Page 1

theater en kunstencentrum

jaarverslag 2011 2007


De Kom, theater en kunstencentrum jaarverslag 2011 De Kom Nieuwegein sinds 1985 tekst: bestuur en directie van De Kom

De Kom, theater en kunstencentrum Passage 100 Postbus 525 3430 AM NIEUWEGEIN 030 605 57 97 aandekom@dekom.nl www.dekom.nl

dekomjaarverslag2011pagina2

dekomjaarverslag2011pagina3


1. inhoudsopgave 1. omzien naar 2011 2. kern van de zaak: activiteiten 3. financiĂŤn 4. bestuur, management en medewerkers 5. meer informatie ? 6. bijlagen 6.1. balans per 31 december 2011 6.2. staat van baten en lasten 6.3. kengetallen activiteiten

eerste paal De nieuwe Kom 3 maart 2010

Š Ton den Engelsman en Ton van Cooten, FotoGein

dekomjaarverslag2011pagina4

dekomjaarverslag2011pagina5


Theatrale Finale De vloek van Tibor 28 mei 2010

1. omzien naar 2010

© Leo Koppen

Beste lezer In dit jaarverslag vindt u in vogelvlucht de belangrijkste uitkomsten van het jaar 2011. Door overzichten, opsommingen en foto’s wordt veel informatie compact weergegeven. Achter deze bondige informatie kunt u ongetwijfeld de inspiratie voor het werk en de activiteiten van De Kom gewaar worden. Essentieel voor De Kom is het zichtbaar maken van het belang van uitvoerende podiumkunsten, kunsteducatie en amateurkunst. Kunst verrijkt en ontplooit het individu en versterkt de relatie met de sociale omgeving. Door een breed, gevarieerd, naar leeftijd en inhoud gedifferentieerd kunst- activiteitenaanbod is De Kom voor velen in Nieuwegein toegankelijk en bereikbaar. De Kom als Nieuwegeins theater en kunstencentrum kan niet gauw volledig in beeld worden gebracht. Dit jaarverslag is een poging. De nieuwsgierige lezer vindt ongetwijfeld zijn weg en kan zich zo gewenst wenden tot De Kom voor het verkrijgen van meer (achtergrond)informatie. de kernpunten Met de geplande oplevering van het nieuwe gebouw in december 2011 en de officiële opening in maart 2012 stond in 2011 veel in het teken van de op handen zijnde grote veranderingen. Terwijl de hele organisatie reikhalzend uitkeek naar de nieuwe tijd, moest en werd het lopende programma van de bestaande activiteiten in de ‘oude’ accommodatie gecontinueerd. Zowel de activiteiten voor de theatervoorstellingen, de kunsteducatie (lessen en cursussen), culturele en zakelijke verhuur, horeca, exposities e.d. zijn gewoontegetrouw en naar behoren goed tot stand gekomen en uitgevoerd. Vele complementerende activiteiten zijn ontwikkeld op het gebied van het reguliere onderwijs alsook bijzondere activiteiten, mede dankzij de sponsoren ( o.a. talentenklas, orkestproject, locatietheater). De amateurkunst heeft volop gebruik gemaakt van onze dienstverlening en accommodatie. Daarnaast bereidde de organisatie zich voor op de oplevering en ingebruikname van de nieuwe accommodatie, de verhuizing daartoe en de officiële opening. Dat gebeurde op velerlei manieren: veelvuldig overleg met de gemeente als bouwheer en het bouwmanagement, de voorbereiding van de interne organisatie op de nieuwe tijd, de voorbereiding van de theaterprogrammering voor zowel de grote als de kleine zaal, de nieuwe mogelijkheden voor de kunsteducatie in de nieuwe gebouwsetting, voorbereiding van de verhuur en horeca-activiteiten in nieuwe grotere omvang, voorbereiding en invoering van het nieuwe kaartverkoopsysteem (t.b.v. online kaartverkoop) en de daartoe aan te passen nieuwe website, nieuwe huisstijl, marketingplan t.b.v. stad en regio, openingsprogramma en nog veel meer. Met al deze ontplooide activiteiten heeft De Kom tevens voldaan aan de prestatieafspraken van de subsidieovereenkomst met de gemeente Nieuwegein. De financiële exploitatie heeft beheersmatig plaatsgevonden en leidde tot een weliswaar bescheiden doch positief saldo, mede als gevolg van bestedingen voor de nieuwe situatie. Desondanks kon het vermogen enigszins versterkt worden en dus de financiële weerbaarheid voor de komende onzekere jaren in het nieuwe nog onbekende gebouw. U vindt de meest belangrijke informatie in de kolommen en staten op de komende pagina’s. onverwacht In het najaar werd De Kom geconfronteerd met twee gebeurtenissen met veel impact: Ten eerste de aankondiging van de gemeente voornemens te zijn het subsidiebudget ingaande 2013 te korten met € 525.000, waarvan € 400.000 op de kunsteducatie voor volwassenen en € 125.000 op het theater door middel van de planning van meer populaire en commerciële activiteiten. Aan de vooravond van de opening van het nieuwe gebouw heeft het zittende bestuur van 2011 te kennen gegeven deze subsidiekortingstaak te beschouwen als onmogelijk en dus als niet te aanvaarden. Ingaande 2012 hebben de bestuursleden, genoemd in dit jaarverslag, de bestuursfunctie neergelegd. Een nieuw bestuur treedt in het voorjaar van 2012 aan. Vervolgens werd in december bekend dat de oplevering van de nieuwbouw met ruim een kwartaal werd vertraagd. Daardoor wordt de officiële opening in maart 2012 niet gehaald en is verplaatst naar september 2012. Voor bijna 50 voorstellingen, gepland in het nieuwe theater, moesten alternatieven worden gevonden. Activiteiten van het kunstencentrum t.b.v. de opening moesten worden geannuleerd. verwacht Was dus 2011 een roerig jaar, de verwachting is dat 2012 dat eveneens zal zijn, maar dan in positieve zin: het nieuwe theater annex kunstencentrum zal opgeleverd worden en enkele maanden later officieel geopend. Vanaf dat moment kan Nieuwegein genieten en profiteren van het prachtige gebouw naar een ontwerp van architect Frits van Dongen van de Architekten Cie. te Amsterdam: een gebouw met ongekende mogelijkheden en ongetwijfeld mooie en lange toekomst. we zijn aanwezig Dankzij lesgelden, entreegelden, sponsorbijdragen, overheidssubsidies (van vooral de gemeente) en andere inkomsten heeft De Kom in 2011 veel kunstactiviteiten gerealiseerd in en buiten de accommodatie, samengewerkt met andere kunstaanbieders en ook activiteiten aangeboden aan niet-reguliere bezoekers, beoogde doelgroepen en relaties. Publiciteit is daarbij niet alleen een marketingmiddel, maar toont bovendien aan midden in de samenleving te staan en bij te dragen aan de sociale cohesie van Nieuwegein. Dit jaarverslag laat zien dat De Kom een bevlogen en betrouwbare partner is voor verenigingen, kunstinstellingen, sponsoren, huurders en gebruikers van activiteiten en accommodatie alsook voor de subsidieverstrekkers. Dat zal ongetwijfeld ook zo zijn in 2012 in het mooie nieuwe gebouw.

dekomjaarverslag2011pagina6

dekomjaarverslag2011pagina7


Maaike Jansen (21) doet al sinds haar vijfde aan klassiek ballet. “Ik was als kind dromerig en hield van prinsessen, feetjes en jurkjes. Ballet is dan al snel een logische keuze.” Ze volgde weleens proeflessen jazzdans, maar kwam toch altijd weer terug bij klassiek. “Ik dans al jaren samen met dezelfde meiden, we stromen steeds met elkaar door naar een volgende groep. Dan worden het vanzelf vriendinnen. Ik vind de sfeer in De Kom gezellig. Er is een fijne ons-kent-ons cultuur.” Maaike wil het liefst altijd blijven dansen. ”Een paar jaar geleden overwoog ik heel even om te stoppen, maar toen ik hoorde dat we op spitzen mochten dansen, wist ik zeker dat ik door wilde.”

2. kern van de zaak: activiteiten

het kunstencentrum manifesteerde zich met: • • • • • •

1.280 leerlingen/cursisten bij de afdeling muziek doel: 1000-1300 cursisten 114 cursisten bij de afdeling dans doel: 150-200 cursisten 77 cursisten bij de afdeling toneel doel: 90-150 cursisten 156 cursisten bij de afdeling beeldende kunst doel: 100-150 cursisten 1.627 totaal doel: 1340-1800 cursisten 15 presentaties in de theaterzaal, o.a. Theatrale Finale, Talentenklas, pianodag, popfestival

In het economisch zware jaar 2010 zien we een geringe afname van het aantal cursisten bij enkele onderdelen, maar door de bank genomen is er sprake van stabilisatie en continuering. De stabiele situatie bij de reguliere muzieklessen schrijven we toe aan het prijsbeleid (ongewijzigde lesgeldtarieven voor jeugdigen), geactualiseerd aanbod, activiteiten in het onderwijs en publiciteit. Zie voor meer kengetallen bijlage 6.3.

de amateurkunst gebruikte De Kom voor: • • • • • Pipo, de musical 3 april 2010 © Simone Henken

12 voorstellingen lokale amateurkunst doel: 18-22 voorstellingen 25 voorstellingen overige culturele verhuur in theaterzaal doel: 26-31 voorstellingen maandagavond orkestrepetities jeugdorkesten en het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest 5 lokale amateurverenigingen met wekelijkse repetitie in lokalen aantal bezoekers circa 20.000 bij deze voorstellingen

Ook in 2010 zijn verenigingen voorzichtig geweest met huur van de theaterzaal om kosten te besparen. Zie ook bijlage 6.3.

het theater manifesteerde zich met: • • • • • •

110 theatervoorstellingen in de theaterzaal doel: 80-100 voorstellingen met 28.009 bezoekers 64 % bezetting gemiddeld van de grote zaal doel: 54-66 % zaalbezetting 3 voorstellingen kindervakantieweek (circa 600 bezoekers) 3 zondagconcerten in de toneelstudio en Dorpskerk Jutphaas (277 bezoekers) 10 lunchpauzeconcerten in de foyer (325 bezoekers)

Van de abonnementhouders komt 61% uit Nieuwegein. De overigen komen uit de regio rondom Nieuwegein. Bij de vrije kaartverkoop is dat laatste nadrukkelijker uit een bredere kring rondom de stad met toenemend aantal internetverkopen. Zie voor meer cijfermatige vergelijkingen bijlage 6.3. Theatrale Finale | Fame 29 mei 2010 © Leo Koppen

dekomjaarverslag2011pagina8

dekomjaarverslag2011pagina9


exposities: •

Piet Baardemans (80) is al sinds het begin abonnementhouder bij De Kom. Ieder seizoen dienen zijn kinderen verlanglijstjes in en dan kiest hij voorstellingen die de moeite waard zijn, variërend van toneel tot dans. “Ik vind de sfeer in De Kom prettig; het is net een grote huiskamer.” In de loop der tijd heeft meneer Baardemans theater zien veranderen. “Vooral cabaret is veel grover geworden en kan niet meer zonder seks. De cabaretiers van nu zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld Wim Kan en Toon Hermans. Ik kan er nog steeds erg van genieten, hoor. Maar soms ligt het er wel dik bovenop.” Meneer Baardemans ziet niet op tegen de verhuizing van De Kom in 2012. Glimlachend: “Ach, ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven; dat kan ik ook wel aan”.

10 exposities in foyer: cursisten, lokale kunstenaars, Fotogein doel: 10 exposities

filmtheater Nieuwegein: • 31 filmvertoningen • 1.322 bezoekers • 54% bezetting gemiddeld in Plaza 2

doel: 35 filmvertoningen doel: 54-66 %

Het filmtheater FTN heeft last van de afnemende belangstelling voor het bioscoopbezoek en de Plaza Bioscoop. Eshrée Mettendaf (12) mocht vier jaar geleden van haar ouders een muziekinstrument kiezen. Sindsdien krijgt ze gitaarles en ze is daar nog altijd tevreden mee. “Je kunt met de gitaar zoveel verschillende stijlen spelen, zoals blues en pop. Ik krijg één keer in de week duo-les; wel zo gezellig met iemand samen. Mijn docent Peter van der Ent is heel leuk, hij wordt gelukkig niet boos als het niet lukt. We oefenen net zo lang op een liedje tot het goed gaat. Ik heb ook al twee keer bij Tutti Frutti opgetreden.” Eshrée heeft de smaak te pakken en heeft nog meer muzikale ambities. “Mijn vader en mijn broertje drummen. Dat zou ik ook wel willen leren.”

onderwijsactiviteiten:

expositie Mariëlle Mahieu oktober/november 2010 © Mariëlle Mahieu

• • • • • • •

kunstvakonderwijs in diverse groepen van de basisscholen van de VCNS in Nieuwegein noord: 3 scholen, 18 lesgroepen, 410 leerlingen feestweek VCNS-scholen: voorstelling met muzikale omlijsting: 5 scholen, 1300 leerlingen orkestproject samen met Kunst Centraal: alle leerlingen van groep 5: 30 klassen met 601 kinderen, 70 begeleiders, 55 orkestleden, 26 muziekdocenten, 357 korte workshops project Kijkje achter de schermen, een actieve theaterworkshop i.s.m. Kunst Centraal: 31 groepen 7 met tezamen 742 leerlingen cultuurabonnementen voor het Anna van Rijn College, het Cals College en het Oosterlicht College 39 startworkshops voor Culturele Kunstzinnige Verkenning in het voortgezet onderwijs, waarvan 25 in De Kom met 767 leerlingen: Anna van Rijn College en Oosterlicht College brede school Fokkesteeg: korte lessenreeks met 45 deelne mers in verschillende disciplines

completerende activiteiten: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

brede school Fokkesteeg: lessencyclus dans, muziek, beeldende kunst – 45 deelnemers brede school Wijkersloot: lessenreeks muziek – 10 deelnemers kerstconcert in de Dorpskerk op 9 december: 35 muzikanten, 180 bezoekers kids&Kom: actie voor jeugdtheater, workshop ‘mini-natuur-theatertje’ i.s.m. het MEC leerlingenpresentatie muziekafdeling in Dorpskerk op 25 juni: 30 muzikanten, 200 bezoekers lunchpauzeconcerten in de foyer, iedere 3e vrijdag van de maand gratis Merwede Music Festival, ondersteuning en (artiesten)administratie, 19 juni Musicalvoorstelling jongeren en kinderen (76 cursisten, 10 bandleden) met bijna 800 bezoekers nieuwjaarsconcert op 9 januari met Zoumana Diarra (Senegal) en Dansgroep van de Ngondoschool uit Rundu open dag kunstencentrum op 29 mei popfestival Kom Together, winter- en zomereditie, deelnemers 250 leerlingen, 450 bezoekers projectweek muziekafdeling in februari: workshops en bijzondere lesvormen reisvoorstelling Vrienden van De Kom naar Evolution van Corpus Acrobatic Theater in Schouwburg Gouda repetitieruimte voor bands seizoenpresentatie ‘Kom in balans’: nieuw theaterprogramma op 20 mei serie Mooie Muziek Op Zondag: docentenconcerten Dorpskerk Jutphaas en De Kom sponsoravond op 28 april met workshop, buffet en voorstelling de Talentenklas: geselecteerde cursisten volgen jaarlijks extra programma dankzij sponsors de Talentenklas deelnemers traden geregeld elders op de Talentenklas slotpresentatie Theatrale Finale: 5 einduitvoeringen van het kunstencentrum in juni (756 bezoekers) trekzakacademie op de museumwerf (76 deelnemers) Vleugeldag Vrienden van De Kom: 209 donateurs wereldmuziek- en dansfestival Tutti Frutti op 7 februari: ruim 800 bezoekers zomerconcert op 13 juni van het jeugdorkest ’t JoNg

Kijkje achter de schermen 6 september 2010

© Leonie Gussekloo

dekomjaarverslag2011pagina11


Tutti Frutti 7 februari 2010

Rita Romijn (42) heeft sinds twintig jaar regelmatig een abonnement bij De Kom, de laatste jaren samen met een vriendin. “Meestal gaan we naar cabaret, maar ook wel eens naar muziek. Percossa vind ik erg leuk. De muzikanten zijn enorm goed en ze brengen de voorstelling met humor.” Rita zit altijd op rij 1 omdat ze dan goed de mimiek van de artiesten kan zien. Bij cabaret brengt dat natuurlijk wel een risico met zich mee. “Ja, dat klopt, maar ze moeten altijd mijn vriendin hebben, nooit mij.” Rita ondervond dat de artiest ook háár mimiek kan zien: “Na afloop vroeg Sara Kroos eens of ik het wel leuk had gevonden omdat ik zo serieus keek.”

© Rob Dauvillier

samenwerkingen: • • • • • •

Kunst Centraal, provinciale organisatie voor het kunstmenu in het onderwijs: CKV-oriëntatiedagen, orkestproject primair onderwijs, project Kijkje achter de schermen bibliotheek: in kinderboekenweek thematische theatervoorstelling: acties voorstellingen museumwerf: incidentele activiteiten, Trekzakacademie, verzorgen personeelsadministratie project Kleur In Cultuur voor interculturele programmering en marketing met Het Klooster (Woerden), Idea (Soest) en De Lampegiet (Veenendaal); subsidie Nederlands Fonds voor Podiumkunsten brancheoverleg: Vereniging voor Schouwburg en Concertzaal Directies VSCD en Kunstconnectie Werkgroep Rundu i.v.m. uitwisseling en viering 15 jaar stedenband

epiloog Alle activiteiten, gerealiseerde doelen en subsidieprestaties overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat De Kom binnen de grenzen van de mogelijkheden de missie in 2010 ten uitvoer heeft gebracht. De missie houdt onder andere in er voor te zorgen dat zo veel mogelijk Nieuwegeiners participeren in de door De Kom te realiseren kunstactiviteiten op zowel professioneel als amateurniveau. Dit brede activiteitenpakket kwam tot stand dankzij een adequate financiële bedrijfsvoering. Zoals uit de volgende paragraaf blijkt.

Ti-Amo Matahelumual (5) liep met haar moeder langs De Kom en zag toen het affiche van ‘Kikker, de musical’. Ze herkende Kikker van de filmpjes die ze bij haar opa en oma thuis zag. Ti-Amo en haar moeder Farida besloten spontaan naar de voorstelling te gaan. En zo zat Ti-Amo onverwachts bij haar moeder op schoot mee te wiebelen en te zingen in het theater. Het was grappig maar soms ook spannend vond Ti-Amo: “Max ging een boekje lezen maar hij moest allang slapen van zijn moeder, maar hij kon niet slapen want hij ging verhuizen.” Eerder dit seizoen zag ze ook ‘Het Zandkasteel’ in De Kom. Na afloop gaf ze Toto en Prinses Sassa een handje in de foyer. Waren dat ook poppen, zoals Kikker? “Nee die waren echt!”, zegt Ti-Amo beslist.

workshop mini-natuur-theatertje kids&Kom i.s.m. het MEC oktober 2010 © Elise Stegeman

Antoine van der Hulst (46) vond fotograferen altijd al leuk, maar zijn foto’s verbeeldden niet altijd wat hij voor ogen had. “Ik kwam al jaren in De Kom: in het theater en de kinderen hebben er muziekles. Ik voel me er thuis. Zo kwam ik zelf bij de beginnerscursus fotografie. Door de opdrachten ben je actief met fotograferen bezig. Theorie over sluitertijd en diafragma kun je overal vandaan halen, maar het leuke van de cursus van kiekje naar foto is dat je kritisch naar elkaars foto’s kijkt en zo reacties op je werk krijgt. Daar leer je veel van. En de docente Johanne Boot speelt in op wat er op dat moment in de groep ter sprake komt. Mijn foto’s kunnen nog beter, dus ik ga nu door met de vervolgcursus van foto naar beeld.”

dekomjaarverslag2011pagina12

dekomjaarverslag2011pagina13


3. financiën

exploitatie, staat van baten en lasten, saldo • • • • •

de omzet bedroeg € 2.674.000 positief exploitatieresultaat van € 4.675 inkomsten uit activiteiten € 1.348.500 inkomsten uit reguliere gemeentelijke subsidie € 1.325.500 € 21.75 subsidie per hoofd van de bevolking, respectievelijk theater € 9.25 en kunstencentrum € 12.50

Zie bijlage 6.2 voor de staat van baten en lasten. balans en vermogen • • • • • • • • •

balanstotaal € 1.458.000 eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves € 618.700 eigen vermogen exclusief bestemmingsreserves € 415.500 bestemmingsreserve ziekengeld € 84.000 bestemmingsreserve nieuwbouw € 119.000 werkkapitaal € 526.000 current ratio (vlottende activa: vlottende passiva): 1,6 % solvabiliteitsratio (eigen vermogen: totaal vermogen): 42,4 % solvabiliteitsratio (exclusief bestemmingsreserves): 28,5 % doel: 30 %

Zie bijlage 6.1 voor de balans per 31 december 2010. business partners in 2010 • • • • • • • • • • • • • • •

Rabobank Utrecht e.o. – hoofdsponsor Adviesgroep Nieuwegein Fiscaal Juristen en Accountantcy Allianz Nederland Van Anraad Assurantiën|Pensioenen Blömer Accountants & Adviseurs Dolphin Schoonmaakservice Dijkstra|Sutter Netwerk Notarissen Drukkerij Hakker van Rooijen Dura Vermeer Bouw Houten Phonak FM Room for ID’s Ricoh Document Center Utrecht Sturkenboom Advocaten Vleugel expo interieur Vocking Interieur

opbrengst voor bekostiging van bijzondere doelen:

€ 35.000

start kaartverkoop theater september 2007 cursus tekenen/schilderen in het Schippersinternaat september 2010

© Geranda Roeters

© Elise Stegeman

dekomjaarverslag2011pagina14

dekomjaarverslag2011pagina15


directie en management

4. bestuur, management en medewerkers bestuursactiviteiten • • • • • • • • •

toezicht op de bedrijfsvoering, personeelsbeleid, planning en uitvoering activiteiten vaststellen jaarverslag 2009 en het Financieel Jaarrapport 2009 vaststellen Jaarplan 2011 met bijbehorende begrotingen vaststellen Stappenplan 2011-2013: organisatorische voorbereiding nieuwbouw voorbereiding exploitatieprognose De Kom nieuwe stijl in nieuwbouw beoordelen periodieke rapportage van directie in bestuursvergaderingen participatie en adviseren betreffende ontwikkeling nieuwbouw en voorbereiding van het sponsortraject overleg met wethouders, raadsfracties over toekomst van De Kom in verslagjaar is 7 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden, vrijwel voltallig

bestuursleden • • • • • • • • • • •

Jan van Dort, voorzitter tot november Jaco de Visser, voorzitter vanaf november Hans Bartelds, secretaris tot november Coert van Ee, secretaris vanaf november Toon de Jong, penningmeester tot november Antoine van Vlodorp, kandidaat-penningmeester Marie-Louise van As, lid juridische zaken Mathijs Bouwman, lid portefeuille marketing Jaap Klazema, lid bestuurlijke zaken Sharon Montsanto, lid portefeuille marketing Tineke Manschot, lid portefeuille sponsoring

comité van ondersteuning voor voorbereiding sponsoracties nieuwbouw • • • • • • • • • • •

Philip van Anraad Pieter van As Anton Boswijk Enno Dijkstra Betsy de Keizer Ad van Liempt Hans Tromp Eelke van der Veen Cor de Vos Hans van der Spaa, voorzitter Gejus van Diggele, adviseur

• • • • • • • • •

directeur Roel Rasker hoofd beheer en administratie tot september Jos Overeem hoofd beheer en administratie per september Michelle de Lau hoofd kunstencentrum Jan van Harten staffunctionaris kunstencentrum Robin Hafkenscheid hoofd afdeling dans kunstencentrum Heidi Rasker Boxem hoofd programmering en verhuur theater Els Beving hoofd theatertechniek en automatisering Henk Daanen hoofd publiciteit en marketing Elise Stegeman

personeel en overige medewerkers • • • • • • • • • • • • • • •

ondersteunende diensten algemeen 9,1 fte ondersteunende diensten theater 7,7 fte ondersteunende diensten kunstencentrum 2,9 fte docenten muziekafdeling 8,2 fte docenten dansafdeling 0,4 fte docenten toneelafdeling 0,5 fte docenten beeldende kunst 0,5 fte totaal personeel 29,3 fte diverse docenten zzp 2 vrijwillig medewerkers publiciteit en marketing 3 vrijwillig medewerkers werkgroep business partners (voorzitter en adviseurs) 6 vrijwillig medewerkers jeugdorkesten 3 vrijwillig medewerkers filmtheater 1 vrijwillig medewerker lunchpauzeconcerten bedrijfshulpverlening georganiseerd in geschoolde bhv’ers en bhv-coördinatoren; laatste grote oefeningen op 28 december 2006, daarna diverse kleinschalige per afdeling, m.n. theater

organogram

bestuur De Kom, theater en kunstencentrum

directeur personeelsvergadering

directie secretariaat

primaire activiteiten

theater

theater technici aan het werk februari 2010 © Carol Olerud

dekomjaarverslag2011pagina16

supportstaf

kunstencentrum

beheer & administratie

publiciteit & marketing

programmering

muziek

beheer gebouw

verhuur

dans

financiële administratie

horeca

toneel

cursisten administratie

beeldende kunst

kassa

theater techniek

dekomjaarverslag2011pagina17


cursus programmagids 2011 - 2012◄

5. meer informatie ? • • • • • • • •

theater programmagids 2011 - 2012◄

programmagidsen van theater en kunstencentrum 2009/2010 en 2010/2011 vanaf 12 mei 2011 programmagidsen 2011/2012 jaargang 2010 van De Bulkomzet, personeelsblad van De Kom jaargang 2010 van de nieuwsbrief business partners financieel jaarrapport 2010 met accountantsverklaring exploitatieoverzicht 2010 naar producten jaarplan 2010 en 2011 stappenplan 2011-2013

digitale nieuwbouw nieuwsbrief november 2011►

Kom Kijken infofolder nieuwbouw DE KOM 2011 ◄

18

Jubileumtour | Comedytrain cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

do

Lunchpauzeconcert | Marilou Krouwel (dwarsfluit) en Eelkje van der Woude (piano) muziek | gratis | 12.45 O

21

vr

21 za

Bella Italia | De Dorpsspelers verhuurvoorstelling | toneel | ¤ 10,00 O

22 zo

Meneer Zwoei (6+) | Brisk jeugd & familie | muziek | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 15.00 O

23 26 do

Hete Vrede | Claudia de Breij uitverkocht

27 vr

MidwinterMusicNight | Mrs.Loulou, Esther Groenenberg, Cor Bakker jazz kwartet festival | muziek | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50 | 19.30

28 za

Bella Italia | De Dorpsspelers verhuurvoorstelling | toneel | ¤ 10,00 O

Meneer Zwoei (6+) | Brisk

Niet te filmen (6+) | De Stilte jeugd & familie | dans | kaartverkoop via bibliotheek | kinderen t/m 12 jaar ¤ 2,50 | 15.00 O

za 29 nov | Katinka Polderman

© foto: Willem de Roon

Malaje - Flamenco Circus | Compañía Albadulake (Spanje)

vr

7 za

8 zo

9 wo

12 vr

Theaterconcert | The Doors in Concert muziek | ¤ 19,50 | CJP ¤ 17,50

14

Finger Licking Good!! | Beans & Fatback muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

15

Hoogseizoen | Lenette van Dongen uitverkocht

19

Buurman & Buurman gaan verhuizen (3+) | Theater Familie jeugd & familie | musical | ¤ 15,50 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 12,50 | 14.00 en 16.00 O Finalisten Amsterdams Kleinkunst | Poolvogel, Louise Korthals en Hermitage kleinkunst | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50 Jungle Book | FanWork verhuurvoorstelling | ¤ 17,00 | 19.30 uur O

za wo do

De Weerman | Spinvis vrijdag 4 februari “Toen Spinvis (Erik de Jong) in 2002 debuteerde, werd in de media veelvuldig het beeld geschetst van een solitaire muzikant, fröbelend op een zolderkamer te Nieuwegein” (de Volkskrant). Inmiddels weten wij beter; Spinvis is hét multimediagenieke genie, dat heel vaak buiten komt en dan samenspeelt met musici van formaat. Voor zijn nieuwe voorstelling De Weerman neemt hij drie muzikanten mee naar De Kom. De Weerman weet wat ons boven het hoofd hangt: storm, regen, sneeuw, zonneHet laatste - Wim T. Schippers | schijn. Hoe hetnippertje ook zij, De Kom verwacht een multimediale, Titus Muizelaar, Kees Hulst e.a. imponerende voorstelling, barstensvol prachtige, nieuwe liedjes. woensdag 9 november Want Spinvis won niet voor niets de Popprijs, de Zilveren Harp, Waar dit stuk over gaat is nogen niet is het voor de de Annie M.G. Schmidtprijs debekend. JohnnyVoorlopig van Doornprijs vraag of dat ooit duidelijk zal worden. Watde vast staat “kwam is dat het gesproken letteren. Volgens de jury van Johnny een een tragikomedie betreft. Dat de absurditeit hoogtij literatuur zal vieren.dan Nederlandse singer-songwriter nimmer dichterbij EnSpinvis.” dat er, in| www.spinvis.nl tegenstelling tot een ander stuk van Wim T. Schippers, geen zes herdershonden in de hoofdrollen staan. Evenmin wordt er een pindakaasvloer aangelegd, zoals bij het kunstwerk van Schippers in het Boijmans van Beuningen museum. Net als bij de vorige ‘nieuwe Schippers’, Wuivend graan, nemen Titus Muizelaar en Kees Hulst die taken op zich. De regie is opnieuw in handen van Titus Tiel Groenestege. Daarmee speelt er een team wat in combinatie met de doorgaans bizarre stukken van Schippers een geweldige chemie geeft.

20 vr

21 za

donderdag 20 oktober De twee onhandige klussers uit de animatieserie van de VPRO televisie zijn terug in het theater met een musical voor iedereen vanaf

zo

23

African Blues | The Five Great Guitars muziek | ¤ 20,00 | CJP ¤ 18,00

26

© foto: Piek

Buurman & Buurman gaan verhuizen (3+) | Theater Familie

wo Romeo & Zeliha (10+) | Holland Opera dinsdag 15 november

© foto: Brett Russel BW

vr

9 11

12 10

Mooie Muziek op Zondag | BULL! | Ericvan Koller Stephan der Meijden cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 and Friends muziek | ¤ 10,00 | 14.00 O Vroeger of Later | Jenny Arean, Tony Neef e.a. Schone schijn muziek | ¤ 27,50 | CJP ¤ 25,50| (Keeping Up Appearances)

zo

vr

13 11 za

wo 12 16

Doris Baaten e.a. Rio de refreshSing | toneel | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50 zo refreshSing verhuurvoorstelling | ¤ 15,00 De Infiltrant | kinderen t/m 12 jaar ¤verhuurvo10,00 | De Varkensfabriek O 14.30 toneel | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

13 do 17

Romeo & Zeliha (10+) || Nicole Lunchpauzeconcert Holland Opera Angelique van Jaarsveld, jongeren | opera |en ¤ 12,50 Heemsbergen Inger |van O 19.30 Vliet muziek | gratis | 12.45 O

Talent on the move! - Kylián, Duato e.a. | Holland Dance on Tour woensdag 2 maart

vr

16 18

zo

Langs de Donau | Marilou Krouwel en Eelkje van der Woude muziek | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 5,00 14.00 de toneelstudio

20

The Songs from the Movie Sister Act | The West End Gospel Choir & Band muziektheater | ¤ 32,50 | CJP ¤ 30,50

22

Bij deze voorstelling is geen (pauze)drankje inbegrepen.

do wo 16 mrt | Luxeproblemen

vr

11

Luxeproblemen - Handboek voor de Moderne Vrouw | Machteld van Gelder en Sara Kroos

za

12

15

Lunchpauzeconcert | Diverse artiesten muziek | gratis | 12.45

vr 25 nov | Speelman & Speelman

© foto: Esmee van Loon

woensdag 23 november “Henk staat in de gang. Maar Henk staat niet gewoon in de gang. Henk heeft zijn jas aan en een koffer in zijn hand. Henk gaat weg voor langere tijd. Misschien wel voor altijd. Zijn vrouw vraagt: ‘Henk, weet je het zeker?’. Henk draait zich om en ziet het meisje waar hij ooit verliefd op was. Henk weet het niet zeker meer.” Geïnspireerd door het boek ‘Elke liefde telt’ van Boris Dietrich onderzocht Nilgün Yerli een jaar lang de liefde. Ze bezocht vijftien landen, van Afghanistan tot Amerika om te onderzoeken wanneer liefde in haat verandert en de mensenrechten worden geschonden. Het resultaat is de voorstelling Weer met Henk, over gebroken relaties en de vraag of die te herstellen zijn, of je dat zou moeten willen, of dat het misschien wel goed is zoals het is. | www.nilgunyerli.nl

di

15 wo

16

O

One Jan Show (1) | Jan van Maanen try-out cabaret | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00

Ongekend Talent | Jeroens Clan, Marlies Somers, Arnout van den Bossche, Theo van Duren cabaret | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00 Ederveenzaamheid | Arjan Ederveen entertainment | ¤ 21,50 | CJP ¤ 19,50 Welkom Thuis in theater | De Kast muziek | ¤ 29,50 | CJP ¤ 27,50 Cowboy Billie Boem & de Indiaan ontvangen Sinterklaas (3+) | Cowboy Billie Boem & de Indiaan jeugd & familie | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 16.00 O

18 vr

18 za

19 zo

20 di

22 wo

23 do

24 vr

25 zo

27

za

22 wo

zo

27 di

29 wo

30 do

Voice Male at the Movies | Voice Male donderdag 14 april

De Vlaamse a capella popgroep Voice Male speelt niet enkel in België en Nederland maar deed ook al Duitsland, Italië, Zuid-Afrika en Zwitserland aan. De zes heren maakten enkele jaren geleden een duet met Belle Perez en stonden op nummer 1 in Turkije met een duet met Songfestivalwinnares Sertab. Met hun nieuwe album en show toveren ze het theater om tot bioscoop. Naast bekende en populaire filmsongs, zoals uit ‘Sister Act’, brengen ze instrumentale filmmuziek zoals ‘The Man with the Harmonica’ uit ‘Once Upon a Time in the West’ en ‘Raiders of the Lost Ark’. Dit alles omgezet naar zes stemmen. De vocale hoogstandjes zijn licht verteerbaar, doorspekt met humor en worden door een breed publiek gewaardeerd. “Heb vorige week de show in Ahoy meegemaakt. Wat een spektakel! Volgend seizoen weer?,” staat in hun online gastenboek te lezen. | www.voice-male.com

vr

1

kwartaaluitgave zo 22 3 ◄ nov dec 2011 jan 2012 wo 6

do

Ik zou je het liefste in een verhuurvoorstelling | gratis | doosje willen doen O | Frans 21.30 donderdag 24 maart ervaringen, doorbreken sekstaboes en wisselen verhalen uit. Mulder, Sandra Reemer e.a. Dat Smoel, met in de hoofdrollen Susan Visser (Gooische | ¤ 24,50 | Traditioneel Kerstconcert | Hoofdrolspeler Bastiaan Ragas komt als vader van vier besla-muziektheater Vrouwen) en Tim Murck (Spangas), ontlokte de pers enthouCJP ¤ 22,50 gen ten ijs. Dat vindt ook Kluun: “Ik zie hem dagelijks met zijn Nieuwegeins Amateur

7

siaste reacties: “Knappe performance van Susan Visser,” velede kinderen voorbij hobbelen pergezin bakfiets, bolderkar of Symfonieorkest schreef Volkskrant en “Losgeslagen beklemmend, De Kus – Ger Thijs | Carine en hij aldus is nogAD steeds getrouwd, dusToneelals er iemand dit verhuurvoorstelling | ¤ 12,50 | maarBugaboo ook hilarisch,” Haagsche Courant. Crutzen en Huub Stapel boek geloofwaardig op toneel zou moeten ¤ 7,50 | kinderen t/m 12 schrijfster Polly Stenham was pas negentien toenkunnen ze That brengen toneel | ¤CJP 23,50 | CJP ¤ 21,50 is hetinBastiaan wel.” jaar ¤ 7,50 | 14.30 O Facedan schreef 2006. OpRagas de grens van haar volwassenheid

wo

do

vr

23 zo

24 De ma soldaat en de keizer (7+) | Frank Groothof zondag 17 april

De grote generaal van het Nederlandse jeugdtheater Frank 26 Groothof gaat in het muzikale, sprookjesachtige De soldaat en

de keizer terug naar de tijd van de kleine korporaal: Napoleon. François, een arme boerenzoon, krijgt op zijn veldtochten met Napoleon een viool van een oud vrouwtje. Als hij het bijzondere Voice Male at the Movies | instrument aan de duivel verkoopt, veranderen gouden bergen di in diepe dalen. Dit spannende verhaal wordt gebracht De Nieuwe IJstijd, een Voice Male ineens + stripverhaal muziek | ¤muzikaal 20,00 | CJP ¤ 18,00 (8 ) | met mooie muziek in een prachtig decor. Daarbij zijn krachtige OpusOne | Roberto de Groot, illustraties te zien, die tijdens de voorstelling live getekend Suzan Seegers e.a. try-out Lunchpauzeconcert | worden door kunstenaar Gerard de Bruyne. Een familievoor| musical | stelling voor iedereen vanaf 7 jaar. | www.frankgroothof.nl Ingeborgjeugd Siteur&( familie piano) en ¤ 16,00 t/m 12 jaar Babette van Esch| kinderen (dwarsfluit) O O muziek | gratis | 12.45 ¤ 12,50 | 15.00

13

componeerde ze een toneelstuk dat zich qua beklemming kan meten met een relatiedrama als Who’s afraid of Virginia Woolf. Dat Smoel gaat over een ontwricht gezin. Moeder Martha is aan de drank, haar zoon Henry zorgt voor haar. Vader Hugo is aan een nieuw leven begonnen in het Verre Oosten. Als dochter Mia een schoolgenootje het ziekenhuis in timmert, wordt ze weggestuurd van school. Vader komt even terug uit Hongkong om orde op zaken te stellen en dat maakt de chaos compleet. | www.nationaletoneel.nl

theaterspektakel nieuwbouwlocatie De Kom | The Lunatics eind mei The Lunatics maken vernuftig theaterspektakel op de meest uiteenlopende locaties over de hele wereld. Eind mei 2011 zijn ze te zien in een unieke productie, speciaal geschreven voor de bouwlocatie van De nieuwe Kom, stadstheater en kunstencentrum. In combinatie met de vele licht- en geluidseffecten, buitenissige objecten en wereldvreemde maar herkenbare Kerst weten met ze Ernst Daniël zijnde Smid | Ernst Daniël personages het in aanbouw theatercomplex om Smidtoti.s.m. refreshSing te toveren een bizar tafereel. Per voorstelling is een beperkt vrijdag 16 december aantal tribuneplaatsen beschikbaar. Reserveer dus op tijd uw kaarten! Nadere informatie vindt u tevragen zijner tijd De donkere dagen voor Kerst omop hartverwarmende www.dekom.nl. | www.lunatics.nl muziek. Deze kerstvoorstelling bevat dan ook alle ingrediën-

do

14 vr

vr

¡Agua! | Flamenkika dans | Kindercabaret Vet2 (6+) | Vet muziek | ¤jeugd 19,50&| CJP ¤ 17,50 familie | cabaret |

15

¤ 12,50 | kinderen t/m 12 jaar

Hallo Aarde | Paulien ¤ 8,50 | 19.30 Cornelisse uitverkocht

O

za

16

De Kom | Nieuwjaarsconcert

De soldaat en de keizer (7+) | zo Besloten voorstelling Frank Groothof jeugd & familie | muziektheater | ¤ 10,00 | Het mooiste van Sesamstraat kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | + 15.00 O (3 ) | Diverse artiesten

17

jeugd & familie | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ di 12,50 | Solo | Stef Bos O 16.00 muziek | ¤14.00 19,50en | CJP ¤ 17,50

ten voor een sfeervolle theateravond. Bariton Ernst Daniël Smid brengt een keur aan romantische kersthits ten gehore. Ondersteund door de Amerikaanse soul- en gospelzanger Dennis LeGree krijgen klassiekers als ‘White Christmas’, ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ en ‘Oh Happy Day’ bovendien een flinke dosis kerstsoul. De verkwikkende klanken van het Nieuwegeinse dameskoor refreshSing ondersteunen de heren. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Orkest Maxemillecorde onder leiding van Max Smeets. | www.ernstdanielsmid.nl | www.refreshsing.nl

wo

28 za

7

za

14

19

doJørgen Koopmanschap 4-8-'61 | Erik van Muiswinkel © foto: uitverkocht

19

Lunchpauzeconcert | Priya Keet (zang) muziek | gratis | 12.45

do

Klucht | De Dorpsspelers verhuurvoorstelling toneel | ¤ 10,00 O

20

2 za

3

De Nieuwe IJstijd, een muzikaal stripverhaal (8+) - Marten Toonder | OpusOne - Roberto

21 wo

27 do

28 vr

29 jaargang24nummer4december2011

do

19 vr

O

De kleedkamer - Achter de volken | danstheatergroep OZAN verhuurvoorstelling | dans | muziek | ¤ 10,00 | CJP ¤ 9,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 14.00 O Lunchpauzeconcert | Sander Beumer met leerlingen (saxofoon) muziek | gratis | 12.45 O Zomerconcert | ’t JoNg jeugd & familie | muziek | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar en CJP ¤ 5,00 | 19.30 O

20 zo

5 vr

17 vr

1

juli

nieuwe programmagidsen Vanaf vrijdag 13 mei is de nieuwe theaterprogrammagids van De Kom verkrijgbaar. De gids wordt de avond daarvoor traditiegetrouw gepresenteerd tijdens de seizoenpresentatie, waarin met optredens wordt vooruitgeblikt op het seizoen 2011-2012. Wie zelf kunstzinnig aan de slag wil, kan een kijkje nemen in de nieuwe cursusprogrammagids van De Kom, die ook op 13 mei verschijnt. open dag kunstencentrum Tijdens de open dag op zaterdag 21 mei kunnen belangstellenden tussen 11.00 en 15.00 kennismaken met diverse cursussen op het gebied van beeldende kunst, toneel, dans, musical en muziek. Er zijn presentaties, demonstraties en workshops in de studio’s van De Kom. In de foyer zijn bovendien informatiestands te vinden, waar docenten klaarstaan om eventuele vragen te beantwoorden. O

bulkomzet december 2011 ◄

Bij deze voorstelling is geen (pauze)drankje inbegrepen.

jaargang24nummer2april2011

bulkomzet

bulkomzet

bulkomzetjaargang24nummer2pagina1

bulkomzetjaargang24nummer4pagina1

foto: Ton Habets

jaarplan 2011 ►

jaarplan

jaargang19nummer4oktober2006

b u l k o m z2011 et het vallen van de blaren Roel Rasker, directeur

De aanvangstijd is 20.15 uur, tenzij anders aangegeven. Rabobank Utrecht e.o. (hoofdsponsor), Adviesgroep Nieuwegein Fiscaal Juristen en Accountancy, Van Anraad Assurantiën|Pensioenen, Blömer Accountants & Adviseurs, Dijkstra|Sutter Netwerk Notarissen, Dolphin Schoonmaakservice, Drukkerij Hakker van Rooijen, Dura Vermeer Bouw Houten, Phonak FM, Ricoh Document Center Utrecht, Room for ID’s, Sturkenboom Advocaten, Vleugel expo interieur, Vocking Interieur. kassa telefoon 030 604 55 54 e-mail kassa@dekom.nl bezoekadres Passage 100, Nieuwegein website www.dekom.nl openingstijden werkdagen 10.00 - 17.00 uur en één uur voor aanvang van voorstellingen dtp www.swieten.nl druk drukkerij Hakker van Rooijen, IJsselstein

Het is alweer herfst: de bladeren komen met grote hoeveelheden van de bomen. De natuur is al weer aan verandering toe, terwijl wíj nog maar net van start zijn gegaan met het nieuwe seizoen en naarstig proberen op alle fronten het nieuwe evenwicht te vinden. De lesroosters en cursusgroepen hebben nog maar net hun beslag gekregen, het theater heeft nog maar pas de eerste voorstellingen gepresenteerd. Maar gelukkig loopt ons seizoen niet parallel aan de jaargetijden. Eigenlijk is het voor ons lente: een nieuw begin, nieuwe mogelijkheden en nieuw enthousiasme. Alle inspanningen van de afgelopen paar weken zijn bedoeld om De Kom weer maanden te laten bloeien: op naar een mooie lange zomer. Laat het buiten maar stormen: als binnen de kunst maar tot leven komt. Nieuw seizoen Het nieuwe seizoen voor het theater en het kunstencentrum heeft zeker geen valse start gemaakt. Over de verkoop van abonnementen en theaterkaartjes zijn we tevreden, hoewel de indruk bestaat dat de groei in de verkoop zich stabiliseert. Dat lijkt ook zo te zijn bij het kunstencentrum. De opgaven voor de lessen en cursussen handhaven zich ongeveer op het niveau van vorig jaar of net een beetje minder bij sommige vakken of leeftijdscategorieën. Maar eigenlijk valt daarover nog niet het laatste woord te zeggen, want tot eind oktober vinden er nog dagelijks opgaven plaats voor lessen en cursussen en worden er nog volop kaartjes verkocht aan de kassa. Kortom we zullen het nog even moeten doen met enige onzekerheid over de definitieve belangstelling voor het seizoen 2006-2007. Terwijl we ons inspannen voor het goede verloop van dit seizoen, zijn inmiddels ook al weer de werkzaamheden voor het seizoen 2007-2008 in volle gang. Dat lijkt soms een beetje onwerkelijk, maar de ervaring leert dat het niet anders kan.

Zorg voor kwaliteit Intussen doen we ons best om als organisatie goed te presteren binnen onze mogelijkheden. Om te checken of we inderdaad op het goede spoor zitten, laten we De Kom in de komende tijd diverse malen bezoeken door een mystery guest. Wie weet kunnen deze mysterieuze gasten ons op weg helpen om onze aandacht voor de diverse bezoekersgroepen te optimaliseren en onze organisatie te verbeteren. Opdat we onze bezoekers en cursisten beter van dienst kunnen zijn. Überhaupt kijken we op dit moment kritisch naar onze organisatie, want we willen binnen enkele maanden onze organisatie laten beoordelen om het kwaliteitscertificaat te verkrijgen voor kunsteducatieve instellingen. We zijn al een heel eind op weg, heeft men ons laten weten. Binnenkort zal het managementteam in een themabijeenkomst nog eens nadrukkelijk stilstaan bij het certificeringstraject en de zorg voor kwaliteit.

27 nov 2011 Strijkersdag Foto: Arend Bloemink www.oopsfotos.nl

stappenplan 2011►

De Kom stappenplan van 2011 tot 2013

Het vertrek van de voorzitter Het hoogste orgaan in De Kom is het stichtingsbestuur: een zevental bekwame bestuurders, die toezicht houden op de gang van zaken in De Kom, op de financiën en op het werk van de directie. Betuur en directeur onderhouden dan ook een noodzakelijke functionele relatie. Met name de goede samenwerking tussen bestuursvoorzitter en directeur is nodig voor het kunnen uitoefenen van de toezichthoudende functie door het bestuur. Als de verhoudingen goed zijn en er wordt constructief samengewerkt, is het altijd jammer als er personele wijzigingen moeten plaatsvinden. Maar de statuten van De Kom zijn heel dwingend: een bestuurslid kan slechts benoemd worden voor twee maal een periode van 4 jaren. Helaas moet vanwege deze dwingende regel onze voorzitter John Vegter het bestuur van De Kom verlaten. Dat vinden we erg jammer, want we hebben heel veel te danken gehad aan het bestuurswerk van John. Hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid vrije tijd (onbetaald) gestoken in de ontwikkeling van De Kom. Goed gedocumenteerd en met enorme dossierkennis trad John in het gemeentelijke strijdperk rondom subsidies en nieuwbouw. Bovendien voorzag hij ons meer dan eens van juridisch advies. Het is jammer dat we John moeten laten gaan. Helaas, het is niet anders. Maar we danken hem van harte voor al zijn werk.

Zie www.dekom.nl voor meer informatie over DE KOM,

bulkomzetjaargang19nummer4pagina1

vr

20 za

21

verhuizing van De Kom De Kom gaat verhuizen! Tot 31 januari vinden de voorstellingen zeker nog plaats in De oude Kom aan de Passage. Vanaf 1 maart zijn alle producties in De nieuwe Kom aan het Stadsplein geprogrammeerd. Voor voorstellingen tussen 31 januari en 1 maart is het nog even afwachten of deze in het oude of nieuwe gebouw plaatsvinden.

vr

do

vr O

30

1

27

15

Spuiten & Slikken | Egbert Jan Weeber, Tygo Gernandt, Géza Weisz e.a. jongeren | toneel | ¤ 23,50 | CJP ¤ 21,50

wo

© Kees Jan Kolb

woensdag 16 maart De vermeende glamour van Nespresso, de liefdesschijf van vijf en een oefening in mannenkennis aan de hand van foto’s van Humor in Concert! | (on)betrouwbare heren; een greep uit wat allemaal aan bod Gogol & Mäx jeugd & familie | komt tijdens de interactieve voorstelling Luxeproblemen. In entertainment | ¤ 14,50 | 2008 verscheen het ‘Handboek voor de Moderne Vrouw’, dat kinderen t/m 12 jaar ¤ 12,50 | een groot succes werd. Ter voorbereiding op de herziene 19.30 O Breedbeeld | versie gaat Machteld van Gelder in het theater op onderzoek Klaas van der Eerden Help! ik heb mijnmet vrouw zwanger gemaakt Nachthemel uit. Daar probeert ze samen Sara Kroos van verwarrende | Talentenklas levensvragen kwesties te maken. cabaret | ¤ 19,50 - Kluunoverzichtelijke | Bastiaan Ragas e.a. “Af en toe De Kom jeugd & familie | | CJP ¤ 17,50 zijn er hilarische hoogtepunten, zoals wanneer de aanwezige dinsdag 13 december ¤ 3,50 | 19.30 O vrouwen handtasbestseller op het toneel mogen inleveren en erzwanger Christmas in Concert | In dehun komische ‘Help! ik heb mijn vrouw met gemaakt’ algemene beschrijft stemmen een anonieme tas wordtop uitgezocht, The Deep River Quartet Kluun wat er allemaal een aanstaande Tegelijkertijdreis | Ramana & waarvan inhoudals aan een intense analyseis,wordt onderwormuziek | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50 vaderdeafkomt zijn vrouw zwanger van de bevruchting Ghani entertainment | pen,” Marjan Neem dus uw tas,en satiri¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 totschreef en metcolumniste de bevalling. De Berk. herkenbare, muzikale vriendinnen en wat problemen De Kom leugens op 16 maart. Kerstdienst | Leger des Heils sche theaterbewerking zitmee vol naar waarheden, en

DatKemper. SmoelDe| Het Nationale Toneeldelen hormonale acteurs en toeschouwers

Duo Heemsbergen & Van Jaarsveld speelt | Duo Heemsbergen & Van Jaarsveld verhuurvoorstelling | muziek | ¤ 15,00 | t/m 18 jaar ¤ 12,50 Lunchpauzeconcert | Hendrik Jan Brethouwer (hobo) muziek | gratis | 12.45

do

31

Testosteron II | iNtrmzzo muziek | ¤ 20,00 | CJP ¤ 18,00

A Night At The Pub | Scrum muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

23

vr

Micha Wertheim voor de zoveelste keer | Micha Wertheim cabaret | ¤ 16,00 | CJP ¤ 14,00

20

Cameretten Finalistentournee | Diverse artiesten cabaret | ¤ 15,50 | CJP ¤ 13,50

di

bulkomzet april 2011 ◄

wo

Blind Vertrouwen | Rick Engelkes, Angela Schijf e.a. jongeren | toneel | ¤ 20,50 | CJP ¤ 18,50

De Gelaarsde Kat (4+) | Maud Mulder, Geert Hoes e.a. jeugd & familie | musical | ¤ 15,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 13,50 | 14.00 en 16.30 O

19

24

herkenning. En liedjes die geschreven zijn door Veldhuis &

vr

vr

18

25

De Meeuw - Anton Tsjechov | Geel, Titus Muizelaar, Saskia Temmink e.a. toneel | ¤ 25,00 | CJP ¤ 23,00

10

17

Dan maar niet gelukkig | Veldhuis & Kemper uitverkocht

Master Class - Terrence McNally | Pia Douwes e.a. toneel | ¤ 27,50 | CJP ¤ 25,50

When Harry Met Sally | Isa Hoes, Daniël Boissevain e.a. toneel | ¤ 27,50 | CJP ¤ 25,50

Weer met Henk | Nilgün Yerli

wo

23

9

In Tegelijkertijdreis bundelen Ramana & Ghani hun krachten in een wonderbaarlijke reis door de wereld van het onverklaarbare. Ze wijden u in in de wereld der magiërs, charlatans, alchemisten, goochelaars en wonderdoeners. U wordt betrokken bij een experiment waarin de magie van Ramana en de toetsing van Ghani tegen elkaar strijden. Ramana is antropoloog en gespecialiseerd in magie en het laten zweven van objecten en zichzelf, Ghani is filosoof en geobsedeerd door de ratio en menselijke mechanica. U ervaart wervelende mystiek en prikkelende wetenschap. In 2008 won Ramana ‘De nieuwe Uri Geller show’ van SBS6. Ghani won samen met zijn dochter Yelle de tweede editie van dit programma. Nu komen de wondermeesters samen naar De Kom. | www.ramana.nl

do

Dat Smoel | Het Nationale Toneel toneel | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00

Kar & Ton (3+) | Cees Brandt en Siem van Leeuwen jeugd & familie | toneel | ¤ 7,50 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 5,00 | 15.00 O

Dijkstra|Sutter Netwerk Notarissen, Langs de Donau | Marilou Dolphin Schoonmaakservice, Krouwel en Eelkje van der Drukkerij Hakker van Rooijen, Dura Vermeer Bouw Houten, Woude muziek | ¤ 10,00 | Phonak FM, kinderen t/m 12 jaar ¤ 5,00 Ricoh Document Center Utrecht, 14.00 | de toneelstudio O Room for ID’s, Sturkenboom Advocaten, Vleugel expo interieur, The Songs from the Movie Vocking Interieur. Sister Act | The West End Gospel Choir & Band kassa muziektheater | ¤ 32,50 | telefoon 030 604 55 54 e-mail kassa@dekom.nl CJP ¤ 30,50 bezoekadres Passage 100, Nieuwegein Weer met Henk | website www.dekom.nl openingstijden Nilgün Yerli werkdagen 10.00 - 17.00 uur cabaret | ¤ 21,50 | CJP ¤ 19,50 en één uur voor aanvang van voorstellingen Celtic kNights I Rapalje dtp www.swieten.nl muziek | ¤ 18,50 | CJP ¤ 16,50 druk drukkerij Hakker van Rooijen, IJsselstein Wakker | Speelman & Speelman cabaret | muziek | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50

di

verhuizing van De Kom De Kom gaat verhuizen, maar tot 30 januari vinden de voorstellingen nog plaats in De ‘oude’ Kom aan de Passage. Dat geldt dus voor alle voorstellingen in deze folder. Zie onze website voor meer informatie over DE KOM, stadstheater en kunstencentrum, zoals De Nieuwe Kom officieel gaat heten. O

di

8 wo

Rabobank Utrecht e.o. © foto: Roy Beusker (hoofdsponsor), Adviesgroep Nieuwegein Fiscaal Down To Earth | Circle Juristen en Accountancy, Percussion muziektheater | Van Anraad Assurantiën|Pensioenen, ¤ 18,50 | CJP ¤ 16,50 Blömer Accountants & Adviseurs,

divr

19

5

O

De aanvangstijd is 20.15 uur, tenzij anders aangegeven.

15 18

19 18 20

za

Cabarestafette 25 jaar | di Romeo & Zeliha (10+) | Diverse artiesten cabaret | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00 Holland Opera jongeren | opera | ¤ 12,50 | 19.30 O Nadat deze folder gedrukt werd, heeft het parlement mogelijk De glimlach en de bom (4+) | definitief besloten om de BTW op theater- en concertkaarten te Arno Huibers verhogen. Mocht dat onverhooptjeugd & familie | ¤ 10,00 | het geval zijn, dan kunt u de kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | aangepaste toegangsprijzen 15.00 O vinden op www.dekom.nl. O

De jaarlijkse dansvoorstelling Talent on the move! geeft jonge dansers van de Rotterdamse Dansacademie de kans om hun talent te laten zien. Op het programma staan hedendaagse dansstukken van zowel aanstormende als gelauwerde choreografen: A Way A Lone (fragment) van Jiří Kylián, Por Vos Muero (fragment) van Nacho Duato, 7 van de 24 van Regina van do 1 dec | Ederveenzaamheid Berkel, Chameleon van Itzik Galili, Once a Tango van Neel Verdoorn, Master of Puppets van Jérôme Meyer & Isabelle Chaffaud en een nieuwe creatie van Bruno Listopad. Maak kennis met de passie van de dansers van de toekomst tijdens een avond vol hoogtepunten.

+ DeMinor glimlach en de Details | bom (4 ) | wo Arno Huibers Jan Akkerman met band jeugd & familie | ¤ 10,00 | muziek | ¤ 18,00 | CJP ¤ 16,00 kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 15.00 O Laat ze maar komen | Jandino za cabaret | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50 One Jan Show (1) | vr Jan van Maanen try-out | zo Watermusic | cabaret | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00 De Eendraght en De Brulboei verhuurvoorstelling | muziek | za Down To Earth | Circle ¤ 10.00 | 14.30 O Percussion muziektheater | ¤ 18,50 | CJP ¤ 16,50

Weer met Henk | Nilgün Yerli cabaret | ¤ 21,50 | CJP ¤ 19,50

22 dekomjaarverslag2011pagina18 Jungle Book | FanWork verhuurvoorstelling | ¤ 17,00 | 12.30 en 16.00 uur O

toneel | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50 Het laatste nippertje - Wim T. wo Schippers | Titus Muizelaar, Aarde | Evi De Jean Kees Hulst muziek | ¤e.a. 16,50 | CJP ¤ 14,50 toneel | ¤ 26,25 | CJP ¤ 24,25

Daar werd wat groots verricht | Diederik van Vleuten cabaret | ¤ 16,50 | CJP ¤ 14,50

vr

4

VET Kindercabaret 2 (6+) | Sjamke en Nellerike de Voogd & Ramses Graus jeugd & familie | cabaret | ¤ 12,50 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 19.30 O

d ec e mb e r 2 0 11

vrijdag 7 oktober Albadulake maakt een passionele mix van flamenco en circus. U ziet eigentijds circus met een Spaans blikveld, waarvan theater, dans, flamenco en live muziek de basisingrediënten zijn. In Malaje komt alles samen; tegen de achtergrond van een rood-zwart toneelbeeld worden de zes artiesten samen één. De wervelende voorstelling ademt de kracht uit van pure en ruwe flamenco en de spectaculaire magie van het hedendaagse circus. De pers was laaie nd enthousiast over het optreden van Compañía Albadulake bij het Edinburgh Fringe Festival 2009 en noemde het “een fantastische flirt tussen flamenco en hedendaags circus”. | www.albadulake.com

6

zo9

The Complete Works of William Shakespeare (abridged) | The Reduced Shakespeare Company toneel | ¤ 20,00 | CJP ¤ 18,00

3

Buigen | Hans Dorrestijn uitverkocht

De Nachclub | Fred Delfgaauw en Sjaak Bral cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

j a nua ri 2 0 1 2

Jeugdherinneringen | Danny de Munk & Henk Poort, gastoptreden van het Nieuwegeins Kamerkoor muziek | ¤ 29,00 | CJP ¤ 27,00

do

wo

za

do

Herinnert u zich deze nog? | Lange Frans, Milène d’Anjou, Richard Groenendijk e.a. muziektheater | ¤ 32,50 | CJP ¤ 30,50

6

© foto: Joke Schot

Saturday Guitar Session | Jan Kuiper, Digmon Roovers e.a. muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 16.00 19.00 en 20.15

1

5

Het geheim van succes | + ) | ZEP do Macbeth Gruppo(15 Sportivo jongeren 13,00¤ |20,50 muziek || toneel ¤ 22,50| ¤| CJP 19.30 O

Long Way Home | Het Groot Niet Te Vermijden uitverkocht

© Leo van Velzen

2

Noorderzon | Schudden cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

kwartaaluitgave 6 do ◄ sept okt nov 2011 10

© Roy Beusker

Malaje - Flamenco Circus | Compañía Albadulake (Spanje) circus | dans | muziek | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50

za

Sprookjesboom de Musical (4+) | Diverse artiesten Het geheim van de zoenende jeugd & familie | musical | | gasten (6+|) kinderen ¤ 15,00 t/m 12 jaar De deen Korenwolf ¤ Bende 12,00 | van 14.00 16.00 O jeugd & familie | musical | ¤ De 15,00 t/mEenzame 12 jaar Drie| kinderen Verdrietige, O ¤ Mannen 12,50 15.00 | Het Volk

wo

Ontrouw - Ingmar Bergman | Linda van Dyck, Tom Jansen en Marc Klein Essink toneel | ¤ 23,50 | CJP ¤ 21,50

zo

Tutti Frutti | Diverse artiesten festival | jeugd & familie | dans | muziek | ¤ 3,50 | 12.00 O

Talent on the move! - Kylián, Duato e.a. | Holland Dance on Tour dans | ¤ 18,50 | CJP ¤ 16,50

do 24 mrt | Dat Smoel

Tegelijkertijdreis | Ramana & Ghani woensdag 6 april

18

O

Uit bed | Mylou Frencken cabaret | ¤ 16,00 | CJP ¤ 14,00

za

Kikker (4+) | Theater Terra jeugd & familie | musical | ¤ 13,50 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 11,50 | 14.00 O

za

RAAK | Nathalie Baartman cabaret | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00

26

wo

16

vr

de ce m be r 2 0 1 1

Hind Crosspop | Hind try-out | muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

zo

25

4

25

Het Recht Van De Sterkste | Silvester cabaret | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50 Lunchpauzeconcert | Wouter Kuypers muziek | gratis | 12.45

vr

'69 | Martin Šimek entertainment | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

Lucky Track (12+) | Jeugdtheater Sonnevanck jongeren | muziektheater | ¤ 15,00 | CJP ¤ 13,00 | 19.30

Hoe wil je het hebben? Hij gaat het je geven. Jandino is uniek in zijn soort; vol passie en charme overspoelt hij het publiek. Zijn show barst van de scherpe grappen, mooie verhalen, eigenzinnige personages en prachtige liedjes. Sinds hij in 2005 de persoonlijkheidsprijs won tijdens het cabaretfestival Cameretten gaat de carrière van deze warmbloedige cabaretier als een speer. Hij is columnist voor de Volkskrant, schrijft voor het televisieprogramma ‘Zo: Raymann’ en is lid van de Comedytrain. In zijn derde theatershow Laat ze maar komen daagt Jandino iedereen en alles uit, maar vooral zichzelf. Er staat hem namelijk een aardige uitdaging te wachten: hij wordt vader. | www.jandino.nl

do

24

Back to Spain | Rosenberg Trio muziek | ¤ 21,50 | CJP ¤ 19,50

Luxeproblemen - Handboek voor de Moderne Vrouw | Machteld van Gelder en Sara Kroos entertainment | ¤ 17,00 | CJP ¤ 15,00

ap ril 2011

GO! | Wereldband try-out | muziektheater | ¤ 18,50 | CJP ¤ 16,50

24

vr

Uniek concert | Oysterband muziek | ¤ 17,50 | CJP ¤ 15,50

november 2011

© Bonton Zl

Saath Samunder Par, Ghoom Hogaye Hamara Dildaar | Diverse artiesten verhuurvoorstelling | ¤ 15,00 | 14.00 O

za

zondag 23 januari Vier poppen komen tot leven bij het bespelen van de fluiten in het atelier van Meneer Zwoei. Maar er is een probleem. De poppen spelen niet wat Meneer Zwoei wil. Deze interactieve muziekvoorstelling vol humor, verdriet en slapstick gaat over aangeven en uitvoeren, gehoorzaamheid, je zin niet krijgen en samen iets moois doen. In dit nieuwste jeugdprogramma van Brisk doet| het publiek mee en gebeuren de raarste, muzikale Helden Purper dingen.5Een fuga verandert in funk en rap en de spelers zaterdag november pakken elkaars instrumenten af. HetBraam alledaagse krijgtaan een Toen Purper’s muzikaal leider Marco vorig jaar muzikale betekenis. Frans - Mister Purper -| www.brisk.nl Mulder vroeg met wie hij ooit nog eens wilde werken, riep Frans meteen: “Met Marjolijn Touw!” workshop “Vráág haar dan!” zei Marco. Dus belde Frans Marjolijn (o.a. Voorafgaand aan de voorstelling verzorgtdie Brisk Ciske de Rat, Chicago en Mary Poppins), toteen zijn blokfluitniet workshop voor meteen blokfluiters uit Nieuwegein geringe vreugde “Graag!” zei. En zoen is omstreken. het gekomen. Kosten voor workshop bedragen ¤ 2,50, cursistenvoor van de Het thema vande het programma lag vanaf dat moment De Kom betalen ¤ 5,00 workshop plus voorstelling. hand: bewondering. Wie voor wordtdebewonderd en wie is uw held? Is dat Michiel de Ruyter, Lady GaGa, of is het misschien buurvrouw? Wie weet kent u meere.a. helden dan u 1953deDe Musical | Ben Cramer denkt, en dat26 is januari een lekker gevoel. Hoewel? Het moet woensdag natuurlijk eng worden. Jetoegevoegd moet je heldaan nietde gaan Joke de niet Kruijf is als laatste caststalken, van de ofnieuwe, zo. Nee,Nederlandse je moet ermee gaan samenwerken. Zoals Frans,Samen theaterproductie 1953 De Musical. Marjolijn en Marco doen. Ramses zongFilip ooit: zing, vecht, met musicalsterren als Ben Cramer, Bolluyt, Marcelhuil, Smid bid, werk ender bewonder! En hijzij had gelijk.bijzonder | www.purper.eu en lach, Marleen van Loo schittert in deze mooie musical. Het stuk speelt zich af tijdens de watersnoodramp die grote delen van Zuidwest-Nederland onder water zette. Joke de Kruijf speelt de rol van Neeltje Sturm, een vissersvrouw in een klein, Zeeuws dorp. Op een waardige manier vertelt de musical het verhaal van een polderdorp waar verschillende personen de ramp beleven die nog steeds in het collectieve geheugen van Nederland gegrift staat. | www.1953DeMusical.nl.

n o v e m be r 2 01 1

september 2011 o k t o be r 2 0 11

do 20 okt | Buurman & Buurman

Mannen zijn zeikwijven | Niet Schieten! cabaret | ¤ 18,50 | CJP ¤ 16,50

feb r ua ri 20 11

© Nick van Ormondt

29

De Weerman | Spinvis try-out | muziek | ¤ 19,50 | CJP ¤ 17,50

Laat ze maar komen | Jandino zaterdag 19 februari

di

wo

Het Dierenbal (3+) | Kleintje Kaf jeugd & familie | ¤ 10,00 | kinderen t/m 12 jaar ¤ 7,50 | 15.00 O

juni/juli 2011

wo

1953 De Musical | Ben Cramer e.a. musical | ¤ 26,00 | CJP ¤ 24,00

Branding | Lebbis cabaret | ¤ 19,50 | CJP ¤ 17,50

me i 2 0 1 1

vr

Hoogseizoen | Lenette van Dongen try-out | uitverkocht

wo 26 jan | 1953 De Musical

maart 2011

20

Mohammed Azaay en Karim El Guennouni, alias De Varkensfabriek, hebben het talent om samen meer dan twaalf verschillende personages neer te zetten in één voorstelling. En dat zonder dat het verwarring oplevert. In de nieuwste voorstelling De Infiltrant komen twee vroegere tienervrienden tegenover elkaar te staan. De gangster van weleer is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste maffiabazen van Europa. Zijn jeugdvriend wordt door de geheime dienst gedwongen te infiltreren in zijn vriendenkring. Daarna is niets nog wat het lijkt. Het Haarlems Dagblad schrijft: “De Infiltrant is vooral geslaagd omdat de combinatie van de verschillende elementen zoals tekst, spel, regie en fysieke kwaliteiten, muziekkeuze en decor optimaal op elkaar zijn afgestemd.” | www.devarkensfabriek.nl

© beeld: www.zwazi.org

© Sophie van Boven

wo

19

Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles | Het Thriller Theater toneel | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50

kwartaaluitgave 22 23 apr mei juni 2011►

De Infiltrant | De Varkensfabriek donderdag 17 februari

a pril 2 0 1 1

di

ma a rt 2 0 1 1

16

De Aanslag - Harry Mulisch | Victor Löw e.a. try-out | toneel | ¤ 22,50 | CJP ¤ 20,50

februari 2011

zo 23 jan | Meneer Zwoei

zo

Boheems | Sara Kroos reprise | uitverkocht | 15.00

januari 2011

kwartaaluitgave jan feb mrt 2011►

25-3-2011 10:19:44

© Nick van Ormondt

kom kijken sterfolder 5 CONTOUREN.indd 1

jong in De Kom theaterkrant 2010 - 2011►

dekomjaarverslag2011pagina19


6. bijlagen 6.1. balans per 31 december 2011 activa

2011

2010

passiva

vaste activa

eigen vermogen

materiele vaste activa

stichtingskapitaal

inventaris en inrichting

82.792

92.831

algemene reserves bestemmingsreserve ziekengeld

6.2. staat van baten en lasten 2011

2010

begroting 2011

2011

2010

theater

539.200

425.638

425.568

afdeling muziek

472.000

468.655

469.518

dans, toneel en beeldende kunst

96.300

115.631

109.091

verhuur

83.300

97.884

121.658

horeca

97.000

96.528

102.621

-

52.518

69.702

212.031

212.031

subsidie gemeente

1.325.500

1.326.001

1.325.500

som van de bedrijfsopbrengsten

2.825.331

2.794.886

2.673.658

526.300

449.398

452.079

1.645.760

1.789.231

1.713.145

186.040

189.053

196.860

baten 22.689

22.689

398.425

392.776

84.000

84.000

505.114

499.465

vlottende activa debiteuren

overige baten 117.478

104.828

-

132.556

nog te ontvangen subsidie belastingen, premies sociale verzekeringen overige vorderingen

liquide middelen

totaal activa

subsidie gemeente inzake migratie nieuwbouw

12.491

22.259

149.895

124.472

kortlopende schulden

279.864

384.115

vooruitontvangen bedragen

542.442

479.306

crediteuren

119.440

105.140

belastingen en premies

105.044

107.196

kantoorkosten

56.000

70.975

64.361

overige schulden

196.973

266.886

reclamekosten

42.500

113.245

74.965

963.899

839.260

onderhoudskosten

16.000

6.230

8.486

algemene kosten

57.800

117.576

78.785

horeca

23.800

21.700

37.582

afschrijvingen

59.100

31.829

42.720

2.613.300

2.789.237

2.668.983

5.649

4.675

1.106.357

1.469.013

981.047

1.457.993

totaal passiva

lasten

1.469.013

1.457.993

uitkoopsommen personeelskosten huisvestingskosten

som van de bedrijfslasten bedrijfsresultaat

seizoenpresentatie 20 mei 2010 © Arend Bloemink

dekomjaarverslag2011pagina20

dekomjaarverslag2011pagina21


6.3. kengetallen activiteiten theater voorstellingen 2011

2010

2009

2008

2007

74

68

80

60

55

klassieke concertserie/ populaire muziek

7

8

17

22

19

jazzconcerten

1

1

1

1

2

wereldmuziek

6

10

10

10

8

18

18

16

13

16

5

5

5

4

4

totaal aantal voorstellingen

111

110

129

110

104

zaalbezettingspercentage

59%

64%

61%

63%

66%

26.119

28.009

31.287

27.525

28.163

zondagconcerten

2

3

7

5

3

kindervakantievoorstelling i.z. SWN e.o.

2

2

2

2

2

voorstellingen cabaret, toneel, muziektheater, dans

jeugd- en familievoorstellingen jongerenvoorstelling specials

totaal aantal bezoekers

affiche nieuwe programmagidsen â–˛ 2011

â–˛ affiche jeugdtheater aanbod 2011

abonnementen 2011

2010

2009

2008

2007

aantal per seizoen

2316

2.352

2.409

2.522

2.720

herkomst abonnementshouders

2011

2010

2009

2008

2007

Nieuwegein

63%

61%

60%

58%

58%

IJsselstein

5%

5%

5%

5%

7%

Utrecht

7%

8%

8%

8%

10%

Houten

5%

5%

6%

7%

8%

Vianen

4%

4%

4%

4%

4%

Overige

16%

17%

17%

18%

13%

2011

2010

2009

2008

2007

0

4

17

15

32

17

47

9

nvt

51

104

83

213

244

218

inspanningen voor jeugd en jongeren scholieren abonnementen Anna van Rijn College seizoenpresentatie 20 mei 2010 Š Arend Bloemink

dekomjaarverslag2011pagina22

Oosterlicht College Cals College o.b. en b.b.

dekomjaarverslag2011pagina23


kunstencentrum muziek

kunstencentrum dans

instrumentale en vocale lessen accordeon akoestisch gitaar altviool basgitaar blokfluit cello conga contrabas djembé drums dwarsfluit en piccolo elektrisch gitaar elektronisch orgel fagot harp

cursussen hobo hoorn keyboard klarinet klassiek gitaar klavecimbel piano pijporgel saxofoon synthesizer trekzak trombone trompet tuba cornet

bugel viool zang kinderkoor popbands popkoor big band jeugdorkesten: 2 diverse ensembles: 14 musicaltheater: diverse categorieën kunstverkenning/algemene muzikale vorming

deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

804

851

841

862

792

8.138

9.361

9.374

9.565

9.139

aantal deelnemers deelnemerscontacturen

2011

2010

2009

2008

2007

112

114

128

178

228

4.123

4.965

4.392

6.153

7.800

© Paul van der Lugt

aantal deelnemers individueel, duo of groepsles per 31 december

2011

african jazzdance kinderballet capoeira klassiek ballet jeugd flamenco klassiek ballet volwassenen jazzdans jeugd kleuterdans/kinderdans jazzdans jongeren kunstverkenning jazz volwassenen streetdance oriëntaalse (buik)dans moderne dans volwassenen

cursussen en workshops 2011

2010

2009

2008

2007

aantal cursussen van 28-38 weken

7

8

19

20

18

aantal workshops van 9-18 weken

13

14

10

13

18

281

298

234

263

297

7.529

7.283

9.374

10.076

9.174

aantal deelnemers deelnemerscontacturen

cursussen

kunstencentrum toneel

samenspel en ensembles

ensembles 14 stuks deelnemerscontacturen

2011

2010

2009

2008

2007

123

131

134

138

144

5.177

5.834

5.877

6.142

6.401

volwassenen: kennismakingscursus + vervolg toneelgroep theatersportgroep ‘Kom maar op! jeugdtoneelschool: kinderen: kunstverkenning kennismaking theaterklas theatergroep theatersport

aantal deelnemers

© Ton den Engelsman

dekomjaarverslag2011pagina24

deelnemerscontacturen

2011

2010

2009

2008

2007

49

77

57

70

94

2.082

3.070

2.735

3.248

3.916

© Frans Zonneveld

Trekzakacademie 2010

jongeren: theatergroep beginners theatergroep gevorderden theatergroep toneel en dans


kunstencentrum beeldende kunst

exposities

cursussen

© Johanne Boot

deelnemerscontacturen

2010

2009

2008

2007

8

10

10

10

10

2011

2010

2009

2008

2007

32

31

31

33

34

1730

1.322

1.627

1.598

1.853

94

77

78

85

81

3

6

5

4

4

aantal exposities totaal

academiecursus keramiek beeldhouwatelier kinderatelier beeldhouwen voor jongeren kunstverkenning gemengde techniek modeltekenen/schilderen grafiek tekenen/schilderen jongerenatelier fotografie

aantal deelnemers

2011

2011

2010

2009

2008

2007

170

156

128

137

137

8.651

7.483

7.045

7.406

7.461

filmtheater

aantal voorstellingen

dienstverlening | verhuur | kunstactiviteiten derden

aantal bezoekers donateurs (privé personen) donateurs (bedrijven)

gebruik theaterzaal

2011

2010

2009

2008

2007

6

12

13

20

21

repetities NAS

28

35

37

36

28

overige culturele verhuur

28

25

23

28

34

2011

2010

2009

2008

2007

34

34

41

44

38

kamerkoor, Ozan

100

96

96

98

83

overige (regionale) culturele activiteiten

543

536

475

451

377

2011

2010

2009

2008

2007

theaterzaal

11

7

7

12

7

overige lokaliteiten

55

63

18

52

48

2011

2010

2009

2008

2007

111

110

129

110

106

18

15

21

17

22

6

12

13

20

21

overige (regionale) culturele activiteiten

28

25

23

28

34

repetities NAS

28

35

37

36

28

zakelijke verhuur

11

7

7

12

7

201

204

230

223

218

uitvoeringen lokale amateurkunst

overige verhuur van ruimtes lokale amateurkunst algemeen

zakelijke verhuur

overzicht totale gebruik theaterzaal voorstellingen theater samengaan theater/ kunstencentrum lokale culturele activiteiten

totaal

dekomjaarverslag2011pagina26

affiche Tomboy ▼ vertoond in het FTN in oktober 2010

affiche Water for Elephants vertoond in het FTN in mei 2011 ▼

dekomjaarverslag2011pagina27


vergelijking resultaten met prestatienormen subsidiebeschikking gemeente | De Kom theater 2011

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

111

110

129

80-100

59%

64%

61%

54-66 %

2

2

2

1-2

80%

75%

75%

75-80 %

aantal deelnemers

2011

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

muziek

1.208

1.280

1.209

1.000–1.300

dans

112

114

128

150–200

toneel

49

77

57

90-150

170

156

128

100-150

totaal

1.539

1.627

1.522

1.570

deelnemerscontacturen

2011

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

20.844

22.478

22.962

22.000-29.000

dans

4.123

4.965

4.392

4.500-6.000

toneel

2.082

3.070

2.735

2.700-4.500

beeldende kunst

8.651

7.483

7.045

3.000-4.500

2011

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

verhuur lokale AK: theaterzaal

6

12

13

18-22

huisvesting AK: aantal groepen

4

5

7

2-3

huisvesting AK: theaterzaal wekelijks

1

1

1

1-2

28

25

21

26-31

2011

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

32

31

31

35

60%

54%

58%

54-66%

2011

2010

resultaat 2009

subsidieovereenkomst

8

10

10

8-10

theatervoorstellingen zaalbezetting kindervakantievoorstelling zaalbezetting

kunstencentrum

beeldende kunst

muziek

amateurkunst en culturele verhuur

verhuur culturele activiteiten

filmtheater aantal voorstellingen zaal bezetting

exposities

Kom docent Kees Adolfsen met trombone leerling 29 mei 2010

aantal

© Leo Koppen

dekomjaarverslag2011pagina28

dekomjaarverslag2011pagina29


open balletles 19 januari 2010 Š John Roeleven

dekomjaarverslag2011pagina30

dekomjaarverslag2011pagina31


jaarverslag 2011  

jaarverslag De Kom 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you