Page 1

NOTULEN Medezeggenschapsraad. Datum: Aanwezig: Afwezig: Gast:

08-04-2013 Judith, Joost, Frank, Katja, Linda, Edwin en Jacqueline, Maurice. Barbara en René Barbara Hensen-Marcus (ouder)

Opening en Vaststellen Agenda. Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst. N.a.v. van passen onderwijs; 19 april schoolformat inleveren welke kort daarna in het DO besproken zal worden. Notulen worden goedgekeurd. Post - Brief mevr. Barbara Hensen-Marcus (is voor deze vergadering geagendeerd). Mededelingen vanuit de GMR - Geen bijzonderheden, vastgestelde notulen ontvangen alsmede de nieuwsbrief van het MRcafé. - Opgemerkt wordt dat er vanuit de GMR goed naar de MR’en wordt gecommuniceerd. Mededelingen vanuit het team: - Sanne is bevallen van een Dochter. Tess. Namens de MR heeft Jacqueline een felicitatiekaart gestuurd. - Giethoornkamp groep 8 gestart. - 2 april team “uitje” plaatsgevonden. - Jacqueline geeft een toelichting op de (ontvangen informatie) ontwikkelingen bij Korein. Dit gezien de reorganisatie die daar momenteel plaatsvind en wij vanuit Spil e.e.a. kritisch volgen zodat e.e.a. geen consequenties heeft voor onze kinderen. Terugblik MR Café 3-4-2013 Katja en Edwin geven een uiteenzetting over het inhoud en verloop van het MR café (thema medezeggenschap). Korte discussie volgt en er wordt opgemerkt dat de GMR nieuwsbrief een goede weergave van de avond geeft. Mededelingen directie/bestuur - Frank heeft wat specifieke vragen over de beknopte school analyse van Maurice Driessen. Situatie SALTO bestuur. - Besproken wordt de brief/email van Mevr. Barbara Hensen-Marcus welke ook in deze vergadering aanwezig is. Specifiek heeft ze wat vragen omtrent signalen die ze ontvangen heeft over de situatie binnen de salto organisatie (bestuur) en onze schoolorganisatie. Met name de aantal vervangers in een klas, gerommel in de organisatie v.w.b. vertrokken medewerkers (stafbureau) en de kwaliteit van ons onderwijs. Vanuit het team, ouders en directie wordt e.e.a. toegelicht en worden aanvullende vragen van Mevr. Hensen-Marcus beantwoordt. Zij is hierdoor gerustgesteld.

Salto-school De Klimboom St. Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven tel.: 040-2112224 fax.: 040-2121917 e-mail: info@bs-klimboom.nl

website: www.bs-klimboom.nl


Gesprek met AD Angelica Bus. Judith geeft een kort resumĂŠ over het gelopen traject inzake aanstelling nieuwe school directeur, en geeft daarna een kort verslag van het laatste gesprek 2-4 jl. Het was wederom een heel positief gesprek waaruit 2 opties naar voren zijn gekomen. Optie 1: Maurice als vaste directeur op onze school, optie 2: Extern werven (eerst vanuit de pool, anders extern SALTO. In het gesprek met de AD is ook gesproken over de aanstellings- en advies commissie. De MR wil dit vertrouwelijk behandelen. Een extra vergadering wordt ingepland op maandag 15 april. Rondvraag - Edwin vraagt aandacht om tijdig naar ouders de organisatie en uitvoering van de koningsspelen te communiceren. - Ook is aangegeven dat dit low-budget gaat, dit wordt vanuit het team toegelicht. Sluiting.

MR 10-9-2012 29-10-2012 03-12-2012 21-01-2013 25-02-2013 08-04-2013 13-05-2013 10-06-2013

GMR 25-9-2012 30-10-2012 27-11-2012 18-12-2012 mogelijke extra vergadering i.v.m. begroting 2013

15-01-2013 19-02-2013 19-03-2013 23-04-2013 28-05-2013 25-06-2013

Salto-school De Klimboom St. Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven tel.: 040-2112224 fax.: 040-2121917 e-mail: info@bs-klimboom.nl

website: www.bs-klimboom.nl

notulen-mr-8-04-2013-concept