

Mediane verkooptijd in dagen:

165

Totale aanbod - Gemeente Katwijk 500 400 300 200

2013

2012

2011

0

2010

100

2009

Het aantal transacties met hoekwoningen bleef met 23 verkopen vrijwel op het niveau van 2012, echter tegen een lagere (-9%) gemiddelde prijs van € 254.000. Het realiseren van die prijs vroeg wel geduld van de verkopers. Gemiddeld stond het ‘te koop’ bord 280 dagen in de tuin. Nog meer geduld werd gevraagd van de verkopers van de 9 halfvrijstaande woningen. Het bereiken van overeenstemming over de prijs van gemiddeld € 317.000 nam gemiddeld 328 dagen in beslag. Er is veel aanbod aan appartementen. In de bestaande bouw wisselden er 70 (-13%) van eigenaar bij een prijsniveau van € 187.000 (-3%). De verkooptijd lag op 149 dagen, lager dan in 2012 (-8%) en net iets onder het landelijk gemiddelde van 155 dagen.

De markt voor bestaande appartementen concurreert in Rijnsburg met een serieus aanbod aan nieuwbouw in dit segment. Het transactievolume liep terug naar 9 verkopen (-36%) terwijl de gemiddelde prijs daalde (-11%) tot net onder twee ton (€ 199.000). De verkooptijd lag met 158 dagen maar een fractie boven het Nederlands gemiddelde (155 dagen).

Aantal woningen:

2008

Katwijk In Katwijk werden in 2013 55 tussenwoningen (+4%) verkocht tegen een vrijwel gelijkblijvende gemiddelde prijs van € 253.000. De verkochte tussenwoningen zijn daarmee in Katwijk iets duurder dan in Rijnsburg (€ 245.000). De verkooptijd nam, net als in de gemeente Katwijk als geheel, behoorlijk af (156 dagen). Dat is 27% langer dan het Nederlands gemiddelde voor dit woningtype.

Rijnsburg Hoewel Rijnsburg bekend staat als handelsdorp, liep de handel in (bestaande) koopwoningen behoorlijk terug. Het aantal verkochte woningen daalde met 34% van 56 in 2012 naar 37 in 2013. Ten opzichte van 2007 is dit een afname van 64%. Er wisselden 18 tussenwoningen van eigenaar tegen hetzelfde gemiddelde prijsniveau als vorig jaar, namelijk € 245.000. Opvallend is dat de verkooptijd wel afnam: 98 dagen, behoorlijk minder dan in Katwijk (156) en onder het landelijk gemiddelde van 123 dagen. Met 5 transacties waren hoekwoningen minder gevraagd (-62%). Er werden vooral duurdere typen verkocht gezien de gemiddelde prijs van € 320.000 (+26%). De verkooptijd in dit segment nam af naar 217 dagen (-25%), langer dan het gemiddelde in Nederland (141 dagen) maar voor de gemeente Katwijk als geheel (256 dagen) toch een recordtijd.

2007

D

e gemeente Katwijk bestaat uit de dorpskernen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In 2013 werden in de gemeente Katwijk 241 woningen verkocht (-12%). In de traditioneel minst omvangrijke markt Valkenburg werd een vrijwel gelijk aantal woningen verkocht als in 2012. In Rijnsburg daalde het aantal transacties naar 37 (-34%). Ten opzichte van 2007 is de Rijnsburgse markt, voor wat betreft de verkoopaantallen, meer dan gehalveerd (-64%). De afname van 2013 heeft niet zozeer betrekking op verkochte tussenwoningen (81 woningen, +13%) maar vooral op appartementen: van 80 naar 70 in Katwijk (-13%) en van 14 naar 9 in Rijnsburg.

Transacties Gemeente Katwijk 2013 (naar soort woning)

Valkenburg In deze kleinste dorpskern van Katwijk kan niet bepaald worden gesproken van een onstuimige markt. Het transactievolume in Valkenburg lag vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012: 14 transacties. De gemiddelde verkooptijd van 223 dagen is 40% hoger dan elders in ons land. Het grootste gedeelte van de verkopen, 8 transacties, vond plaats in het segment tussenwoningen. Dit woningtype is in Valkenburg met een gemiddelde prijs van € 226.000 beter betaalbaar dan elders in de gemeente.

28,2%

5,2% 9,8% 18,0%

Appartementen Vrijstaand

38,8%

Twee-onder-een-kap Hoekwoningen Tussenwoningen

47 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Gemeente Katwijk

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Katwijk

Katwijk

Valkenburg

Nieuwbouw Katwijk Bij Park Rijnsoever aan de noordzijde van Katwijk zullen uiteindelijk ruim 400 woningen worden gerealiseerd. Deels is de wijk gerealiseerd, in de laatste fase worden nu rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen aangeboden. Met de bouw hiervan moet nog worden gestart. Centraal in Katwijk is het Havenkwartier in verkoop. De bouw van gezinswoningen is in een vergevorderd stadium en deze zullen over niet al te lange tijd worden opgeleverd. Atlantic, een complex met 60 appartementen, is in verkoop. Deze verkoop loopt voorspoedig, 16 appartementen zijn door Dunavie aangekocht voor verhuur. Aan de kade zijn woningen in ontwikkeling waar de koper veel eigen inbreng heeft in ontwerp en afmeting. Andere locaties in ontwikkeling zijn Haven fase 2 en de locatie Praktijkschool De Rijn. Dunesse is een luxe appartementencomplex in de duinen van Katwijk, afgebouwd en nog deels in verkoop. Ook zijn nog enkele appartementen in de Zomereik beschikbaar in Park Rijnsoever. Rijnsburg In Rijnsburg zijn een aantal grote projecten in verkoop en deels in aanbouw. Van de laatste fase Westerhaghe, bestaande uit appartementen en woningen, zijn de gezinswoningen allemaal verkocht en de meeste zijn ook opgeleverd. Het appartementencomplex is in aanbouw. Hier zijn nog maar drie appartementen te koop. De Bloem, een project waar circa 400 woningen en appartementen in fases worden aangeboden, is deels in aanbouw. De bouw van de Waterklaver, appartementen aan de Sandtlaan, is in volle gang. Daarnaast worden er 12 luxe gezinswoningen aangeboden. De eerste fase Kanaalzijde is opgeleverd en fase twee is inmiddels in verkoop. Deze woon- werkwoningen bieden een unieke kans voor

werken aan huis. Nog in ontwikkeling is de Horn, tegen het Oegstgeester Kanaal. Hier komen circa 400 woningen deels koop en deels huur, ook worden hier voorzieningen gerealiseerd. Aan de andere zijde van het Kanaal, naast kanaalzijde is Landwaard in verkoop gekomen. De eerste gezinswoningen zijn verkocht, de rest van het plan is nog in ontwikkeling. In een later fase zullen twee-onder-een-kap en enkele vrijstaande woningen worden aangeboden. Valkenburg Valkenburg, van oorsprong een kleine gemeente, heeft een flinke uitbreiding met ontwikkeling ’t Duyfrak. Deze is voor een deel al gerealiseerd, gezinswoningen en appartementen in een waterrijke buurt tegen de Oude Rijn. In fase drie, welke nu in aanbouw is, zijn nog enkele woningen te koop. Fase 3 b/c telt 40 koopwoningen, daarnaast worden ook huurwoningen en appartementen gebouwd. De verkoop is onlangs gestart en bij voldoende kopers kan de bouw starten. Voor zelfbouwers heeft de gemeente Katwijk in dit gebied een aantal kavels beschikbaar. Hierdoor is er ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. De kavels met een oppervlakte van ca. 250 m2 bieden de mogelijkheid voor een redelijk budget een eigen woning te bouwen. Nog een grote ontwikkellocatie is `Vliegveld Valkenburg`, hier zullen in een tijdsbestek van circa 15 tot 20 jaar maximaal 5.000 woningen worden gebouwd. Naast woningen komen er de nodige voorzieningen. Uitgangspunt van de woningen is dat zij energieneutraal zullen zijn.

49 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Rijnsburg


Gemeente Katwijk

ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS GEM. KATWIJK Aantal verkochte 2007 2008 2009 2010 woningen Katwijk ZH 254 232 180 184 Rijnsburg 103 81 56 66 Valkenburg ZH 51 33 19 33 Totaal 408 346 255 283

2011 196 53 24 273

2012 172 56 13 241

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 278 315 287 289 253

2008 289 339 323 300 254

2009 286 325 261 291 238

2010 269 303 251 276 246

2011 277 287 274 280 242

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 271 302 277 281 244

2008 282 323 315 293 244

2009 275 314 252 280 226

2010 257 290 242 263 233

2007 -2,1% -3,5% -3,1% -2,5% -3,3%

2008 -1,7% -3,3% -2,3% -2,1% -3,5%

2009 -3,7% -4,0% -4,0% -3,8% -4,8%

2007 50 122 102 63 82

2008 32 59 83 37 85

2009 62 74 71 63 122

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2013 161 37 14 212

TUSSENWONINGEN Aantal verkochte woningen Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Totaal

2007 59 37 22 118

2008 59 26 14 99

2009 53 16 3 72

2010 45 13 9 67

2011 44 20 5 69

2012 53 18 1 72

2012 251 311 264 264 226

2013 253 288 245 253 221

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 305 266 267 285 220

2008 309 284 283 296 224

2009 302 276 315 290 218

2010 295 266 254 287 220

2011 298 264 279 289 215

2011 265 277 255 268 228

2012 234 289 241 245 211

2013 237 266 231 236 206

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 299 259 262 279 213

2008 303 275 278 291 216

2009 291 266 303 280 208

2010 284 256 248 276 210

2010 -3,5% -4,1% -3,4% -3,5% -4,7%

2011 -4,1% -3,4% -4,8% -4,0% -5,0%

2012 -6,1% -7,0% -6,7% -6,2% -5,9%

2013 -5,9% -5,8% -5,5% -5,9% -5,8%

2007 -1,8% -2,9% -1,7% -2,1% -2,9%

2008 -2,1% -3,5% -2,7% -2,5% -3,1%

2009 -3,3% -4,1% -6,4% -3,7% -4,4%

2010 103 135 106 106 129

2011 87 125 136 94 136

2012 173 282 204 189 160

2013 184 155 223 165 159

2007 27 92 34 38 66

2008 35 47 106 42 71

2009 36 63 81 43 110

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2013 55 18 8 81

HOEKWONINGEN Aantal verkochte woningen Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Totaal

2007 48 20 7 75

2008 36 19 6 61

2009 18 13 6 37

2010 24 15 5 44

2011 33 7 3 43

2012 24 13 4 41

2013 23 5 2 30

2012 273 260 289 272 202

2013 267 261 236 262 194

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 314 300 296 307 243

2008 300 318 396 304 247

2009 304 284 278 295 235

2010 311 287 319 306 240

2011 303 278 350 303 234

2012 298 277 244 285 218

2013 271 349 267 272 211

2011 285 255 264 274 204

2012 254 245 265 253 191

2013 253 245 226 248 183

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 308 291 278 301 234

2008 294 309 392 299 237

2009 292 277 270 283 222

2010 300 272 310 293 228

2011 286 269 345 287 221

2012 279 255 219 267 205

2013 254 320 252 255 198

2010 -3,3% -3,7% -2,4% -3,3% -4,2%

2011 -5,3% -2,3% -3,9% -4,2% -4,5%

2012 -6,4% -4,7% -8,3% -5,7% -5,3%

2013 -5,5% -4,5% -4,7% -5,1% -5,2%

2007 -1,9% -3,3% -5,5% -2,7% -3,3%

2008 -2,4% -2,4% -1,7% -2,3% -3,5%

2009 -4,6% -3,4% -4,0% -4,1% -4,8%

2010 -3,4% -4,7% -5,3% -3,8% -4,7%

2011 -3,8% -3,7% -3,8% -3,8% -4,9%

2012 -6,5% -7,1% -4,9% -6,6% -5,8%

2013 -5,8% -4,7% -5,5% -5,6% -5,7%

2010 73 81 149 79 105

2011 108 54 293 89 112

2012 191 237 141 192 136

2013 156 98 96 119 123

2007 36 100 227 53 75

2008 29 50 51 30 82

2009 98 101 128 101 122

2010 83 197 109 104 118

2011 44 53 39 45 124

2012 111 289 222 154 148

2013 280 217 407 256 141

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

50 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Gemeente Katwijk ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS GEM. KATWIJK

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

300

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

70

50

50

200 150

Katwijk ZH Rijnsburg

100

Valkenburg ZH 50

40

40

Katwijk ZH

30

Rijnsburg Valkenburg ZH

20

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Vraagpriijs (x € 1.000)

400

2007

2008

350

300 250

250

2009

2010

2011

2012

Katwijk ZH

150

Rijnsburg Valkenburg ZH

100

Landelijk

50 -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

350

250

Katwijk ZH

150 100

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

-2%

-5% -6%

Rijnsburg

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rijnsburg Valkenburg ZH

Landelijk

50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valkenburg ZH Landelijk

-7%

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Katwijk ZH Rijnsburg

-5%

Valkenburg ZH Landelijk

-6%

-8%

-7%

-9%

-8%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

450 400 350 Katwijk ZH

200

Rijnsburg

150

Valkenburg ZH

Landelijk

100

300

Katwijk ZH

250

Rijnsburg

200

Valkenburg ZH

150

Landelijk

100

50

-

Valkenburg ZH

-4%

250

100

Rijnsburg

-3%

350

Katwijk ZH

2013

-2%

300

150

2012

Katwijk ZH

-1%

-6%

200

2011

250

0%

2013

Valkenburg ZH

250

2010

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

-

Rijnsburg

Verkooptijd (dagen)

2009

300

2013

-5%

-8%

2008

50

Rijnsburg

-7%

300

2007

100

Katwijk ZH

Landelijk

Landelijk

350 Katwijk ZH

-4%

Katwijk ZH

-4%

Valkenburg ZH

400

-3%

-3%

Rijnsburg

450

50

-2%

Katwijk ZH

-

2013

150

-1%

-

2008

Landelijk

0%

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

50 2007

100

-1%

2013

100

Valkenburg ZH

2013

2012

150

200

Verschil vraag-verkoopprijs

2011

200

Valkenburg ZH

-

2010

250

150

2013

2009

300

Rijnsburg

Landelijk

50

0%

Landelijk

300

200

-

Valkenburg ZH

50

200

2008

450

Rijnsburg

100

250

2007

350

350

300

-

Katwijk ZH

150

-

2013

Valkenburg ZH

400

200

200

Rijnsburg

20

2013

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

350

300

Katwijk ZH

30

10

10

-

Aantal verkochte Hoekwoningen

60

60

250

50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

51 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Gemeente Katwijk

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN GEM. KATWIJK Aantal verkochte 2007 2008 2009 2010 woningen Katwijk ZH 11 22 12 7 Rijnsburg 14 11 10 8 Valkenburg ZH 7 1 1 4 Totaal 32 34 23 19

2011 13 4 1 18

2012 10 4 14

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 338 512 379 437 306

2008 433 504 389 450 309

2009 474 430 198 433 292

2010 459 381 289 395 300

2011 416 432 219 411 293

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 326 475 360 413 294

2008 418 458 365 430 295

2009 456 413 198 412 274

2010 441 359 270 372 283

2007 -3,2% -4,7% -4,7% -4,1% -3,6%

2008 -3,6% -3,8% -6,2% -3,6% -4,0%

2009 -5,0% -5,7%

2007 125 256 188 162 90

2008 59 70 43 60 97

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2013 9 3 2 14

VRIJSTAANDE WONINGEN Aantal verkochte 2007 woningen Katwijk ZH 10 Rijnsburg 8 Valkenburg ZH 3 Totaal 21

2008 4 7 3 14

2009 5 3 1 9

2010 4 4 1 9

2011 7 3 3 13

2012 5 7 2 14

2012 319 398 334 269

2013 349 425 205 325 262

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 592 512 399 547 440

2008 772 618 589 654 443

2009 625 729 368 641 414

2010 588 760 398 600 422

2011 609 469 498 575 413

2011 400 418 205 395 275

2012 301 378 314 250

2013 317 385 196 293 244

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 554 489 385 520 417

2008 755 585 555 630 419

2009 550 715 340 602 383

2010 515 724 340 542 391

2011 -3,5% -3,4% -6,4% -3,6% -5,7%

2012 -6,7% -11,6%

-5,1% -5,5%

2010 -6,0% -5,1% -5,5% -5,4% -5,3%

-7,0% -6,8%

2013 -10,8% -10,0% -3,8% -10,5% -6,5%

2007 -4,4% -3,5% -3,5% -3,9% -4,9%

2008 -2,7% -4,3% -4,3% -3,8% -5,4%

2009 -6,4% -2,9% -7,6% -5,7% -7,1%

2009 194 114 6 145 150

2010 52 128 68 90 156

2011 33 198 255 62 155

2012 195 551 266 184

2013 328 160 395 270 185

2007 170 168 61 135 142

2008 127 63 246 105 148

2009 26 22 48 32 191

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2013 4 2 6

APPARTEMENTEN Aantal verkochte woningen Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Totaal

2007 126 24 12 162

2008 111 18 9 138

2009 92 14 8 114

2010 104 26 14 144

2011 99 19 12 130

2012 80 14 6 100

2013 70 9 2 81

2012 400 600 470 491 375

2013 648 502 518 366

Vraagprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 222 220 236 222 179

2008 228 231 239 229 183

2009 230 255 223 233 179

2010 222 237 204 226 183

2011 217 256 201 220 180

2012 205 237 203 208 170

2013 201 214 300 205 168

2011 559 440 400 523 381

2012 365 542 436 430 341

2013 612 442 462 333

Verkoopprijs (x € 1.000) Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk

2007 217 212 229 217 174

2008 223 223 235 223 178

2009 224 249 216 227 172

2010 213 229 198 216 175

2011 211 247 198 215 172

2012 192 224 186 194 162

2013 187 199 268 190 159

2010 -8,4% -4,9% -14,6% -5,5% -6,9%

2011 -9,9% -6,2% -19,7% -10,4% -7,5%

2012 -13,1% -11,5% -6,8% -11,2% -8,6%

2013 -5,2% -12,0%

2007 -2,1% -4,1% -3,1% -2,3% -2,6%

2008 -0,9% -3,2% -0,9% -1,3% -2,9%

2009 -3,4% -3,5% -3,2% -3,4% -4,1%

2010 -3,2% -3,4% -2,0% -3,2% -3,9%

2011 -3,2% -4,0% -1,6% -3,3% -4,2%

2012 -5,2% -6,2% -7,6% -5,6% -4,9%

2013 -5,7% -6,1% -10,0% -5,9% -5,1%

2010 167 273 489 284 217

2011 54 301 57 108 214

2012 416 259 239 313 234

2013 299 485 320 235

2007 51 94 114 57 68

2008 22 79 19 24 69

2009 55 45 36 49 99

2010 122 106 61 110 109

2011 102 183 106 116 123

2012 162 268 192 173 147

2013 149 158 372 147 155

-8,2% -8,4%

52 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

% Verschil vraagverkoopprijs Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk Verkooptijd Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH Gem. Katwijk Landelijk


Gemeente Katwijk TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

GEM. KATWIJK

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

25

Valkenburg ZH

5

Valkenburg ZH

4

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2013

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2008

2009

2010

2011

2012

Rijnsburg

200

Katwijk ZH

500 400

Landelijk

300

Rijnsburg Valkenburg ZH Landelijk

200

100

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

500

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Katwijk ZH

300

Rijnsburg

250

Valkenburg ZH

200

Landelijk

150

2013

200

Katwijk ZH Rijnsburg Valkenburg ZH

100

Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

500

Katwijk ZH

400

Rijnsburg

200

Katwijk ZH

150

Rijnsburg

Valkenburg ZH

300

Landelijk

Valkenburg ZH

100

Landelijk

200

100

50

100

50 2007

2008

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2009

2010

2011

2012

0%

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2008

2009

2010

2011

2012

-8%

Valkenburg ZH

-10%

Landelijk

-12%

-10%

Rijnsburg Valkenburg ZH

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

-20%

Katwijk ZH

400

Rijnsburg

300

Valkenburg ZH

200

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-4% Katwijk ZH

-6%

Rijnsburg

Valkenburg ZH Landelijk

Verkooptijd Appartementen (dagen)

400 350 300

400

Katwijk ZH Rijnsburg

300

Valkenburg ZH Landelijk

200

250

Katwijk ZH

200

Rijnsburg Valkenburg ZH

150

Landelijk

100 100

2007

2013

-12%

Landelijk

100

2012

-10%

500

500

2011

-8%

600

600

2010

Landelijk

-15%

-25%

-14%

2009

-2% Katwijk ZH

Rijnsburg

2008

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen 0%

2013

-4% Katwijk ZH

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 2007

-5%

-6%

-

2012

250

600

350

2011

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

300

700

400

2010

150

-

2013

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

800

450

2009

50

100 2007

2008

250

600

Valkenburg ZH

2007

300

700 Katwijk ZH

Valkenburg ZH

350

800

300

Rijnsburg

40

-

2013

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

900

500

Katwijk ZH

80

60

20

2007

400

-2%

Rijnsburg

2

600

0%

100 Katwijk ZH

6

Rijnsburg

10

-

120

8

Katwijk ZH

Aantal verkochte Appartementen

140

10

15

-

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

12

20

-

APPARTEMENTEN

-

50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

53 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Katwijk wijkniveau

Karakteristiek • Minder appartementen verkocht, meer tussenwoningen. • Centrum Katwijk onverminderd populair, dus relatief korte verkooptijd. • Appartementen meest betaalbaar in Katwijk aan den Rijn. • Vlotte verkopen in Rijnsoever.

DeWaardevanErvaring.nl


Rijnsoever

Noord

Katwijk wijkniveau

Centrum

Hoornes Cleijn Duin/Witte Hek Zuid Katwijk aan de Rijn

Op de verkooptijd in Rijnsoever (132 dagen) na worden woningen in het Centrum na 170 dagen het snelst verkocht. Dat geldt ook voor tussenwoningen die gemiddeld voor € 268.000 na 120 dagen in andere handen overgingen. In 2012 was ruim 1 op de 3 verhandelde woningen een tussenwoning, in 2013 is de verhouding afgenomen tot 1 op 5. Hoekwoningen werden nog sneller verkocht dan tussenwoningen, al na 72 dagen.

10.730

Aantal huurwoningen:

6.302

Aantal inwoners:

43.160

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

58 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

16 %

Aantal transacties:

161

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

253

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

237

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,9 %

Mediane verkooptijd in dagen:

184

Totale aanbod - Katwijk 300 250 200 150 100

Zuid Qua transactievolume is Katwijk Zuid met 31 verkopen de 2e wijk. De gemiddelde verkoopprijs lag in 2013 met € 271.000 het hoogst van Katwijk. Dat houdt verband met het feit dat het aandeel van verkochte hoekwoningen (10%) en 2-onder-1-kapwoningen gemiddeld wat hoger ligt dan elders in Katwijk.

2013

2012

0

2011

50 2010

Katwijk aan de Rijn In Katwijk aan den Rijn wisselden 11 woningen van eigenaar. Het marktvolume in deze wijk is sinds 2007 met 63% afgenomen. De gemiddelde prijs van verkochte woningen ligt met € 206.000 relatief laag. Opvallend is het geringe prijsverschil tussen de verkochte tussenwoningen (€ 245.000) en de verkochte hoekwoningen (€ 250.000). Nergens in Katwijk lag de prijs van appartementen lager dan gemiddeld in deze wijk (€ 136.000, -26%).

17.033

Aantal koopwoningen:

2009

Rijnsoever Hoewel niet elk marktsegment in Katwijk meer tot de outperformers behoort, blijft het Centrum van Katwijk erg populair. De wijk biedt volop voorzieningen en ligt vlakbij het strand. Gezien de ontwikkelingen wordt het Centrum van Katwijk steeds meer een markt voor de ‘happy few’. Het aandeel van het segment appartementen in de markt groeide de afgelopen jaren naar 58%.

Hoornes In deze wijk lag de gemiddelde verkooprijs op het laagste niveau voor Katwijk: € 203.000. Ongeveer twee derde van alle verkopen vond plaats in het segment appartementen.

Aantal woningen:

2008

Een zeer opvallende trend is dat er verhoudingsgewijs steeds minder appartementen worden verkocht en steeds meer tussenwoningen. Het aandeel appartemententransacties in de totale markt was in 2010 nog 57%, in 2011 51%, in 2012 47% en in 2013 er de Boulevard. Bijna de helft van alle in 2012 verkochte twee-onder-eenkapwoningen in Katwijk was afkomstig uit deze wijk.

Cleijn Duin/Witte Hek In deze wijk steeg het aantal transacties tot 20, hetzelfde niveau als voor de kredietcrisis. De gemiddelde prijs van de verkochte woningen lag in 2013 op € 269.000, net onder het prijsniveau van Katwijk Zuid. De verkooptijd lag met 322 dagen op het dubbele van het Nederlands gemiddelde. De zes verkochte tussenwoningen stonden gemiddeld 488 dagen op de markt voordat zich een koper meldde.

2007

I

n de gezamenlijke wijken van Katwijk werden in 2013 161 woningen verkocht, 6% minder dan in 2012. Ten opzichte van 2007 is de markt met 37% teruggelopen. Er waren ook wijken waarin juist meer woningen van eigenaar wisselden dan in 2012, zoals Cleijn Duin / Witte Hek (+82%) en Katwijk Zuid (+41%).

Transacties Katwijk 2013 (naar soort woning)

43,5%

2,5% 5,6% 14,2%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap

34,2%

Hoekwoningen Tussenwoningen

55 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Katwijk wijkniveau

DeWaardevanErvaring.nl


Rijnsoever

Noord

Katwijk wijkniveau

Centrum

Hoornes Cleijn Duin/Witte Hek Zuid Katwijk aan de Rijn

Noord Katwijk Noord ligt direct achter de Boulevard. Het gemiddeld voor tussenwoningen betaalde bedrag van € 310.000 was het hoogst van Katwijk. De verkooptijd lag met 296 dagen 140% boven het landelijk gemiddelde. Ook de prijs van de verkochte appartementen (€ 217.000) was gemiddeld het hoogst van Katwijk. Rijnsoever Rijnsoever is een groene, relatief jonge en daarom redelijk populaire wijk met veel startersappartementen. In deze wijk werden 36 woningen verhandeld, het hoogste aantal van alle Katwijkse wijken. Heel veel geduld hoefden verkopers niet op te brengen, de verkooptijd was met 132 dagen het kortst van Katwijk. Maar liefst 58% van alle transacties had betrekking op een tussenwoning. Met een gemiddelde prijs van € 244.000 gingen tussenwoningen voor een voor Katwijkse begrippen redelijk lage prijs en opvallend vlot (75 dagen) van de hand. Ook de 9 verkochte appartementen werden relatief vlot (88 dagen) verhandeld.

57 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Katwijk wijkniveau

ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK

KATWIJK

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

2013 24 20 15 11 31 24 36 161

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2007 13 6 2 6 12 5 15 59

2008 12 3 4 5 14 7 14 59

2009 12 2 9 5 16 6 3 53

2010 8 6 2 3 12 8 6 45

2011 6 2 2 3 15 4 12 44

2012 9 4 5 4 7 2 22 53

2013 5 6 3 4 13 3 21 55

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2007 10 2 2 6 12 6 10 48

2008 1 1 5 6 7 9 7 36

2009 3 1 3 3 4 4 18

2010 1 2 3 9 5 4 24

2011 8 2 3 4 3 13 33

2012 1 1 2 1 7 4 8 24

2013 2 3 2 3 3 5 5 23

2012 272 238 214 274 306 249 252 251 226

2013 239 291 215 224 288 260 251 253 221

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 304 407 268 285 318 289 302 305 220

2008 352 319 287 295 309 296 310 309 224

2009 308 288 286 279 340 349 290 302 218

2010 387 285 280 320 301 307 292 295 220

2011 287 294 283 288 307 274 302 298 215

2012 293 270 249 287 278 217 275 273 202

2013 289 264 303 264 300 329 254 267 194

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 291 434 317 263 333 289 321 314 243

2008 499 299 325 292 389 275 318 300 247

2009 325 299 298 330 322 299 304 235

2010 349 424 289 312 289 289 311 240

2011 290 363 315 325 260 309 303 234

2012 800 347 275 175 326 259 288 298 218

2013 297 350 254 269 270 245 248 271 211

2011 256 280 220 292 296 261 251 265 228

2012 258 222 203 256 282 235 237 234 211

2013 222 269 203 206 271 245 240 237 206

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 292 389 266 280 313 288 297 299 213

2008 344 315 286 280 304 292 304 303 216

2009 296 276 272 269 326 347 275 291 208

2010 378 271 274 301 285 302 278 284 210

2011 264 293 269 282 291 268 286 285 204

2012 281 250 238 263 259 201 256 254 191

2013 268 244 275 245 284 310 244 253 183

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 283 413 298 248 324 284 316 308 234

2008 460 293 297 291 377 263 313 294 237

2009 325 280 283 313 307 294 292 222

2010 349 400 285 300 289 278 300 228

2011 275 355 290 312 258 292 286 221

2012 800 325 253 150 302 244 277 279 205

2013 275 320 249 250 255 235 234 254 198

2010 -3,6% -4,0% -2,4% -5,8% -3,9% -3,5% -3,2% -3,5% -4,7%

2011 -3,7% -3,3% -3,2% -5,4% -4,7% -2,8% -3,7% -4,1% -5,0%

2012 -5,9% -4,4% -5,2% -8,2% -6,6% -6,7% -6,4% -6,1% -5,9%

2013 -7,3% -7,3% -4,6% -6,8% -6,5% -6,5% -4,1% -5,9% -5,8%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 -4,0% -2,2% -0,7% -1,8% -2,1% -1,2% -1,4% -1,8% -2,9%

2008 -2,8% -3,0% -1,8% -4,1% -2,4% -1,8% -2,0% -2,1% -3,1%

2009 -3,7% -4,1% -3,2% -4,1% -4,0% -2,0% -2,0% -3,3% -4,4%

2010 -1,9% -3,7% -1,9% -2,7% -5,6% -2,0% -4,4% -3,3% -4,2%

2011 -6,6% -0,5% -4,5% -5,4% -5,5% -2,1% -5,0% -5,3% -4,5%

2012 -4,9% -4,8% -7,1% -8,6% -7,0% -7,3% -6,6% -6,4% -5,3%

2013 -7,4% -7,0% -4,1% -6,5% -6,5% -7,5% -3,5% -5,5% -5,2%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 -2,2% -4,8% -6,2% -3,2% -1,1% -2,3% -0,4% -1,9% -3,3%

2008 -7,8% -2,2% -5,1% -2,7% -0,2% -3,4% -2,2% -2,4% -3,5%

2009 -4,3% -6,4%

2010

2012

-5,2%

2011 -2,2% -1,7%

-5,3% -3,7% -5,4% -3,9% -4,6% -4,8%

-5,7% -3,1% -3,7% -4,0% -3,4% -4,7%

-7,9% -5,2% -4,4% -4,0% -3,8% -4,9%

-6,3% -7,7% -14,3% -5,6% -9,9% -5,2% -6,5% -5,8%

2013 -7,5% -8,6% -1,9% -5,1% -5,4% -8,3% -5,7% -5,8% -5,7%

2010 59 215 98 101 113 138 120 103 129

2011 142 118 101 144 83 106 81 87 136

2012 137 157 216 217 186 175 175 173 160

2013 170 322 206 270 268 264 132 184 159

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 87 51 76 14 29 26 17 27 66

2008 82 137 45 31 30 41 28 35 71

2009 21 111 106 99 66 29 26 36 110

2010 42 58 66 19 242 19 157 73 105

2011 228 9 195 374 83 140 112 108 112

2012 138 138 258 370 193 133 210 191 136

2013 120 488 144 151 296 296 75 156 123

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 42 333 48 62 24 112 26 36 75

2008 147 71 25 29 19 27 52 29 82

2009 123 22 54 22 150 217 98 122

2010 5 287 132 93 45 140 83 118

2011 28 73 183 72 13 64 44 124

2012 7 257 137 64 58 108 156 111 148

2013 72 290 144 406 729 237 372 280 141

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2007 44 20 36 30 45 40 39 254

2008 26 17 46 22 37 44 39 231

2009 29 9 39 18 38 30 17 180

2010 21 21 28 16 43 32 23 184

2011 26 12 27 23 44 28 36 196

2012 25 11 36 15 22 22 41 172

Vraagprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 287 330 234 271 303 275 274 278 253

2008 339 279 244 307 348 289 264 289 254

2009 302 255 229 322 322 301 301 286 238

2010 306 274 215 306 278 304 231 269 246

2011 268 288 227 308 314 269 264 277 242

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 278 307 226 261 295 269 269 271 244

2008 327 274 237 300 341 284 260 282 244

2009 292 244 221 311 310 292 292 275 226

2010 295 259 210 280 267 295 222 257 233

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 -3,1% -3,1% -2,3% -2,6% -1,8% -2,1% -0,8% -2,1% -3,3%

2008 -3,3% -1,5% -2,0% -2,8% -1,6% -1,8% -1,2% -1,7% -3,5%

2009 -3,6% -4,1% -3,5% -3,9% -3,8% -3,6% -2,5% -3,7% -4,8%

2007 75 129 89 64 40 87 23 50 82

2008 68 64 29 32 51 33 26 32 85

2009 71 95 87 112 68 78 122 62 122

Verkooptijd Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

Verkooptijd

Verkooptijd

58 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Katwijk wijkniveau ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK

KATWIJK

TUSSENWONINGEN

Aantal verkochte woningen

50

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Tussenwoningen

25

45

12

20

40

Centrum

35 30

Centrum

25

Cleijn Duin/Witte Hek

20

Hoornes

Cleijn Duin/Witte Hek

15

10

Katwijk Zuid

10

Noord

5

Rijnsoever

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagpriijs (x € 1.000)

400

-

Hoornes

8

Katwijk a/d Rijn

6

Rijnsoever 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

200

Hoornes

100 50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Katwijk Zuid Noord

300

Noord

100

Rijnsoever

200

300

Cleijn Duin/Witte Hek

250

Hoornes Katwijk a/d Rijn

100

Katwijk Zuid Noord

50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Centrum

2008

2009

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2010

2011

2012

Hoornes Katwijk a/d Rijn

Centrum

-3%

Cleijn Duin/Witte Hek

-4%

Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

Katwijk Zuid

-6%

-7%

Noord

Verkooptijd (dagen)

Noord

-7%

Rijnsoever Landelijk

-8%

Centrum Hoornes

150

Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

100

Noord

50

Rijnsoever Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cleijn Duin/Witte Hek

Noord Rijnsoever Landelijk

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Centrum

-6%

Cleijn Duin/Witte Hek

-8%

Hoornes Katwijk a/d Rijn

-10%

Katwijk Zuid Noord

-12%

Rijnsoever

-14%

Landelijk

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

800

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

400

300

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cleijn Duin/Witte Hek

Hoornes

Hoornes

Katwijk a/d Rijn

400

Katwijk a/d Rijn

Noord

100

Centrum

600 500

Katwijk Zuid

200

-

2013

700

Cleijn Duin/Witte Hek

200

2012

-4%

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

500

250

2011

-16%

600

300

-

Katwijk Zuid

-9%

350

2010

Centrum

2007

-2%

-6%

Landelijk

2009

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

Katwijk a/d Rijn

-9%

2008

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

2007

0%

2013

-5%

-8%

2007

100 -

Katwijk a/d Rijn

Rijnsoever

Landelijk

Katwijk Zuid

2013

-3%

Noord Rijnsoever

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen 2007

Katwijk Zuid

Katwijk a/d Rijn

200

Hoornes

Hoornes

Katwijk a/d Rijn

Hoornes

Rijnsoever

-4%

-5%

Hoornes

500

100

-2%

-2%

Cleijn Duin/Witte Hek

700

300

-1%

Centrum

600

Noord

0%

2013

Cleijn Duin/Witte Hek

400

-

2013

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

900

Katwijk Zuid

Landelijk

2012

800

200

50

2011

100

150

Rijnsoever

Verschil vraag-verkoopprijs 0%

2007

350

Centrum

150

-1%

50

400

200

-

Landelijk

450

300

2010

500

Katwijk a/d Rijn

200

-

2009

600

Hoornes

250

Landelijk

2008

700

Cleijn Duin/Witte Hek

150

350

250

2007

Katwijk Zuid

Verkoopprijs (x € 1.000)

400

Rijnsoever

900

Centrum

300

Rijnsoever

-

Noord

400

Katwijk a/d Rijn

150

Katwijk Zuid

800

350

300 250

Katwijk a/d Rijn

-

2013

400

350

Hoornes

2

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

450

Cleijn Duin/Witte Hek

4

Noord

5

Centrum

10

Katwijk Zuid

Katwijk a/d Rijn

15

Aantal verkochte Hoekwoningen

14

Rijnsoever

200

Landelijk

100

2013

59 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Katwijk Zuid

300

-

Noord

Rijnsoever Landelijk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Katwijk wijkniveau

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

KATWIJK

2007 2 1 1 1 3 3 11

2008 4 2 1 4 7 3 1 22

2009 2 3 3 2 2 12

2010 3 3 1 7

2011 1 1 5 3 3 13

2012 3 3 4 10

2013 3 1 4 1 9

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 327 240 315 389 675 259 338 306

2008 316 424 645 354 536 348 549 433 309

2009 521 399 610 367 462 474 292

2010 429 469 479 459 300

2011 343 579 399 489 395 416 293

2012 265 389 319 319 269

2013 239 469 439 320 349 262

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 313 240 305 375 650 259 326 294

2008 303 410 625 345 528 338 528 418 295

2009 498 410 595 351 433 456 274

2010 355 460 448 441 283

2011 328 570 385 470 368 400 275

2012 270 355 290 301 250

2013 215 412 414 295 317 244

2007 -4,1%

2009 -4,4%

2010

2011 -4,4%

2012

2013 -12,8% -12,2%

-3,2% -3,6%

2008 -4,9% -3,4% -3,1% -4,3% -2,5% -2,9% -3,9% -3,6% -4,0%

-8,4% -4,3% -6,5% -5,0% -5,5%

2007 147 96 108 124 78 221 125 90

2008 82 121 105 16 115 46 79 59 97

2009 318 182 124 160 487 194 150

Vraagprijs (x € 1.000)

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk Verkooptijd Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

-3,2% -3,6% -4,4% -1,4%

VRIJSTAAND

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

Aantal verkochte woningen Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Totaal

2007 2 1 1 4 1 1 10

2008 1 1 1 3

2009 1 2 1 1 5

2010 1 1 2 4

2011 3 4 7

2012 1 3 1 5

2013 1 1 1 1 4

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 522 655 898 402 549 639 592 440

2008 869 795 749 772 443

2009 440 637 585 825 625 414

2010 263 527 687 588 422

2011 549 649 609 413

2012 275 400 495 400 375

2013 795 500 485 800 648 366

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 509 618 800 378 510 605 554 417

2008 775 775 735 755 419

2009 390 588 548 825 550 383

2010 257 450 630 515 391

2011 500 565 559 381

2012 215 365 430 365 341

2013 770 455 450 800 612 333

2007 -2,0% -5,7% -10,9% -3,3%

2008 -10,8%

2009 -11,4%

2010 -2,3%

2011

2012 -21,8%

2013

-2,5%

-7,6% -6,4%

-14,6%

-9,8% -10,4%

-11,7% -13,1%

-7,1% -5,3% -4,4% -4,9%

-1,9% -2,7% -5,4%

-6,4% -7,1%

-8,4% -6,9%

-9,9% -7,5%

-13,1% -8,6%

2007 46 746 1.056 98 394 202 170 142

2008 61 192 8 127 148

2009 210 187 26 15 26 191

2010 22 308 216 167 217

2011 31 97 54 214

2012 416 233 462 416 234

Vraagprijs (x € 1.000)

-10,1% -3,3% -6,6%

-1,6% -3,5% -3,4% -2,7%

-3,8% -8,3% -9,0%

-9,2% -7,8%

-6,0% -5,3%

-3,5% -5,7%

-6,7% -6,8%

-10,8% -6,5%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2010 68 27 18 52 156

2011 60 10 31 20 70 33 155

2012 171 65 218 195 184

2013 369 546 370 83 328 185

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

Verkooptijd

2007 17 10 30 13 18 25 13 126

2008 8 11 36 6 9 24 17 111

2009 11 6 30 5 15 18 7 92

2010 11 13 26 6 19 16 13 104

2011 11 8 24 9 18 18 11 99

2012 14 6 29 4 4 12 11 80

2013 14 9 10 4 10 14 9 70

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 239 240 201 219 210 260 179 222 179

2008 244 241 216 219 229 266 187 228 183

2009 237 237 212 209 226 274 186 230 179

2010 247 245 210 210 218 250 184 222 183

2011 235 268 208 182 214 248 170 217 180

2012 221 198 203 197 212 228 181 205 170

2013 213 213 180 149 197 230 186 201 168

Verkoopprijs (x € 1.000) Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 233 213 197 213 205 253 175 217 174

2008 240 237 212 217 227 264 187 223 178

2009 232 228 206 201 221 264 183 224 172

2010 232 231 205 200 210 243 179 213 175

2011 232 257 202 175 209 243 165 211 172

2012 208 187 193 182 196 219 171 192 162

2013 200 198 172 136 184 217 174 187 159

2007 -2,9% -3,3% -1,8% -2,3% -1,6% -2,1% -0,2% -2,1% -2,6%

2008 -1,7% -0,7% -1,6% -0,9% -0,9% -1,0%

-5,2% -8,4%

% Verschil vraagverkoopprijs Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

-0,9% -2,9%

2009 -2,5% -3,7% -3,6% -3,6% -2,6% -3,7% -1,0% -3,4% -4,1%

2010 -5,2% -3,9% -2,5% -3,7% -3,4% -3,4% -2,5% -3,2% -3,9%

2011 -3,2% -4,4% -3,2% -4,3% -2,9% -2,7% -2,0% -3,2% -4,2%

2012 -5,8% -3,7% -4,7% -7,2% -4,3% -4,7% -6,9% -5,2% -4,9%

2013 -6,0% -7,0% -5,3% -8,5% -5,4% -5,4% -5,3% -5,7% -5,1%

2013 80 19 1.047 518 299 235

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid Noord Rijnsoever Katwijk Landelijk

2007 82 77 60 72 52 65 13 51 68

2008 33 33 25 21 59 33 12 22 69

2009 54 102 81 90 71 70 20 55 99

2010 80 277 100 109 55 225 98 122 109

2011 186 157 97 156 92 120 68 102 123

2012 126 154 215 124 421 191 119 162 147

2013 159 223 237 288 78 224 88 149 155

-3,1%

-8,4%

-9,1% -7,2%

60 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Vraagprijs (x € 1.000)

Verkooptijd


Katwijk wijkniveau TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

KATWIJK

VRIJSTAAND

APPARTEMENTEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen 7

Centrum

Centrum

30

3

Cleijn Duin/Witte Hek

3

Hoornes

25

Katwijk Zuid

2

Katwijk a/d Rijn

Noord

2

Katwijk Zuid

Rijnsoever

1

Noord

1

Rijnsoever

Hoornes

4

Katwijk a/d Rijn

3 2 1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2011

2012

2013

Hoornes Katwijk a/d Rijn

15

Katwijk Zuid Noord

10

Rijnsoever

5 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000) 300

800

Cleijn Duin/Witte Hek

Centrum

700

Hoornes

Cleijn Duin/Witte Hek

600

Katwijk a/d Rijn

Hoornes

500

Katwijk a/d Rijn

400

Katwijk Zuid

300

Noord

200

Rijnsoever

Noord

200

Rijnsoever

100

Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

100

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Centrum

500

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes

400

Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

300 200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cleijn Duin/Witte Hek

600

Hoornes

500

Katwijk a/d Rijn

400

Katwijk Zuid

Noord

300

Noord

Rijnsoever

200

Rijnsoever

100

Landelijk

Landelijk

100

Centrum

700

-

2013

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2%

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

-6%

Hoornes

Katwijk a/d Rijn

-8%

Katwijk Zuid -10%

Noord Rijnsoever

-12%

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes Katwijk a/d Rijn Katwijk Zuid

200

Noord Rijnsoever

100

Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Noord Rijnsoever Landelijk 2007

2008

-10%

2011

2012

2013

250

Centrum Cleijn Duin/Witte Hek

200

Hoornes

Katwijk a/d Rijn

150

Katwijk Zuid 100

Noord

Rijnsoever

50

Landelijk 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cleijn Duin/Witte Hek Hoornes

-3%

Cleijn Duin/Witte Hek

-4%

Hoornes

Katwijk Zuid

Centrum

Katwijk a/d Rijn

Noord

-5%

Rijnsoever

-6%

Noord

-7%

Rijnsoever

Landelijk

-20%

2010

-2%

Katwijk a/d Rijn

-15%

2009

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Katwijk Zuid

Landelijk

-8% -9%

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen) Centrum

300

Katwijk Zuid

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen Centrum

-5%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

400

Katwijk a/d Rijn

50

0%

2013

-25%

-14%

500

Hoornes

100

-

2013

Landelijk

600

Cleijn Duin/Witte Hek

150

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 0%

2013

-4%

2008

Centrum

200

300

900 800

600

250

-

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 700

-

Cleijn Duin/Witte Hek

20

-

Centrum

Katwijk Zuid

300

0%

2010

Centrum

900

600

-

2009

1.000

700

-

2007

2013

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

800

400

35

4

4

Cleijn Duin/Witte Hek

5

500

40

5

6

-

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

8

1.200

450 400

1.000

Centrum

800 600

Hoornes

250

Katwijk a/d Rijn

200

Katwijk Zuid

150

Noord

100

Rijnsoever

Noord Rijnsoever

200

Landelijk -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cleijn Duin/Witte Hek

300

Katwijk Zuid

400

Centrum

350

Cleijn Duin/Witte Hek

2013

61 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Hoornes Katwijk a/d Rijn

Landelijk

50 -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Gemeente Teylingen

Karakteristiek • Sassenheim opvallende stijger in aantal verkopen. • Snelle verkoop van tussenwoningen in Sassenheim. • Razendsnelle verkoop van vrijstaande woningen Warmond. • Voorhout: Hoekwoningen sneller verkocht dan tussenwoningen.

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Teylingen

Sassenheim Voorhout Warmond

De appartementenmarkt van Teylingen is vooral te vinden in Sassenheim. Bijna 90% van alle appartemententransacties in Teylingen vond plaats in Sassenheim. De gemiddelde prijs lag op € 165.000, de verkooptijd op 191 dagen. Dat is 23% langer dan het Nederlands gemiddelde van 155 dagen. In Sassenheim is sprake van een royaal aanbod aan appartementen. De markt lijkt inmiddels redelijk verzadigd te zijn. Vooral het jongere koperspubliek lijkt een sterkere voorkeur te ontwikkelen voor appartementen in een meer stedelijk gebied zoals Leiden. Andere starters maken liever

Voorhout Het aantal met succes aangeboden tussenwoningen in Voorhout liep licht (-13%) terug naar 35. De gemiddelde prijs was € 235.000 (-3%). De verkooptijd liep op naar 176 dagen, behoorlijk langer dan in Sassenheim (114 dagen). In Voorhout gingen wel meer hoekwoningen van de hand: van 20 naar 24 transacties (+20%) tegen een gemiddeld prijsniveau van € 241.000 (-10%). Met een verkooptijd van 153 dagen werden hoekwoningen sneller verkocht dan tussenwoningen. Meer geduld werd gevraagd van de verkopers van halfvrijstaande woningen die pas na 247 dagen verlost werden van het ‘te koop’ bord. Gemiddeld werd € 441.000 betaald.

Aantal woningen:

14.476

Aantal koopwoningen:

10.032

Aantal huurwoningen:

4.444

Aantal inwoners:

35.800

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %:

26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %:

58 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %:

17 %

Aantal transacties:

232

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-)

296

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-)

277

Verschil vraag- en verkoopprijs in %:

-5,9 %

Mediane verkooptijd in dagen:

170

Totale aanbod - Gemeente Teylingen 350 300 250 200 150 100

2013

2012

2011

0

2010

50 2009

Warmond Warmond is onderdeel van Teylingen, maar vormt een geheel eigen markt waarin veelal meer halfvrijstaande en vrijstaande woningen worden verkocht dan appartementen. Er wisselden 19 woningen van eigenaar. De gemiddelde verkooptijd was met 221 dagen aan de hoge kant. Toch werden er in Warmond ook zeer betaalbare tussenwoningen verkocht. Er wisselden slechts 5 van eigenaar, de gemiddelde prijs was € 208.000 en de geschikte koper werd gemiddeld al na 76 dagen gevonden.

2008

Sassenheim Het aantal transacties steeg met 32% tot 125. Ook door de gemiddelde verkooptijd van 153 dagen onderscheidde de markt in Sassenheim zich positief. De 50 tussenwoningen gingen voor een prijs van gemiddeld € 239.000 in 114 dagen van de hand. Deze verkooptijd ligt 7% onder het Nederlands gemiddelde van 123 dagen. Hoekwoningen worden meestal gezien als een duurder woningtype. Opvallend is dat de verkoopprijs van verkochte hoekwoningen in Sassenheim met € 221.000 lager lag dan die van tussenwoningen. De verkooptijd lag een stuk hoger. Halfvrijstaande woningen wisselden voor gemiddeld € 443.000 van eigenaar. De verkooptijd lag gemiddeld op 193 dagen.

een grotere stap naar een kleinere eengezinswoning met een tuin.

2007

B

innen de licht gekrompen markt van De Bollenstreek kenmerkte de markt in Teylingen zich juist door een toename van het aantal verkopen. In 2013 werden 232 woningen verkocht. Net als in 2011 en 2012 vormde Sassenheim hiermee de grootste deelmarkt van Teylingen. Dat gold voor de segmenten tussenwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. De meeste hoekwoningen (31, 52% van het volume in Teylingen) en halfvrijstaande woningen (18, 56% van het volume in Teylingen) gingen echter van de hand in Voorhout.

Transacties Gemeente Teylingen 2013 (naar soort woning)

Twee verkochte vrijstaande woningen brachten gemiddeld € 1.117.000 op. Het is de vraag of het ‘te koop’ bord door de buren kon worden opgemerkt. Na gemiddeld 15 dagen werden de woningen al weer als verkocht afgemeld. Aan de andere kant van het spectrum werden 3 appartementen verkocht voor gemiddeld € 157.000, de laagste gemiddelde prijs van Teylingen. De verkopers van deze woningen moesten 169 dagen geduld opbrengen. 63 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

16,8% 4,7% 13,8%

25,9%

Appartementen Vrijstaand Twee-onder-een-kap 38,8%

Hoekwoningen Tussenwoningen


Gemeente Teylingen

DeWaardevanErvaring.nl


Gemeente Teylingen

Sassenheim Voorhout Warmond

Nieuwbouw De gemeente Teylingen omvat de plaatsen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Vooral in Sassenheim en Voorhout vinden we wat grotere projecten. Warmond In Warmond is recent een aantal kleinschalige plannen gerealiseerd. Van plan De Hovenier is nog één woning beschikbaar. In het centrum aan de Dorpsstraat worden twee nog te bouwen gezinswoningen aangeboden. Twee locaties in voorbereiding zijn de gemeentewerf achter de Van den Woudestraat en parallel aan het spoor en de Kaagstraat - Norremeerstraat. Bij deze laatste zullen verouderde huurwoningen plaats maken voor nieuwbouw, deels huur, deels koop.

Voorhout In Voorhout, plan Hooghkamer, zijn recent 55 woningen in verkoop gegaan. Het plan bestaat uit de deelplannen Dorp, Lint, Park en Singels. Totaal komen er circa 800 woningen op deze locatie. In verkoop zijn ook de eerste van ongeveer 190 woningen in de Engelse Tuinen. Een ontwikkeling is de driehoek tussen de Engelselaan, Jacoba van Beierenweg en de Zuidelijke randweg. De eerste fase bevat zowel rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen als appartementen. Enkele woningen zijn nog beschikbaar in plan de Regenboog tegen het oude centrum van Voorhout zijn luxe twee-onder-een-kapwoningen gebouwd en er is nog ruimte voor een paar nieuw te bouwen woningen.

Sassenheim SassemBourg bevat 18 koop- en 73 huurappartementen. Het complex biedt zorgfaciliteiten en ligt gunstig ten opzichte van het winkelgebied, de bouw is in volle gang. Midden in het centraal van Sassenheim is Hart van Sassenheim gerealiseerd, 24 appartementen met op de begane grond winkelruimten. Hier zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Plan Beukenhof Sassenheim Zuid, is grotendeels gerealiseerd. Wel zijn er nog enkele appartementen en twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar. Een stukje zuidelijker langs de Hoofdweg vinden we de locatie Langeveld, hier komen op termijn 80 - 100 woningen. De ontwerpfase en opstart van de bouw zullen plaatsvinden in de periode 2014 – 2015. De Bloementuin aan de hoek Narcissenlaan / Parklaan loopt iets voor op dit traject. Hier zullen 98 woningen worden gerealiseerd.

65 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Gemeente Teylingen

ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS

TEYLINGEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

2013 125 88 19 232

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2007 67 83 8 158

2008 74 85 6 165

2009 44 47 2 93

2010 35 70 7 112

2011 55 46 6 107

2012 40 40 10 90

2013 50 35 5 90

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2007 21 28 7 56

2008 21 32 9 62

2009 19 23 4 46

2010 23 19 3 45

2011 26 25 7 58

2012 20 15 2 37

2013 24 31 5 60

2012 286 321 379

2013 273 318 356

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2007 265 263 308

2008 267 255 249

2009 275 263 269

2010 268 255 256

2011 261 263 294

2012 248 257 238

2013 248 249 225

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2007 310 311 275

2008 307 340 353

2009 271 272 332

2010 270 319 330

2011 299 313 308

2012 271 297 279

2013 234 261 233

310 242

306 226

296 221

Teylingen Landelijk

267 220

260 224

269 218

259 220

263 215

252 202

247 194

Teylingen Landelijk

298 243

331 247

278 235

286 240

311 234

276 218

255 211

2010 291 316 581 311 233

2011 288 296 307 293 228

2012 271 297 342 288 211

2013 258 295 329 277 206

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 259 257 297 259 213

2008 260 246 240 254 216

2009 267 249 253 258 208

2010 262 247 240 251 210

2011 253 252 260 253 204

2012 233 244 227 240 191

2013 239 235 208 235 183

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 302 296 256 287 234

2008 296 327 332 318 237

2009 258 258 311 265 222

2010 259 305 305 274 228

2011 293 301 270 296 221

2012 259 267 266 263 205

2013 221 241 215 234 198

2009 -3,9% -4,5% -5,8% -4,2% -4,8%

2010 -3,7% -4,5% -6,5% -4,3% -4,7%

2011 -4,1% -5,0% -7,9% -4,7% -5,0%

2012 -5,5% -6,9% -8,2% -6,3% -5,9%

2013 -5,4% -6,7% -6,4% -5,9% -5,8%

2007 -3,1% -3,0% -3,8% -3,1% -2,9%

2008 -2,4% -2,9% -2,9% -2,7% -3,1%

2009 -3,9% -4,1% -6,2% -4,1% -4,4%

2010 -3,0% -4,1% -6,1% -3,8% -4,2%

2011 -3,5% -4,3% -9,5% -4,2% -4,5%

2012 -5,8% -5,8% -6,6% -5,9% -5,3%

2013 -5,1% -5,5% -7,8% -5,5% -5,2%

2007 -3,0% -4,1% -3,4% -3,4% -3,3%

2008 -3,4% -3,6% -4,6% -3,6% -3,5%

2009 -4,0% -6,0% -7,6% -5,0% -4,8%

2010 -3,9% -5,0% -6,4% -4,6% -4,7%

2011 -3,4% -5,3% -7,1% -4,5% -4,9%

2012 -6,3% -8,5% -5,4% -7,1% -5,8%

2013 -5,6% -7,5% -7,3% -6,5% -5,7%

2009 108 142 107 120 122

2010 138 153 241 146 129

2011 134 168 188 134 136

2012 130 187 244 146 160

2013 153 193 221 170 159

2007 67 72 267 74 66

2008 54 89 82 72 71

2009 94 147 42 118 110

2010 127 106 108 115 105

2011 64 151 235 84 112

2012 90 163 338 123 136

2013 114 176 76 139 123

2007 92 63 82 68 75

2008 49 73 114 68 82

2009 122 125 37 107 122

2010 145 128 484 128 118

2011 135 149 135 115 124

2012 195 196 160 204 148

2013 173 153 326 172 141

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2007 165 155 41 361

2008 158 157 25 340

2009 127 102 11 240

2010 122 134 20 276

2011 135 108 25 268

2012 95 84 21 200

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2007 325 335 494

2008 324 338 399

2009 312 344 595

2010 303 328 628

2011 300 314 348

Teylingen Landelijk

342 253

337 254

337 238

325 246

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 315 322 480 330 244

2008 313 324 376 325 244

2009 300 327 562 324 226

2007 -3,1% -3,5% -4,3% -3,4% -3,3%

2008 -3,0% -3,5% -4,6% -3,3% -3,5%

2007 91 97 171 95 82

2008 64 89 120 75 85

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teijlingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

66 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


Gemeente Teylingen ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS

TEYLINGEN

TUSSENWONINGEN

HOEKWONINGEN

Aantal verkochte Hoekwoningen

Aantal verkochte Tussenwoningen

Aantal verkochte woningen 180

90

35

160

80

30

140

70

120

60

Sassenheim

100

Voorhout

80

Warmond

60

25

Sassenheim

50

Voorhout

40

Warmond

30

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

2008

2009

Vraagpriijs (x € 1.000)

700

2010

2011

2012

300

500

250

Sassenheim

400

Voorhout

300

Warmond

Landelijk

200 100 2009

2010

2011

2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

Warmond

Landelijk

100

350 300

Sassenheim

400

Voorhout Warmond

300

Landelijk

200 100

0% -1%

2009

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Warmond Landelijk

-

2013

2007

2008

Sassenheim Voorhout Warmond Landelijk

-6%

250

Sassenheim

200

Voorhout Warmond

150

2008

2009

2010

2011

2012

Landelijk

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

Voorhout

Warmond

-6%

Warmond

-5%

Landelijk

-6%

-7%

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sassenheim

-4%

-8%

-7%

-9%

-8%

-10%

-9%

Verkooptijd (dagen)

Voorhout Warmond Landelijk

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen) 600

400 350

250

2011

-3%

Sassenheim

-5%

-9%

2010

-2%

-4%

-8%

2007

-1%

Voorhout

-7%

2009

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen 0%

2013

Sassenheim

Landelijk

2013

50 2007

-3%

-5%

2012

100

-2%

-4%

2011

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

-3%

2010

300

100

-1%

2009

350

150

0%

2013

-2%

300

Voorhout

150

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Verschil vraag-verkoopprijs 2010

Sassenheim

200

50 2007

200

-

2013

2013

250

50 2008

2012

100

250

500

2011

300

150

-

2013

2010

350

Sassenheim

Voorhout

600

2007

2009

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

200

700

-

2008

400

50 2008

2007

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

600

2007

Warmond

-

2013

350

-

Voorhout

5

10

20

Sassenheim

15 10

20

40

20

500

300 200 150

Sassenheim

250

Voorhout

200

Warmond 100

Landelijk

Sassenheim Voorhout Warmond

150

Landelijk

400

Sassenheim

Voorhout

300

Warmond 200

Landelijk

100 50 -

100

50 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

67 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Gemeente Teylingen

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TEYLINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

APPARTEMENTEN

2013 10 18 4 32

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2007 8 9 11 28

2008 15 8 5 28

2009 7 7 3 17

2010 11 11 3 25

2011 7 6 2 15

2012 5 6 3 14

2013 6 3 2 11

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2007 44 6 6 56

2008 33 9 3 45

2009 42 6 1 49

2010 40 13 1 54

2011 36 12 3 51

2012 19 6 2 27

2013 35 1 3 39

2012 475 462 347

2013 485 470 390

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2007 771 618 857

2008 739 865 750

2009 909 783 895

2010 591 627 1.895

2011 717 485 612

2012 619 509 995

2013 855 849 1.220

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2007 204 265 135

2008 210 211 248

2009 204 221 1.439

2010 195 221 795

2011 227 205 226

2012 184 225 319

2013 173 199 159

458 293

454 269

468 262

Teylingen Landelijk

727 440

775 443

867 414

644 422

575 413

626 375

861 366

Teylingen Landelijk

203 179

211 183

209 179

210 183

224 180

189 170

173 168

2010 520 463 503 480 283

2011 434 423 355 419 275

2012 447 417 317 413 250

2013 443 441 360 433 244

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 741 591 853 689 417

2008 708 786 702 729 419

2009 892 754 890 854 383

2010 546 621 1.750 617 391

2011 672 425 553 535 381

2012 599 482 850 582 341

2013 813 720 1.117 795 333

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 199 261 133 198 174

2008 202 203 232 202 178

2009 197 208 1.250 200 172

2010 191 212 765 201 175

2011 217 195 216 214 172

2012 177 208 288 180 162

2013 165 173 157 164 159

2009 -4,8% -4,0% -6,4% -4,3% -5,5%

2010 -3,8% -5,0% -6,2% -5,0% -5,3%

2011 -5,5% -5,4% -8,5% -5,8% -5,7%

2012 -6,2% -9,1% -9,5% -8,0% -6,8%

2013 -8,0% -6,1% -7,5% -7,2% -6,5%

2007 -5,1% -5,0% -4,9% -4,9% -4,9%

2008 -5,6% -6,8% -6,5% -6,3% -5,4%

2009 -4,8% -3,7% -0,6% -3,6% -7,1%

2010 -6,6% -4,9% -9,0% -6,3% -6,9%

2011 -7,4% -9,6% -8,5% -8,7% -7,5%

2012 -5,0% -6,5% -7,3% -6,5% -8,6%

2013 -7,6% -15,2% -6,9% -8,7% -8,4%

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 -2,8% -3,9% -4,2% -2,9% -2,6%

2008 -2,7% -5,0% -5,0% -3,1% -2,9%

2009 -3,5% -4,5% -13,1% -3,7% -4,1%

2010 -3,3% -4,1% -3,8% -3,5% -3,9%

2011 -4,3% -3,9% -4,4% -4,3% -4,2%

2012 -3,8% -4,5% -17,9% -4,3% -4,9%

2013 -4,5% -13,3% -1,1% -4,3% -5,1%

2009 175 152 127 167 150

2010 193 257 214 212 156

2011 243 296 193 245 155

2012 110 212 235 154 184

2013 193 247 413 238 185

2007 255 73 112 146 142

2008 96 256 51 117 148

2009 68 79 273 78 191

2010 234 192 312 230 217

2011 286 164 345 268 214

2012 176 198 71 114 234

2013 111 438 15 130 235

2007 119 415 300 159 68

2008 69 70 143 71 69

2009 100 219 116 99

2010 98 243 396 135 109

2011 176 75 103 141 123

2012 144 246 137 151 147

2013 191 343 169 194 155

Aantal verkochte woningen Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

2007 25 29 9 63

2008 15 23 2 40

2009 15 19 1 35

2010 13 21 6 40

2011 11 19 7 37

2012 11 17 4 32

Vraagprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond

2007 567 489 628

2008 463 511 407

2009 496 507 550

2010 546 491 549

2011 472 453 412

Teylingen Landelijk

524 306

502 309

518 292

513 300

Verkoopprijs (x € 1.000) Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

2007 541 462 593 501 294

2008 449 489 388 481 295

2009 467 486 515 495 274

2007 -2,7% -4,1% -4,9% -4,0% -3,6%

2008 -2,9% -3,8% -3,7% -3,5% -4,0%

2007 55 141 143 96 90

2008 96 63 394 72 97

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teijlingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

% Verschil vraagverkoopprijs Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk

68 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

Verkooptijd Sassenheim Voorhout Warmond Teylingen Landelijk


Gemeente Teylingen TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TEYLINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

45

14

40

12

25

Sassenheim

20 15 10

Voorhout Warmond

6

2009

2010

2011

2012

15 10 5 2007

2013

2008

2009

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

2010

2011

2012

-

2013

300

1.600

1.800

1.400

Sassenheim

1.400

Voorhout

1.200

Warmond

1.000

Landelijk

2010

2011

2012

800

-

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

300

1.200

Warmond

1.000

Landelijk

Voorhout Warmond

800

Landelijk

2008

2009

2010

2011

2012

-

2013

2007

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Voorhout

Warmond

-8%

Landelijk

-10%

Voorhout Warmond

-10%

Landelijk

-12%

-

200

Landelijk

150

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

2010

2011

2012

2013

Sassenheim Voorhout Warmond Landelijk

350

Sassenheim

300

Voorhout

250

Warmond

200

Warmond

150

Landelijk

Landelijk

Sassenheim Voorhout

100 50

50 2007

2009

Verkooptijd Appartementen (dagen)

100

50

2008

-20%

350

Warmond

2013

-18%

400

250

2012

-14%

400

Voorhout

2011

-12%

450

100

2007

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

300

2010

-8%

450

Sassenheim

2009

-10%

500

150

2008

-16%

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

200

2007

-6%

Sassenheim

-8%

400

250

Warmond

-4%

450

300

Sassenheim

Landelijk

-2%

-16%

350

2013

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

-14%

-12%

2012

Voorhout

0%

2013

-6%

Sassenheim

2011

600

-

-4% -4%

2010

800

2013

-2%

-2%

2009

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen 0%

2013

-6%

2008

200

200 2007

2007

400

400

100

Landelijk

1.000

Sassenheim

600

200

Warmond

1.200

1.400

Voorhout

Voorhout

1.400

1.600

Sassenheim

400

Sassenheim

200

1.800

500

2013

400

2.000

600

2012

600

Landelijk

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000) 700

2011

800

Warmond

200 2009

2010

1.000

Voorhout

400

100

2008

2009

1.200

Sassenheim

600

200

2007

2008

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

2.000 1.600

400

2007

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

600 500

Warmond

20

2 2008

Voorhout

25

Warmond

2007

Sassenheim

30

Voorhout

4

700

0%

35

Sassenheim

10 8

5

-

50

16

30

-

Aantal verkochte Appartementen

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

35

-

APPARTEMENTEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

69 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Nieuwbouw

Ontwikkelingen van 2007 tot 2013

D

e verkoop van nieuwbouwwoningen stond, net als voorgaande jaren, ook in 2013 weer onder druk. Sinds 2010 (27.500 verkopen) daalde het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar ruim 14.000. Het marktaandeel nieuwbouwwoningen in het totale transactievolume was in 2007 nog 18%; in 2013 was dat 13%. Ook de prijzen van nieuwbouwwoningen staan onder druk, wat voor de consument geen slechte ontwikkeling is. De prijs-kwaliteitsverhouding ontwikkelt zich positief en er wordt gezocht naar methodes om efficiĂŤnter en vooral duurzamer te bouwen. Hierdoor kan nieuwbouw beter concurreren met het aanbod bestaande woningen.

De vermindering van de hypotheekmogelijkheden van het koperspubliek hebben in beginsel voor de koper van een bestaande woning een zelfde effect als voor de koper van een nieuwbouwwoning. Wel zijn er geldverstrekkers die extra voorwaarden stellen voor het verstrekken van een offerte in geval van nieuwbouw. Een aantal geldverstrekkers brengt pas een offerte uit als de bouwvergunning is verleend of de opschortende voorwaarden (minimaal aantal verkopen) zijn vervallen. In het verleden waren deze voorwaarden een formaliteit waaraan in de meeste gevallen tijdig werd voldaan. In de huidige markt wachten ontwikkelaars nog wel eens met de aanvraag van een bouwvergunning tot er voldoende woningen zijn verkocht, dit ter voorkoming van legeskosten. Dat kan beperkend werken voor het aantal geldverstrekkers waaruit een nieuwbouwkoper kan kiezen. Als een koper een eenmaal getekende koopovereenkomst wil ontbinden met een beroep op het financieringsvoorbehoud, dan zal hij op grond van de reguliere overeenkomsten meestal twee afwijzingen van banken moeten overleggen. Het is de vraag of dat nog een redelijke eis is, nu alle banken zich in beginsel moeten houden aan dezelfde regels en elk hypotheekadvies geld kost.

94 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013

De financiering van een nieuwbouwwoning is steeds meer een kwestie van maatwerk. Het is jammer dat de concurrentie op de hypotheekmarkt de afgelopen jaren is verminderd. Aanbieders worden daardoor minder geprikkeld om hun producten en diensten aan te passen aan de vraag. En dat is juist in deze markt hard nodig. Het is een trend om kandidaat-kopers in een vroeg stadium kennis te laten maken met het te ontwikkelen project. Door middel van previews kan de klant aangeven wat hij of zij belangrijk vindt in het uiterlijk, de indeling en de uitvoering van zijn toekomstige nieuwbouwwoning. Door goed te luisteren en de wensen door te voeren hopen de ontwikkelaars een snellere verkoop te realiseren. Het ligt in de lijn der verwachting dat aspirant-kopers in de toekomst steeds meer invloed krijgen op het eindproduct. En ook dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van nieuwbouwwoningen.


Geraadpleegde bronnen

O

ns rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ is gebaseerd op externe bronnen. De statistische gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM. De NVM geeft de verkoopprijs van de gemiddelde woning (mediaan = middelste waarneming in de oplopende reeks van waarden) in plaats van de gemiddelde waarde van de verkoopprijzen (rekenkundig gemiddelde). De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de afdeling ICT van De Leeuw Groep B.V. bewerkt en verwerkt in grafieken. De aanbodgegevens zijn gebaseerd op de NVM-cijfers in verhouding tot de niet-NVM-cijfers. De omvang van het totale woningaanbod is berekend op basis van het regionale of lokale marktaandeel van de gezamenlijke NVM-makelaars per 1 februari 2013. De overige jaren zijn berekend op basis van de overigens niet gecontroleerde aanname dat deze verhouding identiek was. Bij de interpretatie van gegevens moet rekening worden gehouden met het volgende: Verhouding tussen regio’s en woonplaatsen De cijfers van grotere gehelen (regio) sluiten niet altijd exact aan op de som der delen (woonplaatsen). Het gaat daarbij om zeer kleine verschillen waarvan wij de oorzaak niet hebben kunnen vaststellen.

dergelijke kleine aantallen mogen geen conclusies worden getrokken. In grafieken uit dit effect zich in een vaak zeer ‘grillig’ verloop. Verkooptijd wordt beïnvloed door discipline van betrokken makelaars De betrouwbaarheid van de ‘verkooptijd’ is afhankelijk van alertheid waarmee objecten worden af- en aangemeld bij de NVM. Het is bekend dat sommige collega’s hiermee niet al te zorgvuldig omgaan. Dat kan inhouden dat de verkooptijd een minder betrouwbaar gegeven is. Beïnvloeding van de cijfers door beëindiging en of aangaan lidmaatschap NVM Het aantal transacties in een bepaald gebied kan worden beïnvloed doordat één of meer dominante marktpartijen toetreden tot de NVM (meer NVM-transacties) of het lidmaatschap beëindigen. Marktaandeel NVM De statistische gegevens bevatten alle NVM transacties. Gezien het feit dat de NVM een gemiddeld marktaandeel in Nederland heeft van 75%, achten wij de cijfers voldoende betrouwbaar om op basis daarvan conclusies te mogen trekken. bronnen

Geringere betrouwbaarheid bij lager aantal waarnemingen Bij de interpretatie van statistische gegevens moet er rekening mee worden gehouden dat de betrouwbaarheid van gegevens toeneemt met de omvang van het aantal onderliggende gegevens. Zeker in de gevallen waarin een gemeente wordt verdeeld in wijken èn de transactiegegevens per woningtype worden weergegeven, gaat het soms maar om tientallen transacties. Op basis van

Alle in deze brochure vermelde (deel)gemeenten.

95 Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013


De Leeuw is de grootste onafhankelijke dienstverlener op het gebied van makelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regio Holland Rijnland. Met vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim bieden wij optimale lokale kennis en een hoogwaardige service. Sinds 1951. Dat is de waarde van ervaring.

Rijnsburg Rijnsburgerweg 100, 2231 AG Rijnsburg T 071 - 405 16 16 E rijnsburg@deleeuw.nl

Katwijk Andreasplein 14, 2225 GR Katwijk T 071 - 407 61 44 E katwijk@deleeuw.nl

Leiden Molenwerf 4, 2312 CK Leiden T 071 - 514 20 45 E leiden@deleeuw.nl

Sassenheim Hoofdstraat 220, 2171 BN Sassenheim T 0252 - 229 646 E sassenheim@deleeuw.nl

www.deleeuw.nl

Zicht op de Woningmarkt 2007 - 2013 De Bollenstreek  

Jaarlijkse publicatie van De Leeuw Groep omtrent de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio Leiden, Katwijk, Rijnsburg, De Bollenstreek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you