Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Неделен Електрпнски Инфпрматпр Брпј 080 13.12.2010

Овпј инфпрматпр се дистрибуира какп дел пд електрпнскипт весник на Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание. Дпкплку сакате да гп дпбивате пвпј неделен инфпрматпр на ващата e-mail адреса, дпвплнп е да испратите ппрака на info@no.net.mk


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

БИЗНИС Пбука за бизнис план Обука

Clear View 02.24.61.477

Скппје

Детали

Бизнис планпт е апликација на стратещкптп размислуваое за впдеое на кпмпанијата. Секпј бизнис зависи пд тпа какп е испланиран. Какп пснпвен фактпр и ппказател за тпа каде и какп ќе се движи кпмпанијата вп нареднипт краткпрпшен или дплгпрпшен перипд служи бизнис планпт, кпј е ппвеќе пд пбишен дпкумент.

БРЗП ШИТАОЕ Ушеое сп ппмпщ на Power reading

Семинар

Скппје

Детали

Преку пвпј семинар ќе развиете структура вп кпја умпт мпже пплеснп да ги вклппи ппединпстите и сп тпа да се ппдпбри разбираоетп и ппмнеоетп на целината. Ќе наушите да ја ппврзувате материјата кпја мпра да ја наушите сп пна щтп веќе гп знаете за неа. Ќе развиете сппдветен ментален склпп, ќе наушите да дпбивате пснпвни инфпрмации и шувствп за тпа щтп ќе ушите. Ќе наушите активнп да шитате. Ќе наушите какп да ги прпнапдате клушните збпрпви. И за сетп тпа ќе ја кпристите најмпќната техника за ппмнеое – Менталните мапи

Брзп шитаое (Power Reading) Семинар

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Какп мпже да прпшитате две книги за еднп утрп? Мнпгумина кпи гп ппминаа семинарпт Power Reading - Брзп шитаое ушат сп леснптија, шитаат и напредуваат вп живптпт. Запищете се на семинарпт вп некпј пд термините и дпзнајте каквп е задпвплствптп да прпшитате 2 книги за еднп утрп.

Семинар

Јунипр Брзп шитаое (Junior Power reading)

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Предавао е

Прпмптивнп предаваое за метпдпт Power Reading

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

ДЕТСКИ Креативница

Креативница за деца: Love to learn

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Курс

Курс за латералнп и прпактивнп размислуваое (за деца пд 6 дп 16 гпдини)

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Часпви

Ментпрски шаспви за унапредуваое на шиташкипт пптенцијал кај деца сп прпблеми при шитаое и дислексија

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

ЕУ ФПНДПВИ И ПРПЕКТИ Израбптка на предлпг прпект (РП7) Обука

Обука

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Обуката е наменета за претставници на мали и средни претпријатија, наушнп-истражувашки институции, јавни и владини институции, кпнсултанти, пднпснп сите пние кпи сакаат да ја спвладаат техниката на израбптка на предлпг-прпект, сппред стрпгите правила и пбрасци кпи ги бара ЕУ, какп и прпцеспт на имплементација, мпнитпринг, евалуација и нашин на известуваое.

Какп да напищете успещен ИПА прпект

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Детали

КАРИЕРА Обука

Бидете најдпбри на интервју за рабпта

КПНФЛИКТИ Креативнп разрещуваое прпблеми Обука

Креативнптп разрещуваое на прпблеми е кприсна вещтина вп денещнипт свет кпј ппстпјанп се менува. Кпнцептпт на „инпвација“ и какп е ппврзан сп крајнптп рещение ќе биде нагласен. Инпвативнипт нашин на размислуваое не самп щтп ги преппзнава и пценува пдлишните идеи за пазарпт, тпј истп така се фпкусира на разрещуваое на прпблемите на пптрпщувашите или кприсниците на услуги.


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

КПМУНИКАЦИЈА Уметнпста на влијаеое на другите Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Ппставете ги темелите за ппефективна кпмуникација преку пваа исклушителнп интерактивна пбука. Развијте метпди на впсппставуваое релации сп лудетп преку длабпка свеснпст за мпќта на невербалната кпмуникација. Наушете какп да ги избегнете кпмуникациските бариери. Преппзнајте гп ващипт стил на кпмуникација и прилагпдете ја сппствената кпмуникација за да биде щтп е мпжнп ппуспещна вп секпј пд стилпвите.

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курсеви пп англиски јазик

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Online курс

Интерактивна пбука пп англиски јазик.

Интелигентен Делпвен Англиски Јазик Курс

Детали

За интелигентнп и успещнп впдеое на Ващипт бизнис, ппвиспки дпстигнуваоа на Ващетп рабптнп местп и пплесна кпмуникација сп медунарпдни клиенти и партнери! Обуката за Интелигентен делпвен англиски јазик ќе Ви пвпзмпжи да ги псвежите и надппплните свпите предхпднп стекнати знаеоа: збпгатуваое на решникпт, упптреба на граматишки правила или пак успврщуваое на делпвните термини.


ОБУКА ЗА ХАЛАЛ И КОШЕР Обуката претставува одлична можност компаниите детално да се запознаат со значењето на Халал и Кошер, што се опфаќаат овие поими, каква конкурентска предност нудат, за кои производи и услуги е наменета, како и економското значење на овие стандардите за секоја компанија. На обуката се препорачува да присуствуваат компании кои работат во: 1. Прехранбено-преработувачка индустрија: месна, млечна, житна, безалкохолна, кондиторска, конзервна 2. Угостителски објекти 3. Хигиенско-санитарна и козметичка индустрија 4. Со предмети за општа употреба 5. Услуги (финансии, банкарство, трговија, угостителство и др. ) Предавач на обуката е сертифицираниот консултант Александра Марковска од консултантската куќа “Фуд Консалтинг”, од Скопје. ЗОШТО ХАЛАЛ? Во последните децении на минатиот век земјите на Блискиот Исток беа традиционален пазар за нашите прехранбени производи и значаен трговски партнер. Но, денешната ситуација е видно изменета и трговската размена со земјите од Блискиот Исток, речиси и не постои. Во услови на светска криза, пазарот на Блискиот Исток нуди потенцијална можност за продажба на македонските производи. Светскиот пазар на ХАЛАЛ производи на годишно ниво прави промет од 850 милијарди американски долари, и е еден од најбрзо растечките пазари во светот со досегашна стапка на раст од 40 отсто, а идниот раст се проценува на 50 отсто, годишно. Економиите на Саудиска Арабија, Бахреин, Обединети Емирати, Катар, Оман и Кувајт, тежат 715 милијарди долари. Речиси 70 отсто од Муслиманите во светот ги следат ХАЛАЛ-принципите. Земјите во нашето окружување веќе на голема врата навлегуваат на овие пазари преку воведување на ХАЛАЛ-стандардот во своето работење. ЗОШТО КОШЕР? Потрагата по нови пазари за македонските производи и континуираниот напредок во соработка меѓу Република Македонија и Израел, која би резултирала со зголемување на економската размена на двете земји, ја наметнува потребата на македонските производители за адаптирање кон стандардите на овој пазар и корисниците на КОШЕР-производи. Имплементацијата на Кошерпринципите и сертификација на истите, не само што отвора можност за директен пласман на производите во Израел и земјите со жители од еврејска вероисповест, туку обезбедува пристап до различни религиски и други групи на потрошувачи како муслимани, будисти, адвентисти, вегетеријанци, вегани и други еколошки свесни потрошувачи како и потрошувачи кои се алергични на лактоза и оние кои се во потрага по сертифициран квалитет. 02 / 3211 - 422 contact@key.com.mk www.key.com.mk КОНСАЛТИНГ И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР КЛУЧ Вашиот клуч за успех!


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

МЕНАЧМЕНТ Управуваое сп прпмени Обука

Детали

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

Правила и стилпви на меначираое Обука

Скппје

Управуваоетп сп прпмени е уметнпст и наука вп впдеое на прганизации и нивните врабптени низ превидливи транзиции пд мпменталната реалнпст кпн ппсакувана идна ппзиција. Прпмената се манифестира вп најразлишни фпрми сп разлишни резултати и емпции, нп има две рабпти на кпи мпжете да сметате: прпмената нема да исшезне, таа самп ќе се згплеми и вие и пние пкплу вас треба да наушите какп да ја прифатите и искпристите таа прпмена.

Меначираое сп меначери Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Clear View 02.24.61.477

Скппје

Детали

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

СТАНДАРДИ И СИСТЕМИ Впведуваое, пдржуваое и мпдификација на HACCP систем Обука

Скппје

Детали

Спставуваоетп на HACCP (АОККТ) тим вп секпја кпмпанија е еден пд клушните елементи за испплнуваое на пвпј систем. Тимпт треба да биде мултидисциплинарен и да вклушува разлишен перспнал (прпизвпдствп, лабпратприја, санитација, инженери, лица пдгпвпрни за квалитет и др). Ппжелнп е вп тимпт да има и шлен пд управата, пспбенп кпга се рещава за инвестиции неппхпдни за имплементација на пвпј систем.

Пбука за ХАЛАЛ и КПЩЕР Обука

Клуш 02.32.11.422

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Обуката претставува пдлишна мпжнпст кпмпаниите деталнп да се заппзнаат сп знашеоетп на Халал и Кпщер, щтп се ппфаќаат пвие ппими, каква кпнкурентска преднпст нудат, за кпи прпизвпди и услуги е наменета, какп и екпнпмскптп знашеое на пвие стандардите за секпја кпмпанија.


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Обука

Ппдгптвителни пбуки за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

Образпвен Инфпрмативен Центар

Скппје

Синергија Плус 02.55.11.568

Скппје

Детали

ФИНАНСИИ Рещение за ващата финансиска иднина Бесплатен Мини семинар

Детали

Семинарпт е на тема мпдернизација на пензискипт систем, ппјавата на дпбрпвплнп капиталнп финансираое и улпгата на инвестициските фпндпви вп градеоетп на Ващата финансиска иднина

Обука

Вреднуваое на ХПВ (акции и пбврзници) (Детали…)

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Вреднуваое на кпмпаниите сп примена на мпдел на DCF

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Ппртфплип меначмент

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Технишка анализа на акции

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Сппјуваое и приппјуваое (М&A)

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали


Тип

Назив

Тренинг центар

Местп

Линк

ПСИХПЛПГИЈА Пбука за психпдрама Обука

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Група за лишен раст и развпј. Креативнпста какп главен фактпр вп секпе ппле на нащипт живпт. Рабптилница

Детали

Вп пбуката дпбивате мпжнпсти да наушите и видите ппвеќе техники и какп рабптат ппвеќетп психптерапии: гещталт терапијата, семејна терапија, арт-терапија и други.

Рабптилници за Арт-терапија, Музикп терапија, Психпдрама, Спципдрама, и други Рабптилница

Битпла, Скппје

Вп пбуката мпжат да земат ушествп: психплпзи, спциплпзи, лекари, педагпзи, психијатри. Обуката е сертифицирана сп щтп секпј ушесник дпбива знаеое и мпжнпст за рабпта сп Психпдрама.

Еклектишна психплпгија Обука

Тринпва 071.823.639

Тринпва 071.823.639

Битпла, Скппје

Детали

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Наппмена: Вп пвпј инфпрматпр се презентирани инфпрмации за дел пд пбуките и другите настани пбјавени на нащипт веб сајт (www.no.net.mk). Ппгледнете ја кпмплетната листа на настани на нащипт веб сајт вп секцијата КАЛЕНДАР (...).


МАЛИ ПГЛАСИ Нудиме специјализирана ушилница за пдржуваое на наменски пбуки. Лпцирана е вп центарпт на град Скппје сп лесен пристап и мпжнпст за паркираое. Ушилницата е сп ппврщина пд 35 м. кв. сп мпжнпст за максимум 18 слущатели ппремена сп стплшиоа сп масишки на расклппуваое, LCD, кпмпјутер, … Нащата цена за дневнп кпристеое е 50 евра сп сп вклушенп кафе и впда за предавашите и ушесниците (две кафе паузи). Дпкплку имате пптреба пд ппвеќе тренинг сесии, ппстпи прпстпр за дпгпвпраое. Сащп Трајкпски, Тел. 02.31.11.191 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изнајмуваое на предавална сп капацитет за 25 слущатели - 25 евра за 1 шас и 45 евра за 2шаса. Цените важат дпкплку има слпбпден термин. Прпстпрпт е ппремен сп стплшиоа сп масишки за пищуваое, платнп за прпекција, прпектпр, табла, кујна за ппдгптпвка на пијалпци. За ппдплгп временскп траеое какп и редпвнп кпристеое на прпстпрпт - цената е предмет на дпгпвпр. Прпстпрпт се напда на улица Ленинпва вп центарпт на градпт. За ппдетални инфпрмации кпнтактирајте не. Кпста Мицкпвски. Тел. 02.55.11.569 или 078.227.116

Facebook: Дпкплку сакате редпвнп да вe инфпрмираме за сите нпвпсти преку Facebook, тпгащ ппсетете ја нащата Fan Page и станете нащ Fan. Neformalno Obrazovanie

Twitter: Дпкплку сакате редпвнп да бидете инфпрмирани за сите нпви пбуки и статии, придружете ни се на Twitter. Neformalno


Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите експертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика.

БРЗАЈТЕ ППЛЕКА Денес сите некаде брзаат. Тпа некакп стана стил на живееое и кај нас. Реалнпст е дека спвременптп живееое вп гплема мера ги згплемува пптребите на индивидуата и семејствптп, а тпа бара ппгплемп залагаое истите да се пбезбедат, шестп тршајќи пд една дп друга рабпта. Мнпгумина пд нас, пд разлишни прпфесии секпјдневнп гп „плаќаат“ ппстпјанипт притиспк на рпкпвите. Сè е сп рпк „за вшера“, па без динамишнп рабптеое невпзмпжнп е да се заврщи сè на време. Сите пвие ситуации се реални и никпј не мпже да ги пптцени ниту пмалпважи. Никпј не мпже да ги пдбегне. Нп, пращаоетп е кплку ппнекпгащ брзаоетп ни станалп навика? Кплку е тпа присутнп и вп мпментите кпга не мпра да брзаме? Кпга веќе не сме на секпјдневната рабптна „рели- патека“ умпт, телптп и свеста еднпставнп не мпжат да гп сменат нашинпт на функципнираое. Акп и вие се преппзнавате вп таа категприја на „брзаши“, забележете дали несвеснптп брзаое ви станалп нашин на функципнираое, дури и за време на викендите, на пдмпр, на прпщетка, кпга сеущте мислите на пбврските, и не мпжете да бидете целпснп сп семејствптп, пријателите. Не мпжете да гп направите пна щтп би требалп да е наједнпставнп – да бидете без пбврски и да се ппущтите. Акп веќе се прпнајдпвте вп пва „семејствп на брзаши“, време е да стприте нещтп щтп ќе ви ппмпгне да не живеете вп ппстпјана трка сп времетп, вп кпја вие сте секпгащ истршани малку пред себе си. Вп настпјуваоетп да се стигне и да се заврщи сè, се претвпраме вп


тркаши кпи впппщтп не ја следат спстпјбата на свпетп „впзилп“ – не сме свесни за ефектите пд трката врз сппственптп телп. Мнпгу шестп нащетп „впзилп“ ппкажува знаци на „прегреваое“ или недпстатпк на „гпривп“ (храна, тешнпсти,…). Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1254

КАКП ДА ГИ ПДВИКНЕТЕ ДЕЦАТА ПД ЛПЩИТЕ НАВИКИ Слатките бебещки навики какп гризеоетп нпкти и шепкаоетп вп нпспт мпжат да се претвпрат вп щтетни, акп навреме не гп пдвикнете дететп пд нив. А најдпбрипт нашин да гп пдвикнете дететп пд щтетните навики е да ги замените сп кприсни. Штетните навики првишнп се јавуваат какп инстинкт кај бебиоата, бидејќи акп нещтп им преши, тие сакаат да гп птстранат. * Шепкаое вп нпспт, прпзеваое без рака, шещкаое на преппните. Малите дека пбишнп ппшнуваат да ги прават пвие рабпти без да се свесни дека тпа е грдп и дека не се прави на јавнп местп. Бидете трпеливи сп негп и пбјаснете му какп сп хартиени марамшиоа се рещава прпблемпт кпј гп иритира. Купете му арпматизирани и щарени марамшиоа. Штп се пднесува дп прпзеваоетп без рака и шещаоетп на преппните, децата пвие рабпти главнп ги ушат пд таткпвците. За ппшетпк е дпбрп тпа да престанат да гп прават шленпвите пд фамилијата а пптпа да му се пбјасни на дететп щтп не е правилнп. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1206

ШПВЕШКИПТ ППТЕНЦИЈАЛ И КРЕАТИВНПТП ПБРАЗПВАНИЕ Секпј шпвек се рада сп некаква внатрещна искра, тнр. талент. Впппщтп не е битнп дали е тпа талент за: пперскп пееое, дизајнерствп, математика, диплпматија, гледаое на тарпт карти… факт е дека секпј шпвек е талентиран за нещтп. Некакп неприметнп, низ живптпт лудетп најшестп се “пткажуваат” пд свпјпт врпден талент а за тпа ппстпјат безбрпј пришини.


Се пращувам кплку рпдителите пбрнуваат дпвплнп внимание за пптребите и талентите на свпите деца? Дали пбразпваниетп ги идентификува мпнптпните ушители, некреативните педагпзи и кплку применува сппдветни мерки за таквипт наставен кадар? Кплку фирмите инвестираат вп талентиран кадар или самп ппсетуваат скапи еднпдневни предаваоа кпи се пдржуваат пд гпсти-странски предаваши? Да, нащетп ппкружуваое е тещката екпнпмскп пплитишката ситуација, влада кпја не инвестира вп претприемнищтвп… Се на се, наметнатата стрпгпст вп студипзнпста на предметите младите гладни умпви сущтински не ги уши на дисциплина туку системски им гп вградува стравпт пд прпмени. Наметнатата стравпппшит резултира вп птппр кпј системски се враќа сп пдбивнпст и неппшит кпн старпмпдните предаваши. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1201

МПТИВАЦИЈА НА ВРАБПТЕНИ Пращаоетп за мптивација на врабптените мислам дека ппстпи мнпгу пдамна. Одгпвприте на пва пращаое се сведуваат најшестп на тпа дека не мпже да ги мптивираме другите, нп мпже да спздадеме услпви тие самите да се мптивираат. Кпј е импулспт за мптивација? Какп се спздава тпј импулс за да мпже да се мптивираме самите? Зпщтп едни рабптат ппвеќе и се ппвеќе ппсветени пд други врабптени? Зпщтп некпи врабптени се стремат да се успещни, да дпбијат унапредуваое, а други пак не сакаат нищтп псвен напищанптп вп нивнипт ппис на рабптни задаши? Мнпгу рабпти влијаат врз нащетп пднесуваое и нащата мптивација. Некпи пд нив се на пример мпменталната ситуација, искуствптп вп минатптп, системпт за наградуваое, меначерскипт систем, дпбрите пднпси, културата вп кпмпанијата, перцепцијата и лишните вреднпсти. Секпј пд нас се мптивира на разлишен нашин вп разлишнп време. Најважната рабпта кпја треба да се има предвид е дека треба да ги ппттикнеме лудетп самите да се мптивираат, а не ние да ги мптивираме. Тпа е најдпбрптп щтп мпже да гп направиме какп претппставени. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1174


БРИЛИЈАНТНИПТ УМ НЕ Е ГАРАНЦИЈА ЗА ТИМСКИ УСПЕХ За дпбар тим важна е разнпвиднпста на талентите на нејзините шленпви. Кплку ппвеќе сппспбнпсти има вп тимпт, тплку резултатите се ппдпбри. Лудетп вп успещните тимпви мпра да сметаат еден на друг и затпа се важни дпвербата и спрабптката За тимската рабпта какп важен фактпр за успещнпст решиси секпјдневнп слущаме вп сите прпфесии. Секпј пд нас има самп дел пд инфпрмациите или пптребната струшнпст за изврщуваое на пдредена рабпта. Како студент по математика, верував дека целината е еднаква на зборот на деловите сe додека не почнав да работам во групи, гп цитира, Даниел Гплеман, еден тренер на сппртски клуб вп книгата Емпципнална интелигенција на рабпта. А кога станав тренер сфатив дека целината никогаш не е целина на своите делови, таа е помала или поголема, зависно од тоа колку добро работат поединците заедно. И ппкрај важнпста пд тимскптп играое, вп градеоетп на тимпт и инспирираоетп на тимската рабпта малку се влпжува. Честп сметаме дека е дпвплнп да се спберат врвни струшоаци, да им се даде задаша и да се пшекуваат импресивни резултати на кпи мнпгумина ќе ни завидуваат. Нп, извпнреднипт интелект и технишката надаренпст дефинитивнп не се гаранција дека некпј е дпбар тимски играш. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1169

ПРАКТИКИ ПРИ ГРАДЕОЕ НА EMAIL ЛИСТА Правилнптп кпристеое на Email маркетинг знаши дека е пптребнп да се применат некплку разлишни стратегии и дпкажани практики за да се види кпја пд нив е најфункципнална и кплку пвпј тип на маркетинг мпже да биде кприсен. Вп прпдплжение следуваат шекпри и практитки кпи не се задплжителни, нп мпжете да ги примените при градеоетп на ващата листа на email адреси. Дпкплку не мпжете да ги примените сите наведени тпшки, пбидете се да реализирате барем дел пд нив. Мнпгу


брзп кај ващите шитатели ќе се наметнете какп сигурен и дпверлив извпр на инфпрмации. Двпјна регистрација – сп дпзвпла Email листите се спздаваат за да шитателите дадат дпзвпла да се рекламирате кај нив. Дпкплку на ващипт веб сајт дпдадете ппција за регистрација за дпбиваое весник, кпристете ја ппцијата за двпјна регистрација. Двпјнптп пптврдуваое се спстпи пд два шекпри. Чекпр еден е кпга лицетп ја внесува свпјата адреса преку ващата веб страна. Чекпр два е кпга лицетп пптврдува преку ппраката кпја сервиспт за регистрација му ја испраќа на email адресата сп кпја се регистрирал. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1166

ВЕЖБИ ВП ВПДА Вежбаоетп кај рекреативците впбишаенп се дпживува какп забава и нашин за дпбрп дружеое. Нп, малкумина притпа имаат на ум кплку тпа е благптвпрнп за здравјетп. Решиси нема вежба или сппрт кпј нема терапискп дејствп врз прганизмпт, пспбенп врз пдредени делпви пд телптп. Мнпгу наушни истражуваоа пптврдуваат дека вежбаоетп крај впда или ущте ппдпбрп, вп впда, мпже знашителнп да ја ппдпбри здравствената спстпјба и да превенира низа серипзни забплуваоа. Така, акп гп шитате пвпј текст, следнипт пат кпга ќе се пдмпрате крај впда, пбидете се да ги следите следните преппраки. Ппшнете гп денпт сп утринска прпщетка крај плажата. Ппнесете щапка и пшила за спнце, спбујте ги влешките и пдете бпси крај впдата најмалку 30 мин. Одете сп умеренп темпп или акп сте вп дпбра фпрма – тршајте пп песпкпт. Одеоетп без пбувки, пспбенп пп песпк или ситни камеоа е пдлишнп за стапалата – на тпј нашин се птстранува вищпкпт кпжа на табаните и прстите, се активираат мускули на нпзете кпи при пдеое вп шевли се пасивни. Акп редпвнп ја правите пваа вежба, за една или две недели ќе забележите дека зацрвенетите и натешени пд артритис зглпбпви, изгледаат здравп и не бплат. Артритис е автпимуна бплест кпја ги напада зглпбпвите и мпже делумнп или пптпплнп да гп пнесппспби бплнипт да се движи. Пещашеоетп сп бпси стапала има благптвпрнп дејствп и врз зглпбпвите на кплената и кплкпвите. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1162


КПЛКАВИ СЕ ЗАЩТЕДИТЕ СП ПНЛАЈН ПБУКА НАСПРПТИ КЛАСИШНП УШЕОЕ? Примарната улпга на пнлајн ушеоетп е да пбуши ппединци преку спвремена и исплатлива прпграма. Брзите кпмпјутери и интернет пристап пвпзмпжуваат ушеое вп текпт на 24 шаса, секпј ден, пд билп кпј дел вп светпт. Сега не самп щтп дпбивате пбука дпма или на рабптнптп местп кпга вам ви пдгпвара, туку ущте ппвеќе – ги елиминирате трпщпците за патуваое. Кпи и кплкави се реалните защтеди? Патен трпщпк Акп ппсетувате шаспви 2 пати неделнп вп текпт на 6 месеци вп ушилищте за странски јазик дп кпе треба да патувате, ќе направите патен трпщпк за пкплу 100 патуваоа вп два правци. Дпкплку кпристите автпмпбил, патнипт трпщпк би изнесувал меду 2.100 и 3.500 денари, вп зависнпст пд гпривптп и негпвата прпдажна цена. Сп пнлајн ушеоетп пвпј трпщпк е целпснп елиминиран. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1159

ДЕСЕТ НАЈГПЛЕМИ ГРЕЩКИ ВП ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ Мнпгу ппшетници вп рекламираоетп на Интернет, па дури и некпи ветерани вп тпа, прпдплжуваат да ги прават истите грещки. Ќе ви дадеме преглед на некплку грещки щтп треба да се избегнуваат. 1.Ппсетителите на ващата веб-страна премнпгу шекаат. Лудетп пшекуваат Интернетпт да биде брз. Акп ващипт сервер е бавен или кпристи графика за кпја треба две минути да биде вшитана, мпже да се збпгувате сп ващите пптенцијални купуваши. За да направите ефикасен пнлајн маркетинг, треба брзп да ја ставите ващата инфпрмација пред пшите на лудетп. 2. Технишка арпганција. Немпјте да си претппставувате дека сите ја имаат најнпвата верзија на прпграмата пптребна за да се види ващипт сајт. Немаат сите инсталиранп Macromedia Flash, на пример. Секпгащ имајте ппдгптвенп HTML и текст-верзии за пвие


ппсетители. 3. Немате offline marketing. Целта е да гп наспшувате интернет- сппбраќајпт кпн ващипт сајт, нп никпј не е пнлајн целп време. За успещнп да правите маркетинг на интернет-сајт, истп така ви треба и *offline marketing. Цела статија: http://www.statija.mk/archives/1157

Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите екпсертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика. Придпбивки кпи ќе ги имате сп испраќаое на ващите експертски и пригинални статии: Станете преппзнатливи какп експертски автпр Кпга ващата статија ќе биде прифатена на Статија.мк, Вие станувате експертски автпр на Статија.мк. Ова дпдава престиж и гплема вреднпст кај другите кпга ќе ја прпшитаат ващата статија на нащипт веб сајт. Згплемете гп Ващипт Лишен и Прпфесипнален кредибилитет Сп ппјавуваое на Статија.мк гп згплемувате ващипт кредибилитет и заппшнувате прпцес на зближуваое дп ващата шитателска публика. За мнпгу автпри, ппјавуваоетп вп листата на Статија.мк е пдлишен нашин за лишнп прпмпвираое, без пглед дали веќе имате публикуванп статии или планирате да заппшнете сп пищуваое. Изградете бренд за себе Сп пбјавуваое на ващите статии на Статија.мк изградувате бренд за самите себе, за ващипт бизнис и за ващата експертиза. Сп тпа заппшнувате или прпдплжувате да се врежувате вп свеста на ващите шитатели за тпа щтп мпжете да гп направите за нив. Стекнете дпверба кај шитателите Ващите пптенцијални клиенти веќе се предпдредени кпн Вас, сп тпа щтп веќе Ве заппзнале преку ващата експертиза изразена вп ващите статии. Кпга пптенцијалните клиенти ќе гп ппсетат ващипт веб сајт, тие веќе ќе знаат нещтп за Вас и ќе ги интересира ппвеќе сп щтп се занимавате или кпи се прпдуктите кпи ги нудите.


Седум дп десет пати ппефективен нашин за рекламираое Сп ващата статија Вие се наметнувате какп експерт и сп тпа ущте ппвеќе ги привлекува пптенцијалните клиенти пред тие да гп ппсетат ващипт веб сајт. Не ппстпи ппдпбар нашин за дпближуваое дп ващите пптенцијални клиенти и купуваши пд прпмпвираоетп преку статии. Прпмпвирајте гп ващипт бизнис без спстанпци Сп Ващите статии на Статија.мк, привлекувате и идеални пптенцијални клиенти без да се јавувате на телефпн или да држите спстанпци сп цел да ги прпдавате ващите прпдукти. Не се рабпти за пстваруваое прпдажба, кплку щтп се рабпти за генерираое и квалификуваое на низа нпви клиенти. Ние пптенцијалните клиенти ги дпведуваме дп ващипт веб сајт, а пптпа пстанува на Вас да ги искпристите ппсетителите кпга дпјдат кај Вас. Згплемете ја ппсетенпста на ващипт веб сајт Ова се врщи пд страна на публикувашите на статиите кпи дпадаат на нащипт веб сајт за да најдат квалитетни спдржини сп кпи мпже да ги пппплнат свпите електрпнски весници или веб страници, какп и пд директните ппсетители и шитатели на нащипт веб сајт кпи трагаат пп придпбивки пд ващата експертиза. Откакп ващата статија ќе биде избрана и превземена за пбјавуваое, сппбраќајпт на ващипт веб сајт ќе се згплеми пткакп шитателите ќе кликнат на линкпт даден на крајпт на ващата статија. Прпмпвирајте се пред илјадници ппсетители на Статија.мк Ващите статии мпже да бидат прпшитани пд илјадници шитатели кпи гп ппсетуваат нащипт веб сајт и веб сајтпвите на нащите партнери. Привлешете квалитетни и релевантни пптенцијални клиенти на ващипт веб сајт Лудетп кпи ќе ги шитаат ващите статии и кликаат на ващипт линк сместен веднащ дп инфпрмацијата за Вас какп автпр, се мнпгу верпјатни ващи идни клиенти знаејќи гп нашинпт на кпј тие стигнале дп ващипт веб сајт. Мпжнпст да дпбиете бесплатна реклама вп други медиуми Преку пплетп сп инфпрмации за Вас какп Автпр, кпе стпи на крајпт на секпја статија, се рекламирате Вие самите и Ващипт бизнис. Кпга интернет публикувашите ќе гп дпјдат кај нас и ќе ја превземат Ващата статија вп нивнипт електрпнски весник, Вие всущнпст дпбивате бесплатна реклама вп нивнипт електрпнски весник. Кплку ппгплем квалитет внесете вп ващата статија, тплку има ппгплеми щанси да бидете дистрибуирани пд други публикуваши кпи трагаат пп спдржини на Статија.мк за да ги прпследат дп илјадници други шитатели и шленпви на нивните дистрибутивни листи. Згплемете ја прпдажбата Иакп пва не е единствената, сепак е мнпгу дпбра пришина ппради кпја би требалп да ппднесувате статии. Не е важнп дали прпдавате прпдукти, услуги или дури самп пдредена идеја. Статија.мк мпже да ппмпгне да ја згплемите ващата прпдажба сп тпа щтп ќе Ви дпнесе згплемен сппбраќај на ващипт веб сајт кпј е резултат на линкпт вп пплетп за инфпрмации за автпрпт, на крајпт на статијата. На тпј нашин ппсетителите мпжете да ги претвприте вп Ващи пптрпщуваши.

Nedelen Elektronski Informator #080  

Elektronski Informator na No.Net.Mk & Statija.Mk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you