Page 1

Óró 'bhuachaillín, seol do bhó for SATB choir (tenor part optional)

### 6 A & 8œ FÓ ### 6 & 8œ FÓ ### 6 8 V

j j œ œ. œ œ œ œ œ.

6

ró 'bhu ‐chail ‐lín

&

###

? ### 6 8

E

J

seol do bhó,

D

œ œ œ œ œ œ

E

seol go beo;

∑ ∑

j œ œ œ.

E

,

j œ œj œ . œ œ œ . œ œ œ . œ . œ œ A/E

D

Seol a ‐gus seol a ‐gus

### 6 & 8 œ œj . œ œ œ F

F # min

A/G #

j œ œœ œ œœ œ j œ œ. œ œ œ. œ œ Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín, ró 'bhu ‐chail ‐lín seol do bhó, Seol a ‐gus seol a ‐gus seol go beo; , J j j œ œœ œ œœ œ j œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ . œ œj œ . œ œ

? # # # 68 Piano for reh. only

,

Traditional arr. Mark Armstrong

Energico (q. = 90)

A sus4 A

Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín,

F F

œ œj œ .

A

,

œ.

œ.

Ó

œ.

ró,

Ó

ró,

j œœ œœ œœ .. œ œ œ œœ ..

œ.

#

œ.

#

#

A/G D/F E/G F J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J

V.1. A

mé mo mhai ‐de le cú ‐ pla gabhar, Níor , Chaith p j‰‰ j ‰ ‰ j‰ ‰ j œ œj œ . œ œ œ . œ œ œ . œ . ‰ & œ œ. œ. . œ. œ. œ œ seol do bhó, is fág ar an io ‐ mai ‐re bán í. , seol do bhó, J pÓ ‐ ró ### œ. œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ. œ œœ V

###

seol do bhó, is

ó

ó

? ### œ . 6

&

###

fág ar an io ‐ mai ‐re

í.

Ó ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ró, p . œ. œ. œ . œ . , œ. ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ J J ‰‰ J ‰

œ.

ó

œ.

ró,

bán

í

ó

ró,

bán

í

œ.

j œ œj œ . œ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œ œ . œ

? # # # œœ ..

bán

œœ ..

œœ ..

œœ ..

œ. œ. œ. œ.

,

Ó

œ F œœ. J p

œ œ œ œ œ ‰ ‰

œœ. J ‰ ‰

seol

œ

do

bhó,

œ J

œ

œ. œ. œ ‰ œ

œ J

œ. œ œ œ


2 A/G #

D/F #

### œ œ œ œ œ œ & A

11

& V

###

ai ‐ righ an chail ‐leach mé,

j‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. Ó ró ‐

###

˙.

. ? # # # œJ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ Ó

Ó

### œ œ œ œ &

œ

œ. ? # # # œJ ‰ ‰

œœ. J ‰

& V

### ###

? ###

D

mo lor (a) gaí

œ.

Ó

œ.

Ó

œ.

˙.

p

Ó

œ. ró,

## œ & # œœ . œ œœ . œ œ

15

? ### ˙ . œ.

œ.

,

j œ œ.

sí bodhar,

‰ ‰ œ. ‰ œ. œj . seol do bhó, œ.

œ œ œ J

˙.

F œ. ‰ œ. œJ. ‰ ‰ œ J J ró,

Ó

seol

do

bhó,

Sciorr

œ

j œ œ.

œ. œ. œ ‰ œ

œœ œ œ

A

D

ó

j œ œ œ œ ‐

mo chos uaim is

œ

œ œ J

Is

, j œ œ. ‐

chua'

sí bpoll,

œ. œ

œ. œ œ. J

j ‰ ‰ œj ‰ œj œœ œ. . F

j j œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ . p. ˙. œ F

E

j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ. . ó ró ‐ , . œ œ.

j‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. Ó ró ‐

œ

Ó

C #m

,F j ‰ ‰ œj ‰ œ œ. . J

j j œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰

A

B 7/D # E

### œ œ œ œ œ œ & A

Bhí

11

15

œ

E/G #

œ œ

A , A j j œ. œ œ œ œ j œ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. feann ‐ ta, A‐gus Ó ró 'bhu ‐chail ‐lín seol do bhó, Seol a ‐gus seol a ‐ gus F F j œ. œ . œ œ œ œj ‰ ‰ Œ . œ œj œ . œ œ œ œ do bhó, Ó ró 'bhu ‐chail ‐lín seol ‐ ‐ ‐ ró. Fœ œ j‰ ‰ Œ. ˙. ∑ œ J œ. œ œ ró,

œ ‰ ‰ Œ. J

ó ‐ ró

Ó.

#œ. œ. œœ .. œœ œœ œ œ

˙. #œ. œ.

œœ œj œ . œ œ F œ ‰ ‰ Œ. J

∑ œœ œj œœ .. œ œ J ∑

F œ

Ó

ró 'bhu ‐chail ‐lín

Ó

ró 'bhu ‐chail ‐lín

œ œ. œ œ J

œœ œ œ œ J j œ œ œ œ J

œœ . œ œ œ. œ œ œ. œ œ


3

20

& &

### ###

D

œ

seol

,

j œ œ. E

go beo;

Ó ‐ ró, 'bhua ‐ chail ‐lín,

œ œ œ œ œ œ

### œ V

j œ œ.

go beo;

seol

do bhó,

? ### œ ###

seol.

&

24

& & V

### ### ###

D/A

œ.

A

bán

í.

œ.

œ.

bán

? ### œ . bán

? # # # œœ ..

do bhó,

œ.

j ‰, Jœ œ FDá í. í.

œ ‰ j œ œ J F

j ‰ j œj ‰ ‰ œ. œ. .

j‰ ‰ j‰ ‰ œ œ. p. ‐

D/A

ró,

p

˙. œ

Ó

œ œ œ œ J ‐

bhfaigh'nn ‐ se cai ‐ lín deas

j j œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ p. . ˙. œ

œ œ œ J œ

ar an

is

fág

œ

ar an

Ó

œ

œ œ œ

œ œ J ‐

ró,

críon ‐ na glic,

J

œ J I

j j j œœ ‰ œœ œœ. ‰ ‰ . .

œœ .

œ œ œ œ œœ J J

œ œœ J

œœ .

œœ ..

œ J

œœ œœ

j j œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰

Ó

œ.

io ‐ mai ‐ re

ró, 'bhua ‐ chail ‐lín,

œ

críon ‐ na glic,

J

io ‐ mai ‐ re

œ œ. œ œ J

œœ . œ œœ J

A

críon ‐ na glic,

fág

E/B

j ‰ j œj ‰ ‰ œ. œ. .

j‰ ‰ j‰ ‰ p Óœ. ‐ ró,œ.

is

j œ œ œœ

j œ œœ . J

Ó

j . œ œ œ œ. œ œ œ

j j j œ œ œ œ. œ œ œ œ œ Ó ‐ ró, 'bhua ‐ chail ‐lín, seol do bhó, is œ œ. œ œ œ. œ œ Œ ‰ Œ J

seol

œœ

A

E/G #

D/A

J

j œ œ. œ œ

œ

V.2.

í.

## & # œœ .. œ œ œœ . .

24

j œ œ œ

œ. œ œ œ. bán

œ œ. J

œœ œ œœ œ œ œ J œ. j œœ œœ .. ? # # # œœ J

20

Œ

œ.

Seol a ‐ gus seol a ‐ gus

seol

œ œj œ . œ œ

A

ró,

j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. Ó ró, ‐ ˙.

œ œ œ œ œ œ

Ó

ngan fhios dá ma ‐ maí's an

j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œœ œ. . ˙. œ œ œ œ œ œ


4

, j‰ ‰ & œ. œ. œ. œ. oí ‐ che 'bheith sioc, , ### ‰ ‰ j & œ œ œ . . . œ. oí ‐ che 'bheith sioc, ### œ. œ œœ V

28

###

B min

? ### œ œ œ ‐

28

&

ró,

œ

,

oí ‐ che 'bheith sioc,

###

œ œ.

œœ œœ . .

? # # # œœ . œ

### œ . &

œ

E/G #

B 7/A

32

œ

? ### œ . sá

## & # # œœ .. œ.

32

? ###

œ.

,

œ J

A

œ

œ œ œ œ œ œ

Ó

buío ‐chas don chail ‐leach ó

F

Ó

j œ œ. œ œ ró 'bhu ‐ chail ‐lín

j ‰ ‰ Œ. œ F j œ œ œ. œ œ

F œ œ œ œ

œ œ œ

π molto legato œ. œ œ œ Ó ‐ ‐ ‐ ‐ Jπ ˙. Ó

D/A

molto legato

j œ ‰ ‰ œ .. œœ œ. pœ œœ œ œœ ˙œ . œ œ œ J F

ró,

A

Gan

### F & #œ. nœ. ró, ‐ ‐ F # # # œ . œ œJ œ V ‐

π œ.

E

œœ œœ œ œ

œ F œ

seol

Ó

œ

œ.

œ.

œ.

œ . J œ

œ œ. œ œ J

œ

sta. A gus

Ó

ró 'bhu ‐ chail ‐lín

seol

do bhó,

n œœœ . œ œ

œ F œ

œ œ

œ

j œ œœ .. J œ œ. J

,

œ. œ.

œ œ œ œ œ œ

Ó

shuí cois na ti ‐ ne go

˙œ . œ ..

œœ ..

œ œ œ œ œ œ

œ J A

j œ œ. œ œ ró 'bhu ‐ chail ‐lín , œ œ. J

do bhó,

œ œ. J

,Ó œ.

œœ . œ œ

do bhó,

seol

j ‰ ‰ œ

œ.

œ.

j œ œ.

ró 'bhu ‐ chail ‐lín

œ œ

œ.

œ. œ. œ œ œ J

Ó

œœ

Ó

bheinn ‐ se 'stigh, 'Mo

A gus

j œ œ.

˙.

œœœ

œ œ œ ,œ J J œœ ..

D

A

E/B

E

œ œ œ œ œ œ

Seol a ‐ gus seol a ‐ gus

œ

seol

j œ œ.

do bhó,

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

Seol a ‐ gus seol a ‐ gus

Seol a ‐ gus seol a ‐ gus

œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ . œ J œ œ œ œœ œœ œœ


5

36

&

###

D/F #

œ

j œ œ. E

,

œ œj œ . œ œ œ œj œ

A

E/G #

,P j j œ ‰œ

j .œ œ œ. œ œ œ œ œ.

A

bán

í.

œ œ. œ œ œ. œ œ œ. J

í.

D/A

D/A

, j ‰ j j œ œ œ œ œ œ œ. & œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ Seol a ‐gus seol a‐gus seol. Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín, seol do bhó, is bán í. , , # ## j j j œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . œ V J ###

seol

go beo;

seol

go beo;

? ### œ 36

&

###

seol

œ J œ.

Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín,

Œ

Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín,

Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín,

œœ œ œœ œ œ œ J œ.

j œ œ œ. œ œ

œœ œœ .. J

F # min

### œ œ œ œ œ œ &

41

V.3. A

tru ‐ a gan mi ‐ se 'gus

Pœ œ # œ œ œ œ ? ##

tru ‐ a gan mi ‐ se 'gus

tru ‐ a gan mi ‐ se 'gus

## & # œœ P œ ? ### œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

seol do bhó,

œ

D

stór

stór

œ

stór

œ œœ œ

œ J œ

B min7 E

œœ œj J œ œœ J J

mo chroí,

j œ œ

œ J œ

mo

œœ

œ J

J

mo chroí,

A/C #

œ œ œ œ œ œ

A

œ.

,

j‰ j œ œœ . œ œœ œœ .. œ œ œ œ œ œ. J J œœ œ . œ œ œ . œ. œ. œ œ œ. œ.

fág ar an io ‐ mai ‐re

j œ œ œ œ œœ . œœ œœ .. œœ J

bán

bán

B 7/D #

œ

í.

E j , j œ œ œ

,

'Bheith

œ œ œ œ œ œ #œ

le digh,

i ‐ dir dhá bhair ‐ il ‐ le

œ œ œ œ œ œ

lán

œ

le digh,

'Bheith

i ‐ dir dhá bhair ‐ il ‐ le

lán

œ

le digh,

Gan

i ‐ dir dhá bhair ‐ il ‐ le

lán

le digh,

Gan

œœ œœ œœ

œ #œ

œ J œ J

'Bheith

œ

fág ar an io ‐ mai ‐re

Is

lán

œ œ

J

is

fág ar an io ‐ mai ‐re

i ‐ dir dhá bhair ‐ il ‐ le

J

mo chroí,

j œœ œœ œ J j œ œ œ

œœ .

'Bheith

chroí,

j œ œ

is

seol do bhó,

œ œ œ. œ œ J

### P & œ œ œ œ œ œ œ tru ‐ a gan mi ‐ se 'gus stór P # # œ V # œ œ œ œ œ œ

41

is

, œ œ œ. œ œ œ œ œ J J

go beo;

? # # # œœ

seol do bhó,

j œœ

œœ J

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

œœ

j œ œ

Gan

j œ

Gan , j œ œ œj

jœ ,œ œ J j œœ œ J œ œœ œ J

j œ J œœ J


6

#

#

A F min D E A D B 7/D E A J ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œJ œ Jœ œ & œ ˙. subito p

45

, j j j ‰ ‰ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙. éi ‐nne i m'aic' ach mo phái ‐stí fionn, Is dóigh ghéar go n'ól fainn a sláin ‐ te. Ó ‐ ‐ ‐ J p , # ## œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ . Jœ ‰ ‰ œ œj V œ. œ œ éi ‐nne i m'aic' ach mo phái ‐stí fionn, Is dóigh ghéar go n'ól fainn a sláin ‐ te. Ó ró 'bhu ‐chail ‐lín J , ? # # # œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ # œ œ ‰ ‰ œ œ J J œ œ œ p J ###

éi ‐nne i m'aic' ach mo phái ‐stí fionn, Is

J

j œ œj œœ œœ œ œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ J J

éi ‐nne i m'aic' ach mo phái ‐stí fionn, Is

### œ œ œ & œ œ œ œœ

œ œ œ œ

45

œ œ œ ? # # # œ œ œ œœ 50

& & V

### ### ###

C #m

˙.

˙.

œœ œœ

∏ ∏

j . œ œ œ

dóigh ghéar go n'ól fainn a

sláin ‐ te. A ‐gus

Ó

dóigh ghéar go n'ól fainn a

sláin ‐ te.

Ó ró 'bhu ‐chail ‐lín

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ . œ œ œœ œ œ J œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ # œ œ œ œJ ‰ ‰

œœ œ œ

∑ œ œj œ .

seol do bhó,

œ œ œ œ œ œ

Seol a ‐ gus seol a ‐ gus

seol go beo;

seol do bhó,

Seol a ‐ gus seol a ‐ gus

seol go beo;

J

? ### œ œ œ . J œ œ œ œ œ œ J ## & # ˙˙ ..

50

? ### œ

œ œ œ. J

œ œ. J

œ œ œ œ œ œ

∑ œ

œ J œ.

#

œ.

œ œ œ. œ œ p J #

, œ.

œ.

œ.

Ó

ró,

Ó

˙˙ ..

A/G F min A/E p jœ œ œj œ . œ œ œ œ Ó ‐ ró, 'bhua ‐ chail ‐lín, seol do bhó, p j j œ œ œ. œ œ œ œ œ Ó ‐ ró, 'bhua ‐ chail ‐lín, seol do bhó,

A

,

œ.

j œ

is

j œ

is

œ.

ó

œ.

ró,

ó

œœ

j j œœ œœ œœ

œœ œœj œœ .. p œ. œœ ..

œ œœ

œœ ..

œ.

œœ ..


7

55

& & V

###

&

E

A sus4

###

ó

###

ró,

bán

bán

í

Ó

D/F #

E/G #

### œ œ & œ œ.

60

,

### j ‰ j ‰ ‰ & œ. œ. œj . seol do bhó, J ### œ. œ œ œ V bua ‐chail ‐ lín óg;

? # # # œ. ‰ œ. Jœ. ‰ ‰ J J ‐

seol

˙.

ró,

do bhó,

## & # œ œ œ œ.

60

œ œ ? # # # œ ‰ œ œœ œ œ J J

F Bhí

á bréa ‐gadh le

j j œ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ p

F

˙. œ œ œ œ

œ œ

seol

Ó

do bhó,

Ó

œ

œ œ œ œ J

œ œ œœ

œ œ œ ‰ œ J J

œ œ œ

œœ J ‰ ‰

œœ J ‰ ‰

D A p j ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . ‐ ó ró Is a ma ‐maí ag gol is p j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ . œ. œ. . ó ró Ó ‐ ‐ ‐ ‐ , p œ. œ. ˙.

D/A

ró,

œ œ œ

œœ œœ ‰ ‰ J J ‰ ‰ p

œ œ œ œ œ œ

Ó

j‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. Ó ró ‐

œ œ œ ˙.

. œ. ‰ œ. Jœ. ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ J J

œ. J ‰ ‰

j j œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ p Ó ‐ ró,

J

œ.

A

cai ‐lín beag deas a ‐gus

j ‰ j j ‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. seol do bhó, Ó ró ‐

F œ œ œ œ œ J

œ.

œ.

œœ ..

A/G #

A

J

chua ‐la mé'n gleo, Bhí

j‰ ‰ œ. ró ‐

E/G #

œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ J

Thall san éan ‐nach gur

í.

œ œœ .. œœ œœ œœ .. œ œœ œœ .. œ œ œœ . .

? # # # œœ ..

D/F #

A

, ‰‰ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . p œ.j fág ar an io ‐ mai ‐re bán í. , Ó ‐ œ. œ. œ. ˙. œ. pÓ ‐ ó ‐ ró, bán í , p. . . œ œ œ ‰‰ œ. œ. J

###

fág ar an io ‐ mai ‐re

? ### 55

, V.4. F A/G # œ . œ Jœ œ œ œ

œ œ. œ œ œ. œ œ.

D

œ

E/B

œ œ , J . ‐

bria ‐ thra ceoil,

j œ ‰ ‰ œœ .

œ J

œœ œ œ œ. œ.

pœ . Ó

Ó

œ. ‐

ró,

œ œ œ œœ œ œ . œ. ˙œ. .

œ.


8 B 7/D #

### jf œ œ œ œœ &

64

&

###

### œ . V

œ‰‰ J

ró,

? ### # œ . ###

œ‰‰ J

&

Ó

ró 'bhu ‐chail ‐lín

J

seol

,

j œ œ.

œ œœ œ œœ

do bhó,

Seol a ‐gus seol a ‐gus

œ œœ œ œœ

œ

seol

j œ œ.

Seol a ‐gus seol a ‐ gus

j œœ œ œœ .. œ œ J

œ œ œ œ œ œJ œ . œ œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ. J

go beo;

j œœ . œ œœ œ J ‰ j ‰ œ œ . ? ### # œ . œ J ‰

64

f œ œj œ . œ œ œ

f j j œ. œ ‰ ‰ œ œj œ . œ œ œ œ ró Ó ró 'bhu ‐chail ‐lín seol do bhó,

œ.

ó

ag gaí ‐ re

í

E

j ‰œ œ œ œ . œ œ f ‰ ∑ ‰

,

P j œ œ. œ j & œ œj œ . œ œ œ œ. œ œ œ œ Is fág ar an io ‐ mai ‐re bán Ó ró 'bhu ‐chail ‐lín Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín, seol do bhó, í. , P ### j ∑ œ & œ œ œ. œ œ œ œ . œ œ . œ œ œ . œ œj . œ œ œ . œ ‐chail‐lín f Ó ‐ ró, 'bhua‐chail‐lín,œ fág ar an io ‐ mai‐re bán í. Ó ró 'bhu ### F j j œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ. ∑ œ œ œ. œ œ œ œ œ V J

69

###

,

A

F ? # # # œ œJ œ . œ œ œ Jœ œ Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín,

Ó ‐ ró, 'bhua ‐chail ‐lín,

## & # œ œj œ . œ œ f ? # # # œ œJ œ . œ œ

69

seol do bhó,

seol do bhó,

D/A

j .œ œ œ. œ œ œ œ œ.

A

bán

œ œ. œ œ œ. œ œ J œ.

í.

bán

œ.

D

Is

Is

j œœ œœj œœ . œ œœœ J œ œ œ ‰ J

E

fág ar an io ‐ mai ‐re

fág ar an io ‐ mai ‐re

œ œœ .. œœ œœ œœ .. œ œœœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ

í.

œœ .. œ œ œœ . . œ. œ.

œ. œ.

œœ P

j œœ œœ . œ œœ J . ∑


9

74

& &

### ###

### V

œ

j œ œ.

seol

do bhó,

œ

j œ œ.

seol

&

###

? ### 78

& & V

### ### ###

&

go beo;

œ œ œ œ œ œ

œ

j œ œ.

Seol

a ‐ gus seol

a ‐ gus

a ‐ gus

œ

seol

go beo;

, π œ

, π œ Ó π ˙. Ó

Ó π œ.

œœ

j œœ œœ .. J

seol

œ

˙.

j œ œ.

œ.

bhó,

bhó,

œ. ‐

œœ

œœ

j œœ œœ . J .

œœ

œœ

œ. œ.

j œœ œœ .. œ.

D

œ.

do

œœ ∑

j œ œ.

do

seol

? # # # ˙œ ..

œœ

A/E

œ

œœ

œœ

F # min

ó

dim...............

œœ .. œœ ..

j j œ ‰ œ œ. f Is fág j‰ j œ . œ fœ Is fág j j œ ‰ œ œ. f Is fág œ ‰ œ J J f Is

j j œœ ‰ œœ f j j œœ ‰ œœ J J

œ.

fág

œœ .. œœ ..

E

œœ π ˙œ. .

œ œ œ.

œ œ

ar an

io ‐ mai ‐re

œ œ œ.

ar an

œ œ

io ‐ mai ‐re

ar an

io ‐ mai ‐ re

œ œ œ.

œ œ

œ œ œ.

œ œ

ar an

io ‐ mai ‐re

œœ œœ

œœ ..

œœ œ œ

œ œ œ œ

œœ . .

A/G # dim...............

A

Ó

###

seol

? ### œ . 78

j œ œ.

œ œ œ œ œ œ

Seol a ‐ gus seol dim............... J

do bhó,

? ### 74

J

dim...............

œœ œœ

j œ œ.

œ œ

ró, 'bhua ‐ chail ‐lín, dim...............

j œ œ. œ œ ró 'bhu ‐ chail ‐ lín dim...............

‐ ‐ dim...............

œ.

ró,

j œœ œœ ..

œ œœ

œ.

j œ ‰ ‰ >

A sus4

A

bán

í.

œ. >

œ. > bán œ. >

bán

œ. > bán > œ. œ. œ. œ.

j‰ ‰ œ >í. j œ ‰ ‰ > í.

j œ ‰ ‰ > >j œ ‰ ‰ œ J œ ‰ ‰ œ J í.

Óró 'Bhuachaillín Seol do Bhó  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you