Page 1

Contact AIR.xp:Layout 1

10/15/09

12:29 PM

Page 1

Osnovni material Silikonhidrogel (Aerofilcon A) Ritem menjave: 1 mesec Vsebnost vode: 69 % Ionizacija: ni ioničen Dk/t-vrednost: 76.10-9 Modul: 0,42 Mpa

• pri normalnem do proteinskem solznem filmu • za dolgo uporabo • pri visoki potrebi po kisiku • pri visokih dioptrijah

Contact Air - sferično 0,09

VOZ

ROZ

Nova kontaktna le~a Contact Air

Geometrija SferiËne bazne krivine in udobno oblikovan rob leËe

z idealnim ravnotežjem med vlažnostjo

Obseg zaloge Bazne krivine

Dpt

Premer

in oskrbo s kisikom 8,5 / 8,8

-6,00 do +5,00 (0,25) -12,00 do +8,00 (0,50)

PriporoËila za prilagoditev

Nizek meridian roæenice: ≤ 8,0 mm BK 8,5 Nizek meridian roæenice: > 8,0 mm BK 8,8

14,20

Carl Zeiss d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana www.zeiss.si


Contact AIR.xp:Layout 1

10/15/09

12:29 PM

Page 2

MeseËna slikonskohidrogelna kontaktna leËa ContactAir postavlja nova merila: uravnoteæene lastnosti osnovnega materiala (Modulus 0,42 in Dk/t 76) zagotavljajo odliËno prenaπanje.Visoka vsebnost vode in majhen modulus bistveno poskrbita za dobro vlaæenje kontaktnih leË.

Dobavljivo v zaËetku novembra

Uravnoteæenost med vlaænostjo in kisikom

Uravnoteæene lastnosti osnovnega materiala Modulus 0,42 in Dk/t 76 V obliki vrha smuËke oblikovan rob

Pri Wöhlku razvit "komfortni robni profil" zdruæuje dve najpomembnejπi lastnosti obrobja leËe na idealen naËin. OmogoËa visoko udobje, ki Zgornja veka smo ga do sedaj bili vajeni samo pri eno-stranskih ostrih (koniËastih) robnih profilih. Na novo oblikovan rob omogoËa odliËno lego in optimalno izmenjavo solz. Znane slabosti ostrih robnih profilov, kot so nezadostna izmenjava hranljivih snovi in robni odtisi na veznici,ki negativno vplivajo na presnovo roæenice, so sedaj z novo oblikovanim robnim profilom preteklost.

Velik razpon izdelave dve bazni krivini Veznica

Udobni "komfortni" robni profil

CONTACT air spheric

kontaktne leče Contact air  

Nova kontaktna leča Contact Air z idealnim ravnotežjem med vlažnostjo in oskrbo s kisikom.

Advertisement