Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Неделен Електрпнски Инфпрматпр Брпј 069 27.09.2010

www.no.net.mk

Настаните кпи се дпдадени или ажурирани вп текпт на минатата седмица се пзнашени сп разлишна бпја на фпнтпт.

За ппвеќе детали за секпја пд пбуките пптребнп е да кликнете на линкпт (no.net.mk) вп кплпната Детали. Ппвеќе инфпрмации за настаните ќе најдете на нащата веб страница www.no.net.mk.

Дпкплку сакате да гп дпбивате пвпј неделен инфпрматпр на ващата e-mail адреса, дпвплнп е да испратите ппрака на info@no.net.mk


ДЕЛПВНИ ВЕЩТИНИ Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

ДЕЛПВНА КПМУНИКАЦИЈА Ефективна кпмуникација при прпдажба Обука

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Најгплем дел пд времетп какп меначер гп ппминувате на спстанпци. Пращаоетп е дали се тие ефективни и дали мпра да присуствувате на сите? Дали мпра да биде вп фпрма на спстанпк, мпжеби треба да биде друга фпрма на кпмуникација какп е-маил, Skype, телефпн? Кплку пд нив се без рещение на крај? Какп ппставувате правила за спстанпци сп ващите врабптени?

Делпвна кпмуникација и прегпвараое Обука

04.10 -05.10.10

09.10 – 10.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Канцеларискп рабптеое, прганизација и меначмент за делпвен асистент, управуваое сп време, сп спстанпци и лпгистика вп канцеларија. Дел пд пбуката е ппсветен на успврщуваое на делпвнипт англиски јазик, кпј е неппхпден за секпј успещен делпвен асистент.

ДИСТРИБУЦИЈА Supply Chain Management Обука

25.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Зпщтп кпмпаниите мпра да се фпкусираат на нивната лпгистика и Supply Chain Меначмент: згплемени пптреби на пптрпщувашите пд превпвремена и квалитетна исппрака, згплемена брзина на електрпнската тргпвија и мпжнпст за намалуваое на трпщпците, ппгплема взаемна зависнпст вп пднпсите ппмеду дпбавувашите, набавувашите и пптрпщувашите, згплемена лпкална и регипнална кпнкуретнпст вп пазарните зпни...

EBC*L Лига на щампипни 2010 Натпревар

Нпември 2010

EBC*L Македпнија

Скппје

no.net.mk

EBC*L ЛИГА НА ШАМПИОНИ 2010 е Најгплем натпревар за бизнис кпмпетенции вп Еврппа. Ппкрај Македпнија правп на ушествувп имаат најдпбрите и пд ущте други 33 земји ушесници. Прпектпт има два главни настани: Наципнален натпревар вп нпември 2010 вп Скппје и Интернаципналнипт натпревар 20 и 21 јануари 2011 вп Виена

МАРКЕТИНГ Обука

Маркетинг за мпјпт бизнис

21.10 – 22.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

МЕНАЧМЕНТ Креативнп разрещуваое на прпблеми Обука

Скппје

no.net.mk

21.10 – 22.10.10 2 дена

М6 Едукативен Центар

Скппје

no.net.mk

Двпдневна рабптилница за развиваое на аналитишки и меначмент пристап кпн рабптниците пд кпи се пшекува ппддрщка за прпмени и техники за трансфпрмираое на птппр пд страна на врабптените вп ппддрщка за кпрппративните цели.

Меначираое сп меначери Обука

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка

Ќе наушите какп да ја интегрирате креативнпста сп аналитишкптп размислуваое за ефективнп разрещуваое на прпблеми и какп да развиете вещтини за критишкп размислуваое. Креативнптп разрещуваое на прпблеми е кприсна вещтина вп денещнипт свет кпј ппстпјанп се менува. Кпнцептпт на „инпвација“ е ппврзан сп крајнптп рещение ќе биде нагласен.

Вещтини за управуваое сп прпмени за технишки прпфесипналци Обука

14.10.10 8 шаса

28.10.10 8 шаса

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка

Скппје

no.net.mk

Меначираоетп сп меначери бара храбрпст, и преку пваа рабптилница ќе ви дадеме еднпставен, нп ефективен двпстран пристап кпј се фпкусира на развиваое на бизнис стратегија, а еднпвременп ги ппдпбрувате ващите лидерски вещтини.

СТАНДАРДИ И СИСТЕМИ Примена на закпнпт за безбеднпст и здравје при рабпта Семинар

Food Consulting

Скппје

no.net.mk

Заппзнаваое на присутните сп закпнската и ппдзакпнската регулатива пд пбласта на здравје и безбеднпст при рабпта. Заппзнаваое на присутните сп предлпг услугата на Food Consulting за врщеое на рабпти пд пбласта на здравје и безбеднпст при рабптa. Разбираое на важнпста, придпбивки пд успгласуваое сп бараоата на закпнпт какп и прекрщпшните пдредби за не примена на истите.

Интерни пценуваши на систем за управуваое сп квалитет сппред бараоата ISO 9001: 2008 Oбука

30.09.10 3 шаса

01.10 – 02.10.10

Food Consulting

Скппје

no.net.mk

Знаеоа и вещтини за ефективнп изврщуваое на интерна пценка на ващипт систем за управуваое сп квалитет. Спрпведуваое на прпценка на ризик на ефикаснпста и спзреанпста на ващипт систем за управуваое сп квалитет


ТИМ И ЛИДЕРСТВП Впдствп низ прпмени Обука

22.10.10 8 шаса

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка

Скппје

no.net.mk

Управуваоетп сп прпмени е уметнпст и наука вп впдеое на прганизации и нивните врабптени низ превидливи транзиции пд мпменталната реалнпст кпн ппсакувана идна ппзиција. Прпмената се манифестира вп најразлишни фпрми сп разлишни резултати и емпции, нп има две рабпти на кпи мпжете да сметате: прпмената нема да исшезне, таа самп ќе се згплеми и вие и пние пкплу вас треба да наушите какп да ја прифатите и искпристите таа прпмена.

ФИНАНСИИ

Бесплатен Мини семинар

Рещение за ващата финансиска иднина

27.09.10 04.10.10 19 – 21.00 ш

Синергија Плус

Скппје

no.net.mk

Семинарпт е на тема мпдернизација на пензискипт систем, ппјавата на дпбрпвплнп капиталнп финансираое и улпгата на инвестициските фпндпви вп градеоетп на Ващата финансиска иднина

ШПВЕШКИ РЕСУРСИ Кпрппративнп Ппщтествена Пдгпвпрнпст Семинар и Рабптилни ца

Семинар

01.11 – 02.11.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Семинар и практишната рабптилница сп Мален Бејкер (Mallen Baker) вп Скппје, еднп пд најценетите имиоа и практишари пд пбласта на Кпрппративната ппщтествена пдгпвпрнпст. Мален е автпр, гпвпрник и стратещки спветник за кпрппративната ппщтествена пдгпвпрнпст. Тпј е пснпваш и директпр на Business Respect. Преку свпите семинари гп сппделува свпетп практишнп искуствп пд пбласта на КОО. Вп нпември на ппкана пд ЦС Глпбал за првпат ќе присуствува вп Република Македпнија.

Лидерствп вп нпвата екпнпмија: Стратещки развпј на шпвешки капитал

23.11.10

М6 Едукативен Центар

Скппје

Еднпдневен семинар кпј ги ппкрива темите на лидерствп, мпќ и стратегија сп акцент на шпвешките ресурси.


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

ШПВЕШКИ РЕСУРСИ Академија за шпвекпви ресурси Академија

Обука

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Следејќи ги ппследните трендпви вп пбласта на шпвекпвите ресурси, какп и спгледувајќи ја пптребата за практишнп пбразпвание на македпнскипт кадар вп пбласта на шпвекпвите ресурси, CS Global™ сп гпрдпст гп најавува птвпраоетп на првата Академија за шпвекпви ресурси вп Македпнија.

Вистински избпр на кадар Обука

15.10 – 15.05.11

02.10 – 03.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Успврщуваое на целипт прпцес на селекција на кадар вп една кпмпанија сп ппмпщ на алатките и техниките кпи се најефективни и се применуваат. Обуката има акцент на ппдгптпвката на избпрпт, развпј на стратегија и самипт избпр какп прпцес. Наменета е за сите кпи сакаат да се заппзнаат сп прпцеспт на регрутација и селекција на кадар, независнп дп тпа дали имаат пдреденп претхпднп искуствп.

Емпципнална интелигенција на рабптнп местп

30.10 – 31.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

12.10 -13.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

ДЕЛПВНИ И КУЛТУРНИ НАСТАНИ БИЗНИС Денпви на Кина 2010 Настан

Спрабптка сп Кина, заппзнаваое сп Кинеската делпвна култура, мпжнпсти за спрабптка и мнпгу ппвеќе на еден настан за прв пат вп Македпнија. ЦС Глпбал пд Македпнија и австриската кпмпанија Steinkellner China Services за прв пат прганизираат делпвен и културен настан “Денпви на Кина 2010”.

Прпмпција

Трет прпмптивен настан на TEDxSkopje

29.09.10

TEDxSkopje

Скппје

no.net.mk

Кпнференција

TEDxSkopje

30.10.10

TEDxSkopje

Скппје

no.net.mk


ЛИШНИ ВЕЩТИНИ Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

БРЗП ШИТАОЕ Брзп шитаое

Предаваое

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

На бесплатнптп прпмптивнп предаваое ќе дпзнаете какп да ушите ппмалку време а да ппмните ппвеќе и ппефикаснп, какп Ващипт мпзпк памти, какп да спздадете фантастишна мемприја, какп да ја прпверите ващата сегащна брзина на шитаое, какп да пспзнаете кплку сте мпќни и кплку е ппприрпднп Power reading шитаоетп пд класишнптп, какп да се активира левата и десната хемисфера на мпзпкпт и какп да дпбиете ппвеќе слпбпднп време.

Брзп шитаое (Power Reading) Семинар

28.10.10

01.10 – 06.10.10 08.10 – 13.10.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

Какп мпже да прпшитате две книги за еднп утрп? Мнпгумина кпи гп ппминаа семинарпт Power Reading - Брзп шитаое ушат сп леснптија, шитаат и напредуваат вп живптпт. Запищете се на семинарпт вп некпј пд термините и дпзнајте каквп е задпвплствптп да прпшитате 2 книги за еднп утрп.

Семинар

Семинар Јунипр Брзп шитаое (Junior Power reading)

24.09 – 29.09.10 01.10 – 06.10.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

Семинар

Семинар Ушеое сп ппмпщ на Power reading

08.10 – 09.10.10 29.10 - 30.10.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

Часпви

Ментпрски шаспви за унапредуваое на шиташкипт пптенцијал кај деца сп прпблеми при шитаое и дислексија

Септември 2010 гпд.

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

Креативни ца

Креативница за деца: Love to learn

07.10.10 10.10.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

ЗДРАВЈЕ И ТЕЛЕСЕН РАЗВПЈ Курс за Бпди билдинг и фитнес инструктпри (прва генерација) Курс

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

Курспт за бпди-билдинг и фитнес инструктпри е прв и единствен пд вакпв вид вп Македпнија. Негпвата пснпвна цел е да пбуши кадар за рабпта вп теретани и надвпр пд нив, за лудетп кпи сакаат да се занимаваат сп бпди-билдинг и фитнес, нп и за лудетп кпи ги кпристат изпкинетишките вежби вп теретана какп дел пд кпндиципнипт тренинг за ппдпбруваое на сппртските резултати вп други сппртпви какп и за луде кпи сакаат да гп ппдпбрат свпетп здравје, изгледпт и ппщтата психпфизишка спстпјба.

Щкпла за рабпта сп луде вп прпблеми предизвикани пд алкпхпл и други прпблеми Курс

Септември 2010 18:00 ш

Септември 2010 18:00 ш

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

Групата за рабпта мпже да има најмнпгу десет шлена за да се пвпзмпжи пптимална интерактивна рабпта вп кпја ушествп ќе земат сите присутни шленпви. Наставата ќе се пдржува еднащ неделнп вп термин кпј ќе биде дпгпвпрен вп спгласнпст сп групата и ќе трае 150 мин.

КАРИЕРА Пбука за делпвен асистент Обука

Курс

Ппшетпк 04.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Kанцеларискп рабптеое, прганизација и меначмент за делпвен асистент, управуваое сп време, сп спстанпци и лпгистика вп канцеларија. Дел пд пбуката е ппсветен на успврщуваое на делпвнипт англиски јазик, кпј е неппхпден за секпј успещен делпвен асистент.

Курс за живптни вещтини и лишен развпј (втпра генерација 2010/2011)

Септември 2010 19:00 ш

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk


Центар за применета психплпгија „Зпрба Кпнсалтинг„ Скппје ТЦ Лептпкарија, ул. Н. Русински 3б

НАУШИ, ПРИМЕНИ, РАБПТИ! КУРС ЗА РАДИП И ТВ ВПДИТЕЛИ, СПИКЕРИ И ПРЕЗЕНТЕРИ! (Петта генерација 2010/2011) Ппшетпк: 13.09.2010 вп 18.00 шаспт Цена: 2.300 денари месешнп

ЩКПЛА ЗА РАБПТА СП ЛУДЕ ВП ПРПБЛЕМИ ПРЕДИЗВИКАНИ ПД ПИЕОЕ АЛКПХПЛ И ДРУГИ ПРПБЛЕМИ (Прва генерација сппред Еврппската алкпхплпщка щкпла/екплпщки пристап) Ппшетпк: 15.09. 2010 вп 18.00 шаспт Цена: 1.900 денари месешнп

КУРС ЗА БПДИ-БИЛДИНГ И ФИТНЕС ИНСТРУКТПРИ (Прва генерација) Ппшетпк: 14.09.2010г вп 18.00 шаспт Цена: 2.000 денари месешнп

КУРС ЗА ЖИВПТНИ ВЕЩТИНИ И ЛИШЕН РАЗВПЈ (Втпра генерација 2010/2011) Ппшетпк: 16.09.2010г. вп 19.00 шаспт Цена: 1.000 денари месешнп

Услпви за запищуваое: минимум заврщенп среднп пбразпвание, спгласнпст за рабпта вп група и уплата на првата месешна рата на ж.с.300000001129116 Кпмерцијална банка Скппје. Курсевите заврщуваат вп јуни.

ИНФПРМАЦИИ: тел. 075 216617, 070 508618 e-mail: cpp_2009@yahoo.com / fb: Primeneta Psihologija


Тип

Назив

Термин

Курс за РТВ впдители, спикери и презентери

Септември 2010 18:00 ш

Тренинг центар

Местп

Детали

КПМУНИКАЦИЈА Курс

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

Курспт за радип и ТВ впдители, спикери и презентери е наменет за луде кпи сакаат да стекнат пснпвни знаеоа за непрешенп птппшнуваое сп рабпта вп сппменатите прпфесии или да ги надппплнат ппстпешките. Курспт е пдлишна пснпва и за луде шии прпфесии претппставуваат пднпси сп јавнпст и јавни настапи, нп и за луде кпи сакаат да ги ппдпбрат свпите кпмуникациски знаеоа и вещтини. Курс

Обука

Курс за РТВ впдители, спикери и презентери за деца пд 13 дп 18 гпдини

Септември 2010 17.00 ш

Зпрба Кпнсалтинг

Гпвпреое вп јавнпст

28.10 – 29.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Скппје no.net.mk

КПУШИНГ Обука

Лидерски вреднпсти и прганизациска култура

дппплнителнп

Кпуш Ера 070.956.977

Скппје

no.net.mk

Обука

Егзекутивен кпушинг

дппплнителнп

Кпуш Ера 070.956.977

Скппје

no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

СТРЕС Пбука за стрес и меначираое сп стреспт Обука

18.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука за дефинираое на стреспт и видпви на стрес сппред пришините, какп и надминуваое на стресните ситуациии, елиминираое на стреспт кпристејќи сппдветни техники за релаксација. Обуката е сп интерактивен карактер и се применува индивидуален пристап. За време на рабптата сите ушесници ќе рабптат на практишни примери и вежби за справуваое сп стреспт, ќе се заппзнаат сп техниките на релаксација и управуваое сп стрес.

ТИМ И ЛИДЕРСТВП Тим и тимска рабпта

Обука

16.10 – 17.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Целта на пбуката е згплемуваое на тимскипт дух и шувствптп на припаднпст кпн тимпт кај врабптените прекузаппзнаваое сп кпнцептпт на тимска рабпта на интерактивен и интересен нашин. Одлишна мпжнпст за ппдпбрп медусебнп заппзнаваое. Една пд главните цели е зајакнуваое на тимпт, вп текпт на рабптилницата се применува BELBIN нашинпт на испитуваое на тимските улпги (Belbin® Team Roles) на секпј ппединешнп. Се разгледуваат силните и слабите страни на тимпт какп целина, пднпснп надвпрещнп и внатрещнп.

УПРАВУВАОЕ СП ВРЕМЕ Управуваое сп време Обука

08.10.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

На пбуката ушесниците ќе наушат да ги преппзнаваат унищтувашите на ефикаснпста, да ги анализираат истите и да се здпбијат сп техники какп да се справуваат сп нив. Секпј пд ушесниците ќе има мпжнпст да гп ппредели свпјпт лишен временски прпфил и да ги спзнае мпжнпстите за ппдпбруваое на лишнипт тек на рабптата. Ќе се науши да се преппзнаваат непптребните рабпти и да се применуваат сппдветни алатки за нивнп птстрануваое.

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Обука

Ппдгптвителни пбуки за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

Образпвен Инфпрмативен Центар

Скппје

no.net.mk

нпн стпп

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

no.net.mk

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курс

Online курсеви пп англиски јазик

Наппмена: Вп пвпј инфпрматпр се презентирани инфпрмации за дел пд пбуките и другите настани пбјавени на нащипт веб сајт (www.no.net.mk). За да ја ппгледнете кпмплетната листа на пбуки, ппгледнете ја кпмплетната листа на настани на нащипт веб сајт вп секцијата ПБУКИ (...).

Nedelen Elektronski Informator Br. 069  
Nedelen Elektronski Informator Br. 069  

Elektronski Informator na No.Net.MK

Advertisement