Page 1

Notulen MR Basisschool de Klimboom Datum: 23/09/2013 Aanwezig namens MR: Katja, Judith, Edwin, Barbara, Jacqueline, Sanne, Frank (waarn. secretaris) Afwezig: Aanwezig overigen: R. van Buul (directeur)en J. Kluytmans (toehoorder ouder en kandidaat lid MR) 1. Vaststellen Agenda 2. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. Op enkele kleine aanpassingen na die elders in de vergadering aan bod komen. 3. Mededelingen directie Rob van Buul stelt zich als nieuwe directeur voor in de MR. Hij vertelt alle klassen te zijn langs geweest, heeft een brief aan alle ouders gestuurd en met alle teamleden individuele gesprekken gehad. Er is een overdracht geweest met Maurice en Heinz, de vorige directeuren (ad interim). Hij voelt zich er welkom en de sfeer in het team is positief. Marieke blijft voorlopig op therapeutische basis werken, wordt hierin vervangen door Maartje. Rene is zwanger van een tweeling en wordt vervangen door Tessa, die nu al in de klas meewerkt in de ochtenden. Er is afgesproken dat gedurende de hele ziekte/verlofperiode hierin in principe geen wisselingen meer optreden om de rust in de groepen te bewaken. Ook Esther is zwanger, vervanging wordt nog gezocht, maar Linda zal 1 dag extra komen werken voor het MT is al toegezegd. Rob geeft een aantal actiepunten aan voor de komende periode: - Katja is begonnen met opleiding tot rekencoรถrdinator, om uiteindelijk het rekenonderwijs op de gehele school een boost te geven. - Het gehele team krijgt een externe training in de nieuwe taalmethode Taal actief voor groep 4-8. - Communicatie naar ouders toe is speerpunt. Hij heeft gesprekken gehad met de PRcie en zal hierin kartrekker worden om meer digitaal te gaan werken. Denk hierbij aan nieuwsbrieven naar ouders via email, gebruik van social media, de nieuw app gerichte berichten, frequentie van uitgeven van de klimsalabim omhoog. 4. Schoolgids. Behalve dat er voor directeur nog vacature staat, gaat de MR als formaliteit akkoord met de tekstwijzigingen die op last van salto op het laatste moment zijn aangebracht. 5. Concept schoolondersteuningsprofiel. Op verzoek van Salto eerst in MR ingebracht en nog niet in team. Omschrijft vooral de huidige mogelijkheden/stand van zaken. Salto directeuren hebben onderling besloten geen keus te maken voor onderlinge differentiatie van scholen, maar de inspectie heeft wel een indicatorenlijst opgesteld waaraan het samenwerkingsverband van alle scholen van de regio moet voldoen. Het plan zal obv deze indicatoren nog worden aangepast en de normen/doelen die beschreven in het concept worden zullen bekeken worden op haalbaarheid. Verder moeten de ambities concreter gemaakt worden. Er komt een nieuwe versie op later tijdstip terug in de MR. 6. MR Jaarplanning. Zal Sanne gaan opstellen. Gewenste onderwerpen zijn passend onderwijs, communicatie (zie boven) en financieel beheer, ook van het overblijven. 7. MR Verkiezingen. 5 kandidaten hebben zich gemeld. Commissie verkiezingen is vastgesteld nl. Frank en Judith. Concept brief is goedgekeurd en gaat deze week naar de ouders.


8. Ingekomen post. Brief van de MR van school de reigerlaan. Er wordt besloten hierop geen reactie te geven namens onze MR. 9. GMR. Geen mededelingen 10. Rondvraag. Aan de indeling van vrije dagen en vakanties in het schooljaar is de school genbonden aan wettelijke regels, zo mag je bijv. maar zeven gebroken weken (week minder dan 5 dagen) in een schooljaar hebben. Idee projectweek: andere culturen. 11. Mededelingen team. Judith gaat volgende week naar info avond over passend onderwijs. In de herfstvakantie gaan 8 leerkrachten naar een studieweek over het geven van onderwijs in Engelse taal in Canterbury, dit wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Platform.

notulen-mr-2013-23-09  
notulen-mr-2013-23-09  
Advertisement