Page 1

ВПДИШ ЗА НЕФПРМАЛНП ПБРАЗПВАНИЕ Неделен Електрпнски Инфпрматпр Брпј 052 24.05.2010

www.no.net.mk

Настаните кпи се дпдадени или ажурирани вп текпт на минатата седмица се пзнашени сп разлишна бпја на фпнтпт.

За ппвеќе детали за секпја пд пбуките пптребнп е да кликнете на линкпт (no.net.mk) вп кплпната Детали. Ппвеќе инфпрмации за настаните ќе најдете на нашата веб страница www.no.net.mk.

Дпкплку сакате да гп дпбивате пвпј неделен инфпрматпр на вашата e-mail адреса, дпвплнп е да испратите ппрака на info@no.net.mk


Дали терминпт лични финансии (пари) ви звучи ппзнатп? Кпга ппследен пат сте седнале и сте ја планирале вашата финансиска иднина? Дали сте свесни дека 90% пд нас лудетп ппвеќе време ппминуваат вп планираоетп на гпдишните пдмпри, пткплку вп планираоетп на личните финансии (пари)? Се слпжувате ли дека 90% пд прпблемите се ппврзани сп личните финансии(пари)? Акп 90% пд прпблемите се ппврзани сп личните финансии(пари), тпгаш зпштп вп фпрмалнптп пбразпвание не не учат на пснпвните правила на играта сп парите и какп да се справиме сп предизвиците ппврзани сп нив? Кплку сте заппзнаени сп функципнираоетп на пдредени финансиски институции пд кпи директнп зависи нашата иднина? Синергија Плус какп Агенција за едукација специјализирана на пплетп на финансиска писменпст ви ппмага да ги прпнајдете пдгпвприте на пвие прашаоа и на уште мнпгу други кпи ВИЕ ќе мпжете да ги ппставите на нашипт БЕСПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН ИНФО ЧАС на тема ЛИЧНИ ФИНАНСИИ кпј се пдржува секпј ппнеделник вп прпстприите на Првипт Центар за Финансиска Писменпст вп Република Македпнија. 2010-та е веќе гпдина на гплеми ппштествени и екпнпмски прпмени, гпдина вп кпја ќе се сппчиме сп предизвици ппврзани сп пензискипт систем, предизвици ппврзани сп прегплемата кредитна задплженпст на населениетп, предизвици сп активираните хипптеки врз имптите на пгрпмен брпј на нашите спградани. Вп тие прпмени стравпт ќе царува и не знаејќи да се справат сп прпмените мнпзинствптп ќе псирпмаши, нп затпа пние сп згплемена финансиска писменпст правејќи правилни инвестиции ќе ја згплемат личната благпспстпјба ппбрзп пд билп кпгаш дп сега. Вп време на прпмени – стравпт е се присутен, кај мнпзинствптп стравпт е гпсппдар, вп Синергија Плус тпј е најдпбрипт спветник! Бидете дел пд малцинствптп кпе е спремнп да учи и да се менува. Искпристете ги прпмените и нпвите трендпви вп кприст на ваша згплемена благпспстпјба, стравпт нека биде ваш најгплем спветник. Ппслушајте, размислете, научете и ппбедете сп нас! Одвпјте еден час за себе и свпите лични финансии, бидете самппдгпвпрни! Пријавете гп вашетп учествп на info@no.net.mk или на тел. 070.342.997


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

ДЕЛПВНИ ВЕЩТИНИ БИЗНИС Интерактивен инфп час

Претприемнищтвп

Обука

Семинар

секпј четвртпк 19:00 ч

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

Бизнис пднесуваое и етика

27.05 – 28.05.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Strategic Business Assesment

16.09.10

М6 Education Center 02.31.09.186

Скппје

no.net.mk

09.07 - 10.07.10 2 х 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

Мај 2010 16 часа

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка

Скппје

no.net.mk

29.05.10

ПСМ Фпндација & Трајкпвски и Партнери

Скппје

no.net.mk

28.05 - 29.05.10 2 дена пп 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

М6 Education Center 02.31.09.186

Скппје

no.net.mk

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

25.05.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

ДЕЛПВНА КПМУНИКАЦИЈА Обука

Ефективна кпмуникација

ИНЦИДЕНТИ Обука

Incident Management Boot Camp

МАРКЕТИНГ Обука

Маркетинг за претприемашки кпмпании

Обука

Герила маркетинг и прпдажба

Семинар

Market Research Best Practices

Обука

Бренд маркетинг

18.06.10

18.06 - 19.06.10 2 дена пп 6 часа

МЕНАЧМЕНТ Обука

Пбука за успещен меначмент

Обука

Adizes TopLeaF - Мпдул: Правила и стилпви на меначираое

01.06 – 01.07.10

Clear View 02.24.61.477

Скппје

no.net.mk

Обука

Adizes TopLeaF - Мпдул: Алатки за успещнп управуваое

01.06 – 04.06.10

Clear View 02.24.61.477

Скппје

no.net.mk

Обука

Ппртфплип меначмент

11.06 - 12.06.10 2 дена пп 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

ПРАВП Пбука за пплагаое на правпсуден испит (сесија Пктпмври 2010) Пбука за пплагаое на Обука правпсуден испит (сесија Декември 2010) Пбука за пплагаое на Обука правпсуден испит (сесија Февруари 2011) ПРПДАЖБА И УСЛУГИ Обука

01.09 – 29.09 40 часа

Еуриск Кпнсалтинг 02.322.03.96

Скппје

no.net.mk

18.10 - 12.11 40 часа

Еуриск Кпнсалтинг 02.322.03.96

Скппје

no.net.mk

22.12 .1017.01.11 40 часа

Еуриск Кпнсалтинг 02.322.03.96

Скппје

no.net.mk

Обука

Услуга вп рестпрани

01.06 - 03.06.10

Triple S Learning 02.31.12.048

Охрид

no.net.mk

Обука

Услуга вп хптели

01.06 - 03.06.10

Triple S Learning 02.31.12.048

Охрид

no.net.mk

Обука

Кпнференција за прпдажба, прегпвараое и networking сп Тпм Хппкинс

01.06.10

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

hopkins

Обука

Управуваое сп нивп на услуга (ИТ услуги)

16.06.10

Трајкпвски и Партнери Кпнсалтинг 02.31.23.601

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

ПРПЕКТЕН МЕНАЧМЕНТ Обука

PMP – Project Management Professional

Мај 2010 гпд.

ОИЦ & Gnossis Professional 02.3246 304

ПРПТПКПЛ И ЕТИКЕЦИЈА Обука

Пбука пп прптпкпл и етикеција на впзрасни

пп дпгпвпр

Обука

Пбука за убавп пднесуваое на деца пд 7 дп 13 гпдини

04.06 - 13.06.10 (секпј пет, саб и нед)

Обука

Скратена пбука пп прптпкпл и етикеција

пп дпгпвпр 48 часа

Рабптилни ца

Рабптилница пп прптпкпл и етикеција

пп дпгпвпр

Академија за прптпкпл на Македпнија 02.3290 380 Академија за прптпкпл на Македпнија 02.3290 380 Академија за прптпкпл на Македпнија 02.3290 380 Академија за прптпкпл на Македпнија 02.3290 380

СМЕТКПВПДСТВП Обука

Пснпви на сметкпвпдствп

пп дпгпвпр

Синергија + 02.551.1568


Тип

Назив

СТАНДАРДИ И СИСТЕМИ Пбуки за впведуваое, Обука пдржуваое и мпдификација на HACCP систем ТИМ И ЛИДЕРСТВП Обука

Какп да се биде ппсакуван партнер

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

27.05 - 29.05.10

Клуч 02.32.11.422

Скппје

no.net.mk

27.05 - 28.05.10

Трајкпвски и Партнери Кпнсалтинг 02.31.23.601

Скппје

no.net.mk

17.06.10

М6 Education Center 02.31.09.186

Скппје

no.net.mk

Синергија Плус 02.551.15.68

Скппје

no.net.mk

Cosmo Inovate Center 02.2448.077

Скппје

no.net.mk

Синергија Плус 02.551.15.68

Скппје

no.net.mk

ОИЦ & Gnossis Professional

Скппје

no.net.mk

УПРАВУВАОЕ СП КЛИЕНТИ Семинар

Customer Relationship Management

ФИНАНСИИ Интерактивен инфп час

Лишни Финансии

Курс

Финансискп планираое и анализа

Обука

Пснпви на финансиска писменпст

Обука

Chartered Financial Analyst (Module 1)

Рабптилн ица

Науши и збпгати се!

дппплнителнп

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

Рабптилн ица

Финансиска едукација за кредитни жпнглери

дппплнителнп

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

секпј ппнеделник 19:00 ч 22.05.10 20 часа/2 мес 06.06.10 27.06.10 Септември 2010

ШПВЕШКИ РЕСУРСИ Обука

Финансиска интелигенција за HR прпфесипналци

28.05 - 29.05.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука

Вистински избпр на кадар

29.05 – 30.05.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

Обука

Мереое на перфпрмансата кај врабптените

02.07 - 03.07.10 2 дена х 6 часа

Triple S Learning 02.31.12.048

Скппје

no.net.mk

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

ЛИШНИ ВЕЩТИНИ БРЗП ШИТАОЕ Семинар

Брзп шитаое и Јунипр Брзп Шитаое

28.05 – 02.06.10


Тип

Семинар

Назив

Брзп шитаое и Јунипр Брзп Шитаое

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

04.06 – 09.06.10 11.06 – 16.06.10 18.06 – 23.06.10 25.06 – 30.06.10

Ин Оптимум Македпнија 02.55.11.415

Скппје

no.net.mk

секпј Втпрник вп 18:30

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

21.05.10 25.06.10

Лекуваое сп Прана, МКД 070.25.27.24

Скппје

no.net.mk

ЗДРАВЈЕ И ТЕЛЕСЕН РАЗВПЈ Курс

Курс за регулираое на телесната тежина

Предавао е

Superbrain Yoga

Семинар

Пснпвен степен лекуваое сп Прана

22.05 - 23.05.10 26.06 - 27.06.10

Лекуваое сп Прана, МКД 070.25.27.24

Скппје

no.net.mk

Семинар

Пранишна психптерапија Напреден семинар Нивп 3

19.06 - 20.06.10 (10:00 - 18:00 ч)

Лекуваое сп Прана, МКД 070.25.27.24

Скппје

no.net.mk

секпј петпк 19:00-21:00

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

Апр - Мај 2010 1 месец

Синергија + 02.551.1568

Скппје

no.net.mk

ЦДС – Центар за делпвна спрабптка

Скппје

no.net.mk

Центар за Нефпрмалнп Образпвание Триагплник

Скппје

no.net.mk

секпј ппнеделник 18:00-21:00

Зпрба Кпнсалтинг 075.216.617

Скппје

no.net.mk

22.05 -27.05.10

ЦС Глпбал 02.32.90.540

Скппје

no.net.mk

27.05 – 30.05.10 пријавуваое дп 12.05.10

СЕГА 048.429.390

Скппје

no.net.mk

Центар за Нефпрмалнп Образпвание Триагплник

Скппје

no.net.mk

Медиа Арт Центар 02.52.98.545

Скппје

no.net.mk

КАРИЕРА Курс

Курс за живптни вещтини и лишен развпј

Обука

Кариера вп 5 шекпри

Обука

Кариеристика

Обука

Пбука за успещнп градеое кариера

Maj 2010 80 часа Мај Јуни 2010 8 недели

КПМУНИКАЦИЈА Курс

Курс за РТВ впдители, спикери и презентери

Обука

Презентациски вещтини

Обука

Денпви на вмрежуваое вп Македпнија

Обука

Пбука за градеое ппзитивна кпмуникација

Мај Јуни 2010 8 недели

ДЕТСКИ КУРСЕВИ ВПНУШИЛИЩНА ПРПГРАМА Прпграма

Летна щкпла за деца пд 4 дп 12 гпдини

14.06.10


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ТЕСТПВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Курс

Ппдгптвителни курсеви за TOEFL/ GMAT/ GRE/ SAT

Тестираое

ТOEFL - Internet Based iBT

секпј 1ви и 15ти 6 седмици

22.05.10

Образпвен Инфпрмативен Центар Образпвен Инфпрмативен Центар 02.3246 304

Скппје

no.net.mk

Скппје

no.net.mk

КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Online курс

Online курсеви пп англиски јазик

Курсеви

Јазишни курсеви пп сите светски јазици

нпн стпп

Go! EnglishMak

www.englis hmak.com

no.net.mk

нпн стпп

Berlitz, Language Center Macedonia 02.31.12.212

Скппје

no.net.mk

ИНФПРМАТИШКИ ТЕХНПЛПГИИ MS OFFICE Курс

Word за делпвни кприсници Нивп 1 и Нивп 2

пп дпгпвпр 9 часа / 1 нед.

Александрија 02.30.73.443

Скппје

no.net.mk

Курс

Excel за делпвни кприсници Нивп 1 и Нивп 2

пп дпгпвпр 9 часа / 1 нед.

Александрија 02.30.73.443

Скппје

no.net.mk

РАЗНП Курс

Introduction to C Programming

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Introduction to Python Programming

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Algorithms and Data Structures

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Information Retrieval and Web Search

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Data Mining: Practical Tools and Techniques

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Data Visualization

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Programming Collective Intelligence

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Distributed Systems and Parallel Computing

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk


Тип

Назив

Термин

Тренинг центар

Местп

Детали

Курс

Image Analysis and Processing

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Курс

Advanced Automata and Formal Languages

10.05 - 28.05.10

Time.mk Едукација 075.590.912

Скппје

no.net.mk

Обука

Клуб на талентирани среднпщкплци

Пријавуваое дп 10.06.2010 гпд.

Академија Микрпсам 048.400.100

Прилеп

no.net.mk

Курс

Прпект Апликативен спфтвер

18.05.10 20 часа/ 1 мес

Cosmo Inovate Center 02.2448.077

Скппје

no.net.mk

03.06.10

Стппанска кпмпра за мал бизнис на РМ

Скппје

no.net.mk

ТЕХНИШКИ И НАУШНИ ППЗНАВАОА ЕНЕРГЕТИКА Семинар

Применета енергетска ефикаснпст

Nedelen Elektronski Informator  

Nedelen Informator na Vodic za Neformalno Obrazovanie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you