Page 1

Tehnika na zavaruvawe i lemewe

14 01


Sodr`ina Zavaruvawe/Se~ewe

Ra~no elektrola~. zavar. (REL)

Tvrdo i meko lemewe Dopolnitelni materijali za zav. i lemewe Hemisko-tehni~ki proizvodi Za{titna oprema

MIG-MAG zavaruvawe

Elektroda

Gasna mlaznica

Obloga

Kontaktna provodnica

Jadro

Elektrodna `ica

Gas/Troska

Za{titen gas

Elektri~en lak

Elektri~en lak

Tehni~ki informacii Rastop Osnoven materijal

Osnovi: Ra~no elektrola~no zavaruvawe Lakot se vospostavuva pome‡u toplivata oblo`ena elektroda i osnovniot materijal. Rastopeniot metal na jadroto na elektrodata slu`i kako dopolnitelen materijal koj go popolnuva `lebot formirajœi {ev. Pri topeweto na oblogata na elektrodata se formira troska. Uredi so oznaka (S) mo`at da se upotrebuvaat vo situacii na zgolemenata elektri~na opasnost. Invertori za zavaruvawe imaat isklu~itelno dobri osobini i zgodni se za zavaruvawe so posebni vidovi na elektrodi. Skoro site zavarlivi materijali mo`at da se zavaruvaat so REL postapkata, npr. op{t konstrukcionen ~elik, kotlovski ~elik, ~eli~ni cevki, ~eli~na odlivka, ~elik {to ne 'r‡osuva, itn. REL postapkata na zavaruvawe e ednostavna i sigurna. Uredite se so mala te`ina i lesni za rakuvawe. Bidejœi ne se koristi za{titniot gas, mo`at da se koristat na otvoreno, duri i na veter. Imaat {iroko podra~je na upotreba, od zanaet~iski raboti do industrijata.

14 02

Rastop Osnoven materijal

Osnovi: MIG-MAG zavaruvawe Kaj MIG-MAG postapkata na zavaruvawe (MIG za{tita na inertnite gasovi / MAG za{tita na aktivnite gasovi) elektri~niot lak se odr`uva pome‡u vrvot na elektrodnata `ica (koja neprekidno se naddava vo zonata na zavaruvaweto) i osnovniot materijal. Zonata na zavaruvaweto se nao‡a vo za{titata na gasot koj izleguva od gorilnikot. Za{titniot gas i elektrodnata `ica moraat da bidat prilagodeni na osnovniot materijal. Materijali koi se zavaruvaat so ova postapka se: Aluminium i Al-leguri. Postapka: MIG Elektrodna `ica: soodvetna za materijal koj se zavaruva. Za{titen gas: argon, helium ili me{avina. Op{ti konstrukciski ~elici, kotlovski ~elici, ~eli~ni cevki Postapka: MAG Elektrodna `ica: SG 1-3 Za{titen gas: me{avina (Ar/CO2) ili CO2 Visokolegirani ~elici Postapka: MAG Elektrodna `ica: soodvetna za materijal koj se zavaruva. Za{titen gas: me{avina (Ar/CO2 ili Ar/CO2/O2) Izrazenite prednosti doprinesuvaat MIG-MAG - ot denes da bide naj~esto upotrebuvana metoda za zavaruvawe. Golema brzina na zavaruvaweto, minimalnite popravki (nema simnuvawe na troskata), kontinuirano nanesuvawe na elektrodnata `ica (nema prekin poradi promena na elektrodata), doprinesuvaat kon visokata ekonomi~nost. Poradi maliot vnes na toplina dopolnitelnite deformacii se pomali. [irokiot obem na materijali koi mo`at da se zavaruvaat ja pravi ovaa postapka univerzalna.


MIG-zavaruva~ko lemewe

TIG zavaruvawe

Gasna mlaznica Kontaktna provodnica

Volfram elektroda

Lem-`ica

Za{titen gas

Za{titen gas Elektri~en lak

Elektri~en lak Lem

Rastop

Osnoven materijal

Osnoven materijal

Osnovi: MIG-zavaruva~ko lemewe Zavaruva~ko lemewe e postapka na tvrdo lemewe. Elektri~niot lak se odr`uva pome‡u tope~kata lem-`i~ena elektroda i osnovniot materijal. Za{titniot gas go {titi elektri~niot lak i te~niot lem od vlijanie na vozduhot. Rakuvaweto e ednostavno kako kaj MIG-MAG zavaruvaweto. Za spojuvawe na pocinkuvanite MIG-zavaruva~koto lelimovi MIG mewe dava zna~itelni prednosti vo odnos na MIG-MAG zavaruvaweto. Pri niskata temperatura na topewe na lem-`icata (okolu 1000 °S) sogoruva minimalnoto koli~estvo na cink vo podra~jeto na direktnata zona na lemeweto (cinkot se topi pri temperatura od 419 °S, a isparuva na 906 °S). Lemot e mo{ne otporen na korozija i ovozmo`uva polesna povr{inska obrabotka. Naj~esto se koristat lemovi na baza na bakar, kako i srebreni lemovi. Poradi spojuvaweto na poniskite temperaturi namaleni se deformaciite i kaj tenkite limovi. Mo`at da se lemat pocinkuvani, fosfatirani, limovi so Al navalaka, kako i neza{titenite limovi. Postapkata e primenliva za razli~ni vidovi na ~elik, lieno `elezo, bakar i negovite leguri, Al-legurite, itn. Se dobivaat kvalitetni spoevi so mo{ne dobra cvrstina. Za{titen gas: ~ist argon ili argon so mali primesi. Tenkite pocinkuvani limovi deneska se primenuvaat vo avtomobilskata industrija, grade`ni{tvoto, klima-tehnikata, proizvodstvoto na aparatite za domaœinstvo, kako i vo industrija za mebel. MIG-zavaruva~koto lemewe e idealna postapka za site ovie granki.

Se~ewe so plazma

Gasna mlaznica

Osnovi: TIG zavaruvawe

TIG postapkata se vr{i vo za{titata na inertniot gas. Elektri~niot lak se odr`uva pome‡u netoplivata volframska elektroda i osnovniot materijal. Lakot e mo{ne intenziven i so nego lesno se upravuva. Za{titniot gas argon go {titi elektri~niot lak i zonata na zavaruvawe od vlijanieto na atmosferata. Dopolnitelniot materijal se naddava od strana ra~no ili so specijalna studena `ica. ^elik, ~elik {to ne 'r‡osuva, bakar, titanium se zavaruvaat so ednosmerna struja. Ostrata elektroda se postavuva na minus polot. Aluminiumot, magneziumot, kako i nivnite leguri isklu~itelno se zavaruvaat so naizmeni~na struja. Ova e poradi toa {to, pri poluperiodite na strujata koga osnovniot materijal e katoda, doa‡a do razoruvawe na te{kotoplivata opna na oksid i ~isteweto na povr{inata na osnovniot materijal. So modernite invertorski izvori na struja mo`no e zavaruvawe so {ilestite volfram-elektrodi. Prednosti na TIG zavaruvaweto: Ednostavno upravuvawe so svetlosniot lak ovozmo`uva komforna i ~ista rabota. Povr{inata na {evot e mazna, zonata na zavaruvaweto tesna, a zagrevaweto na osnovniot materijal i negovata deformacija minimalni. Mali se gubitocite na dopolnitelniot materijal na otpad i prskawe na te~niot metal. Nedostatok na troskata gi namaluva dopolnitelnite raboti.

M 14 0012 14 03

Elektroda Raboten gas Gas za ladewe Plazma mlaznica Plazma elektri~en lak Osnoven materijal

Osnovi: Se~ewe so plazma Elektri~niot lak se vospostavuva pome‡u netoplivata elektroda i materijalot koj se se~e. Rabotniot gas minuvajœi niz elektri~niot lak se zabrzuva, disocira i jonizira formirajœi mlaz od plazma. Plazmata izleguva od mlaznicata so golema brzina i udira vo povr{inata na metalot koj se se~e. Na postapkata na se~ewe so plazma mo`at da se podlo`uvaat slednite materijal: ~elik, ~elik {to ne 'r‡osuva, aluminium, bakar, lieno `elezo, mesing, itn. Posebni prednosti: Poradi golemata energetska vrednost na plazma lakot se postignuva golema brzina na se~ewe. Zarezocite se uredni, bez neramnini i deformacii. Rakuvaweto so komprimiraniot vozduh e ednostavno. Osnovnite podra~ja na upotreba se proizvodstvo na ~elik, metaloprerabotka, instalaciska tehnika, proizvodstvo na sadovi, itn.


Tehni~ki podatoci

Opis Tip na ured

Metod na zavaruvawe

Zavarlivost na materijalot Zavarlivost na materijalot po debelina

ESI 150

WIG 180

MM 230

TIG zavaruva~ki invertor

MIG/MAG zavaruva~ki ured

Plazma ured za se~ewe

br. na art. 0702 351 01 REL ra~no zavaruvawe so elektrodi TIG zavaruvawe (opcionalno)

br. na art. 0702 353 01 TIG zavaruvawe REL ra~no zavaruvawe so elektrodi (opcionalno)

br. na art. 0702 353 0 MIG/MAG zavaruvawe (vo za{titnata atmosfera na gasot)

br. na art. 0691 500 350

Bakar/~elik/ne 'r‡os. ~elik

Bakar/~elik/ne 'r‡os. ~elik

~elik/ne 'r‡os. ~elik/aluminium

~elik/ne 'r‡os. ~elik/aluminium

Elektrodno zavaruvawe: ~elik/ne 'r‡os. ~elik do 10 mm

TIG zavaruvawe: bakar 1-3 mm ~elik/ne 'r‡os. ~elik 1-6 mm

Elektroden zavaruva~ki invertor

TIG zavaruvawe: bakar 1-3 mm ~elik/ne 'r‡os. ~elik 1-4 mm

Elektrodno zavaruvawe: ~elik/ne 'r‡os. ~elik do 10 mm

Zavaruvawe so oblo`eni elektrodi

1,5-4,0 mm

1,5-4,0 mm

TIG zavaruvawe na netoplivi elektrodi.

1,0-2,4 mm

1,0-2,4 mm

Zavaruvawe vo za{titnata atmosfera na gasot MIG-MAG pre~nik na `icata

Struja na zavaruvaweto

Ja~ina na strujata pri trajnost na vklu~uvaweto od 60% (40oS)

Za{tita so klasa IP (od vlaga) Klasa na greewe Izlezen napon Podesuvawe na strujata na zavaruvaweto Broj na fazi Raboten napon Glaven osiguruva~ Dimenzii Masa

Plazma se~a~

MAG zavaruvawe: ~elik 0,8-10 mm MIG zavaruvawe: aluminium 2-6 mm

^elik 10 mm Ne 'r‡os. ~elik 8 mm Aluminium 6 mm

Ne 'r‡os. ~elik 0,8-10 mm

aluminium 1,0-1,2 mm ~elik/ne 'r‡os. ~elik 0,8-1,2 mm Eletkrodno zavaruvawe 5 - 150 A

TIG zavaruvawe 5 - 180 A

TIG zavaruvawe 5 - 150 A 4,3 kVA Eletkrodno zavaruvawe 35%

Eletkrodno zavaruvawe 5 - 150 A 3,3 kVA TIG zavaruvawe 30%

TIG zavaruvawe 35% Eletkrodno zavaruvawe 135 A

Eletkrodno zavaruvawe 40% TIG zavaruvawe 150 A

TIG zavaruvawe 135 A

Eletkrodno zavaruvawe 135 A

IP 23

30 - 230 A

Nominalna sila Intermitencija – trajnost na vklu~uvaweto pri mah. ja~ina na strujata (40oS)

PLAZMA

5 - 25 A

2,3 kVA

20%

35%

IP 23

IP 23

IP 23C

F 85 V

F 85 V

F 16,8 - 32,6 V

kontinualno

kontinualno

7-stepeno

kontinualno

1 230 V 16 A 332 x 130 x 211 mm 5,25 kg

1 230 V 16 A 337 x 130 x 211 mm 6,5 kg

3 3 ~ 400 V 16 A 830 x 390 x 690 mm 66 kg

1 115/230 V / 50/60 Hz 16 A 150 x 360 x 380 mm 13 kg

M 14 0015

14 04


WIG aparat za zavaruvawe WIG 180 AC/DC

br. na art. 0702 353 180 Pak./par~. 1

Prenosiv, potpolno digitalen zavaruva~ki invertor AC/DC za zavaruvawe na aluminium, bakar, ~elik i ner‡osuva~kiot ~elik. Blagodarejœi ì na silata od 180 amperi i krutata konstrukcija idealen e kako za rabotilnici taka i za upotreba na teren. Prednosti

Opis Kabel za masa 25 mm, 4 m Gasno crevo so brzi spojki 1,8 m Kai{ za nosewe

Jasen prikaz na funkciite za upravuvawe. Mo`nost za podesuvawe na poedine~nite parametri na zavaruvawe na predprotokot i postprotokot na za{titniot gas, zgolemuvaweto i namaluvaweto na ja~inata na strujata i nejziniot tek vo fazata na procesot na zavaruvawe, izbor na frekfencija na pulsot na strujata, kako i dvo-~etrikraten - puls na rabotata. ● Integrirana plus-finopulsna funkcija na rabotata. ● Specijalna za{tita na elektronskite delovi ovozmo`uva otpornost na temperatura i na pra{ina. ● Elektronskata regulacija na rabotata obezbeduva dobri rezultati na zavaruvawe so pomal tro{ok na elektri~nata energija. ● Otpornost na pa‡awe - 25 sm ● Prefrluvawe od TIG-REL i AC/DC zavaruvawe. ● Mo`nost za bezkontakten (HF) i kontakten re`im na zavaruvawe. ● ●

Sodr`ina na isporakata br.na art. 0984 150 70 0984 150 250 -

TIG gorilnikot i reduciskiot ventil so monometri ne se ispora~uvaat so WG 180 AC/DC aparatot! Soodvetna oprema za TIG 180 AC/DC

Upatstvo za upotreba TIG zavaruvawe Preporaka za protok na za{titniot gas l/min: 5-250 amperi 6,5 - 7,5 l/min Preporaki za ja~ina na strujata Wolfram J a~ina na ednonaso~nata Ja~ina na dvonaso~nata struja DC struja AS elektrodi 1,0 3-40 5-30 1,6 15-130 20-90 2,4 70-240 45-135 3,2 140-230 130-250 Soodveten gas za TIG zavaruvawe 100% Argon ▲

TIG gorilnik WLT 26, so eden dvopol`ben taster, 4m br. na art. 0984 108 104 TIG gorilnik WLT 26, so eden dvopol`ben taster, 8m br. na art. 0984 108 108 TIG gorilnik WLT 26, so eden ~etiripolo`ben taster, 4m br. na art. 0984 108 204 TIG gorilnik WLT 26, so eden ~etiripolo`ben taster, 8m br. na art. 0984 108 208 Oblo`eni elektrodi br. na art. 0982 2.../ 0982 3... Wolfram elektrodi gold br. na art. 0984 150 110/116/124/132 @ica za TIG zavaruvawe br. na art. 0982 71.../ 0982 75...

Tehni~ki podatoci TIG zavaruvawe - Ø na `icata REL zavaruvawe - Ø na `icata Podra~je na zavaruvaweto TIG Podra~je na zavaruvaweto REL Intermitencija pri mah ja~ina na strujata kaj REL i TIG zavaruvaweto

1,0-3,2mm 1,5-4,0mm 3-180A 10-150A 35%/35%

Zavaruvawe na materijalot ^elik, ner‡osuva~ki ~elik Bakar Aluminium Arc-Force* Hot-Start** Anti-Stick***

1 - 8 mm 1 - 3 mm 1 - 8 mm da da da

* Arc-Force: zgolemuvawe na naponot na elektri~niot lak vo kriti~nite situacii - onevozmo`eno e prodirawe na troskata vo rastop i gasnewe na lakot. Rezultatot e mo`nost za rabota so te{ko rastoplivi elektrodi. ** Hot-Start: Obezbeduva sigurno palewe na elektrodata. Hot-Start enegrijata se podesuva avtomatski spored izbranata struja na zavaruvaweto. *** Anti-Stick: Se onevozmo`uva lepewe na elektrodata na rabotnoto par~e sp avtomatskoto namaluvawe na strujata.

M 14 0016 14 05


Rakuvawe so invertorot za zavaruvawe WIG 180 AC/DC (TIG/Rel) 6 7

8 10 1

9 2 3 11 4 5 12

1. Upravuva~ko-kontrolna plo~a 2. Kontakt tabla na gorilnikot 3. Kontakti na upravuva~kite tasteri na gorilnikot 4. Izlez na za{titniot gas 5. Kontakt tabla na masata 6. Prenosna ra~ka

7. Kai{ za nosewe 8. Prostor za skladirawe na kabelot 9. Glaven prekinuva~ (ON/OFF) 10. Napojuva~ki kabel 11. Vlez na za{titniot gas 12. Kontakt na diagnosti~ko podesuva~kiot modul

2

1

11

3. 4. 5. 6. 7.

14 7 6 8 4 3

5

1. 2.

10 12

9

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15 13

14 06

15.

Signalni labi~ki na TIG zavaruvaweto (DC/AC) Signalni labi~ki na elektrodnoto REL zavaruvawe (DC/AC) Taster za izbor na na~inot za zavaruvawe Signalna lambi~ka na predpotokot na gasot Signalna lambi~ka na raste~kiot re`im na rabota Signalna lambi~ka na glavata strija (I) Signalna lambi~ka na frekfencijata na pulsnata struja. Signalna lambi~ka na sekundarnata struja l2 Signalna lambi~ka na pa‥a~kiot re`im na rabota. Signalna lambi~ka za postprotokot na gasot. Signalni lambi~ki na dvokratniot, ~etrikratniot i pulsniot re`im na rabota. Izbor na traktnosta na rabotata. Izbor na posebnite parametri na zavaruvawe. Digitalen displej na parametrite na zavaruvaweto (mo`at da se manuvaat so dale~inska komanda) Taster potenciometar za korekcija na parametrite na zavaruvaweto.


Aparat za zavaruvawe - invertor (REL/TIG) ESI 150 br. na art. 0702 351 01 Pak./par~. 1

Potpolno nov digitalno kontroliran invertor za zavaruvawe so mo`nost za zavaruvawe so REL i TIG postapkite. Idealen za mobilna primena blagodarejœi ì na cvrstata i prakti~nata izrabotka. Prednosti

Sodr`ina na isporakata ESI 150 Opis Kabel za masa 25 mm2, 2,5 m Kabel za elektroda 25 mm2, 3,5 m Kufer, crn Kai{ za nosewe

br. na art. 0984 150 7 0984 150 8 0984 150 6 -

Soodvetna oprema za ESI 150

Otpornost na pa‡awe od visina do 80 sm. IP 23 klasa na vodootpornost. ● Specijalna navlaka za vgradenite elektronski delovi obezbeduva golema otpornost na toplina, stud, pra{ina, itn. ● Digitalniot transformator na struja gi kompenzira operativnite gre{ki i obezbeduva izvonredno dobri rezultati na zavaruvawe. ●

Upatstvo za upotreba REL zavaruvawe Preporaka za podesuvawe na ja~inata na strujata na zavaruvaweto: I (A) = 40 h Ø na elektrodata (mm) TIG zavaruvawe Preporaka za vrednost na protokot na za{titniot gas (l/min): 5- 250 A 6,5-7,5 l/min 251- 400 A 8,5-9,5 l/min Soodveten gas za TIG zavaruvawe 100% Argon ▲

Oblo`eni elektrodi br. na art. 0982 2.../0982 3... `ica za TIG zavaruvawe br. na art. 0982 71... TIG gorilnik WLV 17 br. na art. 0984 150 0 ; 0984 150 1 TIG oprema br. na art. 0984 150 3 ; 0984 150 4 Wolfram elektrodi br. na art. 0984 150 110/116/124

Tehni~ki podatoci REL zavaruvawe - Ø na elektrodata 1,5 - 4,0 mm TIG zavaruvawe - Ø na `icata 1,0 - 2,4 mm Podra~je na REL i TIG zavaruvaweto 5 - 150 A Intermitencija pri mah. ja~ina na struja (+40°S) kaj REL i TIG zavaruvaweto 35% Debelina na osnovniot materijal: ^elik do 10 mm TIG ~elik / ~elik {to ne 'r‡osuva 1 - 4 mm Bakar 1 - 3 mm Arc-Force: Zgolemuvawe na naponot na elektri~niot lak vo kriti~nite situacii onevozmo`eno e prodirawe na troskata vo rastopot i gasnewe na lakot. Rezultatot e mo`nost za rabota so te{ko toplivi elektrodi. Hot-Start: Obezbeduva sigurno palewe na elektrodata. Hot-start energijata avtomatski se podesuva spored izbranata struja na zavaruvaweto. Anti-Stick: Se onevozmo`uva lepewe na elektrodata na rabotnoto par~e pri avtomatskoto namaluvawe na strujata.

14 07


Rakuvawe so elektrodniot zavaruva~ki invertor ESI 150 (REL/TIG)

Glaven prekinuva~: ON/OFF

[uplina za nose~kiot kai{ LED indikator na rabotata LED indikator na neispravnosta na rabotata Rotacionen prekinuva~ (potenciometar) za podesuvawe na strujata na zavaruvaweto Kontakt-xek za pozitiven i negativen pol +/– Prekinuva~ za prefrluvawe pome‥u elektrodnoto i TIG zavaruvawe Izlez za vozduh

14 08


TIG/REL invertor WIG 180DC br. na art. 0702 353 01 pak./par~. 1

Prenosliv invertor za zavaruvawe so digitalno regulirawe (prekinuva~ka napojna edinica). TIG zavaruvawe so beskontaktnoto HF palewe. Pre~nikot na elektrodite e do 4 mm. Blagodarejœi mu na krutiot dizajn i otpornosta pri pa‡awe, idealen e za mobilna upotreba na rabotili{tata. Prednosti

Sodr`ina na isporakata WIG 180 DC

Opis Kabel za masa 25 mm2, 2,5 m TIG gorilnik WLT 17 K, 4 m Redukcionen ventil so pokaz. na protok na gasot Kufer, crn Kai{ za nosewe

br. na art. 0984 150 7 0984 150 104 0984 018 03 0984 150 6 -

Soodvetna oprema za WIG 180 DC @ica za TIG zavaruvawe br. na art. 0982 71... Oblo`eni elektrodi br. na art. 0982 2.../0982 3... TIG gorilnik WLT 17 K br. na art. 0984 150 104 ili 0984 150 108 TIG oprema br. na art. 0984 150 3 ili 0984 150 4 Volfram elektrodi br. na art. 0984 150 110/116/124

Tehni~ki podatoci

Upatstvo za upotreba REL zavaruvawe Preporaka za podesuvawe na ja~inata na strujata na zavaruvaweto: I (A) = 40 h Ø na elektrodata (mm) TIG zavaruvawe Preporaka za vrednost na protokot na za{titniot gas (l/min): 5- 250 A 6,5-7,5 l/min 251- 400 A 8,5-9,5 l/min Preporaka za ja~ina na strujata i protok na gasot VolframJa~ina na Protok na elektroda-Ø strujata - A gasot - l/min 1,0 15- 80 4 1,6 70-150 5-6 2,4 150-240 6-7 Soodveten gas za TIG zavaruvawe 100% Argon ▲ ▲

TIG zavaruvawe - Ø na `icata 1,0 - 2,4 mm REL zavaruvawe - Ø na elektrodata 1,5 - 4,0 mm Podra~je na zavaruvawe TIG 5 - 180 A Podra~je na zavaruvawe REL 5 - 150 A Intermitencija pri mah ja~ina na strujata (+40°S) kaj REL i TIG zavaruvaweto 40%/30% Debelina na osnovniot materijal: ^elik do 10 mm TIG - ~elik / ~elik {to ne 'r‡osuva 1 - 6 mm Bakar 1 - 3 mm Arc-Force: Zgolemuvawe na naponot na elektri~niot lak vo kriti~nite situacii onevozmo`eno e prodirawe na troskata vo rastopot i gasnewe na lakot. Rezultatot e mo`nost za rabota so te{ko toplivi elektrodi. Hot-Start: Obezbeduva sigurno palewe na elektrodata. Hot-start energijata avtomatski se podesuva spored izbranata struja na zavaruvaweto. Anti-Stick: Se onevozmo`uva lepewe na elektrodata na rabotnoto par~e pri avtomatskoto namaluvawe na strujata.

Otpornost na pa‡awe od visina do 80 sm. Upravuvawe preku svetle~ki simboli. ● IP 23 klasa na vodootpornost. ● Specijalna navlaka za vgradenite elektronski delovi obezbeduva golema otpornost na toplina, stud, pra{ina, itn. ● S-oznaka za zavaruvawe vo ograni~eni uslovi. ● Digitalen transformator na struja gi kompenzira operativnite gre{ki i obezbeduva izvonredno dobri rezultati na zavaruvawe. ● Za{tita na volfram elektrodata i {evot so avtomatskoto struewe na za{titnot gas. ● Golema tolerancija na mre`niot napon zgodna za prodol`eni vodovi i generatori. ● Mo`na kontrola so no`nata komandna edinica. ●

14 09


Rakuvawe so invertorot za zavaruvawe WIG 180 DC (TIG/REL) Glaven prekinuva~: ON/OFF [uplina za nose~kiot kai{

Kontakt-xek za pozitiven i negativen pol +/-

Izlez za vozduhot

11

Rakuvawe:

12

14 10

1. Indikator na neispravnost na rabotata 2. Operaciono kontrolen (LED) taster 3. LED indikator na rabotata 4. LED indikator na rabotata REL - elektrodnoto zavaruvawe 5. LED indikator na rabotata TIG zavaruvawe 6. LED indikator na 2-taktnoto zavaruvawe 7. LED indikator na 4-taktnoto zavaruvawe 8. LED indikator na visokofrekventnoto palewe (4T-palewe) 9. LED indikator na rabota na naklonot Avtomatska kontrola na procesot na zavaruvawe na povr{inite pod naklon 10. Prekinuva~ za izbor na razli~nite funkcii na zavaruvawe 11. Rotacionen prekinuva~ za podesuvawe na strujata na zavaruvaweto (A) 12. Kontrola na konekcijata na TIG gorilnikot


WIG-Lift-Arc-Set WLV17 br. na art. 0984 150 2

Opis TIG-gorilnik WLV 17, 4 m dol`ina, so rotacionen ventil Redukciski ventil K: Argon/SO2

br. na art. 0984 150 2

Pak./par~. 1

TIG oprema - komplet 1 za Ø 1,6 mm br. na art. 0984 150 3

Opis Volfram elektroda gold, Ø 1,6 mm Kuœi{te na dr`a~ot na volfram elektrodata, Ø 1,6 mm Dr`a` na volfram elektrodata, Ø 1,6 mm Kerami~ka gasna mlaznica, golemina 5 Plasti~en kufer, crno-crven

Par~iwa 1 3 3 5 1

TIG oprema - komplet 2 za Ø 2,4 mm br. na art. 0984 150 4

Opis Volfram elektroda , Ø 2,4 mm Kuœi{te na dr`a~ot na volfram elektrodata, Ø 2,4 mm Dr`a` na volfram elektrodata, Ø 2,4 mm Kerami~ka gasna mlaznica, golemina 6 Plasti~en kufer, crno-crven

Par~iwa 1 3 3 5 1

TIG elektrodi br. na art. 0982 71... 14 11


TIG gorilnik WLV 17 za ESI 150 br. na art. 0984 150 0 0984 150 1

Dol`ina (m) 4 8

pak./par~. 1

Isporaka so volfram elektrodata gold, Ø 1,6 mm

Dr`a~ na volfram elektrodata Ø mm 1,0 1,6 2,4

br. na art.

Soodvetno kuœi{te i volfram elektroda 0984 150 010 + 0984 150 110 0984 150 012 + 0984 150 116 0984 150 024 + 0984 150 124

pak./ par~.

0984 150 10 0984 150 16 0984 150 24

5

Kuœi{te za dr`a~ot na volfram elektrodata za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K Ø mm 1,0 1,6 2,4

br. na art.

Soodveten dr`a~ i volfram elektroda 0984 150 10 + 0984 150 110 0984 150 16 + 0984 150 116 0984 150 24 + 0984 150 124

pak./ par~.

0984 150 010 0984 150 012 0984 150 024

5

Kerami~ka gasna mlaznica za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K Golemina 5 6 7

Vnatre{en Ø 8 9,5 11

br. na art. 0984 150 15 0984 150 166 0984 150 17

Pak./par~. 5

Kapa na gorilnikot za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K Izvedba dolga, L = 122 mm kratka, L = 27 mm

br. na art. 0984 150 30 0984 150 35

Pak./par~. 1

Volfram elektroda - gold za TIG gorilnicite WLV 17 i WLT 17K ● ●

Dobri osobini na palewe i izdr`livost. Upotreba za ednonaso~na i naizmeni~na struja. Ø mm 1,0 1,6 2,4

Soodvetna ja~ina na strujata 15 - 80 A 70 - 150 A 150 - 250 A

br. na art. 0984 150 110 0984 150 116 0984 150 124

Upatstvo za upotreba Materijal ~elik i ~elik {to ne 'r‡osuva

Bakar i leguri na bakarot Aluminium

Debelina na materijalot mm Volfram elektroda Ø mm

1,0 1,5 2,0 3,0 4,0-6,0 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

1,0 1,0-1,6 1,6 1,6-2,4 2,4-3,2 1,0 1,6 2,4 1,0 1,6 1,6 2,4 3,2 3,2

14 12

Ja~ina na strujata A 10- 60 40- 80 70-120 90-150 140-180 60- 80 100-150 150-180 10- 60 40- 80 70-120 90-150 140-180 170-180

Soodvet. gasna mlaznica 5 5 5 6 7 5 5 6 5 5 5 6 7 7

pak./ par~. 10 5


TIG Gorilnik WLT 17 K za WIG 180 DC

z Gorilnik so mo{ne fleksibilno crevo i kabli ovozmo`uva

nepre~ena rabota. z Po~etniot del od kablite i crevata (0,5m) e oblo`en so meka ko`a poradi podobriot prifat i nosewe na gorilnikot. z Opremen e so TIG elektroda od tipot Gold so pre~nik 1.6 mm i dolga kapa na gorilnikot

Dol`ina vo m

Br. na art.

4

0984 150 104

8

0984 150 108

Koli~ina 1

Izgled na TIG gorilnikot za WLV 17 i WLT 17K 1 Wolfram elektroda 2 Kapa na gorilnikot 3 Dr`a~ na Wolfram elektrodata 4 Kuœi{te na dr`a~ot na Wolfram elektrodata 5 Kerami~ka gasna mlaznica

M 14 045

14 13


WELNOX 1

Ured za ~istewe i odstranuvawe na oksidacionite sloevi od povr{inite br. na art. 0702 353 100 Pak./par~. 1 Ured za elektrohemisko ~istewe i odstranuvawe na oksidacionite sloevi od povr{inite sozdadeni pri zavaruvaweto na ner‡osuva~kiot ~elik. Bez pote{kotii i vo kratok vremenski interval se postignuva povtorna otpornost na korozija na materijalot koj se tretira. Idealen za rabota na teren kaj bravarskite raboti, brodskata i avto industrija, bolnicite, prehrambenata industrija.

Isporaka na WELNOX 1 Ime Prenosnik na struja so jagl. anoda 60° Kontakten kabel so priklu~nik, crven 2 m Kontakten kabel so priklu~nik, crn 2 m Sigurnosna "delfin" faœalka, Ø4 mm Krp~e za ~istewe, 20 par~. Elektrolit za ~istewe, 0,5 l Sad za elektrolit, prazen Osiguruva~, 5 A, 1 par~. O-ring (28,0 h 2,0), 10 par~. Upatstvo za upotreba Sertifikati za sigurnosna upotreba

br. na art. 0984 250 1 0715 53 883 0715 53 884 0715 53 830 0984 250 2 0987 144 0987 144 0 0730 20 5 0468 028 20 -

Prednosti Brzo i ednostavno ~istewe na iskrite. Gi odstranuva oksidite od toplotno tretiranite zoni. Ekolo{ki prifatlivo sredstvo za ~istewe vo odnos na kiselinite. ^istewe i polirawe na delovite od ner‡osuva~kiot ~elik do postignuvawe na visok sjaj (visoki te. bleskav sjaj e mo`no da se postigne samo kaj 3D materijalite). ● Ne nastanuva promena na bojata na varnikot. ● Dobra otpornost na korozija se postignuva so tekot na pasiviziraweto na varnikot. ● Jaglenata anoda mo`e da se brusi po potreba. ● ● ● ●

Oprema za WELNOX 1 Prenosnik na struja br. na art. 0984 250 1 O-ring br. na art. 0984 028 20 Osiguruva~ br. na art. 0730 20 5 Elektrolit za ~istewe br. na art. 0987 144

Upotreba Proizvodstvo na aparati, izgradba i monta`a na fasadi, cevovodi, proizvodstvo na liftovi, mebel od ner‡. ~elik, industriskite kujni, industrija za hrana i pijaloci.

Tehni~ki podatoci Napon bez optovaruvawe Podesuvawe na strujata Mre`en napon Mre`na frekfencija Osiguruvawe na mre`ata Mre`en kabel Mre`en priklu~ok Za{tita (IEC 529) Dimenzii (LxBxH) Te`ina

24 V propi{ano 230 V 50/60 Hz 5 A/sporo 1,5 mm2 {uko 16 A IP 41 280x145x100 mm 4,0 kg

M 14 0050

14 14


Oprema za WELNOX1

Prenosnik na struja so jaglena anoda 60° ime Prenosnik na strujata

Br. na art. 0984 250 1

Pak./par~. 1

Jaglena anoda 60°, vertikalno bu{ena, navoj M10 ● Jaglena anoda mo`e da se brusi vo sakana forma po potreba.

dimenzii vo mm 30h15h25

Br. na art. 0984 250 10

Pak./par~. 1

Kontakten kabel so priklu~nik i sigurnosnata Delfin faœalka Ø 4 mm ime Meren kabel, crven, 2 m Meren kabel, crn, 2 m Delfin faœalka, Ø 4 mm

Br. na art. 0715 53 883 0715 53 884 0715 53 830

Pak./par~. 1 1 2

Br. na art. 0468 030 20

Pak./par~. 25

Br. na art. 0730 20 5

Pak./par~. 10

Br. na art. 0984 250 2

Pak./par~. 20

O-ring, Perbunan 70 Dimenzii u mm 28,0h 2,0

Osiguruva~ 5 A Dimenzii vo mm 20h 5

Poliamidni krp~iwa za ~istewe Dimenzii vo mm 60h40h2,5

Elektrolit za elektrohemisko ~istewe Sodr`ina vo ml 500

Br. na art. 0987 144

Pak./par~. 1

Sad za dozirawe na elektroliti so kapak Sodr`ina vo ml 500

M 14 0051 14 15

Br. na art. 0987 144 0

Pak./par~. 1


MIG/MAG Ured za zavaruvawe MM 230 br. na art. 0702 352 0 Pak./par~. 1

Ured za zavaruvawe aluminium, ~elik i ner‡osuva~ki ~elik so elektrodna `ica. Idealen za sekoj monter, serviser, zanaet~ija, mehani~ar blagodarejœi ì na kvalitetnata elektronika i stabilnoto kuœi{te. Prednosti Avtomatsko upravuvawe na ja~inata na strujata na zavaruvaweto, dogoruvaweto na `icata, du~newe na isklu~uvawe na za{titnot gas, vreme na to~kasto zavaruvawe. ● Ednostavna regulacija blagodarejœi im na nanapred postavenite vrednosti na brzina na dotur na `icata za poedine~ni stepeni na podesuvaweto na naponot. ● Izmena na na~inot na zavaruvawe: 2-taktno/4-taktno/to~kasto zavaruvawe. ● Termo-kontrola na za{titata od preoptovaruvawe. ● 5 godini garancija na glaven transformator. ● Vozdu{no ladewe - dolgotrajna rabota pod optovaruvawe. ●

Sodr`ina na isporakata MM 230 Ime Kompleten paket na creva, dol`ina 3 m, MB 25AK

Kabel za masa, 25 mm2, dol`ina 2,5 m Redukciski ventil so poka`uvawe na protokot na gasot

br. na art. 0984 260 130 0984 150 7 0984 018 03

Soodvetna oprema za MM 230 Teflonski vodilki za aluminium i ner‡. ~elik br. na art. 0984 300 05 / 0984 300 06 / 0984 300 07 Pogonski vaqaci za Al `ica i `ica od ner‡. ~elik br. na art. 0984 352 01/ 0984 352 02 / 0984 352 03 Kompleti na delovi za gorilnicite MB 15 AK i MB 25 AK {to mo`at da se zamenat br. na art. 0984 160 120 / 0984 260 120 Gasni mlaznici br. na art. 0984 160 14 / 0984 260 14 Kontaktni provodnici br. na art. 0984 160 108 / 0984 260 110 Elektrodna `ica br. na art. 0982 0 ...

Upatstvo za upotreba MIG/MAG zavaruvawe So pribli`na vrednost za protok na gasot vo l/min: Ø na `icata h 10 = l/min Za zavaruvawe na aluminium i ner‡osuva~ki ~elik potrebno e da se koristat PTFE vodilki Gorilnik za Al. - komplet br. na art. 0984 300 05 Gorilnik za ner. ~el.- komp. br. na art. 0984 300 06 Gorilnik za ner. ~el.- komp. br. na art. 0984 300 07

Tehni~ki podatoci ^eli~na elektrodna `ica Ø Aluminiumska elektrodna `ica Ø Podra~je na zavaruvawe MIG/MAG Intermitencija kaj mah. ja~ina na struja (40°S) Debelina na osnovniot materijal: ^elik / ner‡osuva~ki ~elik Aluminium

0,8 - 1,0 mm 1,0 - 1,2 mm 30 - 230 A 20 % 0,8 - 10 mm 2 - 6 mm

M 14 0060

14 16


Rakuvawe so aparatot za zavaruvawe MM 230 MIG/MAG LED indikator na rabotata LED indikator na neispravnost na rabotata Rotacionen prekinuva~ za podesuvawe na vremeto za to~kasto zavaruvawe Glaven prekinuva~ ON/OFF Prekinuva~ za podesuvawe na strujata na zavaruvaweto

Kontakt priklu~ok za masa Euro priklu~ok Prekinuva~ za izbor na 2/4taktnoto zavaruvawe, to~kasto zavaruvawe Kontroler na doturot na `icata

Edinica za dotur na `ica za MM 230 MIG/MAG Prekinuva~ za dotur na `icata

Motor za dotur na `icata Trkalce za podesuvawe na pritisokot na vle~niot vaqak Za{titen kapak

Vaqak za dotur na `ica

14 17


MIG/MAG gorilnik za zavaruvawe vo za[tita na gasot MV 15 AK Razladuvan so vozduh, so Bikox paket na creva i centralen priklu~ok KZ-2 Idealen za upotreba kaj site uredi, vozila, ma{ini i ~eli~nite konstrukcii ●

Optimalno rakuvawe blagodarejœi ì na ergonomski formiranata ra~ka. Orginalni creva (Bikox paket) se mo{ne fleksibilni, kompaktni, silni i dolgotrajni. ● Paketot so creva ima centralen priklu~ok, poznat pod imeto "Euro priklu~ok". ●

Euro priklu~ok

Opis Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 3 m Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 4 m Ra~ka, komplet so taster Taster, ergo-prifvat Svitkan vrat Nositel na kontaktnata provodnica Kontaktna provodnica, Ø 0,6 mm Kontaktna provodnica, Ø 0,8 mm Kontaktna provodnica, Ø 1,0 mm Kontaktna provodnica, za Al `ica, Ø 0,8 mm Kontaktna provodnica, za Al `ica, Ø 1,0 mm Konusna gasna mlaznica Cilindri~na gasna mlaznica Gasna mlaznica za to~kasto zavaruvawe Pru`ina

br. na art. 0984 160 130 0984 160 140 0984 160 260 0984 160 265 0984 160 17 0984 160 18 0984 160 106 0984 160 108 0984 160 110 0984 160 115 0984 160 116 0984 160 14 0984 160 16 0984 160 15 0984 160 13

pak/par~.

Tehni~ki podatoci spored EN 60 974-9

1

2

Optovaruvawe: 180 A CO2 150 A me{an gas M 21 spored EN 439 60% int. Pre~nik na `icata: 0,6 - 1,0 mm

5

3 2 5

Poedine~nite delovi na gorilnikot isto taka mo`at da odgovaraat kon drugite modeli. Pri izborot treba da se koristi tabela so sliki i dimenzii. Paketot so creva se ispora~uva so kontaktnata provodnica Ø1,0 mm. PTFE-vodilka za zavaruvawe na aluminium br. na art. 0984 300 05 PTFE - vodilika za zavaruvawe na ner‡. ~elik br. na art. 0984 300 06

14 18


Konusna gasna mlaznica br. na art. 0984 160 14 Pak/par~.: 3

Cilindri~na gasna mlaznica br. na art. 0984 160 16 Pak/par~.: 3

Gasna mlaznica za to~kasto zavaruvawe br. na art. 0984 160 15 Pak/par~.: 2

Kontaktni provodnici za ~eli~na `ica Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm

Pak/par~.: 5

br. na art. 0984 160 106 br. na art. 0984 160 108 br. na art. 0984 160 110

za aluminiumska `ica Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm

br. na art. 0984 160 115 br. na art. 0984 160 116

Nositel na kontaktnata provodnica br. na art. 0984 160 18 Pak/par~.: 2

Pru`ina br. na art. 0984 160 13 Pak/par~. 5

Svitkan vrat br. na art. 0984 160 17 Pak/par~.: 1

14 19


MIG/MAG gorilnik za zavaruvawe vo za[tita na gasot MV 25 AK Razladuvan so vozduh, so Bikox paket na creva i centralen priklu~ok KZ-2 Idealen za upotreba kaj site uredi, vozila, ma{ini i ~eli~nite konstrukcii ●

Optimalno rakuvawe blagodarejœi ì na ergonomski formiranata ra~ka. Orginalni creva (Bikox paket) se mo{ne fleksibilni, kompaktni, silni i dolgotrajni. ● Paketot so creva ima centralen priklu~ok, poznat pod imeto "Euro priklu~ok". ●

Euro priklu~ok

Opis Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 3 m Kompleten MIG/MAG paket so creva, dol`ina 4 m Ra~ka, komplet so taster Taster, ergo-prifvat Svitkan vrat Nositel na kontaktnata provodnica Kontaktna provodnica, Ø 0,8 mm Kontaktna provodnica, Ø 1,0 mm Kontaktna provodnica, Ø 1,2 mm Kontaktna provodnica za Al `ica, Ø 0,8 mm Kontaktna provodnica za Al `ica, Ø 1,0 mm Kontaktna provodnica za Al `ica, Ø 1,2 mm Konusna gasna mlaznica Cilindri~na gasna mlaznica Gasna mlaznica za to~kasto zavaruvawe Pru`ina

br. na art. 0984 260 130 0984 260 140 0984 160 260 0984 160 265 0984 260 17 0984 260 18 0984 260 108 0984 260 112 0984 260 110 0984 260 115 0984 260 116 0984 260 117 0984 260 14 0984 260 16 0984 260 15 0984 260 13

14 20

Pak/par~.

Tehni~ki podatoci spored EN 60 974-9

1

2

Optovaruvawe: 230 A SO2 200 A me{an gas M 21 spored EN 439 60% int. Pre~nik na `icata: 0,8 - 1,2 mm

5

3 2 5

Poedine~nite delovi na gorilnikot isto taka mo`at da odgovaraat kon drugite modeli. Pri izborot treba da se koristi tabela so sliki i dimenzii. Paketot so creva se ispora~uva so kontaktnata provodnica Ø1,2 mm. PTFE - vodilka za zavaruvawe na aluminium br. na art. 0984 300 05 PTFE - vodilka za zavaruvawe na ner‡. ~elik br. na art. 0984 300 06 0984 300 07


Konusna gasna mlaznica br. na art. 0984 260 14 Pak/par~.: 3

Cilindri~na gasna mlaznica br. na art. 0984 260 16 Pak/par~.: 3

Gasna mlaznica za to~kasto zavaruvawe br. na art. 0984 260 15 Pak/par~. 2

Kontaktni provodnici za ~eli~na `ica Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm Ø 1,2 mm

Pak/par~.: 5

br. na art. 0984 260 108 br. na art. 0984 260 110 br. na art. 0984 260 112

za aluminiumska `ica Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm Ø 1,2 mm

br. na art. 0984 260 115 br. na art. 0984 260 116 br. na art. 0984 260 117

Nositel na kontaktnata provodnica br. na art. 0984 260 18 Pak/par~. 2

Pru`ina br. na art. 0984 260 13 Pak/par~. 5

Svitkan vrat br. na art. 0984 260 17 Pak/par~. 1

14 21


Spiralna vodilka za SG2/SG3 elektrodna dopolnitelna `ica

Opis

Izolirana spiralna vodilka 1,5/4,5 sina, so prikl. za elektrodna `ica Ø 0,6-0,9 mm Izolirana spiralna vodilka 2,0/4,5 crvena, so prikl. za elektrodna `ica Ø 1,0-1,2 mm

za paket creva 3m MB 15/MB 25 br. na art. 0984 300 01

za paket creva 4m MB 15/MB 25 br. na art. 0984 300 02

0984 300 03

0984 300 04

Pak/par~.

1

Teflonska vodilka za aluminiumska i elektrodna dopolnitelna `ica od ner‡osuva~kiot ~elik

za aluminiumska `ica

za `ica od ner‡osuva~kiot ~elik

za `ica od ner‡osuva~kiot ~elik

Ø 1,0-2,3 mm, 3 m br. na art. 0984 300 05

Ø 0.6-1.0 mm, 5 m br. na art. 0984 300 06

Ø 1.0-1.2 mm, 5 m br. na art. 0984 300 07

Instrukcii za postavuvawe na teflonskata vodilka Teflonskata vodilka treba da se donese do vaqakot za turkawe na `icata. Podesenata pomo{na cevka se koristi za kompenzacija na pre~nikot i stabilizacija (samo za teflonskite vodilki so nadvore{en pre~nik do 4,0 mm).

Specijalni CO2 kle{ta ●

Brzo se~ewe na elektrodnata `ica. Vremenska za{teda kaj ~isteweto na gasnata mlaznica. ● Simnuvawe na gasnata mlaznica. ● Otpu{tawe i stegawe na kontaktnata provodnica. ●

Opis Golemina 1 za mlaznici 12 - 15 mm Golemina 2 za mlaznici 15 - 18 mm

br. na art. 0984 301 0984 302

Pak./par~. 1

14 22


Vaqaci za dotur na `ica za aparat MM 230 Pre~nik na `icata 0,8/1,0 mm 1,0/1,2 mm 1,0/1,2 mm

`ica za zavaruvawe

Br. na art.

Pak/par~.

~elik/ner‡osuva~ki ~elik ~elik/ner‡osuva~ki ~elik aluminium

0984 352 01 0984 352 02 0984 352 03

1 1 1

Stega~ki kle{ti so masa za aparati ESI 150 / WIG 180 DC / MM 230 Golemina M6 M 10

Za izleznata sila do 200 amperi do 400 amperi

Br. na art. 0984 150 72 0984 150 74

Komplet od gorilnici za MB 15 AK br. na art. 0984 160 120 Pak/par~: 1 Sodr`i: konusna gasna mlaznica kontaktni provodnici Ø 0,8 mm pru`ini

3 par~. 10 par~. 10 par~.

Komplet od gorilnici za MB 15 AK br. na art. 0984 260 120 Pak/par~: 1 Sodr`i: konusna gasna mlaznica kontaktni provodnici Ø 1,0 mm pru`ini

14 23

3 par~. 10 par~. 10 par~.

Pak/par~. 1 1


Plazma ured za se~ewe Invertor za plazma se~ewe so visokofrekventno palewe br. na art. 0691 500 350 ●

Mo`at da se se~at slednive materijali: - ~eli~ni limovi so isklu~itelno golema cvrstina - ner‡osuva~ki ~elik do 8 mm - isto taka i pomeki materijali - limovi do 10 mm debelina ● Pilot lakot ovozmo`uva se~ewe na presvle~enite materijali, kako i golemi dol`inski tolerancii kaj vodeweto na gorilnikot. - Za{teda vo vremeto za podgotvuvawe i ednostavno vodewe na gorilnikot. ● Reducirano iskrewe blagodarejœi ì na optimiziranata mlaznica. - Za{tita na prostorot od iskri. ● Gorilnikot, so isklu~itelno mali dimenzii i zgoden za rakuvawe, ovozmo`uva se~ewe vo kanalite i aglite. - Ovozmo`eno se~ewe na te{ko dostapnite mesta. ● Mo{ne mala potro{uva~ka na vozduh - samo 60 l/min kaj 3,5 bar. - Ekonomi~no se~ewe. ● Golema brzina na se~eweto. - Efikasna rabota. ● Kvalitetno se~ewe dol` krivinite ili prelomite blagodarejœi ì na odvoenosta na gorilnikot i kontinuiranata regulacija na strujata.

Sodr`ina na isporakata ● Izvor

na struja so mre`en kabel i priklu~ok za zrak. za masa od 4 m (10 mm2) so priklu~ni kle{ta. ● CP 40 plazma gorilnik so paketot creva 4 m. ● Kabel

Mre`en priklu~ok

Mah. debelina na se~ewe za ~elik 10 mm Dol`ina na crevoto na gorilnikot 4m

230 V/50 Hz Mre`en osiguruva~

16 A spor

Podra~je na regulacija na ja~inata na strujata 5-25 A Klasa na za{tita IP 23 C

Mah. optovaruvawe 3,2 kW Potro{uva~ka na vozduh kaj 3,5 bar 60 l/min

Intermitencija (10 min. po EN 60974.1) 25 A / 35% Te`ina

Potro{uva~ka na energija

13 kg

15 x 36 x 38 cm

4,2 kVA / 35% Dimenzii

Rezervni delovi Poz. 1 2 3 4 5

Opis Komplet na promenlivite delovi 5 h Poz. 2; 2 h Poz. 3; 5 h Poz.4; 1 h Poz. 5 Elektroda Difuzor Mlaznica Nositel na mlaznicata

Oprema 2 3 4

1

5 Avtomatska zavaruva~ka maska br. na art. 0984 700

14 24

Toplotno - za{titna pokrivka br. na art. 0984 350 ..

Br. na art.

Pak.

0691 500 351

1

0691 500 352 0691 500 353 0691 500 354 0691 500 355

5 2 5 1


Garnitura za gasno zavaruvawe i se~ewe ● ● ● ● ●

Za acetilen / kislorod. Pre~nik na cevkata 17 mm. Za zavaruvawe 1,0 - 9,0 mm. Za se~ewe 3 - 40 mm. Garnitura vo ~eli~nata limena kutija.

br. na art. 0984 017 11 2

Sodr`ina na isporakata* 10

Sl. Opis 1 1 ra~ka, Ø17 mm Plamenici za zavaruvawe 1,0 mm - 2,0 mm 2 2,0 mm - 4,0 mm 4,0 mm - 6,0 mm 6,0 mm - 9,0 mm Mlaznici za se~ewe 3 - 10 mm 3 10 - 25 mm 25 - 40 mm 4 1 gorilnik za se~ewe Pru`en lost, koli~ka 5 za se~ewe i {estar 6 1 univerzalen klu~ 1 ~ista~ na mlaznica

3

8

6

7 5 4

1

Br. na art. 0984 017 0 0984 017 2 0984 017 3 0984 017 4 0984 017 5 0984 017 31 0984 017 32 0984 017 33 0984 017 010 0984 017 20 0984 017 19

7 8

* Plamenikot za zavaruvawe 9-14 mm i mlaznicite za se~ewe 40-100 mm ne se vklu~eni, no mo`at da se nara~aat.

11

1 pi{tol za palewe 1 mlaznica za zagrevawe

Ra~ka

0984 017 90 0984 017 9 0984 017 30

1

Pre~nik na cevkata 17 mm, so promenliv ventil (mono-blok ventil). ● Vrska za creva 6/9 mm.

1 9

br. na art. 0984 017 0 Pak/par~.: 1

Vrzuva~ka matica za gorilnikot 9

2

Pre~nik na cevkata 17 mm.

br. na art. 0984 017 01 Pak/par~.: 1 Debelina na mat. mm 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 4,0

Br. na art. 0984 017 1 0984 017 2 0984 017 3

pak/par.

1

Debelina na mat. mm 4,0 - 6,0 6,0 - 9,0 9,0 - 14,0

Br. na art. 0984 017 4 0984 017 5 0984 017 6

Plamenici za zavaruvawe

Pak/par.

1

Mlaznici na plamenicite za zavaruvawe

10

10

Debelina na mat. mm 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 4,0

Br. na art. 0984 017 21 0984 017 22 0984 017 23

pak/par.

1

Debelina na mat. mm 4,0 - 6,0 6,0 - 9,0 9,0 - 14,0

Br. na art. 0984 017 24 0984 017 25 0984 017 26

14 25

Pak/par.

1

2


Monta`ni plamenici za zavaruvawe â—?

Pre~nik na cevkata 17 mm. Za monta`a na cevkovodi - so svitkuva~ka bakarna cevka. â—? Vkupna dol`ina 230 mm. â—?

Br. na art. 0984 017 7 0984 017 8

Debelina na materijalot vo mm 1-2 2-4

Pak/par~. 1

Promenlivi cevki za monta`ni plamenici Br. na art. 0984 017 07 0984 017 08

Debelina na materijalot vo mm 1-2 2-4

Pak/par~. 1

Mlaznica za zagrevawe 11

11

Debelina na mat. mm 3 - 100

Br. na art.

Pak/par~.

0984 017 30

1

^ista~ za mlaznica

Mlaznica za se~ewe 3

br. na art. 0984 017 90 Pak/par~. 1

3

Deblina na mat. mm 3 - 10 10 - 25 25 - 40 40 - 60 60 - 100

8

Br. na art. 0984 017 31 0984 017 32 0984 017 33 0984 017 34 0984 017 35

Pak./ par~.

1

Pi{tol za palewe br. na art. 0984 017 9 Pak/par~. 1

Vrzani proizvodi @ica za gasno zavaruvawe Zavaruva~no ogledalo Zavaruva~ki o~ila

14 26

8

7


Redukciski ventili spored DIN EN/ISO 2503 Gas Kislorod Acetilen Argon/SO2

Tip-DIN+ DIN-OX DIN-AC DIN-ARC

Pritisok rab./mah. 10/16 bar 1,5/2,5 bar 30 l/min.

Izlez 1/4" 3/8" lev 1/4"

Br. na art. 0984 018 01 0984 018 02 0984 018 03

Pak/par~.

Br. na art. 0984 018 04

Pak/par~. 1

1

Redukciski ventil spored DIN EN/ISO 2503 Gas Argon/SO2

Tip DIN-FLOW

Merna cevka 30 l/min.

Izlez 1/4"

Vnimanie! Vrednost na protokot se regulira na ventilot za zatvorawe.

Manometri

spored DIN EN 562 / ISO 2503 Gas Kislorod Kislorod Acetilen Acetilen Argon/SO2 Argon/SO2

Pritisok rab./mah. 0-10/16 bar 0-200/315 bar 0-1,5/2,5 bar 0-18/40 bar 0-200/315 bar 0-32 l/min.

Merewe Raboten pritisok Pritisok vo boca Raboten pritisok Pritisok vo boca Pritisok vo boca Protok vo l/min.

Br. na art. 0984 018 010 0984 018 011 0984 018 020 0984 018 021 0984 018 030 0984 018 031

Pak/par~.

1

Dihtuva~ Redukcionen ventil Plastika. Site tipovi na gas osven acetilen i propan. br. na art. 0984 018 050 Pak./par~.: 10

Za{titna kapa na manometrot Boja: siva (site gasovi). br. na art. 0984 018 060

Pak./par~.: 5

Osiguruva~ na vra]aweto na gasot

Redukciski ventil

za vrska so redukciskiot ventil tip GVX 10 spored DIN 8521 / DIN EN 730.

Kislorod P1 = 5 bar P2 = 3,5 bar = 24 m3/h Protok

Zapaliv gas P1 = 1,5 bar P2 = 0,9 bar = 6,5 m3/h Protok

Gas Kislorod Site gasovi

Opis GVO 10 GVA 10

Veza Vlez i izlez: 1/4" Vlez i izlez: 3/8" lev

Br. na art. 0984 017 920 0984 017 930

Creva kislorod - acetilen "DIN 8541" / DIN EN 559

9 h 3,5 + 6 h 5 mm. So vgradena {elna i navrtka. Vrska: 1/4" i 3/8" lev. Dol`ina: 5 m br. na art. 0984 017 905 Pak/par~. 1 Dol`ina: 10 m br. na art. 0984 017 910 Pak/par~. 1

14 27

Pak/par~. 1


Zavaruva~ki ~ekan

Opis Zavaruva~ki ~ekan

Br. na art. 0715 82 400

Pak/par~.

1

(simnuvawe na troskata) DIN 5133 ●

^elik, 400 g.

Zavaruva~ko ogledalo Opis Zavar. ogledalo-ra~no Zavar. ogledalo-magnetno Promenlivo ogledalo

Br. na art. 0984 300 1 0984 300 2 0984 300 3

Pak/par~.

1 5

Presek A-A

Stega za masa ●

So dr`a~i od temperuvaniot odlivok. Vezen otvor na gorniot lien del. ● Silen stega~ki moment so zavrtka so krilna matica obezbeduva dobro dr`ewe. ●

Lmax. mm

L1 mm

B mm

L2 mm

Ø mm

Br. na art.

Pak./ par~.

150

60

20

5

11

0695 964 11

1

Mah. struja pri traeweto na vklu~uvaweto 100% 300 A.

Agolen magnet Agolen magnet za fiksirawe i dr`ewe vo tekot na zavaruvaweto i lemeweto, kako i kaj drugite monta`ni raboti ●

Dim. vo mm

Precizno spojuvawe na profilite, ravmanite i trkaleznite metalni par~iwa. ● Vremenska i pari~na za{teda vo eliminiraweto na pomo{nata rabota na "druga li~nost". ● Ednostavno simnuvawe so navednuvawe na strana. ● Mo`no e spojuvawe pod slednite agli: 30°, 45°, 75° i 90° (spored slikata). Isto taka mo`ni agli se 105°, 120°, 180°.

Sila na Te`ina Br. na art. Pak/ privlekuvaweto vo g par~. na magnetot vo kg

96 h 64 27

260

0691 180

1

14 28


Pi[tol za lemewe Vo kufer so oprema br. na art. 0965 94 01 ● ● ● ●

Sodr`ina Opis Pi{tol za lemewe 60 W, 220 V Vrv za lemewe Lem `ica Nr 1, 250 g Salmijak, 100 x 45 x 20 mm

Br. na art. 0715 94 02 0987 111 0987 30

Pak./par~.

1 3

● ● ●

Za pet sekundi e podgotven za upotreba. Plasti~no kuœi{te so vgradeno osvetluvawe. Dvo`ilen kabel so Euro priklu~ok. Izolaciona za{tita spored internacionalni normi. Te`ina 650 g. Komplet vo kuferot Kuferot odgovara za ORSY 100 regal.

1

Elektri~en letkum Sila 15 Wat (220 V) 30 Wat (220 V)

Sila 100 Wat (220 V) 200 Wat (220 V)

Temperatura na vrvot okolu. +320°S ssa. +410°S

Temperatura n vrvot okolu. +500°S okolu. +530°S

Vreme na zag.

Br. na art.

1,5 min.

0715 94 03

1,5 min.

0715 94 04

vreme na zag.

br. na art.

2 min.

0715 94 05

4 min.

0715 94 06

Pak./ Rezerven vrv par~. br. na art.

So {uko priklu~nik, 1,5 m kabel, nikluvan bakaren vrv, plasti~na dr{ka. Za ~ustvitelnite lemewa vo radio i TV tehnikata.

Za monta`ni raboti na vodovi i vo rabotilnici, {evno lemewe na limovite do 1 mm debelina (220 V)

Pak./ par~.

0715 94 07 1

0715 94 08

Pak./ rezerven vrv par~. br. na art. 1

3

Pak./ par~.

0715 94 09

3

0715 94 10

1

Salmijak Dimenzii mm 100 h 45 h 20

M 14 0200 14 29

br. na art. 0987 30

Pak./par~.

1


Lemna stanica Analog 60 W br. na art. 0715 94 50 ● ● ● ● ●

Sila Elektronska Letkum stanica 60 W 60 W kaj 350°S

Obem na Vreme na temperaturata zagrevawe

Br. na art.

Pak./ par~.

150°C do 450°S

0715 94 50

1

60 s (280°S)

● ● ● ●

Elektronska regulacija na temperaturata. Golema sila na zagrevawe od 190 W so momentno dogrevawe. Ergonomski dizajniran letkum. Priklu~ok za izedna~uvawe na potencijalot (visoko - otporna vrska so letkumot za sigurnost na komponentite.) Multifunkcionalen stalak so rotaciona pregrada so sun‡er za desnoraki i levoraki osobi. Za{titna izolacija. Visoko-fleksibilen, toplo-otporen kabel za letkum (1,5 m). Elektronska stanica 230 V, 50-60 Hz. Letkum 24 V.

Rezerven greja~ ●

za lemnata stanica Analog 60 W

br. na art. 0715 94 51 Pak./par~.: 1

Lemna stanica Digital 80 W (antistati~ka)

br. na art. 0715 94 55 ● ● ● ● ● ● ● Sila Elektronska Letkum stanica 80 Watt 80 W kaj 350°S

Obem na Vreme na Br. na art. temperaturata zagrevaweto 50°S do 450°S

40 s (280°C)

0715 94 55

Pak./ par~. 1

● ● ● ●

Elektronska regulacija na temperaturata. Golema sila na zagrevawe od 290 W so momentno dogrevawe. Egzaktna regulacija preku digitalniot displej. Prefrluvawe nominalna/aktuelna vrednost. Antistati~ka spored MIL-SPEC/ESA standardot. Priklu~ok za izramnuvawe na potencijalot (visoko-otporna vrska so letkumot) za sigurnost na komponentite. Multifunkcionalen stalak so rotacionata pregrada so sun‡er za desnoraki i levoraki osobi. Za{titna izolacija. Visoko-fleksibilen, toplo-otporen kabel za letkum (1,5 m). Elektronska stanica 230 V, 50-60 Hz. Letkum 24 V.

Rezerven greja~ ●

Za lemna stanica Digital 80 W

br. na art. 0715 94 56 Pak./par~.: 1

M 14 0210

14 30


Vrvovi za lemewe W 832BD W 832CD W 832ED br. na art. 0715 94 14 br. na art. 0715 94 15 br. na art. 0715 94 16

● Za upotreba na stanici za lemewe Analog 60

i Digital 80 (isto taka i za WLS 60).

● Izdr`livi, so vnatre{no zagrevawe. ● Osnoven materijal: elektrolitski bakar. ● Dopolnitelna hrom navlaka za za{tita od korozija.

Pak.: 2 par~. W 832KD W 832SD W 832VD br. na art. 0715 94 17 br. na art. 0715 94 18 br. na art. 0715 94 19

Sun\er za ~istewe ● Specijalen sun‡er za ~istewe na vrvovite za lemewe.

br. na art. 0715 94 21 Pak.: 2 par~.

Pumpica za odlemuvawe ● Za odlemuvawe. ● Antistatik. ● 10 sm3 vsisuva~ki volumen.

br. na art. 0715 94 22 Pak.: 1 par~.

Vrv na pumpicata za odlemuvawe ● Odgovara za pumpica za odlemuvawe.

br. na art. 0715 94 23 Pak.: 2 par~.

Kanap za odlemuvawe ● Topitel - impregniran. ● Golem v{mukuva~ki kapacitet. ● Dol`ina: 1,6 m. [irina mm 1,25 2,00

Br. na art. 0715 94 24 0715 94 25

Dopolnitelni proizvodi `ici za elektro-lemewe

M 14 0220 14 31

Pak./par~. 4


Garnitura za tvrdo i meko lemewe vo drvena kutija So ergonomska Piezo dr{ka ● ● ● ● ● ●

Lesno rakuvawe vo site pozicii. Bajonet sistem: Promena na gorilnikot bez alat. Kontinualno i lesno regulirawe na plamenot. Zapirawe na dotokot na gas bez gorilnikot. Dotok na gas e mo`en samo koga tasterot e pritisnat. Piezo palewe vo sekunda.

So mala polniva plinska boca. Stabilna drvena kutija so ~eli~ni zajaknuvawa.

br. na art. 0984 8 Sodr`ina na isporakata Opis Piezo ra~ka Gorilnik Ø 9 mm Turbo-ciklon gorilnik Ø 18 mm Mala boca so {iroko dno, ventil i kuka 425 g Regulator na pritisokot 2 bar fiksno podesen R3/8" lev navoj h R3/8" lev navoj Vilu{kast klu~ 17 h 19 Paket na creva 2 m Drvena kutija

Br. na art. 0984 80 0984 801 0984 802 0984 810 0984 811 0984 82 0984 800

Piezo ra~ka so jamka za nosewe ● ●

Priklu~ok za crevo R3/8" lev navoj Pogonski pritisok 1-4 bar.

br. na art. 0984 80

14 32


Tesen gorilnik Ø 9 mm ● Kontroliran ogan za skoro site precizni raboti, meko lemewe na mali par~iwa, lemewe na olovo, zlatarski raboti, itn.

Meko lemewe kaj instalacii za voda i za greewe. Mah. pritisok: 2 bar. Potro{uva~ka na gasot: 55 g/h. br. na art. 0984 801

Turbo-ciklon gorilnik Ø 18 mm Meko, tvrdo i kapilarno lemewe. Tekot na gasot se deli niz kosi kanali i se formira vo ciklonski ogan na izleguvaweto od ~eli~nata cevka na gorilnikot. Ogneniot vitel ja pokriva celata cevka obezbeduvajœi ramnomerna distribucija na temperaturata. Silniot ogan e mo{ne zgoden za razli~ni raboti so potrebno zagrevawe. ● Tvrdo lemewe na cevki so pre~nik do Ø 18 mm ● Meko lemewe na cevki do Ø 42 mm ● Mah. pritisok: 2 bar. ● Potro{uva~ka na gas: 240 g/h. br. na art. 0984 802

Turbo-ciklon gorilnik Ø 25 mm ● Tvrdo lemewe na cevki so pre~nik do 22 mm ● Meko lemewe na cevki do 60 mm. ● Mah. pritisok: 2 bar. ● Potro{uva~ka na gas: 580 g/h. br. na art. 0984 803

Gorilnik za `e`ok vozduh Ø 35 mm Za vtiskuvawe na plastikata, simnuvawe boja, kako i za site raboti kade otvoreniot ogan ne mo`e da predizvika o{tetuvawe na materijalot. Isto taka zgoden za meko lemewe na cevki so pre~nik do 18 mm. Mah. pritisok: 2 bar. Potro{uva~ka na gas 140 g/h. br. na art. 0984 804

Ramna mlaznica na gorilnikot za `e`ok vozduh za koncentrirana distribucija na `e{kiot vozduh. br. na art. 0984 804 0

M 14 0260 14 33


Piezo letkum za upotreba na Piezo ra~kata br. na art. 0984 80. ● Potpolno zatvoren ogan: - ne~ustvitelen na veter, - okolnite materijali ne se o{tetuvaat, npr. ramki na vrata, izolaciski materijali. ● Bakarniot vrv mo`e da se vrti kontinuirano i taka lesno da se prisposobi kon raspolo`iviot prostor. ● Sa preklopna potpirka za sigurno polo`uvawe. ● Ednostavna i precizna regulacija na ognot osiguruva konstantna potrebna rabotna temperatura na bakarniot vrv. ● Potro{uva~ka na gasot: 140 g/h. ● Mah. pritisok: 2 bar. Piezo letkum bez bakarniot vrv br. na art. 0984 888 0 Bakaren vrv za Piezo letkum 350 g br. na art. 0984 888 01 500 g br. na art. 0984 888 02

Mala gasna boca 425 g TÜV sertifikat. Komplet so ventil i kuka. Proverena konstrukcija. Priklu~ok za crevo: R3/8" lev navoj. br. na art. 0984 810

● ● ● ●

Ventil - priklu~ok za crevo R3/8" lev navoj. br. na art. 0984 810 0 Kuka za besewe (na ventilot) br. na art. 0984 810 01

Regulator na pritisokot 2 bar, fiksno podesen. Protok: max 6 kg/h. Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj. br. na art. 0984 811 (za boca so golemina 425 g)

● ● ●

Priklu~ok: DIN/combo x R 3/8" lev navoj. br. na art. 0984 811 0 (za boca so golemina 5 kg i 11 kg)

14 34


Sifon za mala boca ●

Za preto~uvawe od malite boci (5 kg i 11 kg) vo ekstra-mala boca (425 g).

Priklu~en navoj (R 3/8").

br. na art. 0984 812

Crevo so visok pritisok Mah. pritisok: 2 bari. PB 30 - 4 x 4 spored DIN 4815 - guma so tekstilna armatura. Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj. br. na art. 0984 82 br. na art. 0984 83

Dol`ina: 2,0 m Dol`ina: 3,0 m

Za[tita za crevo 2 bari br. na art. 0984 87 Spored propisi za za{tita na rabotata za boci od 5 i 11 kg. ● Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj ● Mah. protok: 3 kg/h.

Dopolnitelni proizvodi: Meki lem Tvrd lem Meki lem No.3 Pasta za meko lem. No. 30 Pasta za meko lem. No. 31 Brusna najl. lenta

br. na art. 0987... br. na art. 0987... br. na art. 0987 13 br. na art. 0987 130 br. na art. 0987 131 br. na art. 0585 44 600

Podra~ja na upotreba Instalacii za vode i greewe Bravarsko-monterski raboti

M 14 0280 14 35


Propan-butan - garnitura za lemewe ● ● ● ●

Silen letkum so drvena dr{ka. Ednostavno rakuvawe, mala te`ina. Lesna, kontinuirana regulacija na plamenot. Idealana upotreba kaj pokrivnite, limarskite, instalacionite raboti, itn.

br. na art. 0984 88

Sodr`ina na isporaka Br. na art. 0984 880 0984 881 0984 810 0984 892

Opis Letkum Bakaren vrv 350 g, ovalen, povien Ekstra-mala boca so potpirka, ventil i kuka Propan crevo 2 m Regulator na pritisokot 1,5 bar, fiksno podesen R 3/8 lev navoj h R 3/8 lev navoj

0984 889

Letkum bez bakaren vrv 0984 880 2

● ●

Komplet letkum so dr{ka, gorilnik i dr`a~. Potro{uva~ka na gas: 140 g/h. ● Priklu~ok: M10h1 lev navoj. br. na art. 0984 880 ●

Priklu~ok: R 3/8" lev navoj. br. na art. 0984 880 1 Za{tita od veter br. na art. 0984 880 2

Bakaren vrv za letkum 1 Forma na ~ekan, kru`en, svitkan br. na art. 0984 881 Te`ina: 350 g br. na art. 0984 882 Te`ina: 500 g 2 Forma na ~ekan, kru`en, ramen br. na art. 0984 883 br. na art. 0984 884

1

3

Te`ina: 350 g Te`ina: 500 g

3 [ilest

2

br. na art. 0984 885 br. na art. 0984 886

14 36

Te`ina: 350 g Te`ina: 500 g


Regulator na pritiokot â—?

1,5 bari fiksno podesen Protok: 6 kg/h. â—? Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8 lev navoj. br. na art. 0984 889 (za boca od 425 g) Priklu~ok: DIN/komb. h R 3/8 lev navoj. br. na art. 0984 889 0 (za boci od 5 i 11 kg) â—?

Crevo so visok pritisok Mah. pritisok: 2 bari. PB 30 - 4 x 4 spored DIN 4815 - guma so tekstilna armatura. Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h M10 h1 br. na art. 0984 892 br. na art. 0984 893 br. na art. 0984 895

Dol`ina: 2,0 m Dol`ina: 3,0 m Dol`ina: 5,0 m

Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj br. na art. 0984 82 Dol`ina: 2,0 m br. na art. 0984 83 Dol`ina: 3,0 m

14 37


Titan - gorilnik za zavaruvawe Za su{ewe, topewe i polo`uvawe na bitumenskite lenti. Silen ogan mah. 1 m dol`ina. Gorilnik od TA2-Titan ovozmo`uva sigurna rabota pod ekstremen pritisok. ● 60 % polesen od konvencionalnite gorilnici od ~elik i mesing. ● Ergonomski dizajn prilagoden kon upotrebata. ● Ugradena stopa za odlo`uvawe na gorilnikot. ● Podesuva~ki ogan so palewe od 7 sm, mo`e da se podesi so odvrtka po potreba. ● Brzo prefrluvawe od "tivok" na raboten plamen so lost na ra~kata. ● Fina regulacija na rabotniot ogan. ● Priklu~ok: R3/8". ●

Vkupna dol`. so ra~ka mm 400 850 850

Pre~nik na gor. Ø mm 34 50 60

Maks. sila kW 26 86 114

Te`ina

Br. na art.

g 658 728 768

Pak./ par~.

0984 898 14 0984 898 16 0984 898 18

1

Crevo so visok pritisok

za gorilnik za polo`uvawe na bitumenskite lenti Maks. pritisok: 4 bari. PB 30 - 6,3 x 5. Spored DIN 4815 - guma so tekstilno zajaknuvawe. ● Priklu~ok: R 3/8" lev navoj h R 3/8" lev navoj ● ●

Dol`ina m Br. na art. 5,0 0984 898 05 10,0 0984 898 10

Pak/par~.

1

Regulator na pritisokot sa integrirana za{tita na crevoto od pukawe ● ● ● ● ●

Specijalna izvedba za polo`uvawe na bitumenskite lenti. 1,0 - 4,0 bari, kontinuirano podesuvawe. Vrte`na vrska go spre~uva uvrtuvaweto na crevoto. Priklu~ok: DIN/komb. h R 3/8" lev navoj. Protok 12 kg/h.

br. na art. 0984 898 2 Pak./par~. 1

M 14 0310

14 38


Fiting ~etki ●

@ica od ner‡osuva~ki ~elik, branovidna. Za vnatre{no ~istewe na cevkite. ● So otvor za besewe. ●

Za vnatre{en

Vkupna dol`ina Rab. dol`ina mm 150 20 150 20 150 25

Pre~. na `icata mm 0.15 0.15 0.20

pre~. na cev. Ø mm mm

15 18 22

Br. na art.

Pak./ par~.

0714 69 315 0714 69 318 0714 69 322

1/10

Brusna najlon lenta za ~istewe ●

Golemina na modelot

Granulacija Agolni brusalki

Odgovara za Ekcentar Orbitalni Ra~na brusalki ma{ini obrabotka

Br. na art.

Pak./ par~.

1000

-

0585 44 600

10

-

+

+

Za ~istewe na bakarnite cevki pred lemeweto.

Kalaj daska

480

481

Za rabota so mek lem i kalaj pasta.

482

br. na art. 0899 481

Pak./par~. 1

br. na art. 0899 480

Pak./par~. 1

br. na art. 0899 482

Pak./par~. 1

^etka za pasta i te~nost za lemewe ●

Dol`ina 130 mm

[irina 12 mm

Br. na art. 0987 141 0

Pak./par~. 3

14 39

Za topitel-pasta No. 31 i te~nost za lemewe No. 41.


Meki lemovi

`ica - Ø mm 1,0 1,0 1,5 1,5

Obra~ g 250 1000 250 1000

`ica-Ø mm 0,7 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0

Obra~ g 250 250 1000 250 1000 250 1000

`ica-Ø mm 2,0 2,0

Obra~ g 250 1000

`ica-Ø mm 3,0

Obra~ g 250

Sodr`ina ml 250

Br. na art.

Pak./par~.

0987 111 0987 112 0987 113 0987 114

1/20 1/10 1/20 1/10

Br. na art.

Pak./par~.

0987 105 0987 107 0987 108 0987 109 0987 109 0 0987 110 0 0987 110 1

1/20 1/20 1/10 1/20 1/10 1/20 1/10

Br. na art.

Pak./par~.

0987 121 0987 122

1/20 1/10

Br. na art.

Pak./par~.

0987 14

1/20

Br. na art. 0987 141

Pak./par~. 1

Elektro lem No. 1 ● ●

S-Sn60Pb40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707). Kontinuiran dovod na topitelot DIN EN 29454-1/1.1.2.B (F-SW 26 DIN 8511) pri 5 jadra. ● Rabotna temperatura: 240-260 °S. ● Temperatura na topeweto: 183-190 °S. ● Mala temperatura na lemewe blagodarejœi mu na brziot tek na lemot. ● Topitelot e poaktiven otkolku kaj lemot No. 10. ● Ostacite na topitelot mo`at da imaat koroziven efekt.

Elektronik lem No. 10 ● ●

S-Sn60Pb40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707). Kontinuiran dovod na topitelot DIN EN 29454-1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN 8511) pri 5 jadra. ● Rabotna temperatura: 240-260 °S. ● Temperatura na topeweto: 183-190 °S. ● Ostacite na topitelot mo`at da imaat koroziven efekt. ● Mala temperatura na lemewe blagodarejœi mu na brziot tek na lemot. ● Osobeno zgoden za pe~ateni kola.

Lem za rabota so metal - No. 2 ● ● ●

S-Pb60Sn40 spored DIN EN 29453 (DIN 1707). Bez cink hlorid. Kontinuiran dovod na topitelot DIN EN 29454-1/2.1.3.B (F-SW 24 DIN 8511) pri 4 jadra. ● Rabotna temperatura: 280 °S. ● Temperatura na topeweto: 183-233 °S. ● Za `elezo, bakar, nikel, mesing, cink (ne e upotrebliv za elektro spoevi i aluminium).

Lem za rabota so metal - No. 4 ● ● ● ● ●

Te~nost za lemewe No. 41 ● ● ● ●

`ica-Ø mm 3,0 2,0

Obra~-Ø mm 44

Obra~ g

Br. na art.

250

0987 13 0987 132

Pak./par~. 1/20 1/20s

14 40

S-Pb50Sn50 spored DIN EN 29453 (DIN 1707). Bez topiteli. Rabotna temperatura: 280 °S. Temperatura na topeweto: 183-250 °S. Za grejni, razladuva~ki i klima tehniki (ne e primenliv za sistemite za voda za piewe). Bez cink hlorid spored DIN EN 29454-1/2.1.2.A. Za metalo-prerabotka, industrija, instalacii so bakarni cevki. Topitel za meko lemewe na bakar, leguri na bakar, mesing i ~elik vo kombinacija so lemovite za metal No. 2 i No. 4, lemot vo {ipcot ili cinkot. Predupreduvawe: Ne e upotrebliv za elektro spojuvawa i ner‡osuva~ki ~elik.

Mek lem No. 3 (fiting lem) ● ● ● ● ●

S-Sn97Cu3. 97% kalaj, 3% bakar spored DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2. Rabotna temperatura: 270-300 °S. Temperatura na topeweto: 230-250 °S. Zgoden za meko lemewe na bakarnite cevki vo instalacii na studena i topla voda (toplo-otporen do 110 °S), toplotnata, razladuva~kata i klima tehnikata.


Mek lem bez olovo RoHS sertifikat

`ica-Ø mm 1,0 1,5

Obra~ g 250 250

Br. na art.

Pak./par~.

0987 111 3 0987 113 3

1/20 1/20

`ica-Ø mm 0,7 1,0 1,5 2,0

Obra~ g 250 250 250 250

Br. na art.

Pak./par~.

0987 105 3 0987 107 3 0987 109 3 0987 110 03

1/20 1/20 1/20 1/20

Elektro lem No. 1 ● ● ● ● ●

S-Sn99,3Cu0,7 spored DIN EN 29453. Topitel 1.1.3.B spored DIN EN 29454 so organski aktivatori (bez halogen). Rabotna temperatura: 350-450°S. Temperatura na topewe: 227°S. Upotreba: pe~ateni kola, elektrotehnika.

Elektronik lem No. 10

S-Sn99Cu1 spored DIN EN 29453. Topitel 1.1.2.B spored DIN EN so organski halogeni aktivatori. ● Rabotna temperatura: 350-450°S. ● Temperatura na topewe: 227°S. ● Upotreba: fino lemewe, telekomunikacii, elektronski komponenti. ● ●

Mek lem bez olovo [ipki ● ●

S-Sn92Cu8 / S-Sn90Zn7Cu3. Sekoga{ upotrebuvajte go mekiot lem vo kombinacija so bezolovnata kalajna pasta.

Sostav

Temp. na topewe

Rabotna temperatura

Popr. presek

Mo`na upotreba

S-Sn92Cu8

230-300°S

250-350°S

Pravoagolenik

Proizvod. na ladilnici, izrabotka na karos. 0982 111 20

Br. na art.

S-Sn90Zn7Cu3

200-250°S

220-300°S

Pravoagolenik

Proizvod. na ladilnici, izrabotka na karos. 0982 111 30

Pak./kg 5/25

Mek lem so olovo [ipki ●

Kalaj

Sastav

25% 30% 35% 40% 50% 60% 63%

S-Pb74Sn25Sb1 S-Pb70Sn30 S-Pb65Sn35 S-Pb60Sn40 S-Pb50Sn50 S-Sn60Pb40 S-Sn63Pb37

Temperarura na topewe 186-270°C 183-255°C 183-245°C 183-235°C 183-215°C 183-190°C 183°C

Spored DIN EN 29463 (DIN 1707).

Napr. presek

Mo`na upotreba

Br. na art. Pak./kg

Pravoagolnik Tragolnik Tragolnik Tragolnik Tragolnik Tragolnik Tragolnik

Proizvodstvo na ladilnici, izrabotka na karoserii Izrabotka na karoserii, instalacioni raboti Pokrivni raboti, izrabotka na signalizacija, PTT in`enering

0982 111 0982 30 0982 35 0982 3 0982 50 0982 36 0982 63

Pokrivni raboti, instal. raboti, izrabotka na elementi instalacija na voda i greewe Fab.odr`uvawe, izrabotka na elem. instal. na voda i greewe, proizvod. na aparati Izrabotka na metal/~eli~ni konstrukcii, izrab. na elektro sistemi, pokriv. rab. Izrabotka na elektro sist., bravarski rab., proizvod. na ladilnici, fab. odr`uvawe

M 14 0400 14 41

5/25

5


Tvrd lem No. 94

Tvrd bakaren lem spored DVGW-GW 2, zgoden za tvrdo lem. na bakarnite cevki so studena i topla voda, kako i bakarni cevki na gasnite instalacii. No. 94 se upotrebuva bez dopolnitelnitelniot topitel pri lemeweto na bakarnite spoevi, dodeka kaj lemeweto na spoevite od mesing se upotrebuva topitel - pasta No. 50 FM.

Oznaka

L-Cu P 6

Sastav na lemot te`ina-% Ag Cu -

93,8

Rabotna temperatura °S

Topitel

Zn

Podra~je na topeweto Ostanato °S

-

6,2 P

730

(h)

710-880

`ica Ø x dol`ina mm 2,0 h 500 3,0 h 500

Br. na art.

Pak.

0987 594 0987 594 3

1 kg

Tvrd lem No. 2

Tvrd bakaren lem spored DVGW-GW 2, zgoden za tvrdo lemewe na bakarnite cevki so studena i topla voda, kako i bakarnite cevki na gasnite instalacii. No. 2 se upotrebuva bez dopolnitelniot topitel pri lemeweto na bakarnite spoevi, dodeka kaj lemeweto na spoevite od mesing se upotrebuva topitel - pasta No. 50 FM.

Oznaka te`ina-% L-Ag 2 P

Sostav na lemot Ag 2

Cu 91,8

Zn -

Podra~je na topeweto Ostanato °S 6,2 P 650-810

Rabotna temperatura °S 710

Topitel (h)

`ica Ø h dol`ina mm 2,0 h 500

Br. na art.

Pak.

0987 52

1 kg

Tvrd lem No. 5 Tvrd bakaren lem No. 5, so sodr`ina na srebro, za spojuvawe pri rabotnite temperaturi (na spojot) do 150°S. Bakar na bakar se lemi bez topitel. Kaj lemeweto na mesinganite, bronzani spojuvawa se upotrebuva topitel - pasta No. 50 FM. Ne se upotrebuva za Fe i Ni-leguri.

Oznaka L-Ag 5 P

Sosotav na lemot te`ina-% Ag Cu 5 89

Zn -

Podra~je na topeweto Ostanato °S 6P 650-810

Rabotna temperatura °S 710

Topitel (h)

`ica Ø h dol`ina mm 2,0 h 500

Br. na art.

Pak.

0987 55

1 kg

Tvrd lem No. 15

Tvrd bakaren lem No. 15, so sadr`ina na srebro, za spojuvawe pri rabotnite temperaturi (na spojot) do 150°S. Voglavno se upotrebuva vo razladuva~kata i klima tehnikata. Kaj lemeweto na mesinganite, bronzani spoevi se upotrebuva topitel - pasta No. 50 FM. Ne se upotrebuva za Fe i Ni-leguri.

Oznaka L-Ag 15 P

Sostav na lemot te`ina-% Ag Cu 15 80

Zn -

Podra~je na topeweto Ostanato °S 5P 650-800

Rabotna temperatura °S 710

Topitel (h)

`ica Ø h dol`ina mm 2,0 h 500

Br. na art.

Pak.

0987 515

1 kg

Mesing tvrd lem No. 95 F

Mesing tvrd lem No. 95 F e dopolnitena {ipka vo forma na kvadrat so topitel. Se upotrebuva za {evno lemewe na ~elik, temper odlivka, bakar, bronza i Ni-legura.

Oznaka L-CuZn 40

Sostav na lemot te`ina-% Ag Cu 61

Zn 39

Podra~je na topeweto Ostanato °S 0,3 Si 890-900

Rabotna temperatura °S 900

Te`ini: Lem bez topitel 5 {ipki 72 g; lem so topitel 5 {ipki 110 g.

M 14 0410

14 42

Topitel x

`ica Ø h dol`ina mm 4kt. 2,5x2,5x500

Br. na art.

Pak.

0987 595 2

1 2,5 kg


Specijalen mesing tvrd lem No. 90 F

Specijalen tvrd lem No. 90F se sastoi od ~etiri spiralni `ici so topitel. Zgoden e za ~elik, siva odlivka, bakar i leguri na bakar, tesni tvrdo lemeni i pocinkuvani ~eli~ni limovi i cevki (avto karoserii). ● Materijal No. 2.0533. ● Dobra otpornost na korozija i na sozda-

vawe na puknatini.

● Preporaka za pocinkuvani ~eli~ni

limovi: Po otstranuvaweto na ognot, cinkot te~e nazad na {evot, pa taka e osigurana optimalnata za{tita od korozija vo zagreanoto podra~je.

Oznaka B-Cu59ZnSn ISO 3677

Sostav na lemot te`ina-% Sn Cu

Zn

0,5-1,5

35-42

56-62

Podra~je na Rabotna topeweto temperatura Ostanato °S °S 0,2 Si/ 870-890 900 1,0Mn

M 14 0420 14 43

Topitel

`ica Br. na art. Ø h dol`ina mm

h

2,5 x 500

0987 590 1

Pak./kg

1


@ica za zavaruvawe DIN 8559 - SG2 (EN 440-G38 2M Si 1) ● ● ● ●

● ● ●

Ø mm2

kotur kg

vid na kotur

br. na art

0,6

5

plasti~en, na trn

0928 006 5

0,8

5

plasti~en, na trn

0982 008 5

0,8

15

plasti~en, na trn

0982 008 1

1,0

15

plasti~en, na trn

0982 010 1

1,2

15

plasti~en, na trn

0982 012 1

Materijali koi mo`at da se zavaruvaat so pomo{ na `icata za zavaruvawe SG-2 ● ● ● ● ● ● ●

Grade`ni ~elici DIN 17100 St33 - St52.3 Cevni ~elici DIN 1629 St35 - St55; St 35.4 - St 55.4 Cevni ~elici (za visoki temp.) DIN 17175 St35.8 i St45.8 Kotlovski limovi SEL HIV, 19 Mn5 Brodski ~elici SEL A-E, A32, A36 - E36 Finostrukturni ~elici DIN 17102 St.E255 - St.E380 ^eli~na odlivka DIN 1681 GS 38 - GS 52

14 44

Od materijal 1.5125 Fino bakarizuvana Uredno navitkana Za konstrukcioni ~elici St 37-St 52.3 so cvrstina do 700 Nmm2 Dobra zavarlivost Namaleno rasprskuvawe Mo`e da se koristi za avtomatiziranite procesi na zavaruvawe Ima poveœe sertifikati za kvalitet: DB (Deutshe Bahn): 42.064.01 TUV: 2616.04 Llods Register of shipping: 3S3YS Det norske veritas: 3YMS


Oblo`eni elektrodi za REL zavaruvawe

Upotreba:

Normal zelena Elektroda: Oznaka spored AWS: Obloga:

E 420 RR12 DIN EN 499 E 6013 rutilna

Ø mm

Dol`ina mm

Ja~ina na strujata A

Te`. kg

Br. na art.

Pak./par~.

2,0 2,5 3,2

300 350 350

40- 80 50-110 80-150

4,0 4,7 4,7

0982 2 0982 25 0982 325

360 220 130

Osobini: ● Dobra zavarlivost vo site polo`bi, vklu~uvajœi od gore nadole so blag naklon (10-20°). ● Osobeno zgodni za zavaruvawe na pocinkuvan ~elik vrz pocinkuvan ~elik. ● Dobro povtorno palewe. ● Malo prskawe. ● Lesno simnuvawe na troskata. ● ^ista struktura na {evot. ● Mah rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 450°S. Polo`bi na zavaruvawe: Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja - pol (+ pol) i naizmeni~na struja. Upotreba: ^eli~ni konstrukcii, avto industrija, ma{inogradba, izrabotka na kontejneri i rezervoari. Osnovni materiali: nelegirani ~elici (St.33 - St.52), kotlovski limovi (H I - H III), St. 35.8, St. 45.8, GS 38 - GS 52, tenki ~eli~ni limovi. Odobruvawa: DB, TÜV.

Univerzal sina Elektroda: Oznaka spored AWS: Obloga: Ø mm

Dol`ina mm

E 38 0 RC11 DIN EN 499 E 6013 rutil - celulozna Ja~ina na strujata A

Te`. kg

Br. na art.

2,0 300 50- 70 4,7 0982 21 2,5 350 65- 90 5,1 0982 251 3,2 350 95-135 5,4 0982 325 1 4,0 350 130-180 5,2 0982 41 Osobini: ● Dobra zavarlivost vo site polo`bi, osobeno od gore nadole. ● Dobro gi zatvora puknatinite. ● Zgodna za zavaruvawe ~elik na ~elik/pocinkuvan ~elik. ● Lesno simnuvawe na troskata. ● ^ista struktura na {evot. ● Dobro povtorno palewe.

Pak./par~.

480 300 190 120

^eli~ni konstrukcii, avto industrija, izrabotka na kontejneri i rezervoari, brodogradba. Osnovni materijali: nelegirani ~elici (St.33 - St.52), kotlovski limovi (H I - H III), 17Mn4,GS 38 - GS 52. Odobruvawa: DB, TÜV.

Specijal bela Elektroda: Oznaka spored AWS: Obloga: Ø mm

Dol`ina mm

E38 2 B 32 H 10 DIN EN 499 E 7016 bazi~na Ja~ina na strujata A

Te`. kg

Br. na art.

Pak./par~.

2,5 350 50- 90 4,2 0982 252 200 3,2 350 90-150 4,5 0982 325 2 130 Osobini: ● AC/DC specijalna elektroda so debela obloga na baza na varovnik, isto taka podesna za zavaruvawe na malite zavarivuva~ki transformatori. ● Za razlika od dosega{nite tvrdewa za osobenostite na elektrodite na baza na varovnik, Specijal belata elektroda ima miren tek so malku prskawe. ● Dobra zavarlivost vo prinudnite polo`bi. ● Bez zasek na preminite na tesnite {evovi. ● ^ista struktura na {evot. ● Dobra prekrienost so troska. ● Lesno odstranuvawe na troskata. ● Mah. rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 450°S. Polo`bi na zavaruvawe: Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja. Upotreba: ^eli~ni konstrukcii, izrabotka na kontejneri i rezervoari, brodogradba, ma{inogradba, vo industrijata i zanaet~istvoto za monta`a, odr`uvawe i reparirawe. Osnovni materijali: nelegirani ~elici (St.33 - St.50), St.35.8, St.45.8, kotlovski limovi (H I - H III), 17Mn4, GS 38 - GS 52, fino-zrnesti konstrukcioni ~elici StE.26 - StE.36. Odobruvawa: DB, TÜV.

Mah rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 350 °S.

Polo`bi na zavaruvaweto: Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja - pol (+ pol) i naizmeni~na struja.

M 14 0450 14 45


Inox 2 purpurna Elektroda: Materijal No.: Oznaka spored AWS: Obloga:

Inox 29.9 `olta

E19 9 LR12 DIN EN 1600 1.4316 E 308 L - 16 rutilna

Ø mm

Dol`ina mm

Ja~. na strujata A

Te`. kg

Br.na art.

2,5 3,2

300 350

60- 90 80-120

1,7 2,1

0982 253 0982 325 3

Pak./par~.

90 55

Osobini: ● Mo{ne dobra zavarlivost. ● Osobeno zgodna za ner‡osuva~ki ~elik A2. ● Mazen, ~ist {ev. ● Dobro povtorno palewe. ● Malo prskawe. ● Lesno simnuvawe na troskata. ● Mah. rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 350°S.

Ø mm

Dol`ina mm

Ja~ina na strujata A

Te`. kg

Br.na art.

Pak./par~.

3,2

350

80-120

1,8

0982 325 5

55

Osobini: ● Univerzalna elektroda so mo{ne dobri osobini. ● Zgodna za zavaruvawe na ner‡osuva~kiot ~elik A4 so St.37. ● Mazen, ~ist {ev. ● Malo prskawe. ● Lesno simnuvawe na troskata. Polo`bi na zavaruvawe:

Polo`bi na zavaruvawe: Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja. Upotreba: Avto industrija, izrabotka na kontejneri, brodogradba, izrabotka na aparati. Osnovni materijali: ner‡osuva~ki ~elici mat. No. 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4325, 1.4541, 1.455, kako i toplo-otporni hromirani ~elici 1.4001, 1.4016, 1.4057. Odobruvawa: DB, TÜV.

Inox 4 crvena Elektroda: Materijal No.: Oznaka po AWS: Obloga:

E29 9 R12 DIN EN 1600 1.4337 E 312 - 16 rutilna

Elektroda: Materijal No.: Oznaka po AWS: Obloga:

Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja. Upotreba: Zavaruvawe na te{ko zavarlivite ~elici. Navaruvawe na alatot za rabota vo `e{ka sostojba, {ini, vaqaci i kalupi za vbrizguvawe na plastika. Se upotrebuva kako me‡usloj kaj operacii na tvrdo navaruvawe za amortizirawe na udarot. @ilavi zavareni spoevi na ~elicite so pogolema cvrstina i pome‡u razli~nite tipovi materijali. Zavaruvawe na avstenitnite manganski ~elici.

Guss 100 crna

E19 12 3 LR12 DIN EN 1600 1.4430 E 316 L - 16 rutilna

Ø mm

Dol`ina mm

Ja~ina na strujata A Te`. kg

Br.na art.

Pak./par~.

2,5 3,2

300 350

60- 90 80-120

0982 254 0982 325 4

87 53

1,7 2,0

E Ni - BG 11 DIN 8573 E Ni - C 1

Elektroda: Oznaka po AWS:

Osobini: ● Mo{ne dobra zavarlivost. ● Osobeno zgodna za ner‡osuva~ki ~elik A4. ● Mazen, ~ist {ev. ● Dobro povtorno palewe. ● Malo prskawe. ● Lesno simnuvawe na troskata. ● Mah. rabotna temperatura (na osnovniot materijal) 350°S.

Ø mm

Dol`ina mm

Ja~ina na strujata A Te`. kg

Br.na art.

Pak./par~.

2,5 3,2

300 350

55-120 80-180

0982 256 0982 325 6

112 77

2,0 2,5

Osobini: ● Dobra zavarlivost. ● Stabilen elektri~en lak. Polo`bi na zavaruvawe: Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja + pol (- pol) i naizmeni~na struja. Upotreba: Nikel elektroda za studeno i polu-studeno zavaruvawe na sivata odlivka, reparacisko zavaruvawe, popravki kaj puknatinite i odkr{enite delovi. Zavareniot metal od ovaa elektroda lesno se odstranuva (so turpija). Otporna e na sozdavawe na puknatini.

Polo`bi na zavaruvawe: Upatstva za zavaruvawe: Ednonaso~na struja + pol i naizmeni~na struja. Upotreba: Izrabotka na kontejneri, ~eli~ni konstrukcii, avto industrija, izrabotka na aparati. Osnovni materijali: mat. No. 1.4301, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4404, 1.4410, 1.4541, 1.4550,1.4571, 1.4580, 1.4583, kako i austenitno - feritni spoevi. Odobruvawa: DB, TÜV.

14 46

Karakteristiki na materijalite na elektrodata Opis Normal siva Univerzal sina Special bela Inox 2 purpurna Inox 4 crvena Inox 29.9 `olta

Gran.na razvlek. N/mm2 > 420 > 380 > 380 > 375 > 390 > 500

Zateg. cvrst. N/mm2 510-610 510-610 510-610 620-850 590-690 750-850

Izdol`. d5 % > 25 > 22 > 24 > 35 > 32 > 25

Udarna `ilavost ISO-VJ > 47 RT > 47 ± 10°S > 80 + 20°S > 55 RT > 55 RT > 31 RT


Elektrodna dopolnitelna `ica Adapter za namotuvawe K300 vnatre{en pre~nik 180 mm br. na art. 0982 0 Pak.: 1 par~. Ø mm2 0,8 1,0 1,2

Sloevito namotuvawe da da da

Namotuvawe kg 15 15 15

Vid na namotuvaweto bez adapter bez adapter bez adapter

Br. na art.

Pak./par~.

0982 008 01 0982 010 01 0982 012 01

1 1 1

Ø mm2 0,8 1,0 1,2

Sloevito namotuvawe da da da

Namotuvawe kg 15 15 15

Vid na namotuvaweto bez adapter bez adapter bez adapter

Br. na art.

Pak./par~.

0982 008 013 0982 010 013 0982 012 013

1 1 1

Osnovni materijali za SG 2 i SG 3 Konstrukciski ~elik ^elik za cevki ^elik za cevki (toplo-otporen) Kotlovski limovi ^elik za brodogradba ^elik sitnozrnesti strukturi ^eli~na odlivka Ø mm2 1,0 1,2

Sloevito namotuvawe da da

Vid na namotuvawe bez adapter bez adapter

Sloevito namotuvawe da da da

Materijal No.: 1.5130 Sloevito namotuvawe

Namotuvawe kg 15 15 15

Vid na namotuvaweto bez adapter bez adapter bez adapter

Pak./par~.

0982 020 10 0982 020 12

1 1

* Vnimanie: Ne se upotrebuva kaj ~ist aluminium. S-AlMg5 {evovi ne mo`at da se eloksiraat. Ne se upotrebuva ako e konstruktivno ili ako so grade`en standard e propi{ana `ica so drug sostav. AlMg3 za eloksirani {evovi.

Pak./par~.

0982 030 08 0982 030 10 0982 030 12

1 1 1

Za{titen gas (DIN 32526) Gran. na elasti~nost (N/mm2) Zategnuva~ka cvrst. (N/mm2) Izdol`uvawe A 5%

SO2 > 420 > 520 > 25

Me{avina > 450 > 570 > 25

CO2 > 460 > 560 28

Ner‡.~el. SG X2

CrNiMo1912 /1.4430

Me{avina > 495 > 590 28

Argon > 350 > 600 > 30

M 14 0500 14 47

@ica za zavaruvawe na aluminium Materijal No.: 3.3556 ● Za zavaruvawe na aluminiumskite leguri

Br. na art.

SG3

Za{titen gas: 82% Argon 18% CO2

DIN 1732 SG AlMg5

Osnovni materijali AlMg5 / AlMg3* AlMgMn / AlZn4,5 Mg1, AlMgSi1 / G-AlMg3 A-AlMg3Si G-AlMg5 / G-AlMg5Si G-AlMg10 G-AlMg3Cu / AlMgSi1

Podra~je na upotreba Osnovni materijali Zgodna za zavaruvawe na identi~nite ili sli~no legiranite osnovni 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, materijali. Mah rabotna temperatura: 400 °S. Oksidaciona otporn- 1.4436, 1.4571, 1.4573, ost na varnicata do 800 °S. 1.4580, 1.4581, 1.4583 SG2

Materijal No.: 1.5125 Sloevito namotuvawe

DIN 8559 - SG 3 pobakrena

Br. na art.

Podra~je na upotreba Univerzalna upotreba za skoro site Al leguri i lieni leguri so magnezium kako glavnen legira~ki element.

Ø mm2 0,8 1,0 1,2

DIN 8559 - SG 2 pobakrena

DIN 17100 St 33 - St 52.3 DIN 1629 St 35 - St 55; St 35.4 - St 55.4 DIN 17175 St 35.8; St 45.8 SEL HIV, 19 Mn5 SEL A-E, A32-E32, A36-E36 DIN 17102 St.E 255 - St.E 380 DIN 1681 GS-38 bis GS-52

Namotuvawe kg 7 7

@ica za zavaruvawe na ~elik

Aluminium SG AlMg5 Argon > 120 > 220 16

Soodveten za{titen gas: 100% Argon

@ica za zavaruvawe na ner‡osuva~kiot ~elik DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912 Materijal No. 1.4430 ●

Soodveten gas: 98% Argon, 2% CO2

Tehni~ki podatoci Vrednosti za ~isti elektrodni materijali


@ica za gasno zavaruvawe spored DIN 8554 pobakrena, za zavaruvawe na nelegiranite ~elici, osobeno vo nezgodnite prinudni polo`bi

GI Ø mm

Dol`ina sm

Br. na art.

Pak./par~.

2 3 4

100 100 100

0982 002 0982 003 0982 004

25 kg

Ø mm

Dol`ina sm

Br. na art.

Pak./par~.

2 3

100 100

0982 002 3 0982 003 3

25 kg

Osnovni materijali Vid na ~elik Konstrukciski spored DIN 17100 ^elik za cevki spored DIN 1626, DIN 1629

G III

Cevki spored DIN 17175 Limovi i lenti spored DIN 17155

Klasa na `ica Vid na ~elik U St. 34-2, 37-2, 42-2 R St. 34-2, 37-2, 42-2 St. 37-3 U St. 37.0 St. 37.0, 44.0 St. 52.0 St. 35.8, 45.8 H I, H II, 17 Mn 4

G III

GI G III G III G III

Dopolnitelna elektrodna `ica (za vnatre[en gas) DIN 8559 SG2-Ti AWS A5.18.93 EN 440 pobakrena ●

Zgodna za zavaruvawe vo site pozicii. Osobeno za upotreba na pocinkuvanite limovi od karoserii i galvanski cinkuvanite rabotni par~iwa. ● Zgodna za ednoslojno i poveœeslojno zavaruvawe na nelegiraniot ~elik so cvrstina do 560 N/mm2. ● Minimalno prskawe i dobri karakteristiki na povr{inata. ●

Podra~je na upotreba Avto industrija, izrabotka na avto-karoserii, izrabotka na sadovi, ma{inogradba, itn.

Ø mm

Sloevito namotuvawe

Namotuvawe Vid na kg namotuvaweto

Br. na art.

0,8 1,0

da da

15 15

0982 088 0982 090

bez adapter bez adapter

Pak./ par~.

1

14 48


@ica za TIG zavaruvawe

SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

S-AIMg 5, DIN 1732

Oznaka spored AWS A 5.9: ER 316 L-Si Materijal No. 1.4430

Oznaka spored ASME: ER 5356 Materijal No. 3.3556

Zgodna za zavaruvawe na sledednite osnovni materijali: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583.

Hemiska analiza na `icata % C 0,025

Cr 18,5

Zgodna za zavaruvawe na slednite osnovni materijali: AIMg2 Mn 0,8, AIMg2,7 Mn, AIMg3, AIMg4,5 Mn, AIMg 5 (max. +80°C), AIMgMn. G-AIMg3, G-AIMg3 Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) - bez TÜV odobruvawe.

Hemiska analiza na `icata %

Ni 12,0

Mo 2,7

Mg 4,3-5,5

Mehani~ki osobini na ~istiot zavarok

Mn 0-0,6

Cr 0-0,3

Ti 0,2

Al Ostanato

Mehani~ki osobini na ~istiot zavarok

Toplotna postapka

Argon

Granica na razvl. Rp 0,2 N/mm2

Zategnuva~. cvrstina Rm N/mm2

Izdol`uvawe Udarna `ilavost A5 ISO V (J) Rt % %

Toplotna postapka

Za{titen gas

Zategnuva~ka cvrstina Rm N/mm2

Granica na Izdol`uvawe razvlekuvawe Rp 0,2 A5 N/mm2 %

U

X

> 350

600-700

> 30

U

~ist argon

220-260

> 90

> 100

Zavaruvawe se vr{i so ednonaso~na struja. Odobruvawa: TÜV, DB. `ica Ø mm 1,0 1,6 2,0 2,4 3,2

Dol`ina mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Te`ina kg 5 5 5 5 5

Br. na art. 0982 711 0 0982 711 6 0982 712 0 0982 712 4 0982 713 2

> 20

Zavaruvawe se vr{i so naizmeni~na struja. Odobruvawa: TÜV, DB. Pak./ par~.

1

`ica Ø mm 2,0 2,4 3,2

14 49

Dol`ina mm 1.000 1.000 1.000

Te`ina kg 5 5 5

Br. na art. 0982 752 0 0982 752 4 0982 753 2

Pak./ par~. 1


Pasta za meko lemewe No. 30 so ~etka

● ● ●

Lem S-Sn97Cu3 DIN EN 29453 (L-SnCu3 DIN 1707)(udel 60% te`ina). Topitel DIN EN 29454-1/3.1.1.C (F-SW 21 DIN 8511). Zgodna za bakarnite cevki od instalacii za studena i topla voda spored DVGW/GW 2 i GW 7. Ostatocite se rastvorlivi vo studena voda. Sodr`ina g 250

Br. na art. 0987 130

Topitel - pasta No. 31

● ● ● ● ● ●

Pak./par~. 20

Kalaj pasta Etanol

Topitel pasta spored DIN EN 29454, tip 2.1.2.C. DVGW test No. AT 2235. Odobrena spored DVGW rabotniot list GW7. Rastvorliva vo voda. Ne sodr`i cinkhlorid. Ostatocite se rastvorlivi vo studena i topla voda. Sodr`ina g 200

Br. na art. 0987 131

Mek lem za kalaisuvawe na uredi, sadovi i karoserii. Kalaj 25%

Sodr`ina kg Br. na art. P/par~. 1 0982 9 1

Pak./par~. 10

Topitel za tvrd lem Universal No. 50 FM

Topitel spored DIN 8511, tip F-SH 1 ● ●

Bela pasta. Topitel za tvrdo lemewe na site metali i leguri, osven lesnite metali, so rabotna temperatura 500-800 °S. Pred upotreba pastata treba dobro da se izme{a. Se nanesuva so ~etka ili so natopuvawe na o~istenite rabotni povr{ini. Topitelot isto taka treba da bide nanesen vo okolinata na mestoto na lemeweto. Ostatocite na topitelot se korozivni pa poradi toa moraat da bidat odstraneti.

Te~nost za lemewe Nr. 41 ●

Sodr`ina g 100

Br. na art. 0987 550

Pak./par~. 1

● ●

Topitel za mek lem bez cinkhlorid spored DIN EN 29454-1/2.1.1.A. Za metaloprerabotka, industrija, instalacii so bakarni cevki. Topitel za meko lemewe na bakar, bakarni leguri, mesing, crvena bronza i ~elik. Se upotrebuva so lemovite No.2, No.4, {ipki od kalaj ili cink. Upatstvo: Ne e upotrebliv za ner‡osuva~ki ~elik i elektro spoevi.

Sodr`ina ml 250

M 14 0570

14 50

Br. na art. 0987 141

Pak./par~. 1


Za{tita na osnovniot materijal i mlaznicite na gorilnikot od {tetnoto dejstvo na prskaweto. Prednost:

ECO zavaruva~ki sprej Biolo{ki zavaruva~ki za{titen sprej za aluminium,

Optimalen proces na zavaruvawe. Se namaluva brojot na potencijalnite korozivni mesta. ▼

konstrukcionen ~elik, ne`elezni metali, ner‡osuva~ki ~elik.

Efekt na ladewe. Prednost:

Kaj zavaruvaweto na ner‡osuva~kiot ~elik reducirana e promenata na bojata. Bez silikon. Prednost:

Ne vlijae negativno na dopolnitelnite tretmani, npr. lakirawe. Sodr`i sostojki identi~ni na prirodnite. Prednost: Ne sodr`i jaglenovodorod i drugi rastvoruva~i.

Tenok sloj sozdava privremena za{tita od korozija. Ostatocite na sprejot lesno se odstranuvaat. Prednost: Nema problemi kaj dopolnitelnoto pocinkuvawe i lakirawe.

Pri upotrebata se nanesuvaat minimalni koli~estva od sredstvoto. Na taj na~in se isklu~uva sozdavaweto na pori vo zavareniot materijal, kako i sozdavawe na puknatinite predizvikani so vodonikot kaj ~ustvitelnite ~elici i kriti~ni naponi.

Pred postapkata na pocinkuvaweto potrebno e temelno da se odstranat ostatocite od sprejot od rabotnite par~iwa so LU-~ista~ot (br. na art. 0890 108) ili ured pod visok pritisok.

REFILLOmat: Ednostavno rakuvawe bez zapalivi sredstva.

Op{ti upatstva:

Prednost: Ne-zapalivo. Visok stepen na rabotna sigurnost.

Opis Sprej Kanister ^e{ma ECO zavaruva~ki sprej REFILLO-sad pod pritisok REFILLO-stanica za polnewe REFILLO mat sad Pump-sprej sad

Vol. na polneweto 400 ml 5l 20 l 400 ml 400 ml 1000 ml

Br. na art. 0893 102 1 0893 102 10 0891 302 01 0893 102 20 0891 800 4 0891 800 0891 881 20 0891 510 210

Ovie podatoci slu`at kako preporaka, a se zasnovaat na osnova na na{eto iskustvo. Prepora~livo e da se napravi proba.

14 51

Pak./par~.

1

!

REFILLOmat 1. komponenten br. na art. 0961 891 311 REFILLOmat 2. komponenten br. na art. 0961 891 312 REFILLOmat 3. komponenten br. na art. 0961 891 313


Ekolo[ki sprej za za[tita na varovi Biolo{ki sprej za za{tita na varovite. Go spre~uva pregrevaweto pri zavaruvaweto na delot koj se obrabotuva i na mlaznicata za zavaruvawe. ●

● ●

● ● ●

Ne sodr`i silikon - dopolnitelnite fazi na dorabotka, kako {to se galvanizacija i lakirawe mo{ne se ednostavni Za zavaruvawe na metali i prohromski ~elici. Blagodarejœi mu na razladuva~kiot efekt se namaluva promenata na bojata pri zavaruvaweto na prohromot. Anti-korozivna za{tita. Bez hlorojaglenovodorod i bez drugi razreduva~i. Ostatocite od sprejot mo`at lesno da se odstranat.

Predupreduvawe:

opis

sodr`ina

br. na art.

pak./par~

sprej

400 ml

0893 102 1

12

kanister

5L

0893 102 10

sprej doza so pumpa

1000 ml

1 0891 510 210

Pred postapkata za nanesuvawe na cinkot, ostatocite od sprejot odstranete gi temelno so pomo{ na LU LU-~ista~ot -~ista~ot (br. na art. 089010...) ...) ili so uredot za ~istewe pod pritisok.

Za[titna mast kaj zavaruvaweto ● ● ● ●

Poefikasno ja {titi samata gasna mlaznica vo odnos na za{titnite sprejovi. Samo pasta-mast podpolgotrajno gi {titi mlaznicite i vodilkite. Minimalno sozdava gasovi so neutralen miris. Ne sodr`i silikon.

Na~in na upotreba: Najefikasno nanesuvawe se ostvaruva so makaweto na vrvot na gorilnikot.

14 52

Sodr`ina

Br. na art.

200g

0893 103

P./ par. 1


▼ ▼

Elasti~na, brzo su{e~ka kontaktna dihtuva~ka smesa so aktivni metalni pigmenti za zavaruvawe vo za{tita na gasot i to~kasto zavaruvawe.

WELNOX 500

Aktivni metalni pigmenti. Prednosti: ● Nema prskawe. ● Mo{ne dobro zatvorawe na kontaktot. ● Spre~eno gorewe. ● Spre~uvawe na sozdavawe na sa‡i. Mo{ne dobri adhezioni osobini. Prednosti: ● Prilegnuva za aluminium, goli i pocinkuvani limovi, stari boi, itn. Brzo su{ewe. Prednosti: ● Zavisno od debelinata na slojot, boeweto mo`e da se vr{i za 15-20 min. VOC* - sertifikat. Prednosti: ● Reducirana sodr`ina na razreduva~ot. ● Odgovara na mah sodr`ina specificirana so VOC vo VOC smernicite (1999/13/EC) * Nepostojani organski spoevi

Osobini:

Primena:

Kontakten dihtuva~ki i zavaruva~ki temelen premaz so mo{ne dobri adhezivni osobini na naj{irokiot dijapazon na povr{ini. Go reducira prskaweto, goreweto i sozdavaweto na sa‡ite. Obezbeduva postojana, sigurna korozivna za{tita.

Tretiranata povr{ina mora da bide ~ista, suva i odmastena. Pred nanesuvaweto potrebno e sadot dobro da se promati. Za dihtuvawe po zavaruvaweto, potrebno e dobro da se o~isti zavarenoto podra~je so brusnata runa i sredstvo za simnuvawe na silikonot. Prvo se nanesuva tenok sloj. Pridr`uvajte se do flash-off vremeto. Mo`e da se prelakira so site voobi~aeni zavr{ni premazi.

Upotreba: Popravki na karoserii, rabotilnici za popravka na avtomobili i kamioni, fabri~ki rabotilnici, ~eli~ni i dr. metalni konstrukcii, itn.

Upatstvo:

Po upotrebata prevrtete go sadot i prskajte se dodeka ne se isprazni ventilot.

Ime

Boja

Sodr`ina vo ml Br. na art.

Pak./par~.

Welnox 500

srebreno-siva

500

1/12

0893 215 500

Ovie informacii predstavuvaat preporaka bazirana vrz iskustvo, pa e potrebno da se vr{i preliminarno testirawe. Vo tekot na upotrebata i prelakiraweto potrebno e da se pridr`uva do tehni~kite preporaki za WELNOX 500 kako i preporaki na proizveduva~ot na zavr{niot premaz.

Zavaruva~ka za[titna pasta

Go spre~uva toplotnoto {irewe do okolu 4000 °S. ● Nema formirawe na bojata na zagrevaweto. ● Ovozmo`uva rabota direktno pokraj temperaturno ~ustvitelnite materijali (npr. staklo, hrom, lak, guma). ● Zgodna za zavaruvawe i lemewe na tenkite limovi. ● Ekonomi~na, poveœekratna upotreba. ●

Sodr`ina kg

Br. na art.

1

0892 700

M 14 0630 14 53

Pak./par~.

1

!

Zavariva~ka za{titna pokrivka br. na art. 0984 350 ... Pak./par~. 1 Lamelni prosirni brusni plo~i br. na art. 0578 812 ... Pak./par~. 10 Avtomatska zavaruva~ka maska br. na art. 0984 700 Pak./par~. 1


Avtomatska za[titna maska WSH 3/11 br. na art. 0984 650 Pakuvawe: 1 par~e. ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oprema / Rezervni delovi Opis Za{titna kaseta Nadvore{en preden zaklon Promenliv komplet/clip Stega~ka lenta, so podesuvawe

Br. na art. 0984 670 10 0984 680 02 0984 680 16 0984 720 12

Pak./par~.

1 2 1 1

Tehni~ki podatoci Vreme na premin svetlo/temno Vreme na premin svetlo/temno Vidlivost - temno Vidlivost - svetlo Vodootpornost spored IP 67 UV i IR za{tita Golemina na kasetata Vidno pole Rabotna temperatura Napojuvawe Oznaki na kontrola Materijal na maskata Stega~ka lenta Te`ina Garancija

0,4 ms 0,1 ms kaj 55 °S 0,20 - 0,30 s Stepen na za{tita DIN 11 Stepen na za{tita DIN 4 Minimalno 30 min pod voda Postojana 90 x 110 x 7 mm 98 x 38 mm -10 °C do 70 °C Solarni œelii, bez baterii EN 175, EN 379, EN 166, DIN, CE, ANSI, AS/NZS, CSA PA 66 Podesuva~ka 530 gr. komplet Dve godini

Podra~ja na upotreba REL zavaruvawe, MIG zav. na ~elik, MIG zav. na aluminium, MIG zav. na ner‡osuva~kiot ~elik, MAG zav. Vnimanie: Zabraneta upotreba za TIG, lasersko i gasno zavaruvawe!

14 54

Stepen na za{tita 3/11 Maksimalna IR i UV za{tita Potpolno avtomatsko zatemnuvawe vo milisekundi Ergonomi~na forma za sigurna i prijatna rabota Odbivawe na ~adot blagodarejœi mu na posebniot dizajn Za{tita od prskawe, zagrevawe, isto taka dobra za{tita kaj zavaruvaweto nad glava Udoben stega~ki kai{ so milimetarsko podesuvawe Specijalen, dobro dihtuva~ki preden zaklon go spre~uva vlezot na bilo kakvi ~esti~ki Dvete race ostanuvaat slobodni vo tekot na zavaruvaweto


Avtomatska za[titna maska WSH 5-13 Plus Satellite 10 stepeni na za{tita DIN 5-13 br. na art. 0984 680 Pakuvawe: 1 par~e. ● ● ● ● ●

Oprema / Rezervni delovi Opis Za{titna kaseta Nadvore{en preden zaklon Promenliv komplet/kop~iwa Promenliv komplet/clip Stega~ka lenta, so podesuvawe

Br.art. 0984 670 10 0984 680 02 0984 680 15 0984 680 16 0984 720 12

Pak./par~.

1 2 1 1 1

● ● ● ● ● ●

Tehni~ki podaci Vreme na premin svetlo/temno Vreme na premin temno/svetlo "slow" Vreme na premin temno/svetlo "fast" Vidlivost - svetlo Vidlivost - temno Modus za brusewe UV i IR za{tita Golemina na kasetata Vidno pole Rabotna temperatura Napojuvawe Oznaki na kontrola Materijal na maskata Stega~ka lenta Te`ina Garancija

Kontinuirano podesuvawe pome‡u DIN 5-9 / 9-13 Maksimalna IR i UV za{tita vo sekoja polo`ba na kasetata Potpolno avtomatsko zatemnuvawe vo milisekundi Dizajnirana za potpolno ednostavno rakuvawe Site za{titni vmetoci mo`at da bidat kontrolirani so nadvore{niot operacionen element Ergonomi~na forma za sigurna i prijatna rabota Odbivawe na ~adot blagodarejœi mu na posebniot dizajn Za{tita od prskawe, zagrevawe, isto taka dobra za{tita kaj zavaruvaweto nad glava Udoben stega~ki kai{ so milimetarsko podesuvawe Specijalen modus za brusewe Dvete race ostanuvaat slobodni vo tekot na zavaruvaweto Specijalen, dobro dihtuvan preden zaklon go spre~uva vlezot na bilo kakvi ~esti~ki

0,2 ms 0,1 ms kaj 55 °S 0,30 - 0,60 s 0,10 - 0,35 s Stepen na za{tita DIN 4 DIN 5-9 i DIN 9-13 DIN 4 Postojana 90 x 110 x 7 mm 98 x 38 mm -10 °S do 70 °S Solarni œelii, bez baterii EN 175, EN 379, EN 166, DIN, CE, ANSI, AS/NZS, CSA PA 66 Podesuva~ka 570 gr. komplet Dve godini

Podra~ja na upotreba Site postapki na elektro-la~noto zavaruvawe: REL, MIG/MAG, visokobrzinsko zavaruvawe, TIG, plazma, mikro plazma, vklu~uvajœi i brusewe Vnimanie: Zabraneta e upotrebata za lasersko zavaruvawe !

M 14 0710 14 55


8

15

14 56

Ja~ina na strujata

Mikro plazma

Plazma se~ewe

MIG (lesni metali, ner‥osuva~ki ~elik)

MIG (~elik)

15

8

10

10

TIG

6

6

8

1,5

1,5

MAG

REL

Ja~ina na strujata

30

30

40

40

60

9

60

70

9

70

9

10

100

10

10

10

11

12

12

Kontrast +

12 Kontrast +

Kontrast

11

11 Kontrast + Kontrast

12

12 Kontrast + Kontrast

13

13

13

13

13

125 150 175 200 225 250 300 350 400

9

11

11 12 Kontrast + Kontrast

450 500

14

14

13

14

200 225 250 300 350 400 450 500

11 Kontrast + Kontrast

10

10

125 150 175

Kontrast +

9

100

600

600

Upotreba na avtomatskite za[titini maski

spored EN 169


Ra~na zavaruva~ka maska ● ●

Golemina na stakloto: 90 h 110 mm. Te`ina: 465 g

Opis Maska bez staklo

Br. na art. 0713 82 100

Pak./par~. 1

Naglavna za[titna maska Plastika zajaknata so stakleni vlakna ●

Golemina na stakloto: 90 h 110 mm. Toplo-otporna i ne propu{ta zraci. ● Otporna na prskawe i ne progoruva. ● Kontinualno podesuvawe na stega~kiot kai{. ● Mo`nost za podigawe na za{titata od liceto. ● Te`ina: 390 g ●

Opis Maska so stega~ki kai{, bez staklo

Br. na art. 0713 82 101

Pak./par~. 1

Rezervni stakla za 0713 82 100 i 0713 82 101 ●

Dimenzii: 40 h 110 mm.

Opis Promenlivo staklo proz. 2 mm ●

14 57

Br. na art. 0984 500 101

Pak./par~. 2

Dimenzii: 90 h 110 mm.

Opis

Br. na art.

Rezervno staklo prosirno (tvrdo staklo 2 mm) Promenlivo staklo 8 DIN zeleno Promenlivo staklo 9 DIN zeleno Promenlivo staklo 10 DIN zeleno Promenlivo staklo 11 DIN zeleno Promenlivo staklo 12 DIN zeleno Promenlivo staklo 13 DIN zeleno Promenlivo staklo 14 DIN zeleno 1000-sati staklo bezbojno Promenlivo staklo metalizirano 8 DIN Promenlivo staklo metalizirano 10 DIN Promenlivo staklo metalizirano 11 DIN

0984 500 100 0984 500 108 0984 500 109 0984 500 110 0984 500 111 0984 500 112 0984 500 113 0984 500 114 0984 500 200 0984 500 208 0984 500 210 0984 500 211

Pak./par~.

10


O~ila za zavaruvawe FORNAX

Prijatno lesni, so moderen dizajn. Nosa~i so dol`insko podesuvawe so vozdu{ni perni~iwa za prijatno nosewe. ● Mo`no e individualno podesuvawe na naklotot na za{titnicite. ● Polikarbonatski za{titnik so integrisani za{titi od stranite, so golema otpornost na udar. ● UV i IR za{tita. ● Ednostavna i brza zamena na za{titnikot. ● Odgovaraat na EN 166 i EN 169 normite. ● ●

Opis "Fornax" o~ila za zavaruvawe 1,7 DIN "Fornax" o~ila za zavaruvawe 5 DIN Promenliv za{titnik 1,7 DIN Promenliv za{titnik 5 DIN

Br. na art. 0984 502 20 0984 502 50 0984 502 200 0984 502 500

Pak./par~. 1 1 1 1

Preklopni o~ila za zavaruvawe [irokogledni o~ila za zavaruvawe so prilegnuva~ko telo. ● Preklopni ramki. ● UV i IR za{tita. ● Mo`at da se nosat preku o~ilata so dioptrija. ● Indirekten ventilacionen sistem obezbeduva dobra klima za o~ite. ● Ednostavna promena na staklata. ● Staklata vo osnovniot del od SA, prosirni. ● Individualno podesuva~ka, udobna naglalenta za preku glava. ● Odgovaraat na EN 166 i EN 169 normite. ●

Opis Prekl. o~ila za zavaruvawe 5 DIN Prekl. o~ila za zavaruvawe 8 DIN Promenlivo staklo, bezbojno Promenlivo staklo 5 DIN Promenlivo staklo 8 DIN

Br. na art. 0984 503 51 0984 503 81 0984 503 500 0984 503 510 0984 503 810

Pak./par~. 1 1 10 10 10

M 14 0750

14 58


O~ila za zavaruvawe ●

Opis O~ila za zavaruvawe O~ila za zavaruvawe Promenliv za{titnik Promenliv za{titnik

Br.art. 0984 500 20 0984 500 50 0984 501 20 0984 501 50

2 DIN 5 DIN 2 DIN 5 DIN

Pak./par~. 1 1 10 10

Najlonski za{titni o~ila, klasi~en dizajn. ● Mo{ne cvrsta konstrukcija. ● Prijatni za nosewe. ● Nosa~i so podesuvawe na dol`ina. ● Anatomski formirana, preklopna strani~na za{tita. ● Zelen polikarbonatski za{titnik. ● Ednostavna zamena na za{titnikot. ● 100 % UV za{tita do 400 nm. ● UV i IR za{tita. ● Odgovaraat na EN 166 i EN 169 normite.

Selekcija na nivoata na za[tita - Upotreba spored DIN 4647 i EN 169 Elektro-la~ni postapki na zavaruvawe

Elektro-la~no zavaruvawe Ja~ina na strujata (A) 1 2,5 5 10 20 30 40 60 80 100 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500

REL

MIG za ~elik

MIG za lesni metali

MAG

TIG

[uplivi Elektrodi

PLAZMA se~ewe

DIN 6 DIN 8

DIN 7

DIN 8

DIN 9

DIN 9

DIN 10

DIN 8 DIN 9 DIN 10

DIN 10 DIN 11

DIN 11 DIN 12

DIN 12

DIN 11

DIN 10

DIN 12

DIN 11 DIN 11

DIN 10 DIN 11

DIN 9

DIN 11 DIN 12

DIN 12 DIN 13

DIN 13

DIN 14

DIN 14

DIN 14

DIN 14

DIN 15

DIN 15

DIN 11

DIN 12

Stepen na za{tita

Upotreba

DIN 1,7

Za pomo{ni zavaruva~ki raboti

DIN 2 DIN 3

Za polesni raboti na zagrevawe i se~ewe Odstranuvawe na r‡ata so zagrevawe Zavaruvawe i lemewe Gasno se~ewe Zavaruvawe i lemewe Gasno se~ewe Zavaruvawe i lemewe Gasno se~ewe Zavaruvawe i lemewe Gasno se~ewe i razdvojuvawe Gasno se~ewe

DIN 5 DIN 6 DIN 7 DIN 8

Potro{uva~ka Gas

Acetilen Kislorod Acetilen Kislorod Acetilen Kislorod Acetilen Kislorod Kislorod

14 59

DIN 13

DIN 12

DIN 13

DIN 13

DIN 12

DIN 10 DIN 13

DIN 13 DIN 14

DIN 13

DIN 14

DIN 14 DIN 15

DIN 15

Gasno zavaruvawe

DIN 4

MIKRO PLAZMA zavaruvawe

Protekuvawe (l/h)

< 70 < 900 70 > 200 900 > 2000 200 > 800 2000 > 4000 > 800 4000 > 8000 > 8000


Za[tita za noze izrabotena od {palt ko`a ● ● ●

So za{tita za stapalata. So 2 kai{a za vrzuvawe. Dol`ina okolu 40 sm.

br. na art. 0984 317 Pak./par~.: 2

Upotreba Osobeno zgodni za upotreba vo zavaruva~kite rabotilnici, strugarskite rabotilnici i livnici.

Za[titen rakav izraboten od {palt ko`a ● ● ● ●

Privrzuvawe za ramo. Lenta za vrzuvawe okolu zglobot. Boja: prirodna. Dol`ina okolu 56 sm.

br. na art. 0984 318 Pak./par~.: 2

Upotreba

0984 313

Keceli za zavaruvawe

0984 312

Opis [palt ko`a

Izrabotka 100 h 80 sm rapava povr{ina

Polna ko`a

100 h 80 sm mazna povr{ina

Osobeno zgoden za zavaruva~ki rabotilnici, strugarski rabotilnici, livnici, kova~nici i ostanati metaloprerabotuva~ki raboti.

So za{tita za gradi i isklu~itelno podesuva~kiot kai{ za stegawe, taka da im odgovara na site golemini na teloto.

Upotreba Idealna za{tita od posekotini i abewe. Limarski raboti, staklarski raboti, brodogradba, ma{inogradba, izgradba na karoserii na motornite vozila. Idealna za{tita za: zavaruva~ki rabotilnici, fabriki za destilacija, livnici, rabotilnici za pocinkuvawe. Blagodarejœi ì na maznata povr{ina ne~ustvitelna na: iskri, zavaruva~ki kapki, te~en ~elik ili aluminium.

14 60

Br. na art. 0984 312 0984 313

Pak./par~.

1


Rakavici za elektro-la~no zavaruvawe ● ● ● ● ● ●

CE kategorija 1. EN 388. Isklu~itelna otpornost na temperatura do 300 ºC. Materijal na rakavicite - visokokvalitetna debela, meka svinska ko`a. Vkupnata dol`ina od 35 sm obezbeduva za{tita na golem del od podlakticata. Kevlarska za{tita okolu zglobot na rakata.

Podra~ja na upotreba:

Site vidovi na standardni postapki na zavaruvawe, MIG i MAG zavaruvawe. Poredi golemata otpornost na temperatura osobeno zgodni za rabota vo prerabotka na gumata, plastikata i livnicite. Opis Elektrola~ni

Golemina 10

Br. na art. 0984 324 10

Pak. 1

Rakavici za TIG-argonsko zavaruvawe ● ● ● ● ●

● ●

CE kategorija 2. EN 388. Rakavici izraboteni od najfininata vlaknesta svinska ko`a. Otpornost na temperatura do +100ºC. Isklu~itelno prilegnuvawe vrz rakata obezbeduva precizna rabota kaj slo`enite postapki na zavaruvawe. Vkupna dol`ina od 34 sm obezbeduva za{tita na golem del na podlakticata. Kevlarska za{tita okolu zglobot na rakata.

Mesta na upotreba:

Pri slo`eni postapki na zavaruvawe i TIG. Opis CO2 CO2

M 14 0810 14 61

Golemina 9 10

Br. na art. 0984 325 9 0984 325 10

Pak. 1 1


Za[titni pokrivki za visoki temperaturi Za za{tita na ~ustvitelnite delovi kaj rabotite na zavaruvawe i lemewe.

Za{titna pokrivka za visoki temperaturi HTD 1000 ● ● ● ● ● ●

Zgodna za upotreba vo ekstremni uslovi. Mo`e da se koristi pri lemeweto na cevkovodite. Otporna na iskri, troska, zavaruva~ki kapki i zagreani delovi. Ne sodr`i azbest. Otporna do temperatura: 850°S. Kratkotrajno otporna do: 1000°S. Dimenzii 500 h 330 mm 1500 h 1000 mm 3000 h 2000 mm

Br. na art. 0984 350 1 0984 350 0984 350 0

Pak./par~. 1

Za{titna pokrivka za visoki temperaruri HTD 900 ● ● ● ● ●

Mo`e da se koristi pri lemeweto na cevkovodi. Otporna na iskri, troska, zavaruva~ki kapki. Ne sodr`i azbest. Otporna do temperatura: 750°S. Kratkotrajno otporna do: 900°S. Dimenzii 1500 h 1000 mm 3000 h 2000 mm

Br. na art. 0984 350 3 0984 350 10

Pak./par~. 1

Za{titna pokrivka za lemewe LD 800 ● ● ● ●

Otporna na kapki od lemot. Ne sodr`i azbest. Otporna do temperaturi: 650°S. Kratkotrajno otporna do: 800°S.

Dimenzii 500 h 330 mm

Br. na art. 0984 350 2

Pak./par~. 1

Vnimanie: Za najdobra mo`na za{tita na pokrienoto podra~je sekoga{ ostavete malku prazen prostor pome‡u pokrivkata i pokrivenite delovi. Ova isto taka mo`e da se upotrebi pri rabota so agolnite brusalki. Za{titnata pokrivka e ne~ustvitelna na `e{kite metalni kapki. Taka ne se generiraat dopolnitelni isparuvawa koi go zagrozuvaat zdravjeto. Va`no upatstvo: Sekoga{ koristete sredstva za za{tita na liceto i organite za di{ewe pri rabotite na zavaruvawe i lemewe.

14 62


Mobilen zavaruva~ki paravan spored EN 1598 ● ● ● ●

Podra~ja na upotreba Zavaruvawe

Brusewe

Opis

Br. na art.

Zavaruva~ki paravan, kompleten Promenliv zastor

0984 770 0984 770 3

Tehni~ki podatoci

Ja {titi okolinata okolu zavaruva~ot od prskawe i troska, kako i lu‡eto vo blizina od {tetnoto vlijanie na opti~kata radiacija na ko`a i o~i. @e{kite iskri i ~esti~ki od bruseweto ja menuvaat nasokata na neprobojniot zastor. Rabotnicite, vozilata, lakiranite povr{ini i stakloto efikasno se za{titeni.

Poradi svojata hemiska otpornost zavaruva~kiot paravan mo`e da se upotrebuva kaj nanesuvaweto na lakovi i za{titnite premazi. Isto taka mo`e da poslu`i kako za{tita od voda i Vla`ni uslovi prskawe. Za{tita od zaslepuva~koto i neposakuvanoto toplotno Sonce zra~ewe. Folijata e otporna na UV zra~ewe. Lakirawe

So zavaruva~ka za{titna zavesa. Ekstremno stabilna osnova so kvadratni cevki (30h30 mm). Zgoden za elektrola~no zavaruvawe spored EN 1598. Prsiren portokalov zastor.

"Delumno" prosiren spored DIN 32504 Poglavje 1

Otpornost na ogan i iskri spored DIN 53438 Poglavje 2 Hemiska otpornost spored DIN 4646 Poglavje 5 UV-otpornost spored DIN 4646 Poglavje 5

Spored UVV VBG 15 & 5 (Germanskite propisi za za{tita od nezgodi) rabotnot mesto za elektro-la~noto zavaruvawe mora da bide taka uredeno za licata vo okolinata da bidat za{titeni od {tetnite vlijanija na opti~koto zra~ewe na vrz ko`ata i o~ite.

M 14 0860 14 63

● ● ●

Dimenzii: Paravan: [irina: 200 sm Visina: 190 sm Zastor: [irina: 205 sm Dol`ina: 180 sm Faktor na opasnost < 1 Stepen na refleksija: 230 do 400 nm < 10% Testiran spored EN 1598 za elektrola~no zavaruvawe.

Pak./

par~.

1


Tehni~ki informacii 1. Oblo`eni elektrodi za ra~no elekrola~no (REL) zavaruvawe 1.1 Op{t opis Oblo`eni elektrodi za REL zavaruvawe se zgodni za zavaruvawe na site vidovi ~elik, vklu~uvajœi gi CrNi ~elicite, ~eli~nata i sivata odlivka i razli~nite oboeni metali. Kaj REL postapkata na zavaruvawe elektri~niot lak se vospostavuva vo joniziraniot prostor pome‡u elektrodata i osnovniot materijal. Vo zonata na zavaruvaweto na materijalot i vrvot na elektrodata doa‡a do zagrevawe na temperatura okolu 3600 °S na katodata (-pol) i okolu 4200 °S na anodata (+pol). Poradi toplotnoto dejstvo na elektri~niot lak doa‡a do momentalnoto topewe na elektrodata i osnovniot materijal, koi ja sozdavaat metalnata kupka (rastop), koja go popolnuva podgotveniot `leb za zavaruvawe. 1.2 Oblogi na elektrodi Uloga na oblogata: ● Jonizacija na vozduhot pome‡u elektrodata i osnovniot materijal, zaradi zgolemuvaweto na stabilnosta na zavaruva~kiot lak. ● Formirawe na troskata. Troskata go {titi rastopeniot metal od {tetnoto vlijanie na vozduhot i u~estvuva vo procesot na izdvojuvawe od rastvor na kislorodot, azotot, sulfurot i fosforot. ● Dezoksidacija na rastvorot. ● Za{tita na lakot i rastvorot od prodirawe na kislorodot i azotot od vozduhot. ● So posporo ladewe na troskata posporo se ladi i rastopot pa so toa {evot stanuva po`ilav. 1.3 Osnovni tipovi na oblogi na elektrodite Rutilni (R): Davaat mazni i ~isti {evovi. Malku prskaat i troskata dobro se odstranuva. Sozdavaat relativno mnogu troska. Celulozni (S): Osobeno zgodni za zavaruvawe od gore nadole. Dobri se za zavaruvawe na pocinkovanite materijali. Dobro gi popolnuvaat tesnite prostori i go provaruvaat korenot. Sozdavaat malku troska, koja lesno se simnuva. Nakloneti se kon lepeweto i pote{ko se palat. Bazi~ni (B): Sozdavaat {evovi so mo{ne dobri mehani~ki karakteristiki. Dobro se modeliraat i gi popolnuvaat tesnite prostori. Upotreblivi se za ~elici so pogolemo koli~estvo na jaglerod. Povtornoto palewe e ote`nato. Nakloneti se kon lepeweto, poradi toa eventualno e potrebno zagrevawe na elektrodite.

1.4 Vidovi i oznaki na oblogite na elektrodite spored DIN 1913 A = kisela C = celulozna R = rutilna (tenka/sredno debela) R (C) = rutil-celuozna (sredno debela) RR = rutilna (debela) RR (C) = rutil-celuozna (debela) AR = rutil-kisela (me{an tip) B (R) = bazi~na obloga so nebazi~ni dodatoci B = bazi~na RR (B) = rutil-bazi~na (debela) Primer: oznaki na elektordata: E 51 32 R(C) 3 DIN 1913 1.5 Podesuvawe na strujata na zavaruvaweto Dijapazon na vrednosti za strujata na zavaruvaweto se dava vo opi{uva~kite listovi na elektrodite. Za izbor na ja~inata na strujata potrebno e da se zemat v obsir site faktori na vlijanie za zavaruvaweto da bi bilo optimalno. Potrebna ja~ina na strujata zavisi od debelinata na osnovniot materijal, pozicijata na zavaruvawe, i potrebniot kvalitet na {evot. Za visoko-kvalitetnite {evovi (npr. {evovi so potreben atest) potrebno e da se namali maksimalnata navedena ja~ina na strujata za okolu 10 %. Namaluvawe na ja~inata na strujata ne smee da ja zagrozi stabilnosa na lakot, a nejzinoto zgolemuvawe ne smee da ja prejde maksimalnata vrednost na optovaruvaweto na elektrodata. Slednata tabela gi dava nasokite za izbor na pre~nikot na elektrodata i ja~inata ma strujata za zavaruvawe zavisno od debelinata na materijalot koj se zavaruva: Amper 25 - 50 50 - 100 100 - 140 140 - 220

Debelina na materijalot ssa. 1,0 - 2,0 mm ssa. 2,0 - 4,0 mm ssa. 4,0 - 8,0 mm ssa. 8,0 - 12,0 mm

1.6 Pozicii na zavaruvaweto spored DIN 1912

M 14 0900

14 64

Pre~nik na elektrodata 1,5 - 2,0 mm 2,0 - 2,5 mm 2,5 - 3,25 mm 3,25 - 5,0 mm

= Horizontalno = Sidno = Nad glava = Vertikalno nagore

= Agolno horizontalno = Agolno nad glava = Vertikalno nadolu


1.7 Skladirawe i su{ewe Oblogata na elektrodata e hidroskopna. Toa zna~i deka za vreme na skladiraweto ja upiva vlagata od vozduhot. Vla`nite elektrodi predizvikuvaat zasileno prskawe, {uplivost i lo{ kvalitet na zavareniot spoj. Elektrodite mora da se

~uvaat vo zatvoreni pakuvawa vo suvi prostorii. Vla`nite elektrodi pred upotreba treba zadol`itelno da se su{at.

2. Zavaruvawe vo za{tita na gasot SG-zavaruvawe (Zavarivawe vo za{tita na gasot) MSG Metal - zavaruvawe vo za{tita na gasot

WSG Volfram - zavaruvawe vo za{tita na gasot

Topliva `i~ena elektroda

Netopliva volfram elektroda

MIG

MAG

TIG

Inerten gas

Aktiven gas

Inerten gas

Argon/Helium

CO2/me{avina

Argon/Helium

Podra~ja na upotreba: metali kaj koi na kvalitetot na zavareniot spoj lo{o vlijae aktivniot gas, npr. aluminium, bakar, nivnite leguri i ner‡osuva~kiot ~elik

Podra~je na upotreba: site nelegirani, niskolegirani i visokolegirani ~elici, kako i ~eli~nata odlivka

Podra~je na upotreba: site zavarlivi metali Kaj TIG zavaruvaweto ne mo`e da se koristi aktiven gas

2.1 Op{ti informacii MAG zavaruvawe: ● Kako za{titen gas se koristi SO2 ili me{avina (SO2+argon i/ili kislorod). ● Na temeperatura na zavaruva~kiot lak jaglen-dioksidot se razlo`uva (disocira) na jaglenmonoksid (SO) i atomen kislorod (O). ● Kislorodot e mo{ne reaktiven te. go oksidira rastopot. Poradi toa se koristi imeto "aktiven" gas. ● Vo za{titata na aktivniot gas se zavaruvaat nelegiranite, niskolegiranite i visokolegiranite ~elici.

MIG zavaruvawe: ● Kako za{titen gas se koristat argon, helium ili me{avina na ovie gasovi. ● Za{titniot gas ne reagira so drugite elementi (inerten). ● Vo za{titata na inertniot gas mo`at da se zavaruvaat aluminium, bakar, titanium i drugi oboeni metali.

M 14 0901 14 65


2.2 Za{titni gasovi za zavaruvawe Argon (I 1 spored EN 439) so stepen na ~istota 4.6 e standarden za{titen gas upotrebliv za site materijali. Za aktivnite materijali kako {to se titanium,

tantal itn. se prepora~uva kvalitet 4.8. So dodavaweto na helium odnosno vodorod mo`at da se promenat karakteristikite na gasot, vodejœi smetka za karakteristikite na materijalot koj se zavaruva.

Za{titen gas

Osnoven materijal

Napomeni

Argon

site metali {to se zavaruvaat

● ●

[iroka upotreba Poradi golema ~istota na gasot mo`at da se zavaruvaat materijali ~ustvitelni na gasovi

VARIGON® S VARIGON® He 30 S

Al i Al-leguri

● ●

zgolemena stabilnost na lakot i sigurnost na paleweto kaj zavaruvaweto so naizmeni~na struja

VARIGON® He 30 VARIGON® He 50 VARIGON® He 70

Al i Al-leguri Cu i Cu-leguri

`e`ok elektri~en lak - podobrena penetracija - pogolema brzina na zavaruvaweto ● ote`nato palewe poradi heliumot - palewe pod argon

visokolegirani Cr-Ni ~elici

Ni i Ni-leguri

spre~uvawe na sozdavaweto pori

Helium VARIGON® H 2 VARIGON® H 5 VARIGON® H 6 VARIGON® H 10

`e`ok elektri~en lak - podobrena penetracija - pogolema brzina na zavaruvaweto

Za{titen gas

Ar

Me{avina

SO2

Reakcija so rastvor

bez reakcija

mala

golema

Jonizacija

mo{ne dobra

dobra

pomalku dobra

Pravilo:

Nadvisuvawe na {evot Penetracija Povr{ina na {evot

mazna

blago narebrena

silno narebrena

Prskawe

bez prskawe

malo prskawe

silno prskawe

^ustvitelnost na struewe na vazduhot

mo{ne golema

golema

pomala

Aluminium

~elik + VA (crno + belo)

M 14 0902

14 66

~elik (crno)

Protok na za{titnot gas kaj MIG/ MAG zavaruvaweto (l/min): Ø na `icata h 10 = l/min Protok na za{titnot gas kaj TIG zavaruvaweto: 5-250 A: 6,5-7,5 l/min 251-400 A: 8,5-9,5 l/min


2.3 Podesuvawe na strujata za zavaruvawe

Izbor na strujata za zavaruvawe spored materijalot

Ovaa tabela dava gruba preporaka za goleminata na strujata za zavaruvawe, razli~nite debelini, razli~nite materijali. ^\ Materijal

Nelegiran i legiran ~elik

Aluminium i Al leguri

mesing , bronza

(vo mm)^\^

Podra~je na regulacijata polaritet

Nelegiran i legiran ~elik Bakar,

= (-) *

mesing, bronza nikel i negovite leguri,

Bakar,

Deb. na materijalot

Materijal

titanium i negovite leguri, tantal, Wolfram itn. Aluminium i

~

Do 2 mm

120 A

120 A

200 A

Al leguri

= (-) *

Do 4 mm

200 A

200 A

250 A

Magnezium i negovite leguri

~

Do 6 mm

250 A

250 A

300 A

Se bazira vrz prakti~nite iskustva.

2.4 [to e toa dvo/~etiri taktno zavaruvawe kaj MIG/MAG uredi ^etri-taktno zavaruvawe:

Dvo-taktno zavaruvawe:

Tasterot na gorilnikot pritisnete go kratko:

Tasterot na gorilnikot dr`ete go pritisnat: - Se otvora gasniot ventil. - Avtomatski se regulira brzinata na doturot na `icata. - Se pali elektri~niot lak. Pu{tete go tasterot na gorilnikot: - Se zapira doturot na `icata. - Se istaknuva avtomatski reguliranoto slobodno vreme na goreweto. - @icata dogoruva - nema lepewe za rastop

3. TIG zavaruvawe

- Avtomatski se regulira brzinata na doturot na `icata. - Se pali elektri~niot lak. Taster na gorilnikot povtorno kratko pritisnete go: - Se zapira doturot na `icata. - Se istaknuva avtomatski reguliranoto slobodno vreme na goreweto. @icata dogoruva - nema lepewe za rastop

Tipovi na palewe kaj TIG zavaruvaweto Bezkontaktno palewe so visoko naponskiot puls

Prio‡awe kon rabonata Palewe na visoko naponskiot lak povr{ina

- Se otvora gasniot ventil.

Formirawe na elektri~niot lak

Kontaktno TIG palewe

Prio‡awe kon rabotnata povr{ina

Lesen kontakt so vrvot na TIG elektrodata

Izmaknuvawe na elektrodata i formirawe na zavaruva~kiot lak

Novorazvien sistem na palewe bez visokofrekfentnata struja Se koristi : • Zavaruvawe kaj uredite so smeta~kite podsistemi • kaj sistemite koi se ~ustvitelni na interferencija Prednosti: • lesno rakuvawe • palewe bez problem

M 14 0903 14 67


4. Gre[ki vo zavarenite spojuvawa

h

@i~ena elektroda

h h

Pri~ina za gre{ka

Odstranuvawe na gre{kata

ne~isti povr{ini na `lebot

~istewe so sredstva za odstranuvawe na masti zavaruvajte gi samo suvite materijali, odstranete go slojot na oksidi pred zavaruvaweto.

ne~ista `i~ena elektroda nesoodveten pre~nik na `i~anata elektroda nepravilno svitkana ili neraman `i~ena elektroda

smenete ja `i~enata elektroda odberete go soodvetniot pre~nik na `i~enata elektr. spored debelinata na materijalot i pozicijata na zavaruvaweto smenete ja `i~enata elektroda

Gre{ki na vrz.

Podgotovka na `lebot (oksidi, mast, boja)

Puknatini

Vid na gre{kata Vnimanie

Izvor na gre{kata

h h

Za{titen gas

h h

nedovolen dotok na za{. gasot pogre{en za{titen gas

pogre{en za{titen gas koristete argon, helium ili nivnite me{avini

Ured za zavaruvawe

h

vleguvawe na vozduhot vo tekot na gasot

proverete go dihtuvaweto na vodovite na gasot i gorilnikot; o~istete go gorilnikot; o~istete ili zamenete ja gasnata mlaznica (mora da bide dobro zategnata), koregirajte go naklonot na gorilnikot, proverete gi podesuvawata na uredot

h

prekratko vreme na dotokot na gasot

h

neramnomerno izvlekuvawe na `icata pre~nikot na `icata, proverete go pritisokot na trkalcata vrz

h h

veter lepewe na rasprskanite kapki vrz gasnata mlaznica nedovolen priklu~ok na masa neadekvatna podgotovka na mestoto na zavaruvawe pregolemo odstranuvawe na toplina koristewe na nesoodvetnite plo~i za brusewe

podesete gi trkalcata za dotur i ramnawe na `icata spored

Gre{ki vo procesot na zavaruvaweto

`icata; proverete ja kontaktnata provodnica; koristete komplet na pokratki creva

h h

h h

h h

h

h h h

14 68

za{tittete go mestoto na zavaruvawe od veter o~istete ja gasnata mlaznica obezbedete dobar priklu~ok na masata izvr{ete ispravna podgotovka na mestot na zavaruvaweto adekvatno predgreewe koristete plo~i za brusewe koi mu odgovaraat na materijalot na obrabotka

Lemenje i Zavaruvanje  
Lemenje i Zavaruvanje  
Advertisement