Page 1

KOMPAS

MEERJARENPLAN

2O18 - 2O2O


DEE

DE K OP KO


EL 1

KOM OERS


DE KOM OP KOERS


DE KOM, daar wil je bij horen. Als theaterbezoeker, cursist, artiest, gast, samenwerkingspartner, werknemer, ondernemer of toevallige voorbijganger. En het mooie is: iedereen mag en kan erbij horen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je bent welkom om kunst en cultuur te beleven, beoefenen en waarderen. DE KOM is van iedereen en biedt plek aan ieders beleving.


DE KOM OP KOERS

Cu DE KOM is dĂŠ cu Bezoekers komen zich aan het prach scholen om kun DE KOM is een (mo thuis mag

En met i We st sociaal-maa weg te nemen. M alle insp we m


ulturele ontmoetingsplek ulturele ontmoetingsplek voor Nieuwegein. n van heinde en verre naar ons toe en vergapen htige pand. Zelf gaan wij actief naar wijken en nst en cultuur naar mensen toe te brengen. obiel) huis van verbeelding waar iedereen zich g voelen en kan ontdekken en groeien.

iedereen bedoelen we iedereen treven ernaar om alle praktische, atschappelijke en emotionele drempels Met alles wat we in huis hebben, alle kennis, piratie en alle bevlogenheid, maken meer mogelijk voor meer mensen.


DE KOM OP KOERS MISSIE

Wij verleiden m ontwikkelen van hu opdoen van cultureel b die sterk bijdragen welbevinden en verrui en intellectuele

Wij zorgen ervoor van ons verzorgin en willen pa in onze ac


mensen tot het un talenten en het bijzondere ervaringen, aan hun gevoel van iming van hun sociale e vaardigheden.

r dat alle inwoners ngsgebied kunnen articiperen ctiviteiten.


DEE

SAM VERD KOM


EL 2

MEN DER MEN


SAMEN VERDER KOMEN


DE KOM vormt al meer dan 30 jaar het culturele hart van Nieuwegein en heeft zijn sporen in deze rijke historie ruimschoots verdiend. We bouwen voort op dit stevige fundament en zijn sinds de komst van DE nieuwe KOM in 2012 steeds verder verankerd geraakt in de samenleving. Met nieuwe ambities die passen bij de tijdsgeest vervolgen we voortvarend onze weg.


SAMEN VERDER KOMEN

Als kataly brengt DE Om sam we de ver

Niet in de laatste van betekenis van sociaal-m het

“STEL JE VOOR GAAN ZING VERBEELD JE DAT D VAN EENZAAM IN DAT WIJ SA EN MUSEA ON


ysator op het gebied van cultuur KOM mensen en groepen samen. men nóg verder te komen gaan rbinding aan met andere partijen.

e plaats om ook buiten het culturele domein te kunnen zijn, bijvoorbeeld op het gebied -maatschappelijke initiatieven, educatie, bedrijfsleven en de binnenstad.

R DAT WE MET NIET-NEDERLANDSTALIGEN GEN OM HEN ZO NEDERLANDS TE LEREN. DE KOM ZICH INZET VOOR HET TERUGDRINGEN MHEID ONDER OUDEREN. EN DENK JE EENS AMEN MET PARTNERS ALS DE BIBLIOTHEEK NS ERFGOED OP EEN VOETSTUK ZETTEN.”


SAMEN VERDER KOMEN


DE KOM is een plek waar mensen graag naartoe gaan voor advies, samenwerking en ondersteuning. Een inspirerende partner die van toegevoegde waarde is voor relaties. Als cultureel ondernemer zijn we onderscheidend in commerciĂŤle dienstverlening: we zijn niet simpelweg een hoogwaardige locatiepartner, maar willen keer op keer een onuitwisbare indruk maken op klanten ĂŠn hun gasten.


SAMEN VERDER KOMEN POSITIONERING

VERBINDEND CULTUREEL O KENNISKN PODIUM V EN RE


DE FACTOR, ONDERNEMER, NOOPPUNT, VAN STAD EGIO


DEE

PERSOO ONTWIK


EL 3

ONLIJKE KKELING


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Steeds meer wetenschappelijke data tonen aan dat kunstbeleving en actieve kunstbeoefening goed zijn voor het welzijn van de mens, zowel op individueel niveau en als geheel. Kunst is ook een spiegel van de maatschappij; het podium weerspiegelt wat ons als mensen beweegt, beroert en bezighoudt.


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

DE KOM als je je goe Misschien kom ben je verwonde nieuws, word je m de tranen over j ziet en hoo Iedere ervari

Het tempo in tijd overblijft om j om even uit die snel Een moment om eve te ervaren. O Om adem En om


M is een plek waar je heengaat ed voelt én als je je niet goed voelt. m je puur genieten, laat je je troosten, erd, raak je geëmotioneerd, leer je iets met je neus op de feiten gedrukt, rollen je wangen, vind je herkenning in wat je ort of misschien juist helemaal niet. ing die je bij DE KOM opdoet draagt bij aan je ontwikkeling.

de buitenwereld ligt zo hoog dat er amper je gedachten te ordenen. DE KOM biedt de kans lkookpan te stappen en zorgt voor de ‘tussentijd’. ven bij jezelf te zijn en bij elkaar. Om schoonheid Om stil te staan. Om iets in gang te zetten. m te halen. Om uitgedaagd te worden. m er zo weer tegenaan te kunnen.


LOS TE KOMEN VAN DE WAAN VAN DE DAG

TROTS OP TE ZIJN

TE BELEVEN

MEE TE DOEN TE ONTHAASTEN

JE TE LATEN INSPIREREN

JE TE VERWONDEREN

DE K EEN PLE NIEUWE ERVARINGEN OP TE DOEN

GERAAKT TE WORDEN

ANDEREN TE INSPIREREN ANDEREN TE RAKEN

BETER TE WORDEN

STOF TOT NADENKEN TE KRIJGEN


JE HORIZON TE VERBREDEN TE BESCHOUWEN JEZELF TE IDENTIFICEREN

PLEZIER TE HEBBEN

JE GOED TE VOELEN

TE ONTDEKKEN

BETEKENIS TE GEVEN

KOM EK OM...

TE REFLECTEREN

SAMEN TE CREËREN

DE ANDER EN HET ANDERE TE ONTMOETEN TE ZIJN

WAAR JE VERANDERT

GELIJKGESTEMDEN TE ONTMOETEN

CREATIVITEIT TE ONTWIKKELEN


DEE

CREAT SAMENL


EL 4

TIEVE LEVING


CREATIEVE SAMENLEVING


Kunst en cultuur maken slim en gelukkig, dragen bij aan een creatieve samenleving en zorgen voor een beter en vaardiger Nieuwegein. Dit maakt de noodzaak om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met podiumkunsten en cultuureducatie groot. Dit doen we door nieuwe initiatieven te ontplooien en nieuwe wegen te bewandelen. En door onze stevige positie binnen het onderwijs te koesteren en uit te bouwen, zodat elk kind in Nieuwegein met kunst en cultuur te maken krijgt.


CREATIEVE SAMENLEVING

DE KOM he te maken voor ie Zodat mensen ku allemaal mogelijk bieden aan ee Amateurgeze Nieuwegein, maa van de sta

Als er i Als culturele br met een levend ondersteunen, s kunne


eeft een sleutelrol om de weg vrij edereen die kunst en cultuur wil beleven. unnen kijken naar wat er op een podium k is, maar vooral ook om een podium te en ieder die daar behoefte aan heeft. elschappen, bedrijven, inwoners van atschappelijke organisaties: het podium ad is beschikbaar voor iedereen.

iets gebeurt in de stad zijn wij erbij. roedplaats zijn wij onlosmakelijk verbonden ig Nieuwegein. We organiseren, faciliteren, stimuleren, verbinden en jagen aan waar we en, in het belang van Nieuwegein.


SAMEN VERDER KOMEN KERNWAARDEN

ONDERNEM INSPIRATIE PASSIE


MERSCHAP, E BIEDEN, DELEN


DEE

ZEGGINGS


EL 5

SKRACHT


ZEGGINGSKRACHT


Kwaliteit is het codewoord bij alles wat we doen. De inhoud van ons aanbod, de dienstverlening en onze gastvrijheid: een blijvend hoog niveau is typerend voor DE KOM. Bovendien bouwen we samen met onze bezoekers, gasten en partners aan onze zeggingskracht. We geven hen inspraak, vertrouwen op hun waardevolle inzichten en gaan de dialoog aan. Hiermee creĂŤren we een band die cruciaal is voor dat gevoel van verbondenheid waar we naar streven.


ZEGGINGSKRACHT

Met ons kl het stralende m De veelzijdig hebben een a willen benut het ge van groots Elke dag o naa

Iedereen die bij o Zodat onze bezoekers en we niet het zove de avond doorbren het bezoek ook


leurrijke gebouw zijn we letterlijk middelpunt van (cultureel) Nieuwegein. gheid van het pand en de organisatie aantrekkingskracht die we optimaal tten. Als een ware kameleon voegt ebouw zich naar een activiteit: s congres tot intiem cafĂŠconcert. opnieuw kunnen demogelijkheden ar wens worden ingekleurd.

ons binnenkomt verdient een warm welkom. s niet een willekeurige openbare locatie betreden eelste theater zijn waar een artiest of technicus ngt. Wie de deur uitloopt heeft, hoe kort of lang k was, een KOM-ervaring gehad en is gezien.


STRAT


TEGIE


SAMEN VERDER KOMEN

AMBITIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?


Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met onze dagelijkse werkelijkheid en onmisbaar voor onze individuele en collectieve ontplooiing. Kunst en cultuur maken gelukkig, slim en dragen bij aan een creatieve samenleving, aan een beter en vaardig Nieuwegein.


SAMEN VERDER KOMEN

STAKEHOLDERS

WAAROP EN DOOR WIE WORDEN WE BEOORDEELD?


Opdrachtgevers: Gemeente Nieuwegein Stakeholders: Politiek, klanten, samenwerkingspartners zoals scholen, bedrijfsleven Maatschappij: Streven naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde voor de samenleving Medewerkers: Goed werkgeverschap


SAMEN VERDER KOMEN

PROCESSEN

WAARIN MOETEN WE EXCELLEREN?


Eigen huis en broedplaats Podium voor stad en regio Verbindende factor Professioneel en amateur, diverse kunstdisciplines, organisaties en mensen Vaardigheden cultuureducatie Kwaliteit en gastvrijheid


SAMEN VERDER KOMEN

INNOVATIE EN LEREN

WAARIN MOETEN WE VERBETEREN EN INVESTEREN?


Aansluiten bij behoeftes Bevolking, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven Bevorderen deelname aan activiteiten door verschillende doelgroepen Cultureel ondernemerschap Kansen zien, genereren aanvullende financiering door diverse dienstverlening, goed lopende horeca BV Optimale en effectieve communicatie en marketing Optimaal gebruik van het pand Vakmanschap, kennis en kunde van medewerkers


BELO


OFTE


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

We bieden een brede programmering. Het a stabiel gebleven met 17 werven we een groo

Vaker dan voorheen wo gebundeld aangeboden in met zakelijke partners evenementen dooron bijeenkomstvo


e en belangwekkende aantal voorstellingen is 70 per jaar en hiervoor ot en divers publiek.

orden de voorstellingen n festivalformules. Samen s hebben we bestaande ntwikkeld en nieuwe ormen opgezet.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

Alle inspanningen een nog sterkere po Ons vrijetijdsprogramm en inspirerend. We verzor voor alle scholen in Ni groot aantal scholen in de r en het socia

We versterken Nieuwegein s zo heeft elke wijk ee Kunst op Recept is een v en heeft een struct vanuit zorgverzeker


hebben geleid tot ositie van educatie. ma is breed, bijzonder rgen (maatwerk)educatie ieuwegein en voor een regio, veel diverse partners ale domein.

steeds meer van binnenuit: en eigen wijkorkest. vaste waarde, is geborgd turele financiering raars en gemeentes.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

We zijn een zichtbare en culturele en zakelijk Overdag ontmoeten mense en ze maken gebruik v uitnodigender is door de

Ook is aan de buitenz beter te zien wat


n dagelijks toegankelijke ke ontmoetingsplek. en elkaar in onze entreehal van ons cafĂŠ, dat nog e uitbreiding naar de hal.

zijde van het gebouw t er binnen leeft.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

Als culturele broedpl ruimte voor experim Samen met onze partners r culturele activiteiten, We roepen initiatiefn creatieve planne

De verschillende ruimte intensiever gebruik diversiteit aan


laats creĂŤren we meer ment en vernieuwing. realiseren we vernieuwende overal in het gebouw. nemers actief op om en te ontplooien.

es in ons gebouw worden kt door een grotere n doelgroepen.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

We zijn een gezo met enthousiaste en toe

De structuur is zo simpel m effectief en de technisch ondersteunen w


onde organisatie egewijde medewerkers.

mogelijk, de samenwerking is he systemen die dit alles werken optimaal.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

De financiĂŤle orga

Er is een licht positieve exploitat Het eigen vermogen is welis gewenste hoogte m


anisatie is op orde.

tie en de omzet is licht gestegen. swaar in 2020 nog niet op de maar groeit gestaag.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

We zijn een onmisb de lokale en regionale c ook voor amate


bare speler binnen culturele infrastructuur, eurproducties.


BELOFTE: HIER STAAT DE KOM IN 2020

We zien een goe alle activiteiten. Een t goed is en dat we daa bereiken op wie Dat we van b

Als de zalen, lessen, cursuss én het gebouw goed bez Dat is waar we voor w


ede bezetting van teken dat het aanbod adwerkelijk de mensen e we ons richten. betekenis zijn.

sen, alle andere activiteiten zet zijn, gaat het werken. werken, elke dag weer.


DE KOM - KOMPAS | meerjarenplan 2018 - 2020  
DE KOM - KOMPAS | meerjarenplan 2018 - 2020  
Advertisement