Page 1

NOTULEN Medezeggenschapsraad. Datum: Aanwezig: Afwezig:

10-9-2012 Judith, Joost, Sanne, Frank, Katja, Heins, Edwin, Frank en Jacqueline.

Opening en Vaststellen Agenda. Afhankelijk van het onderwerp zal Heins of Linda de directie vertegenwoordigen in de MR. Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst. - DC € 3.500,00 beschikbaar. Ter verduidelijking: - Offertes voor krukjes, vloerbedekking (vanwege geluid) en zonwering zijn aangevraagd. De Krukjes krijgen voorrang in aanschaf, daarna de vloerbedekking, en de zonwering. - Notulen worden vastgesteld. Mededelingen Directeur/Bestuur en vragen aan Directie/Bestuur. - MT is opgezet met 3 Fte met ondersteuning IB en secretariaat (1 dag). Linda draait al direct goed mee in de directie. Vlak voor de zomervakantie heeft Gera gebruikt gemaakt van een leeftijdsgebonden regeling “vrijwillig einde dienstverband”. Een 3 tal andere leerkrachten hebben in een eerder stadium ook aangegeven hier in principe ook voor in aanmerking te willen komen. Pas afgelopen weekend heeft SALTO een voorstel per brief aan betrokkenen gedaan. Het is een standaard regeling en geen persoon gebonden regeling (maatwerk). Bezuinigingen liggen hier aan ten grondslag. Vragen aan Directie/bestuur - Edwin: Vraagt aandacht om communicatie via brieven (die niet altijd meekomen). Dit heeft school al een tijd in onderzoek, om via het web en email brieven te versturen. Vanuit de MR wordt aangegeven dat de klassenouder hier wellicht ook een rol in kan vervullen. - Edwin: Huisvesting groepen 5 niet optimaal. Lawaai vanaf het plein heeft invloed op de les een en de ventilatie is ook niet optimaal. Problemen zijn bekend bij school, onderlinge afspraken m.b.t. buitenspelen zijn gemaakt, onderzoek luchtkwaliteit is uitgevoerd en men studeert nog op een oplossing.

Salto-school De Klimboom St. Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven tel.: 040-2112224 fax.: 040-2121917 e-mail: info@bs-klimboom.nl

website: www.bs-klimboom.nl


Profiel nieuwe directeur - Profielschets is onder de MR leden al verspreidt via de mail. We nemen hem door en enkele aanvullingen worden gemaakt. Jacqueline zal de wijzigingen opnemen en de profielschets opnieuw rondmailen. - BAC (Benoemings Advies Commissie). Voorstel is 2 MR leden (OG) 1 MT lid (Linda) en 1 Teamlid. - Uitvoerig wordt gesproken over het plan van aanpak. SALTO zou het voornemen hebben op voor de 24 scholen 6 directeuren te benoemen en per school een locatieleider. Voor ons onacceptabel. Afspraak is dat de MR die nieuwe AD (Angelica Bus) gaat aanschrijven met het verzoek duidelijkheid te scheppen of de situatie. Tevens geven we in de brief nadrukkelijk aan dat we geen deeltijd directeur willen maar en we verwijzen naar het MT Plan wat Heins heeft geschreven en is ingediend bij de Interim AD Kees Schouten. In het schrijven van Heins staat duidelijk onderbouwd dat we een full time directeur nodig hebben, hoe het MT wordt ingericht en dat we al geruime tijd naar dit model aan het toewerken zijn. Jacqueline en Judith maken een conceptbrief. - Focus leggen op het proces vanuit SALTO en de rol van de MR (advies/instemming). We moeten ons niet op een zijspoor laten rijden. Activiteiten onder schooltijd: - Joost heeft dit agendapunt ingediend en vraagt aandacht voor het feit dat verzuim voor bijv. orthodontie wel wordt getolereerd, maar RT, of andere vormen van onderwijsondersteuning in principe niet. Noodzakelijk verzuim is vanzelfsprekend, maar toch zouden we in de schoolgids kunnen vastleggen dat onnodig verzuim zoveel als mogelijk voorkomen dient te worden. Uit oogpunt van service verlening naar ouders en kind (en profilering van onze school) zou het wenselijk zijn om onderwijsondersteunende maatregelen (logopedie, RT, etc) welke in principe niet onder schooltijd mag plaatsvinden, toch in school (maar buiten schooltijd) geregeld mogen worden. Zodat onze Klimbomers in een vertrouwde omgeving bijles kunnen krijgen, niet hoeven uit te zwermen naar allerlei locaties. De MR wil hier hier in een volgende vergadering uitgebreider over spreken. Besteding ouderbijdrage 2011-2012 / 2012-2013 - Wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. MR Jaarplan 2012-2013 - Sanne zal hiervoor zorgdragen. Bezetting <R voor dit schooljaar: - Frank de Ruiter (OG) is dit jaar aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar. - Verkiezingsbrief moet nog wel gemaakt worden (actie Joost). Post. -

MR Magazine. Nieuwsbrief Lbib Samen sterk; conferentie ouder betrokkenheid. (bijlage bij dit verslag).

Mededelingen vanuit de GMR. - GMR Nieuwsbrief. Mededelingen vanuit het team. - Bonnie van de Nieuwenhof is als vervanger van Gera aangesteld en draait op groep 4B. (heeft een voortvarende start gemaakt, we horen enkel zeer positieve geluiden). Bonnie had een aanstelling aan de Floralaan. Karin is bevallen van een dochter en komt na de herfstvakantie weer terug op school.

Salto-school De Klimboom St. Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven tel.: 040-2112224 fax.: 040-2121917 e-mail: info@bs-klimboom.nl

website: www.bs-klimboom.nl


Mededelingen vanuit de stuurgroep Educatief partnerschap. - Linda draait vanuit de directie nu mee ipv Heins. - EP staat voor dit jaar goed op de rails. De vernieuwde rol van Klassenouders zullen we kritisch volgen. Rondvraag. - Geen Sluiting.

MR 10-9-2012 29-10-2012 3-12-2012 21-1-2013 25-2-2013 8-4-2013 13-5-2013 10-6-2013

GMR

Salto-school De Klimboom St. Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven tel.: 040-2112224 fax.: 040-2121917 e-mail: info@bs-klimboom.nl

website: www.bs-klimboom.nl

notulen-mr-10-9-2012-concept  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you