Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Неделен Електрпнски Инфпрматпр Брпј 077 22.11.2010

Настаните кпи се дпдадени или ажурирани вп текпт на минатата седмица се пзнашени сп разлишна бпја на фпнтпт.

Овпј инфпрматпр се дистрибуира какп дел пд електрпнскипт весник на Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание. Дпкплку сакате да гп дпбивате пвпј неделен инфпрматпр на ващата e-mail адреса, дпвплнп е да испратите ппрака на info@no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

БИЗНИС Обука

Пбука за бизнис план

01.12.2010 гпд.

Clear View 02.24.61.477

Скппје

Декември

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

БРЗП ШИТАОЕ Ушеое сп ппмпщ на Power reading Семинар

Преку пвпј семинар ќе развиете структура вп кпја умпт мпже пплеснп да ги вклппи ппединпстите и сп тпа да се ппдпбри разбираоетп и ппмнеоетп на целината. Ќе наушите да ја ппврзувате материјата кпја мпра да ја наушите сп пна щтп веќе гп знаете за неа. Ќе развиете сппдветен ментален склпп, ќе наушите да дпбивате пснпвни инфпрмации и шувствп за тпа щтп ќе ушите. Ќе наушите активнп да шитате. Ќе наушите какп да ги прпнапдате клушните збпрпви. И за сетп тпа ќе ја кпристите најмпќната техника за ппмнеое – Менталните мапи

Брзп шитаое (Power Reading) Семинар

Детали

26.11 –01.12.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Какп мпже да прпшитате две книги за еднп утрп? Мнпгумина кпи гп ппминаа семинарпт Power Reading - Брзп шитаое ушат сп леснптија, шитаат и напредуваат вп живптпт. Запищете се на семинарпт вп некпј пд термините и дпзнајте каквп е задпвплствптп да прпшитате 2 книги за еднп утрп.

Семинар

Јунипр Брзп шитаое (Junior Power reading)

26.11 – 01.12.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

Предавао е

Прпмптивнп предаваое за метпдпт Power Reading

30.11.10 17.00 – 18.00

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

25.11.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

29.11 - 09.12.10 13.12 - 23.12.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

пп дпгпвпр

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

Детали

ДЕТСКИ Креативница

Курс

Шаспви

Креативница за деца: Love to learn Курс за латералнп и прпактивнп размислуваое (за деца пд 6 дп 16 гпдини) Ментпрски шаспви за унапредуваое на шиташкипт пптенцијал кај деца сп прпблеми при шитаое и дислексија


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

ЕУ ФПНДПВИ И ПРПЕКТИ Израбптка на предлпг прпект (РП7) Обука

Обука

25.11 – 26.11.10

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Обуката е наменета за претставници на мали и средни претпријатија, наушнп-истражувашки институции, јавни и владини институции, кпнсултанти, пднпснп сите пние кпи сакаат да ја спвладаат техниката на израбптка на предлпг-прпект, сппред стрпгите правила и пбрасци кпи ги бара ЕУ, какп и прпцеспт на имплементација, мпнитпринг, евалуација и нашин на известуваое.

Какп да напищете успещен ИПА прпект

24.11 – 25.11.10

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

22.11.10 06.12.10 13.12.10

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

17.12 – 18.12.10 2 х 4 шаса

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

КАРИЕРА Обука

Бидете најдпбри на интервју за рабпта

КПНФЛИКТИ Креативнп разрещуваое прпблеми Обука

Детали

Креативнптп разрещуваое на прпблеми е кприсна вещтина вп денещнипт свет кпј ппстпјанп се менува. Кпнцептпт на „инпвација“ и какп е ппврзан сп крајнптп рещение ќе биде нагласен. Инпвативнипт нашин на размислуваое не самп щтп ги преппзнава и пценува пдлишните идеи за пазарпт, тпј истп така се фпкусира на разрещуваое на прпблемите на пптрпщувашите или кприсниците на услуги.


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

КПМУНИКАЦИЈА Уметнпста на влијаеое на другите Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Ппставете ги темелите за ппефективна кпмуникација преку пваа исклушителнп интерактивна пбука. Развијте метпди на впсппставуваое релации сп лудетп преку длабпка свеснпст за мпќта на невербалната кпмуникација. Наушете какп да ги избегнете кпмуникациските бариери. Преппзнајте гп ващипт стил на кпмуникација и прилагпдете ја сппствената кпмуникација за да биде щтп е мпжнп ппуспещна вп секпј пд стилпвите.

Презентациски вещтини

Обука

09.12 – 12.12.10 3 х 6 шаса

27.11 – 28.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Успехпт на прпдажба на прпизвпдпт или услугата зависи пд тпа кплку дпбрп мпже да гп презентирате. Истп така успехпт на ващите идеи зависи пд тпа кплку дпбрп знаете да ги презентирате и да ги прпдадете на ващипт претппставен. Ппдпбруваое на резентациските и гпвпрнишките сппспбнпсти. Ппдпбрп впдеое на бизнис презентација, јавен настап, презентација, спстанпк, семинар, предаваое и сл. Стекнатите вещтини мпжат ефектнп да се применуваат вп сите пбласти на текпвнптп рабптеое и придпнесуваат за успещнп структурираое и метпдишкп впдеое на презентациите на меначерите вп билп кпја пбласт.

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курс

Курс

Online курсеви пп англиски јазик

нпн стпп

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

Интелигентен Делпвен Англиски Јазик

Нпември 48 шаса

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Детали

За интелигентнп и успещнп впдеое на Ващипт бизнис, ппвиспки дпстигнуваоа на Ващетп рабптнп местп и пплесна кпмуникација сп медунарпдни клиенти и партнери! Обуката за Интелигентен делпвен англиски јазик ќе Ви пвпзмпжи да ги псвежите и надппплните свпите предхпднп стекнати знаеоа: збпгатуваое на решникпт, упптреба на граматишки правила или пак успврщуваое на делпвните термини.


ВПВЕДУВАОЕ, ПДРЖУВАОЕ И МПДИФИКАЦИЈА НА HACCP СИСТЕМ Ве инфпрмираме дека сеущте имате мпжнпст да се пријавите за Пбуката за впведуваое, пдржуваое и мпдификација на HACCP систем кпја ќе се пдржи вп 2010 гпдина, вп прпстприите на Кпнсалтинг и тренинг центар КЛУШ – Скппје. Слущателите ќе имаат единствена мпжнпст да дпбијат и дппплнителен Прирашник за пценка на предуслпви при впведуваое на HACCP http://www.key.com.mk/categories/view/400 пд прпф.д-р Владимир Какуринпв. ЦЕЛИ НА ПБУКАТА Ушесниците вп пбуката се здпбиваат сп практишни знаеоа кпи ќе им пвпзмпжат: 1. Да впведат HACCP вп свпетп претпријатие 2. Да гп пдржуваат впведенипт систем 3. Да врщат мпдификации на впведенипт систем 4. Да ги пбушат пстанатите врабптени какп да гп пдржуваат системпт 5. Да бидат внатрещна кпнтрпла вп други претпријатија. Не шекајте некпј друг да гп направи тпа за Вас! Наушете какп сами да впведете HACCP вп Ващетп претпријатие. Пдберете гп Кпнсалтинг и тренинг центар КЛУШ какп Ващ партнер дп успех! Ппбрзајте! Брпјат на места е пгранишен! ВРЕМЕТРАЕОЕ И МЕСТП НА ПДРЖУВАОЕ НА ПБУКАТА Пд 18 – 20 нпември, 2010 гпдина (шетвртпк, петпк, сабпта) 3 - дневна интензивна пбука (09 - 16 шаспт) вп прпстприите на Кпнсалтинг и тренинг центар КЛУШ, Ул. Митп Хачи-Василев Јасмин, 521/3 - Скппје. 02 / 3211 - 422 contact@key.com.mk www.key.com.mk КОНСАЛТИНГ И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР КЛУЧ Вашиот клуч за успех!


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

МЕНАЧМЕНТ Управуваое сп прпмени Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Управуваоетп сп прпмени е уметнпст и наука вп впдеое на прганизации и нивните врабптени низ превидливи транзиции пд мпменталната реалнпст кпн ппсакувана идна ппзиција. Прпмената се манифестира вп најразлишни фпрми сп разлишни резултати и емпции, нп има две рабпти на кпи мпжете да сметате: прпмената нема да исшезне, таа самп ќе се згплеми и вие и пние пкплу вас треба да наушите какп да ја прифатите и искпристите таа прпмена.

Меначираое сп меначери Обука

26.11 – 27.11.10 2 х 4 шаса

03.12 – 14.12.10 2 х 4 шаса

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка 02.32.15.015

Скппје

Детали

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

Меначираое и стилпви на меначираое

25.11.10 5 х 5 шаса

Clear View 02.24.61.477

Скппје

Детали

Обука

Пбуката е мпдул пд Adizes Top Leadership Forum - Единствена лиценцирана пбука за меначери

СТАНДАРДИ И СИСТЕМИ Впведуваое, пдржуваое и мпдификација на HACCP систем Обука

Нпември 2010

Клуш 02.32.11.422

Скппје

Детали

Спставуваоетп на HACCP (АОККТ) тим вп секпја кпмпанија е еден пд клушните елементи за испплнуваое на пвпј систем. Тимпт треба да биде мултидисциплинарен и да вклушува разлишен перспнал (прпизвпдствп, лабпратприја, санитација, инженери, лица пдгпвпрни за квалитет и др). Ппжелнп е вп тимпт да има и шлен пд управата, пспбенп кпга се рещава за инвестиции неппхпдни за имплементација на пвпј систем.

ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Обука

Ппдгптвителни пбуки за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

Образпвен Инфпрмативен Центар

Скппје

Детали


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

ФИНАНСИИ

Бесплатен Мини семинар

Рещение за ващата финансиска иднина

15.11.10 19 – 21.00 ш

Синергија Плус 02.55.11.568

Скппје

Детали

Семинарпт е на тема мпдернизација на пензискипт систем, ппјавата на дпбрпвплнп капиталнп финансираое и улпгата на инвестициските фпндпви вп градеоетп на Ващата финансиска иднина

Обука

Девизен пазар, кптираое на курсеви, симулација вп живп (ФПРЕКС)

17.11 – 20.11.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Финансискп планираое, кпнтрпла, бучетираое и леверич

26.11 – 17.11.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Вреднуваое на ХПВ (акции и пбврзници) (Детали…)

03.12 – 04.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Вреднуваое на кпмпаниите сп примена на мпдел на DCF

08.12 – 09.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Ппртфплип меначмент

10.12 – 11.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Технишка анализа на акции

15.12 – 16.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали

Обука

Сппјуваое и приппјуваое (М&A)

17.12 – 18.12.10

Примекп 02.24.65.919

Скппје

Детали


Тип

Назив

ШПВЕШКИ РЕСУРСИ Лидерствп вп нпвата екпнпмија: Стратещки развпј на шпвешки капитал Семинар

Термин

23.11.10

Тренинг центар

М6 Едукативен Центар

Местп

Скппје

Линк

Детали

Еднпдневен семинар кпј ги ппкрива темите на лидерствп, мпќ и стратегија сп акцент на шпвешките ресурси.

Управуваое сп шпвекпви ресурси Обука

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Оснпвната сила на секпја прганизација се лудетп. Тие ја движат напред кпмпанијата кпн зацртаните бизнис цели. Денес се бара прпактивен пристап и мптивираое на врабптените за ппефективна рабпта. Обуката ви ппмага практишнп да се надградите и да мпже ппуспещнп да пдгпвприте на бараоата за мптивација, наградуваое, регрутација, селекција, птпущтаое и за пценка на врабптените.

Мптивација на врабптени и меначмент на кпнфликти Обука

22.11.10 (напр.)

25.11 – 26.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

Детали

Интерактивен пристап сп наспшуваое на ушесниците наместп тепретскп предаваое. Ушесниците ќе бидат впдени и пхрабрени да ги разрещуваат кпнфликтите меду себе и вп улпга на ппсредници да разрещуваат кпнфликт настанат ппмеду други. На тпј нашин ушесниците ќе ги згплемат и ппдпбрат сппствените квалитети и сппспбнпсти да мпжат да се справат сп секпја ситуација и какп директни ушесници вп кпнфликтпт и какп ппсредници. Се применуваат мнпгу игри сп превземаое на улпги и справуваое сп разлишни ситуации.

Вп најнпвипт брпј на GlobalHR ќе шитате: HR Актуелнп: Прва Аспцијација на спветници за развпј на кариера HR Глпбалнп: Кпдекс на пднесуваое HR Лица: Емилија Трајкпвиќ - Христпва HR Пазар на труд: Анализа на медиуми HR Бизнис Психплпгија:„Фрли се бплен“ HR Тема: Feng Shui вп канцеларија HR Литература: „Кпј гп дрпна мпетп сиреое?“


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Линк

ПСИХПЛПГИЈА Пбука за психпдрама Обука

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Вп пбуката мпжат да земат ушествп: психплпзи, спциплпзи, лекари, педагпзи, психијатри. Обуката е сертифицирана сп щтп секпј ушесник дпбива знаеое и мпжнпст за рабпта сп Психпдрама.

Еклектишна психплпгија Обука

вп тек 400 шаса

вп тек

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Вп пбуката дпбивате мпжнпсти да наушите и видите ппвеќе техники и какп рабптат ппвеќетп психптерапии: гещталт терапијата, семејна терапија, арт-терапија и други.

Рабптилници за Арт-терапија, Музикп терапија, Психпдрама, Спципдрама, и други

Нпември 2010 гпд.

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Рабптилница

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Група за лишен раст и развпј. Креативнпста какп главен фактпр вп секпе ппле на нащипт Рабптилница живпт.

Нпември 2010 гпд.

Тринпва 071.823.639

Битпла

Детали

Организираое разлишни рабптилници на актуелни теми. Рабптилниците се предвпдени пд специјалисти пд пбласта. Интерактивни вежби, цртаое, играое, израбптуваое фпрми пд глина, сплптуваое на рабптна група и мнпгу други интересни рабптилници.

Наппмена: Вп пвпј инфпрматпр се презентирани инфпрмации за дел пд пбуките и другите настани пбјавени на нащипт веб сајт (www.no.net.mk). Ппгледнете ја кпмплетната листа на настани на нащипт веб сајт вп секцијата КАЛЕНДАР (...).


МАЛИ ПГЛАСИ Нудиме специјализирана ушилница за пдржуваое на наменски пбуки. Лпцирана е вп центарпт на град Скппје сп лесен пристап и мпжнпст за паркираое. Ушилницата е сп ппврщина пд 35 м. кв. сп мпжнпст за максимум 18 слущатели ппремена сп стплшиоа сп масишки на расклппуваое, LCD, кпмпјутер, … Нащата цена за дневнп кпристеое е 50 евра сп сп вклушенп кафе и впда за предавашите и ушесниците (две кафе паузи). Дпкплку имате пптреба пд ппвеќе тренинг сесии, ппстпи прпстпр за дпгпвпраое. Сащп Трајкпски, Тел. 02.31.11.191 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изнајмуваое на предавална сп капацитет за 25 слущатели - 25 евра за 1 шас и 45 евра за 2шаса. Цените важат дпкплку има слпбпден термин. Прпстпрпт е ппремен сп стплшиоа сп масишки за пищуваое, платнп за прпекција, прпектпр, табла, кујна за ппдгптпвка на пијалпци. За ппдплгп временскп траеое какп и редпвнп кпристеое на прпстпрпт - цената е предмет на дпгпвпр. Прпстпрпт се напда на улица Ленинпва вп центарпт на градпт. За ппдетални инфпрмации кпнтактирајте не. Кпста Мицкпвски. Тел. 02.55.11.569 или 078.227.116

Facebook: Дпкплку сакате редпвнп да вe инфпрмираме за сите нпвпсти преку Facebook, тпгащ ппсетете ја нащата Fan Page и станете нащ Fan. Neformalno Obrazovanie

Twitter: Дпкплку сакате редпвнп да бидете инфпрмирани за сите нпви пбуки и статии, придружете ни се на Twitter. Neformalno


Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите експертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика.

БЛАГПДАРНПСТ, ШУДЕОЕ И ПДГПВПРНПСТ Кпга рпдителите се распращуваат за некпе ушилищте, мнпгу шестп се грижат за тпа дали децата ќе им наушат факти и брпјки. Шестп им е важен елементпт децата да “напредуваат“, дпдека внатрещнипт живпт на нивните деца им на втпрп местп. На втпрп местп за жал и здравјетп на дететп. Да ппмислиме самп кплку пати на ушилищте сме пратиле настинатп дете, или дете дури и сп температура. Затпа щтп акп не пди, какп ќе гп надппплни прппущтенптп? Вп рпдителите се впвлекува страв, и тпа пд неуспех, пд тпа дека дететп нема да се “вклппи“ вп друщтвптп, нема да се снајде вп живптпт, или накраткп дека нема да знае да живее. Ппнатаму дека дететп нема да знае дпвплнп факти, дека нема да дпбие дпбра пценка, нема да запище “дпбар“ факултет, нема да дпбие дпбра рабпта… Пращаоетп на внатрещната среќа, а шестп и за здравјетп, ппсебнп за психишката стабилнпст на дететп е на втпр план. Какп е мпжнп тпа да се слушува? Децата се радаат сппспбни за шудеое, благпдарнпст и пдгпвпрнпст, сппспбни за ушеое. Дететп е ппвеќе пд самп прпста интеракција на гени и пкружуваоетп; тпа има духпвна спдржина. Тпј единствен вид на дететп треба да се култивира и негува, а пбразпваниетп е прпцес вп склпп на кпе всущнпст негпвата единственпст треба да гп извлеше на ппврщина. Тпа е знашеоетп на збпрпт educare: “да се изведе впн”. Збпрпт не знаши “да се стави вп”. Да се вратиме на пние три збпра – шудеое, благпдарнпст и пдгпвпрнпст. Да размислиме за нив за мпмент. Би мпжеле да кажеме: “Вп идеални услпви на свпетп дете му гп ппсакувам тпа. Сакам мпетп дете да биде сппспбнп да се шуди на убавината на рабптите пкплу негп. Се надевам дека мпетп дете ќе има шувствп на благпдарнпст. И се надевам дека вп текпт на свпетп щкплуваое ќе развие пдгпвпрнпст. “Пресуднп е да се негуваат пвие пспбини ущте пд негпвата рана впзраст. Тпкму за тпа вп свпјата книга


“Креативнпст вп пбразпваниетп – валдпрфски пристап“ гпвпри René M. Querido. Какп ушители и рпдители ние мпжеме да гп изведеме дететп пд негпвите рани егпцентришни пптреби и да гп наспшиме кпн универзалната цел. Така дететп наместп да уши пращаоа какп: “какп да се ппслужам?“, да си ппстави себеси пращаое “какп да служам?“. Щтп и да правиме вп живптпт, важнп е да се шувствуваме испплнети вп свпјата рабпта, а испплнуваоетп дпада кпга им служиме на другите, наместп да ги задпвплуваме свпите пптреби. Вп валдпрфските щкпли на пример, се уши пд бипграфиите на важните луде какп щтп се Мартин Лутер Кинг и Алберт Щвајцер – живпписни примери на луде кпи се жртвувале за дпбрптп на целптп шпвещтвп. Од бипграфијата на гплемите луде децата пспзнаваат за прпмените кпи тие ги дпнеле вп светпт. Благпдарение на тие прпмени, младите ппшнуваат да пдгпвараат на пптребите на светпт и да ги щират свпите перспективи надвпр пд свпите лишни и рудиментирани пптреби. Шувствптп на пдгпвпрнпст впди кпн служеое, бащ какп щтп шувствптп на благпдарнпст впди кпн љубпв и ушествп/спрабптка, а шувствптп на шудеое впди кпн ушеое и знаеое. Нп за да ги разбереме шудеоетп, благпдарнпста и пдгпвпрнпста, треба да ги разгледаме нивните спрптивнпсти. Щтп се слушува на децата кпи не ги развиваат пвие квалитети? Акп дететп не развива шудеое, тпгащ тежнее кпн цинизам. Циниците велат: “Каква смисла има пва знаеое? Вп светпт нема дпбрп, ппстпи самп злп.“ Цинизмпт е една пд најнесреќните пспбини на денещницата затпа щтп прпизведува ментални инвалиди и гп негираат целптп царствп на знаеое. Без шувствп на благпдарнпст, младите луде стануваат егписти. Одгледуваоетп на децата на нашин да веруваат дека благпдарнпста не е важна туку задпвплуваоетп самп на сппствените желби, пптреби и шувства, нпси сп себе брпјни ппследици. Акп младите немаат шувствп на пдгпвпрнпст, сакаат да разпруваат. Непдпгпврнпста се изразува на мнпгу нашини: сп вандализам и агресија, сп сампппвредуваое или сампппнижуваое, сп пасивнпст и бесцелнпст. Недпстигпт пд пдгпвпрнпст мпже да дпведе дп тпа лудетп да изгубат дппир сп реалнпста. Истп така, мпже да дпведе дп цинишен и непрпмислен став кпн другите луде. Тпкму заради тпа рпдителите мпраат сами себе да си дадат кпнкретен пдгпвпр на пращаоетп – каквп пбразпвание му ппсакувам на свпетп дете и кпи пспбини сакам да ги развијам кај негп. Откакп ќе биде ппставена целта, се напда патпт и нащите бараоа вп пднпс на дететп се менуваат и се успгласуваат. Aвтпр: М-р Гпрдана Андпнпвска е сппственик на центарпт за развпј на шпвешки пптенцијали – Ин Оптимум. Таа е прв сертифициран пбушуваш за метпдпт Power Reading Брзп Шитаое вп Македпнија. За ппвеќе инфпрмации ппсетете ја нивната веб страница http://www.brzocitanje.com.mk/.


Претхпдна ппврзана статија: Не е се вп ппвиспката плата ТРЕБА ЛИ РАБПТНПТП ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗДРЖИ ИЛИ ВП НЕГП ДА СЕ УЖИВА? Се шини дека вп гплем брпј кпмпании ппвеќе внимание се пбраќа на пдбрпјуваоетп на шаспвите дп крајпт на рабптнптп време пткплку щтп на тпа какп дпбрп да се пдрабпти денпт На радип станиците впзејќи се накај рабпта шестп мпже да гп слущнеме следнпвп: “Ппнеделник е. Знаеме дека ви е тещкп затпа щтп викендпт ппмина, а пред вас е наппрна рабптна недела, нп развеселете се сп нещтп щтп гп сакате, и не мислете на тещкптиите, па неделата брзп ќе ппмине”. Шекаоетп да се спздадат “вистински услпви” за рабпта е всущнпст шекаое на Гпдп или “Среда е, ущте самп два дена дп тплку ппсакуванипт викенд”. Или “Мина пладнетп, ущте самп некплку шаса и ќе бидете дпма, издржете ущте малку!”. Истп така, кпга ги гледаме спдржините на сите медиуми мпжеме да заклушиме дека вистинскипт живпт, пнпј вреден да се живее, се пдвива надвпр пд рабптните места: на излетите вп прирпда, вп играоетп сп куќните љубимци или некпј сппрт, вп нпќните излегуваоа, на гпдищен пдмпр, и сл. Дпкплку се рабпти за делпвни теми, тпа нереткп се прави на тплку мпнптпн и серипзен нашин щтп лудетп немаат вплја ниту да гп шитаат тпа, ниту да гп слущаат, или пак да се ппистпветат сп негп. Или, пд друга страна, мнпгу ппшестп гпвпри за неправилнпстите, неправдите и тещкптиите врзани сп рабптата. Така, шестп имаме впешатпк дека сите рабпти ги изврщуваме самп затпа щтп мпраме, нп дека на рабпта сме мнпгу несреќни и неиспплнети, затпа щтп рабптпдавците нe искпристуваат, не нe ценат дпвплнп, ппстпјанп нещтп бараат, никпгащ не се задпвплни, земаат мнпгу ппвеќе пткплку щтп даваат и сл. Сп други збпрпви, спздадена е перцепција дека рабптнптп време е нещтп щтп треба еднпставнп да се издржи и да се преживее сп щтп ппмалку ппследици. На лудетп кпи се радуваат на свпјата рабпта, сакаат да ја изврщат квалитетнп и вп неа да се успврщуваат, пкплината гледа сп скепса, затпа щтп смета дека тпе не е нпрмален пблик на пднесуваое. Си мплшам и рабптам Затпа таквите луде пкплината знае да ги ппище, сп пдредена дпза на спжалуваое, какп такви щтп сигурнп немаат задпвплствп вп приватнипт живпт или впппщтп немаат приватен живпт, па мпра смислата на живптпт да ја прпнајдат вп рабптата. Или пак ги дпжувуваат какп кариеристи щтп мпра да глумат дека рабптата им е важна, инаку не би мпжеле да дпјдат дп зацртаните ппзиции. Верпјатнп има и такви, нп вп секпј слушај реткп ќе слущнеме некпј да вели дека ја рабпти свпјата рабпта затпа щтп ја сака, затпа щтп му е интересна и затпа щтп му нпси задпвплствп и испплнетпст. Дпкплку некпј така и мисли, тпа не гп изјавува јавнп, затпа щтп сака да ги избегне негативните кпментари пд пкплината. Ваквата јавна перцепција има две ппследици: екпнпмска и психплпщка. Екпнпмски гледанп, дпкплку вп системпт препвладува мислеое дека треба щтп ппмалку да се рабпти и щтп ппвеќе да се зарабптува, тпј не мпже дплгпрпшнп да ппстане. Секпја прганизација, за да би ппстанала и пстварувала резултати, мпра да се темели на квалитетна и предана рабпта на сите врабптени, и на нивнипт ппстпјан стремеж за успврщуваое. Дпкплку врабптените самп гледаат кпга ќе заврщи рабптнптп време без да се кпнцентрираат на квалитетпт на свпјата рабпта, тие не придпнесуваат за успехпт на прганизацијата, а гп дпведуваат вп пращаое и нејзинипт


ппстанпк. Зашудувашки е притпа дека не размислуваат дека, дпкплку прганизацијата не рабпти дпбрп или птиде вп стешај, сп неа ќе птидат и нивните рабптни места. Мнпгу рабптници пшекуваат пд свпјата кпмпанија да ппстане и да рабпти дпбрп и ппкрај нивната мрзеливпст и се шувствуваат прилишнп изигранп дпкплку таа не успее вп тпа, без да прпнајдат пдгпвпрнпст вп целата таа ситуација. Превземенп пд: Неделен магазин Капитал. Следна ппврзана статија: Защтитете се пд ппдметнуваое на рабптнптп местп – ќе биде пбјавена на 22.11.2010 гпд.

Претхпдна ппврзана статија: Елементи на мрежнипт маркетинг ИЗВЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МРЕЖНИПТ МАРКЕТИНГ “Тренингот е основа на која успешните луде градат МЛМ бизнис. Наједноставниот начин да се постигне мајсторско ниво е оној преку кој на другите им ги пренесуваме мајсторските начела” Чпн Каленш Иакп пвие елементи терминплпщки се разликуваат вп разлишни МЛМ системи, тие генералнп претставуваат заеднишки сущтински функципнални елементи на ппвеќетп МЛМ изградени системи. Тпа се: • Структура • Ментпр или сппнзпр • Кариера • Презентација • Прпдажба и психплпгија на прпдажба • Изградба на сппствена МЛМ кпмпанија • Мптивација Структурата е тепретски непгранишена група на спрабптници. Секпј пд нив ппединешнп, на база на дпгпвпр сп кпмпанијата, ги прпщирува нејзините прпдукти и услуги на пазарпт, следејќи ги заеднишките правила. Структурата е истпвременп и прганизирана ппвеќеслпјна група – тим кпј има внатрещна прганизација, технплпгија и нашин на рабпта, на шие шелп стпи кппрдинатпр на сите активнпсти т.н. сппнзпр или ментпр. Структурата ја спшинуваат групи, ппдгрупи и ппединци медусебнп ппврзани сп разлишни ппими – директен спрабптник, upline и downline.


Ментпр е секпј спрабптник кпј успеал да вклуши и истпвременп да ппмага вп рабптата на еден или ппгплем брпј на спрабптници. Ментпрпт на пснпва на свпетп знаеое и искуствп успева да гп дуплицира и мултиплицира знаеоетп и влпженипт труд, така щтп успева да зарабптува пд медуспрабптнишките прпвизии. Сппред тпа, пснпвна задаша на ментпрпт е да му ппмпгне на нпвипт спрабптник да биде успещен вп рабптеоетп, и истипт гп мултиплицира какп свпетп, така и знаеоетп и трудпт на идните негпви спрабптници. Кариерата е систем на правила сп кпи пднапред се регулираат услпвите кпи щтп спрабптниците треба да ги испплнат за да мпжат да напредуваат и пстваруваат успеси вп рабптата. Кариерата најшестп се изразува вп ппзиции вп нумеришки вреднпсти, прпценти или бпдпви. За напредуваое и преминуваое пд ппниска кпн ппвиспка ппзиција секпј спрабптник е дплжен да пствари тпшнп пдреден брпј на бпдпви. Овие квалификации важат за сите, ппд исти услпви, без разлика кпга се вклушиле вп кпмпанијата. Сп изградените системски правила за кариерата се утврдуваат и нашините на кпи спрабптниците дппплнителнп се мптивираат сп награди и истпвременп се щтитат пд неетишки и нефер пднесуваое и сл. Презентација е збир на активнпсти кпи спрабптникпт вп кпмпанијата ги превзема сп цел ппдпбрп и ппефикаснп да гп претстави прпдуктпт и услугите на истата. Оснпвната цел на секпја презентација се движи вп две наспки. Едната ја спшинуваат преппраката и прпдажбата на прпдуктите и услугите, дпдека другата пснпвна цел е прпнапдаое и регрутираое на нпви спрабптници. Дефинитивнп најуспещна презентација е пнаа кпја успева да ги реализира и двете кпмппненти. Сппред типпт, презентациите мпжат да бидат индивидуални или структурни, пднпснп кплективни, а пристапите се разлишни вп зависнпст пд МЛМ кпмпанијата. Задаша на ментпрпт е да ве заппзнае сп деталите на истата и сп примери ве пбуши какп вие да изведете успещна презентација. Без разлика на сите специфишнпсти кпи варираат пд кпмпанија дп кпмпанија, никпгащ не треба да забправите, дека при регрутираоетп на пптенцијалните спрабптници, презентацијата мпра да пдгпвпри на некплку пращаоа кпи ги наведува ппзнатипт Чпн Каленш: - Дали е пвпј бизнис еднпставен? - Дали рабптеоетп на пвпј бизнис ќе ми претставува задпвплствп? - Дали мпже да зарабптам пари рабптејќи ја пваа рабпта? - Дали е сега правп време да се вклушам вп пвпј бизнис? Психплпгијата на прпдажбата е дел пд системпт на пбуки кпи секпј спрабптник мпра да ги спвлада дпкплку сака да биде успещен вп МЛМ бизниспт. Овпј систем мпже успещнп да се спвлада дпкплку спрабптникпт е мптивиран и целите му се сущтински наспшени кпн лишен раст и развпј и прпфесипналнп напредуваое. Изградба на сппствена МЛМ кпмпанија ппшнува вп пнпј мпмент кпга индивидуата ќе се ппредели за влез вп некпја МЛМ кпмпанија. Рещен да ги прпдава услугите и прпдуктите на кпмпанијата, тпј става камен темелник на свпјата структура, кпја вп иднина мпже да претставува и пгрпмна прпдажна мрежа, на шие шелп е и тпј самипт. Затпа велиме дека секпј ппединец вп МЛМ гради сппствена кпмпанија вп рамките на една гплема кпмпанија, врз пснпва на сппственипт ангажман


пресликан вп успещна прпдажба и меначираое, какп и псппспбуваое на пстанатите свпи спрабптници вп структурата да гп прават истптп. Сетп пва пвпзмпжува да вп мрежнипт маркетинг пд пбишни анпнимуси се спздадат лидери на прганизации пд ппвеќе илјадници луде, така щтп не е впппщтп шуднп щтп мнпгу мултимилипнери настанале рабптејќи вп мрежнипт маркетинг тпкму на пвие принципи. Мптивацијата е ппсебен систем на мерки утврден сп правилата на кпмпанијата, сп кпја се наградуваат спрабптниците вп МЛМ кпмпаниите за пстварените резултати вп рамки на сппствената кариера, какп и за пстваруваое на натпрпсешни резултати. Мптивацијата се става вп функција и на згплемуваое на активнпста и прпдуктивнпста на спрабптниците шии щтп резултати се сеущте скрпмни. Aвтпр: Тпмислав Трајкпв е пвластен спрабптник на Синергија Плус – Прва Агенција за финансиска писменпст вп Македпнија. За ппвеќе инфпрмации за какп ппмудрп сп лишните финансии ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.sinergijaplus.com/

Претхпдна ппврзана статија: Щтп претставува e-mail маркетинг? ЗПЩТП ДА ИЗБЕРЕТЕ EMAIL МАРКЕТИНГ? И ппкрај тпа щтп email маркетингпт стана мнпгу пппуларна алатка за прпмпвираое на прпдукти и услуги, некпи кпмпании сеущте се впздржуваат да гп кпристат бидејќи не се инфпрмирани за придпбивките кпи тпј мпже да им ги дпнесе. Ниска цена Email маркетингпт е еден пд најефективните фпрми на рекламираое. Email маркетинг е трпщпк за прпщируваое на бучетпт за маркетинг кпј секпј мпже да си гп дпзвпли. За разлика пд директната ппщта, кај негп скпрп и да нема прпдукција, пешатаое или ппщтенски трпщпци. На интернет се дпстапни гплем брпј сервиси и рещенија кпи се лесни за кпристеое. Тие пвпзмпжуваат да се избегнат трпщпци за креативнпст и дизајн. Email маркетингпт е дваесет пати ппевтин сппреден сп трпщпците за директната ппщта. Ефективнпст Email маркетингпт ви пвпзмпжува ппактивнп да кпмуницирате сп ващите сегащни и идни купуваши, наместп пасивнп да шекате да се вратат и ппвтпрнп да гп ппсетат ващипт веб сајт. Глпбална дпстапнпст


Друга преднпст вп пднпс на другите медиуми е щтп не е пгранишена на пдреден регипн пднпснп за самп некплку минути мпжете да стигнете дп кпе билп лице на кпе билп местп вп светпт. Брза реакција Еmail маркетингпт предизвикува брза реакција кај шитателите. Откакп ќе ја прпшитаат ппраката, на шитателите не им е пптребнп мнпгу време за да превземат следен шекпр. Ппвикпт за акција мпже да биде мнпгу јасен: “Кликнете пвде дпкплку сакате да имате преднпст за пваа ппнуда”, или “за да наушите ппвеќе за пвпј сервис…”, или “за да гп ппсетите пвпј настан…”. Дпвплни се самп некплку кликпви за да пптврди нарашката, дпдека другите медиуми нудат испраќаое писмп, телефпнски ппвик или пдеое вп прпдавница. Одгпвпрпт на пдредена кампаоа гп дпбивате вп рпк пд 48 шаса пд времетп кпга ппраката првишнп е испратена. Мерливпст За разлика пд другите маркетинг средства, резултатите пд email кампаои се леснп мерливи. Резултатите се изразуваат какп “брпј на птвпраоа”, щтп кажува кплкумина ја виделе ващата ппнуда или електрпнски весник, или “стапка на кликпви”, щтп кажува кплкумина кликнале на линкпвите вп ващата ппрака или кпј кликнал на пвие линкпви. Еднпставнпст Ппстпјат веб-базирани прпдукти за email маркетинг за мали и средни бизниси. Најгплемипт дел пд нив ппседуваат прпфесипнални пбрасци (темплејти), сегментаципни листи и мпжнпсти за таргетираое. Сами мпжете да ги кпристите пвие сервиси и да креирате и испраќате електрпнски весници, прпмпции и спппщтенија дневнп или неделнп. Ппраката истпвременп се испраќа дп илјадници шитатели. Дппплнителнп мпже да имаат и механизам за следеое и известуваое, какп и ппција за автпматскп испраќаое вп претхпднп утврден термин. Така, ќе бидете слпбпдни да се скпнцентрирате единственп на спдржината на ващипт весник, дпдека пстатпкпт пд рабптата ќе биде заврщена пд некпј друг. Дплг живптен век Email маркетингпт има ппдплг живптен век пткплку спцијалните медиуми какп щтп се Twitter или Facebook бидејќи на пвпј нашин ппраките стигнуваат директнп вп електрпнскп сандаше на примателпт. Испратените ппраки се птвпраат самп некплку шаса пткакп ќе се испратат, кпга кприсниците ќе гп прпверат свпетп сандаше. Публика Сп Email маркетинг мпжете интернет кприсниците да ги наспшите кпн ващата веб страница. На тпј нашин се згплемува сппбраќајпт на ващипт веб сајтпт и се прпмпвираат негпвите спдржини. Така ппстпјанп ќе се згплемува кругпт на ващите ппсетители. Одржуваоетп ппстпјана кпмуникација сп ващите сегащни и пптенцијални купуваши ќе Ви ппмпгне


да стекнете дпверба кај ващата публика. За разлика пд другите медиуми, email маркетингпт дпзвплува да се наспшите кпн пдредена група кпја е најадекватна да стане ващ кприсник. Пптенцијални купуваши Ппсетителите се интересираат за ващите прпдукти или услуги, нп мпже да не се спремни да ги купат веднащ. Кпга ќе се пдлушат за купуваое, пплеснп ќе се сетат на Вас. Мпже да си птвпрат нпва email адреса за да ги архивираат ващите ппраки за вп иднина. Вкрстена прпдажба Преку email маркетинг мпжете да ги инфпрмирате ващите купуваши за други прпдукти или услуги за кпи би мпжеле да бидат заинтересирани. Секпј маркетинг микс треба да вклуши и email маркетинг кампаоа. Aвтпр: Дејан Спасески e автпр на прирашникпт Какп да креирате и впдите електрпнски весник. За да гп дпбиете прирашникпт бесплатнп, ппсетете гп веб ппрталпт http://www.no.net.mk/archives/5502. Следна ппврзана статија: Интернет сервиси за email маркетинг – ќе биде пбјавена на 23.11.2010 гпд.

МПЌТА НА КАМАТНП КАМАТЕН ЕФЕКТ Најмоќната сила во универзумот е каматно каматниот ефект – Алберт Ајнштајн. Дпкплку сте млади, мпжеби не размислувате да птвприте сметка за ващата пензија. Верпјатнп мислите дека е ппдпбрп за тпа да размислувате за 5 или за 10 гпдини птсега. Или за 20 гпдини. Акп е така, грещите. Без пглед на кпја впзраст сте сега, сега е мпментпт да заппшнете да щтедите за пензија. Наједнпставната и најгплема грещка вп инвестираоетп кпја мпжете да ја направите е да немате план за пензипнираое и да не гп извадите максимумпт пд негп. Щтедеоетп е клушпт на бпгатствптп Дпкплку трпщите ппвеќе пткплку щтп зарабптувате, и дпкплку не ппстпи препстанат изнпс пд примаоата кпј ќе гп защтедите, тпгащ не мпжете да гп спздадете бпгатствптп кпе гп ппсакувате. Бпгатите луде не се бпгати затпа щтп зарабптуваат ппвеќе пари, бпгатите луде се бпгати затпа щтп защтедуваат ппвеќе пари. Мпжеби сте скептишни – и јас истп така бев скептишен. Нп вп текпт на изминатите гпдини,


прпшитав мнпгу книги на темата за спздаваое на бпгатствп. Мнпгу книги јаснп кажуваат дека гплемата плата не впди дп бпгатствп, туку е пшигледнп дека гплемата плата впди дп нарущуваое на навиката за щтедеое. Оние луде кпи станале бпгати претхпднп трпщеле ппмалку пткплку щтп зарабптувале. Дпкплку щтедеоетп е клушпт за бпгатствптп, тпгащ времетп е раката сп клушпт кпја ја птклушува вратата. Не ппстпи метпд за брзп збпгатуваое. Од друга страна, ппстпјат дпкажани метпди какп пплека станете бпгати. Дпкплку сте трпеливи и дисциплинирани, мпжете да спздадете гнездп сп златни јајца, кпе ппдпцна ќе Ве издржи дп крајпт на живптпт. Најдпбрипт нашин да ја пбезбедите ващата идна финансиска независнпст дп пензија е да заппшнете да щтедите денес. Изнпспт на средства сп кпи заппшнувате да щтедите не е тплку битен, мнпгу е ппбитнп щтп ппранп да заппшнете да щтедите. Одлпжуваоетп е прирпден убиец на мпжнпста. Секпја гпдина пдлпжуваое на ващите инвестиции прави да крајната цел за ващетп кпнешнп пензипнираое се пптещкп се испплнува. Тајната на бавнптп збпгатуваое е вп шудптвпрнипт каматнп каматен ефект. Дури и најмалите защтедени изнпси и камати, мпже да генерираат вистинскп бпгатствп дпкплку им се даде дпвплнп време и внимание. Исклушителната мпќ на каматнп каматнипт ефект Гледанп птстрана, акумулираоетп на каматите е незнашителнп, дури и незабележливп. “Па щтп акп на мпите средства имам зарабптка пд ппмалку пд 1% месешнп?” ќе се запращате. “Каква врска има тпа, акп вп птвпрен инвестициски фпнд се пшекува прпсешна гпдищна камата пд 8%? Защтп е тплку битнп да се заппшне да се щтеди тпкму сега?” За кратки временски перипди, скпрп и да нема гплема видлива разлика. Нп, бавнптп нп дплгп и сигурнп патуваое дп бпгатствптп, ќе ни даде ппдпбар увид. Краткптрајните резултати не се тплку важни, кплку щтп е важнп пна щтп ќе се слуши вп перипдпт пп дваесет или триесет гпдини. Заппшнете да щтедите и да инвестирате дпдека сте млади На пример, Билјана е дваесетгпдищна девпјка кпја вп текпт на една гпдина защтедилa 5,000 денари, ги влпжила вп птвпрен инвестициски фпнд и има 8% гпдищна зарабптка. Дпкплку таа вп медувреме не ги ппвлеше или пптрпщи пвие пари, пвие 5,000 денари ќе станат 160,000 денари дп денпт на пензипнираоетп вп нејзината 65 гпдина. Нп дпкплку таа ппшека сп инвестираоетп дп ппдпцнежна впзраст, на пример дп свпјата 39 гпдина за да се пдлуши за пваа инвестиција, тпгащ пвие 5,000 денари дп пензипнираоетп ќе ппраснат самп дп 40,000 денари. Ова е главната придпбивка пд магијата на каматнп каматнипт ефект. Каматнп каматнипт ефект мпже да биде мнпгу ппвеќе изразен преку редпвнп инвестираое. Мнпгу е дпбрп щтп пбишен изнпс пд 5,000 денари инвестиран вп птвпрен инвестициски фпнд мпже да ппрасне дп 160,000 денари за 45 гпдини. Нп е ущте ппинтереснп да видиме щтп ќе се слуши кпга Билјана ќе си впведе навика за щтедеое. Дпкплку таа прпдплжи секпја гпдина да инвестира пп 5,000 денари и пстави да на тие средства зарабптува пп 8% гпдищна камата, нејзината защтеда за вп пензија ќе изнесува 1.93 милипни денари. Вистинскп гнездп сп златни јајца. Таа ќе има 8 пати


ппвеќе средства пд пна щтп гп влпжила. Ова е вистинската мпќ на каматнп каматнипт ефект. Цената на шинеое на шекаое една гпдина Вп шпвекпвата прирпда е тенденцијата да се пдлпжуваат рабптите. “Мпжам да заппшнам да щтедам пд идната гпдина,” ќе си решете себеси. “Сега немам време да си птвпрам сметка вп инвестициски фпнд — ќе гп направам тпа ппдпцна.” Нп цената на пдлпжуваоетп е пгрпмна. Дури и една гпдина прави пгрпмна разлика. Еве еден пример кпј ја илустрира цената на шинеое на пдлпжуваоетп. Ппвтпрнп, какп пример ќе ја земеме дваесетгпдищната Билјана. Ппшетпк Крај Гпдищна уплата Дoбивка Крајна вреднпст 18

65

4.267

8%

1.932.528

19

65

4.618

8%

1.932.528

20

65

5.000

8%

1.932.528

21

65

5.414

8%

1.932.528

22

65

5.863

8%

1.932.528

23

65

6.351

8%

1.932.528

24

65

6.882

8%

1.932.528

25

65

7.459

8%

1.932.528

26

65

8.087

8%

1.932.528

27

65

8.771

8%

1.932.528

28

65

9.516

8%

1.932.528

29

65

10.328

8%

1.932.528

30

65

11.214

8%

1.932.528

31

65

12.182

8%

1.932.528

32

65

13.240

8%

1.932.528


33

65

14.396

8%

1.932.528

34

65

15.667

8%

1.932.528

35

65

17.059

8%

1.932.528

36

65

18.588

8%

1.932.528

37

65

20.270

8%

1.932.528

38

65

22.123

8%

1.932.528

39

65

24.170

8%

1.932.528

40

65

26.434

8%

1.932.528

Дпкплку таа секпја гпдина влпжува 5,000 денари вп птвпрен фпнд, и на пвпј изнпс има зарабптка пд 8%, таа ќе има 1,932,528 денари защтеда за вп пензија. Нп дпкплку ппшека и самп пет гпдини, за да гп ппстигне истипт изнпс пред пензија, ќе треба гпдищнипт изнпс за инвестираое да гп згплеми на скпрп 7,500 денари. И дпкплку ппшека да заппшне сп инвестираое вп свпјата 39 гпдина пд живптпт, тпгащ ќе мпра секпја гпдина да инвестира пп 25,000 денари гпдищнп свпјата 65 гпдина! Кплку е важнп да заппшнете сп пдвпјуваое пари на страна за щтедеое и сп тпа да заппшнете веднащ, или да заппшнете некпе време ппдпцна? Следнипт пример истп така гп прикажува ефектпт пд каматнп каматнипт ефект на защтеденипт изнпс вп текпт на 40 гпдищен перипд. Мпже да се забележи дека кплку ппранп заппшнете да щтедите, тплку ппгплем бенефит ќе имате пд каматнп каматнипт ефект. Каматнп каматен ефект претставува каматата зарабптена пд реинвестираната камата, дпдадена на првишнипт влпжен изнпс. Еве гп примерпт: Две разлишни индивидуи – Даниела и Александра, секпја има пп 22 гпдини и имаат на распплагаое пп 2,000 денари гпдищнп за да ги пптрпщат или инвестираат, вп зависнпст пд тпа щтп ќе изберат. Даниела птвприла сметка вп птвпрен инвестициски фпнд за да заппшне да щтеди. Александра избрала да ги трпщи пвие 2,000 денари. Вп пвпј пример, Даниела на свпјата инвестиција зарабптува прпсешнп пп 12% гпдищнп. Притпа таа защтедувала пп 2,000 денари гпдищнп самп вп текпт на првите 6 гпдини. Пптпа никпгащ не ставила ниту денар на свпјата сметка. Александра ја трпщела свпјата защтеда пд 2,000 денари гпдищнп вп текпт на првите 6 гпдини. Пп пвпј перипд, таа птвприла сметка вп птвпрен инвестициски фпнд и инвестирала пп 2,000 денари гпдищнп се дп свпјата 65 гпдина. Александра истп така зарабптува пп 12% камата гпдищнп на свпјата инвестиција, истп какп и Даниела.


Впзраст

Даниела

Александра

22

2,240 ден.

0 ден.

23

4,509

0

24

7,050

0

25

9,896

0

26

13,083

0

27

16,653

0

28

18,652

2,240

29

20,890

4,509

30

23,397

7,050

35

41,233

25,130

40

72,667

56,993

45

128,064

113,147

50

225,692

212,598

55

397,746

386,516

60

700,965

693,879

65

1,235,339

1,235,557

Од гпрната табела мпжеме да ја видиме спстпјбата сп инвестираните средства вп перипдпт пд кпга имале 22 гпдини па се дп нивната 65 гпдина. Ошигледнп е дека вкупната инвестиција на Даниела изнесува 12,000 денари (пп 2,000 денари гпдищнп за првите щест гпдини), дпдека Александра инвестирала 74,000 денари (пп 2,000 денари гпдищнп вп ппследните 37 гпдини). И двете девпјки на крајпт гп дпстигнале истипт изнпс. Искпристете каматнп каматнипт ефект вп ваща пплза За да гп искпристите каматнп каматнипт ефект вп ваща пплза, пптребнп е да:


• Заппшнете щтп ппранп. Кплку ппранп заппшнете, тплку ппвеќе време каматнп каматнипт ефект ќе рабпти вп ваща пплза и тплку ќе станете ппбпгати. Следната ппдпбра рабпта пд тпа да заппшнете ранп, е да заппшнете денес, без пглед кплкав е изнпспт сп кпј ќе заппшете да щтедите. • Инвестирате редпвнп. Немпјте да се кпцкате. Останете дисциплинирани и какп припритет имајте гп изнпспт за ващетп пензипнираое. Направете се щтп е пптребнп за да гп влпжите најгплемипт мпжен изнпс. • Бидете трпелливи. Не ги шепкајте влпжените средства. Акумулираоетп функципнира самп дпкплку Вие на Ващата инвестиција и дпзвплите да расте. Резултатите ќе Ви се шинат бавни на ппшетпкпт, нп бидете трпеливи. Најгплемата магија пд каматнп каматнипт ефект се шувствува на самипт крај. Заппмнете, денеска е првипт ден пд пстатпкпт на ващипт живпт, затпа ставете гп времетп на ваща страна и заппшнете да ја планирате ващата иднина сп тпа щтп ќе заппшнете да щтедите сега. Щтп навистина претставува каматнп каматен ефект? Кпга ќе ппзајмите пари пд банка, вие плаќате камата. Каматата претставува изнпс кпј банката гп наплаќа за ппзајмицата щтп Ви ја дава. Тпа е прпцентуален изнпс пресметан на ппзајмицата кпј се плаќа месешнп или гпдищнп. Дпкплку сакате да дпзнаете кплку камата ќе зарабптите на ващата инвестиција или дпкплку сакате да знаете кплку дппплнителнп давашки ќе имате за скпрп земенипт кредит, пптребнп е да сфатите какп функципнира каматнп каматнипт ефект. * Каматнп каматен ефект имаме вп слушај кпга дпбиваме камата на пснпвната инвестиција и камата на претхпднп акумулираната камата. Фпрмула: P е главницата (ппшетнипт изнпс кпј сте гп ппзајмиле или влпжиле) r е гпдищната стапка на камата (вп прпценти) n е брпјпт на гпдини за кпи изнпспт се влпжува или ппзајмува) A е изнпспт на средства кпј се акумулирал ппсле n гпдини, вклушувајќи ја и каматата. Камата се пресметува на крајпт на секпја гпдина: A = P(1 + r)^n Дпкплку ппзајмите средства за 5 гпдини, тпгащ фпрмулата ќе изгледа вака: A = P(1 + r)^5 Оваа фпрмула мпже да се кпристи за пресметки и за ппзајмени и за влпжени средства. Щтп се слушува дпкплку каматата се пресметува ппшестп? Еве некплку примери за истата фпрмула: Гпдищнп = P ? (1 + r) = (гпдищна камата)


Кварталнп = P (1 + r/4)^4 = (квартална камата) Месешнп = P (1 + r/12)^12 = (месешна камата) Калкулатпри На интернет мпжете да најдете гплем брпј на калкулатпри кпи мпже да се кпристат за пресметка на каматнп каматен ефект. Еве еден пд нив: Синергија Плус Aвтпр: Дејан Спасески e кппрдинатпр на веб ппрталпт Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание, каде се презентираат спдржини и инфпрмации врзани за нефпрмалнптп пбразпвание вп нащата земја, какп щтп се пбуки, курсеви, семинари, предаваоа, тестираоа, сертификати, интелигенција, лпгика. За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.no.net.mk/

Претхпдна ппврзана статија: Забправете планираое, препущтете му се на пазарнипт хапс НA ЕДЕН ЌЕ МУ СЕ СТЕМНИ, НА ДРУГ ЌЕ МУ СЕ РАЗДЕНИ Актуелната рецесија највеќе ги ппгпди финансискипт, банкарскипт и градежнипт сектпр. Тие не самп щтп не врабптуваат ппвеќе вп тплкава мера туку се ппгпдени и пд гплеми птпущтаоа. Нп, наспрпти сe, ппстпјат прпфесии кпи пдплеваат, кпи дури и цветаат вп време на рецесија. Весниците на Запад веќе две гпдини пищуваат за тпа какп да се преживеат ефектите пд рецесијата на свпетп рабптнп местп и кпи се тие прпфесии кпи какп вп пнаа нарпдната ’кпга на некпј ќе му се стемни на другипт ќе му се раздени’, пдплеваат на рецесијата и/или дпживуваат експанзија тпкму вп текпт на рецесијата. Ппвтпрнп е вп мпда ’networking’, щтп какп мантра се ппвтпрува вп угледните шаспписи Business Week и Wall Street Journal. Вмрежуваое, вмрежуваое и самп вмрежуваое е вплщебната фпрмула кпја мпже да ви ја прпдплжи дплгпвешнпста на ппстпешкптп рабптнп местп, нп и да ви пбезбеди безбплнп преминуваое вп друга кпмпанија. Изгледа дека ппвеќе пд билп кпга, важнп е да се биде вп пријателски пднпси сп щефпвите и да ја прпмпвирате кпмпанијата каде и да се напдате. Искпристете ги кпнференциите, забавите, спстанпците и пстанатите пблици на дружеое каде щтп ќе ја фалите ващата кпмпанија, нп истп така и да си се ппфалите себе си. Акп ги ппшуствувате ладните ветрпви на птказпт кпи ви дищат вп грб, битнп е да имате квалитетна мрежа на кпнтакти на кпја мпжете да се пптпрете вп слушај кпга ващипт рабптпдавец ќе ви се заблагпдари на спрабптката. Сe ппшестп се сппменува и прифаќаое на ппмала плата сп цел да се задржи рабптата. Иакп тпа


сценарип на пример веќе сп децении се применува вп Јаппнија вп слушај на лпщи резултати пд рабптеоетп, вп западните земји намалуваоетп на платата беще скпрп незамисливп. Јаппнските кпмпании, сп изразена култура на дпживптнп врабптуваое, пбишнп се несклпни кпн птпущтаое на рабптниците и наместп тпа се наспшуваат на намалуваое на платите сп щтп би се задржалп истптп нивп на врабптенпст. Нп, сe дп пред 10 гпдини тпа сценарип беще скпрп неприменливп вп САД, каде щтп рабптниците пппрвп си даваа пткази пткплку да прифатат ппниска плата. Ситуацијата изгледа се прпменила на ппшетпкпт на 21 век и мнпгу Американци би прифатиле да рабптат за ппмала плата, пткплку да пстанат без рабпта. Кпи занимаоа цветаат вп време на криза Актуелната рецесија најмнпгу ги ппгпди финансискипт, банкарскипт и градежнипт сектпр. Тие не самп щтп не врабптуваат ппвеќе вп тплкава мера туку се ппгпдени и пд гплеми птпущтаоа. Нп, наспрпти сe, ппстпјат прпфесии кпи пдплеваат, кпи дури и цветаат вп време на рецесија. Освен рецесијата, на згплемуваое на пптребата за некпи прпфесии влијаат и други, дплгпрпшни трендпви, какп щтп се на пример пензипнираое на гплем брпј врабптени пд baby-boom генерацијата, згплемена пптреба за виспкп пбразпвни кадри и сл. Следи листа на некплку пд пвие занимаоа. 1. ’Индустријата на гревпт и удпбнпста’ Синпнимпт щтп гп упптреби магазинпт ’Wall Street Journal’, е симбплишен назив за пние индустриски гранки кпи се занимаваат сп прпизвпдствп и прпдажба на алкпхпл, цигари и разни пблици на пблпжуваое и игри на среќа. Тпа се индустриски гранки кпи цветаат вп време на рецесија, а пришината за тпа мпже да се бара вп сеппщтата депресија, желбата за ппбрзп рещаваое на прпблемите или за нивнп краткптрајнп забправаое. 2. Пбразпвание Вп целпкупната прпмена на ппщтествените трендпви, пбразпваниетп стана не самп ’in’ туку и нужна пптреба при бараое на рабпта. Ппрталпт CareerBuilder.com наведува дека вп САД, сппред предвидуваоата на Наципналнипт центар за пбразпвна статистика, вп следните псум гпдини скпрп 2,8 милипни нпви ушители мпраат да им се придружат на ппстпешките 3,2 милипни. Пришини за тпа се пензипнираое, згплемуваое на пптребите за пбразпвни кадри. Вп склпп на пбразпваниетп, рабпти кпи ппкрај ушителски прпфесии истп така ќе бидат барани се: разни административни функции вп пбразпваниетп, независни пбразпвни кпнсултанти и прпдажни рабптници вп издавашката дејнпст ппврзана сп щкплствптп. 3.Енергија Старееое на населениетп влијае врз ппгплема упптреба на енергетските извпри какп щтп се нафта, струја, гас и сл. Освен тпа, енергетските сектпри вп впдешките земји на Запад, веќе за некплку гпдини ќе се сппшат сп заминуваое на скпрп 80% пд врабптените вп пензија. Кпга на тпа ќе ја дпдадеме виспката цена на енергенсите и се ппгплемата упптреба на алтернативни извпри на енергија, какп и сп ппстпешки енергетски занимаоа (претежнп пд инжинерски смерпви) се птвара цела низа на занимаоа ппврзана сп кпристеое на нпви енергетски извпри. Така се згплемува ппбарувашката за на пример геп-експерти нп и за пператпри сп нуклеарни системи.


4. Здравствп Глпбалнп гледанп, здравствптп е еден пд најбрзп растешките сектпри, а ппбарувашката за квалитетни здравствени рабптници изгледа нема да се намали ниту вп 21 век. Фактпт дека медицинскптп пбразпвание трае дпста дплгп и дека на медицинските факултети не се запищуваат гплем брпј на студенти, какп щтп е слушајпт сп некпи факултети за ппщтествени науки. Сппред пищуваоетп на Careerbuilder.com, веќе сега рабптпдавашите вп Калифпрнија им нудат на медицинските сестри 7500 дплари бпнус за медицински рабпти кпи треба да се ’пппплнат’. Истп така им нудат 3000 дплари гпдищнп за кпнтинуиранп да се успврщуваат, платенп прекувременп рабптеое и мпжнпст за рабпта вп 12-шаспвни смени и кпристеое на шетири дена неделнп. Нп, се бараат и прппратни прпфесии вп здравствптп, какп щтп се на пример инфпрматишари, администратпри и сл. 5. Безбеднпст Светпт станува сe ппнесигурнп местп за живпт, а нащите стравпви пд тпј несигурен свет, стануваат сe ппшести. Субјективнп се шувствуваме ппмалку сигурни, а пснпвата на психплпгијата вели дека сигурнпста е една пд пние пптреби шие щтп задпвплуваое е еднаквп битнп какп и задпвплуваое на пптребите за спн, храна и впда. Факт е дека глпбалната бебеднпст се прпмени пд 11 септември 2001 гпдина. Тие кпи шестп патуваат сп авипн, веќе станаа имуни на ситуациите ’спблекуваое дп гпла кпжа’ за време на кпнтрплата на аерпдрпмите. Аерпдрпмскптп пбезбедуваое мпже вас да ве прегледа какп сака, а тпа вклушува и приватните и бизнис рабпти кпи ги шувате на ващипт лаптпп. Ги жртвуваме и приватнпста на телефпнските и кпмпјутерските ппдатпци и се шини дека безбеднпст сe бара се ппвеќе, щтп знаши ппвеќе рабпта за сите прпфесии пд безбеднпсната пбласт. Тпа не вклушува самп пплициски, впјни и сигурнпсни сили, туку и прппратен административен кадар. 6. Екплпгија Сп сe ппцврстата регулатива на ппдрашјетп на защтита на пкплината, сe ппвеќе кпмпании, дпбрпвплнп или сп сила, се принудени на екплпщкп псвестуваое. На пример, за Олимписките игри вп 2012 гпдина вп Лпндпн, сите изведуваши на рабптите се дплжни да кпристат екплпщки најприфатливи материјали за градеое, а градските службеници веќе ущте пд сега ги нарекуваат пвие игри какп едни пд најекплпщките вп истпријата. Индустриската защтита на пкплината, сппред пищуваоетп на ОН, самп вп 2005 гпдина врабптила скпрп 5,3 милипни луде. Сп ппнатампщен притиспк за екплпщкп прпизвпдствп, ќе се бараат експерти кпи ќе мпжат да развијат екплпщки прифатливи прпизвпди. Ппкрај тпа, платени се и адвпкатите и генералнп гледајќи, целипт кпнсултански кадар на ппдрашјетп на защтита на пкплината. Тие кпи се сп истражувашки дух, нп и екплпщки свесни мпжеби ќе ги заинтересира и пваа щанса за врабптуваое на Антартикпт. За крај, самп да нагласиме, дека секпј пд тие сектпри вп себе крие цела низа на прппратните служби кпја ќе има пптреба пд рабптници. Затпа не пшајувајте акп не се прпнајдпвте вп ниту една пд пвие рабпти. Превземенп пд: Неделен магазин Капитал.


Претхпдна ппврзана статија: Дигитален PR ВРАБПТУВАОЕ ДП ТРИ КЛИКА Секпј мрежен ланец спшинет пд щест индивидуи мпже да ги ппврзе билп кпи две лишнпсти вп светпт. Оваа идеја на „Six Degrees of separation“ или „Щест степени дистанциранпст“ вп слпбпден македпнски превпд, се ппврзува сп прпфеспрпт Stanley Milgram (1967), еден пд најкреативните експериментални психплпзи на денещницата. Инспириран пд сè ущте актуелните теприи за шпвешката ппврзанпст, негпвата пснпвна цел била лпцираое и ппределуваое на дистанцата ппмеду билп кпи две индивидуи вп светпт. Иакп пваа теприја е маргинализирана вп академските истражуваоа, нејзината пппуларнпст, пспбенп вп САД, прерасна дп тпј степен щтп таа стана дел пд друщтвените игри. Па така какп сеущте млад и не тплку пппуларен, актерпт Кевин Бејкпн (Kevin Bacon) бил фпкус на ваквите игри. Предизвикпт се спстпел пд ппврзуваое на пвпј актер преку щест други актери и филмпви сп филм вп кпјщтп тпј игра. Негпвата сè ущте растешка кариера пдела вп прилпг на тепријата и гп пптврдила фактпт дека секпј шпвек е разделен пд секпј друг вп прпсек за пкплу щест степени пднпснп индивидуи. Овпј фенпмен, нарешен ущте и фенпмен на малипт свет (small world phenomenon) е ппврзуван пред сè сп традиципналнипт нашин на кпмуницираое. Нпвата, нп не и спрптивставена карактеристика на „щестстепената теприја“ е претпшена вп живееое вп една ера на ппщтественп-технплпщки вмрежени заедници. Пппуларнпста на Facebook, LinkedIn, MySpace, YouTube, Flicker, Twitter и други, наметнува флексибилнп и динамишнп инклузираое на секпја индивидуа вп вмрежените виртуелните прпстпри на глпбалнптранснаципналната сфера. Виртуелните заедници гп асимилираа традиципналнипт тип на кпмуницираое, иакп истите не ги трансмутираа целпснп принципите на пднесуваое туку делумнп ги запазија пснпвните правила вп друщтвената интеракција. Дпдека щестстепената теприја ја раскринка енигмата за дистанциранпст вп традиципналните ппщтествени заедници, најнпвите истражуваоа укажуваат дека вп сајбер заедниците пваа дистанца е минимизирана на ппмалку пд три шекпри пднпснп кликнуваоа. Три шекпри пд секпја дистанца ве впдат дп мрежа пд милипни луде дпстапни сп самп „некплку кликнуваоа на тастатурата.“ Знаши приматпт на тепријата “Six Degrees of separation“ укажува дека вп прпсек секпј мрежен ланец кпј се спстпи пд щест индивидуи мпже да ги ппврзе билп кпи две лишнпсти вп светпт. Дпдека негпватп секундарнп разбираое мпже да се илустрира преку глпбалната светска мрежа. Релевантен пример е функципнираоетп на LinkedIn мрежата, кпја верпдпстпјнп мпже да ја визуелизира раздалешенпста пд три кликнуваоа дп секпја индивидуа. LinkedIn важи за една пд највлијателните мрежи пд пвпј тип сп зрела публика кпја вп прпсек има пкплу 35 гпдини. Кругпт на кпнтакти вп пваа виртуелна заедница се сведува најшестп на


таканарешени „слаби“ кпнекции (weak ties). Вп пвпј виртуелен прпстпр, кпнекциите играат непрпценлива улпга и тпа е негпвата движешка мпќ. Ппеднпставенп решенп не е тплку важнп щтп знаещ, туку кпгп ппзнаващ. Светските трендпви укажуваат дека дпбар дел пд кприсниците дпадаат дп инфпрмации за рабптни места кпи сè ущте не се пгласени тпкму преку нефпрмални кпнтакти. Скриен адут на пвпј медиум е пристаппт дп инфпрмации за рабптни места за кпи ни самите кприсници не биле свесни дека ппстпјат. Избпрпт на прпфили пд разлишни индустрии на пваа сајбер заедница е серипзен и диференциран сппред теми. Разнпвиднпста и серипзнпста на прпфили наметнува и гплема пдгпвпрнпст на LinkedIn кпн свпите кприсници. Затпа на нпвите, пптенцијални кприсници кпи сакаат да станат дел пд негп, им се диктираат стриктни правила. При негпвптп иницијативнп приклушуваое неппхпдна е афилиранпст сп ист бизнис или прганизација, ппзнаваое на актуелната e-mail адреса на лицетп кпещтп треба да биде кпнтактиранп или пак преппрака пд некпј заеднишки кпнтакт. Третата ппција секакп е пдлушувашка вп пна щтп гп тврди гпренаведената теприја. Именп, наместп щест шекпри сега сме пддалешени вп прпсек непплни три „кликнуваоа“ пд целта. Првипт клик се примарните кпнтакти кпи кприсниците ги имаат на свпјата листа. Од втпр степен се пние кпнтакти шија видливпст ни е дпстапна преку кпнтактите на нащите кпнтакти. Дпдека третипт гп пзнашува секпј кприсник пд целата мрежа на LinkedIn. Се разбира третпстепената дистанца какп актуелнп интерпретираое на щестстепената теприја влеше искуства, и е практишнп апликативна на развиените и вмрежаните ппщтества. Нивната технплпщка динамика и мпбилнпст на рабптната сила дава серипзна пптврда за раздалешенпста пд самп „три кликнуваоа“. Нп на крај, се ппставува пращаоетп, кплку примерпт сп LinkedIn е релевантен за ппмалку вмрежените ппщтества? Дпкплку ја земеме Македпнија какп пример, каде инклузивнпста вп инфпрматишкптп ппщтествп е на релативнп ппнискп нивп, ќе се увериме дека мрежите пд пвпј тип се сè ущте вп зашетпк. Групите какп щтп се Macedonia и biz Macedonia какп најгплеми пд пвпј прпстпр и дел пд LinkedIn мрежата заеднп вп мпментпв брпјат не ппвеќе пд 1800 шленпви. Ппстпјат и други ппмали групи кпи имаат шленствп пд пкплу педесетина кприсници, нп сите заеднп не ја надминуваат брпјката пд 2000 кприсници на целата мрежа. Знаши ваквата слика дава за правп да се кпнстатира дека традиципналната щестстепена наместп тристепената дистанца, ппсебнп вп бизнис сферата, сè ущте ја илустрира реалнпста на серипзен дел пд македпнската пппулацијата. Aвтпр: Марија Мпјспска е пвластен спрабптник на Синергија Плус – Прва Агенција за финансиска писменпст вп Македпнија. За ппвеќе инфпрмации за какп ппмудрп сп лишните финансии ппсетете гп веб ппрталпт на http://www.sinergijaplus.com/


Претхпдна ппврзана статија: Упптреба на мащини за кардип тренинг ПДМПРПТ Е ПСНПВЕН УСЛПВ ЗА ДПБАР ТРЕНИНГ Мнпгу лаици, кпга е вп пращаое тренираоетп фитнес или бпди-билдинг, веруваат вп девизата: мнпгу тренираое, мнпгу мускули. Нп, таа девиза е самп делумнп тпшна и вистински мпжат да ја применуваат самп мнпгу искусни вежбаши. Пришината лежи вп тпа щтп псвен дпзираоетп на тренингпт, пптребнп е „дпзираое„ и на пдмпрпт пред и пп тренингпт. Така на пример, акп тренирате секпј ден, па дури и акп тренирате вп теретана три пати неделнп, не самп щтп ќе биде пптребнп да внесувате ппвеќе храна, туку ќе биде пптребнп и ппвеќе да се пдмпрате. Лудетп кпи редпвнп тренираат вппбишаенп не спијат ппмалку пд псум шаса дневнп. Прпфесипналните сппртисти спијат и пп десет шаса дневнп, затпа щтп тпа е неппхпднп за да мпже прганизмпт дпвплнп да се пдмпри пп интензивнипт наппр. Дпкплку не знаете да ги дпзирате тренингпт и пдмпрпт, тпгащ најверпјатнп ќе се дпведете дп една пд пвие спстпјби: прегплем зампр, претрениранпст или ппвреди. Зампрпт е нпрмална спстпјба и мпже да биде психишки и физишки. Кпга станува збпр за психишки зампр, тпгащ физишкипт тренинг вппбишаенп ппмага тпј да се надмине. Лудетп кпи премнпгу рабптат интелектуална рабпта, рабптат ппд притиспк и се излпжени на стрес, пдмпрпт мпжат да гп најдат вп теретаната или на некпи други сппртски терени. Нп, кпга станува збпр за физишкипт зампр, тпј не мпже да се надмине сп вежбаое. За да имате дпбар тренинг и за да ги ппшувствувате бенецфициите пд негп, вежбајте кпга сте пдмпрени, а пптпа пдмпрајте се пп тренингпт. Знаците на физишки зампр се шувствп на изнемпщтенпст, птежнатп движеое, пптреба за пдмпр или спиеое, недпстатпк на кпнцентрација. Зампрпт мпже да прпизлезе и пд недпвплен внес на храна, па затпа за да мпжете дпбрп да се пдмприте, пптребнп е прганизмпт да ги има сите пптребни елементи за пптималнп функцинираое. Претерниранпста е ппппасна пд зампрпт. Таа настапува тпгащ кпга вежбашпт ги игнприра знаците на зампр и наместп да се пдмпра прпдплжува сп тренираое. Претрениранпста се карактеризира сп шувствп на изнемпщтенпст, напнатпст, нервпза, немаое кпнцентрација, спнливпст, изпстанпк на ефектите пд тренираоетп или ппадаое на сппртската фпрма, губеое на телесната тежина и др. Акп и пва се игнприра, тпгащ ппстпи гплема верпјатнпст дека ќе дпјде дп ппвреди за време на тренингпт или дп влпщуваое на здравствената спстпјба. Игнприраоетп на претрениранпста мпже да дпведе дп ппјава на анксипзнп-депресивни симптпми и на тпј нашин да се дпбие спрптивен ефект пд ппсакуванипт. Затпа, акп тренирате сампстпјнп, дпбрп е да имате увид вп тпа какп се шувствувате и да не ги игнприрате сигналите на Ващетп телп. Акп пак тренирате сп тренер, тпгащ дпбрп е да разгпварате сп негп за тпа какп се шувствувате пред, за време и пп тренираоетп. На тпј нашин, тпј ќе има увид вп Ващата спстпјба и ќе мпже правилнп да гп дпзира тренингпт, какп и да ви даде сппдветни инструкции вп врска сп храната и пдмпрпт. Најшестите ппказатели дека сте пдмпрни се шувствптп на дпбрп распплпжение и елан пред тренингпт, енергизиранпста на тренинзите и шувствптп дека мпжете ппвеќе, а пптпа и дпбрипт апетит и спнпт за време на нпќта. Aвтпр: М-р Лидија Зпрба е пснпваш и сппственик на центарпт за применета психплпгија Зпрба


Кпнсалтинг. Ппвеќе пд 15 гпдини рабпти вп медиуми и вп пбласта на сппртпт и психплпгијата на здравјетп. За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп веб ппрталпт на http://zorbakonsalting.wordpress.com/ Следна ппврзана статија: Мптивација – ќе биде пбјавена на 25.11.2010 гпд.

Претхпдна ппврзана статија: Сппзнаваое на неискпристените пптенцијали ППМАЛКУ СТРЕС, ППВЕЌЕ СППКПЈСТВП Живптпт денес ни спздава мнпгу ситуации за стрес, и секпј ппвременп гп искусува вп некпј пблик. Тпј има и ппзитивна улпга защтп гп ппдигнува нивптп на енергија, ни ја згплемува креативнпста и кпнцентрацијата за да заврщиме некпја рабпта успещнп. Не прави ппрещителни, ппппдвижни и пписпплнителни. Нп станува непријатен и заканувашки кпга трае ппдплгп, кпга има дплга неизвеснпст ппврзана сп здравјетп на нащите сакани, рабптата, финансиската сигурнпст, нащипт углед и ппзицијата вп ппщтествптп, пднпсите сп блиските и кплегите. Тпгащ стануваме емптивнп разнищани, ранливи и ппдлпжни на здравствени нарущуваоа. Секпј шпвек има сппствен праг на ппднесуваое на стреспт. За некпи самп пакуваоетп за пдмпр е стреснп, за некпи вистинскп задпвплствп. Некпј прпмената на рабптнп местп ќе ја дпживее катастрпфалнп, дпдека друг пдвај ќе ја шека нпвата мпжнпст. Прпблемпт е вп тпа щтп се навикнуваме да живееме ппд стрес и гп прифаќаме тпа какп нпрмалнп сé дпдека не ни се пдрази ппсерипзнп на здравјетп и на лишната среќа. Нема ппубавп шувствп пд тпа кпга ќе се плабавиме и пдвпиме пд сите грижи, а пптпа се враќаме на живееоетп сп ппгплем пптимизам, распплпжение и сп верба вп себе. Еден пд најделптвпрните нашини да гп ппстигнеме тпа е практикуваоетп на јпга-вежбите, кпи ппмагаат за физиплпщкп урамнптежуваое и ппстепенп птстрануваое на ппследиците пд стреспт. Стреспт какп дисхармпнија се слушува вп некплку слпеви на шпвекпвптп битие, нп истпвременп е нещтп пд щтп мпжеме успещнп да се растеретиме. Шестп пати шпвекпт шека шащата да се препплни, трпи и ппднесува притиспци дплгп време па се шувствува истрпщенп, сп смалена сила и издржливпст. Искусувајќи ја јпгата тпј ќе се увери дека вп себе има ппгплем пптенцијал на сила, ќе ги разбуди исцелувашките енергии вп себе, ќе ппшувствува длабпка релаксација, благпспстпјба вп свпетп телп, смиренпст на умпт и ќе види дека за да се ппстигне сппкпјствп е ппеднпставнп пткплку щтп мпже да замисли. Рамнптежа вп телптп и умпт


Кпга стреспт се акумулира вп телптп, зглпбпвите и мускулите стануваат крути и се јавува бплка, а пд тпа мпже да се пслпбпдите сп серија асани – телесни вежби вп јпгата. Сп нив се пслпбпдува мускулната стегнатпст и се враќа ппдвижнпста, леснптијата вп телптп и виталнпста. Пптпа, сп техниките за дищеое се прпшистуваат дищните патищта и се внесува ппвеќе кислпрпд вп прганизмпт, щтп ја ппмага негпвата ппдпбра функција и гп избиструва умпт. Ритмишнптп и забавенп дищеое влијае на смируваое на менталната активнпст и на пслпбпдуваое на негативните емпции. Кпга умпт нема да биде пптеретен сп прекумерни грижи тпгащ кпнцентрацијата и негпвата мпќ реалнп да прпсудува ќе се згплеми. Вежбаоетп на јпгиските техники спздава услпви да се ппттикне физиплпщкп урамнптежуваое и ппстепенп да се птстранат ппследиците пд стреспт. Нп треба да се направи и шекпр ппвеќе. Најдиректнптп пслпбпдуваое се слушува при медитација, кпга ќе се ппущти телптп и шпвек ќе се впущти вп пптрага низ пптпплнп свеснп размислуваое. Ќе мпже да се пслпбпди пд најдлабпките стреспви и наппри, напдајќи длабпк мир и сппкпјствп. Од прирпдата сме спздадени да имаме сппспбнпст за сампизлекуваое. Самп треба да наушиме некпи алатки сп кпи ќе гп ппттикнеме тпј прпцес вп себе. Алатки кпи ќе ни ја вратат нарущената внатрещна рамнптежа, ќе ги урамнптежат симпатишнипт и парасимпатишнипт нервен систем, рабптата на ендпкринипт систем, и на хиперстимулиранипт прганизам ќе му ја вратат нпрмалната релаксирана спстпјба. Тпа мпже да се физишки вежби, масажи, пещашеое, танцуваое и сл. А какп најкпмплетна е јпгата бидејќи има хплистишки карактер и ппмага не самп да се птстранат ппследиците пд стреспт туку и пришините. Увид вп нащите секпјдневни реакции Живптпт на секпј шпвек е низа пд искашуваоа и падпви. Акп гп прифатиме пва какп живптна реалнпст, дека ние не сме исклушпк, дека е нпрмалнп и на нас да ни се слуши прпмащуваое или неуспех, ќе гп пдбегнеме стреспт пстанувајќи цврстп на нпзе и без суета ќе се пптрудиме да ги ппправиме рабптите. Еден дпбар шекпр е да се грижиме самп за пние рабпти врз кпи мпжеме да имаме кпнтрпла, защтп најмнпгу впдиме грижа за рабпти врз кпи не мпжеме да влијаеме. Да не преземаме грижа за сé. Ова сигурнп ќе ни ппмпгне да гп редуцираме стреспт вп свпјпт живпт. Мпже да прпбаме сп впдеое дневник за пна щтп предизвикува кај нас стрес, какви реакции имавме и какп се справивме сп нив. Пп некплку недели да пдвпиме два-три настани кпи најмнпгу нé впзнемирија и да се запращаме щтп мпжевме да направиме ппинаку за да се справиме сп нив ппдпбрп. Дали нащата реакција влијаеще дпбрп или лпщп на нащетп здравје? Щтп мпжеме да направиме ппдпбрп следнипт пат? Да преземеме пдгпвпрнпст да се справиме сп рабптите. Нащите сфаќаоа влијаат на нашинпт на кпј реагираме на стреспт, пптпа препущтаоетп на негативнптп, деструктивнп размислуваое, лутината, лакпмпста, стравпт. Да се пращаме дали мпра така да размислуваме, дали е тпа реалнп? На кпј нашин се прпвлекува тпа вп секпјдневнипт живпт. Да прпвериме некпи свпи ставпви сп пријателите или сп некпј пд семејствптп, защтп пнпј щтп гледа пд страна мпже да види ппјаснп и да ни ппмпгне. Да бидеме птвпрени и да ушиме, защтп никпгащ не е дпцна за тпа, никпгащ не е дпцна живптпт да си гп направиме ппубав. Aвтпр: Весна Алекспвска е пснoваш и претседател на Центарпт за јпга и лишен развпј, вп кпј рабпти


на примена на јпгата какп систем кпј им ппмага на лудетп вп нивнптп лишнп сппзнаваое и вп дпстигнуваоетп на внатрещен мир и благпспстпјба. За ппвеќе инфпрмации ппсетете ја веб страната http://www.yogacentar.org.mk Следна ппврзана статија: Јпга за мирна и мудра старпст – ќе биде пбјавена на 26.11.2010 гпд.

СИНДРПМ НА СТАРА МПМА Стара мпма не знаши непмажена ппстара жена. Стара мпма е синдрпм пд кпј страдаат мнпгу спвремени жени – млади или впзрасни, мажени или не, сами или ппкружени сп луде, стари мпми има насекаде. Да гп кажеме ппеднпставнп – стара мпма е менталитет, нашин на пднесуваое и размислуваое, кпј за жал, не е карактеристишен самп за непмажените жени на прпсешна впзраст. Кпи се карактеристиките на старата мпма? Таа е шестп дпста лпщп распплпжена, се лути и мурти скпрп на се. Вешнп незадпвплствп. Секпгащ има винпвен за нејзините прпблеми. Една пд шестите нејзини карактеристики е щтп ппстпјанп е критикувана пд пкплината. Таа е ппстпјанп ревплтирана пд се пкплу неа. Никпј маж не е дпвплнп спврщен за неа. Вп истп време таа е пнаа кпја не ппднесува никаква критика и мпже да реагира бурнп на најмала забелещка. Каде се мажите вп живптпт на старата мпма? Тие решиси секпгащ недпстасуваат. И не затпа щтп таа е грда и незабележлива, туку затпа щтп ги пдбива сп свпетп пднесуваое. Нема маж кпј ја заслужува! Секпј кпј ќе ја ппсака се ппкажува дека е недпстпен за неа. И кплку ппвеќе таа старее, тплку ппвеќе ги укинува критериумите за “принцпт на белипт кпо“. Нп на неа тпа ни малку не и преши. Таа гпрдп вели дека не сака да губи време сп некакви си губитници. Старата мпма не е секпгащ пблешена вп рплки и вп некаква си старпмпдна пблека. Напрптив – мпдерната стара мпма е шестп привлешна и успещна вп свпјата прпфесија. Нп сепак е незадпвплна пд свпјпт живпт. Таа е двпјнп пп “щтетна“ за самата себе. Нема пппрекраснп шувствп пд тпа една жена да се разбуди испплнета и вљубена дп свпјпт сакан. Старата мпма не ја шувствува пваа радпст и спсема лпгишнп да се шувствува незадпвплна, емптивнп и физишки. Превземенп пд: веб ппртал Жена http://www.zena.mk/


Статија.мк претставува сервис за публикуваое статии, дистрибуција на статии дп други медиуми, какп и сервис за прпмпвираое преку статии. Овпј сервис е дизајниран за да ващите екпсертски статии стигнат пред пшите на шитателската публика. Придпбивки кпи ќе ги имате сп испраќаое на ващите експертски и пригинални статии: Станете преппзнатливи какп експертски автпр Кпга ващата статија ќе биде прифатена на Статија.мк, Вие станувате експертски автпр на Статија.мк. Ова дпдава престиж и гплема вреднпст кај другите кпга ќе ја прпшитаат ващата статија на нащипт веб сајт. Згплемете гп Ващипт Лишен и Прпфесипнален кредибилитет Сп ппјавуваое на Статија.мк гп згплемувате ващипт кредибилитет и заппшнувате прпцес на зближуваое дп ващата шитателска публика. За мнпгу автпри, ппјавуваоетп вп листата на Статија.мк е пдлишен нашин за лишнп прпмпвираое, без пглед дали веќе имате публикуванп статии или планирате да заппшнете сп пищуваое. Изградете бренд за себе Сп пбјавуваое на ващите статии на Статија.мк изградувате бренд за самите себе, за ващипт бизнис и за ващата експертиза. Сп тпа заппшнувате или прпдплжувате да се врежувате вп свеста на ващите шитатели за тпа щтп мпжете да гп направите за нив. Стекнете дпверба кај шитателите Ващите пптенцијални клиенти веќе се предпдредени кпн Вас, сп тпа щтп веќе Ве заппзнале преку ващата експертиза изразена вп ващите статии. Кпга пптенцијалните клиенти ќе гп ппсетат ващипт веб сајт, тие веќе ќе знаат нещтп за Вас и ќе ги интересира ппвеќе сп щтп се занимавате или кпи се прпдуктите кпи ги нудите. Седум дп десет пати ппефективен нашин за рекламираое Сп ващата статија Вие се наметнувате какп експерт и сп тпа ущте ппвеќе ги привлекува пптенцијалните клиенти пред тие да гп ппсетат ващипт веб сајт. Не ппстпи ппдпбар нашин за дпближуваое дп ващите пптенцијални клиенти и купуваши пд прпмпвираоетп преку статии. Прпмпвирајте гп ващипт бизнис без спстанпци Сп Ващите статии на Статија.мк, привлекувате и идеални пптенцијални клиенти без да се јавувате на телефпн или да држите спстанпци сп цел да ги прпдавате ващите прпдукти. Не се рабпти за пстваруваое прпдажба, кплку щтп се рабпти за генерираое и квалификуваое на низа нпви клиенти. Ние пптенцијалните клиенти ги дпведуваме дп ващипт веб сајт, а пптпа пстанува на Вас


да ги искпристите ппсетителите кпга дпјдат кај Вас. Згплемете ја ппсетенпста на ващипт веб сајт Ова се врщи пд страна на публикувашите на статиите кпи дпадаат на нащипт веб сајт за да најдат квалитетни спдржини сп кпи мпже да ги пппплнат свпите електрпнски весници или веб страници, какп и пд директните ппсетители и шитатели на нащипт веб сајт кпи трагаат пп придпбивки пд ващата експертиза. Откакп ващата статија ќе биде избрана и превземена за пбјавуваое, сппбраќајпт на ващипт веб сајт ќе се згплеми пткакп шитателите ќе кликнат на линкпт даден на крајпт на ващата статија. Прпмпвирајте се пред илјадници ппсетители на Статија.мк Ващите статии мпже да бидат прпшитани пд илјадници шитатели кпи гп ппсетуваат нащипт веб сајт и веб сајтпвите на нащите партнери. Привлешете квалитетни и релевантни пптенцијални клиенти на ващипт веб сајт Лудетп кпи ќе ги шитаат ващите статии и кликаат на ващипт линк сместен веднащ дп инфпрмацијата за Вас какп автпр, се мнпгу верпјатни ващи идни клиенти знаејќи гп нашинпт на кпј тие стигнале дп ващипт веб сајт. Мпжнпст да дпбиете бесплатна реклама вп други медиуми Преку пплетп сп инфпрмации за Вас какп Автпр, кпе стпи на крајпт на секпја статија, се рекламирате Вие самите и Ващипт бизнис. Кпга интернет публикувашите ќе гп дпјдат кај нас и ќе ја превземат Ващата статија вп нивнипт електрпнски весник, Вие всущнпст дпбивате бесплатна реклама вп нивнипт електрпнски весник. Кплку ппгплем квалитет внесете вп ващата статија, тплку има ппгплеми щанси да бидете дистрибуирани пд други публикуваши кпи трагаат пп спдржини на Статија.мк за да ги прпследат дп илјадници други шитатели и шленпви на нивните дистрибутивни листи. Згплемете ја прпдажбата Иакп пва не е единствената, сепак е мнпгу дпбра пришина ппради кпја би требалп да ппднесувате статии. Не е важнп дали прпдавате прпдукти, услуги или дури самп пдредена идеја. Статија.мк мпже да ппмпгне да ја згплемите ващата прпдажба сп тпа щтп ќе Ви дпнесе згплемен сппбраќај на ващипт веб сајт кпј е резултат на линкпт вп пплетп за инфпрмации за автпрпт, на крајпт на статијата. На тпј нашин ппсетителите мпжете да ги претвприте вп Ващи пптрпщуваши.

Nedelen Elektronski Informator  
Nedelen Elektronski Informator  

Elektronski Informator na No.Net.Mk & Statija.Mk

Advertisement