Page 1

Protocol sociale veiligheid Basisschool de Klimboom Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Activiteiten begin van het schooljaar .................................................................................................. 2 Activiteiten gedurende het schooljaar ................................................................................................ 2 Omgaan met ongewenst gedrag ......................................................................................................... 3 Hoe monitoren wij de sociale veiligheid op de Klimboom? ................................................................ 4 Aanspreekpunten .................................................................................................................................... 5 Leerkracht............................................................................................................................................ 5 Anti-pestcoordinator ........................................................................................................................... 5 Schoolcontactpersoon ......................................................................................................................... 5 Bijlagen .................................................................................................................................................... 6 Bijlage 1: Oeps-blad groep 1-3 ............................................................................................................ 6 Bijlage 2: Oeps-blad groep 4-8 ............................................................................................................ 7 Bijlage 3: Stappenplan ongewenst gedrag .......................................................................................... 8


Inleiding Op de Klimboom vinden wij het belangrijk dat elk kind zich prettig voelt op school, dat er een goede sociale veiligheid is. In dit document leest u hoe wij zorgdragen voor deze sociale veiligheid en hoe wij omgaan in situaties waarin kinderen zich niet veilig voelen.

Activiteiten begin van het schooljaar Wij vinden het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat heersen en dat pestsituaties worden voorkomen. Dit doen wij onder andere door te werken met drie algemene schoolregels: ‘De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet’, ‘Voor groot en klein zullen wij aardig zijn’ en ‘We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen’. Deze algemene schoolregels worden aan het begin van het schooljaar besproken in alle klassen. Het begin van het schooljaar is een belangrijk moment voor de groepsvorming. In de eerste weken zullen de posities van de leerlingen binnen de groep en de groepsnormen en -waarden bepaald worden. Als leerkracht kun je invloed uitoefenen op dit groepsproces om zo voor een positieve groepsvorming te zorgen. Leerkrachten op De Klimboom zijn zich bewust van de rol die zij hebben binnen de groepsvorming en nemen de leiding in de verschillende fasen van groepsvorming. Aan het begin van elk schooljaar heeft elke leerkracht aandacht voor het kennismaken met de leerlingen en het bepalen van de groepsregels. Er worden energizers ingezet om op een fijne manier met elkaar kennis te maken en de groep hechter te maken. Ook wordt er in september een Sociogram ingezet. Dit is een vragenlijst die kinderen invullen, waarbij de aangeven met welke uit de groep ze graag, of juist niet graag, spelen en werken. De leerkracht krijgt hierdoor duidelijk beeld van de groepsrelaties en kan deze gegevens gebruiken om het groepsproces waar nodig te sturen.

Activiteiten gedurende het schooljaar Ook gedurende het schooljaar hebben de leerkrachten van de Klimboom aandacht voor de groepsvorming. Na elke vakantie zal er weer aandacht zijn voor het omgaan met elkaar, door middel van energizers en andere activiteiten. Halverwege het schooljaar wordt opnieuw het Sociogram ingezet, om het groepsproces te kunnen volgen. Als er binnen een groep of meerdere groepen situaties plaatsvinden waarin kinderen zich sociaal onveilig voelen, reageren we op het incident door dit in de klas bespreekbaar te maken en er een aantal groepsvormende activiteiten aan te verbinden.


Omgaan met ongewenst gedrag We onderscheiden op de Klimboom twee soorten ongewenst gedrag: lastig probleemgedrag en belangrijk probleemgedrag. Lastig probleemgedrag doen zich voor mij lichte overtredingen die mogelijk de lesvoortgang verstoort, maar deze ook weer niet onmogelijk maakt. Een leerling wordt door de leerkracht gecorrigeerd op lastig probleemgedrag, waarbij de leerkracht zelf naar een geschikte sanctie zoekt. Belangrijk probleemgedrag zijn ernstige overtredingen, waarbij de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten of eigendommen in gevaar komt of waarbij de les geen doorgang kan vinden door grote ordeverstoringen. Op de Klimboom verstaan wij onder belangrijk probleemgedrag: -

Gebruik van fysiek geweld Brutaal zijn naar volwassenen, ook de surveillance Respectloos gedrag laten zien/laatste woord willen hebben Liegen/stiekem doen Verbaal kinderen pesten Opstoken van andere kinderen Fout omgaan met andermans spullen/spullen van anderen of school stuk maken

Als een leerling bovenstaand belangrijk probleemgedrag laat zien, volgen wij het volgende stappenplan:

Leerling wordt uit de situatie gehaald Leerling vult het oeps-blad in Leerkracht gaat met leerling in gesprek Leerkracht gaat met andere betrokkenen in het gesprek

Gesprek met leerkracht, leerling en andere betrokkenen Ouders van leerling worden op de hoogte gesteld, oeps-blad mee naar huis Verslag van situatie en de afspraken worden in Eduscope gezet Het oeps-blad voor groep 1-3 en het oeps-blad voor groep 4-8 zijn te vinden in de bijlagen 1 en 2. Wanneer een leerling meer dan eens belangrijk probleemgedrag vertoont, zal het stappenplan ongewenst gedrag in gang worden gezet. Dit stappenplan staat in bijlage 3.


Hoe monitoren wij de sociale veiligheid op de Klimboom? Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van de leerlingen te monitoren, door eens in de twee jaar ouders, leerlingen en kinderen te bevragen door middel van een vragenlijst. Wij gebruiken hiervoor de gestandaardiseerde vragenlijst van WMK. Op De Klimboom vinden wij het belangrijk om elk jaar zicht te hebben op de sociale veiligheid van onze leerlingen, dus wij vragen de leerlingen elk jaar de vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijst worden door zowel schoolbreed als op groepsniveau geanalyseerd en kunnen input geven voor aanpassen van de activiteiten en energizers die in de klas gedaan worden.


Aanspreekpunten Leerkracht Als er sprake is van een situatie waarin een leerling zich niet sociaal veilig voelt, kunnen kinderen en ouders altijd terecht bij de leerkracht(en) van de groep.

Anti-pestcoordinator Binnen onze school is Anita van Leerdam (a.vanleerdam@bs-klimboom.nl) het aanspreekpunt voor alles wat met pesten te maken heeft, zij is de anti-pestcoรถrdinator. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten kunnen een beroep op haar doen en zij kan ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van het pestgedrag en het zoeken naar oplossingen.

Schoolcontactpersoon Binnen onze school hebben we twee schoolcontactpersonen: Karin Gevers (k.gevers@bs-klimboom) en Marjolein Huijbregts (m.huijbregts@bs-klimboom.nl). De schoolcontactpersonen kunnen u op schoolniveau helpen bij het oplossen van eventuele klachten.


Bijlagen Bijlage 1: Oeps-blad groep 1-3

Oeps-blad

Naam: Groep:

Oeps, dat ging even mis..

Datum:


Bijlage 2: Oeps-blad groep 4-8

Oeps-blad

Naam: Groep:

Oeps, dat ging even mis..

Waar is het gebeurd?

Wie waren er betrokken?

Wat is er gebeurd/wat is er mis gegaan?

Wat deed je toen?

Hoe had je het kunnen voorkomen?

Waar moet je in het vervolg aan denken?

Datum:


Bijlage 3: Stappenplan ongewenst gedrag Stappenplan voor kinderen die structureel ongewenst gedrag vertonen in de school Op de Klimboom verstaan wij onder ongewenst gedrag: - Gebruik van fysiek geweld - Brutaal zijn naar volwassenen, ook de surveillance - Respectloos gedrag laten zien/laatste woord willen hebben - Liegen/stiekem doen - Verbaal kinderen pesten - Opstoken van andere kinderen - Fout omgaan met andermans spullen/spullen van anderen of school stuk maken - Andere gedragingen waarvan de leerkracht het ongewenst vindt. 1. Oeps-blad en ouders worden Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont, gebeld. zal er gebruik worden gemaakt van het volgende 2. Oeps-blad en een gesprek met stappenplan (de ‘strippenkaart’). ouders, leerkracht en ib/teamleider 1. Oeps-blad en ouders worden op de om strippenkaart te bespreken. hoogte gesteld van gebeurtenis. 3. Een ochtend of middag met werk 2. Oeps-blad en gesprek met ouders, naar een andere klas. leerkracht en ib/teamleider, waarin 4. Deze ochtend of middag, en het strippenkaart wordt besproken. volgende dagdeel, met werk naar 3. Leerling wordt in de parallelgroep een andere klas. geplaatst, voor het dagdeel van de 5. Deze ochtend of middag, en het gebeurtenis. volgende dagdeel, met werk naar 4. Leerling wordt in de parallelgroep een andere klas. geplaatst, voor het dagdeel van de 6. Deze dag, en de volgende dag, met gebeurtenis én een volgend dagdeel. werk bij ib/directie. 5. Leerling wordt in de parallelgroep 7. Time-out: je mag niet meer op geplaatst, voor het dagdeel van de school komen en werkt de volgende gebeurtenis én een volgend dagdeel. dag ook thuis. 6. Leerling wordt bij de intern 8. Schorsing/verwijderingsprocedure begeleiding/directie geplaatst, voor de dag van de gebeurtenis en de volgende van Salto. dag. 7. Leerling wordt bij de directie geplaatst en is de volgende dag niet welkom op school. (timeout) 8. Schorsings/verwijderingsprocedure van SALTO wordt in gang gezet.

Datum:

Ingezien door ouders: Ja/nee

Akkoord door ouders: Ja/nee

protocol-sociale-veiligheid  
protocol-sociale-veiligheid  
Advertisement