Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Неделен Електрпнски Инфпрматпр Брпј 057 28.06.2010

www.no.net.mk

Настаните кпи се дпдадени или ажурирани вп текпт на минатата седмица се пзнашени сп разлишна бпја на фпнтпт.

За ппвеќе детали за секпја пд пбуките пптребнп е да кликнете на линкпт (no.net.mk) вп кплпната Детали. Ппвеќе инфпрмации за настаните ќе најдете на нашата веб страница www.no.net.mk.

Дпкплку сакате да гп дпбивате пвпј неделен инфпрматпр на вашата e-mail адреса, дпвплнп е да испратите ппрака на info@no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

ДЕЛПВНИ ВЕЩТИНИ БИЗНИС Интерактивен инфп час

Претприемнищтвп

Семинар

Strategic Business Assesment

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

16.09.10

М6 Education Center 02.31.09.186

Скппје

no.net.mk

03.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

секпј четвртпк 19:00 ч

ДЕЛПВНА КПМУНИКАЦИЈА Обука

Успещни спстанпци

Обука

Ефективна кпмуникација

09.07 - 10.07.10 2 х 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

Обука

Презентациски вещтини

10.07 – 11.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

01.07 – 02.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

01.09 – 29.09 40 часа

Еуриск Кпнсалтинг 02.322.03.96

Скппје

no.net.mk

30.06.2010

Александрија 02.30.73.443

Скппје

no.net.mk

пп дпгпвпр

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

Синергија Плус 02.551.15.68

Скппје

no.net.mk

30.06.2010

Синергија Плус + КД Фпндпви 02.551.15.68

Св.Никпле

no.net.mk

05.07.2010

Синергија Плус + КД Фпндпви 02.551.15.68

Велес

no.net.mk

08.07.2010

Синергија Плус + КД Фпндпви 02.551.15.68

Ресен

no.net.mk

МАРКЕТИНГ Обука

Маркетинг за мпјпт бизнис

ПРАВП Пбука за пплагаое на правпсуден испит (сесија Пктпмври 2010) ПРПЕКТЕН МЕНАЧМЕНТ Обука

Курс

Меначер на ICT прпекти (CompTIA Project+)

СМЕТКПВПДСТВП Обука

Пснпви на сметкпвпдствп

ФИНАНСИИ Интерактивен инфп час Интерактивен инфп час Интерактивен инфп час Интерактивен инфп час

Лишни Финансии Мпдернизација на пензискипт систем, дпбрпвплнп капиталнп инвестираое... Мпдернизација на пензискипт систем, дпбрпвплнп капиталнп инвестираое... Мпдернизација на пензискипт систем, дпбрпвплнп капиталнп инвестираое...

секпј ппнеделник 19:00 ч


Тип

Назив

Обука

Пснпви на финансиска писменпст

Обука

Chartered Financial Analyst (Module 1)

Рабптилн ица

Науши и збпгати се!

Рабптилн ица

Финансиска едукација за кредитни жпнглери

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

Синергија Плус 02.551.15.68

Скппје

no.net.mk

ОИЦ & Gnossis Professional

Скппје

no.net.mk

дппплнителнп

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

дппплнителнп

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

18.07.10

Септември 2010

ШПВЕШКИ РЕСУРСИ Обука

Мереое на перфпрмансата кај врабптените

Обука

Управуваое сп шпвекпви ресурси – практишен курс

17.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука

Емпципнална интелигенција на рабптнптп местп

18.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука

Пбука за пбушуваши

19.07 – 22.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука

Успещна селекција и регрутација на кадар

30.07 – 31.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

02.07 – 07.07.10 09.07 – 14.07.10 16.07 – 21.07.10 23.07 – 28.07.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

Курс за Бпди билдинг и фитнес инструктпри (прва генерација)

14.09.2010 18:00 ч

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

Обука

Кариера вп 5 шекпри

пп дпгпвпр 1 месец

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

Обука

Пищуваое CV и мптиваципнп писмп

Обука

Пбука за кариера (CV, писмп за намери, интервју и тестираое)

Обука

Делпвен асистент – летна интензивна пбука

02.07 - 03.07.10 2 дена х 6 часа

ЛИШНИ ВЕЩТИНИ БРЗП ШИТАОЕ Семинар

Power Reading

ЗДРАВЈЕ И ТЕЛЕСЕН РАЗВПЈ Курс

КАРИЕРА

дппплнителнп

Мпја Кариера 02.31.11.191

no.net.mk

15.07 – 16.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

28.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk


Тип

Назив

Щкпла за рабпта сп луде вп Курс прпблеми предизвикани пд алкпхпл и други прпблеми Курс за живптни вещтини и Курс лишен развпј (втпра генерација 2010/2011) КПМУНИКАЦИЈА

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

15.09.2010 18:00 ч

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

16.09.2010 19:00 ч

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

Обука

Кпмуникациски вещтини и делпвна етика

Обука

Јавнп гпвпреое

02.07 - 03.07.10 2 х 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

Обука

Гпвпреое вп јавнпст

24.07 – 25.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука

Стрес и меначираое сп стрес

12.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Курс

Курс за РТВ впдители, спикери и презентери

13.09.2010 18:00 ч

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

09.07 - 10.07.10 2 х 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

Образпвен Инфпрмативен Центар

Скппје

no.net.mk

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

no.net.mk

дппплнителнп

Мпја Кариера 02.31.11.191

no.net.mk

МЕНАЧИРАОЕ СП СТРЕС Обука

Пслпбпдуваое пд стрес на рабптнптп местп

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Курс

Ппдгптвителни курсеви за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курс

Online курсеви пп англиски јазик

нпн стпп

Курсеви

Летни интензивни курсеви пп странски јазици (Англиски, Турски, Француски, Италијански, Гршки, Германски)

Јули 2010 3 седмици

ЕСП, Скппје 02. 32.46.041

Скппје

no.net.mk

Курсеви

Курс пп кпмуникација пп Англиски јазик

Јули 2010 3 седмици

ЕСП, Скппје 02. 32.46.041

Скппје

no.net.mk

Курсеви

Курс пп делпвен Англиски јазик

Јули 2010 3 седмици

ЕСП, Скппје 02. 32.46.041

Скппје

no.net.mk

Курс

Интензивен курс пп делпвен англиски јазик

07.07.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk


Тип

Курс

Назив

Делпвна кпмуникација – Германски јазик (летна пбука)

Термин

26.07.10

Тренинг центар

Местп

Детали

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

ИНФПРМАТИШКИ ТЕХНПЛПГИИ MS OFFICE Курс

Word за делпвни кприсници Нивп 1 и Нивп 2

пп дпгпвпр 9 часа / 1 нед.

Александрија 02.30.73.443

Скппје

no.net.mk

Курс

Excel за делпвни кприсници Нивп 1 и Нивп 2

пп дпгпвпр 9 часа / 1 нед.

Александрија 02.30.73.443

Скппје

no.net.mk

Јуни 2010

Александрија 02.30.73.443

Скппје

no.net.mk

Јули 2010 3 седмици

ЕСП, Скппје 02. 3246-041

Скппје

no.net.mk

Пријавуваое дп 10.07.2010

Млади Инфп

Скппје

no.net.mk

РАЗНП Курс

Java прпграмер

Курсеви

Курс пп кпмпјутерска кпмуникација

Летна шкпла

IT and Graphic Design

Nedelen Elektronski Informator #057  

Elektronski Informator na No.Net.Mk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you