Page 1

Notulen MR-vergadering 25-06-2018

Aanwezig: Rob, Sanne, Petra, Jeroen, Saliha, Michel, Inge (notulen). Afwezig: Jacqueline en Heleen 20.00 uur

Opening

20.05 uur

Notulen van vorige vergadering Vaststellen notulen van: 23/04/2018. Geen opmerkingen.

20.10 uur

Mededelingen directie / bestuur Vragen aan directie / bestuur Vrijdag wordt de actieperiode voor het Groene Schoolplein – Fase 1 – afgesloten met de Braderie. Deze zomer wordt Fase 1 uitgevoerd. Rob wil voorkomen dat er ‘actiemoeheid’ ontstaat voor Fase 2. Mogelijk wordt er wel nog een sponsorloop georganiseerd.

20.20 uur

Protocol sociale veiligheid Dit protocol is opgeteld door Anita (zij is gedragsspecialist) en vervangt het Pestprotocol. Doelstelling is gewenst gedrag bevorderen en adequaat reageren op ongewenst gedrag. Dit laatste is nieuw (strippenkaart) en geeft houvast voor leerkrachten. Het blijft lastig om goed en objectief te blijven reageren op belangrijk probleemgedrag. Iedere situatie is anders. Er is veel geleerd dit jaar. Duidelijk zijn over consequenties blijft een uitdaging. Een opmerking van de MR: er kan op de website wellicht meer aandacht worden besteed aan het beleid van de Klimboom, omdat het gezien mag worden (het is belangrijk voor ouders).

20.30 uur

Formatieplan Dit lijkt veel op het formatieplan van vorig jaar. Nieuw zijn de risicoprofielen. Ook nieuw is de extra leerkracht door het werkdrukakkoord. Lastig is de puzzel ieder jaar rond te krijgen, ook als gevolg van de bijzondere werktijdfactoren. Ziekteverzuim is altijd van invloed op de bezetting, maar geen bijzonder aandachtspunt. (regulier niveau).

20.45 uur

Jaarverslag Rob licht toe dat dit de versie van het jaarverslag is die mee wordt gestuurd naar de ouders met de Klimsalabim a.s. woensdag. Een leesbare, verhalende, versie. Het jaarverslag over het kalenderjaar wordt in januari opgesteld en dat is concreter voor wat betreft doelstellingen en resultaten. Het is veel tekst en waarschijnlijk niet voor alle ouders goed lees- of begrijpbaar. Dit is altijd een dilemma. Mogelijk kunnen extra kopjes de leesbaarheid vergroten. Sanne merkt op dat er nog niks is opgenomen over de stakingsdagen. Wordt toegevoegd.

21.00 uur

Schoolgids Daar wordt op dit moment ook hard aan gewerkt (gaat mee met de jaarkalender begin van het schooljaar). Hier staat ook het jaarverslag in en verder veel praktische informatie. Tip om duidelijk aan te geven wat er nieuw/veranderd is. (omdat ouders het anders mogelijk aannemen als bekende informatie.)

21.10 uur

Kwaliteitscyclus Salto werkt met WMK-PO als kwaliteitssysteem. Sommige instrumenten worden op schoolniveau ingezet, anderen op Bestuursniveau. Alle instrumenten worden voorgeschreven vanuit Salto. Een voorbeeld is nu de vragenlijst over tevredenheid naar alle ouders. De respons hierop valt tot nu toe tegen (ca 100 reacties). Kwaliteit en beleid blijft altijd lastig naar de praktijk te brengen. Het kan een papieren tijger zijn/worden maar kwaliteit is wel van essentieel belang natuurlijk.


21.25 uur

Post Twee mails: - vraag van andere MR over VVTO is beantwoord door Sanne. - Mail over ClubCollect (vereenvoudigen innen vrijwillige bijdrage) is reclame. Geen behoefte aan op dit moment. (overstap van Educare naar Parnasis geeft mogelijk al meer opties). Mededelingen vanuit de GMR De GMR zoekt leden. Mededelingen vanuit het team Geen mededelingen Rondvraag Vergaderdata volgend schooljaar zijn als volgt vastgesteld (7 ipv 8 vergaderingen): - 10 sept - 29 okt - 10 dec - 28 jan - 18 mrt - 20 mei - 24 jun Saliha vraagt waarom er moet worden ingelogd met BSNnummer op de App. Dit blijkt alleen bij de eerste keer te zijn, daarna kan worden ingelogd met geboortedatum. Inge merkt op dat de ouders van kinderen die na de zomer instromen in groep 1 de uitnodiging voor het stoeltjespassen pas erg laat hebben ontvangen. Dit kan eerder, ook als de groepsindeling nog niet bekend is. Etentje MR plannen: Actie Sanne.

21.30

Sluiting

20180625-notulen-mr  
20180625-notulen-mr  
Advertisement