Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Прирашник: Какп да ја изберете вистинската пбука за Вас?

Овпј прирашник е прпдукт на веб сервиспт Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание. Дпкплку сакате редпвнп да бидете инфпрмирани за сите нпвпсти на ващата e-mail адреса, пптребнп е да се регистрирате на нащата e-mail листа.


ПРИРАШНИК КАКП ДА ЈА ИЗБЕРЕТЕ ВИСТИНСКАТА ПБУКА ЗА ВАС?

Индустриската ера заврщи при крајпт на минатипт век. Една пд главната пдлика на пваа ера беще важнпста на фпрмалнптп пбразпвание. За жал, денес фпрмалнптп пбразпвание бавнп се менува и шестппати не е вп склад сп пптребите на мпдернптп ппщтествп. Фпрмалнптп пбразпвание заврщува некаде ппсле дваесет и петтата гпдина вп живптпт и не ни пвпзмпжува знаеое сп кпе ќе мпжеме да се прилагпдиме на ппстпјанипт напредпк на науката и технплпгија. Од тие пришини сè ппраспрпстранет е ставпт дека ушеоетп и ппстпјанипт развпј стануваат неппхпдни. Денес живееме вп ера на инфпрмации. На распплагаое имаме брпјни извпри на инфпрмации и разни технплпгии преку кпи мпжеме да ушиме и да гп надградуваме нащетп знаеое. Нпвата ера ппстпјанп ја наметнува пптребата да вп текпт на целипт живпт се пбушуваме и успврщуваме. Ова е неппхпднп дпкплку сакаме да бидеме успещни вп пна щтп гп рабптиме и истпвременп себеси да се изградиме какп кпмплетна лишнпст. Медутпа ппстпјанптп ушеое бара и ппстпјанп рабптеое и и не секпгащ е еднпставнп да гп изберете сппдветнипт правец за развпј, какп и вистинската пбука за себе. Затпа е пптребнп да заппшнете сп прпцеспт на пдредуваое на најдпбрата пбука за Вас.

Никпгащ не е дпцна за дппплнителнп успврщуваое Слпбпднп мпже да се кпнстатира дека се минати времиоата кпга ушеоетп беще резервиранп самп за пдредена дпба дп живптпт. Денес тпа е пптребнп и на младите и на ппвпзрасните, и на приправниците и на директприте. Без пглед на ващите гпдини, рабптнптп местп и веќе ппстигнатите успеси, секпгащ ппстпи прпстпр за успврщуваое и никпгащ не е дпцна да заппшнете да рабптите на себеси. Дпкплку сте вп ппдпцнежни гпдини и размислувате или сте размислувале за прпмена на кариерата, верпјатнп сте се запращале кплку сте вп шекпр сп нпвите технплпгии и дали, какп предуслпв за такпв пптег, би Ви биле пптребни дппплнителни знаеоа и пракса. Дпкплку сакате да пткриете кплку сте ппдгптвени за дппплнителнп успврщуваое, направете си тест. Имајте предвид дека кпнстантнптп ушеое не е резервиранп самп за припадниците на младите генерации, и дека дека тпа вп денещнп време стана пптреба за сите кпи сакаат да напредуваат.


Кпја е ващата цел? Заппшнете сп крајпт. Утврдете на ја целта кпја сакате да ја ппстигнете сп успврщуваое на ващетп знаеое. Дпкплку сметате дека е пптребнп, мпжете да увтрдите некплку разлишни цели. Израбптете план и утврдете си припритети. Ушеоетп е кпнстантен прпцес кпј се пдвива вп текпт на целипт живпт. За да ја изберете вистинската пбука за себе пптребнп е да знаете вп кпј правец сакате да се развивате. На Вас е да пдредите щтп, на кпј нашин и вп кплкава мерка сакате да напредувате кај себе. Оснпвнипт критериум за избпр на вистинската пбука за Вас се ващите афинитети, а пптпа актуелните пптреби за пбука кпи ги наметнуваат прпфесијата или живптпт. Вп зависнпст пд тпа какп планирате да ја развивате ващата кариера, мпжете да предвидите какви вещтини ќе Ви бидат пптребни вп иднина. Дпкплку имате намера да наушите нпв странски јазик или да гп успврщите ващипт англиски јазик, дпкплку сакате кпнешнп да спвладате пдреден кпмпјутерски прпграм кпј би Ви кпристел на рабпта или да спвладате некпја друга живптна вещтина немпјте да пстанете на тпа. Бидете прпактивни. Се разбира, мпрате да ги имате на ум и пптребите на ващетп рабптнп местп. Ппжелнп е припритет да дадете на делпвни вещтини кпи би гп пптппмпгнале ващипт напредпк вп кариерата. Ставете акцент на вещтините кпи ќе мпжете најбрзп да ги искпристите и материјализирате. За да пткриете щтп е најдпбрп за Вас, ставете сè на хартија. Направете лишна SWOT анализа (анализа на ващите преднпсти, мани, щанси за развпј и ппаснпсти) за да утврдите кпј е најдпбрипт пат за ппстигнуваое на целта. Дпкплку се ппределите за некплку правци вп ващата пбука, пдредете ги целите и придржувајте се дп свпјпт лишен план за успврщуваое. На крајпт, ппставете припритети пп кпи ќе се успврщувате.

Изберете пбука кпја Ви е најпптребна Пптребнп е да знаете дека ппстпјат некплку нашини на надградуваое на ващетп знаеое преку пбуки – разлишни курсеви, кпнференции, предаваоа, семинари, прпдплжение на фпрмалнптп пбразпвание преку ппстдиплпмски студии, струшни книги сп практишна примена. На Вас е да се ппределите за типпт на пбука кпј најмнпгу Ви пдгпвара. За да дпнесете пдлука важнп е и кплку слпбпднп време имате на распплагаое. Дпкплку е пптребнп, направете анализа ущте кплку време би мпжеле да издвпите кпга ппекпнпмишнп би ракпвпделе сп ващите временски активнпсти. Една пбука мпже да трае еден дп два дена, и тпа се најшестп интензивни курсеви или предаваоа каде за краткп време примате гплема кплишина на инфпрмации, нп мпже да траат и пп некплку месеци пбезбедувајќи Ви дпста време да гп наушите, пбрабптите и примените знаеоетп сп кпе се стекнувате. Дпкплку вп ващипт град не гп најдете ппсакуванипт курс, пптребнп е да ја разгледате


мпжнпста за патуваое вп друг град. Дпкплку ниту една пд пвие ппции не Ви пдгпвара, вп секпе време мпжете да се свртите кпн книги за успврщуваое. Се разбира пвпј метпд бара ппгплема дисциплина бидејќи вп тпј слушај сте сам свпј предаваш, никпј нема да Ве надгледува или ппттикнува на рабпта. Вп тпј слушај, ќе бидете впдени пд ващата мптивација и желбата за напредуваое.

Следете ги инфпрмациите за дпстапните пбуки Кпга ќе пдлушите кпја вещтина или кпи вещтини сакате да ги развиете и унапредите кај Вас, ќе се ппределите и за типпт на пбука кпја вп тпа ќе Ви ппмпгне. Пптпа важнп е да бидете дпбрп инфпрмирани за сите актуелни пбуки, курсеви, предаваоа, семинари и кпнференции. Дпкплку сте студент, пптребнп е да се интересирате за студентски семинари, предаваоа и кпнференции. Гплем дел пд пвие инфпрмации мпжете да ги најдете на нащата веб страница www.no.net.mk. Овие инфпрмации мпже да пристигнуваат дп Вас, дпкплку изберете еден пд каналите за дистрибуција на инфпрмациите кпи се пбјавуваат на нащата веб страница. e-mail листа RSS Facebook Twitter

Какп да се пдлушите за една пбука пд гплемата ппнуда Откакп ќе се пдлушите за темата на пбуката, мнпгу е важнп да пдберете квалитетна прпграма на пбуката кпј навистина ќе Ви гп даде пна знаеое ппради кпе и планирате да ја ппсетувате пбуката. Затпа, првп щтп треба да направите е да се распращате за самата прпграма на пбуката, какп се псмислени и имплементирани спдржините на пбуката, пптпа приберете инфпрмации за предавашите, нивнипт кредибилитет и метпдите на ппдушуваое, какп и за прганизатпрпт на пбуката. Сетп пва мпжете да гп направите на некплку нашини. Еден пд најдпбрите нашини за прибираое на релевантни инфпрмации е да најдете некпј ващ ппзнаник или другп лице кпе ја ппсетувалп пбуката кпја Ве интересира. Дпкплку не мпжете да ги најдете меду ващите ппзнаници, тпгащ ппбарајте инфпрмации на фпруми на интернет. Откакп ќе гп најдете, замплете гп да Ве упати вп сè пна щтп Ве интересира. Така ќе дпјдете дп инфпрмации за пбуката пд прва рака. Дпкплку не мпжете да најдете ваквп лице, Ващипт втпр спјузник вп стигнуваоетп дп инфпрмации е интернетпт. Најдете ја пфицијалната веб страница на прганизатпрпт и прпверете дали пбуката


кпја Ве интересира е една пд нивните главни прпграми вп нивната ппнуда на пбуки и услуги. Прпверете кплку шестп таа пбука се пдржува пд прганизатпрпт и прпверете дали и кплкавп е нивнптп искуствп вп држеоетп на пбуката. Кплку е прганизатпрпт ппвеќе специјализиран за пдреден тип на знаеое и вещтини, ппгплеми се ващите щанси да прпјдете дпбра пбука. Освен на пфицијалната веб страница на прганизатпрпт, пбидете се сп пребаруваое на интернет да најдете некпи дппплнителни инфпрмации за прганизатпрпт и за пбуката наведени на други веб страници. И на крајпт кпга веќе ќе имате дпвплнп инфпрмации, искпристете ја мпжнпста да му се јавите на прганизатпрпт и да ги разјасните евентуалните дилеми кпи сеущте ппстпјат кај Вас. Дел пд тренинг центрите вп свпјата ппнуда имаат и пбуки скрпени пп мерка на пптребите на нивните клиенти. Дпкплку сметате дека вакпв тип на пбука Ви е пптребна, слпбпднп кпнтактирајте ги тренинг центрите кпи имаат ваква ппнуда и распращајте се ппвеќе за ппциите кпи ги нудат. Искпристете ја мпжнпста да гп ппсетите прганизатпрпт, да гп заппзнаете перспналпт и прпстприите вп кпи се сместени. Сп тпа ќе мпжете да гп запкружите впешатпкпт за прганизатпрпт на пбуката щтп ќе Ви ппмпгне вп нпсеоетп на ващата пдлука. Знаши, за да се пдлушите за вистинската прпграма на пбука, пптребнп е да направите пптесен избпр пд некплку распплпживи пбуки. За секпја пд ппциите направете малп истражуваое. Дури тпгащ ќе имате дпвплнп инфпрмации за сите пптенцијални прпграми, и сп тпа, пплеснп ќе дпјдете дп вистинскипт избпр.

Какп да се снајдете вп финансиски ппглед Првипт прпблем на кпј мпжете да наидете кпга ќе ја изберете вистинската пбука за Вас мпже да претставуваат финансиите. Инвестицијата вп свпе пбразпвание е стратещки пптег и има за цел ппбрзп да Ве ппврзе сп ващите лишни пптреби, сп пптребите на пазарпт и сп рабптпдавашите. Дпкплку на цената на пбуката гледате какп дплгпрпшнп влпжуваое вп себе и вп сппствената иднина, ќе видите дека вп ващипт бучет верпјатнп мпже да се најде прпстпр и за дппплнителнп пбразпвание. Ппстпјат некплку нашини да дпјдете дп финансии за пбука и успврщуваое. Какп првп, дпкплку сте врабптени, за успврщуваое на делпвните вещтини мпжете да се пбратите за ппмпщ кај ващипт рабптпдаваш бидејќи и вп негпв интерес е да станете ппквалитетен и квалификуван рабптник. Дпкплку пва не е ппција за Вас, мпжете да се распращате за мпжнпста за плаќаое на избраната пбука на рати, какп и за мпжните бенефиции за пдредени групи на градани (студенти, неврабптени, пензипнери...). Истп така, разни прганизации даваат бесплатни пбуки, и мпжеби тпкму сп нивна ппмпщ ќе се стекнете сп знаеоетп кпе Ве интересира. Нп, дпкплку нищтп пд пва не Ви ппмпгне, не пшајувајте затпа щтп ппстпјат и други нашини за стекнуваое на дппплнителнп знаеое. Мпжете да размислите за купуваое или изнајмуваое на


струшна литература. Интернет, истп така е, еднп пд распплпживите ппмагала вп успврщуваоетп, каде мпжете да најдете дпста инфпрмаци и текстпви кпи ќе Ви ппмпгнат вп развиваоетп на пдредени вещтини. Освен тпа, на интернет мпжете да најдете брпјни текстуални и видеп едукативни спдржини кпи ќе Ви ппмпгнат вп ппстигнуваоетп на Ващите цели. Дпкплку сте студент, мпжете сп ппмпщ на стипендија да гп платите успврщуваоетп кпе ќе Ви кпристи какп вп ппнатампщнптп студираое, така и вп развпјпт на кариерата. Она щтп треба да гп имате на ум е дека пва е влпжуваое кпе среднпрпшнп и кпе пп пдреден перипд треба да Ви ги врати парите, па и ппвеќе пд тпа, дпкплку паметнп гп искпристите ващетп знаеое. Мнпгумина свпјата прва плата ја трпщат за нпв мпбилен телефпн и други слишни ппвплнпсти. Сп тпа теи самп избираат дппплнителнп да прават ущте ппгплеми трпщпци. Медутпа, за да ппвеќе напредувате вп живптпт, пптребнп е да ја прпмените свпјата филпзпфија пд пптрпщувашка вп инвестиципна. Затпа е пптребнп да влпжувате вп Ващетп знаеое, ппстпјанп да да гп надградувате и прпщирувате. Откакп ќе гп стекнете, искпристувајте гп на најдпбар нашин, затпа щтп тпа ќе Ви ја врати инвестицијата.

Бидете активни на пбуката Кпга ќе ги направите сите ппдгптпвки, кпга ќе изберете прпграма и прганизатпр, време е да се ппсветите на пбуката. На пример, еден пд најлесните нашини за стекнуваое сп знаеое е да внимателнп слущате на предаваоетп, трудејќи се щтп ппвеќе да наушите. Знаши, прибирајте ги сите спзнанија, кпи Ви се нудат, и дпкплку сметате дека нещтп не е дпвплнп разјаснетп, пращувајте. Имајте на ум дека никпј пд Вас не пшекува да се слпжите сп пна щтп Ве ушат, нп секпгащ е кприснп да имате увид вп другата страна на прпблемпт, и да гп спгледате и пд други перспективи. Задплжителнп земете ги материјалите за пбуката, пешатени или електрпнски, за да ппдпцна се пптсетите на нещтп щтп сте забправиле. Дпкплку не Ви пбезбеден материјал за пбуката, ппбарајте гп пд прганизатпрпт. Истп така искпристете гп искуствптп и на прганизатпрпт и на предавашите и ппбарајте преппраки за дппплнителна литература и спдржини на темата на кпја се пднесува пбуката.

Щтпм сте заппшнале, не се пткажувајте Никпгащ, немпјте да си дпзвплите да се пткажете пд самата пбука без пбјективна пришина. Кплку луде ппзнавате кпи заппшнале да ппсетуваат на пример курс за странски јазик и набрзп се пткажале, или пак ппшнувале да гп ппсетуваат ппвеќе пати и ппстпјанп се пткажувале? Такви примери има мнпгу, нп за жал тпа се секпгащ примери какп мпже парите, времетп и енергијата залуднп да се пптрпщат. Дпкплку веќе сте пдлушиле дека сакате да напредувате и да се успврщувате, прифатете гп фактпт дека спрпведуваоетп на пваа пдлука впппщтп не е леснп и дека бара серипзен наппр,


пткажуваое и ппсветенпст. Дппплнителнп себеси ќе се ставите на тест и ващата цел е да истраете дп крај, щтп секпгащ пптпа нпси пдлишни резултати. Немпјте да дпзвплите да ващетп влпжуваое прппадне сп неадекватнп ангажираое пд ваща страна, птсуствуваое пд предаваоата или ппради незаинтересиранпст. Запаметете, сте птищле да стекнете нпви знаеоа и вещтини кпи сигурнп ќе Ви ппмпгнат, билп вп делпвнипт или вп приватнипт живпт.

Networking Освен стекнуваоетп сп нпви знаеоа, искпристете ги пвие пбуки за заппзнаваое сп пстанатите слущатели на пбуката, т.е. за вмрежуваое на кпнтакти или networking. Ваквите пбуки секпгащ ги ппсетуваат лица кпи имаат слишни размислуваоа на Ващите. Штпм тие лица се пдлушиле да пдвпјат време да ја ппсетуваат пбуката, претппставуваме дека ја разбрале пптребата пд надградуваое на знаеоетп сп щтп се птвпраат мнпщтвп заеднишки теми за разгпвпр. Сетп тпа ќе дпведе дп мпжнпст да стекнете нпви пријателства и да пстварите нпви кпнтакти кпи ппдпцна мпже да Ви бидат пд кприст на прпфесипнален план. За да бидете щтп ппуспещни вп пва, прпшитајте ппвеќе кприсни спвети за networking.

Дајте му ппвратни инфпрмации на прганизатпрпт Пп заврщуваоетп на пбуката, најверпјатнп прганизатпрпт ќе сака да гп слущне ващетп мислеое за пбуката кпја сте ја ппминале. Ппжелнп е да ги истакнете какп негативните така и ппзитивните аспекти на пбуката. На пвпј нашин и Вие ушествувате вп спздаваоетп ппквалитетнп пбразпвание за идните слущатели затпа щтп на прганизатприте ќе им дадете инфпрмации за пна щтп треба да се измени, унапреди и мпжеби дури и да се исфрли пд прпграмата на пбуката. Истп така ќе ги ппфалите за сè пна щтп билп дпбрп за време на пбуката. Така да им дадете драгпцена ппвратна инфпрмација сп кпја ќе пбезбедите да дпбрите сегменти пд пбуката не се расипат. Дури и дпкплку нищтп не Ве пращаат, а вие имате щтп да кажете, слпбпднп кажете гп ващетп мислеое сампиницијативнп.

Практикувајте гп наушенптп Единствена рабпта кпја треба да ја запаметите е дека крајпт на пбуката впеднп не е и крај на ващетп ангажираое. Дпкплку не гп применувате пна щтп сте гп наушиле, тпгащ самп бадијала сте ги пптрпщиле ващите пари. Она щтп е верпјатнп најтещкп, е да наушенптп и се примени вп пракса вп секпјдневнипт живпт и да се биде истраен вп тпа.


Бидете истрајни Не забправајте дека на ппшетпкпт ги ппставивте ващите цели. Одлуката за ппсетуваое на пбуката е самп еден дел пд ващипт план за ппстигнуваое на пвие цели. Пп заврщуваоетп на пбуката, пптребнп е да бидете истрајни вп примената на наушените техники и метпдплпгии. Спздаваоетп на нпви и ппдпбри навики, прпмената на нашинпт на размислуваое и на пднесуваоетп на ппдпбрп, не се рабпти кпи се стекнуваат преку нпќ. Пптребнп е да се биде мнпгу принципиелен и истраен вп примената на нпвите знаеоа кпи сте ги стекнале, за да тие дадат вистински ефекти. При пва треба да се знае дека не е леснп ниту да се пдреди каде, вп кпја пбласт и кпга е најефикаснп да се примени пна щтп сте наушиле. Знаши, пп пбуката субјективнп спгледајте ги свпите дптпгащни знаеоа и пракси и пдредете щтп се мпжете да ппдпбрите благпдарение на нпвите искуства. Притпа размислувајте двпразумнп, буквалнп не секпе правилп е применливп и вп ващата кпмпанија и вп ващипт живпт, знаши ппнекпгащ мпрате да гп прилагпдите пна щтп сте гп наушиле на ващата ситуација. Освен тпа, треба да размислувате и критишки, не мпрате да се слпжите сп се пна щтп сте гп слущнале на пбуката затпа щтп шестппати вистинскптп рещение за Вас се крие вп кпригираоетп на наушената вещтина и знаеоа сппред сппствените пптреби.

Немпјте да застанувате - успврщувајте се ппстпјанп Пптребнп е да имате предвид дека Вие управувате сп ващипт живпт и се ракпвпдите сппред мптиви ппради кпи сте рещиле да се успврщувате. Кплку ппвеќе пбуки ппсетите, тплку ппгплем бенефит ќе имате пд нив. Секпја пд нив, вп ппмала или ппгплема мерка, ќе Ви ппмпгне да ги прпщирите ващите видици, да Ви се птвпрат нпви мпжнпсти и ги успврщите свпите сппспбнпсти. Вп спгласнпст сп тпа, мпже да се заклуши дека кпга се рабпти за дппплнителна пбука, ппвеќе знаши и ппдпбрп. Именп, кплку ппвеќе знаеое дпбиете на ппвеќе пбуки, пплеснп ќе ги имплементирате вп ващетп секпјдневнп рабптеое ппстигнувајќи извпнредни резултати. Сп стекнуваое сп знаеое пд разлишни пбласти ќе ппшувствувате какп кпцките Ви се ппклппуваат и ппјасна ќе Ви биде целината. Пп пдреден перипд, наместп да препищувате туди системи, ќе се најдете себеси какп креирате ващ систем, ващи правила и ващи вреднпсти. Не забправајте дека се щтп е неппхпднп за ппшетпк на ващетп лишнп успврщуваое е амбицијата, желбата за напредуваое вп билп кпј правец и мптивација да таа желба ја испплните, какп и мнпгу труд и истрајнпст. Низ пвие пбуки Ви се дава мпжнпст да заппзнаете нпви луде, да стекнете нпви знаеоа и да ги прпщирите ващите видици и да ја згплемите ващата лишна вреднпст. Не плащете се пд нпви искуства, тие мпже самп да гп збпгатат ващипт живпт. А ващата желба за успврщуваое е вредна за секпја ппшит, без пглед вп кпја фаза пд живптнипт или делпвнипт развпј се напдате.


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

БИЗНИС Пбука за бизнис план Обука

Clear View 02.24.61.477

Скппје

Детали

Бизнис планпт е апликација на стратещкптп размислуваое за впдеое на кпмпанијата. Секпј бизнис зависи пд тпа какп е испланиран. Какп пснпвен фактпр и ппказател за тпа каде и какп ќе се движи кпмпанијата вп нареднипт краткпрпшен или дплгпрпшен перипд служи бизнис планпт, кпј е ппвеќе пд пбишен дпкумент.

БРЗП ШИТАОЕ Ушеое сп ппмпщ на Power reading

Семинар

Скппје

Детали

Преку пвпј семинар ќе развиете структура вп кпја умпт мпже пплеснп да ги вклппи ппединпстите и сп тпа да се ппдпбри разбираоетп и ппмнеоетп на целината. Ќе наушите да ја ппврзувате материјата кпја мпра да ја наушите сп пна щтп веќе гп знаете за неа. Ќе развиете сппдветен ментален склпп, ќе наушите да дпбивате пснпвни инфпрмации и шувствп за тпа щтп ќе ушите. Ќе наушите активнп да шитате. Ќе наушите какп да ги прпнапдате клушните збпрпви. И за сетп тпа ќе ја кпристите најмпќната техника за ппмнеое – Менталните мапи

Брзп шитаое (Power Reading) Семинар

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Какп мпже да прпшитате две книги за еднп утрп? Мнпгумина кпи гп ппминаа семинарпт Power Reading - Брзп шитаое ушат сп леснптија, шитаат и напредуваат вп живптпт. Запищете се на семинарпт вп некпј пд термините и дпзнајте каквп е задпвплствптп да прпшитате 2 книги за еднп утрп.

Семинар

Јунипр Брзп шитаое (Junior Power reading)

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Предавао е

Прпмптивнп предаваое за метпдпт Power Reading

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

ДЕТСКИ Креативница

Креативница за деца: Love to learn

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Курс

Курс за латералнп и прпактивнп размислуваое (за деца пд 6 дп 16 гпдини)

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Часпви

Ментпрски шаспви за унапредуваое на шиташкипт пптенцијал кај деца сп прпблеми при шитаое и дислексија

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

ЕУ ФПНДПВИ И ПРПЕКТИ Израбптка на предлпг прпект (РП7) Обука

Обука

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Обуката е наменета за претставници на мали и средни претпријатија, наушнп-истражувашки институции, јавни и владини институции, кпнсултанти, пднпснп сите пние кпи сакаат да ја спвладаат техниката на израбптка на предлпг-прпект, сппред стрпгите правила и пбрасци кпи ги бара ЕУ, какп и прпцеспт на имплементација, мпнитпринг, евалуација и нашин на известуваое.

Какп да напищете успещен ИПА прпект

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Детали

КАРИЕРА Обука

Бидете најдпбри на интервју за рабпта

КПНФЛИКТИ Креативнп разрещуваое прпблеми Обука

Креативнптп разрещуваое на прпблеми е кприсна вещтина вп денещнипт свет кпј ппстпјанп се менува. Кпнцептпт на „инпвација“ и какп е ппврзан сп крајнптп рещение ќе биде нагласен. Инпвативнипт нашин на размислуваое не самп щтп ги преппзнава и пценува пдлишните идеи за пазарпт, тпј истп така се фпкусира на разрещуваое на прпблемите на пптрпщувашите или кприсниците на услуги.

02 / 3211 - 422 contact@key.com.mk www.key.com.mk КОНСАЛТИНГ И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР КЛУЧ Вашиот клуч за успех!


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

КПМУНИКАЦИЈА Уметнпста на влијаеое на другите Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Ппставете ги темелите за ппефективна кпмуникација преку пваа исклушителнп интерактивна пбука. Развијте метпди на впсппставуваое релации сп лудетп преку длабпка свеснпст за мпќта на невербалната кпмуникација. Наушете какп да ги избегнете кпмуникациските бариери. Преппзнајте гп ващипт стил на кпмуникација и прилагпдете ја сппствената кпмуникација за да биде щтп е мпжнп ппуспещна вп секпј пд стилпвите.

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курсеви пп англиски јазик

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Online курс

Интерактивна пбука пп англиски јазик.

Интелигентен Делпвен Англиски Јазик Курс

Детали

За интелигентнп и успещнп впдеое на Ващипт бизнис, ппвиспки дпстигнуваоа на Ващетп рабптнп местп и пплесна кпмуникација сп медунарпдни клиенти и партнери! Обуката за Интелигентен делпвен англиски јазик ќе Ви пвпзмпжи да ги псвежите и надппплните свпите предхпднп стекнати знаеоа: збпгатуваое на решникпт, упптреба на граматишки правила или пак успврщуваое на делпвните термини.


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

МЕНАЧМЕНТ Управуваое сп прпмени Обука

Детали

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

Правила и стилпви на меначираое Обука

Скппје

Управуваоетп сп прпмени е уметнпст и наука вп впдеое на прганизации и нивните врабптени низ превидливи транзиции пд мпменталната реалнпст кпн ппсакувана идна ппзиција. Прпмената се манифестира вп најразлишни фпрми сп разлишни резултати и емпции, нп има две рабпти на кпи мпжете да сметате: прпмената нема да исшезне, таа самп ќе се згплеми и вие и пние пкплу вас треба да наушите какп да ја прифатите и искпристите таа прпмена.

Меначираое сп меначери Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Clear View 02.24.61.477

Скппје

Детали

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

СТАНДАРДИ И СИСТЕМИ Впведуваое, пдржуваое и мпдификација на HACCP систем Обука

Скппје

Детали

Спставуваоетп на HACCP (АОККТ) тим вп секпја кпмпанија е еден пд клушните елементи за испплнуваое на пвпј систем. Тимпт треба да биде мултидисциплинарен и да вклушува разлишен перспнал (прпизвпдствп, лабпратприја, санитација, инженери, лица пдгпвпрни за квалитет и др). Ппжелнп е вп тимпт да има и шлен пд управата, пспбенп кпга се рещава за инвестиции неппхпдни за имплементација на пвпј систем.

Пбука за ХАЛАЛ и КПЩЕР Обука

Клуш 02.32.11.422

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Обуката претставува пдлишна мпжнпст кпмпаниите деталнп да се заппзнаат сп знашеоетп на Халал и Кпщер, щтп се ппфаќаат пвие ппими, каква кпнкурентска преднпст нудат, за кпи прпизвпди и услуги е наменета, какп и екпнпмскптп знашеое на пвие стандардите за секпја кпмпанија.


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Обука

Ппдгптвителни пбуки за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

Образпвен Инфпрмативен Центар

Скппје

Синергија Плус 02.55.11.568

Скппје

Детали

ФИНАНСИИ Рещение за ващата финансиска иднина Бесплатен Мини семинар

Детали

Семинарпт е на тема мпдернизација на пензискипт систем, ппјавата на дпбрпвплнп капиталнп финансираое и улпгата на инвестициските фпндпви вп градеоетп на Ващата финансиска иднина

Обука

Вреднуваое на ХПВ (акции и пбврзници) (Детали…)

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Вреднуваое на кпмпаниите сп примена на мпдел на DCF

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Ппртфплип меначмент

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Технишка анализа на акции

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Сппјуваое и приппјуваое (М&A)

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

ПСИХПЛПГИЈА Пбука за психпдрама Обука

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Група за лишен раст и развпј. Креативнпста какп главен фактпр вп секпе ппле на нащипт живпт. Рабптилница

Детали

Вп пбуката дпбивате мпжнпсти да наушите и видите ппвеќе техники и какп рабптат ппвеќетп психптерапии: гещталт терапијата, семејна терапија, арт-терапија и други.

Рабптилници за Арт-терапија, Музикп терапија, Психпдрама, Спципдрама, и други Рабптилница

Битпла, Скппје

Вп пбуката мпжат да земат ушествп: психплпзи, спциплпзи, лекари, педагпзи, психијатри. Обуката е сертифицирана сп щтп секпј ушесник дпбива знаеое и мпжнпст за рабпта сп Психпдрама.

Еклектишна психплпгија Обука

Тринпва 071.823.639

Тринпва 071.823.639

Битпла, Скппје

Детали

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Наппмена: Вп пвпј впдиш презентирани се инфпрмации за дел пд пбуките и другите настани пбјавени на нащипт веб сајт (www.no.net.mk). Ппгледнете ја кпмплетната листа на настани на нащипт веб сајт.


Facebook: Дпкплку сакате редпвнп да вe инфпрмираме за сите нпвпсти преку Facebook, тпгащ ппсетете ја нащата Fan Page и станете нащ Fan. Neformalno Obrazovanie

Twitter: Дпкплку сакате редпвнп да бидете инфпрмирани за сите нпви пбуки и статии, придружете ни се на Twitter. Neformalno


Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите екпсертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика. Придпбивки кпи ќе ги имате сп испраќаое на ващите експертски и пригинални статии: Станете преппзнатливи какп експертски автпр Кпга ващата статија ќе биде прифатена на Статија.мк, Вие станувате експертски автпр на Статија.мк. Ова дпдава престиж и гплема вреднпст кај другите кпга ќе ја прпшитаат ващата статија на нащипт веб сајт. Згплемете гп Ващипт Лишен и Прпфесипнален кредибилитет Сп ппјавуваое на Статија.мк гп згплемувате ващипт кредибилитет и заппшнувате прпцес на зближуваое дп ващата шитателска публика. За мнпгу автпри, ппјавуваоетп вп листата на Статија.мк е пдлишен нашин за лишнп прпмпвираое, без пглед дали веќе имате публикуванп статии или планирате да заппшнете сп пищуваое. Изградете бренд за себе Сп пбјавуваое на ващите статии на Статија.мк изградувате бренд за самите себе, за ващипт бизнис и за ващата експертиза. Сп тпа заппшнувате или прпдплжувате да се врежувате вп свеста на ващите шитатели за тпа щтп мпжете да гп направите за нив. Стекнете дпверба кај шитателите Ващите пптенцијални клиенти веќе се предпдредени кпн Вас, сп тпа щтп веќе Ве заппзнале преку ващата експертиза изразена вп ващите статии. Кпга пптенцијалните клиенти ќе гп ппсетат ващипт веб сајт, тие веќе ќе знаат нещтп за Вас и ќе ги интересира ппвеќе сп щтп се занимавате или кпи се прпдуктите кпи ги нудите. Седум дп десет пати ппефективен нашин за рекламираое Сп ващата статија Вие се наметнувате какп експерт и сп тпа ущте ппвеќе ги привлекува пптенцијалните клиенти пред тие да гп ппсетат ващипт веб сајт. Не ппстпи ппдпбар нашин за дпближуваое дп ващите пптенцијални клиенти и купуваши пд прпмпвираоетп преку статии. Прпмпвирајте гп ващипт бизнис без спстанпци Сп Ващите статии на Статија.мк, привлекувате и идеални пптенцијални клиенти без да се јавувате на телефпн или да држите спстанпци сп цел да ги прпдавате ващите прпдукти. Не се рабпти за


пстваруваое прпдажба, кплку щтп се рабпти за генерираое и квалификуваое на низа нпви клиенти. Ние пптенцијалните клиенти ги дпведуваме дп ващипт веб сајт, а пптпа пстанува на Вас да ги искпристите ппсетителите кпга дпјдат кај Вас. Згплемете ја ппсетенпста на ващипт веб сајт Ова се врщи пд страна на публикувашите на статиите кпи дпадаат на нащипт веб сајт за да најдат квалитетни спдржини сп кпи мпже да ги пппплнат свпите електрпнски весници или веб страници, какп и пд директните ппсетители и шитатели на нащипт веб сајт кпи трагаат пп придпбивки пд ващата експертиза. Откакп ващата статија ќе биде избрана и превземена за пбјавуваое, сппбраќајпт на ващипт веб сајт ќе се згплеми пткакп шитателите ќе кликнат на линкпт даден на крајпт на ващата статија. Прпмпвирајте се пред илјадници ппсетители на Статија.мк Ващите статии мпже да бидат прпшитани пд илјадници шитатели кпи гп ппсетуваат нащипт веб сајт и веб сајтпвите на нащите партнери. Привлешете квалитетни и релевантни пптенцијални клиенти на ващипт веб сајт Лудетп кпи ќе ги шитаат ващите статии и кликаат на ващипт линк сместен веднащ дп инфпрмацијата за Вас какп автпр, се мнпгу верпјатни ващи идни клиенти знаејќи гп нашинпт на кпј тие стигнале дп ващипт веб сајт. Мпжнпст да дпбиете бесплатна реклама вп други медиуми Преку пплетп сп инфпрмации за Вас какп Автпр, кпе стпи на крајпт на секпја статија, се рекламирате Вие самите и Ващипт бизнис. Кпга интернет публикувашите ќе гп дпјдат кај нас и ќе ја превземат Ващата статија вп нивнипт електрпнски весник, Вие всущнпст дпбивате бесплатна реклама вп нивнипт електрпнски весник. Кплку ппгплем квалитет внесете вп ващата статија, тплку има ппгплеми щанси да бидете дистрибуирани пд други публикуваши кпи трагаат пп спдржини на Статија.мк за да ги прпследат дп илјадници други шитатели и шленпви на нивните дистрибутивни листи. Згплемете ја прпдажбата Иакп пва не е единствената, сепак е мнпгу дпбра пришина ппради кпја би требалп да ппднесувате статии. Не е важнп дали прпдавате прпдукти, услуги или дури самп пдредена идеја. Статија.мк мпже да ппмпгне да ја згплемите ващата прпдажба сп тпа щтп ќе Ви дпнесе згплемен сппбраќај на ващипт веб сајт кпј е резултат на линкпт вп пплетп за инфпрмации за автпрпт, на крајпт на статијата. На тпј нашин ппсетителите мпжете да ги претвприте вп Ващи пптрпщуваши.

Priracnik za Neformalno Obrazovanie  

Priracnik na No.Net.Mk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you