Page 1

30 dnevne sestava

24/10/07

9:26

Page 1

Dnevne in barvne kontaktne leËe

TekoËine za ËiπËenje kontaktnih leË

www.woehlk.com

Vaπ negovalni “plus”

Blagovna znamka ZEISS Vam nudi tudi ustrezna negovalna sredstva za ËiπËenje kontaknih leË.

Contact Day 1 prednosti.

All-in-one Advance z vgrajenim odstranjevalcem beljakovin je

- dnevna kontaktna leËa,

+

- primerne za πport, prosti Ëas,

- 5 barv: modra, zelena, rjava, viola, siva, - naraven izgled,

Primerno za vse vrste mehkih leË.

- pakirano v kompletu 30 ali 5 leË.

Contact Day 30 color. - 8 razliËnih odtenkov,

idealen za celostno nega vaπih leË.

- brez uporabe tekoËin za ËiπËenje leË,

Kakovost NatanËnost Varnost Prilagodljivost

- odliËna prelivnost. Carl Zeiss d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana www.zeiss.si e: info@zeiss.si

KONTAKTNE LE»E


30 dnevne sestava

24/10/07

9:26

Page 2

Contact Day 30 medi

Compatic Day 30

ZEISS - WOEHLK kratkotrajne kontaktne leËe. Moderen in zahteven uporabnik si æeli kontaktno leËo, ki ustreza njegovim osebnim æeljam in priËakovanjem. Le ta so velika, v udobju noπenja, kakovosti in enostavnosti uporabe. Visoko kakovostni menjalni sistemi ZEISS so uporabni pri vsaki priloænosti in omogoËajo aktiven in nemoten æivljenjski slog. IstoËasno ponujajo visoko udobje noπenja in odliËen vid.

Made in Germany. Pri blagovni znamki ZEISS smo se brezkompromisno odloËili za

Contact Day 30 medi prednosti

Compatic Day 30 prednosti

kakovost. Kontaktne leËe izdelujemo v tovarni Wöhlk v - vrhunska optiËna kakovost.

Schönkirchenu, kjer Vam lahko zanesljivo zagotovimo najviπjo kakovost izdelave, ki odgovarja svetovno priznanim visokim kakovostnim standardom izdelkov tovarne ZEISS.

Program kratkotrajnih leË: - 1 dnevne kontaktne leËe, - 30 dnevne kontaktne leËe, - 30 dnevne kontaktne leËe za obËutljive oËi,

- vrhunska optiËna kakovost,

- vrhunska kakovost osnovne surovine.

+

- visoko udobje noπenja. - praktiËnost uporabe. - rahla modra obarvanost. - osebna prilagoditev s tremi moænimi baznimi krivinami. - πirok razpon izdelave.

- vrhunska kakovost osnovne surovine,

+

- odliËna sposobnost vezave vode, - visoka odpornost proti beljakovinskim oblogam, - primerno za podaljπano dnevno uporabo, - primerna za obËutljive in premalo vlaæne oËi.

- 30 dnevne barvne kontaktne leËe, - 30 dnevne kontaktne leËe za korekcijo astigmatizma.

Contact Day 30 toric Namenjena za korekcijo astigmatizma.

Compatic Day 30 toric Namenjena za korekcijo astigmatizma.

Za ËiπËenje meseËnih kontaktnih leË priporoËamo

+

All-in-one advance tekoËino.

Za ËiπËenje meseËnih kontaktnih leË priporoËamo All-in-one advance tekoËino.

meseËne kontaktne leËe

Optika Rugel - kontaktne leče Zeiss  

Optika in okulistična ambulanta Rugel - kontaktne leče Zeiss