Informeel #2 2022

Page 1

VRIJWILLIGERS

• December 2022 •
8 nr
• welkom DAG VAN DE MANTELZORG Mantelzorgers genieten van welverdiend uitje
jaa r gang
2
S tichti ng de Kap A peld oo rn
De Kap bedankt jubilarissen met treinrit WETHOUDER ANJA PRINS Mantelzorgers spelen sleutelrol in zorg van de toekomst
Welkome steun voor terminale patiënt en zijn naasten
VPTZ-VRIJWILLIGER

ADVERTENTIES

Beste lezers,

De afgelopen zomerperiode heb ik benut om de mensen voor wie de Kap werkt wat beter te leren kennen door af en toe ‘een dagje mee te draaien’. Wat voelde ik me welkom bij de hulpvragers waar regelmatig een vrijwilliger van de Kap over de vloer komt en bij het groepje mantelzorgers dat er een keer per maand samen op uit trekt.

Samen op de fiets of aan de keukentafel helpt mij om de essentie van ons werk te ervaren. Maar nog waardevoller: de vele adviezen, tips en ideeën die ik heb opgedaan. Eigenlijk is het centrale woord ‘tijd’. Als je a ankelijk bent van anderen of in een lastige situatie zit, hoe belangrijk is het dan dat anderen tijd voor je maken en ‘gewoon’ luisteren.

Al fietsend vertelde een dame die al lange tijd mantelzorger is voor haar man, dat de mantelzorgmakelaar van de Kap rustig luisterde, er niet van opkeek dat ze ‘een potje zat te janken’ en er gewoon voor haar was. Tijd en rust maken dat er vertrouwen ontstaat en van daaruit ook praktische zaken opgepakt kunnen worden. Het lijkt zo gewoon, maar het was voor deze dame een bijzondere ervaring.

Goud

Een heel andere situatie, maar ook met tijd en aandacht als rode draad: een eenzame oudere dame met complexe problematiek door haar eigen gezondheid en familieomstandigheden. Zo in de loop der jaren kreeg ze veel hulpverleners over de vloer. Ze zegt tegen mij: ‘weet u dat u goud in handen hebt?’ Allerlei instanties hebben het beste

VOORWOORD

met haar voor, maar kampen helaas ook met vele personele wisselingen. De vrijwilliger van de Kap, die al lange tijd bij haar komt, is mede daardoor haar belangrijkste steun en toeverlaat: ze komt ‘gewoon’ elke week, mevrouw kan haar altijd bellen tussendoor en alles vertellen wat haar bezig houdt. In moeilijke tijden houdt dat haar op de been.

Stuk voor stuk kwam ik krachtige mensen tegen. Ook mensen die het ene moment hulpvrager zijn en op een ander moment bieder van hulp. Zoals die mantelzorger waarvan de man in een instelling woont. Ze heeft zelf het initiatief genomen om andere mantelzorgers te ontmoeten. Dat leidt tot betere zorg en meer onderling contact. Of die vrijwilliger die zelf het nodige heeft meegemaakt. Zij is gekoppeld aan een hulpvrager met vergelijkbare problematiek en zet haar eigen ervaringen op een heel natuurlijke wijze in. Dat wekt vertrouwen. Ook deze hulpvrager benadrukt: zo fijn dat iemand TIJD voor me maakt, er ‘gewoon’ voor me is. Dus ja, we hebben goud in handen.

mantelzorgers en vrijwilligers 3

In

Jonge mantelzorgers Liecke en Djoelle vinden steun bij elkaar

inspanning organisaties heeft Gerard zijn leven weer op de rails

kapcollega’s

4 COLOFON
mantelzorgers en vrijwilligers
Informeeliseen informatief magazinevoor de
belangstellenden van
30 prijsPuzzel 03 Voorwoord Lineke Maat 08 Vrienden van de
9 Vertrouwenspersoon
12 Orpheus bezorgt Apeldoornse senioren gezellige
15 Team
05
06
07
16
10
dit nummer Colofon Jaargang 8 nr 2 - december 2022 Redactie: Karin Fennes, Nathalie Postma, Jos DienderenAstrid van Grol Eindredactie: Lineke Maat Vormgeving: Jos Diender Uitgever: DNB Groep B.V.Hoogezand Oplage: 7500 © Niets uit dezeuitgave magwordenovergenomenof verspreid zonder toestemmingvan deredactie.De Kapende uitgeverzijnniet verantwoordelijk voor deinhoudvande advertenties.Ondanks de uiterste zorgbij detot standkoming vandit bladaanvaardenwij geen aansprakelijkheid voor onvolledig ofonjuiste weergegeveninformatie.
vrijwilligers,mantelzorgers,vriendenen
stichting de Kap.
Kap
helpt bij ongewenst gedrag
middag
de Kap bedankt jubilarissen met treinrit
Gastcolumn weth. Anja Prins
Vlogger Eric van de Kap
Platform Krachtig Apeldoorn steunt ouders zorgintensief kind
stoomtreinrit + Jubilarissen 2022 19 Site de Kap en Informeel vernieuwd 20 Dankzij gezamenlijke
24 Dag van de Mantelzorg in beeld 26+27 Afscheid + welkom
28 Vrijwilligers zijn de parel aan de ketting
Welkome steun voor terminale patient en zijn naasten 18

Mantelzorgers spelen sleutelrol in zorg van de toekomst

Tijdens de week van de mantelzorg in november had ik mooie gesprekken met allerlei mensen die zich op verschillende manieren inzetten voor hun naasten. Zoals met ouders van kinderen die veel zorg nodig hebben. Zij waren aanwezig bij de lancering van het platform ‘Krachtig Apeldoorn’; een prachtig initiatief van en voor ouders, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen.

Zeker voor deze ouders, maar ook voor heel veel andere mantelzorgers geldt: u vindt dat wat u doet ‘gewoon’ is. Dat het vanzelfsprekend is dat u voor uw kind, uw ouder(s) of andere naasten zorgt. En eerlijk gezegd ben ik dat roerend met u eens. Want willen we niet juist een samenleving zijn waarin we naar elkaar omzien? Er voor elkaar zijn?

Natuurlijk heeft de overheid een belangrijke taak als het gaat om het organiseren van onze zorg, en zijn we ook trots op onze zorg. En natuurlijk kunnen familieleden niet de volledige zorg op zich nemen en is goede ondersteuning van mantelzorgers ook enorm belangrijk (hier trekken we in onze begroting komende jaren ook meer geld voor uit!).

Tegelijkertijd staan we voor een enorme uitdaging als samenleving om de zorg toekomstbestendig te maken. Door de vergrijzing en krapte op de arbeids- en woningmarkt moet het in de toekomst écht anders. Dat is geen geldkwestie, we hebben dan simpelweg bij lange na niet de mankracht beschikbaar om de zorg te blijven organiseren

zoals we het nu doen. En deze uitdagingen raken ons allemaal en gelden voor ons allemaal. We zullen echt sámen oplossingen moeten vinden om de zorg voor iedereen die het nodig heeft zo goed mogelijk te organiseren.

Een ding staat vast: mantelzorgers en de vele vrijwilligers van organisaties als de Kap spelen een alsmaar belangrijkere rol in onze samenleving. Uw inzet is van onschatbare waarde voor onze inwoners en ik maak graag gebruik van deze plek om daar mijn grote waardering voor uit te spreken!

Daarom investeren we de komende jaren extra in mantelzorgondersteuning en versterking van vrijwilligersnetwerken. Ook staat onze deur altijd wagenwijd open voor mooie, creatieve ideeën en initiatieven op dit gebied.

Anja Prins

Wethouder Gezondheid, Inburgering en Zorg

mantelzorgers
vrijwilligers 5
en
gastcolumn

Vlogs

Hallo, Ik ben Eric van de Kap en als vrijwilliger regelmatig op stap

Met deze woorden begint Eric Kremer (55) zijn eerste video voor de Kap, waarin hij op het perron van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij in Lieren op enthousiaste wijze vertelt over het uitje met de stoomtrein voor jubilarissen, potentiële vrijwilligers en genodigden van de Kap. “Het filmpje stond er in drie keer proberen op, dus dat viel reuze mee”, blikt Eric tevreden terug.

Al bijna 30 jaar werkt hij in de verzekeringsbranche, waarvan de laatste jaren als trainer/coach bij Centraal Beheer. Al evenzoveel jaren is hij actief als vrijwilliger. Van gezinscoach bij Humanitas tot begeleider bij het Passend Voetbal, van

ambassadeur van het Apeldoornse Sport- en Beweegakkoord tot schietschijf bij zomerevenementen. Eric heeft in de loop van de tijd heel veel uiteenlopend vrijwilligerswerk gedaan. Altijd voor mensen die zelf de regie even kwijt waren. “De meeste energie krijg ik van het contact met andere mensen”, geeft hij aan. “Ik ben altijd op zoek naar het verhaal achter bepaald gedrag.”

Dat Eric ook op een aanstekelijke manier een verhaal kan vertéllen, blijkt wel uit de eerste vlogs die hij als vrijwilliger voor de Kap heeft gemaakt. En hij heeft er zin in want er gaan er zeker nog meer komen, verzekert hij lachend. “Ik ben al gewaarschuwd dat ik straks niet meer rustig met Bella, onze Labradoodle, over straat kan lopen. Nou, dat heb ik er dan graag voor over.”

mantelzorgers en vrijwilligers 6

P l a t fo r m Platform Krachtig

Apeldoorn steunt ouders met zorgintensief kind

In aanwezigheid van zo’n vijftig Apeldoornse ouders met een zorgintensief kind heeft wethouder

Anja Prins het startsein gegeven voor het Platform Krachtig Apeldoorn. Een platform dat de ouders zelf hebben opgericht om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen.

Er zijn veel verschillende soorten mantelzorgers. Zo zijn er de ouders die extra zorgtaken hebben vanwege een kind met een beperking of chronische ziekte. Je weg vinden in de wereld van intensieve zorg voor je kind kost veel tijd en energie en gaat gepaard met emoties.

“Het kan enorm helpen als je je verhaal kwijt kunt bij iemand die hetzelfde meemaakt”, zegt Regine Beijer, één van de oprichters van het platform Krachtig Apeldoorn. “Ik denk graag in mogelijkheden, niet in beperkingen. Als je samenwerkt, dan kom je verder. Daarom zet ik me graag in voor dit platform.”

Wethouder Anja Prins stak de ouders tijdens de presentatie een hart onder de riem: “Ik vind het belangrijk de verhalen van ouders te horen. Het is heel goed om ervaringen van anderen te horen en te leren van elkaar. Een mooi voorbeeld van hoe we er voor elkaar willen zijn in Apeldoorn.”

Dag van de Mantelzorg

De presentatie van het Platform Krachtig Apeldoorn vond plaats tijdens een Italiaanse avond voor ouders met een zorgintensief kind, één van vele de activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg. De avond werd financieel mogelijk gemaakt door de Pastazaak, Rabobank Apeldoorn, TB Stichting Apeldoorn, Kroonpad/Zonnehoek en Initiatievenfonds Apeldoorn.

Het Platform Krachtig Apeldoorn wordt ondersteund door Stichting de Kap en Mee Veluwe. De eerstvolgende activiteit voor Apeldoornse ouders met een zorgintensief kind is op maandag 9 januari. Kijk voor meer informatie over het platform op www.tinyurl.com/KrachtigApeldoorn.

mantelzorgers en vrijwilligers 7
-foto: Pierre
Pinkse

vrienden

Vrienden van de Kap zoekt bestuurslid

Vrienden van de Kap werft donateurs en bedrijven die de stichting willen steunen met een jaarlijkse donatie of een eenmalige gift. Door de bijdrage van Stichting Vrienden kan de Kap haar vrijwilligers een uitje aanbieden, zoals een bezoek aan een voorstelling bij Orpheus of een High tea. Daarmee kan de Kap haar waardering laten zien voor de vele uren die vrijwilligers inzetten. Stichting Vrienden van de Kap is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Hierin hebben mensen zitting die midden in de Apeldoornse samenleving staan. We zijn een

actieve stichting; onze bestuursleden hebben diverse achtergronden en vaardigheden.

Vacature: bestuurslid

Om binnen het bestuur een evenredige vertegenwoordiging te behouden, vragen we uitdrukkelijk mannen om te reageren op deze vacature. Het bestuur van Stichting Vrienden van de Kap vergadert zes maal per jaar. Bij interesse en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met José Boers via: jose@joseboers.nl, of bellen met 06 520 766 22.

Voorzitter Tonny Aalbers ontvangt koninklijk lintje

Op Wereld Alzheimer Dag is Tonny Aalbers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De in Twello woonachtige Tonny zet zich naast haar voorzitterschap van de Vrienden van de Kap al vele jaren vrijwillig in voor Alzheimerpatiënten. Zo heeft zij de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland nieuw leven ingeblazen en initieerde ze het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Tijdens gespreksgroepen, vervolggroepen en familiegroepen omtrent dementie fungeert ze als gespreksleider en deelt haar kennis en ervaringen over dementie. En alsof dit nog niet genoeg is, zet zij zich ook al meer dan 30 jaar vrijwillig in voor de rechten van vrouwen en meisjes bij de Soroptimisten International Club Apeldoorn, is ze medeoprichter van het Alzheimer Café in Apeldoorn, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Kap en is ze ruim 10 jaar mantelzorger.

Bron: Gemeente Voorst

Stichting Vrienden van de Kap heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten van stichting de Kap, met name om een stukje extra waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers mogelijk te maken.

Wilt u meehelpen? Dan verwelkomen wij u graag als Vriend van de Kap Uiteraard zijn bedrijven en instanties die ons willen ondersteunen ook van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.tinyurl.com/VriendenvdKap

Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de Vrienden van de Kap: NL77 INGB 0003 4055 65.

Stichting Vrienden van de Kap is een erkende ANBI-instelling.

mantelzorgers en vrijwilligers

8
Word vriend en/of donateur!
Steun het werk van stichting de Kap

Vertrouwenspersoon helpt bij ongewenst gedrag

Heb je als vrijwilliger bij de Kap te maken met ongewenst gedrag of heb je vragen over ongewenste omgangsvormen of integriteit en wil of kun je dit niet bespreken met jouw coördinator of leidinggevende? Dan kun je altijd terecht bij één van onze vertrouwenspersonen; Nathalie Postma of Ada Hendriks.

Bij ongewenst gedrag kun je denken aan zaken op het gebied van omgang en communicatie die jou hebben gekwetst of maken dat jij je niet meer veilig voelt bij het doen van je werk. Het kan gaan om ongewenst gedrag van collega’s, vrijwilligers of hulpvragers, zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en niet integer handelen. Het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt. Wat voor de één een onschuldig plagerijtje is, kan de ander als intimiderend of ongewenst ervaren.

Vertrouwenspersonen Nathalie en Ada zorgen voor de eerste opvang. Je kunt je verhaal kwijt en al je vragen en problemen in alle openheid bespreken. Hier wordt gegarandeerd vertrouwelijk mee omgegaan, niemand hoeft te weten dat jij contact met hen hebt opgenomen. Alles wat je bespreekt blijft tussen jou en de vertrouwenspersoon.

Oplossing

Misschien ben je onzeker over wat er gaat gebeuren wanneer je problemen bespreekbaar maakt Nathalie en Ada kunnen je helpen en adviseren bij het zoeken naar een oplossing. Indien gewenst kan één van hen ook met je meegaan naar een gesprek of jou begeleiden bij het indienen van een klacht. Dit gebeurt uiteraard alléén met jouw toestemming. Weet je niet zeker of je bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent? Bellen of mailen om te overleggen mag altijd.

Waar het om gaat is dat jij je veilig voelt tijdens je werk en dat je integriteitsschendingen en (vermoedens) van misstanden kunt melden, zonder dat het voor jou nadelige gevolgen heeft.

Nathalie Postma:

06 407 314 23 of n.postma@dekap.nl

Ada Hendriks:

06 190 221 36 of adahendriks@adalante.nl

mantelzorgers en vrijwilligers 9
omgang

VPTZ-vrijwilliger

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun laatste levensfase thuis, omringd door partner, kinderen, familieleden en vrienden, door te brengen. Met wat tijd, aandacht en een luisterend oor kunnen vrijwilligers een welkome ondersteuning bieden aan terminaal zieke patiënten en hun naasten.

Welkome steun voor terminale patiënt en zijn naasten

‘Laten we hem ‘Frits’ noemen. Een rustige pensionado van een jaar of zeventig. Vriendelijk, bescheiden, zachte stem. Hoeft niet zo nodig met zijn naam en foto in de Informeel. Toch wil hij graag vertellen over zijn werk als Nachtvrijwilliger bij de afdeling Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van de Kap. “Omdat het zo’n ongelofelijk mooi en dankbaar werk is”, aldus Frits.

moest tot het laatst blijven. Toen wij naar het Gelre Ziekenhuis vertrokken was het hele gebouw leeg en is het snel daarna afgebroken.”

Tijd

Zoals veel van zijn collega-Nachtvrijwilligers heeft Frits een achtergrond in de zorg. Na het behalen van zijn diploma B (psychiatrische zorg) en het vervullen van zijn militaire dienstplicht is hij als leerling Verpleegkundige aan de slag gegaan. “Thermometers uitdelen, eten geven en urinalen legen. Voor de rest mocht ik eigenlijk niks”, zo beschrijft hij zijn eerste jaren in het Juliana Ziekenhuis. Daarna heeft hij nog de IC/CC-opleiding gedaan en is vervolgens op de afdeling Cardiologie gaan werken. In 2009 is het Juliana Ziekenhuis gesloten. “Onze afdeling

Na nog zo’n tweeënhalf jaar in het Gelre Ziekenhuis op de afdeling Cardiologie gewerkt te hebben kon Frits - na ruim 41 jaar in de zorggebruik maken van de VUT-regeling. Inmiddels is hij alweer 11 jaar met pensioen. “Begin 2020 las ik in de Stentor een interview met twee vrijwilligers Palliatieve Zorg van de Kap. Toen dacht ik; ja, het lijkt me toch wel leuk om dat te gaan doen. De kleinkinderen zijn inmiddels allemaal groot, dus daar gaat niet meer zoveel tijd inzitten.”

En tijd, daar draait het bij Frits om. Tijd hebben voor de mensen. In het ziekenhuis had hij dat vaak niet. “Ik heb het altijd heel erg vervelend gevonden dat ik niet even bij een doodzieke patiënt kon blijven zitten. Tijdens mijn werk zat ik soms wel eens ’s nachts naast het bed van een

mantelzorgers en vrijwilligers 10

Soms hoef je alleen maar een hand vast te houden

patiënt als ik dacht dat het niet lang meer ging duren. Maar dan werd je weer weggeroepen, terwijl je liever was blijven zitten. Soms overleed een patiënt zonder dat er familie bij was. Vreselijk vond ik dat.”

Vertrouwen

Mensen willen tegenwoordig graag thuis sterven. Wat is er dan mooier om als VPTZ-vrijwilliger de familie wat te ontlasten. Frits vindt het heel erg mooi dat hij dat vertrouwen krijgt. Ondanks zijn achtergrond in de zorg verricht hij geen medische handelingen. Dat is niet de taak van een vrijwilliger Palliatieve Zorg. “Als ik denk dat iemand wat meer van het infuus moet hebben, dan moet ik de familie roepen. Daar zijn van te voren duidelijke afspraken over gemaakt. Ook kan ik ’s nachts de wijkverpleging of de huisarts laten komen.”

Als Frits een waakdienst heeft neemt hij altijd wat te lezen en te puzzelen mee. “Daar kom ik de nacht goed mee door. Het zijn vaak rustige nach-

Iemand geruststellen door zijn of haar hand vast te houden, dat is wat Frits zo mooi vindt aan zijn werk als Nachtvrijwilliger Palliatieve Zorg.

ten. De patiënt is meestal niet meer aanspreekbaar vanwege de dormicum (rustgevend slaapmiddel) en morfine. “Maar je kunt zo iemand wel geruststellen. En dat is zo mooi. Je hebt alle tijd. Soms hoef je alleen maar een hand vast te houden, zodat de patiënt weet dat je er bent. Geweldig vind ik dat om te doen.”

VPTZ-vrijwilliger

Overweeg je om net als Frits VPTZ-vrijwilliger te worden, of wil je meer weten over de inzet van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg? Neem dan contact op met coördinator Hetty van der Veen via h.veen@dekap.nl of bel 055 529 55 20. Iedereen met een hart voor palliatieve zorg is van harte welkom.

mantelzorgers en vrijwilligers 11
Nachtvrijwilliger Frits

voor het voetlicht Marja en Nericha willen Apeldoornse

senioren gezellige middag bezorgen

Marja Fahner (links) en Nericha Marchena, twee leden van de Ouderen Programmaraad van Theater Orpheus.

In deze rubriek brengen we een initiatief of organisatie voor het voetlicht. Dit keer staat ‘Middagje Uit’ in de schijnwerpers, een programma van Theater Orpheus voor Apeldoornse senioren.

Onder de naam ‘Middagje Uit’ presenteert de Ouderen Programmaraad van Theater Orpheus een gevarieerd programma van voorstellingen en activiteiten, speciaal voor inwoners van Apeldoorn en omgeving die van theater houden, maar het niet prettig vinden om er in de avonduren op uit te gaan.

Met veel enthousiasme en liefde voor theater én Apeldoorn is een groep van zes betrokken Apeldoorners samen met Theater Orpheus aan de slag gegaan om een mooi programma samen te stellen voor de oudere Apeldoorner. Professionele voorstellingen worden afgewisseld met zelf georganiseerde activiteiten, zoals een pubquiz en een middag vol dans en muziek.

Samen een gezellige middag hebben is bij deze voorstellingen en activiteiten het belangrijkste. Een kopje ko e met een koekje en na afloop een drankje met een bitterbal mogen dan ook niet ontbreken. Want daar is de Programmaraad het over eens, eten en drinken verbindt. Zo groeit Orpheus uit tot een plek van ontmoeting voor iedereen.

cultuur

Deze voorstellingen voor en door Apeldoorners zijn bedoeld om mensen die normaal niet (kunnen) komen kennis te laten maken met de veelzij-

digheid van theater. Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn, want cultuur ontspant en verrijkt. Een mooie voorstelling zorgt ervoor dat je de buitenwereld even kunt loslaten om je in een andere wereld onder te dompelen.

Nericha Marchena, lid van de Programmaraad, vertelt dan ook trots: “Het is fijn mijn steentje bij te kunnen dragen en activiteiten te organiseren waar mensen blij van worden! Ik vind het belangrijk om een beetje kleur te brengen in de voorstellingen die we kiezen, zodat de bezoekers van ‘Middagje Uit’ ook andere culturen leren kennen of zichzelf juist herkennen in de voorstelling.”

Ontmoeting

De raad heeft dan ook een divers en aansprekend programma neergezet om nog meer leeftijdsgenoten enthousiast te maken voor theater. Daarbij draait het naast een mooie voorstelling vooral om de ontmoeting. “Het theater toegankelijker maken voor een gedi erentieerde groep mensen die anders niet gaan en hen een fijne middag bezorgen, dat is waar we voor gaan.” aldus Marja Fahner, lid van de Ouderen Programmaraad. Mede dankzij subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSB fonds kan Orpheus deze voorstellingen en activiteiten voor een lage prijs en deels gratis aanbieden.

Programma ‘Middagje uit’

Don. 15 dec. Praatje Plaatje kersteditie (gratis) Zat. 21 jan. Nieuwjaarsconcert (gratis) Din. 7 febr. Mouna Laroussi - FATIMA (€7,50) Don. 9 mrt Van Piekeren - De wereld op zijn kop (€3,-) Zon. 2 april Musesi - Taboes (gratis) Zon. 21 mei Cor Sanne & Blue Grass Boogieman (€7,50)

Alle voorstellingen en activiteiten beginnen om 15:00 uur. Ga voor meer informatie of om te reserveren naar www.orpheus.nl/middagjeuit. Reserveren kan ook telefonisch via 055 527 03 00.

13
mantelzorgers en vrijwilligers

ADVERTENTIES

Team de Kap bedankt jubilarissen met treinrit

Dit jaar werden de Kap-jubilarissen getrakteerd op een ritje in de stoomtrein van Lieren naar Dieren en weer terug. Op een regenachtige zaterdagmiddag in september zat de restauratie van station Lieren vol blije jubilarissen, vrienden van de Kap, donateurs, vrijwillige coördinatoren en een enkele potentiële vrijwilliger. Het was een gezellige drukte.

Nadat iedereen voorzien was van ko e en cake verwelkomde Lineke Maat iedereen. Tonny Aalbers, voorzitter van de Vrienden van de Kap, sprak mooie woorden over het belangrijke vrijwilligerswerk. Vervolgens werden alle jubilarissen onder luid applaus persoonlijk naar voren gehaald en kregen - hoe toepasselijk die dag - een Kap-paraplu. De 10-jaar jubilarissen kregen een mooie speld. We hadden zelfs een 25-jaar jubilaris in ons midden. Zij kreeg een briljantje in haar speld. En de 30-jaar jubilaris kreeg een mooie bos bloemen.

Na deze ceremonie was het tijd om aan boord van de versierde stoomtrein te gaan. Nadat de conduc-

teur op zijn fluitje had geblazen kwam de trein rokend en pu end in beweging. Onderweg werd er een lekker hapje en een drankje geserveerd met een heuse trein-trolley. Je waande je weer even terug in de tijd. Genieten van de omgeving was wat lastig, omdat de ramen vanwege de regen een beetje beslagen waren. Gelukkig werd dat niet echt gemist, want er viel veel bij te praten met de medereizigers.

Passie en plezier

In Dieren was er een korte pauze voor het strekken van de benen en het verplaatsen van de locomotief om de terugreis naar Apeldoorn te kunnen maken. Terug in Lieren was er nog de mogelijkheid om de remise te bekijken en uitleg te krijgen over de treinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en alles wat er bij komt kijken om dit historisch erfgoed letterlijk ‘op de rails’ te houden. Het onderhoud en het rijden van de treinen wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Mooi om te zien dat zij hun vrijwilligerswerk met net zoveel passie en plezier doen als onze Kap-vrijwilligers.

mantelzorgers en vrijwilligers 15
Dankjewel

Jubilarissen

Precies dertig jaar geleden werd Riet Wijting bij - toen nogKruimelschaar Apeldoorn van harte welkom geheten als nieuwe vrijwilliger. Riet is één van de 72 jubilarissen die dit jaar in het zonnetje zijn gezet tijdens een bijzondere rit met een historische stoomtrein. Met deze treinrit wil de Kap hen bedankt voor hun jarenlange trouwe inzet.

Jubilarissen 2022

5 jaar

Betsy de Kogel

Marjolein Schol Henk de Jong Yolanda Massen

Trees Pelgrim

Theo Terpstra Meta van Tol Martin Oudbier

Wessel de Vries Karel Schol Piet Kruidenier Loe Lamkin

Janny Hommes-de Boer

Lisette van Eijsden

Dea Boks-Wilbrink

Dineke Oosting

Egbert Passial

Sinie Staal-Beking

Nardie Westerveld Wim Klomp

Jeanne Hogeboom

Sientje Burgwal-Slijkhuis

Wil Aalten-Nijenhuis

Angeline Wolf Marry ten Dam-Reinink

Marian Duits

Marion van Bussel

Jan Visser

Joke Helwig-Nauta

Inge Bergambagt-Kardol

Janny de Waard-van Oene Annita van Zeist-Burghard

Johan Goldbach

Harold Bonnema

Jan Jonkers

Sigrid Deterd Henk van Deventer Jos Brekelmans

en vrijwilligers 16
mantelzorgers

10

Kees Fielstra

Jose Tiemessen

Elly Slagter

Michiel Hartveldt

Clary ten Tije

Marianne Derksen

Karin Bos

Marleen Onclin

Betty Onvlee

Nathalie Roeterdink

Sundermeijer

Leo Hartjesveld

Bert van Velsen

Marloes Vis

Louis de Wijs

Leo Papenburg

Jan Gordijn

Henri Boerkamp

Joop Honders

Joke Stegeman-Regter

Hetty Diekmann

Annie Scholten-Zwienenbarg

Cees Engelaar

Anneke Overwijn

Huibertje Steenbergen

Gonny Ummels

Geerdinie van der Heijden

Liesbeth Honders

Caroline Tak

Guus Swagemakers

Annie Testerink

Nel Wijngaards

Ada Wenning

Riet Wijting

mantelzorgers en vrijwilligers 17
20 25 30 15

ervaringsmaatje

Voor jonge mantelzorgers kan het ontzettend belangrijk zijn: een leeftijdsgenoot die precies snapt wat je meemaakt en voelt. Liecke Ockers (21) en Djoëlle Opperman (13) uit Apeldoorn zijn nu ‘ervaringsmaatjes’. “We hebben vaak aan één woord genoeg.”

Jonge Mantelzorgers Liecke en Djoëlle vinden steun bij elkaar

In de gemeente Apeldoorn zijn er ruim 11.000 jonge mantelzorgers. Dat zijn kinderen en jongeren die voor een naaste zorgen, en/of zich zorgen maken om de situatie thuis. Bijvoorbeeld omdat een familielid een chronische ziekte, beperking, psychische problemen of een verslaving heeft. Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg van stichting de Kap is dit jaar gestart met het project Ervaringsmaatjes. Dit is een maatjesproject waarin jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, ondersteuning bieden aan jonge mantelzorgers.

Thuissituatie

Liecke en Djoëlle zijn één van de eerste succesvolle matches. ”Het is superleuk en gezellig”, zegt Djoëlle. “We spreken iedere week wel wat af. We hebben al samen gezwommen en zijn naar de kermis geweest. Of we laten gewoon samen even de hond uit.” Zij heeft een broer met een lichamelijke beperking. Dat houdt in dat ze geregeld kleine ondersteunende taken doet in huis. Maar ook dat het niet vanzelfsprekend is om naar een pretpark te gaan. “Mantelzorger zijn betekent niet alleen zorgen vóór, maar ook zorgen óm”, bena-

mantelzorgers en vrijwilligers

Ervaringsmaatje Liecke en jonge mantelzorger Djoëlle doen samen leuke dingen. (Eigen foto)

18

drukt haar maatje Liecke. Zij biedt graag een luisterend oor. “Maar ook als Djoëlle even niet over haar thuissituatie wil praten, is het goed. Het belangrijkste is dat ze weet dat ze niet alleen is. We hebben vaak aan één woord al genoeg.” Haar moeder heeft lichamelijke beperkingen, dus ze weet hoe het is om op te groeien met zorg in het gezin.

Informeel Online en nieuwe site

dekap.nl

Als u regelmatig onze website bezoekt heeft u het vast al gezien; de site heeft een flinke make-over ondergaan.

Het belangrijkste is dat Djoelle weet dat ze niet alleen is

De 21-jarige had, achteraf gezien, graag ook een ervaringsmaatje willen hebben toen zij zo oud was als Djoëlle. Iemand van haar eigen leeftijd, die ze niets hoeft uit te leggen. “Als ik bijvoorbeeld met vriendinnetjes wilde spelen, dan kon dat niet bij mij thuis, als mijn moeder moest rusten. Zij hadden daar dan wel begrip voor, maar ze snapten het niet écht.” Het doet Liecke goed om nu zélf een maatje te zijn voor een jongere mantelzorger. “Djoëlle is sinds onze ontmoeting steeds losser en meer zichzelf geworden”, merkt ze. “Ik was wel een beetje verlegen in het begin”, knikt Djoëlle. “Mijn moeder merkt dat ik ook minder vaak op mijn iPad en telefoon zit.”

Ook voor Liecke is het contact waardevol: “Ik krijg er zelf ook energie van.” De twee meiden hebben dan ook een duidelijke boodschap aan andere jonge mantelzorgers. “Gewoon opgeven bij de Kap!”

Dankzij een nieuwe frisse vormgeving (in de vertrouwde rood-oranje huisstijlkleuren), fraaie foto’s, heldere pictogrammen, duidelijke rubrieken en een andere indeling, kunt u nu nog makkelijker en sneller de juiste informatie over de Kap, het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning vinden.

Informeel online

Tot nu toe was u gewend om twee keer per jaar ons magazine Informeel te ontvangen met vrijwilligersverhalen, interviews en informatie over de informele zorg. Vanaf 1 januari hoeft u niet meer te wachten tot het nieuwe magazine uitkomt. Vrijwilligers ontvangen het laatste nieuws van en over de Kap dan in de vorm van een tweemaandelijkse korte nieuwsbrief: de ‘Informeel Online’. Bent u mantelzorger of gewoon geïnteresseerd in het werk van de Kap, dan kunt zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website: www.dekap.nl.

De papieren versie van de Informeel zal vanaf nu één keer per jaar verschijnen en een iets andere invulling krijgen. Daarnaast blijven we periodiek de ‘Mantelzorg Actueel’ uitbrengen, specifiek voor alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij de Kap.

mantelzorgers
vrijwilligers 19
en

samenwerking

Om de juiste ondersteuning op de juiste plek te krijgen is een goede samenwerking tussen formele en informele organisaties van cruciaal belang. Soms loopt die samenwerking stroef, een andere keer weer opvallend soepel. Zoals die keer dat vrijwillig wijkcoördinator Anieta Scholten de juiste hulp voor Gerard weet te regelen. Een mooi voorbeeld van hoe goed organisaties kunnen samenwerken, maar ook hoe complex hulpverlening kan zijn en hoe de wijkcoördinator de grenzen van het vrijwilligerswerk goed moet bewaken.

Dankzij gezamenlijke inspanning organisaties heeft Gerard zijn leven weer op de rails

Anieta: De 56-jarige Gerard (niet zijn echte naam) is vrijwilliger in mijn wijk. Hij doet boodschappen voor hulpvragers. Als vrijwillig wijkcoördinator heb ik regelmatig contact met hem. Op een gegeven moment blijkt zijn accu leeg te zijn. Fysieke klachten, moe, rouw om het verlies van zijn moeder en door zijn korte lontje is het contact met zijn broers en zussen verbroken. Hij kan niet meer werken en zit hele dagen in een heel kleine studio te verpieteren, slaapt niet meer en heeft enorme last van andere bewoners in het pand van een huisjesmelker. Gerard is alleenstaand, woont nog niet zo lang in Apeldoorn, heeft geen vrienden en kent verder niemand.

intake dat hij niet voor deze hulp in aanmerking komt. Ik stel Gerard voor om de rollen om te keren. Hij is voor de Kap niet langer vrijwilliger die hulp biedt, maar een hulpvrager waar ik anderen voor ga inzetten en vraag hem wat hij nodig heeft.

Centrum voor Levensvragen

Om het verlies van zijn moeder te verwerken overleg ik met het Centrum voor Levensvragen. Er is direct een geestelijk verzorger beschikbaar die hem kan helpen. Gerard is er erg blij mee.

Een goede ervaringsdeskundige is dienstbaar

Mentaal Beter

Als ik begin van dit jaar bij hem op bezoek ga, heeft de huisarts hem verwezen naar Mentaal Beter, een organisatie die psychologische- en psychiatrische hulp biedt. Helaas blijkt na een

De Kap

In zijn studio kan Gerard geen orde meer scheppen in de chaos. Een vrijwilliger in mijn bestand kan een aanhangwagen lenen en samen brengen ze meer dan de helft van wat er in zijn kamer staat naar de stortplaats. Een stagiair van de Kap die intussen ook is ingezet helpt mee.

mantelzorgers en vrijwilligers 20
Darko Cvetic, coördinator Korak Herstelplein Oost-Veluwe

Stichting Philadelphia Zorg

Deze stagiair heeft als studiedoel om Gerard te helpen bij het opbouwen van sociale contacten. Hij helpt Gerard om de eerste stappen te zetten om naar Ontmoetingspunt Philadwars (een initiatief van Stichting Philadelphia Zorg) te gaan, waar hij zo nu en dan ook kan eten.

Stimenz + Humanitas

Intussen meldt zich een maatschappelijk werker van Stimenz. Zij is ingeschakeld door Mentaal Beter, omdat hij daar niet voor hulp in aanmerking kwam en Stimenz mogelijk wel iets voor hem kan betekenen. Ik stem met haar af wie wat gaat doen. Omdat Gerard zijn financiën niet op orde kan houden, schakelt ze de hulp van Humanitas in voor zijn thuisadministratie.

Sociaal Raadslieden

Dan hoort Gerard dat zijn arbeidscontract niet wordt verlengd en melden de Sociaal Raadslieden zich omdat hij misschien geholpen moet worden bij het aanvragen van een ww-uitkering.

Gerard krijgt intussen al meer energie en zijn fysieke klachten zijn zo goed als verdwenen, waardoor hij gelukkig direct weer ander werk vindt. Dat is natuurlijk geweldig, maar dat maakt wel dat hij nu weinig tijd heeft om alleen of met de stagiair te werken aan het vergroten van zijn netwerk.

Woonkeus Stedendriehoek

De problemen in het pand waar hij woont worden ondertussen steeds erger en tot overmaat van ramp wordt zijn huur ook nog eens enorm

mantelzorgers en vrijwilligers 21

ADVERTENTIES

verhoogd vanwege de stijgende energieprijzen. Het maandelijkse bedrag dat hij nu moet betalen voor zijn mini-woning is buiten iedere proportie. Ik stimuleer hem om zich als woningzoekende in te schrijven, wetende dat het wel jaren kan duren voordat hij voor een woning in aanmerking komt. Gerard schrijft zich in bij Woonkeus Stedendriehoek en wonderwel wordt hij al snel uitgenodigd voor bezichtigingen van 55-plus woningen. Ik ga een paar keer met hem mee omdat hij het in het begin alleen niet ziet zitten.

Een paar weken later zetten we met z’n drieën alles op een rijtje. Gerard is in eerste instantie wat sceptisch ten aanzien van MEE Veluwe en wil liever dat de Kap hem blijft helpen. Maar hij begrijpt dat professionele hulp meer passend is. Nog voordat de coach van MEE Veluwe een vervolggesprek heeft ingepland, krijgt Gerard een huurhuis buiten Apeldoorn toegewezen.

Stichting Present

Tijdens het tweede gesprek dat de coach met Gerard heeft, belt ze mij: of ik weet hoe Gerard in één week kosteloos verhuisd kan worden en zijn studio schoon kan opleveren. Ik overleg met een medewerker van Stichting Present of zij ons kunnen helpen. Het is niet zeker of dit in zo’n korte tijd gaat lukken. Ook de coach van MEE Veluwe denkt mee.

Ons Werk Apeldoorn

Als ik na een half jaar de situatie van Gerard met mijn beroepscoördinator van de Kap doorneem, trekken we samen de conclusie dat de begeleiding door mij als vrijwillig wijkcoördinator te omvangrijk wordt. Toch lijkt intensieve en langdurige ondersteuning van Gerard wel nodig en vinden we dat professionele hulp hier op zijn plaats is.

MEE Veluwe

We nemen contact op met MEE Veluwe. Al binnen een week word ik gebeld door een contactpersoon en we bespreken de situatie. Het zou nog wel een paar weken, misschien zelfs maanden kunnen duren voordat er een begeleider beschikbaar is. Echter, nog geen week later word ik alweer teruggebeld en is er iemand beschikbaar die hem voor een beperkte duur kan coachen en beoordelen wat hij nu en in de toekomst nodig heeft.

Op één dag wordt door de ‘Club van Piet’ van Ons Werk Apeldoorn (een organisatie die mensen dagbesteding en coaching biedt en zich samen verdienstelijk maken voor de maatschappij), met een busje een groot deel van de inboedel verhuisd. Present heeft de dag daarna iemand met een boedelbak beschikbaar die de rest met Gerard samen overbrengt. De coach van MEE Veluwe draagt de hulpvragen over aan een collega in de plaats waar Gerard nu woont.

Als ik terugkijk is het haast niet te geloven wat er in een half jaar is bereikt. Ik trof een totaal ingestorte man aan, die niet wist hoe hij uit de ellende moest komen en die een half jaar later weer energiek is, een nieuwe baan heeft en het leven weer zonnig tegemoet ziet in een nieuwe woning. Dit alles dankzij de samenwerking van allerlei vrijwilligers- en professionele organisaties in Apeldoorn.

23
mantelzorgers en vrijwilligers
Het is haast niet te geloven wat er in een half jaar is bereikt

Dag van de Mantelzorg

mantelzorgers en vrijwilligers 24
High tea door Rotary Apeldoorn ’t Loo Kookworkshop bij Da Capo Bierproeverij bij Brouwerij Puik Bieren

Mantelzorgers genieten van welverdiend uitje

Duizenden Apeldoorners zorgen vele uren per week voor een ziek familielid of andere naaste. Dit doen ze vaak in combinatie met betaald werk en/of het runnen van hun eigen gezin.

De Kap draagt deze kanjers tijdens de Dag van de Mantelzorg een warm hart toe. Zij verdienen waardering én een avondje uit. Daarom konden mantelzorgers uit Apeldoorn en omgeving dit jaar kiezen uit maar liefst acht verschillende gratis activiteiten, zoals een High tea, een wijn- of bierproeverij, een kookworkshop of een theatervoorstelling in Orpheus.

mantelzorgers en vrijwilligers 25
Wijnproeverij bij Henri Bloem Italiaanse avond bij De Pastazaak Orpheus: Claudia de Breij, Bruce & Wij en Momix

Bij de Kap hebben zich het afgelopen half jaar diverse personele wijzigingen voorgedaan. Zo hebben we afscheid genomen van Andrea Dusink, Jannie Overeem en Bianca Zwolsman en hebben we vier nieuwe collega’s verwelkomd. In deze Informeel stellen we nieuwkomers Miranda Berenschot en Ana Graña Gestal aan u voor. Later kunt u nog kennismaken met Tessa Wobma en Monique Steunenberg.

Dag Andrea Dag Jannie en Bianca

Misschien was het u al opgevallen. Bel je tegenwoordig naar de Kap, dan krijg je niet meer de altijd goedgemutste Front-O ce medewerker Andrea Dusink aan de lijn, maar een van haar (nieuwe) collega’s.

Andrea heeft jarenlang op zeer plezierige wijze vele vrijwilligers en mantelzorgers telefonisch te woord gestaan. En binnenlopers kregen van haar altijd een warm welkom, een glimlach en een kop ko e of thee. Bedankt Andrea!!

Ook verder in het Kap-team zijn een paar personele veranderingen. Veel mantelzorgers spraken de afgelopen jaren met onze Mantelzorgmakelaar Jannie Overeem. Jannie bood een luisterend oor, hielp met het vinden van de juiste

respijtzorg, ging wandelen met mantelzorgers en pakte allerlei regelzaken op. Veel van deze werkzaamheden deed ze samen met haar collega Bianca Zwolsman, die de afgelopen jaren ook diverse webinars voor mantelzorgers organiseerde. Jannie en Bianca gaan zich vanaf eind 2022 richten op andere activiteiten buiten de Kap. Vanaf deze plek willen we hen nogmaals heel hartelijk danken voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de Kap en hun steun aan de vele mantelzorgers in Apeldoorn en omliggende dorpen.

Wilt u één van de vertrekkers nog een paar mooie afscheidswoorden meegeven? Mail ons dan via info@dekap.nl of stuur een kaartje, dan zorgen wij dat het op de juiste plek komt. Ons adres: Regentesselaan 2-B, 7316 AC Apeldoorn.

uitzwaaien
mantelzorgers en vrijwilligers 26
JANNIE ANDREA BIANCA

Ana Graña Gestal, onze nieuwe medewerker Front-O ce, begon in een hectische periode bij de Kap. De aanvragen voor de Mantelzorgwaardering moesten verwerkt worden en de verspreiding van deze Informeel voorbereid. Ook Miranda Berenschot kon meteen vol aan de bak als nieuwe Coördinator Vrijwilligers en Mantelzorgconsulent. Beiden hebben hun draai inmiddels gevonden.

Welkom Miranda en Ana

Sommige mensen zeggen ‘het glas is half vol’, anderen ‘het is half leeg’, maar voor Miranda Berenschot is er nog een derde optie: ‘waar is de kraan?!’.

“Van nature kijk ik altijd wat er nog wel mogelijk is”, zegt Miranda. “Dus als het thuis of op het werk even tegenzit, ga ik niet bij de pakken neerzitten, maar zoek ik naar een oplossing.” Miranda is inmiddels een half jaar bij de Kap actief als Coördinator Vrijwilligers en als Mantelzorgconsulent. Hiervoor heeft ze in verschillende functies bij diverse zorginstellingen gewerkt. In die periode werd ze ook mantelzorger voor haar man, die als gevolg van zwaar fysiek werk met ernstige rugklachten thuis kwam te zitten.

Door de vele avond- en weekenddiensten was de verhouding tussen werk en privé uit balans geraakt. Op zoek naar een oplossing (’de kraan’) solliciteerde ze succesvol bij de Kap. In haar nieuwe ‘dubbel-functie’ kan ze al haar kennis, kunde en ervaring inzetten en toch voldoende tijd overhouden voor haar man en zoon. Miranda: “Het werk bij de Kap is zó afwisselend en divers; héérlijk vind ik dat.”

Voordat Ana Graña

Gestal bij de Kap kwam heeft ze zo’n achttien jaar voor de overheid gewerkt, waarvan dertien jaar in het Apeldoornse stadhuis.

Op een gegeven moment was ze het secretaressewerk een beetje zat en is ze op de afdeling WMO & Jeugdzorg van de gemeente Soest gaan werken, waar ze alle administratie voor de consulenten deed. Na drie jaar is Ana terugverhuisd naar Apeldoorn, maar wel in Soest blijven werken. Omdat de reistijd toch wel een probleem werd zocht ze wat anders. De vacature van Front-O ce medewerker bij de Kap sprak haar onmiddellijk aan. “Het secretaressewerk, agendabeheer, contact met cliënten, maar ook het soort mensen dat hier werkt en binnenkomt. Ik had echt het gevoel: dit is voor mij. Hier moet ik op schrijven.” Ook haar achtergrond als mantelzorger voor haar vader speelde hierbij een rol.

Ondanks haar Spaanse roots voelt Ana zich heel erg Nederlands. “Spanjaarden zijn meer van lang leve de lol. Ik ben heel punctueel en hou me aan afspraken.” Geen slechte eigenschappen voor een medewerker van de Front-O ce.

mantelzorgers en vrijwilligers 27
VOORstellen
ANA MIRANDA

DE Proeverij

Lara van den Hoo , vrijwillig coördinator bij de Kap, ging tijdens de Proeverij voor Vrijwilligerswerk verkleed als ‘oudere dame met dementie’ samen met ‘haar dochter’ Lineke op zoek naar een vrijwilliger. De act die Lara en Lineke opvoerden was vooral bedoeld om vrijwilligers te werven voor respijt-zorg.

Lara vertelt hoe de zoektocht is verlopen.

Vrijwilligers zijn de parels aan de ketting

De keurige, degelijke kleding die van mijn moeder was geweest kwam goed van pas. Ik hulde mij in haar deux-piece en blauwe vestje, haar vreselijk strakke panty en de blauwe schoenen met bandjes. Zelf had ik nog een wollen rok die ik met een flinke ruk tot vlak boven de knieën trok. Ik maakte de outfit af met moeders parelketting en een tasje. In de spiegel kijkend kon ik mezelf er met gemak tien jaar bij geven. Zo aangekleed toog ik zaterdag 1 oktober naar Omnisport waar de Proeverij plaatsvond.

Vrijwilligers

De Proeverij is niet wat ik ooit dacht: een presentatie van Apeldoornse eetgelegenheden, met een keur aan lekkere hapjes. Nee, het is een markt waarop allerlei instellingen zich presenteren die op zoek zijn naar vrijwilligers. En dat zijn er heel veel. Natuurlijk was daar ook de Kap aanwezig. Onze medewerkers waren duidelijk herkenbaar in hun witte overhemden waarop het oranjerode logo van de Kap pronkte.

Verkleed als oud omaatje ging Lara tijdens de Proevertij voor Vrijwilligerswerk op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Voor mij was een rolstoel geregeld. Niet dat ik slecht ter been ben, maar die middag deed ik me voor als een oudere dame met dementie, die met

mantelzorgers
28
en vrijwilligers

haar dochter op zoek ging naar een vrijwilliger. De dochterrol werd met verve gespeeld door onze directeur Lineke Maat. We doolden rond op alle verdiepingen van Omnisport, waarbij Lineke telkens een bezoeker aansprak en vroeg of deze persoon even op haar moeder wilde letten. Want ze kon haar niet alleen laten, maar moest toch echt even naar… het toilet, een bekende, de lift zoeken of wat dan ook. Vervolgens liet ik aan de oppassende bezoeker eerst enige verwarring zien en vroeg dan of hij of zij ook vrijwilliger was, want die zochten wij.

Flyers

Lineke, die steeds maar kort wegbleef, vulde dat dan aan door te vragen naar de Kap. En daar had ik dan toevallig flyers van in m’n tasje zitten. Veel bezoekers kenden de Kap wel. Sommige gaven aan al vrijwilliger ergens te zijn en sommigen wilden dat wel worden. Het leverde aardig wat bezoekers aan onze kraam op. Of die bezoekers ook allemaal vrijwilliger worden is natuurlijk afwachten. Hopelijk krijgen we er weer nieuwe mensen bij die wat van hun tijd en aandacht aan andere mensen willen geven. Wij, als vrijwilligers,

weten allemaal hoe fijn het is om van betekenis te zijn voor een ander. En hoe fijn het is om dat via de Kap te kunnen doen, waar je wordt gezien, gehoord en verwend (denk bv. aan de Dankjewel).

De act die Lineke en ik opvoerden was er vooral op gericht om vrijwilligers te werven voor respijt-zorg. Dat betekent dat een mantelzorger af en toe eens wordt vervangen om zodoende even tijd te krijgen voor zichzelf. Want mantelzorgen is eigenlijk onvrijwillig vrijwilligerswerk waar je inrolt en waaraan geen ontsnapping mogelijk is. Als je zo nu en dan niet wordt afgelost, kun je er zelfs aan onderdoor gaan. Hard nodig dus.

Parelketting

Denkend aan mijn moeders parelketting zijn wij als vrijwilligers eigenlijk die parels aan de ketting. Wij ondersteunen waar nodig en houden daardoor ongemerkt heel veel in stand. Hoewel de belangstelling tijdens de Proeverij groot was, zijn wij de allerbeste ambassadeurs om nieuwe vrijwilligers te werven. Dus: vertel anderen hoe fijn je het vindt, hoe ontzettend hard nodig vrijwilligers zijn en stuur ze naar de Kap.

Informatiestand van de Kap op de Proeverij voor Vrijwilligerswerk. Tijdens deze informatiemarkt hebben meer dan 500 inwoners van Apeldoorn kennis kunnen maken met de vele verschillende manieren van vrijwilligerswerk.

mantelzorgers en vrijwilligers

29

PrijsPUZZEL

1 Omgekeerde vlaggen zijn hiervan het symbool geworden.

2. Aan haar regeerperiode kwam op 8 september 2022, op 96-jarige leeftijd, definitief een eind.

3. Bedreigd de Natura 2000 gebieden.

4. Zangeres die een taakstraf kreeg voor haar gedrag in een supermarkt.

5. Sportevenement dat in

februari in Beijing plaats vond.

6. Deze presentator wordt beschuldigd van grens overschrijdend gedrag. (achternaam)

7. Deze politica was de voorganger van Kamer voorzitter Vera Bergkamp.

8. President van Oekraïne. (achternaam)

9. Nieuwe eigenaar van Twitter.

10. Voor de tweede keer wereldkampioen in de F1.

11. Virusinfectie met huiduitslag en blaasjes die in mei dit jaar voor onrust zorgde.

12. Hier was het vooral in de zomermaanden met lange rijen een puinhoop.

13. Hij bracht het schandaal rondom The Voice of Holland naar buiten.

14. Plakte zichzelf vast aan een talkshowtafel.

En de Winnaar is ...

Vul in het diagram de woorden in volgens de omschrijving hieronder. Gelijke getallen zijn gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat in het gemarkeerde deel een woord. Stuur de oplossing voor 15 februari per e-mail naar info@dekap.nl o.v.v. Prijspuzzel 2022, of per post naar de Kap, Regentesselaan 2B, 7316 AC Apeldoorn en maak kans op een leuke prijs. De winnaar van de prijspuzzel uit het vorige nummer is Henriette Wolting. Zij heeft inmiddels haar prijs in ontvangst genomen. De juiste oplossing was: Sciencefiction

mantelzorgers en vrijwilligers

ma

30

ADVERTENTIES

BESTE WENSEN

De medewerkers van de Kap wensen alle vrijwilligers en mantelzorgers hele fijne feestdagen en een gezond 2023!

Tip Knip de kaart uit en hang hem aan een mooi lint tussen de andere kerst- en nieuwjaarskaarten.

Stichting de Kap Regentesselaan 2 B 7316ACApeldoorn

Welkom 2023!

De Kapiseenstichtingvoorinformelezorgen biedthulpen ondersteuningindethuissituatie. Het gaatomzorgenondersteuningwaarvoor onvoldoendeofgeenberoepgedaankanwordenopdeformelezorgofhetsocialenetwerk. De Kapfaciliteert enondersteunten gaatuit vandeeigenkrachtvandemens.De Kapiservoor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers.

055 529 55 20 www.dekap.nl info@dekap.nl

Wiltuhetwerkvande Kapfinancieelsteunen? DatkanopIBANNL77INGB0003405565t.n.v Vrienden van de Kap. Hartelijk dank!

met elkaar, voor elkaar

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.