Page 1

NRK NeTWerK

2013 | 1

Uw mening graag! Laat ons in 5 min. weten wat u vindt van NRK Netwerk. Vul de vragenlijst in op www.nrk.nl/netwerk.

In dit nummer

Kunststof hoort niet in de zee

3 PRIMA Ondernemen Award voor Apollo Vredestein

Eind december kondigde Unilever aan in Nederland vanaf medio 2013 te

5 Familiebedrijf: Kivo

ten. In 2015 moet het gebruik ervan binnen het hele concern wereldwijd tot het

stoppen met het gebruik van zogenaamde microplastics in cosmetische produc-

12 Activiteitenbesluit nu ook beschikbaar via Ondernemingsdossier

verleden behoren. Aan het besluit van Unilever zijn goed gecoördineerde acties

14 ‘Mister Vredestein’ Rob Oudshoorn zwaait af

door om zeeën en wateren te verlossen van ‘marine litter’.

15 Vertrouwen, samenwerken, innoveren en duurzaamheid

De UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, heeft marine litter als een van de drie meest urgente opkomende milieu-issues aangewezen. Plastic marine litter of plastic soep is de verzamelnaam voor de ernstige problemen die kunststof in zee veroorzaakt. Het materiaal valt in zee uiteen in steeds kleinere deeltjes, maar het vergaat of verteert niet. Wetenschappers maken zich in toenemende mate zorgen over deze microplastics die vissen, maar ook plankton en schelpdieren binnenkrijgen en die zo ook de menselijke voedselketen binnendringen. Uit recent onderzoek van prof. Thompson van de Plymouth University

NEDERLANDSE RUBBEREN KUNSTSTOFINDUSTRIE

van verschillende maatschappelijke organisaties, de EuPC (European Plastics Converters) en PlasticsEurope voorafgegaan. Ondertussen gaan de initiatieven

blijkt dat bij een derde van de gevangen vissen in het Engelse Kanaal sporen van stukjes kunststof, kleiner dan 1 mm, zijn aangetroffen.

Verantwoordelijkheid nemen Diverse betrokken stakeholders maken zich in toenemende mate zorgen over de manier waarop microplastics in het milieu en ecosystemen komen. Bernard Merkx, Project Manager WasteFreeOceans (WFO), reageert daarom uiterst positief op het besluit van Unilever om microplastics globaal uit te faseren tot 2015. Daarnaast heeft Unilever ook recent de toezegging gedaan om in het

1 NRK Netwerk

februari

2013


kader van hun duurzaamheidsprogram­ma aanzienlijk meer kunststofrecyclaat te gaan toepassen in verpakkingen. Merkx: “Wij roepen ook andere producenten op dit voorbeeld te volgen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het beter sluiten van de ketens, onder andere door het aanzienlijk verhogen van recyclingdoelstellingen en het verschuiven van de focus op inzameling naar met name de kwaliteitssortering van de afvalstromen. Afval is grondstof en grondstof heeft waarde!”

Grote eensgezindheid Vanuit een in 2011 gestart programma voor Plastic Marine Litter - onder coördinatie van denktank en adviesbureau IMSA - is in de zomer van 2012 een projectteam met PlasticsEurope gevormd. Basis vormt het rapport ‘Plastics don’t belong in the ocean’ dat gedragen wordt door een groot aantal stakeholders,

waaronder maatschappelijke organisaties, overheden, wetenschappelijke instituten en de industrie (waaronder de NRK). “Er heerst grote eensgezindheid om samen iets aan het probleem te doen. Dat heeft geresulteerd in het project ‘Waste Management’, gesponsord door PlasticsEurope en Desso”, aldus Arthur ten Wolde van IMSA. “Een conclusie uit het eerder genoemde rapport is dat de levenscyclus van kunststof niet duurzaam is waardoor een deel in het milieu terechtkomt. ‘Verbeter het afvalbeheer’ is toen een van onze aanbevelingen geweest: Verhoog de inzameling en de recycling en sluit de lekken. Het afgelopen half jaar zijn interviews afgenomen met stakeholders met veel verstand van afvalbeheer op land”, vervolgt Ten Wolde. “Eind maart kunnen wij de conclusies presenteren aan alle betrokken partijen. Een voorlopige conclusie is, dat het inderdaad om een serieus probleem gaat. Zwerfvuil is een belangrijke oorzaak van marine litter, naast microplastics uit scrubs en textiel. Aan ideeën voor maatregelen is geen gebrek. Naar ons idee behoeft zowel het terugdringen van zwerfvuil als het versnellen van de transitie naar een circulaire economie de grootste aandacht.”

Sluiten keten Het Dutch Polymer Institute (DPI), dat kennisinstellingen wereldwijd verbindt

met grote polymeerproducenten, richt zich met het project ‘0.5 l Plastic Beverage Bottles’ specifiek op het sluiten van de keten. “Wij hebben het project voorlopig zo genoemd”, vertelt Monique Bruining van DPI, “maar de kunststofdrinkflesjes staan model voor alle wegwerpverpakkingen. Wij hebben ons ten doel gesteld om concepten van kringlopen te presenteren, die ervoor zorgen dat er geen kunststof verpakkingsmateriaal lekt naar het milieu. Op dit moment zijn wij bezig met de analysefase en kijken wij op basis van bestaande literatuur en studies waar lekken zijn, vanaf land, scheepvaart en visserij. Bestaande monitoringsystemen zijn niet gestandaardiseerd, waardoor studies moeilijk te vergelijken zijn. Eigenlijk blijkt dan dat er heel weinig over lekken in de keten bekend is. Dat maakt het voor ons lastig om een realistisch beeld te krijgen en het probleem te adresseren. In principe hebben wij maximaal negen maanden voor analyse uitgetrokken, maar het ontbreken van uniforme systemen zorgt dat wij vertraging gaan oplopen. In de volgende fase gaan wij ons richten op mogelijke opties om lekken te dichten, zodat partijen in de keten de gepresenteerde oplossingen in de laatste fase kunnen toetsen, implementeren en valideren. Wij willen concepten ontwikkelen voor een gesloten cyclus die van toepassing zijn op

colofon NRK Netwerk is een uitgave van de NRK. Verschijning: 4 maal per jaar Jaargang 21, nummer 1 Redactie: Erik de Ruijter, Jaitske Feenstra, Gabrielle Wempe en Yolanda Boeters NRK Postbus 420 2260 AK Leidschendam Telefoon (070) 444 0660 Fax (070) 444 0661 E-mail info@nrk.nl Internet www.nrk.nl

Opmaak en druk: De Swart, Den Haag

2  NRK Netwerk  februari 2013

NRK, koepelorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie Doelstellingen NRK: • Beïnvloeden van de wettelijke context en bewaken van een gelijk Europees speelveld. • Bevorderen van maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen van de leden. • Bieden van een platform voor kennisoverdracht en netwerken. • Verbeteren van het imago van producten en bedrijven. De NRK heeft binnen deze doelstellingen vier beleidsvelden vastgesteld waar ze actief op is: 1. Business (incl. innovatie en technologie) 2. Arbo, milieu, stoffen en energie 3. Onderwijs 4. Imago In haar activiteiten schept de NRK voorwaarden voor een gezonde, winstgevende en duurzame bedrijfstak. Bedrijven moeten producten van kunststof, rubber en r­ecyclaat kunnen maken en verhandelen in een gelijk speelveld. De NRK vertegenwoordigt ca. 470 bedrijven in Nederland, die zijn gebundeld in twintig brancheverenigingen.


veel soorten verpakkingen”, besluit een gedreven Bruining, die ook spreekt namens stakeholders IMSA, Stichting De Noordzee, Universiteit Utrecht, Kruidenier Foodservices, PlasticsEurope, SABIC, Van Gansewinkel en DPI Value Centre.

Mosa Pura PlasticsEurope is een van de partijen die ook betrokken is bij het wetenschappelijke onderzoeksproject ‘Mosa Pura’ van River Litter Foundation. “Deze stichting is eind vorig jaar opgericht in Limburg”, aldus Stuf Kaasenbrood van PlasticsEurope, “en onze missie is te onderzoeken of het mogelijk is de Maas bij Mook in 2020 vrij van kunststoffen te krijgen. Op dit moment is er nog weinig bekend over de bijdrage van rivieren aan de kunststofvervuiling in zeeën. Wij willen dit voor de Maas inzichtelijk maken. Bij hoogwater legt de Maas een enorme hoeveelheid afval op de oevers neer, maar het is onduidelijk hoe het mechanisme van transport door rivieren precies werkt. River Litter

Foundation probeert er met wetenschappelijk onderzoek en door middel van een speciale boot met sleepnet achter te komen wanneer, op welke manier, hoeveel en welk soort kunststof er door de Maas wordt meegevoerd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de financiën, maar de bedoeling is in de tweede helft van dit jaar structureel te starten met het meten van kunststoffen in de Maas.”

‘Iedere gram telt’ Ook bij de NRK leeft het onderwerp marine litter. “In het kader van project Clean Sweep zijn plaatsen en processen in de rubber- en kunststofindustrie in beeld gebracht, waar reststromen kunnen ontstaan en materiaal, vaak ongecontroleerd, verdwijnt”, aldus Erik de Ruijter. “Gelukkig is de massabalans bij bedrijven tot op enkele procenten sluitend, slechts minimale hoeveelheden lekken weg. Maar veel kleine percentages opgeteld leiden mondiaal tot een groot probleem. Er is momenteel een webtool in de maak waarmee

bedrijven zelfstandig hun processen kunnen controleren om op de kleintjes te letten op weg naar een nul emissie. Er volgen later dit jaar bijeenkomsten en voorlichtingsmateriaal voor NRKleden om hiermee aan de slag te gaan. Met de campagne ‘Iedere gram telt’ biedt de NRK praktische tools om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren én tegelijkertijd het zwerfafval aan te pakken.” Informatie: Erik de Ruijter, deruijter@nrk.nl.

Apollo Vredestein wint gouden PRIMA Ondernemen Award Tijdens de drukbezochte NRK Nieuw­jaars­ bijeenkomst zijn de winnaars van de PRIMA Ondernemen Award 2012-2013 bekendgemaakt. Apollo Vredestein heeft uit handen van juryvoorzitter Piet van Staalduinen (Syntens) de gouden Award ontvangen. De zilveren Award is uitgereikt aan Stramit en Van der Windt Ver­pakking heeft de bronzen Award ontvangen. Jan Blok van Apollo Vredestein mocht ook de publieksprijs in ontvangst nemen, die voor het eerst werd uitgereikt. Apollo Vredestein is door de jury unaniem als winnaar gekozen. “Wij hebben in onze beoordeling grote waarde toegekend aan de mate waarin bedrijven planmatig duurzaamheid toepassen, in hun commerciële marktbenadering, maar ook in de productieketen en eigen organisatie. Apollo Vredestein is voor de jury een markant voorbeeld van een integrale benadering van duurzaam ondernemen”, aldus het juryrapport en de toelichting van Van Staalduinen. Tijdens de prijsuitreiking riep Van Staalduinen bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie op in de toekomst

(v.l.n.r.) Piet van Staalduinen (juryvoorzitter, directeur Syntens), Ruurd Ouwehand (Van der Windt Verpakking), Jan Blok (Apollo Vredestein), Rutger Kruitwagen (Stramit) en Joan Hanegraaf (voorzitter NRK). (foto: Rogier Bos)

meer aandacht te geven aan sociale duurzaamheid en transparantie en communicatie naar toeleveranciers, klanten en stakeholders. Vanuit dat oogpunt heeft de jury de NRK geadviseerd om

voor de volgende editie er nog meer op te letten of bedrijven ook kwantitatieve doelen stellen en realiseren. Het juryrapport staat op www.nrk.nl/nieuws.

3  NRK Netwerk  februari 2013


reportage

Investeren in duurzaam innoveren loont Tijdens NRK’s Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari plaatste Peter Hein van Mulligen (CBS) de cijfers van de rubber- en kunststofindustrie in een economische context. De grote innovatiekracht van de branche en drang tot samenwerken komt tot uiting in de investeringen die volgens de ondernemers in 2013 stijgen met 18%. In de totale industrie blijven de investeringen naar verwachting gelijk aan het niveau van 2012. Vervolgens overtuigde Marga Hoek (De Groene Zaak) de toehoorders met een vlammend betoog dat op termijn alleen een duurzaam businessmodel winstgevend is.

Van Mulligen, hoofdeconoom en woordvoerder economie en arbeidsmarkt bij het CBS, begon met enkele feiten over het derde kwartaal van 2012: De Chinese economie blijft onverminderd hard groeien, de economie in de Verenigde Staten toont voor het eerst weer een licht herstel, en ook in Frankrijk en Duitsland lijkt het iets beter te gaan. De Nederlandse economie laat echter krimp zien. De exportcijfers zijn goed, maar met name de resultaten op de binnenlandse markt vallen tegen. Het achterblijven van investeringen in gebouwen, woningen en infrastructuur en de forse daling van het consumenten- en producentenvertrouwen liggen hieraan ten grondslag. “Daarbij komt het vertrouwen van bedrijven in de rubber- en kunststofbouwindustrie overeen met het landelijke beeld van toeleveranciers aan de bouw”, aldus Van Mulligen.

het buitenland en 3,0 miljard euro in Nederland. “De producentenprijzen van NRK-bedrijven zijn de afgelopen jaren minder snel gestegen ten opzichte van de prijzen in andere industrieën. De bezettingsgraad is voor de totale industrie redelijk constant, maar neemt in de rubber- en kunststofindustrie toe. Voor 2013 is de verwachting dat er 18% meer geïnvesteerd gaat worden door NRKbedrijven. Het feit dat bedrijven steeds meer, en ook internationaal, gaan samenwerken en aandacht hebben voor duurzaamheid ligt hier zeker aan ten grondslag”, concludeerde Van Mulligen.

Meer investeren

Duurzaam businessmodel

De cijfers tonen aan dat de productie van de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven is. Door het herstel na 2009 bedroeg de totale omzet van de branche in 2011 7,6 miljard euro, waarvan 4,6 miljard euro verdiend is in

Innovatie en duurzaam ondernemen zijn ook de uitgangspunten van het duurzame businessmodel, waarover Marga Hoek als directeur van De Groene Zaak de aanwezigen bijpraatte. De oprichters van De Groene Zaak zijn ervan overtuigd dat ‘vergroeners’ gaan verdienen in de toekomst. “Bij bedrijven met een innovatief businessmodel wordt duurzaamheid als economische basis van het bedrijf gehanteerd. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en het delen van innovatiekennis kunnen deze bedrijven hun duurzame ambitie winstgevend maken”, aldus Hoek. Zij prijst de innovatiekracht van de rubber- en kunststofindustrie en (foto: Rogier Bos) onderstreept het belang

Peter Hein van Mulligen, CBS

4  NRK Netwerk  februari 2013

Bent u als ondernemer op zoek naar informatie over uw branche? Kijk dan op www.cbsvooruwbedrijf.nl in het menu ‘Over uw branche’.

Marga Hoek, De Groene Zaak (foto: Rogier Bos)

en de rol van het midden- en kleinbedrijf. “De Groene Zaak brengt MKB en grote bedrijven bij elkaar. Door samen te werken in de keten, kun je zaken voor elkaar krijgen. Gebruik de kracht en financiële armslag van de grote ondernemingen om innovaties bij kleinere bedrijven te financieren en zo gezamenlijk duurzaamheid te realiseren”, vervolgt Hoek. “Investeren in duurzaam innoveren loont. Er valt nog veel te winnen met de omslag naar duurzame goederen, recyclebare goederen met een verlengde levensduur. Bedrijven die daarin voorop lopen, en naast recyclen ook upcyclen, worden steeds belangrijker en zitten in de winnende hoek.”

Nederlandse ondernemingen die het belang van duurzaam ondernemen herkennen en erkennen, kunnen zich aansluiten bij De Groene Zaak. Kijk voor meer informatie op www.degroenezaak.com.


familiebedrijf

Innovatie aan de basis van groei Kunststoffen Industrie Volendam (KIVO) is met recht een familiebedrijf. Sinds Dick Kwakman zich in 2010 heeft teruggetrokken uit het bedrijf, zetten de drie broers Robert, Henry en Louis het levenswerk van hun vader op een eigentijdse manier voort. Volgens een duidelijke taakverdeling en gesteund door een familiestatuut werken de broers gezamenlijk aan één belangrijke doelstelling. “Wij willen het bedrijf gezond voortzetten over meerdere generaties”, aldus algemeen directeur Robert Kwakman.

markten kunnen aanboren en we groeien als bedrijf. Daarnaast beschikken we over goede contacten met grondstoffen- en machineleveranciers, een heel gemotiveerd team van 220 medewerkers en bieden we de klant altijd een luisterend oor”, aldus de algemeen directeur.

Opvolging KIVO Plastic Verpakkingen is een van de grootste producenten van polyethyleen verpakkingsmateriaal in Europa. Naast de hoofdvestiging in Volendam beschikt het bedrijf over een productielocatie in Zwolle en zijn er verkoopkantoren in verschillende West-Europese landen. KIVO maakt een uitgebreid assortiment half­ fabricaten en eindproducten, zoals kledinghoezen, afvalzakken en groente- en fruitzakken voor zowel de professionele als consumentensector. Met een marktaandeel van circa 80% is het bedrijf marktleider in industriële broodzakken.

ons onder andere gespecialiseerd in diktereductie met behoud van rek- en treksterkte. De crisis heeft ervoor gezorgd dat er veel vraag naar dit kostenbesparende materiaal is. Het is goedkoper, duurzamer en milieuvriendelijker en scheelt tegelijkertijd in kosten voor opslag, transport en rolwisselingen. Als familiebedrijf streven wij naar continuïteit en investeren wij het verdiende geld in het bedrijf en in nieuwe machines. Zo kunnen wij altijd aan de laatste stand van de techniek voldoen.”

Doelstellingen

KIVO beschikt in eigen huis over een eigen afdeling voor research & development en een mooi nieuw laboratorium. “Wij ontwikkelen geen grondstoffen, maar wij zijn heel goed in het mengen van grondstoffen van verschillende leveranciers. Ons geheim is een ‘kookboek’, waarin de verschillende recepturen staan. Innovatiekracht is één van onze succesfactoren. We investeren veel in innovatie, waardoor we nieuwe

“We waren voorheen een generieke producent van kunststofzakgoed. Enkele jaren geleden hebben wij echter bewust de keuze gemaakt om ons te specialiseren in een aantal strategische producten, waarmee we in Europa marktleider zijn of willen worden”, vertelt de jongste Kwakman enthousiast. “Van kilodenken zijn we omgeschakeld naar kwaliteitsdenken. Wij hebben

Succesfactoren

De drie broers hebben de taken goed verdeeld. Oudste broer Louis is verantwoordelijk voor inkoop, middelste broer Henry is de logistieke man. Jongste broer Robert treedt als algemeen directeur het meeste op de voorgrond. Robert Kwakman: “KIVO bestaat sinds 1966. Wij hebben van jongs af aan meegeholpen in het bedrijf en zijn alle drie op de werkvloer begonnen. Zo hebben we de zogenaamde ‘plastic vingers’ gekregen. De opvolging in 2010 is heel soepel verlopen. Mijn vader is iedere dag nog even op kantoor voor de post en de financiën, maar hij bemoeit zich niet meer met operationele zaken. Dat waardeer ik zeer en vind ik ook erg knap van hem. Bovendien is hij door zijn jarenlange ervaring nog altijd een goed klankbord.” Alle verantwoordelijkheden en mogelijke toekomstige scenario’s voor KIVO zijn vastgelegd in een familiestatuut. “Op bladzijde één staat dat onze echtgenotes nooit in het bedrijf mogen komen werken. Zo proberen we zakelijk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden. Wij hebben inmiddels zelf ook alweer kinderen, negen in totaal. Daar willen wij graag op de lange termijn een gezond bedrijf aan overdragen.”

Maatschappelijke betrokkenheid

De broers Robert, Henry en Louis Kwakman (foto: Cor Kes, Lux Photography)

KIVO is één van de grootste werkgevers in Volendam. “Wij zijn topsponsor van FC Volendam en steunen bijna elke vereniging in Volendam. Ook binnen ons bedrijf proberen we gezond leven en sporten te stimuleren en betalen we een deel van de kosten van de sportschool”, vertelt Kwakman. KIVO is verder heel trots op de NRKpluim die het bedrijf eind vorig jaar heeft ontvangen voor ketenefficiency. “Door middel van diktereductie hebben wij laten zien dat ketenbesparingen goed zijn voor energie- en milieuprestaties. Door verduurzaming kunnen wij onze producten makkelijker verkopen.”

5  NRK Netwerk  februari 2013


nieuws uit de nrk

Activiteiten uit NRK 05-04 Workshops voorspelmodel grondstofprijzen 18-04 Partners in Kunststof & Rubber 18-04 Algemene Ledenvergaderingen NRK, NRK-folie, VMK, PVT 18-04 NVR/TRA Werkgroep arbo & milieu 28-05 NRK-bijeenkomst Reach, Stoffen en Machineveiligheid Meer activiteiten staan op: www.innovatienetwerk-rki.nl

Partners in Kunststof en Rubber De kracht van industriële marketing is het thema van de 3e editie van Partners in Kunststof & Rubber op 18 april in Eindhoven. Hoogleraar industriële marketing, Paul Matthyssens, opent het evenement met zijn betoog, waarna Jan Schrama (Poly Products), Ab Hordijk (Hordijk) en Henk ten Hove (Wavin) hun praktijkvisie geven. De middag wordt afgesloten door Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW. www.partnersinkunststofenrubber.nl

NRK-trainingen veilig en gezond werken De NRK biedt trainingen aan om zowel de veiligheid binnen het bedrijf te vergroten als een gezond werkklimaat te bevorderen. De NRK organiseert de trainingen samen met Arboplaats van januari t/m juni 2013. Ze worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van SZW. Aan de orde komen zaken als motivatie van personeel, het naleven van werkinstructies, gebruik van NRK’s RI&E (risicio-inventarisatie & -evaluatie), etc. Informatie: www.nrk.nl.

Duurzaam Kunststof Product De NRK start in het kader van de Meer­ jarenafspraak Energie-Efficiency (MJA) een nieuw project voor Duurzaam Kunststof Product. Bedrijven die rond een specifiek product de mogelijkheden willen ontdekken voor milieu- en ener­ giebesparing in de keten, kunnen hier hun voordeel mee doen. Het project voor NRK-leden wordt dus samen met de klant uitgevoerd. Kunststoffen en rubbers kunnen een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de milieubelasting over de gehele levensloop van een product. Op het gebied van milieu-impact van producten en energiebesparing in de keten is er nog volop verbetering mogelijk. Dat werd bevestigd in een eerdere ronde van Duurzaam Kunststof Product, waarin de deelnemers klinkende resultaten hebben behaald.

Resultaten Oerlemans Plastics heeft samen met Beko Verpakkingen aan een nieuwe verpakking gewerkt voor een ‘kwart brood’. Consumenten gooien hierdoor minder brood weg. Timmerije werkte samen met Vanderlande Industries aan een duurzamere versie van twee kunststofonderdelen van de Crossorter. Er is met name gekeken naar alternatieve brandvertragers en het inzetten van recyclingmateriaal. Schoeller Arca Systems ontwikkelde samen met een klant een kunststof logis-

tieksysteem voor de retail-markt. Dit systeem levert een milieubesparing op tijdens het (retour)transport door het lagere gewicht en volume. Het eerste project in het kader van Duurzaam Kunststof Product liep van september 2011 tot juni 2012. In die periode hebben de NRK-ledenbedrijven en klanten geleerd hoe zij de milieuimpact van hun producten kunnen analyseren met de Ecolizer LCA Tool. Ook hebben de drie ondernemingen elk een nieuw product ontwikkeld en hebben ze een (vertrouwelijke) rapportage ontvangen voor elk van de projecten inclusief milieuanalyse.

Nieuwe ronde In 2013 start dus een nieuwe ronde van het NRK-MJA project Duurzaam Kunststof Product. Doelstelling is om het ontwerp van kunststofproducten te verbeteren teneinde energiebesparing in de keten te realiseren en meerwaarde te creëren voor de producent en de klant. Bovendien worden de resultaten en geleerde lessen uit het project gecommuniceerd naar andere bedrijven en sectoren. Deelname bestaat uit drie fasen met drie groepsbijeenkomsten en tussendoor bedrijfspecifieke begeleiding van het ontwerpproces. In totaal kunnen er drie tot vijf NRK-bedrijven, in samenwerking met een klant, deelnemen. Informatie: Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl.

Masterclasses Ondernemingsdossier De NRK organiseert ook in 2013. Masterclasses Ondernemingsdossier. De ochtend bijeenkomsten staan in het teken van het Ondernemingsdossier, Mijn RI&E en het NRK-werkboek milieu. Data: 8 maart (Nieuwegein), 7 juni (Zwolle), 13 september (Eindhoven), 29 november (Nieuwegein). Uw aanmelding kunt u sturen naar boeters@nrk.

6  NRK Netwerk  februari 2013

In het kader van Duurzaam Kunststof Product ontwikkelde Oerlemans met Beko Verpakkingen het ‘Kwartje van Brammetje’ om voedselverspilling terug te dringen


Duurzame inzetbaarheid

NWBC zet de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers op de agenda

Mensen aannemen is één, ze effectief inzetten is twee en ze behouden en duurzaam voor de organisatie inzetten is drie. Deze laatste stap kreeg niet altijd veel aandacht, maar staat momen­ teel volop in de belangstelling. Dat was voor de NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO (NWBC) ook de reden om een inventarisatie te laten uitvoeren naar de inspanning van bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een paar jaar geleden heette het nog ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’, maar met de groeiende populariteit van het woord ‘duurzaamheid’ wordt de term nu ook gebruikt voor de inzetbaarheid van alle medewerkers. Ongeacht de aanduiding, het draait erom dat bedrijven zich inspannen om hun medewerkers gemotiveerd, gezond en productief te houden. Om een beeld van de praktijk te krijgen, heeft de NWBC een aantal jaar geleden met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie opdracht gegeven tot een inventarisatie. Er is bovendien zowel onder werkgevers als werknemers, onderzocht waar zij behoefte aan hebben. Dit onderzoek is uitgevoerd door ITS te Nijmegen, toen nog actief als IVA aan de Universiteit van Tilburg.

Inventarisatie Uit de inventarisatie kwam naar voren dat bedrijven die groot genoeg waren voor een personeelsfunctionaris (P&O), gemak­ kelijker invulling gaven aan duurzame inzetbaarheid dan kleinere bedrijven. Over de hele linie bleken concrete activi-

teiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid nog vrij beperkt te zijn. Als er wel activiteiten werden ontplooid, dan waren die merendeels gericht op productiviteit en minder op motivatie, zoals uitdaging in het werk door opleiding, mobiliteit en ontwikkeling. De onderzoekers stelden dat gezien de leeftijdsopbouw, het lage verloop, de functies, het gebrek aan alternatief werk in de rubber- en kunststofindustrie en het sterke regionale karakter van de arbeidsmarkt, het wel belangrijk is duurzame inzetbaarheid hoger op de agenda te zetten. De bedrijven die de onderzoekers hadden onderzocht, kampten bijna allemaal met een vergrijsd (vast) personeelsbestand met gemiddelde leeftijden van tussen de 45 en 50 jaar. Bedrijven die niet kampten met vergrijzing hadden enkele jaren daarvoor bewust een verjongingsbeleid ingezet.

Handen en voeten Veel bedrijven gaven in de inventarisatie aan niet goed te weten hoe zij duurzame inzetbaarheid concreet handen en voeten moesten geven. Om bedrijven hierbij te ondersteunen heeft de NWBC vervolgens een aantal pilots opgezet onder representatieve kunststof- en rubberbedrijven. Elk bedrijf heeft eigen aandachtspunten gekozen voor de pilot, zoals gezondheidsmanagement of ouder worden in ploegendienst. De pilots zijn nu nog volop in gang, de uitkomsten worden tweede helft 2013 verwacht. Voor meer informatie kunt u terecht bij de NWBC, Margo de Kort, dekort@nrk.nl.

CAO rubber en kunststof De CAO-partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor zowel de pensioen-CAO als de arbeidsvoorwaarden-CAO voor de kunststof- en rubberindustrie. De nieuwe afspraken lopen t/m 31 december 2013. Onderhandelende partijen zijn FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, en de NRK-Werkgevers­vereni­ging Branche CAO (NWBC). In het onderhandelakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het salaris. Voor de CAO-bedrijven is er een verhoging afgesproken per 1 december 2012 met 1,5% en 1 september van dit jaar wordt het nog eens verhoogd met 1,5%. De CAO-partijen hebben bovendien afgesproken om door te gaan met subsidie voor de EVC’s, de erkenning van eerder verworven competenties. Meer weten? Neem dan contact op met de NWBC, Margo de Kort, dekort@nrk.nl.

Zandbergen voorzitter VKR Jur Zandbergen, directeur van AKG Kunststof Group, is op 8 november 2012 gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Kunst­stof Recyclers (VKR). Hij volgt in deze functie Henk Kras (Kras recycling BV) op. Kras is vanaf de oprichting van de VKR bestuurslid geweest, waarvan de laatste negen jaar als voorzitter. Jur Zandbergen is geen onbekende binnen de brancheorganisatie, aangezien hij ook al actief is in het bestuur van de NRK.

Inspectie machineveiligheid Kunststof- en rubberbedrijven kunnen de Inspectie SZW dit jaar op hun stoep verwachten. Zowel in februari/maart voor controles van gevaarlijke stoffen en in mei/juni voor controles van de machineveiligheid. Uit de gesprekken die de NRK met de Inspectie SZW heeft gehad, blijkt dat er veel controles staan gepland. Bij de inspecties wordt in elk geval getoetst of de bedrijven over een actueel Arbo RI&E-rapport beschikken. Daarnaast worden machines en arbeidsplaatsen geïnspecteerd op visuele en/ of technische tekortkomingen, en wordt gekeken hoe er wordt omgegaan met machineveiligheid. Informatie: deruijter@nrk.nl.

7  NRK Netwerk  februari 2013


nieuws uit de nrk

Energie besparen op verlichting De Gebruikersgroep Verlichting waar NRK-leden in het kader van de Meer­ jaren­afspraak Energie-Efficiency (MJA) aan deelnamen, is afgerond. Energy Experts International coördineerde de gebruikersgroep en begeleidde de deelnemende rubber- en kunststofbedrijven. Resultaten Er is hard gewerkt door de betrokkenen, maar dat heeft dan ook succes afgeworpen. De deelnemers hebben in korte tijd een verlichtingsproject opgezet en - zo mogelijk - al uitgevoerd. De gerealiseerde projecten leveren naast energiebesparing vaak ook een verbeterde werksituatie. Opvallend is dat vrijwel alle gerealiseerde projecten een ‘Simple Pay Out Time’ (SPOT) hebben van minder dan drie jaar en een besparingspotentieel van meer dan 60%. De projecten zijn dus zeer rendabel. De meest gekozen acties waren de vervanging of verbetering van het verlichtingssysteem van magazijnen of productiehallen. Stappenplan Verlichting lijkt simpel, maar in de praktijk worden vaak verkeerde of geen keuzes gemaakt. Deelnemers aan de Gebruikersgroep Verlichting moesten het daarom gestructureerd aanpakken. Dat werkte. “In het vervolg eerst het project omschrijven en daarna een programma van eisen op gaan zetten om daarna pas aan de slag te gaan met offertes van installateurs”, aldus één van de deelnemers. Alleen offertes opvragen is niet voldoende voor het creëren van intern draagvlak voor energiebesparende maatregelen, een project als deze moet ook ‘intern worden verkocht’. Laag hangend fruit De methodiek en het stappenplan die in de Gebruikersgroep Verlichting zijn gebruikt, zijn voor alle onderwerpen die energieaspecten hebben, te gebruiken. Vaak is het besparingspotentieel per onderwerp hoger dan 20%, mits de projecten goed worden aangepakt. Per onderwerp kan worden begonnen met ‘laaghangend fruit’ zoals perslucht, productiekoeling, stoom, verwarming, productieprocessen, nabewerking en transport en logistiek. Informatie: Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl.

8  NRK Netwerk  februari 2013

Denk buiten bestaande kaders over afval ‘Sluiten van de keten’ was het thema op de MJA-bijeenkomst van 30 oktober jl. die de NRK samen met Agentschap NL organiseerde. Doelstelling was om ondernemers van rubber- en kunststof­ bedrijven te inspireren meer te gaan recyclen. Het (potentieel) verlies van grondstoffen in bedrijfsprocessen kwam ook aan de orde en het belang van een kritische blik daarop. Thomas Rau (TurnToo) beet als eerste spreker het spits af met zijn betoog ’Prestatie in plaats van eigendom’. Rau legde uit dat er geen grondstoffen meer bijkomen en dat het dus belangrijk is om grondstoffen te behouden. Hij introduceerde een nieuw business model, het zogenaamde TurnToo-model, waarbij de fabrikanten van producten eigenaar blijven van de grondstoffen. Na gebruik gaan de grondstoffen weer terug naar de fabrikant. In dit model gaat het niet meer om het product maar om de prestatie. Een lampenfabrikant levert lumen/jaar in plaats van lampen. Raus presentatie oogste bewondering door zijn verrassende visie. Volgens Joost Krebbekx (Berenschot) zet Thomas Rau in op de spelregels waarbij hijzelf inzet op innovatieve ‘business opportunities’. Zakelijke kansen die niet zijn opgelegd door weten regelgeving. Zijn presentatie droeg als titel ‘Circulaire economie, van ketens naar cirkels’ waarin Krebbekx uitlegde dat in de circulaire economie ketens met elkaar zijn verbonden tot cirkels. Lease-concepten haken hierop in zoals kopieerapparaten en de inzameling van PVC-buizen.

PlasticsEurope aan het project Marine Litter & Waste Loss. Alexander Lange (Milgro) vertelde over de historie van afvalverbranding en dat vroeger afval werd verbrand om ziektes te voorkomen. Overigens werden ook toen al zeldzame grondstoffen zoals brons uit het afval gehaald voordat het in brand werd gestoken. Milgro heeft een afvalscan ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen zien hoeveel hun afval waard is als het goed wordt gesorteerd. Langes presentatie had dan ook als titel: ‘Uw afval is geld waard’. Door slim om te gaan met afval kan dit een bedrijf al snel enkele tienduizenden euro’s opleveren. Tussen de plenaire sessies door waren er vier parallelsessies waar presentaties werden verzorgd door: Michiel Steerneman (EEI), Julian Maasdijk & Bert Bosman (Sabic Innovative Plastics), Alex de Groot (Lankhorst) en Jan Jetten (Expert on Food Packaging, Recycling and Flavour Research). De afwisselende, verrassende presentaties en de ruime gelegenheid tot discussie zorgden ervoor dat de NRK MJAbijeenkomst voldeed aan de wens tot inspiratie. De ruim zestig deelnemers keken terug op een informatieve en geanimeerde themabijeenkomst. Informatie: Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl.

Afval = geld ‘Afval hoort niet in zee’, was de titel van Arthur ten Wolde (IMSA). Weinig mensen zullen het daar mee oneens zijn, maar de oplossing van het probleem is een lastige. Ten Wolde vertelde dat niet alleen de oceanen maar ook de Noordzee vervuild is met Zuinig omspringen met de bestaande grondstoffen en afval. Niet alleen met kunstmeer recyclen, dat was de rode draad van NRK’s MJAstof, maar grotendeels wel. bijeenkomst IMSA werkt samen met


Nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen van start Op 1 januari 2013 trad de Raamover­een­ komst II in werking en werd de verpak­ kingenbelasting per diezelfde datum opgeheven. Om de industrie te informe­ ren over alle veranderingen, stelden de VMK en PlasticsEurope op hun seminar van 15 november de nieuwe afspraken voor verpakkingen en kunststof centraal. Het verpakkende bedrijfsleven en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu hadden op 27 juni 2012 al ingestemd met de nieuwe Raamovereenkomst Verpak­ kingen, maar de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) niet. Cees de Mol van Otterloo (Afvalfonds Verpak­ kingen) vertelde op het seminar dat de gemeenten de afspraken te vaag vonden en daarom niet hadden getekend. De partijen waren daarna weer met elkaar aan tafel gegaan en hadden samen een addendum bij de Raamovereenkomst II opgesteld. Medio december bracht de VNG naar buiten dat 76% van de gemeenten zich achter de nieuwe afspraken schaarde en zette daarop ook haar handtekening.

Verduurzamingsagenda De verduurzamingsagenda is een belangrijk onderdeel van de Raamovereenkomst II, die de komende maanden verder wordt ingevuld. Die taak is weggelegd voor het nieuw opgerichte Kennis­cen­ trum Duurzaam Verpakkingen onder leiding van Hester Klein Lankhorst. Het Kenniscentrum is een onafhankelijk instituut, dat projecten uitzet bij wetenschap en hogescholen. Centrale peilers van de verduurzamingsagenda zijn: reduce, re-use, renew en recycle. Op het seminar kwamen ze uitvoerig aan bod. Joan Hanegraaf (Oerlemans Packaging) vertelde in het kader van ‘reduce’ dat de Raamovereen­komst II geen

erkenning bevat voor de reeds gerealiseerde preventie. Dat is jammer, want kunststofverpakkingen hebben op dat terrein al forse stappen gezet. Henk Vooijs (Novamont UK & Benelux) ging vervolgens in op ‘renew’, Benedikt van Roosmalen (Stybenex) sprak over ‘re-use’ en Jur Zandbergen (AKG Kunststof Groep) pakte tot slot ‘recycle’ op. Stuf Kaasenbrood (PlasticsEurope Nederland) vulde dit laatste thema aan met andere niveaus van recycling, zoals feedstock-recycling. De verduurzamingsagenda sprak vooral over verduurzaming van de verpakking en niet over die van de product/verpakkingscombinatie. Reden voor VMKdirecteur Aafko Schanssema om op het seminar een lans te breken voor een bredere visie op milieu-impact. Uit de contouren van het nieuwe Kennis­ centrum is inmiddels duidelijk geworden, dat niet naar verpakkingen alleen zal worden gekeken maar ook naar product/verpakkingscombinaties.

Financiering Met het in werking treden van de Raamovereenkomst II kan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan de slag. Het Afvalfonds Verpakkingen bepaalt het beleid, int de afvalbeheersbijdrage en keert vergoedingen uit aan gemeenten voor inzameling en sortering. De stichting stuurt bovendien de collectieve uitvoeringsorganisatie Nedvang aan, het Kenniscentrum Duurzaam Verpakken en de Kunststof BV. De vijf materiaalorganisaties (papier, glas, hout, metaal, kunststof) hebben samen twee zetels in het bestuur van het Afvalfonds, dat in totaal uit tien personen bestaat. Informatie: VMK, Aafko Schanssema, schanssema@nrk.nl.

NRK en DPI Value Centre werken samen om bedrijven in de rubber- en kunst­ stofindustrie te ondersteunen met innovatie. Onderstaand bericht komt voort uit deze samenwerking.

Top Chemie Netwerk voor ondernemerschap, valorisatie en innovatie van start De chemische industrie krijgt te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of dat ze niet eenvoudig beschikbaar zijn. Deze ontwikkelingen zorgen tegelijkertijd ook voor mogelijkheden. Wereldwijd gezien heeft Nederland namelijk een sterke chemische sector en tevens goede perspectieven om verder te groeien. De Neder­ landse chemie wil een leidende rol nemen in de overgang naar groene chemie. Daarom is chemie door het kabinet aangewezen als één van de negen topsectoren; de rubber- en kunststofsector maakt daar onderdeel van uit. De topsector Chemie bestaat uit vier TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie): TKI ISPT Processing, TKI Smart Polymeric Materials, TKI Biobased en TKI New Chemical Innovations. De TKI’s werken samen op het gebied van ondernemerschap, valorisatie en innovatie in een integraal, landelijk netwerk met veertien regiopunten. Per 1 februari 2013 is dit netwerk van start gegaan onder de naam Top Chemie . Een centrale plek waar innovatieve ondernemers en startende bedrijven terecht kunnen met hun vragen op het gebied van innovatie specifiek voor deze sector. De ondernemer krijgt direct informatie en advies over processen, (slimme) polymeren, biobased en nieuwe chemische innovaties. Partner van het valorisatienetwerk is Syntens Direct voor het beantwoorden van alle eerste lijnsvragen over innovatie. Technisch inhoudelijke en commerciële vragen worden beantwoord door deskundigen uit een van de vier TKI’s. Ondernemers krijgen zo één aanspreekpunt voor de gehele chemie in hun eigen regio. Informatie: Martin van Dord, m.v.dord@dpivaluecentre.nl.

De paneldiscussie vond plaats onder leiding van dagvoorzitter Joan Hanegraaf (Oerlemans Packaging). Op de foto het panel met v.l.n.r. Cees de Mol van Otterloo (Afvalfonds Verpakkingen), Benedikt van Roosmalen (Stybenex), Stuf Kaasenbrood (PlasticsEurope), Henk Vooijs (Novamont UK & Benelux) en Jur Zandbergen (AKG Kunststof Groep)

9  NRK Netwerk  februari 2013


nrk’s beleidvelden De NRK is - als koepelorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie actief op de beleidsvelden: 1. Business (incl. innovatie & technologie) 2. Arbo, milieu, stoffen en energie 3. Onderwijs 4. Imago Nieuwe ontwikkelingen en nuttige feiten leest u in NRK Netwerk; het laatste nieuws vindt u op www.nrk.nl.

Business incl. Innovatie & technologie www.nrk.nl/themas

wordt aangepast. Verder zal de werkgever de werknemer moeten horen als hij deze wil ontslaan. Nadat de werkgever vervolgens advies heeft gevraagd aan het UWV kan hij de werknemer ontslaan. Het advies van het UWV is voor de werkgever de leidraad in zijn ontslagbeslissing. Werknemers die het daar niet mee eens zijn, kunnen naar de rechter stappen. Een wijziging betreft ook de ontslagvergoeding. Deze wordt teruggebracht naar een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 75.000 euro. De duur van de WW-uitkering gaat terug van 38 naar 24 maanden. Daarvan zijn 12 maanden gebaseerd op het laatstverdiende loon en 12 maanden gebaseerd op het minimumloon.

Regeldruk MKB nog steeds hoog

Meer innovatie in MKB

De druk van overheidsregels en verplichtingen voor het bedrijfsleven blijven hoog, ondanks de inspanningen van de overheid. MKB-ondernemers merken nog niet veel van de vermindering van de lastendruk. Medio 2012 was 70% van de ondernemers daar nog steeds ontevreden over. Kleine bedrijven zijn iets positiever over de vermindering van administratieve lasten dan de middelgrote bedrijven. Van alle verplichtingen vinden ondernemers het doen van belastingaangifte en overbodige bureaucratie het meest ergerlijke. De waardering voor de dienstverlening van de overheid blijft ongeveer op gelijk niveau.

Nam het aandeel innovatieve bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in 2011 nog aanmerkelijk af, in 2012 is er juist sprake geweest van een flinke toename. Dat blijkt uit de rapportage van onderzoeksbureau Panteia. Het aandeel lag vorig jaar op het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar, maar is desalniettemin nog altijd lager dan daarvoor. MKB-bedrijven in de industrie, groothandel en communicatie zijn het meest innovatief. Binnen de industrie zijn de chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie traditiegetrouw koplopers. Opvallend is dat meer bedrijven zijn gaan samenwerken om tot innovatie te komen en daarbij ook meer gebruikmaken van externe kennisnetwerken. Dit jaar zijn de uitgaven voor innovatie naar verwachting wat hoger dan in 2012. Onder andere ondernemers in de chemische sector, rubber- en kunststofindustrie, en de metaalindustrie denken meer aan innovatie te gaan uitgeven.

MKB in topsector krijgt gemakkelijker krediet 54% van de kleinbedrijven in de topsectoren kreeg een gevraagde banklening volledig, tegen 31% in niet-topsectoren. Dit blijkt uit onderzoek van de Financieringsmonitor Topsectoren 2012 van Panteia. Opvallend is dat in het grootbedrijf er geen verschil is tussen het al dan niet verkrijgen van een krediet. Hetzelfde is te zien bij het zoeken van extern eigen vermogen. Uit het onderzoek blijkt verder dat niet in alle topsectoren evenredig veel bedrijfsfinanciering werd gezocht. Veel bedrijven in ‘agro & food’ en de creatieve industrie zochten financiering. In de chemie, high tech en tuinbouw was dat juist weinig.

Kunststof zeecontainer krijgt CSC Cargoshell, een inklapbare zeecontainer van composiet en aluminium van Poly Products ontving recentelijk het CSCcertificaat van Germanischer Lloyd in Hamburg. Het is daarmee de eerste kunststof zeecontainer die voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die de industrie aan zeecontainers stelt. Het gebruik van composiet biedt veel voordelen ten opzichte van het traditioneel voor zeecontainers gebruikte staal. Het is lichter en voorkomt inwendige condensatie. Daarnaast is composiet bijvoorbeeld geen voedingsbodem voor schimmels en insecten, is het kleurbestendig, onderhoudsarm en gemakkelijk te reinigen. Het composiet in de Cargoshell laat radiografische signalen door, zodat GPS-signalen kunnen worden uitgezonden en ontvangen.

FiberCore Europe plaatste in december 2012 twee composietbruggen in de haven van Rotterdam. De bruggen zijn de tegenhangers van conventionele, stalen vakwerkbruggen. De plaatsing van de composietbruggen wist Fibercore Europe samen met Havenbedrijf Rotterdam te realiseren.

Het is een vertrouwd gezicht bij atletiekwedstrijden: sporters met een wedstrijdnummer, gedrukt op een soort onscheurbaar ‘papier’. Kenners herkennen hierin Tyvek, gemaakt van polyetheen, een product van DuPont. Het materiaal is sterk en goed bedrukbaar. Niet onbelangrijk voor sporters is dat het materiaal enigszins elastisch is, licht en waterbestendig. Naast de aanduiding van wedstrijdnummers wordt Tyvek ook in talloze andere toepassingen gebruikt, uiteenlopend van verstevigde enveloppen tot autohoezen.

Als het aan het kabinet ligt komt er één ontslagroute en een toets achteraf door de rechter. De ontslagroute via de kantonrechter verdwijnt en de UWV-route

Pipelife Nederland BV ontwikkelde Raineo® voor het opvangen, transporteren, reinigen en verwerken van regenwater. Naast de opvang van regenwater

2013

ARN Recycling en NPSP ontwikkelden een duurzaam composiet van materialen uit gerecyclede auto’s en een biobased hars. Het materiaal BlueRoots is zeer sterk en kan worden gegoten en bedrukt. Het is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals straatmeubilair of straatnaamborden. Het composiet bestaat uit een mengsel van een bindmiddel en een vulmiddel. Als bindmiddel wordt een biobased hars toegepast. NPSP heeft hier al jaren ervaring mee. De vulstoffen, afkomstig van gerecyclede auto’s, worden door ARN Recycling geproduceerd.

Wedstrijdlopers met kunststofnummer

Wateroverlast te lijf

februari

Duurzaam composiet in straatnaamborden

Composietbruggen in Rotterdamse haven

Veranderingen in ontslagrecht

10 NRK Netwerk

kan met Raineo® het water worden hergebruikt. Dat kunnen sanitaire toepassingen zijn, maar het water kan ook worden gebruikt voor irrigatie.


Kunststof meerkabels Cruiseschepen zijn aan de kade stevig verankerd met meerkabels van dyneema. Rederij Royal Carribbean Cruises Ltd. rust twee van haar schepen uit met dit high tech-materiaal. Over het algemeen worden meerkabels gemaakt van polypropeen en polyester, maar die zijn wat dikker. Meerkabels van dyneema zijn dus handig in gebruik; bovendien zijn ze sterk, licht en hebben ze een lange levensduur.

Arbo, milieu, stoffen en energie www.nrk.nl/themas

Energiemonitor januari 2013 De stabiele olieprijzen in december 2012 pasten in het beeld van de neutrale maar onstuimige trend van 2012. De olieprijzen zaten gevangen tussen economische onrust aan de ene kant en bezorgdheid over de voorraden als gevolg van geopolitieke spanningen aan de andere kant. Dat blijkt uit de Energie Monitor januari 2013 van ABN AMRO. Een combinatie van factoren zal in 2013 naar verwachting leiden tot aanhoudend onrustige maar wel vrij stabiele olieprijzen. De aardgasprijzen kunnen in de eerste helft van 2013 onder druk blijven omdat de voorraden ruim zijn. In de tweede helft van het jaar stijgt de prijs van aardgas vermoedelijk, aangezien dan economisch herstel wordt verwacht.

Richtlijn brandgedrag bouwproducten NEN publiceert de definitieve versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR 6051 ‘Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten’. Deze richtlijn moet het aantal proeven voor het vaststellen van brandgedrag van bouwproducten voor de CE-markering, verminderen. De norm geeft namelijk richtlijnen voor de interpretatie van beproevingsresultaten. Informatie: www.nen.nl.

mers met een beperking. Bedrijven die dat op termijn niet hebben krijgen een boete van 5.000 euro per ‘ontbrekende’ medewerker.

Geen veilige grens fysieke belasting De Gezondheidsraad kan geen veilige norm stellen aan fysieke belasting op het werk, een van de grootste risico’s voor de gezondheid. Werknemers die tillen, kracht moeten zetten, moeten duwen of trekken of met een beeldscherm werken kunnen pijnklachten krijgen aan het bewegingsapparaat (rug, schouders, nek en armen). Een veilige grens voor tillen is volgens de raad niet aan te geven. Het maximale tilgewicht onder optimale omstandigheden is 23 kilogram. Naar schatting verhoogt het regelmatig tillen van lasten van 23 kilo het aantal mensen met rugklachten per 100 werknemers met 3,3. Voor kracht zetten, duwen en trekken adviseert de Gezondheidsraad de Mitalmethode te gebruiken. Dit brengt de samenhang in kaart tussen kracht zetten, duwen en trekken in de arbeidssituatie en overmatige vermoeidheid.

Imago www.nrk.nl/themas

Kunststof steelt de show De film Avatar liet zien dat computers veel mogelijk maken voor speelfilms, maar soms is een computer niet genoeg en wordt er gebruik gemaakt van ‘makeup’, ook al is het meer polymeer dan foundation. PlasticsEurope toonde in een uitgave van ‘Plastics the Mag’ voor-

MIA/Vamil De zogenoemde Milieulijst 2013 bevat circa 360 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De MIA/Vamil stimuleert technieken voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen, zoals gas- en branddetectiesystemen en een lichtschuimblusinstallatie in chemicaliënopslag. De Milieulijst 2013 (te vinden op de site van Agentschap NL) bevat al een aantal interessante codes voor ondernemers in de chemische industrie. De NRK nodigt ledenbedrijven uit voorstellen in te dienen voor nieuwe technieken. Informatie: neeft@nrk.nl.

Trichloorazijnzuur en ethylacrylaat Volgens de Gezondheidsraad zijn er van trichloorazijn, ethylacrylaat onvoldoende gegevens beschikbaar om de kankerverwekkende eigenschappen ervan te kunnen beoordelen. Trichloorazijn wordt in de kunststofindustrie gebruikt en ethylacrylaat wordt in de chemische sector gebruikt bij de aanmaak van polymeren. Informatie: www.gr.nl.

beelden van het wijdverbreide gebruik van kunststof in films, zoals in make-up, kostuums en decors. Als er een illusie moet worden gecreëerd, komt kunststof vaak om de hoek. Zo werd Brad Pitt in de film ‘The curious case of Benjamin Button’ omgetoverd in een tachtigjarige man. Om zo’n oudemannen-gezicht te krijgen, wordt een ‘foam latex’-masker voor de acteur gemaakt. Het masker is precies passend en wordt op maat gemaakt op een model van het hoofd van de acteur. Bron: PlasticsEurope

Quotum werknemers met arbeidshandicap Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken komt met een quotum om werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Bedrijven met 25 werknemers of meer moeten een personeelsbestand hebben van 5% werkne-

Brad Pitt transformeert met een ´foam latex´-masker in de 80-jarige Benjamin Button

11 NRK Netwerk

februari

2013


Activiteitenbesluit nu ook beschikbaar via Ondernemingsdossier Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit voor (bijna) alle productiebedrijven in de rubber- en kunststofindustrie van kracht. Het Activiteitenbesluit stelt algemene regels aan bedrijven, waardoor deze geen milieuvergunning meer nodig hebben. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) vormt daarvoor het centrale instrument. “Het feit dat bedrijven via het Ondernemingsdossier data uit de AIM kunnen importeren in hun Ondernemingsdossier is een doorbraak waar wij enorm trots op zijn”, vertelt NRK-directeur Beleid en Advies Erik de Ruijter.

Hoe weet ik of mijn bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt? Met behulp van de AIM (Activiteiten­ besluit Internet Module) kunnen bedrijven eenvoudig bepalen of ze onder het Activiteitenbesluit vallen. Door de bedrijfssituatie in de ‘vragenboom’ in te voeren, krijgen bedrijven direct een overzicht van de wettelijke

Twee aandachtspunten

“Het NRK-milieuboek vertaalt eisen naar ‘doe’maatregelen”, vertelt Erik de Ruijter, NRKdirecteur Beleid en Advies. (foto: Rogier Bos)

De NRK biedt leden de mogelijkheid de maatregelen uit het NRK-milieu­werk­ boek te selecteren die uitvoering geven aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Door die koppeling kunnen bedrijven in de AIM hun wettelijke eisen bepalen en in het werkboek vaststellen welke praktische maatregelen zij moeten nemen om aan de milieuwetgeving te voldoen. Dat scheelt bedrijven veel uitzoekwerk, kosten en onzekerheid. De overheid werkt al jaren aan verlaging van de administratieve lastendruk bij bedrijven. Het vervangen van milieuvergunningen door algemene regels is een van de doorgevoerde maatregelen. “Veel bedrijven die onder het Activiteiten­besluit vallen, hebben voor hun activiteiten geen vergunning nodig maar moeten zelf zorgen dat zij voldoen aan de milieuwetgeving. Als bedrijf is het daarom van belang te weten hoe je onder het Activiteiten­ besluit valt”, legt De Ruijter uit.

12  NRK Netwerk  februari 2013

Het Activiteitenbesluit is per 1 januari 2013 in werking getreden. Voor bedrijven is het zaak hun vergunning te vergelijken met de eisen uit het Activi­teiten­ besluit. Let op twee zaken. Ten eerste is er maatwerk. Op sommige milieuthema’s kunnen er plaatselijk andere eisen worden gesteld. Een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven zijn de maatwerkafspraken in de vergunning. Bedrijven die nu ‘lichtere eisen’ in hun vergunning hebben staan, moeten die binnen drie jaar omzetten in een maatwerkafspraak in het Activiteitenbesluit. Een voorbeeld is een geluidseis van 85 dB(A), terwijl die eis normaal 80 dB(A) is. Zonder actie vervalt de maatwerkafspraak en geldt ook voor deze bedrijven de 80 dB(A) uit het Activiteitenbesluit. Het tweede aandachtspunt betreft een lagere of hogere eis in de vergunning dan volgt uit het Activiteitenbesluit. Een lichtere eis geldt direct. Een zwaardere eis vervalt als er geen maatwerk mogelijk is na zes maanden.

Zelf toezicht houden “Het is nieuw dat het ministerie van IenM deze regelhulp nu ook beschikbaar stelt via het Ondernemingsdossier en dat de resultaten van het doorlopen van de AIM worden vastgelegd in het On­der­ nemingsdossier van het bedrijf. Dat is

eisen. Voor sommige bedrijven gelden naast de regels uit het Activiteiten­ besluit ook de regels van de Omgeving­s­ vergunning milieu. De AIM vertelt de ondernemer of dit het geval is. Ga naar de AIM op http://aim.vrom.nl.

een doorbraak waar we het ministerie zeer erkentelijk voor zijn”, aldus De Ruijter. “De activiteiten met hun wettelijke eisen komen in het Onder­nemings­ dossier en ondernemers kunnen die door een bezoek aan het NRK-milieuwerkboek vertalen naar maatregelen die passen bij het bedrijf. Bedrijven houden via het Onder­ne­mings­­­dossier toezicht op de interne uitvoering en kunnen ook de milieu-inspec­teur inzage geven in het milieugedeelte. Het NRK-milieuwerk­ boek geeft de vertaling van die algemene eis naar de praktisch uitvoerbare maatregelen, bedrijven maken zelf de selectie van relevante maatregelen.”

NRK-leden op voorsprong Om het gebruik van het NRKmilieuwerkboek en Ondernemings­ dossier eenvoudig te maken, biedt de NRK haar leden een speciale service. Leden die met het milieuwerkboek en Ondernemings­dossier willen werken, kunnen dat laten weten aan de NRK (boeters@nrk.nl), waarna een eigen Ondernemingsdossier wordt aangemaakt. Het lidbedrijf heeft dan direct toegang tot het werkboek. Informatie: www.nrk.nl.


industrieberichten

MVO4-certificaat voor Dyka Dyka heeft het MVO4certificaat gehaald. Het certificaat werd uitgereikt door Bouke Meekma, voorzitter van de Foundation Sustained Responsibility. Het behalen van het certificaat is voor Dyka een belangrijke mijlpaal. De fabrikant en leverancier van kunststofleidingsystemen heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en laat met het behalen van het certificaat zien deze ook waar te maken.

voor additiefmengsels die op aanvraag van de klant worden samengesteld. Met deze klantspecifieke antioxidantblends (CSB’s) wil BASF Plastic Additives zijn positie op het gebied van additieven voor de kunststofindustrie versterken.

DexPlastomers naar Borealis

meen-directeur van Brinks Metaalbewerking in Vriezenveen. Hij volgt Rindert Wolters op, die het voorzitterschap vervroegd overdraagt vanwege drukke werkzaamheden.

EU voert goed innovatiebeleid

De EU voert een succesvol beleid als het gaat om onderDSM verkoopt DexPlastomers zoek en innovatie, al kan het evenals de LLDPE Compact nog beter. Aandachtspunten solutietechnologie aan zijn publieke-private samenBorealis. DexPlastomers pro- werking en vermindering van duceert C8 plastomeren en de bureaucratie. Dat blijkt lineair lage dichtheid polyuit de GE EU Innovation etheen. De LLDPE Compact Baro­meter, een jaarlijks solutietechnologie van DSM onderzoek van technologiespeelt een belangrijke rol bij bedrijf GE naar het innovade activiteiten van tiebeleid binnen de EU. Voor TenCate neemt Amber DexPlastomers. In 2012 verhet onderzoek werden in Composites, een Brits produ- wacht DexPlastomers een Brussel 260 opinieleiders uit cent van thermohardende omzet van circa €180 miljoen de private en publieke sector composieten, over. Met de te behalen. ondervraagd. overname vergroot TenCate De Europese landen die het zijn aanwezigheid in Europa meest gunstige klimaat op de sectoren industriële en hebben voor innovatie zijn: automotive composieten, Duitsland (69%), Zweden evenals op de markten (46%) en Finland (39%), Bayer MaterialScience bouwt gevolgd door het Verenigd tooling en ruimtevaart. De een fabriek voor de productie Koninkrijk (36%) en thermohardende composieten worden gebruikt als alter- van TDI (tolueendiisocyanaat) Denemarken (25%). In deze op het Chempark in natief voor die toepassingen landen werken wetenschap waarin thermoplastisch com- Dormagen. TDI is een gronden bedrijfsleven bovengemidstof voor zacht PUR-schuim, posieten niet kunnen voordeld meer samen. Ook lopen waarvan bijvoorbeeld matras- zij voorop in het vercommerzien. sen en stoelzittingen worden cialiseren van technologische gemaakt. Het energiegebruik vernieuwingen en investeren van deze nieuwe fabriek zal zij het meest in onderzoek en 60% lager zijn zal dan van ontwikkeling. BASF Polyurethanes breidt de bestaande TDI-fabrieken met locatie in Lemförde uit met dezelfde capaciteit (300.000 een productiehal, magazijton per jaar). Het oplosmidnen, tanks en een kantoorge- delgebruik het oplosmiddelbouw. Het wordt de grootste gebruik 80% lager. investering die het bedrijf Bayer MaterialScience wil van Het Achterhoeks Centrum ooit heeft gedaan. Het Dormagen een mondiaal tech- voor Technologie (ACT) gaat een oostelijk cluster ruimtecomplex bestaat straks uit vijf nologisch centrum maken vaart oprichten. Bedrijven in gebouwen met een totaal voor polyurethaan. de regio reageerden zeer oppervlak van meer dan 4.500 positief op het initiatief van m2. Onlangs werd in het ACT, zodat het cluster nu Lemförde de bouw voltooid verder wordt ingevuld. Het van een proeffabriek voor de wordt een krachtenbundeling ontwikkeling van nieuwe Ton de Bruine is de nieuwe van een tiental productiebePUR-hardschuim­toepas­ voorzitter van NEVAT, de drijven die gaan samenwersingen. brancheorganisatie van toele- ken bij de ontwikkeling en In Bahrein opende BASF veranciers. De Bruine is alge- productie van apparatuur recent een nieuwe fabriek

TenCate lijft Amber Composites in

Bayer bouwt TDI-fabriek

BASF breidt uit

Ruimtevaart in Oost-Nederland

voor de ruimtevaart. In de Achterhoek zijn al veel productiebedrijven actief in dit segment.

Professio­nali­ serings­offensief praktijkopleiders Het vakmanschap van praktijkopleiders is cruciaal voor de slaagkans en motivatie van jonge technici en in hun opleiding naar aankomend vakman. FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, de drie technische opleidingsfondsen A+O, OOM en OTIB en Kennis­ centrum Keneq slaan daarom de handen ineen om de deskundigheid van praktijkopleiders te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de positie van de praktijkopleider per bedrijf sterk verschilt. De komende tijd zal daar de aandacht naar uitgaan, met workshop, trainingen en onderlinge contacten.

Veel nieuwe bedrijven in grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en de kleinere gemeenten Beesel en Westervoort staan in de top 10 van gemeenten met de meeste nieuwe vestigingen van bedrijven in verhouding tot het aantal vestigingen. Amsterdam is daarbij koploper met de meeste starters per tienduizend inwoners. De meeste nieuwe vestigingen worden opgericht in de zakelijke dienstverlening, bouw en handel.

Nieuwe voorzitter NEVAT

13  NRK Netwerk  februari 2013


reportage

‘Mister Vredestein’ Rob Oudshoorn Op 13 december 2012 heeft Rob Oudshoorn afscheid genomen van ‘zijn Apollo Vredestein’. Achttien jaar heeft hij als hoogste baas leidinggegeven aan deze Nederlandse bandenfabrikant uit Enschede en het bedrijf tot ongekende hoogte gebracht. Als een echte participatieve manager, met aandacht voor de mensen, maar ook voor marketing en milieu. Voordat Oudshoorn de overstap maakt naar Pon Holding, heeft NRK Netwerk ‘Mister Vredestein’ gevraagd naar een aantal cruciale beslissingen die z’n bestuursperiode vorm hebben gegeven.

Na veertien jaar Michelin treedt Oudshoorn in 1994 in dienst bij Vredestein. Afkomstig van deze grote bandenfabrikant en met veel kennis van internationale markten, ziet Oudshoorn direct waar het beter kan in Enschede. “Als eerste heb ik met een klein aantal mensen een strategisch plan geschreven en dat gepresenteerd aan onze aandeelhouders en commissarissen. Zij zijn daarin meegegaan, hebben veel extra geld geïnvesteerd en daarmee hebben wij de fabriek gereedgemaakt voor de toekomst”, vertelt Oudshoorn.

Marketing leidend “Bij mijn komst naar Vredestein was de techniek hier goed op orde. We hebben veel geld geïnvesteerd om het juiste equipment te krijgen. Maar mijn belangrijkste beslissing was om vanuit mijn commerciële achtergrond marketing leidend te maken in het bedrijf. Voor mij is het merk van een product het belangrijkste wat er is. In de bandenindustrie heeft de afdeling R&D het vaak voor het zeggen. Dat werkt bij grote bedrijven, maar destijds niet bij Vredestein. Daar moet je slim zijn om tegen de grote concurrenten te kunnen opboksen. Bij ons vertelden de marktonderzoekers wat er ontwikkeld moest worden en dat heeft goed uitgepakt. Kwaliteit is onze kracht gebleven, onze banden zijn uiteindelijk exclusiever dan de bekende A-merken.”

Giorgetto Giugiaro Dat komt met name door de samenwerking met de Italiaanse automobiel topdesigner Giorgetto Giugiaro. Het ultieme voorbeeld en de volgende cruciale beslissing waaruit blijkt dat de door Oudshoorn voorgestelde aanpak werkt. Van een middelmatige bandenproducent groeit Vredestein naar het niveau van een topproduct in het segment van zowel zomer-, vierseizoenen- en winter-

14  NRK Netwerk  februari 2013

Rob Oudshoorn, ‘Mister Vredestein’, vertelt over zijn tijd bij Apollo Vredestein

banden als in de rallywereld voor klassieke auto’s. Oudshoorn krijgt het voor elkaar door passie en inspirerend leiderschap. “Ik ben heel participatief”, aldus Oudshoorn, “praat veel en graag met onze mensen. Alleen als ze overtuigd zijn, kun je ze meekrijgen in je plannen.

En bij Vredestein werken fantastische mensen. Medewerkers zijn trots op het bedrijf en doen altijd hun best om het bedrijf te verbeteren. Er heerst verbondenheid, de sfeer is briljant en iedereen spreekt dezelfde taal. Deze plezierige cultuur heeft zowel met de mentaliteit


zwaait af

van de mensen als met de Twentse inslag te maken.”

Samenwerking Apollo Een volgende cruciale beslissing is de samenwerking met het Indiase Apollo Tires, nu vier jaar geleden. “Ongeveer vijftien jaar geleden ontmoette ik voor het eerst Onkar Kanwar, de chairman van Apollo International”, vertelt Oudshoorn. “Een heel inspirerende man met een enorme langetermijnvisie. Al tijdens onze eerste ontmoeting hebben we uitgesproken ooit een keer samen te willen werken. In de jaren die volgden, was er iedere keer iets dat die samenwerking verhinderde. Toen Vredestein echter verkocht werd uit handen van de Russen, was het snel beklonken. Na vier jaar is er sprake van een heel goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen de twee bedrijven. Er is veel geïnvesteerd; half januari is bijvoorbeeld het Global R&D Centre in Enschede geopend, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het testen van alle personenwagen- en bestelwagenbanden voor al onze merken.”

Productie India Apollo Vredestein produceert en verkoopt jaarlijks zes miljoen banden voor personenwagens, waarvan 95% in Nederland wordt geproduceerd en 5% in India. Van alle banden voor landbouwwerktuigen wordt 80% in India geproduceerd en 20% in Nederland. Daarnaast heeft Apollo Vredestein ook nog een aanzienlijke omzet in fietsbanden. “Ik verwacht dat de productie van banden voor personenwagens de komende jaren meer zal verschuiven naar India. Het kwaliteitsniveau van Apollo in India is al zeer goed. Produceren in Nederland is duur en wij willen ons in de fabriek in Enschede vooral gaan toeleggen op de productie

Rob Oudshoorn ontvangt de felicitaties van Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede

Rob Oudshoorn is tijdens zijn afscheidsreceptie geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Peter dan Oudsten van Enschede heeft Rob Oudshoorn de versierselen opgespeld vanwege zijn

van duurdere producten in de hoge segmenten. Samen met investeringen voor uitbreidingen schept dat volop mogelijkheden om te groeien”, aldus Oudshoorn.

GRI-rapportages Oudshoorn is echter positief over de toekomst van de productie van banden in Nederland. “Je moet in Nederland alleen wel duurzaam produceren”, gaat Oudshoorn verder. “De geest van duurzaamheid zit bij ons in het bedrijf. Al vanaf het moment dat het onderwerp zeven jaar geleden in de belangstelling kwam. Van aandacht voor People, Planet en Profit word je als bedrijf beter. In India heeft duurzaamheid met name betrekking op People en bijvoorbeeld watertekort. In Nederland is het meer gericht op efficiency. Alle beschikbare input hebben wij verwerkt in GRIrapportages. Dit heeft geresulteerd in een compleet beeld van ons beleid gericht op duurzaamheid. Ik adviseer collega’s, ook bij kleine bedrijven, om met GRI-rapportages te starten. Dan weet je pas echt wat duurzaamheid is en krijg je inzicht in duurzame kansen en risico’s waar het bedrijf mee te maken heeft.”

grote verdiensten voor Apollo Vredestein, zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten (NVR) en zijn betrokkenheid bij een weeshuis in India, ‘House of Peace’ genaamd.

Winnaar PRIMA en NRK-pluim Deze aanpak heeft voor Apollo Vredestein geresulteerd in tal van prijzen. Naast winnaar van de PRIMA Ondernemen Award 2012-2013 heeft het bedrijf ook de pluim voor energieefficiënt NRK-lid gekregen. Gevraagd naar een opdracht voor z’n medewerkers hoeft Oudshoorn niet lang na te denken: “Ga door zoals jullie bezig zijn. De mensen die hier werken hebben zoveel hart voor het bedrijf en de machines, die wil je niet kwijt. Ze zijn altijd bezig om het bedrijf te verbeteren. Samen met onze aandacht voor duurzame inzetbaarheid zorgen wij ervoor dat mensen met plezier bij dit prachtige bedrijf kunnen blijven werken. Ik vertrek zelf op een goed moment bij Apollo Vredestein. Het bedrijf staat als een huis en de samenwerking met India loopt prima. Ik ga mij met veel plezier nog een aantal jaren richten op mijn nieuwe uitdaging bij Pon Holding, maar zal altijd met een warm en trots gevoel terugdenken aan Apollo Vredestein”, besluit Oudshoorn.

15  NRK Netwerk  februari 2013


nrk-bestuurders aan het woord

beleef polymeer…

Vertrouwen, samenwerken, investeren, innoveren en duurzaamheid

door samenwerking in technologieclusters

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik de constatering uitgesproken dat in de bouw voorzichtig weer enige hoop gloort. Vertrouwen in de toekomst en vertrouwen van mensen in elkaar zal de komende jaren gaan herstellen. Met de mentaliteit ‘ieder voor zich’ redden bedrijven het niet, gericht samenwerken heeft onze hernieuwde aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken werkt, zeker in combinatie met duurzaamheid. Deze twee bewegingen versterken elkaar en ook in de rubber- en kunststofindustrie gaan verduurzaming en samenwerken hand in hand. Het EIM heeft in 2012 onderzoek gedaan naar het belang van samenwerken voor het innovatie- en exportgedrag van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB). Hieruit blijkt dat samenwerking met andere bedrijven significant positief samenhangt met productinnovatie. Het onderzoek toont verder aan dat MKB-bedrijven die samenwerken met (grote) buitenlandse bedrijven, vaker innoveren dan bedrijven die niet samenwerken of samenwerken met Nederlandse bedrijven. Samenwerkende MKB-bedrijven exporteren ook significant vaker dan bedrijven die niet samenwerken. Ik denk dat wij als ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie en als lidbedrijven van de NRK deze EIM-conclusies kunnen onderschrijven. Als voorzitter van de NRK zie ik dat steeds meer lidbedrijven al samenwerken. Mijn advies: Blijf dat vooral doen, uw NRK zal u hierbij van dienst zijn. Het EIM stelt tevens dat de conjunctuur van invloed lijkt op de verwachte investeringen in innovatie. “Na een scherpe daling van innovativiteit in het MKB in 2011, is er in 2012 sprake van een flinke toename. Afgaande op de voornemens van ondernemers mogen we vooral een sterke toename van investeringen in innovatie verwachten in de chemische, rubber- en kunststofindustrie, de metaalindustrie, de groothandel en de financiële dienstverlening”, aldus het rapport. Volgens het EIM zijn NRK-bedrijven op dit moment al koploper op het gebied van kennisuitwisseling. Lidbedrijven werken meer samen om innovaties te ontwikkelen en beschikken over eigen gespecialiseerde innovatiemedewerkers. EIM verwacht voor 2013 een sterke toename van de investeringen in innovatie in de rubber- en kunststofindustrie en stoelt dat op het feit dat bijna de helft van de lidbedrijven zegt in 2013 zeker te investeren in proces- en/of productinnovaties. Ik ga ervan uit dat wij die verwachting meer dan waarmaken. Vandaar dat ik voor 2013 de trefwoorden vertrouwen, samenwerken, investeren, innoveren en duurzaamheid als leidraad neem.

Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende niveaus in de bedrijfskolom of uit totaal afwijkende markten hebben de toekomst. Trelleborg Infrastructure, Damen Dredging Equipment en IMOTEC (software voor modelleren dynamische belasting) participeren in een samenwerkingsverband dat mogelijkheden onderzoekt voor baggeren op grote diepte. Zij worden daarbij ondersteund door TU Delft en Marin.

Trelleborg ontwikkelde speciale, koppelbare slangen voor een gezamenlijk project met Damen Dredging en IMOTEC (foto Trelleborg)

Voor dit baggerproject heeft Trelleborg speciale, koppelbare slangen ontwikkeld. Deze slangen hebben een totale lengte van 200 meter, die op een enorme haspel kunnen worden opgerold aan boord van speciale modulaire baggervaartuigen, gebouwd door Damen Dredging. “Door deze samenwerking kan Damen als eerste in de markt een werkend systeem aanbieden. Baggeren moet op steeds grotere diepte plaatsvinden, dus een systeem dat dit mogelijk maakt, is van essentieel belang”, aldus Ruud Bokhout van Trelleborg Infrastructure.

Joan Hanegraaf

NRK-bestuurders (met vermelding van portefeuille) (foto’s: Rogier Bos)

Jac. Gofers

Joan Hanegraaf Wijnand

innovatie &

voorzitter,

Hollander

arbo, milieu en internationa­

biobased

Oostenrijk

technologie

business

imago

energie

polymeren

bestuurslid

16 NRK Netwerk

februari

2013

Rob Lievestro Bernard Merkx Jan Noordegraaf Kees van lisering

Jan Schrama

Jur Zandbergen Roel Zeevat

vice­voorzitter REACH/stoffen arbeidsverh./ onderwijs

NRK Netwerk 2013 - 1  
NRK Netwerk 2013 - 1  
Advertisement